Μηχανογραφημένη Λογιστική 1

Μισθοδοσία Προσωπικού

 

ΚΒΣ – ΚΦΑΣ

Περιεχόμενα [show]

1.   Εισαγωγή

Γενικές διατάξεις Κ.Β.Σ. Προεδρικό Διάταγμα 186/92 Φ.Ε.Κ.84 Α/26-5-92

Με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών ,σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων τους.

Ο επιτηδευματίας , τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει και διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία και τις καταστάσεις ,που ορίζονται κατά περίπτωση από τον Κ.Β.Σ.

 

Σημείωση: Το   ΚΕ.Π.Υ.Ο.       κατατάσσει , ανάλογα με τα τρία πρώτα ψηφία του Α.Φ.Μ., τους επιτηδευματίες στις παρακάτω κατηγορίες:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ.

22 Χ 0=0
33 Χ 2=6
88 Χ 4=32
99 Χ 8=72
00 Χ16=0
55 Χ32=160
00 Χ64=    0
11 Χ128=128
00 Χ256 ΣΥΝΟΛΟ= 0 398

2.   Βιβλία & Στοιχεία

Στοιχείο: Το στοιχείο από την άποψη της φορολογικής λογιστικής αποτελεί το δικαιολογητικό μιας οικονομικής πράξης ή με άλλα λόγια τη ταυτότητα της οικονομικής πράξης. Με βάση αυτό πραγματοποιείται η λογιστική καταχώρηση της οικονομικής πράξης στα βιβλία που τηρεί η επιχείρηση.

Βιβλία : Κατά την έννοια που τους αποδίδει η φορολογική νομοθεσία (Κ.Β.Σ.)  αποτελούν κατάστιχα ειδικά γραμμογραφημένα κατά περίπτωση στα οποία καταχωρίζονται με συγκεκριμένο τρόπο οι οικονομικές πράξεις της επιχείρησης, όπως ορίζει ο Κ.Β.Σ..

3.   Διάκριση επιτηδευματιών

Οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους ,που πωλούν αγαθά.

β) σε εκείνους, που παρέχουν υπηρεσίες και

γ) σε εκείνους, που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες, δηλαδή ασκούν μεικτή δραστηριότητα.

Αυτούσια αγαθά κατά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο είναι τα «εμπορεύματα»,ενώ αγαθά μετά από επεξεργασία είναι τα «προϊόντα».

 

Άλλη σημαντική επίσης διάκριση μεταξύ των επιτηδευματιών από φορολογική άποψη είναι σε εκείνους που διενεργούν χονδρικές πωλήσεις και σε εκείνους που διενεργούν λιανικές πωλήσεις.

3.1  Χονδρική πώληση

Η προσφορά υπηρεσιών ή η πώληση εμπορευμάτων και προϊόντων, από επιτηδευματία σε επιτηδευματία για την άσκηση του επαγγέλματός του, θεωρείται χονδρική πώληση. Χονδρική πώληση επίσης είναι και η προσφορά υπηρεσιών ή η πώληση εμπορευμάτων και προϊόντων από επιτηδευματία στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου, Σωματεία, Ιδρύματα, Ι.Ναούς, Ι.Μητροπόλεις κ.λ.π. νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα (πρόσωπα της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.).

3.2  Λιανική πώληση

Αντίθετα η προσφορά υπηρεσιών ή η πώληση εμπορευμάτων και προϊόντων από επιτηδευματία σε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτή), που αγοράζει για να καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες και τις ανάγκες της οικογένειάς του, θεωρείται λιανική  πώληση.

4.   Στοιχεία επιτηδευματιών (Παραστατικά)

Για να καλυφτούν όλες οι περιπτώσεις ο ΚΒΣ προβλέπει ένα πλήθος παραστατικών (των στοιχείων). Τα σπουδαιότερα είναι τα παρακάτω:

4.1  Δελτίο Αποστολής

Το παραστατικό αυτό συνοδεύει κάθε διακίνηση ειδών. Διακίνηση ειδών γίνεται όχι μόνο κατά την πώληση, αλλά και για άλλες αιτίες, όπως π.χ. για επεξεργασία, επιστροφή, δειγματισμό κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση διακίνησης απαιτείται η ύπαρξη Δελτίου Αποστολής.

Πρέπει να αναγράφεται ο προορισμός του π.χ. για το λογιστήριογια το μεταφορέαστέλεχος κλ.π , η ώρα έναρξης-παράδοσης της αποστολής (ως ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής λογίζεται η ώρα που τα αγαθά βγαίνουν από το κατάστημα, υποκατάστημα, αποθήκη κ.λ.π του αποστολέα.)   Στο δελτίο αποστολής πρέπει να αναγράφεται και ο σκοπός διακίνησης (για παράδειγμα για πώλησηγια αποθήκευσηγια επεξεργασία κ.λ.π.)

 

Όταν τα αγαθά που συνοδεύονται με δελτίο αποστολής προορίζονται για πώληση, τότε σε προθεσμία 30 ημερών από την έκδοση του δελτίου αποστολής, ο επιτηδευματίας πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο

Σύμφωνα με τον ΚΒΣ το Δελτίο Αποστολής πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τις  ποσότητες των ειδών και προαιρετικά την αξία τους. Η διακίνηση ειδών χωρίς δελτίο αποστολής συνιστά σοβαρή παράβαση του ΚΒΣ.

Δείγμα Δ.ΑΠ.

4. 2 Τιμολόγιο Πώλησης

Το παραστατικό αυτό αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο της οικονομικής πράξης και συμπληρώνει την έκδοση ενός ή περισσότερων Δελτίων Αποστολής, που έχουν εκδοθεί προηγούμενα για πωλήσεις προς ένα συγκεκριμένο πελάτη, σε προθεσμία 30 ημερών

,από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής . Το Τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ποσότητες και τις αξίες των ειδών, αλλά δεν αποτελεί συνοδευτικό της μεταφοράς. Στο Τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφονται τα Δελτία Αποστολής που καλύπτει.

 

Σύμφωνα με τον ΚΒΣ το αντίστοιχο Τιμολόγιο Πώλησης που θα καλύπτει το (ή τα) Δελτίο Αποστολής, θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου Δελτίου Αποστολής (σήμερα ένας μήνας).

Για παράδειγμα μια βιομηχανία κάνει τακτικές αποστολές των προϊόντων της στους αντιπροσώπους της. Προφανώς κάθε φορτίο θα συνοδεύεται με ένα Δελτίο Αποστολής. Επειδή οι αποστολές είναι συνεχόμενες, έχει συμφωνηθεί να εκδίδεται ένα συγκεντρωτικό Τιμολόγιο στο τέλος κάθε μήνα, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των πωλήσεων του μήνα.

4.3   Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής

Είναι το πιο συνηθισμένο παραστατικό πώλησης και συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του Δελτίου Αποστολής και του Τιμολογίου. Συνοδεύει μια ολοκληρωμένη πώληση αγαθών. Στο έντυπο του θα πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικά όλα τα πεδία του (περιγραφή ειδών, μονάδα μέτρησης, ποσότητα και αξία).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση ενός τιμολογίου (οποιουδήποτε είδους) γίνεται ανεξάρτητα με το αν η αξία του θα πληρωθεί αμέσως ή αργότερα από τον πελάτη. Αν η εξόφλησή του γίνει αμέσως, τότε το τιμολόγιο χαρακτηρίζεται “τοις μετρητοίς”, ενώ αν ο πελάτης οφείλει το αντίστοιχο ποσό, χαρακτηρίζεται “επί πιστώσει”.

Δείγμα Δ.ΑΠ.

4.4   Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης

Το παραστατικό αυτό εκδίδεται όταν υπάρχει επιστροφή ειδών.

Για παράδειγμα ένα βιβλιοπωλείο επιστρέφει στον εκδοτικό οίκο ορισμένα βιβλία, γιατί διαπίστωσε ότι ορισμένες σελίδες τους ήταν λευκές (κακέκτυπα). Ο εκδοτικός  οίκος για να “ακυρώσει” την πώληση αυτών των βιβλίων εκδίδει ένα Πιστωτικό Τιμολόγιο.

 

 

 

Η αξία του Τιμολογίου αυτού (η αξία των αγαθών που επιστρέφονται) επιστρέφεται ή οφείλεται στον πελάτη, ανάλογα αν είναι μετρητοίς ή επί πιστώσει.

4.  5 Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης.

Το Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης είναι ανάλογο με το Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης, αλλά δε σχετίζεται με επιστροφή ειδών. Αφορά επιπλέον εκπτώσεις που παρέχονται σε πελάτες, επειδή π.χ. αγόρασαν ένα μεγάλο όγκο αγαθών μέσα σε ένα χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα ένας εκδοτικός οίκος για να επιβραβεύσει τους καλούς πελάτες του, αποφάσισε να κάνει μια επιπλέον έκπτωση 3% σε όσους από αυτούς είχαν αγορές πάνω από 15.000,00 €. Έτσι για ένα βιβλιοπωλείο, που είχε αγορές 18.000,00 €, εκδόθηκε ένα Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης αξίας 540,00 €

4.6  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Το παραστατικό αυτό εκδίδεται όχι για την πώληση αγαθών αλλά για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε κάποιον πελάτη επιτηδευματία.

Για παράδειγμα η εταιρία παραγωγής λογισμικού Hard-Soft ΕΠΕ δημιούργησε ένα εξειδικευμένο πακέτο κοστολόγησης προϊόντων για τη βιοτεχνία All-Plast ΑΕ αξίας 5.000,00 €. Για την εργασία αυτή εκδίδεται ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Στο τιμολόγιο αυτό γράφεται αναλυτικά το είδος της παροχής και η αξία του, καθώς και  ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί.

4.7   Πιστωτικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Το παραστατικό αυτό εκδίδεται, όταν υπάρχει κάποιος λόγος επιστροφής χρημάτων για κάποια παροχή υπηρεσίας, για την οποία έχει εκδοθεί ήδη ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Η αξία του τιμολογίου αυτού επιστρέφεται ή οφείλεται στον πελάτη

4.8   Απόδειξη Λιανικής Πώλησης

Το παραστατικό αυτό εκδίδεται, όταν γίνεται λιανική πώληση ειδών, δηλαδή πώληση σε κάποιον ιδιώτη.

Είναι ανάλογο με το Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο με τη διαφορά ότι για αξία αγαθών κάτω ενός ποσού (σήμερα 30,00 €) δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη (Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση). Για αξία αγαθών πάνω από αυτό το ποσό  ή αν το επιθυμεί ο πελάτης, τότε θα πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του. Με την έκδοση μιας Απόδειξης Λιανικής Πώλησης θεωρείται ότι ο πελάτης εξοφλεί την αξία της αμέσως.

4.9  Απόδειξη επιστροφής

Είναι αντίστροφο παραστατικό της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης και εκδίδεται, όταν γίνεται επιστροφή ειδών. Με την έκδοσή του επιστρέφονται και τα χρήματα.

4.10  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

Πρόκειται για παραστατικό αντίστοιχο του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, με τη διαφορά ότι ο πελάτης είναι ιδιώτης.

 
 

4.11  Απόδειξη Λιανικής – Δελτίο αποστολής

Το παραστατικό αυτό συνδυάζει τις ιδιότητες των δύο αναφερόμενων συστατικών του. Εκδίδεται όταν μια λιανική πώληση συνοδεύεται με μεταφορά του αντικειμένου, συνήθως ογκώδους, που την εκτελεί κάποιος μεταφορέας.

4.12  Απόδειξη Παροχής – Δελτίο Αποστολής

Το παραστατικό αυτό αποτελεί συνδυασμό των δύο αναφερόμενων συστατικών του. Εκδίδεται όταν μια παροχή υπηρεσίας συνοδεύεται από κάποια μεταφορά υλικών πραγμάτων. Για παράδειγμα η κατασκευή κατά παραγγελία και η μεταφορά ενός επίπλου

4.13  Απόδειξη Λιανικής Πώλησης επί Πιστώσει.

Υπάρχουν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες μια λιανική πώληση γίνεται επί πιστώσει. Για παράδειγμα ένα βιβλιοπωλείο έχει έναν καλό πελάτη ο οποίος αγοράζει 2-3 βιβλία την εβδομάδα αλλά επιθυμεί να τα εξοφλεί κάθε μήνα. Επειδή θεωρείται ότι η έκδοση μιας απόδειξης λιανικής πώλησης προκαλεί και την άμεση καταβολή της αξίας της από τον πελάτη εκδίδεται ένα διαφορετικό είδος παραστατικού που ονομάζεται

Απόδειξη Λιανικής Πώληση Επί Πιστώσει. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η συμπλήρωση των στοιχείων του πελάτη.

4.14  Απόδειξη Αυτοπαράδοσης.

Το παραστατικό αυτό εκδίδεται όταν κάποιο από τα αγαθά που πωλεί η επιχείρηση καταναλώνεται και από την ίδια την επιχείρηση. Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση πωλεί μελάνια εκτυπωτών και χρησιμοποιεί αυτά τα μελάνια και για τις δικές της εκτυπώσεις.

4.15   Δελτίο Εσωτερικής διακίνησης.

Το παραστατικό αυτό εκδίδεται και συνοδεύει τη μεταφορά υλικών, όταν αυτή γίνεται από ένα τμήμα της επιχείρησης σε άλλο. Για παράδειγμα η μεταφορά βιβλίων από την αποθήκη της εταιρίας στο κεντρικό της βιβλιοπωλείο ή η μεταφορά υλικών από μια αποθήκη της εταιρίας σε άλλη. Είναι προφανές ότι η μεταφορά αυτή δεν είναι πώληση και το αντίστοιχο δελτίο δεν αναγράφει την αξία των αγαθών.

4.16   Ειδικό Ακυρωτικό σημείωμα

Το Ειδικό Ακυρωτικό Σημείωμα χρησιμοποιείται για να ακυρώσει οποιοδήποτε άλλο από τα αναφερόμενα παραστατικά. Η έκδοσή του γίνεται μόνο όταν το λάθος ανακαλυφτεί, πριν το παραστατικό που θα ακυρωθεί απομακρυνθεί από την επιχείρηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται η έκδοσή του και η “ακύρωση’ του παραστατικού γίνεται με την έκδοση του κατάλληλου πιστωτικού παραστατικού.

4.17   Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής

Το παραστατικό αυτό εκδίδεται όταν η επιχείρηση αγοράζει αγαθά, τα οποία προέρχονται από έναν ιδιώτη. Για παράδειγμα ένα βιβλιοπωλείο δέχεται προς πώληση ένα αριθμό βιβλίων που έχει εκδώσει ένα καθηγητής Λυκείου. Ο καθηγητής σαν ιδιώτης δεν έχει κανένα λογιστικό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή το βιβλιοπωλείο, για να δικαιολογήσει την ύπαρξη των βιβλίων, θα πρέπει να εκδώσει ένα Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.

5.  Αξιόγραφα

5.1     Η επιταγή

Η επιταγή είναι ένα αξιόγραφο με το οποίο ο εκδότης της δίνει στον λήπτη το δικαίωμα να εισπράξει ένα συγκεκριμένο ποσό από την τράπεζα στην οποία τηρεί λογαριασμό όψεως (για επιχειρήσεις) ή τρεχούμενο (για φυσικά πρόσωπα). Η επιταγή εξυπηρετεί τις συναλλαγές όπως μετρητά.

 

Τυπικά στοιχεία επιταγής

Τα τυπικά στοιχεία μιας επιταγής είναι:

 1. Χρονολογία έκδοσης.

Η επιταγή έχει χρονολογία έκδοσης και όχι λήξης όπως πολλοί αναφέρουν σήμερα.

 • Απλή και καθαρή εντολή πληρωμής ενός ποσού

Λέγοντας “απλή και καθαρή εντολή” εννοούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος όρος για να πληρωθεί η επιταγή

 • Το όνομα του πληρωτή

Δηλαδή την επωνυμία της τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού όπως π.χ το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

 • Τον τόπο πληρωμής. Αν λείπει ο τόπος, ως τέτοιος θεωρείται ο τόπος έκδοσης
  • Την ονομασία “Επιταγή”
  • Τη χειρόγραφη υπογραφή του εκδότη. Αν ο εκδότης είναι επιχείρηση, μαζί με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του πρέπει να υπάρχει και η σφραγίδα της εταιρείας.

Αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία η επιταγή δε γίνεται δεκτή και πρέπει να επιστραφεί στον εκδότη της.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη τραπεζική πρακτική στην Ελλάδα:

 • Η διαταγή του Εκδότη της επιταγής, διατυπώνεται με τη φράση “ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ:”
 • Πληρωτής της επιταγής, είναι πάντα μια Τράπεζα (ή ένας οργανισμός που λειτουργεί σαν Πιστωτικό Ίδρυμα), η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, το λογότυπο της οποίας αναγράφεται στο έγγραφο της επιταγής.
 • Ο Δικαιούχος της επιταγής, σημειώνεται από τον Εκδότη της, σε προβλεπόμενο χώρο πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
 • Ο τόπος πληρωμής της επιταγής, αντιστοιχεί στην έδρα του τραπεζικού καταστήματος (της Πληρώτριας Τράπεζας), στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του Εκδότη της επιταγής.
 • Ο τόπος έκδοσης της επιταγής, σημειώνεται από τον Εκδότη, σε προβλεπόμενο χώρο πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
 • Η χρονολογία έκδοσης της επιταγής, σημειώνεται από τον Εκδότη, σε προβλεπόμενο χώρο πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
 • Το ποσό της επιταγής, σημειώνεται από τον Εκδότη, αριθμητικώς και ολογράφως, σε προβλεπόμενους χώρους πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
 • Το νόμισμα στο οποίο αναφέρεται το ποσό της επιταγής. Για το δεδομένο Αντικείμενο του “ανά χείρας” Εγχειριδίου τυποποίησης, νόμισμα είναι το “ΕΥΡΩ”.
 • Η υπογραφή του Εκδότη, τίθεται από τον ίδιο στον προβλεπόμενο χώρο της επιταγής. Αν ο εκδότης της επιταγής είναι Νομικό Πρόσωπο, μαζί με τις εξουσιοδοτημένες και καθορισμένες από το Καταστατικό της εταιρίας υπογραφές, τίθεται και η επίσημη σφραγίδα του (που περιέχει στοιχεία όπως ΑΦΜ, Διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ).

Ο αριθμός του Λογαριασμού, που τηρείται στο όνομα του Εκδότη της επιταγής και υφίσταται στο κατάστημα της (Πληρώτριας) Τράπεζας, που αναγράφεται σ’ αυτή. Ο αριθμός αυτός είναι ένα βασικό στοιχείο για την επεξεργασία και λογιστική τακτοποίηση των παραλαμβανομένων επιταγών από τις Τράπεζες

Η επιταγή είναι πληρωτέα “άμα τη εμφανίσει. Επιταγή που εκδόθηκε και είναι πληρωτέα στην ίδια χώρα πρέπει να εμφανισθεί προς είσπραξη μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης που αναγράφει. Αν δεν προσκομισθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε περίπτωση προβλήματος π.χ μη ύπαρξη του ποσού στο λογαριασμό του εκδότη εις βάρος του οποίου (λογ/σμου) σύρεται, ο κομιστής χάνει το δικαίωμα αναγωγής και ο εκδότης δικαιούται να την ανακαλέσει. Ο χρόνος εμφάνισης της επιταγής για την περίπτωση που η έκδοση της έχει γίνει σε χώρα της ίδιας Ηπείρου είναι 20 ημέρες, ενώ  αν είναι άλλης Ηπείρου 70 ημέρες.

5.1.1  Ακάλυπτη επιταγή

Ως ακάλυπτη χαρακτηρίζουμε την επιταγή εκείνη που σύρεται εις βάρος λογαριασμού, όψεως ή τρεχούμενου, ο οποίος δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για να καλύψει το ποσό της επιταγής. Αν, για παράδειγμα, ένας εκδότης κόψει επιταγή για ποσό 1000€ και ο λογαριασμός του έχει 500€ τότε η επιταγή χαρακτηρίζεται ως ακάλυπτη και ο κομιστής, εφόσον την έχει παρουσιάσει για είσπραξη εντός των χρονικών ορίων που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει το δικαίωμα να τη σφραγίσει και να κινηθεί νομικά εις βάρος του εκδότη.

5.1.2  Δίγραμμη επιταγή

Δίγραμμη επιταγή ονομάζεται η επιταγή εκείνη που στο εμπρός μέρος της έχει δύο γραμμές παράλληλες σε κατεύθυνση διαγώνια ή κάθετη προς τα στοιχεία της, οι οποίες έχουν τεθεί από τον εκδότη ή από τον κομιστή.

Δείγμα Δίγραμμης Επιταγής

Η διγράμμιση είναι γενική και ειδική. Γενική όταν δεν έχει καμία λέξη ανάμεσα στις δύο γραμμές και ειδική αν ανάμεσα στις γραμμές αναφέρεται το όνομα ορισμένης τράπεζας. Η δίγραμμη επιταγή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση, παρά μόνο από τον κομιστή ο οποίος αναφέρεται στην επιταγή, προς τον πληρωτή, δηλαδή την τράπεζα του εκδότη.

4.2   Τραπεζική επιταγή

Η τραπεζική επιταγή είναι επιταγή που εκδίδεται από την τράπεζα για λογαριασμό πελάτη.

Στην τραπεζική επιταγή εκδότης είναι μια τράπεζα, και την υπογράφει ο διευθυντής ή προϊστάμενος του καταστήματος στο οποίο εκδίδεται ή άλλος εντεταλμένος υπάλληλος. Τα χρήματα κατατίθενται στο ταμείο είτε σε μετρητά είτε από μεταφορά κεφαλαίου από λογαριασμό που τηρεί ο πελάτης, και εκδίδεται επιταγή με λογαριασμό χρέωσης έναν λογαριασμό της τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει

 

ακάλυπτη επιταγή, και επιπλέον είναι ασφαλής η μεταφορά αφού δεν μπορεί να την εισπράξει κάποιος άλλος εκτός από το νόμιμο κομιστή της. Πολλές δημόσιες υπηρεσίες απαιτούν τραπεζική επιταγή για την είσπραξη ποσών πέρα από ένα όριο.  Για  την έκδοση της τραπεζικής επιταγής οι τράπεζες εισπράττουν προμήθεια το ύψος της οποίας καθορίζεται με ποσοστό με ένα ελάχιστο ποσό.

5.2.1 Τρόποι πληρωμής επιταγής

Μια επιταγή μπορεί να προσκομιστεί από τον κομιστή της σε ένα κατάστημα της τράπεζας του εκδότη και να πληρωθεί αλλά μπορεί επίσης να κατατεθεί στο λογαριασμό που τηρεί σε κάποια άλλη τράπεζα και μέσω συμψηφισμού επιταγών να πληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα δεν πιστώνονται στον λογαριασμό του κομιστή αμέσως αλλά μετά από ορισμένες ημέρες. Κάθε μέρα οι τράπεζες μέσω  ηλεκτρονικού συστήματος αθροίζουν τα ποσά των επιταγών άλλων τραπεζών που έχουν καταθέσει σε αυτές οι πελάτες τους και τις καταχωρούν ώστε να γίνει ο συμψηφισμός. Αν π.χ η τράπεζα “Α” έχει επιταγές της τράπεζας “Β” ποσού 100.000€ και η “Β’ της “Α” επιταγές ποσού 70.000€ τότε η τράπεζα “Β” οφείλει τη διαφορά στην “Α” δηλαδή 30.000€ και  αφού οι επιταγές σταλούν στην τράπεζα που ανήκουν και ελεγχθούν για τη γνησιότητα τους κλπ η οφειλή εξοφλείται, οπότε και οι κομιστές των επιταγών πληρώνονται. Επίσης οι επιταγές μπορούν να δοθούν στις τράπεζες για χρηματοδότηση. Για τη χρηματοδότηση με ενέχυρο επιταγές θα αναφερθώ στα “χρηματοδοτικά”!

4.1     Συναλλαγματική

Η συναλλαγματική είναι ένα μέσο πίστωσης. Στο παρελθόν χρησιμοποιείτο ευρέως για την αγορά αγαθών με πίστωση (δόσεις).Με τη συναλλαγματική, ο πληρωτής, υποχρεώνεται με την υπογραφή του να πληρώσει ορισμένο ποσό σε συγκεκριμένη ημερομηνία και σε συγκεκριμένο τόπο υπέρ του λήπτη, δηλαδή του δικαιούχου της συναλλαγματικής. Η συναλλαγματική μπορεί να μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση. Σε μια συναλλαγματική υπάρχουν τρία μέρη.

 • Εκδότης
 • Πληρωτής
 • Λήπτης

Ο εκδότης και ο λήπτης μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο ή και διαφορετικό.Τα τρία πρόσωπα που απαριθμούνται πιο πάνω ονομάζονται “αναγκαία” πρόσωπα για να είναι έγκυρη μια συναλλαγματική.Εκτός από τα αναγκαία υπάρχουν και τα μη αναγκαία που είναι τα παρακάτω.

 • Οπισθογράφοι,
 • Τριτεγγυητές
 • Παρεμβαίνοντες

Οι οπισθογράφοι είναι τα πρόσωπα που μεταβιβάζουν την απαίτηση που απορρέει από τη συναλλαγματική σε άλλο πρόσωπο, οπισθογραφώντας τη στο πίσω μέρος. Με αυτό τον τρόπο μπορεί ο λήπτης ή/και εκδότης να πληρώσει μια οφειλή του σε έναν άλλο, δίνοντας του την απαίτηση που απορρέει από τη συναλλαγματική

Ο τριτεγγυητής είναι το πρόσωπο που εγγυάται ότι ο πληρωτής θα πληρώσει την οφειλή του στον λήπτη της συναλλαγματικής. Σε αντίθετη περίπτωση, ο τριτεγγυητής ευθύνεται για ολόκληρο το ποσό και υποχρεούται να το καλύψει.

Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει μια συναλλαγματική για να είναι έγκυρη είναι τα ακόλουθα:

 • Η λέξη “συναλλαγματική” στο σώμα του εγγράφου
 • Η εντολή πληρωμής συγκεκριμένου ποσού. Η εντολή δεν πρέπει να περιέχει κανένα περιορισμό
 • Το όνομα του πληρωτή όπως αναγράφεται σε επίσημο έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο)
 • Ο χρόνος λήξης
  • “Εν όψει”
  • Μετά εν όψει
  • Μετά χρονολογία
  • Συγκεκριμένη ημέρα
 • Ο τόπος πληρωμής
 • Το όνομα του λήπτη.
 • Τόπος και χρόνος έκδοσης
 • Η υπογραφή του εκδότη. Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαραίτητη είναι και η σφραγίδα

Οπισθογράφηση

Η συναλλαγματική μπορεί να μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση, δηλαδή με υπογραφή του κατόχου στο πίσω μέρος του σώματος της .Για να είναι όμως νόμιμη μια οπισθογράφηση πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

 • Η οπισθογράφηση δεν πρέπει να περιέχει κανέναν όρο, δηλαδή να είναι “Απλή και καθαρή”.
 • Η μερική οπισθογράφηση είναι άκυρη. Η οπισθογράφηση αφορά όλη τη συναλλαγματική και δεν μπορεί να μπει όρος ότι μεταβιβάζεται η συναλλαγματική ως του “Χ ποσού”

ΚΦΑΣ

Άρθρο 1
Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

 1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των
  παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του νόμου 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία
  ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και
  αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή
  γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη
  επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, έχει τις
  υποχρεώσεις του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση
  στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.
 2. Τις υποχρεώσεις της προηγουμένης παραγράφου έχει και κάθε αλλοδαπό
  πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά πραγματική-φυσική επαγγελματική
  εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική
  επικράτεια αποβλέποντας στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή
  βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από
  οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Εξαιρετικά, τις υποχρεώσεις αυτές έχει και κάθε
  αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην
  ελληνική επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς της εντός της ελληνικής
  επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. Τα
  αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της
  παραγράφου 1 του άρθρου 3.
  Άρθρο 4
  Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων.
 3. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά
  βιβλία όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται
  από την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 από την
  έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου.
 4. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές
  ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές
  κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία
  οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις
  διατάξεις των α.ν. 89/1967 (Α’ 132) και 378/1968 (Α’ 82), τα υποκαταστήματα των
  αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και
  απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας
  καθώς και οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2
  του άρθρου 1.
 5. Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της
  παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:
  α) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής
  πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
  Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών διατηρεί και
  κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις
  δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των
  ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του.
  β) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975.
  γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο
  πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.
  Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών των περιπτώσεων
  β΄ και γ΄ διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί
  για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια
  ακαθάριστα έσοδά του.
  δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του.
 6. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι λοιποί
  υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
  συμπεριλαμβανομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιρειών δικηγόρων των
  προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (Α’ 220) και 81/2005 (Α’ 120), για τους οποίους
  δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
  αυτού.
 7. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα όρια για
  την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με βάση
  το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής
  περιόδου, ως ακολούθως:
  Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων
  Απλογραφικά
  (Β΄ Κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ
  Διπλογραφικά
  (Γ΄ Κατηγορίας) Άνω των 1.500.000 ευρώ
  Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του
  12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων
  βρίσκονται με αναγωγή.
  Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την
  τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν.
 8. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, από την έναρξη της διαχειριστικής του
  περιόδου, μπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία
  εντάσσεται, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των στοιχείων,
  που ορίζονται για την κατηγορία αυτή.
 9. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση
  διπλογραφικών βιβλίων για την άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί λογιστικά
  βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα,
  σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής.
 10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος άρθρου, για την
  τήρηση των ημερολογίων και καθολικών εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό
  Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980, Α’ 283), μόνο ως προς την δομή, την
  ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και των
  υπογραμμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών, και από τους λογαριασμούς της
  ομάδας 9 μόνο ο λογαριασμός 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις
  αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά
  λογαριασμό. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθμίων λογαριασμών, σε μη
  θεσμοθετημένους από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθμίους
  λογαριασμούς, καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθμίων λογαριασμών σε επίπεδο
  τεταρτοβαθμίων, γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του
  υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.
  Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν
  των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων.
  Από τους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει να
  προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να
  είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό έλεγχο, για τις
  ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.
 11. Το πρώτο, το δεύτερο και τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 21 του
  άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
 12. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί
  επίσης:
  10.1. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην
  παράγραφο 2.2.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη μπορεί
  να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά συντελεστή απόσβεσης.
  10.2. Βιβλίο απογραφών στο οποίο μετά από καταμέτρηση καταγράφονται και
  αποτιμώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής του περιουσίας που κατέχει κατά
  τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε
  έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που έχουν τεθεί σε
  εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για την αποτίμηση των στοιχείων της
  απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του Π.Δ.
  1123/1980.
  Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  (Δ.Λ.Π.), η αξία των μενόντων αποθεμάτων των ιδιοπαραχθέντων έτοιμων
  προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα
  Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρμόζεται με τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους μεταξύ
  λογιστικής και φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον υπάρχουν,
  ποσοτικοποιούνται σε ετήσια συνολική βάση, ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία
  κόστους των πωληθέντων ή των μενόντων προϊόντων και καταχωρούνται στον
  Πίνακα των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συμφωνίας
  Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), που ορίζονται από τις διατάξεις της
  παραγράφου 14 του άρθρου αυτού.
  Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται:
  α) Τα αποθέματα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο ή σε καταστάσεις
  διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα αποθέματα που βρίσκονται σε
  τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά
  αποθηκευτικό χώρο τρίτου. Η καταχώρηση, η οποία περιλαμβάνει το είδος, τη
  μονάδα μέτρησης, την ποσότητα, την κατά μονάδα αξία, στην οποία αποτιμήθηκε
  κάθε είδος, καθώς και τη συνολική του αξία, γίνεται με μία εγγραφή για ολόκληρη
  την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα πιο πάνω
  αναφερόμενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο
  καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας και τα δεδομένα
  των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο
  υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.
  β) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγράφονται κατά ομοειδείς
  κατηγορίες τουλάχιστον με την αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής,
  προσαυξημένο με τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, τις
  αποσβέσεις τους και την αναπόσβεστη αξία τους.
  Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται
  στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του
  ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει στην
  κυριότητα του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.
  Κατ’ εξαίρεση, τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο
  απογραφών, κατά συντελεστή αποσβέσεων, με το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης
  τους, τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία τους.
  γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία μπορεί να
  καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβάθμιων
  λογαριασμών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασμού δίνεται στον έλεγχο. Ειδικά
  για τις μετοχές, τις ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται για κάθε είδος
  η ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία.
  δ) Τα αποθέματα κυριότητας άλλου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που
  βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του κατ’
  είδος και ποσότητα, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν από άλλα βιβλία.
  ε) Ο νόμιμα συνταχθείς ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο
  πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, η κατάσταση του λογαριασμού γενικής
  εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραγράφων 4.1.202, 4.1.302 και
  4.1.402 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, καθώς και οι πίνακες που ορίζονται από
  τις περιπτώσεις Α΄ και Γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού. Ειδικά τα νομικά
  πρόσωπα του άρθρου 101 του νόμου 2238/1994 που τελούν υπό εκκαθάριση που
  διαρκεί πέραν του έτους συντάσσουν και καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών
  προσωρινό ισολογισμό λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση του
  λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του
  προηγούμενου εδαφίου.
 13. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία,
  υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο
  οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας
  υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του
  τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των
  βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των
  πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του μητρώου παγίων,
  εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά.
 14. Η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται:
  α) Του ή των ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή
  λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη
  διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη
  υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό
  καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών
  επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του
  μεθεπόμενου μήνα.
  β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού
  Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του
  Ισολογισμού.
  γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε
  καταστάσεις μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της
  διαχειριστικής περιόδου.
  δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών
  περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την
  εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 15. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές
  του Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) τηρεί τα
  λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις
  αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
 16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους
  κανόνες των Δ.Λ.Π. υποχρεούται:
  Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.).
  Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο
  διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση:
  α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση).
  β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας
  (Φορολογική βάση).
  γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.
  Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το
  οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών
  Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του ποσοτικού
  προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα
  Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.,
  προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω
  της διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της
  διαφοροποίησης των συσσωρευμένων αποσβέσεων.
  Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού
  Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών
  Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που
  τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο.
 17. Οι συναλλαγές του υποκαταστήματος με εξηρτημένη λογιστική, αντί να
  καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία της
  έδρας και ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και το ταμείο κάθε υποκαταστήματος
  παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου
  υποκαταστήματος και δίνεται άμεσα στον έλεγχο το υπόλοιπο ταμείου κάθε
  υποκαταστήματος για το οποίο δεν τηρούνται βιβλία μέχρι την ημέρα που
  σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου
  αυτού έπρεπε να έχει γίνει η ενημέρωση των ημερολογίων.
  Στο υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό
  αποτέλεσμα τηρούνται ίδια διπλογραφικά βιβλία και εξάγεται τελικό αποτέλεσμα
  το οποίο ενσωματώνεται με λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας.
 18. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών
  βιβλίων τηρεί:
  α) Βιβλίο εσόδων – εξόδων.
  β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα
  έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται
  σε ετήσια βάση.
  Η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ 1004/4-1-2013 για την παρ 16 αναφέρει;
  Τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων και βιβλίου απογραφών.
  Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ο πιο πάνω υπόχρεος απεικόνισης
  συναλλαγών, υποχρεούται να τηρεί:
  α) Βιβλίο εσόδων-εξόδων
  β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα
  έσοδά του από τη πώληση αγαθών ξεπέρασαν το όριο του ποσού 150.000 ευρώ.
  Σημειώνεται ότι για την υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής τα έσοδα της
  πρώτης διαχειριστικής περιόδου, δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.
  Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές αποφάσεις περί απαλλαγής ορισμένων υπόχρεων
  απεικόνισης συναλλαγών της Β’ κατηγορίας από την τήρηση βιβλίου απογραφών
  και κατάρτισης απογραφής κατά την 31/12, εξακολουθούν να ισχύουν.
  Διευκρινίζεται ακόμη ότι τα δεδομένα των πιο πάνω βιβλίων τηρούνται σε
  αθεώρητα έντυπα, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής τους, χειρόγραφα ή
  μηχανογραφικά και όταν τηρούνται μηχανογραφικά μπορεί απλώς να
  αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα και δίνονται άμεσα στον έλεγχο όταν
  ζητηθούν. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν ορίζεται υποχρέωση από 1/1/2013
  τήρησης μηνιαίας κατάστασης βιβλίου εσόδων-εξόδων επί μηχανογραφικής
  τήρησής του, όμως θα εκτυπωθεί θεωρημένη μηνιαία κατάσταση εσόδων – εξόδων
  για το Δεκέμβριο του 2012.
 19. Στο βιβλίο εσόδων – εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα:
  α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή
  λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων
  αγορών και εξόδων.
  β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών
  υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις.
  γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους
  για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, oι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά
  έξοδα και λοιπές πράξεις.
  δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων.
  ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
  στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
  ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες
  εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος.
  η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο
  πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
  Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ αναλύεται στον χρόνο
  ενημέρωσής, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις
  ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α..
  Η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ 1004/4-1-2013 για την παρ 17 αναφέρει;
  Περιεχόμενο βιβλίου εσόδων-εξόδων
  α) το είδος του δικαιολογητικού αγορών και εξόδων, τον αύξοντα αριθμό και τη
  χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία
  του εκδότη.
  β) τα ακαθάριστα έσοδα ξεχωριστά, από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων,
  πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και
  από λοιπές πράξεις.
  γ) τις αγορές αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για
  μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά
  έξοδα και λοιπές πράξεις.
  δ) την αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων,
  ε) το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις,
  στ) τις αυτοπαραδόσεις αγαθών ή την ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών,
  ζ) τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες
  εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος.
  η) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο
  πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
  Σημειώνεται ότι με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου
  6 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), τα δεδομένα των περιπτώσεων δ’, στ’ και ζ’,
  καταχωρούντο σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων-εξόδων, ενώ με τις διατάξεις
  του Κ.Φ.Α.Σ.καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες.
  Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση καταχώρησης σε ιδιαίτερο χώρο
  του εν λόγω βιβλίου των καταθέσεων και των αναλήψεων κεφαλαίων, των δανείων
  που χορηγούνται και λαμβάνονται καθώς και των εισπράξεων ή καταβολών που
  γίνονται για μερική ή ολική εξόφλησή τους.
  Για τις ανάγκες του Φ.Π.Α. το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’
  αναλύεται στο χρόνο ενημέρωσης, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω στην
  παράγραφο 18, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις.
 20. Η καταχώρηση – ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων με τις πιο πάνω
  πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου
  και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης
  Φ.Π.Α..
  Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς
  αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την
  παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς
  αγαθών που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε
  ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων – εξόδων και τακτοποιούνται με την
  παραλαβή των αγαθών
  Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας
  εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά,
  συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδομένων της παραγράφου
  17 του άρθρου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον
  προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών
  δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  Η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ 1004/4-1-2013 για την παρ 18 αναφέρει;
  Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων.
  Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ο χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου
  εσόδων εξόδων, ο οποίος συνδέεται πλέον με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης
  Φ.Π.Α. Έτσι από 1/1/2013 η ενημέρωση του βιβλίου αυτού γίνεται μέχρι το τέλος
  του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέρα του χρόνου
  υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
  Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας
  εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, καταχωρείται για τις ανάγκες της
  φορολογίας εισοδήματος, συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των
  προαναφερομένων στην παράγραφο 17 δεδομένων.
  Όσον αφορά την καταχώρηση στοιχείων αγοράς αγαθών που λαμβάνονται κατά τη
  διάρκεια της χρήσης ή στο τέλος αυτής χωρίς να έχουν παραληφθεί τα αγαθά, οι
  σχετικές διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ίδιες με τις προϊσχύουσες διατάξεις
  της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν χρήζουν
  περαιτέρω διευκρινίσεων.
 21. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων – εξόδων ή σε καταστάσεις καταχωρείται,
  μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
  για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ημερομηνία και η αξία κτήσης του, το οικείο
  δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής του, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη
  αξία.
  Η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ 1004/4-1-2013 για την παρ 19 αναφέρει;
  Καταχώρηση σε ιδιαίτερο χώρο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
  Η καταχώρηση σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων-εξόδων ή σε καταστάσεις των
  δεδομένων που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και αφορούν τα
  πάγια, γίνεται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων μέχρι τη προθεσμία της
  εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 22. Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής καταχωρούνται τα
  εμπορεύματα, τα προϊόντα, τα ημιέτοιμα, οι Α΄ και Β΄ ύλες καθώς και τα υλικά
  συσκευασίας, τα οποία κατέχει ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά τη λήξη
  της διαχειριστικής του περιόδου και βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις ή σε
  εγκαταστάσεις τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται με τις
  διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 10.2 της παραγράφου 10 του
  άρθρου 4. Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε
  αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας
  και τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται
  στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.
  Το βιβλίο ενημερώνεται, με την ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων, μέχρι την
  20η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, η δε αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο της
  εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  Η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ 1004/4-1-2013 για την παρ 20 αναφέρει;
  Βιβλίο απογραφών. Τρόπος τήρησης.
  Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ρητά πλέον ότι στο βιβλίο
  απογραφών ή σε απλότυπες καταστάσεις απογραφής, τα οποία τηρούνται
  αθεώρητα, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, που τηρεί απλογραφικά βιβλία,
  καταχωρεί, τα εμπορεύματα, τα προϊόντα, τα ημιέτοιμα προϊόντα, τις Α’ και Β’ ύλες
  και τα υλικά συσκευασίας, που ανήκουν στην κυριότητά του και βρίσκονται στις
  εγκαταστάσεις του, ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, κατά την 31/12 κάθε έτους.
  Επίσης ορίζεται ρητά η υποχρέωση καταγραφής διακεκριμένα στο βιβλίο
  απογραφών της έδρας ή σε απλότυπες καταστάσεις, των αποθεμάτων του
  υποκαταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου, ανεξάρτητα του τόπου που αυτά
  βρίσκονται.
  Δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση καταχώρησης σε διπλότυπες καταστάσεις, της
  ποσοτικής καταγραφής των αποθεμάτων των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε
  απόσταση άνω των 50 χιλιομέτρων από την έδρα. Όπως προαναφέρεται και στη
  παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, εγκαταστάσεις που στεγάζονται στον ίδιο ή
  σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, αντιμετωπίζονται ως μια εγκατάσταση για την
  απογραφή.
  Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 1/1/2013 και συνεπώς η απογραφή της 31/12/2012
  θα καταχωρηθεί σε θεωρημένα έντυπα (βιβλίο απογραφών, διπλότυπες
  καταστάσεις απογραφής, μηναία κατάσταση βιβλίου εσόδων- εξόδων κ.λπ.).
  Χρόνος ενημέρωσης.
  Η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών, το οποίο
  τηρείται αθεώρητο, ή σε καταστάσεις απογραφής, οι οποίες επίσης είναι
  αθεώρητες, ή σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο, διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις
  της παραγράφου αυτής, μέχρι την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
  Σύμφωνα δε με τις ίδιες διατάξεις, η αξία των αποθεμάτων αυτών καταχωρείται στο
  βιβλίο απογραφών μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας
  εισοδήματος.
 23. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ’ αυτά μπορεί
  να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα ποσό, για κάθε
  ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του
  πρώτου και τελευταίου αριθμού.
  Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής αναγράφεται ο αριθμός του
  ημερήσιου δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί
  Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ.
  Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ημερήσιων δελτίων «Ζ» με μία μηνιαία
  συγκεντρωτική εγγραφή με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται από
  την φ.τ.μ., και στο οποίο εμφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσματα των επιμέρους
  ημερήσιων δελτίων «Ζ», με αναγραφή στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της περιόδου
  που αφορά καθώς και του πρώτου και του τελευταίου αριθμού του ημερήσιου
  δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου μήνα. Τα ημερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να
  εκδίδονται και να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες
  αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των φ.τ.μ. και των διατάξεων της
  παραγράφου 3 του άρθρου 9.
  Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία αναφοράς.
  Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ’ αυτά μπορεί
  επίσης να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα ποσό, με
  την προϋπόθεση ότι θα δίνεται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθεί από αυτόν
  κατάσταση με ανάλυση των εσόδων για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που
  εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού ή του
  αύξοντα αριθμού του ημερήσιου δελτίου «Z» κατά περίπτωση.
  Τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. που
  αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που
  αφορούν συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλήθους των
  αντίστοιχων δικαιολογητικών.
  Η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ 1004/4-1-2013 για την παρ 21 αναφέρει;
  Καταχώριση με μια συγκεντρωτική εγγραφή των εσόδων και ορισμένων εξόδων.
  Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ο τρόπος καταχώρησης των
  εσόδων και ορισμένων εξόδων (μέχρι του ποσού των 150 ευρώ έκαστο) στο βιβλίο
  εσόδων – εξόδων και καθιερώνεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρησης,
  με μία εγγραφή, των ημερήσιων ακαθαρίστων εσόδων, ανεξαρτήτως είδους και
  σειράς στοιχείων, με την προϋπόθεση που τίθεται στις διατάξεις αυτές.
  Σημειώνεται ότι τη δυνατότητα αυτή την έχει και ο υπόχρεος που τηρεί
  διπλογραφικά βιβλία, όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 της
  παρούσης.
 24. Στο υποκατάστημα, πλην των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων, τηρείται βιβλίο
  εσόδων – εξόδων για τις συναλλαγές κάθε υποκαταστήματος με δυνατότητα μη
  τήρησής του, εφόσον οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήματος
  παρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της έδρας, από τα
  αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος.
  Όταν στο υποκατάστημα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων – εξόδων τα δεδομένα
  του καταχωρούνται διακεκριμένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο της έδρας
  μέχρι την προθεσμία ενημέρωσής του.
 25. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, ανεξάρτητα από
  την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας,
  εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων,
  χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς
  πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο
  έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Η διασφάλιση
  των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα
  έντυπα ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων
  σήμανσης του νόμου 1809/1988 (Α’ 222). Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει
  από την 1η Ιανουαρίου 2014.

 

Μισθοδοσία Προσωπικού

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΩΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΙΚΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Υπόχρεοι απογραφής:

Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και

λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ κ.λ.π.) των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής:

Με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τόπος απογραφής – αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του.

Αν ο εργοδότης διατηρεί περισσότερες εγκαταστάσεις σε διάφορες ασφαλιστικές περιοχές, υποχρεούται από 1/1/2002 να τις απογράφει στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Καθιερώνεται, δηλαδή, η ενιαία απογραφή έδρας και παραρτημάτων της επιχείρησης με απόδοση ενός μοναδικού Αριθμού Μητρώου (ΑΜΕ) τόσο για την έδρα, όσο και για τα παραρτήματά του.

Διαδικασία απογραφής:

Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο “Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Εργοδότη”, το οποίο χορηγείται από οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ είναι διαθέσιμη και στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος “Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Εργοδότη“.

Η “Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Εργοδότη”, η οποία περιέχει στοιχεία του εργοδότη (γενικά στοιχεία, στοιχεία δραστηριότητας, έδρας, παραρτημάτων και

υπευθύνων) και στοιχεία απασχολουμένων, υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη “εις διπλούν”, από τον κατά το νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή

Παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα

της επιχείρησής του, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Στοιχεία Εργοδοτών

 1. Για Φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας Δ.Ο.Υ. (ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του) και της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εργοδότη.
  1. Για μη Φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας Δ.Ο.Υ. (ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του) και των αστυνομικών ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των προσώπων που διοικούν/εκπροσωπούν την επιχείρηση.

Επιπλέον, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης απαιτούνται:

 • Για Ο.Ε. και Ε.Ε.: φωτοαντίγραφα του εταιρικού, που κατατέθηκε στο οικείο Πρωτοδικείο.
  • Για Ε.Π.Ε.: φωτοαντίγραφα καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης      καταστατικού).
  • Για Α.Ε.: φωτοαντίγραφα καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή της ανακοίνωσης καταχώρησης, στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Σε περίπτωση που έχουν επέλθει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να κατατίθεται και φωτοαντίγραφο της ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού

 • Συμβουλίου, το οποίο αφορά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή την αντικατάσταση μέλους του, αντιστοίχως ή το σχετικό ΦΕΚ αν έχει γίνει η δημοσίευση.
 • Για Κοινοπραξία: φωτοαντίγραφο του συστατικού εγγράφου της κοινοπραξίας που κατατέθηκε στην οικεία Δ.Ο.Υ. (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).
  • Για αυτοκίνητα (ταξί, φορτηγά, λεωφορεία): φωτοαντίγραφα της ειδικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ιδιοκτήτη και της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας Δ.Ο.Υ.
  • Για διαχείριση πολυκατοικίας: φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων του διαχειριστή και όλων των συνιδιοκτητών.

Β. Στοιχεία Απασχολούμενων

 • Φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, κατά το Π.Δ. αριθ. 156/94, των απασχολουμένων και του θεωρημένου από το Σ.ΕΠ.Ε. πίνακα προσωπικού (άρθρο 16 του Ν. 2874/00).
 • Φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης, για όσους εργαζόμενους απασχολούνται με καθεστώς μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης, (Ν. 2639/98).
 • Φωτοαντίγραφα των καρτών πρόσληψης του προσωπικού.

Τ’ ανωτέρω δικαιολογητικά, που αφορούν τα στοιχεία των απασχολουμένων, εάν δεν είναι διαθέσιμα κατά την απογραφή, προσκομίζονται αργότερα, ενώ η απογραφή γίνεται κανονικά.

Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ):

Η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Εργοδοτών πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) μέσω ειδικού εντύπου με τίτλο

“Έντυπο Απόδοσης ΑΜΕ”. Στο έντυπο αυτό καταχωρίζονται και τα τυχόν παραρτήματα επαγγελματικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης με αύξουσα αρίθμηση.

Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση της αύξουσας αρίθμησης των παραρτημάτων, όπως αυτή αποδόθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά την συμπλήρωση της ΑΠΔ.

Υπόχρεοι Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη:

Οι απογεγραμμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργοδότες, υποχρεούνται να γνωστοποιούν σ’ αυτό μεταβολές των στοιχείων τους, που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 54/04).

Πότε υφίσταται η υποχρέωση:

Οι μεταβολές των στοιχείων τους, που πρέπει να γνωστοποιούν οι εργοδότες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι οι εξής:

 • έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη,
 • οριστική διακοπή εργασιών επιχείρησης ή παραρτήματός της,
 • επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη,
 • μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος εργοδότη,
 • αλλαγή των υπευθύνων, των στοιχείων τους (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
 • αλλαγή επωνυμίας,
 • αλλαγή νομικής μορφής.

Τόπος υποβολής Δήλωσης- αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

Η Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται η έδρα του εργοδότη.

Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας εργοδότη η Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπαγόταν η έδρα του πριν την μεταφορά της.

Διαδικασία υποβολής Δήλωσης:

Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο “Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη“.

Το έντυπο συμπληρώνεται από τον εργοδότη ανάλογα με το είδος της μεταβολής, και υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου υποκαταστήματος.

Προθεσμία υποβολής Δήλωσης:

Η “Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη” υποβάλλεται άμεσα (με την έναρξη της απασχόλησης) στις εξής περιπτώσεις:

.       έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη,

.        επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη.

Η “Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη” υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της μεταβολής στις εξής περιπτώσεις:

 • οριστική διακοπή εργασιών επιχείρησης ή παραρτήματός της,
 • μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος εργοδότη,
 • αλλαγή των υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
 • αλλαγή επωνυμίας,
 • αλλαγή νομικής μορφής.

Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η λήξη της παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη

εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 Αστικού Κώδικα).

 1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ

Υπόχρεοι απογραφής:

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρείται στο ΙΚΑ, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.

Τόπος απογραφής – αρμόδιο υποκατάστημα:

Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας του. Το αρμόδιο τμήμα είναι το ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.

Διαδικασία:

Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση

Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου», το οποίο διατίθεται από τα υποκαταστήματα και την ιστοσελίδα του ΙΚΑ. Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/d.html

Το έντυπο συμπληρώνεται με ελληνικούς χαρακτήρες με βάση τα στοιχεία ταυτότητας για έλληνες πολίτες και με λατινικούς χαρακτήρες για αλλοδαπούς (ανεξάρτητα αν είναι πολίτες Ε.Ε. ή τρίτων χωρών) με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία του διαβατηρίου.

Υποβάλλεται συμπληρωμένη στο Τμήμα Μητρώου του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνοδευόμενη από τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά :

 • Δελτίο Ταυτότητας, ή Διαβατήριο όταν πρόκειται για αλλοδαπούς.
 • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (φωτοτυπία βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης). (Οποιοδήποτε από τα

προηγούμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρόσφατο)

 • Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον απασχολείται σε κοινή επιχείρηση.(για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε οικοδομές ή άνεργους δεν είναι απαραίτητη η Βεβαίωση Εργοδότη)
 • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προκειμένου να χαρακτηριστεί ο ασφαλισμένος ως «παλαιός» ή «νέος».
 • Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας ή Υπεύθυνη Δήλωση, όταν η Αίτηση Απογραφής υποβάλλεται στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης στο οποίο ο δικαιούχος να είναι ο ασφαλισμένος (πρώτο όνομα). Στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί είτε να υπάρχουν συνδικαιούχοι είτε όχι.

Μετά την άμεση μηχανογραφική επεξεργασία της Αίτησης Απογραφής αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου, ο οποίος γνωστοποιείται στον ασφαλισμένο με Βεβαίωση

Απογραφής.

Σε περίπτωση που από τη μηχανογραφική επεξεργασία της Αίτησης Απογραφής, διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι ήδη εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΙΚΑ, δεν αποδίδεται νέος Αριθμός Μητρώου, αλλά γνωστοποιείται στον ασφαλισμένο αυτός που του είχε αποδοθεί με Βεβαίωση Προηγούμενης Απογραφής.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από όσους υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Ασφαλισμένων του και να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου.

Για την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Απογραφής ο αιτών πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία επίσημα έγγραφα από τα οποία θα ελεγχθούν τα ατομικά του στοιχεία:

α) Δελτίο ταυτότητας και ελλείψει αυτού πιστοποιητικό γέννησης ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς Ασφαλισμένους ,

β) παραστατικό ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ,

γ) βεβαίωση εργοδότη εφόσον απασχολείται σε κοινή επιχείρηση, δ) φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου και

ε) έγγραφο που να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του εφόσον δεν προκύπτει από το παραστατικό ΔΟΥ που προσκόμισε.

Οι ενδείξεις του εντύπου συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ευανάγνωστα γράμματα με Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες, με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία των προσκομιζομένων δικαιολογητικών (Ταυτότητα, Διαβατήριο κ.λ.π.) ως εξής:

 • Με Ελληνικούς Χαρακτήρες για Έλληνες πολίτες.
 • Με Λατινικούς χαρακτήρες για Αλλοδαπούς.

Αναλυτικά τα πεδία του εντύπου συμπληρώνονται ως εξής:

 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΤΥΠΑ ΕΟΧ Ή ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (π.χ. Ε111,Ε128

 κ.λπ)Συμπληρώνεται με Χ εφόσον πρόκειται για ασφαλισμένους με έντυπα από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΒΕΛΓΙΟ, ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ,

ΑΥΣΤΡΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ) ή από

χώρες με Διμερή Σύμβαση (ΚΕΜΠΕΚ ΚΑΝΑΔΑ, ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ), για τους οποίους εκδίδεται Βιβλιάριο Υγείας. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία με αστερίσκο.

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται από την Υπηρεσία ο κωδικός και η ονομασία του Υποκ/τος.

 Α.Μ.Α

Το πεδίο παραμένει κενό.

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ-ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

Συμπληρώνονται τα στοιχεία όπως αναγράφονται στο επίσημο έγγραφο που προσκομίζεται

 ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ εφόσον διαφέρει από το σημερινό επώνυμο.

 ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ

Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει

 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ – ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία αυτά από έγγαμους.

 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Συμπληρώνεται όπως αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο.

 ΦΥΛΟ

Συμπληρώνεται με Χ αντίστοιχα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Κατά σειρά συμπληρώνονται τα εξής:

ΤΥΠΟΣ: Συμπληρώνεται το παρακάτω πεδίο ανάλογα με το επίσημο έγγραφο, φωτοτυπία του οποίου συνυποβάλλεται.

 • Αστυνομική (αν αφορά Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα)
 • Στρατιωτική (αν αφορά Ελληνική Στρατιωτική Ταυτότητα)
 • Διαβατήριο
 • Πιστοποιητικό

ΑΡΙΘΜΟΣ: Συμπληρώνεται ο αριθμός της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή ο αριθμός Πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, ή η ημερομηνία πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού.

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η εκδούσα αρχή.

 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ

Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ υποχρεωτικά, (σχετική η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1027411/842/Δ4/26-2-98) και η ονομασία της ΔΟΥ, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο επίσημο έγγραφο που προσκομίστηκε.

 ΑΜΚΑ

Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) όπως είναι γραμμένος στην Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, αν έχει ήδη εκδοθεί ΚΑΡΤΑ από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Συμπληρώνεται η ημερομηνία γέννησης με την μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν είναι γνωστή η πλήρης ημερομηνία αλλά μόνο το έτος γέννησης τότε συμπληρώνεται 01/01/ και το έτος γέννησης, καθώς και η ένδειξη Χ στο πεδίο ΕΙΚΟΝΙΚΗ.

Στη συνέχεια συμπληρώνονται οι ενδείξεις: ΧΩΡΑ, ΝΟΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΠΟΛΗ.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Συμπληρώνονται τα πεδία : οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, χώρα, τηλέφωνο καθώς και FAX , E-MAIL.

Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά Χωριό όπου οι οδοί δεν διαθέτουν όνομα, στο πεδίο «Οδός» θα συμπληρωθεί το όνομα του Χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» θα παραμείνει κενό.

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ (ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)

Το πεδίο παραμένει κενό ( συμπληρώνονται από την υπηρεσία).

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του εργοδότη σε περίπτωση που ο αιτών απασχολείται σε κοινή επιχείρηση. Το πεδίο ΑΜΕ εργοδότη συμπληρώνεται εφόσον είναι γνωστό.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται μόνο από εργατοτεχνίτες οικοδόμους εφόσον αυτοί επιθυμούν να πληρώνονται την καταβολή του Δωροσήμου μέσω τραπεζικού

λογαριασμού

 •  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συμπληρώνεται η πλήρης ονομασία της τράπεζας στην οποία διατηρείται ο λογαριασμός του οικοδόμου π.χ. ΕΘΝΙΚΗ , ALFA BANK κ.λ.π.

 •  ΚΩΔΙΚΟΣ

Το πεδίο παραμένει κενό.

 •  ΚΩΔ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συμπληρώνεται από τα στοιχεία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στα προσκομιζόμενα στοιχεία ο Κωδικός Υποκαταστήματος Τράπεζας , δεν συμπληρώνεται το πεδίο.

 •  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπληρώνεται από τα στοιχεία του τραπεζικού βιβλιαρίου.

 •  ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Συμπληρώνεται από τα στοιχεία του τραπεζικού βιβλιαρίου παραλείποντας τους τυχόν ειδικούς χαρακτήρες( /, -, κλπ).

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

Συμπληρώνεται η ημερομηνία Έναρξης απασχόλησης στον παραπάνω Εργοδότη για τους εργαζόμενους, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων, η ημερομηνία

υποβολής της αίτησης.

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο συγκεκριμένος πίνακας συμπληρώνεται εφόσον ο αιτών στο παρελθόν (πριν την έναρξη Ασφάλισης στο ΙΚΑ) είχε ασφαλισθεί σε άλλο ή άλλους Φορείς Ασφάλισης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Κατά σειρά συμπληρώνονται τα εξής:

 • Α/Α: Ο αύξων αριθμός της οριζοντίου γραμμής.
 • ΧΩΡΑ: Η ονομασία της Χώρας που έχει πραγματοποιηθεί η ασφάλιση.
 • ΚΩΔ.: Συμπληρώνεται ο Κωδικός της Χώρας (από την υπηρεσία).
 • ΦΟΡΕΑΣ: Συμπληρώνεται ο Φορέας Ασφάλισης υποχρεωτικά μόνο αν αφορά Φορέα της Ελλάδας.
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης Ασφάλισης στο Φορέα, με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η πλήρης ημερομηνία αλλά μόνο το έτος τότε, συμπληρώνεται με τη μορφή 01/01/ΕΕΕΕ.
 • ΑΡΙΘ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Συμπληρώνεται εφόσον έχει χορηγηθεί και είναι γνωστός. Αν η ασφάλιση έχει πραγματοποιηθεί σε Ελληνικό Φορέα

Ασφάλισης τότε ο αριθμός αυτός αφορά τον ΑΜΚΑ.

 • Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στον Φορέα Ασφάλισης εφόσον είναι γνωστός.

ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός της τελευταίας οριζόντιας γραμμής που συμπληρώθηκε στο συγκεκριμένο Πίνακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΩΗ

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, βάσει της οποίας ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την κύρια υποχρέωση να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του και ο εργοδότης την κύρια υποχρέωση καταβολής του μισθού.

2.2   ΜΙΣΘΟΣ

Μισθός είναι κάθε παροχή που δίνεται στους εργαζόμενους ως αντάλλαγμα της εργασίας τους. Δηλαδή κάθε αμοιβή σε χρήμα και σε είδος (όπως λ.χ. τροφή, κατοικία, δαπάνη ρεύματος κλπ), η οποία καταβάλλεται τακτικά και μόνιμα, είτε βάσει της εργασιακής σχέσης ή της συλλογικής σύμβασης ή του νόμου, είτε βάσει της κρατούσας συνήθειας όταν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία. Όταν λέμε τακτικές αποδοχές εννοούμε το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, όλα τα επιδόματα, καθώς και κάθε άλλη χρηματική παροχή ή παροχή σε είδος που δίνει ο εργοδότης σε σταθερή και μόνιμη βάση. Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται: Τα επιδόματα αδείας, Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, πολυετίας , οικογενειακά, ανθυγιεινής εργασίας, επικίνδυνης, επιστημονικό, διαχειριστικών λαθών, παραγωγής, Κυριακής και

νυκτερινής εργασίας, νόμιμης τακτικής υπερωριακής απασχόλησης, τροφής, κατοικίας, κάθε άλλη παροχή, εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά και νόμιμα. Πολλές φορές κατά την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας διαχωρίζουμε τις παρακάτω έννοιες του μισθού.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

Υπάλληλος που απασχολείται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και με το συμβατικό ωράριο 40 ωρών, έχει ακαθάριστο μηνιαίο μισθό 800,00 €. Να βρεθεί το ημερομίσθιο και το ωρομίσθιο του.

Λύση:

800,00 € /25 ημέρες = 32,00 € ημερομίσθιο

και 32,00 € X 6 ημέρες /40 ώρες = 4,80 € ωρομίσθιο

Να σημειώσουμε ότι η διαίρεση του μικτού μηνιαίου μισθού διά 25 ημέρες, ισχύει και στην περίπτωση που εφαρμόζεται το σύστημα της εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης. Επίσης, το ωρομίσθιο μπορεί να ευρεθεί με απ’ευθείας

πολλαπλασιασμό του μηνιαίου μισθού επί τον συντελεστή 0,006(ή 0,6%), ο οποίος προκύπτει ως εξής

Πενθήμερο : [(6 / 5 X 5 /40)] /25 = [6 /40 ] / 25 = 6/1.000,00 = 0,006

Εξαήμερο : [(6 /6 X6 / 40)] / 25 = [6 / 40 ] / 25 = 6/ 1.000,00 = 0,006

Άρα 800,00 € X 0,006 = 4,80 € ωρομίσθιο

ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Νόμιμος μισθός χαρακτηρίζεται αυτός που προβλέπεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική ή υπουργική απόφαση και αποτελεί τα κατώτατα όρια αποδοχών που υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει στους εργαζόμενους.

Ειδικότερα ο νόμιμος μισθός αποτελείται από το βασικό μισθό και τα διάφορα επιδόματα, τα οποία επίσης προβλέπονται από σ.σ.ε. ή διαιτητική απόφαση ή υπουργική απόφαση.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Συμβατικός μισθός, χαρακτηρίζεται αυτός που έχει καθοριστεί από την συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου στην ατομική τους σύμβαση εργασίας (γραπτή ή προφορική).Νοείται βέβαια ότι ο συμβατικός μισθός είναι πάντοτε μεγαλύτερος από το νόμιμο, γιατί μικρότερος απαγορεύεται από το νόμο.

ΣΥΝΗΘΗΣ ΜΙΣΘΟΣ

Συνήθης μισθός θεωρείται ο μισθός που καταβάλλεται σε εργαζόμενους του ίδιου φύλου και ηλικίας οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν εργασία του αυτού είδους, στον ίδιο τόπο και με τις ίδιες συνθήκες.

Το ύψος του μισθού εξαρτάται από το είδος της εργασίας και την ειδικότητα με την οποία πράγματι απασχολείται ο εργαζόμενος. Τα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθορίζονται με τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που ισχύουν για τους μισθωτούς όλης της χώρας ανεξάρτητα από ειδικότητα. Για τους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων ή και για τους εργαζομένους ορισμένων επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να συναφθούν μεταξύ των αντίστοιχων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων κλαδικές, επιχειρησιακές κλπ συμβάσεις εργασίας ή να υπάρξουν διαιτητικές αποφάσεις. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια που καθορίζονται με τις συμβάσεις αυτές μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι, αλλά ποτέ κατώτεροι από

αυτούς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Επίσης ευνοϊκότερες ρυθμίσεις μπορεί να καθοριστούν με ατομική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

2.3   ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Ν.1264/82 αναγνωρίζει για πρώτη φορά τις ενώσεις προσώπων ως συνδικαλιστικές οργανώσεις .Οι ενώσεις προσώπων δεν έχουν νομική προσωπικότητα και ιδρύονται με συστατική πράξη που κατατίθεται στον γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση και κοινοποιείται στον εργοδότη.

 Οι προϋποθέσεις για τη σύσταση ενώσεως προσώπων είναι οι εξής:

α) επιτρέπεται η ίδρυση μιας μόνο ενώσεως προσώπων σε κάθε εκμετάλλευση. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση αποτελείται από περισσότερες εκμεταλλεύσεις , τότε επιτρέπεται η ίδρυση μίας μόνο ενώσεως προσώπων για όλη την επιχείρηση με τις περισσότερες εκμεταλλεύσεις.

β) επιτρέπεται η ίδρυση μόνο σε εκμεταλλεύσεις που δεν απασχολούν πάνω από 40 μισθωτούς. Αν μία επιχείρηση αποτελείται από περισσότερες εκμεταλλεύσεις, πάλι ο

συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 40, για να είναι δυνατή η σύσταση ενώσεως προσώπων.

γ) επιτρέπεται η ίδρυση ενώσεως προσώπων σε μία εκμετάλλευση, επιχείρηση μόνο εφ’ όσον δεν υπάρχει εργατικό σωματείο που να έχει ως μέλη του το μισό τουλάχιστον προσωπικό της.

Για την ίδρυση συνδικαλιστικής ενώσεως απαιτούνται 10 τουλάχιστον εργαζόμενοι. Η ιδρυτική πράξη της Ενώσεως προσώπων πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει το σκοπό της,

επίσης πρέπει να αναφέρει και τη διάρκειά της που δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο. Οι σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθορίζονται κατά τρόπο γενικό στο άρθρο 4

παρ.1 του ν.1264/82. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή “οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών,

κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων για το λόγο αυτό περιορίζεται και η διάρκειά της.

Για τις ενώσεις προσώπων ισχύουν οι εξής διατάξεις του Ν.1264: άρθρο 3 παρ1α,άρθρο 7παρ.1,παρ.5,παρ.6,παρ.7,παρ.8 και άρθρο 20 παρ.1

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν 4024/1971 οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της

επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει

συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζομένων στην επιχείρηση και,

εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.

Η ένωση προσώπων του προηγούμενου εδαφίου συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέμπτα (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκειά της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Εάν μετά την τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της συμμετοχής των τριών πέμπτων (3/5) των

εργαζομένων στην επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύστασή της, διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέματα που αφορούν την ένωση προσώπων εξακολουθεί να εφαρμόζεται η περίπτωση γγ’ του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).» σύμφωνα με την οποία η ένωση προσώπων συστήνεται με ιδρυτική πράξη η οποία κατατίθεται στο γραμματέα του αρμόδιου

ειρηνοδικείου και στη συνέχεια κοινοποιείται στον εργοδότη Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν:

α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών όλων των βαθμίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες

συλλογικές συμβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόμου, από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που απασχολεί στην επιχείρησή του.

Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι εργοδότες.»

«Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Στρατηγικής η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση Συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να

περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.»

2.4   ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)

Συλλογική σύμβαση εργασίας συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσε ων των εργοδοτών ή και μεμονωμένου εργοδότη, καταρτίζεται εγγράφως και καθορ ίζει τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, καθώς επίσης και άλλα θέματα που συνδ έονται με τις σχέσεις εργασίας.

ΦΥΣΗ ΣΣΕ   ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Οι ΣΣΕ κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και λειτουργούν συμπληρωματικά στους γενικούς όρους εργασίας που ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους.

Οι ΣΣΕ αποτελούν συμφωνία ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους και κανονιστική

πράξη κατά το κύριο μέρος των αποτελεσμάτων τους. Οι  κανονιστικοί  όροι μιας

ΣΣΕ αποτελούν υποχρεωτικούς κανόνες δικαίου, έχουν άμεση και υποχρεωτική ισχύ και:

Α) υπερισχύουν αντίθετων δυσμενέστερων νομοθετικών διατάξεων (π.χ. νόμων) και Β) υποχωρούν έναντι ευνοϊκότερων ρυθμίσεων της ατομικής σύμβασης εργασίας.

Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις εργαζομένων και εργοδοτών για τη

σύναψη ΣΣΕ δεν επιτύχουν, οδηγούμαστε σε συλλογική διαφορά εργασίας, για την ε πίλυση της οποίας προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες:

συμφιλίωσης, μεσολάβησης και διαιτησίας.

ΕΙΔΗ ΣΣΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ

 1. Εθνικές Γενικές ΣΣΕ: Με το Ν. 4093/2012 οι μη μισθολογικοί όροι εργασίας της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (άδειες, ωράρια κλπ) εξακολουθούν να αποτελούν διατάξεις

υποχρεωτικής

εφαρμογής για τους εργαζόμενους όλης της χώρας ως ελάχιστα όρια. Οι μισθολογικ οί όροι

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. διασφαλίζουν τα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, αλλ ά πλέον

μόνο για τους εργαζόμενους σε «επιχειρήσεις» που είναι μέλη των

συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων και μόνο με ευνοϊκότερους όρους από τ ον νομοθετημένο μισθό.

Συνάπτονται από την τριτοβάθμια οργάνωση των εργαζομένων (ΓΣΕΕ) και τις

αναγνωριζόμενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης οργανώσεις των εργοδοτών.

 • Κλαδικές ΣΣΕ: Αφορούν τους εργαζομένους περισσότερων ομοειδών ή συναφών

επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων (ενός δηλαδή συγκεκριμένου κλάδου παραγωγής)ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή όλης της χώρας. Συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που

καλύπτουν εργαζομένους, ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητά τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικέs οργανώσεις.

 • Επιχειρησιακές ΣΣΕ: Αφορούν τους εργαζομένους μιας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Συνάπτονται μεταξύ του εργοδότη, εφόσον απασχολεί

τουλάχιστον 50 εργαζόμενους, και του επιχειρησιακού σωματείου. Εάν δεν

υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, μπορεί πλέον να συνάψει  επιχειρησιακή  ΣΣΕ και η λεγόμενη «ένωση προσώπων» που μπορεί  να  συσταθεί  τουλάχιστον  από τα 3/5 των εργαζομένων στην επιχείρηση ανεξάρτητα από το  συνολικό  αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση. Εάν δεν υπάρχει ούτε ένωση προσώπων, μπορεί να συμβληθεί το αντίστοιχο πρωτοβάθμιο κλαδικό σωματείο.

Σε επιχειρήσεις με περισσότερες από μία εκμεταλλεύσεις μπορεί να συναφθεί διαφορετική ΣΣΕ για κάθε εκμετάλλευση.

Οι όροι μιας επιχειρησιακής ΣΣΕ ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων

μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από την εργασία και τη θέση τους, ενώ μπορούν και ν α περιέχουν αναφορές σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων ή να εξαιρούν άλ λες κατηγορίες από την ισχύ κάποιων όρων τους

 • Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ: Αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου

επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα  αυτό  ειδικοτήτων  όλης της χώρας. Συνάπτονται από

δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσει ς των εργαζομένων πανελλήνιας έκτασης και εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης

εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης.

 • Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ: Αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου

επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας. Συνάπτονται μεταξύ ομοιοεπαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων) τοπικού χαρακτήρα των εργαζομένων και των εργοδοτικών οργανώσεων.

 • ΣΣΕ ομίλου επιχειρήσεων: Αφορά τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του

ομίλου (μητρική και θυγατρικές). Όμιλος  επιχειρήσεων  υπάρχει  όταν περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ είναι νομικά αυτοτελείς, βρίσκονται υπό ενιαία διοί κηση και επιδιώκουν τον ίδιο οικονομικό σκοπό. Η ΣΣΕ αυτή  έχει  τα χαρακτηριστικά επιχειρησιακής ΣΣΕ και

μπορεί να συναφθεί με σκοπό τη ρύθμιση των όρων εργασίας των εργαζομένων του ομίλου κατά τρόπο ενιαίο. Η ΣΣΕ αυτή δεν προβλέπεται ρητά στον Ν.

1876/1990. Γίνεται δεκτό όμως ότι μπορεί να  συναφθεί  τέτοιου  είδους  ΣΣΕ μεταξύ της πιο αντιπροσωπευτικής (επιχειρησιακής) συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στις επιμέρους επιχειρήσεις  και  από  τις  εταιρείες  του  ομίλου ή από κοινό εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπό του ή από τη μητρική εταιρεία ως κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΣΕ

Με τη ρύθμιση του  άρθρου 2  παρ. 4  ΠΥΣ 6/2012  καταργούνται  οι  ΣΣΕ αορίστου χρόνου και ορίζεται ότι  αυτές  συνάπτονται  πλέον  για  ορισμένο χρόνο, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί  να  είναι  μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα τρία  (3)  έτη.  Η  ισχύς  μιας  ΣΣΕ  αρχίζει  από την ημέρα κατάθεσής της στην αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας της νομαρχίας όπου καταρτίστηκε η ΣΣΕ ή, αν πρόκειται για την Εθνική Γενική ή για κλαδικές και

ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Η παρ άλειψη της κατάθεσης αυτής καθιστά ανίσχυρη την εκάστοτε ΣΣΕ.

Μια ΣΣΕ μπορεί να ισχύει και αναδρομικά –σε περιορισμένη έκταση– ως την ημέρα λήξης της προηγούμενης ΣΣΕ ή της καταγγελίας της.

 • Οι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ ήδη 24 μήνες μέχρι τη 14.2.2012

ή και περισσότερο λήγουν στις 14.2.2013, εκτός και αν λήγουν ή καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 12 του Ν. 1876/90.

 • Οι συλλογικές συμβάσεις που τη 14/12/2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό

διάστημα μικρότερο των 24 μηνών λήγουν με τη συμπλήρωση  τριών (3)  ετών από την

ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, εκτός αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζ όμενα στο άρθρο 12 του Ν. 1876/90.

ΛΗΞΗ ΣΣΕ

Μια ΣΣΕ λήγει είτε α) με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου (ΣΣΕ ορισμένου χρόνου) είτε β) με γραπτή καταγγελία ενός από τα

συμβαλλόμενα μέρη είτε γ) με

ρητή ή σιωπηρή κατάργησή της από μεταγενέστερη ΣΣΕ ή Διαιτητική Απόφαση. Μερική καταγγελία είναι δυνατή μόνο με αντίστοιχη πρόβλεψη σε ρήτρα που υπάρχει στην ίδια τη ΣΣΕ.

Εφόσον γίνει  δεκτό  ότι  πλέον  επιτρέπονται  μόνο  ΣΣΕ  ορισμένου  χρόνου, βασικός τρόπος  λήξης  τους  είναι  η  αυτοδίκαιη (άμεση)  λύση  με  την  πάροδο του συμφωνηθέντος χρόνου διάρκειάς τους, με την επιφύλαξη της τρίμηνης εκ του ν όμου παράτασης της ισχύος τους.Είναι δυνατή η λύση μιας ΣΣΕ με κοινή –

συνήθως τροποποιητική– συμφωνία των μερών, ενώ κατ’ εξαίρεση προβλέπεται η δυνατότητα πρόωρης καταγγελίας, εάν έχει

προκύψει σημαντική μεταβολή των συνθηκών που υπήρχαν κατά τη σύναψη της ΣΣ Ε.Με την καταγγελία μιας ΣΣΕ ξεκινάει η διαδικασία διαπραγματεύσεων για

τη σύναψη νέας.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Σ.Σ.Ε.

Η μετενέργεια δεν πρέπει να συγχέεται με την εκ του νόμου παράταση της ισχύος

της Σ.Σ.Ε. για ένα χρονικό διάστημα (6 μηνών με το προηγούμενο καθεστώς και 3 μη νών με το ισχύον καθεστώς) μετά τη λήξη ή την καταγγελία της, προκειμένου να διε υκολυνθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να προστατευθούν οι εργαζόμενοι μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δηλαδή, όσα

προβλέπονται σε μια ΣΣΕ

εξακολουθούν αναγκαστικά από το νόμο να ισχύουν για διάστημα 3 μηνών μετά τη λήξη της.

ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας νέας συλλογικής σύμ βασης μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς όρους απ οκλειστικά οι όροι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό

ημερομίσθιο και β) τα τέσσερα (4)

επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον τα επιδ όματα αυτά προβλέπονταν στη Σ.Σ.Ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε.

Δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι αποδοχές αυτές θα καταβάλλονται μέχρι να

επαναπροσδιορισθούν με μια νέα συλλογική συμφωνία ή με νέα ατομική σύμβαση.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΣΕ

Εάν η κλαδική ή η ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν

τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος, η δέσμευση από τη ΣΣΕ μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επα γγέλματος. Η πέκταση της εφαρμογής αυτών των  ΣΣΕ  μπορεί  να  γίνει  με απόφαση του Υπουργού

Εργασίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Η Υπου ργική αυτή Απόφαση κηρύσσει τη ΣΣΕ γενικώς  υποχρεωτική  και  δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την επέκταση της εφαρμογής με την κήρυξη μιας ΣΣΕ ως υποχρεωτικής μπορεί να

τη ζητήσει και η αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδο τών.

Με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 4024/2011 επιβάλλεται αναστολή των διατάξεων

σχετικά με την επέκταση εφαρμογής μιας ΣΣΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Κατά την περίοδο αυτή

προβλέπεται αποκλειστική εφαρμογή των κλαδικών και ομοιεπαγγελματικών ΣΣΕ μό νο στις ατομικές εργασιακές σχέσεις, τα μέρη των οποίων (εργοδότης και εργαζόμενος) είναι μέλη

αντίστοιχων συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων.

2.5   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εκτός από συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που δύναται ο εργοδότης να συνάψει με τον εργαζόμενο, νόμιμες θεωρούνται και οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Η μερική απασχόληση μπορεί να διαχωριστεί σε δύο είδη :

α) Μειωμένη ημερήσια εργασία, κατά την οποία ο εργαζόμενος απασχολείται καθημερινώς αλλά με μειωμένο ωράριο,

β) Μειωμένη εργασία γενικότερα κατά την οποία ο εργαζόμενος εργάζεται μερικές ώρες ή μέρες μέσα στην εβδομάδα ή μερικές μέρες το μήνα.

Οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις για μερική απασχόληση πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους:

α) τα στοιχεία ταυτότητας εργοδότη και εργαζόμενου.

β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη.

γ) το χρόνο απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας.

δ) τον τρόπο αμοιβής.

ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης

Οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης πρέπει να κατατεθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή τους, σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση θα θεωρηθεί ότι καλύπτει σχέση πλήρους απασχόλησης. (αρ.2 ν.2639/98).

Αποδοχές στη μερική απασχόληση:

Οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων

μισθωτών δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους απασχολούμενους κατά το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με το άρθρ. 7 του Ν. 2874/00, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων προσαυξάνονται κατά ποσοστό 7,5%, εφόσον αμείβονται με τα κατώτατο όριο αποδοχών και το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο από τέσσερις (4) ώρες ημερησίως.

Ασφάλιση-Ένσημα:

Για να υπολογιστούν οι ασφαλιστικές ημέρες στο ΙΚΑ στις

περιπτώσεις της μερικής απασχόλησης, διαιρούμε το συνολικό ποσό των μηνιαίων αποδοχών με το μικρότερο τεκμαρτό ημερομίσθιο.

Ο αριθμός που προκύπτει είναι οι ημέρες εργασίες του μήνα. Σε περίπτωση που οι μισθοδοτικές καταστάσεις δεν αναφέρουν την διάρκεια σε ώρες της ημερήσιας απασχόλησης, ο μισθωτός σε αυτή την περίπτωση ασφαλίζεται για πλήρες ωράριο.

Εφόσον ο μισθωτός εργάζεται ημερησίως για ώρες που είναι παραπάνω από τις μισές του νομίμου ωραρίου, τότε στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπολογίζεται σαν ολόκληρη ημέρα. (Εγκύκλιος ΙΚΑ 44/75).

Εργασία κατά Κυριακές – Αργίες – Νύχτα:

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, δικαιούνται, σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές ή κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις νυχτερινές ώρες, τη νόμιμη προσαύξηση.

Ετήσια Άδεια με Αποδοχές και Επίδομα Αδείας Μερικώς Απασχολουμένων:

Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν κατά χρόνο της αδείας του. Για τη διάρκεια της αδείας αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/45 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 1346/83.

Πρόσθετη Εργασία Μερικώς Απασχολούμενου:

Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να απαιτήσει από τον μερικώς απασχολούμενο μισθωτό να προσφέρει πρόσθετη εργασία, όταν ο μισθωτός αυτός έχει και άλλη απασχόληση ή βαρύνεται με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Κατανομή Χρόνου Εργασίας:

Η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς    απασχολουμένων, πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μια φορά την ημέρα, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (Ν. 2747/99) όπως οδηγοί-συνοδηγοί μεταφοράς μαθητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και καθηγητές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών.

Εφαρμογή Λοιπών Διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας :

Για τους μερικώς απασχολούμενους εφαρμόζονται κατά τα λοιπά όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υπάλληλος, άγαμος και χωρίς προϋπηρεσία προσλαμβάνεται με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Συμφωνείται να απασχολείται τρεις (4) ώρες ημερησίως και επί πέντε μέρες την εβδομάδα(πενθήμερη εργασία). Θα αμείβεται με τον κατώτατο μισθό που προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ. Να υπολογισθούν οι μικτές αποδοχές του, κατά το μήνα Νοέμβριο 2013.

Λύση:

Ο κατώτατος μισθός που προβλεπόταν από την ΕΓΣΣΕ (2008-2009), από 1.5.2009 για τον άγαμο υπάλληλο χωρίς προϋπηρεσία, ήταν 739,56 €. Συμφωνήθηκε μισθός 830

€.

Το ωρομίσθιο είναι :

830 X 0,6% = 4,98 €

Το ημερομίσθιο, με βάση τις τρείς ώρες απασχόλησης: 4,98€ X 4 = 19,92 €

Κατά το μήνα Νοέμβριο εργάστηκε 25 ημέρες.

Επομένως, οι αποδοχές του εργαζομένου για αυτόν το μήνα είναι: 19,92 € X 25 ημέρες = 498,00 €.

2.6   ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 2, του Ν. 3846/2010 & άρθρο 17 του Ν. 3899/2010

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.

Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα

(9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ252 Α ) και του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ63 Α ).

Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Σωματείο ή Συμβούλιο Εργαζομένων η διαβούλευση πρέπει να γίνει με το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.

AΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος απασχολείται με καθεστώς εκ περιτροπής εργασία, απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης, δεδομένου ότι επιβάλλεται ως μέτρο προληπτικό, η οποία για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την διακοπή της εκ περιτροπής απασχόλησης και την επαναφορά του εργαζόμενου στην πλήρη απασχόληση (έγγραφο 4355/16/03-03-2011) του Υπουργείου Εργασίας.

Οι διατάξεις για την εκ περιτροπής εργασία τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν αλλάξει δύο φορές, αρχικά με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66Α/2010), και στη συνέχεια –το ίδιο έτος- με την τροποποίησή του από το άρθρο 17 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ

 212Α/2010).

Να σημειωθεί, πάντως, ότι τα στοιχεία του ΣΕΠΕ από το 2010 και έπειτα δείχνουν αυτό που από την αρχή είχε επισημάνει η «Αυτόνομη Παρέμβαση»: πως η εκ περιτροπής εργασίας θα χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τους εργοδότες προκειμένου να εγκλωβίσουν τους εργαζομένους ανάμεσα στην ανεργία και στη

φτώχεια, κάνοντας… χάρη στους εργαζομένους που δεν τους απολύουν, και μάλιστα χωρίς να διασφαλίζονται στο μέλλον οι θέσεις εργασίας.

Σε αυτό, άλλωστε, συνηγορεί και η… Συνήγορος του Πολίτη, η οποία σε Ειδική

 Έκθεσή της το 2012κάνει λόγο για «επιβολή με μονομερή απόφαση του εργοδότη εκ περιτροπής απασχόλησης, σε γυναίκες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από άδεια μητρότητας… Οι εργαζόμενες ανέφεραν ειδικότερα ότι η εκ περιτροπής εργασία αφορούσε μόνο αυτές απ’ όλο το προσωπικό της επιχείρησης, ότι η επίκληση οικονομικών δυσκολιών ήταν προσχηματική και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χρονική διάρκεια της εκ περιτροπής εργασίας ήταν αόριστη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

 • το 2010, οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 66,9%
 • το 2011, οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 59,7%
 • το 2012, οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 55%.

Δηλαδή, με λίγα λόγια, μέσα σε τρία χρόνια αυξήθηκαν κατά το ήμισυ οι συμβάσεις μερικής η εκ περιτροπής εργασίας.

1.  Τι είναι η εκ περιτροπής εργασία;

Σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, εκ περιτροπής εργασία είναι η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.

2.  Υπάρχουν προϋποθέσεις επιβολής της, και ποιες είναι αυτές;

Υπάρχουν. Ένας εργοδότης μπορεί να επιβάλλει μονομερώς την εκ περιτροπής εργασία στους εργαζομένους της επιχείρησής του, όταν αυτή αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, έχουν περιοριστεί οι δραστηριότητές της.

Ο λόγος; Προκειμένου να μην υπάρξουν απολύσεις. Το παραπάνω μέτρο δε θα πρέπει να επιβάλλεται καταχρηστικά· θα πρέπει να παρθεί υπόψη η αρχή τής ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των εργαζομένων.

3.  Πότε είναι παράνομη η εκ περιτροπής εργασία;

Εάν  υπερβαίνει  τους  9  μήνες,  είναι  παράνομη.  Ειδικότερα,  το σύστημα  της  εκ

 περιτροπής απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 9 μήνες μέσα στο ίδιο

 έτος, και για να είναι νόμιμη πρέπει να έχει προϋπάρξει ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 240/2006 (ΦΕΚ 252Α/2006) και του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63Α/1988).

4.   Εάν δεν υπάρχει Σωματείο ή νόμιμος εκπρόσωπος των εργαζομένων, τότε τι γίνεται;

Στην περίπτωση αυτή, η διαβούλευση από τον εργοδότη για την επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων.

5.    Εάν επιβληθεί το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, χωρίς να έχει γίνει διαβούλευση, μπορεί ο εργαζόμενος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη;

Σύμφωνα με το νόμο, ναι. Και αυτό, διότι τυχόν επιβολή της εκ περιτροπής απασχόλησης χωρίς διαβούλευση κρίνεται παράνομη, ακόμα και εάν η επιχείρηση

έχει λόγους να την επικαλείται, όπως, για παράδειγμα, ο σημαντικός περιορισμός της οικονομικής της δραστηριότητας.

6.     Είναι απαραίτητη η συμφωνία των εργαζομένων για την επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας;

Όχι. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει διαβούλευση, καθώς χωρίς αυτήν θα κριθεί παράνομη.

7.    Πότε πρέπει να ενημερωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας για την εκ περιτροπής εργασία ;

Οι  συμφωνίες  ή  οι  αποφάσεις  για  την  επιβολή  της  εκ  περιτροπής  απασχόλησης γνωστοποιούνται μέσα σε 8 ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη

 τουςστην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

8.  Ο εργαζόμενος σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας δικαιούται τα Δώρα;

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της με αριθμό 19040/81 ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 742Β/1981), «οι μισθωτοί που έχουν εργασθεί  με το σύστημα εργασίας “εκ περιτροπής”, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που αναλογούν στις ημέρες κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, στο μισό».

9Επιτρέπεται η απόλυση του εργαζόμενου όταν υπάρχει καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης ;

Όχι. Δεδομένου ότι το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας επιβάλλεται ως μέτρο προληπτικό,αποκλείει την καταγγελία σύμβασης του εργαζόμενου, η οποία για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την διακοπή της εκ περιτροπής απασχόλησης και την επαναφορά του εργαζόμενου στην πλήρη απασχόληση (έγγραφο 4355/16/03-03- 2011 του υπουργείου Εργασίας).

Με πληροφορίες από ΚΕΠΕΑ

2.7   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία και η ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού

συστήματος υποβολής εντύπων του Υπουργείου Εργασίας από την 01/03/2013, έχουν τροποποιήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης δεδομένων προσλήψεων και αποχωρήσεων προς τους Δημόσιους Φορείς. Στη συνέχεια γίνεται μία συνοπτική καταγραφή των βασικών υποχρεώσεων εργοδοτών για τις περιπτώσεις πρόσληψης και αποχώρησης εργαζομένων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ Ε3) ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3

(Αναγγελία Πρόσληψης) στο Πληροφοριακό Σύστημα διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, το αργότερο έως και την ημερομηνία πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσληψη, εφόσον προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ (ΕΝΤΥΠΟ Ε4), ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Οι εργοδότες υποχρεούνται μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου να υποβάλουν μέσω του Πληροφοριακού

Συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ ετήσιο πίνακα (έντυπο Ε4) με τους όρους αμοιβής και απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού που απασχολούν.

Σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικά, συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4-Πίνακας Προσωπικού) στο

Πληροφοριακό Σύστημα διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, το αργότερο έως και την ημερομηνία πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη

υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, υποχρεούνται να υποβάλουν και συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου με το πρόγραμμα εργασίας των νεοπροσληφθέντων.

Αναγγελία αλλαγών ωραρίου:

 1. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει τροποιητικούς πίνακες ως προς το πρόγραμμα εργασίας που έχει ήδη κατατεθεί, εντός 2 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος του νέου προγράμματος.
 2. Οι συμπληρωματικοί πίνακες ωραρίου υποβάλλονται άμεσα και πάντως πριν την ανάληψη εργασίας από τους εργαζόμενους.
 3. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων αποδοχών υποβάλλεται τροποποιητικός πίνακας εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος των νέων αποδοχών .

Οι πίνακες προσωπικού περιλαμβάνουν: α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα), β) ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα, γ) τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθμό

βιβλιαρίου ανηλίκων (σε περίπτωση απασχόλησης ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού), δ) τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση, ε) τη διάρκεια εργασίας (ώρα έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας, στ) τις πάσης φύσεως

καταβαλλόμενες εισφορές.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ (Π.Δ. 156/1994) ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Σύμβαση εργασίας αποτελεί η γραπτή ή προφορική συμφωνία, βάσει της οποίας ένα ορισμένο άτομο (υπάλληλος, εργάτης κ.λπ.) που καλείται μισθωτός, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του για ορισμένο ή αόριστο χρόνο σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης), έναντι συμφωνημένου μισθού ή ημερομισθίου.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 156/94 (ΦΕΚ. 156/5-7-94) ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον εργαζόμενο τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας.

Η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 • Τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλόμενων.
 • Τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη.
 • Τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζόμενου, το βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησής του καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του.
 • Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια αυτής αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο.
 • Τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζόμενου.
 • Τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της.
 • Το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόμενος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση

λύσεως της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με καταγγελία.

 • Τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής τους.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η /ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 8 ΗΜΕΡΩΝ

Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205, τ.Α της 2.9.98) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 38 του Ν. 1892/90, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010, ορίζονται τα ακόλουθα για τη μερική απασχόληση:

«Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της, ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Η συμφωνία αυτή, εφόσον μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση».

Στην ευρύτερη έννοια της μερικής απασχόλησης εντάσσεται και η εκ περιτροπής απασχόληση. Ως εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η εργασία κατά πλήρες ωράριο (8ωρο) για λιγότερο από 5 ημέρες την εβδομάδα.

Από την 01/07/2013 οι συμβάσεις μερικής ή /και εκ περιτροπής απασχόλησης

υποβάλλονται ηλεκτρονικά (Έντυπο Ε9-Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας) μέσω του πληροφοριακού συστήματος του

Υπουργείου Εργασίας.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ (Ε.Β.Κ.Ν.Π.)

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να καταχωρούν τους εργαζομένους στο ειδικό βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) του Ι.Κ.Α., αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αναλάβουν εργασία.

Συμπληρώνονται και οι δύο σελίδες κάθε φύλλου, με τη χρήση χημικού αντιγραφικού χαρτιού (καρμπόν) χειρόγραφα, κατά απόλυτη χρονολογική σειρά πρόσληψης χωρίς να επιτρέπεται, να υπάρχουν κενά ή να συμπληρώνονται περισσότερες από μία εγγραφές ανάμεσα στις προεκτυπωμένες οριζόντιες γραμμές των σελίδων του.

Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διόρθωση των εγγραφών με χημικό διορθωτικό (μπλάνκο), ξέσματα – σβησίματα (με γόμα) κ.λπ. Η τυχόν

λανθασμένη εγγραφή πρέπει να διαγράφεται και η σωστή να αναγράφεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή με τα ορθά στοιχεία.

Το ειδικό βιβλίο τηρείται υποχρεωτικά στον τόπο που παρέχεται η εργασία, σε προσιτό σημείο, και υπάρχει υποχρέωση να επιδεικνύεται στα αρμόδια όργανα ελέγχου (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ), όταν ζητηθεί.

Οι εργοδότες δεν έχουν υποχρέωση να καταχωρούν στο ειδικό βιβλίο ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, η ασφάλιση των οποίων γίνεται βάσει ειδικών διατάξεων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι:

 • Εκπαιδευόμενοι σπουδαστές και απόφοιτοι των ΙΕΚ.
 • Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ που κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
 •          Άνεργοι επαγγελματικά καταρτιζόμενοι στα ΚΕΚ και τα επιδοτούμενα προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) συμμετέχοντες σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
 •          Ανήλικοι τρόφιμοι του Κρατικού Αναμορφωτικού Καταστήματος στον Κορυδαλλό.
 •          Τρόφιμοι Ιδρυμάτων Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων, κατά το χρόνο της πρακτικής άσκησης σε εργοδότες του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα.

Δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του Ειδικού Βιβλίου οι:

 • Εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων.
 • Εργοδότες που απασχολούν τους εργαζόμενους στο σπίτι τους (οικιακοί βοηθοί, κηπουροί κ.λπ.).
 • Εργοδότες που απασχολούν σε ατομικές επιχειρήσεις μέλη της οικογένειάς τους.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους που ασφαλίζονται σε λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισης, πλην ΙΚΑ (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) έχουν

υποχρέωση γνωστοποίησης της έναρξης συνεργασίας στο τμήμα μητρώου των ταμείων, για κάθε νέα πρόσληψη που πραγματοποιούν. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης σε ταμείο πλην ΙΚΑ (π.χ. ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΧ κ.λπ.).

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται και ασφαλίζονται για πρώτη φορά, πρέπει να απογραφούν στο εκάστοτε ταμείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και να λάβουν αριθμό μητρώου.

2.8   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με το άρθρο 16 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/Α’/29.12.00) “Προώθηση της απασχόλησης” αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των Ν. Δ/των 515/70 (ΦΕΚ 95/Α’/22.4.70) “περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών” και 1037/71 (ΦΕΚ

235/Α’/17.11.71) “περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών” που αναφέρονται στον τρόπο και χρόνο υποβολής των πινάκων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας στις Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας από τους υπόχρεους εργοδότες, προκειμένου να

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη τήρηση και αξιοποίησή τους. Με τους πίνακες αυτούς προκύπτει άμεσα μια ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης για να μπορεί να γίνει σωστός έλεγχος από τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Με τη ρύθμιση καθιερώθηκε νέος τρόπος υποβολής των καταστάσεων προσωπικού και των προγραμμάτων ωρών εργασίας (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ αντί της παλαιότερης ισχύουσας θεωρήσεως δύο φορές το χρόνο). Επιτυγχάνεται έτσι αφενός η ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και αφετέρου ουσιαστικός και

αποτελεσματικότερος έλεγχος. Ο έλεγχος θα γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση μέχρι τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται εξαντλητικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ρυθμίστηκαν τα εξής:

 1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταθέτουν μια φορά το χρόνο, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου (διάστημα κατά το οποίο έχει συνομολογηθεί το σύνολο σχεδόν των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. και το ποσό των αποδοχών έχει οριστικοποιηθεί), πίνακα προσωπικού, εις διπλούν, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

–  Α. ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Επωνυμία (στοιχεία υπεύθυνου εργοδότη ή του ορισθέντος νομίμου εκπροσώπου του), είδος δραστηριότητας, διεύθυνση λειτουργίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός

τηλεφώνου και Fax.

–  Β. ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, τέκνα), ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, τυχόν προϋπηρεσία σε όμοια ή παρεμφερή καθήκοντα, στοιχεία κάρτας πρόσληψης του O.A.Ε.Δ. και

κυρίως ημερομηνία κατάθεσης αυτής, αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. (ΑΜΚΑ), αριθμός βιβλιαρίου ανηλίκων και άδεια εργασίας αλλοδαπού σε περίπτωση απασχόλησης ανηλίκου ή αλλοδαπού αντίστοιχα, διάρκεια εργασίας (ώρα έναρξης και λήξης της ημερήσιας εργασίας), ώρες διαλείμματος και διακοπών εργασίας καθώς και το σύνολο των πάσης φύσεως καταβαλλομένων μικτών αποδοχών. Η υποβολή στο Σ.ΕΠ.Ε. γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικώς, courier, FAX). Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος φροντίζει να εξασφαλίσει τον τρόπο

παραλαβής των σφραγισμένων μετά την κατάθεση αντιγράφων πινάκων ωρών εργασίας προσωπικού ή προγραμμάτων εργασίας.

Επίσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α’/18.1.96), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ 157/Α’/3.8.99), στον ανωτέρω πίνακα θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, όπου προβλέπεται, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.

 • Ειδικά για τις επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα, ως προθεσμία κατάθεσης του πίνακα αρχικά ορίζεται ένας (1) μήνας από την έναρξη της εποχικής περιόδου.

Εξυπακούεται ότι εφόσον η διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης θα είναι μικρότερη του μηνός, η κατάθεση των πινάκων προσωπικού και ωρών εργασίας θα γίνεται έγκαιρα και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της επιχείρησης και όχι μετά τη λήξη της.

Επειδή, η έναρξη της εποχικής περιόδου διαφέρει κατά περιοχή και κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, συναρτώμενη από τις τοπικές, κλιματολογικές, εθιμικές ή άλλες συνθήκες της περιοχής, η έναρξη της προθεσμίας του μήνα για κατάθεση του πίνακα, θεωρείται ότι αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο στοιχείο (π.χ. ειδικό βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού, κάρτα αναγγελίας πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ., ατομικές συμβάσεις εργασίας Π.Δ. 156/94 κ.τ.λ.).

 • Μετά την κατάθεση του πίνακα ο εργοδότης οφείλει έγκαιρα, με δική του φροντίδα να παραλαμβάνει το ένα αντίγραφο του πίνακα από την αρμόδια

Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. Αντίγραφο του πίνακα με ή χωρίς τη στήλη των καταβαλλομένων αποδοχών, υποχρεούται να έχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας, προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν φθορές.

 • Κατάθεση πίνακα προσωπικού στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., σε χρονική περίοδο διαφορετική από εκείνη, που ορίζει ο νόμος (15/9 – 15/11), γίνεται, εφόσον

συντρέχουν οι εξής μόνον περιπτώσεις:

α) αλλαγή της επωνυμίας ή νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης,

β) νέες προσλήψεις προσωπικού,

γ) αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Μόνο για τις τρεις αυτές περιπτώσεις ο εργοδότης υποχρεούται να

καταθέσει συμπληρωματικό πίνακα μόνο με τα νέα στοιχεία, σε διαφορετική χρονική περίοδο. Για την α περίπτωση η προθεσμία είναι εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η όποια αλλαγή.

Για την περίπτωση β ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης (Ν. 3996/11 άρθρ. 30 παρ. 5).

Για την γ) περίπτωση κατά καιρούς επήλθαν οι παρακάτω αλλαγές:

α) αρχικά υπήρχε προθεσμία κατάθεσης δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών

β) με την παρ. 1 του αρθρ. 3 του Ν. 3385/2005 ο νομοθέτης όριζε το αργότερο έως δύο (2) ημέρες από την ημέρα αλλαγής

γ) με την παρ. 5 του αρθρ. 68 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α’/21.12.06), όριζε πλέον ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο μέχρι και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου. Επίσης εξαιρούσε τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους και καθόριζε χρόνο κατάθεσης εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την αλλαγή.

Με τη νέα διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3846/2010 ο νομοθέτης ορίζει ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει, με οποιονδήποτε τρόπο,

συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Ο νεότερος νομοθέτης κατήργησε την εξαίρεση των ξενοδοχείων, διότι κατά τους επιτόπιους ελέγχους από το Σ.ΕΠ.Ε. εντοπίζονταν εργαζόμενοι να εργάζονταν σε ημέρα ρεπό και επειδή οι εργοδότες είχαν προθεσμία 48 ωρών να το γνωστοποιήσουν, απέφευγαν την παράβαση.

Έτσι ο νομοθέτης προσδοκά να πραγματοποιούνται πιο ουσιαστικοί και

αποτελεσματικοί έλεγχοι στους χώρους εργασίας από τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής νομικής εκπροσώπησης ή ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του μπορεί να καταθέσει μια έγγραφη αναλυτική γνωστοποίηση, αναγράφοντας τα στοιχεία της επιχείρησης και του εκπροσώπου της, τον αριθμό πρωτοκόλλου του κατατεθέντος σε προηγούμενο χρονικό διάστημα αρχικού προγράμματος εργασίας και όχι απαραίτητα νέο ολοκληρωμένο πίνακα ωρών εργασίας με διορθωμένα τα στοιχεία της αλλαγής, προς αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατικής διαδικασίας.

 • Επιχειρήσεις, που λειτουργούν με τη διαδοχική εναλλαγή περισσότερων της μιας ομάδων εργασίας (βάρδιες), καθώς και επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς

λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες, υποχρεούνται να καταθέτουν σχετικά προγράμματα εργασίας τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο (μία ανά

εξάμηνο). Προγράμματα εργασίας που κατατίθενται για μικρότερα χρονικά διαστήματα (εβδομαδιαία, μηνιαία κ.λπ.) θα παραλαμβάνονται κανονικά από τις Κοινωνικές Επιθεωρήσεις του Σ.ΕΠ.Ε.

 • Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των αρμοδίων

υπηρεσιών του ΙΚΑ στο αρχείο των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. όπου φυλάσσονται οι πίνακες προσωπικού των επιχειρήσεων για τυχόν διασταυρώσεις ή εξακριβώσεις στοιχείων.

Σημειώνουμε ότι οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας έχουν δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να κινήσουν τις διαδικασίες επιβολής διοικητικών και ποινικών

κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα του άρθρου 16 του Ν. 2874/00 όπως τροποποιήθηκε με

την έκδοση και χορήγηση Δελτίου Ελέγχου, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της παράβασης.

2.9   ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) υπογράφεται από την ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις και καθορίζει τους ελάχιστους όρους εργασίας, μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οι αποδοχές του μισθωτού, να είναι κατώτερες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Μπορούν οι αποδοχές να είναι ανώτερες από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε;

Για ειδικότερους κλάδους, επαγγέλματα ή και επιμέρους επιχειρήσεις είναι δυνατή η σύναψη μεταξύ των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών Κλαδικών, Ομοιοεπαγγελματικών ή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που να βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων ως προς το ύψος του μισθού σε σχέση με την Εθνική Συλλογική

Σύμβαση Εργασίας.

ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΕ ΤΗ Ε.Γ.Σ.Ε.Ε

Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός:

α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής,

β) Βασίλειος Κορκίδης Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής,

γ) Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Βερνίκος, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και εκπρόσωποι αυτού

και αφετέρου Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Κιουτσούκης Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν τα εξής:

                                                             ΠΡΟΟΙΜΙΟ                                                            

Τα συμβαλλόμενα μέρη προσήλθαν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. σε περιβάλλον έκτακτων οικονομικών συνθηκών και συνεχιζόμενης κρίσης, όπως άλλωστε υπήρχαν και κατά τις διαπραγματεύσεις για την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2010-2012, που τα μέρη με πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους, συμφώνησαν και υπέγραψαν.

Στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010 – 2012 επιβλήθηκαν νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως, ενδεικτικά, η μείωση κατά 22% των κατώτατων αμοιβών και κατά 32% για τους νέους, καθώς και η αναστολή ισχύος της ρήτρας για τις τριετίες, ανάμεσα σε άλλα.

Πέραν αυτών των παρεμβάσεων, καίριο πλήγμα στο θεσμό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επέφερε ο ν. 4093/12, με τον οποίο περιορίζεται η έκταση ισχύος των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μόνο στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, που εκπροσωπούνται από τις συμβαλλόμενες σ’αυτήν εργοδοτικές οργανώσεις, νομοθετείται ευθέως συγκεκριμένος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο και

θεσπίζεται νέο σύστημα νομοθετικώς πλέον καθορισμένου κατώτατου μισθού για το μέλλον, αρμοδιότητα που μέχρι πρότινος είχαν οι συμβαλλόμενες στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. οργανώσεις.

Τα μέρη, παρά το ασφυκτικό νέο νομικό καθεστώς και τα εμπόδια, θεωρούν ιστορική αναγκαιότητα και πράξη ευθύνης να κρατήσουν ενεργό το θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και ν’ αποκαταστήσουν τον δικαιοπολιτικό της ρόλο, που αργά αλλά σταθερά κατακτήθηκε ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο ουσιαστικός Κοινωνικός Διάλογος αποτελεί βάθρο της Δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής τα δε αποτελέσματά του θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους.

Στο πλαίσιο αυτό τα μέρη δεσμεύονται ν’ αναλάβουν άμεσα κοινές πρωτοβουλίες προς την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του εφιαλτικού προβλήματος της ανεργίας, ιδίως για την πάταξη της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, την τροποποίηση του νέου νομικού πλαισίου που θέτει σοβαρούς περιορισμούς στη συλλογική αυτονομία, την επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων για λόγους ίσης μεταχείρισης και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού, το πλαίσιο λειτουργίας της μετενέργειας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα οργανωθεί η μεταξύ τους συζήτηση για την διερεύνηση και εξεύρεση λύσεων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας όχι στην κατεύθυνση του μισθολογικού κόστους αλλά της διαρθρωτικής πλευράς της (κόστη μεταφορικά, ενεργειακά και άλλα, χωροθέτηση του φορολογικού καθεστώτος κλπ.).

Οι πρωτοβουλίες αυτές φιλοδοξούν να συμβάλλουν και να αποτελούν τη συνεισφορά των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων στην υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και στην αναμόρφωση της χώρας.

Περαιτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., με βάση το πλαίσιο που θα έχει τυχόν διαμορφωθεί.

ΑΡΘΡΟ 1

 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το επίδομα γάμου έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, εναρμονίζοντας τις ισχύουσες στη χώρα μας διατάξεις δικαίου με τις διεθνώς εφαρμοστέες αρχές της προστασίας της οικογένειας, της διευκόλυνσης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της ισότητας των φύλων, της συμφιλίωσης εργασιακής και οικογενειακής ζωής, της αξιοπρεπούς εργασίας.
  1. Επαναλαμβάνεται και διατηρείται σε ισχύ κωδικοποιημένη η διάταξη σειράς προηγούμενων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, Διαιτητικών Αποφάσεων και κυρωτικών τους νόμων, ότι το επίδομα γάμου χορηγείται σε όλους τους μισθωτούς

ανεξαρτήτως φύλου με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν.1766/1988, με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της από 26/1/1988 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 2

 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά την διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.
 2. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Με κοινή συμφωνία των μερών η ισχύς της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους.

 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΧΡΟΝΙΑΒΑΣΙΚΟΣΕΠΙΔΟΜΑΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣΜΙΣΘΟΣΤΡΙΕΤΙΩΝΑΠΟΔΟΧΩΝ
0- έως 3586,080,00586,08
3 συμπληρωμένα    586,08    58,61    644,69
– έως 6
6 συμπληρωμένα    586,08    117,22    703,30
– έως 9
9 συμπληρωμένα    586,08    175,82    761,90
-ΑΝΩ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑΒΑΣΙΚΟΕΠΙΔΟΜΑΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΤΡΙΕΤΙΩΝΑΠΟΔΟΧΩΝ
0- έως 326,180,0026,18
3 συμπληρωμένα    26,18    1,31    27,49
– έως 6
6 συμπληρωμένα    26,18    2,62    28,80
– έως 9
9 συμπληρωμένα    26,18    3,93    30,11
– έως 12
12 συμπληρωμένα    26,18    5,24    31,42
– έως 15
15 συμπληρωμένα    26,18    6,55    32,73
– έως 18
18 συμπληρωμένα    26,18    7,85    34,03
-ΑΝΩ

 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΧΡΟΝΙΑΒΑΣΙΚΟΣΕΠΙΔΟΜΑΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣΜΙΣΘΟΣΤΡΙΕΤΙΩΝΑΠΟΔΟΧΩΝ
0- έως 3510,950,00510,95
3      510,95      51,10      562,05
συμπληρωμένα –
ΑΝΩ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑΒΑΣΙΚΟΕΠΙΔΟΜΑΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΤΡΙΕΤΙΩΝΑΠΟΔΟΧΩΝ
0- έως 322,830,0022,83
3 συμπληρωμένα   
– έως 622,831,1423,97
6 συμπληρωμένα –    22,83    2,28    25,11
ΑΝΩ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ     ΕΙΣΦΟΡΕΣ     ΙΚΑ     ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ     ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΕΡΓΟΔΟΤΗΣΥΝΟΛΟ
101 ΙΚΑ ΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ16.50%27,46%43,96%
ΠΑΡΟΧΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝ., ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ), ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕΙΩΜ.ΑΠΑΣΧ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΚΟΠΤΕΣ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ), ΣΙΔΕΡΩΤΕΣ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ). ΑΝΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΕΣ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ), ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ, ΒΟΗΘ.ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ   
102 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ ΜΕ Ε.Κ.16.50%28,46%44,96%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤ. ΑΥΤΟΚΙΝ., ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝ.   
103 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ13.50%24.46%37.96%
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ., ΠΩΛΗΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕΙΩΜ.ΑΠΑΣΧ, ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ.   
104 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΜΕ Ε.Κ.13.50%25,46%38,96%
ΠΑΡΟΧΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚ., ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚ., ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ   
105 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ19,95%29,61%49,56%
ΠΑΡΟΧΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝ., ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ), ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ. ΜΠΑΡΜΑΝ,   
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ(ΧΕΙΡΟΝ.ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΓΟΛΗΤΕΣ.   
106 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ ΜΕ Ε.Κ.19,95%30,61%50,56%
ΠΑΡΟΧΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝ., ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ(ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ.   
107 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ15,70%25,86%41,56%
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ., ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ(ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ.), ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧ.).   
108 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕ Ε.Κ.15,70%26,86%42,56%
ΠΑΡΟΧΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝ., ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ.   
4109 ΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ13,95%22,36%36,31%
4172 ΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ2,55%5,10%7,65%
4115 ΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΑΡΕΑ17,40%24,51%41,91%
131 ΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ4,68%6,83%11,51%
ΠΑΡΟΧΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΣΥΝΤΗΡ.ΑΥΤΟΚ., ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.   
781 ΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ19,95%64,5150%84,465%
210 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ-ΑΕΙ01%1%

«Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή,

αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του ΚΦΕ. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ.1

 του άρθρου 9     του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το εισόδημα από μισθούς,

συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής %Φόρος κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)Σύνολο            Φόρου (ευρώ)
25.000225.50025.0005.500
17.000325.44042.00010.940
Υπερβάλλον42   
 • Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται:

α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περίπτωσης α’ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.

 • Με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η

παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του

 άρθρου 9, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.

 υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ

Α’222) ορίζεται, ότι το αφορολόγητο ποσό της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (όπως το άρθρο 9 είχε τεθεί με τις διατάξεις του ν.4024/2011) αντικαθίσταται από το προβλεπόμενο σε αυτή την υποπαράγραφο επίδομα από 1ης Ιανουαρίου 2013.

 • Με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ.1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου ορίζεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 15 του άρθρου 6 αυτού του νόμου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.
 • Ενόψει των ανωτέρω, ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2013, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της

 παρ.1 του άρθρου 57. Για την παρακράτηση της περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 57 θα ληφθεί υπόψη η ανωτέρω φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων του

 άρθρου 9 του ΚΦΕ καθώς και οι μειώσεις φόρου της παρ.2 του άρθρου 9.

Για διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικός πίνακας με τον υπολογισμό του τελικού φόρου (μετά τη μείωση της παρ.2 του άρθρου 9) που αντιστοιχεί σε ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) και για εισόδημα (σε ευρώ) μέχρι 43.000.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής)Φόρος (βάσει κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων)Τελικός φόρος (μετά τη μείωση της παρ.2 του άρθρου 9)
5.0001.1000 (1.100-1.100)
18.0003.9601.860 (3.960-2.100)
18.5004.0701.970 (4.070-2.100)
21.0004.6202.520 (4.620-2.100)
21.2004.6642.564 (4.664-2.100)
21.5004.7302.730 (4.730-2.000)
21.9004.8182.818 (4.818-2.000)
22.0004.8402.840 (4.840-2.000)
22.6004.9723.072 (4.972-1.900)
23.0005.0603.160 (5.060-1.900)
24.0005.2803.480 (5.280-1.800)
25.0005.5003.800 (5.500-1.700)
25.3005.5963.896 (5.596-1.700)
26.0005.8204.220 (5.820-1.600)
27.0006.1404.640 (6.140-1.500)
28.0006.4605.060 (6.460-1.400)
29.0006.7805.480 (6.780-1.300)
30.0007.1005.900 (7.100-1.200)
31.0007.4206.320 (7.420-1.100)
32.0007.7406.740 (7.740-1.000)
32.4997.899,686.899,68 (7.899,68-1.000)
32.5007.9007.000 (7.900-900)
32.9998.059,687.159,68 (8.059,68-900)
33.0008.0607.160 (8.060-900)
34.0008.3807.580 (8.380-800)
35.0008.7008.000 (8.700-700)
36.0009.0208.420 (9.020-600)
37.0009.3408.840 (9.340-500)
38.0009.6609.260 (9.660-400)
39.0009.9809.680 (9.980-300)
40.00010.30010.100 (10.300-200)
41.00010.62010.520 (10.620-100)
41.30010.71610.616 (10.716-100)
41.50010.78010.780 (10.780-0)
41.90010.90810.908 (10.908-0)
42.00010.94010.940 (10.940-0)
42.70011.23411.234(11.234-0)
43.00011.36011.360 (11.360-0)

Διευκρινίζεται, ότι για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, …, 41.000, όταν η διαφορά των εισοδημάτων αυτών από το προηγούμενο σε ακέραιο αριθμό εισόδημα σε χιλιάδες ευρώ (21.000, 22.000, 23.000, 24.000, …, 41.000) είναι από 500 ευρώ και άνω, τότε ο περιορισμός της περ.β’ της παρ.2 του

 άρθρου 9 καταλαμβάνει και τα 100 ευρώ του επόμενου σε ακέραιο αριθμό εισοδήματος σε χιλιάδες ευρώ, ενώ όταν η ανωτέρω διαφορά είναι κάτω των 500

ευρώ, τότε ο περιορισμός της περ.β’ της παρ.2 του άρθρου 9 καταλαμβάνει και τα 100 ευρώ του προηγούμενου σε ακέραιο αριθμό εισοδήματος σε χιλιάδες ευρώ.

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ. ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από Φορείς κύριας ασφάλισης) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος. Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το

συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με

πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του οικείου έτους κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ. Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.

Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό οποιοδήποτε έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κτλ.) και

συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το

συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού θα παρακρατηθεί στο μήνα που

καταβλήθηκε αυτό το ποσό.

Περαιτέρω, όταν κατά την καταβολή του μηνιαίου ποσού του μισθού ή της

σύνταξης έχουμε μεταβολή π.χ. λόγω αύξησης των αποδοχών, υπερωριών κτλ. που συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις μηνιαίες αποδοχές (ή μεταβολή λόγω αλλαγής της φορολογικής κλίμακας σε σύγκριση με προηγούμενες μηνιαίες καταβολές), παρέχεται η ευχέρεια ο προσδιορισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος κατά τον υπόψη μήνα να γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού του μισθού ή της σύνταξης του μήνα αυτού επί τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών συν τυχόν δώρο κτλ. μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, συναθροίζοντας στο ποσό αυτό και το ποσό των αποδοχών που

έχουν ήδη καταβληθεί. Με βάση το νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη μεταβολή, θα υπολογισθεί ο ετήσιος παρακρατούμενος φόρος από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος που ήδη παρακρατήθηκε τους προηγούμενους μήνες και το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα διαιρεθεί με τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών, προκειμένου να βρεθεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί το συγκεκριμένο μήνα.

Προκειμένου για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το

δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων και των μειώσεων φόρου της παρ.2 του άρθρου 9 θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) ή το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού (ανάλογα με το αν καταβάλλονται ή όχι δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας), αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον

υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.

Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού πρέπει να παρακρατείται και από το ποσό που καταβάλλεται σε εκείνους που το δικαιούνται, ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται σε εκείνους που το δικαιούνται, ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας

Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. Δηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησης του κανονισμού 1103/97 της Ε.Ε.

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης

υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του

ημερομισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.

 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του

ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.

Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΛ.

Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες

καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. Ειδικά, σε περίπτωση που ωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνται

ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα

φροντιστήρια, οι εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%.

Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο

 άρθρο 46 του ΚΦΕ, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.

Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΤΛ.

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, διενεργείται ως ακολούθως:

α) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως,

β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αν το καθαρό ποσό της παροχής

υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

γ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

 1. Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του

 άρθρου 57 του ΚΦΕ, μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

«ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων» και συνεπώς κατά την παρακράτηση που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 57 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 7 (πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούμενους).

 • Η μείωση του ποσού του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Η μείωση αυτή θα

υπολογιστεί κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των δικαιούχων.

 • Με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του νέου νόμου ορίζεται, ότι ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των

ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου. Ενόψει των ανωτέρω διευκρινίζεται, ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν αλλάζουν την πηγή προέλευσης του εισοδήματος και απλώς κρίνουν την κλίμακα (μισθωτών ή μη μισθωτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του νέου νόμου) σύμφωνα με την οποία θα φορολογηθεί το εκάστοτε εισόδημα κατά την εκκαθάριση των

φορολογικών δηλώσεων. Συνεπώς, για την παρακράτηση στα εισοδήματα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελμα, ακόμα και αν για αυτά τα εισοδήματα κριθεί ότι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 5558 του ΚΦΕ).

 • Με τις διατάξεις της περ.στ’ της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ ορίζεται, ότι ειδικά για τις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία, η παρακράτηση διενεργείται σύμφωνα με τους αναλογικούς συντελεστές που

προβλέπονται στο άρθρο 9. Με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν τα ανωτέρω πρόσωπα,

υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 15% (από 6% που εφαρμοζόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 9) για τους αξιωματικούς και 10% (από 3% που εφαρμοζόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 9) για το κατώτερο

πλήρωμα στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2013 και επόμενα. Συνεπώς, ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2013, κατά την καταβολή αμοιβών στα εν λόγω πρόσωπα θα γίνεται σύμφωνα με τους νέους συντελεστές. Ο οφειλόμενος επιπλέον φόρος που τυχόν προκύψει εξαιτίας του ότι πριν την έκδοση της παρούσας διαταγής παρακρατήθηκε φόρος στις αμοιβές αυτές με τους παλιούς συντελεστές, θα βεβαιωθεί σε βάρος των δικαιούχων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014 (χρήση 2013).

 • Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών που του καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ.

Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις μικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1

 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, θεωρουμένων των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων αμοιβών, δηλαδή με συντελεστή φόρου 20%.

απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.

Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

 • Επίσης, διευκρινίζεται ότι, για το επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ’ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ’ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ δεν διενεργείται παρακράτηση Φ.Μ.Υ. καθόσον δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.
 • Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, μεταξύ άλλων ορίζεται, ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για παροχή νομικών

υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985. Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

 1. Ακόμα, διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς φόρο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο.

II.  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.3986/2011 ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 προστέθηκαν νέοι

 παράγραφοι 6,7,8 και 9 στο άρθρο 29 του ν.3986/2011. Με τις διατάξεις της παρ.6

 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι

συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5

 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς

αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν.

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.

Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

 • Με τις διατάξεις της περ.β’ της παρ.5 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου ορίζεται, ότι εξαιρούνται (από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011) και δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 (αποζημιώσεις

απολυομένων) και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ παροχή από τα ταμεία προνοίας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.).

 • Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 83 του ΚΦΕ όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 ορίζεται, ότι ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014 στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της ειδικής εισφοράς

αλληλεγγύης.

 • Ενόψει των ανωτέρω, από 1ης Ιανουαρίου 2013 και κατά την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση θα διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του

 άρθρου 29 του ν.3986/2011 η οποία υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα ως εξής:

α) Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

β) Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

γ) Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

δ) Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω.

 • Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή άλλης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές

ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος. Διευκρινίζεται επίσης ότι από το ανωτέρω ακαθάριστο ποσό δεν αφαιρείται ο παρακρατούμενος ΦΜΥ.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το

συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με

πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν καταβαλλόμενο σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του οικείου έτους κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ. Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.

Όσον αφορά τακτικά ή έκτακτα εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά που συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, προκειμένου να υπολογισθεί ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στα ποσά αυτά, στο ετήσιο καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται με αναγωγή των αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλονται τα εφάπαξ ποσά επί 12 (ή επί 12 συν δώρα), θα προστίθενται και τα ποσά αυτά.

Ο ανωτέρω υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται και για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης.

 • Περαιτέρω, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες:
 • Το ποσό που παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 δεν μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.
 • Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 έχουν εφαρμογή και στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, οι ξεναγοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985 καθώς και οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία.
 • Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης του εργαζόμενου σε διαφορετικούς εργοδότες, ο κάθε εργοδότης θα διενεργεί παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 σύμφωνα με τα ανωτέρω και με βάση τις αποδοχές που πράγματι καταβάλλει στον εργαζόμενο χωρίς να

λαμβάνει υπόψη τις αποδοχές που καταβάλλονται στον ίδιο εργαζόμενο και από άλλους εργοδότες,

 1. Στις καθαρές αποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων

της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των

Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ.3 του άρθρου 56 του Συντάγματος διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς

αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 κατά την καταβολή με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

ν. Δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του

 άρθρου 29 του ν.3986/2011 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (αποζημιώσεις απολυομένων).
 • Στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 • Στα εισοδήματα της περ.γ’ της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.).
 • Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.
 • Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά όπως αυτά αναφέρονται στο

 άρθρο 46 του ΚΦΕ.

 • Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας.
 • Στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ’ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ’ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του

 άρθρου 45 του ΚΦΕ καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.

 άρθρου 57 του ΚΦΕ (καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές και για τις οποίες ορίζεται παρακράτηση ΦΜΥ με συντελεστή 20%).

 • Στα εισοδήματα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελμα για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 1 του νέου νόμου.
 • Με την ΠΟΛ.1246/7.12.2011 είχε διευκρινιστεί, ότι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγηθούν στους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν ως μισθωτοί και θα αφορούν τα εισοδήματα της διαχειριστικής χρήσης του 2012, θα αναγραφούν σε ξεχωριστή στήλη, πέραν του παρακρατηθέντος και αναλογούντος ΦΜΥ, και τα ποσά που παρακρατήθηκαν

σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Βάσει των βεβαιώσεων αυτών, τα παρακρατηθέντα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 θα δηλωθούν

επίσης στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλουν οι

φορολογούμενοι στο οικονομικό έτος 2013 (διαχειριστική χρήση έτους 2012), προκειμένου να συμψηφιστούν με τα συνολικά οφειλόμενα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου που προκύπτει από τα ετήσια συνολικά καθαρά ατομικά τους εισοδήματα του ίδιου έτους. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με τα ανωτέρω, στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγηθούν στους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν ως μισθωτοί και θα αφορούν τα εισοδήματα της διαχειριστικής χρήσης του 2013, θα αναγραφούν και τα ποσά που παρακρατήθηκαν έναντι της ειδικής εισφοράς

αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011, ώστε να δηλωθούν από τους φορολογούμενους στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014 (χρήση

2013) και να συμψηφισθούν με τα συνολικά οφειλόμενα ποσά της εν λόγω ειδικής εισφοράς που προκύπτει από τα ετήσια συνολικά καθαρά ατομικά τους εισοδήματα του ίδιου έτους.

III.  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

α) Έστω ότι μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013). Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 ευρώ

Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 4.356-2.100=2.256 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.256*1,5%=33,84 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.256-33,84=2.222,16/12=185,18 ευρώ

Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 (1%)

Συνεπώς, 1.650*1 %=16,50 ευρώ

β) Έστω ότι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 ευρώ

Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 5.082-1.900=3.182 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.182*1,5%=47,73 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:3.182-47,73=3.134,27/14=223,88 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου

 Χριστουγέννων:3.134,27/14=223,88 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου

 Πάσχα:3.134,27/28=111,94 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:3.134,27/28=111,94 ευρώ

Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του

 άρθρου 29 του ν.3986/2011

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 (2%) Συνεπώς: Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού, 1,650*2%=33ευρώ Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων, 1,650*2%=33ευρώ Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825*2%=16,50ευρώ Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας,825*2%=16,50 ευρώ

γ) Έστω ότι ο μισθωτός της προηγούμενης περίπτωσης (β) λαμβάνει κατά το μήνα

Σεπτέμβριο του 2013 ένα έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000 ευρώ το οποίο συνεντέλλεται με τις τακτικές αποδοχές.

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100ευρώ

Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 5.852-1.600=4.252 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 4.252*1,5%=63,78 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης ΦΜΥ του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού: 4.252- 63,78=4.188,22-(223,88*14)=1.053,90 ευρώ

Ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100 (2%) Συνεπώς, 3.000*2%=60 ευρώ

Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του

 άρθρου 29 του ν.3986/2011, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. Δηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησης του κανονισμού 1103/97 της Ε.Ε.

Παρακαλούμε όπως η διαταγή αυτή, με τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών και διευθύνσεων των Υπουργείων και των Νομαρχιών, να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε η παρακράτηση του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 να γίνεται κανονικά από αυτούς.

2.12       ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ – ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ

Eγκύκλιoς επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (σχετικά με την Ετήσια αδεια εργασίας)

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το άρθρο 1 του Ν.3302/2004  αντικαθίσταται  η διάταξη  της παραγράφου 1 του

 άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρ.2 του Ν.1346/1983 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρ.13 του Ν.3227/2004 και επαναφέρεται το «ημερολογιακό έτος» ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές                                               των                                                               εργαζομένων. Παράλληλα, διευκρινίζεται πλήρως και συμπληρώνεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του μισθωτού.

Ειδικότερα, με τη νέα παράγραφο 1α του Α.Ν.539/1945, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.

Η εν λόγω διάταξη της παρ.1α, όπως και η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 6 του Ν.3144/2003, καταργεί το βασικό χρόνο εργασίας-αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν.539/1945 ή 10 μήνες κατά την ΕΣΣΕ του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας.

Οι ρυθμίσεις αυτές του Ν.3302/2004, εφαρμόζουν τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-173/1999 της 28ης-06-01), η οποία ερμήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/1Ο4/ΕΚ, σχετικά με τη χορήγηση ετήσιας άδειας με αποδοχές.

Σύμφωνα με την εν λόγω κοινοτική ρύθμιση, όπως ερμηνεύτηκε με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου, κάθε εργαζόμενος δικαιούται κατ’ ελάχιστον 4 εβδομάδες άδειας κατ’ έτος, η οποία δύναται να χορηγηθεί pro rata temporis (κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης, βλ. έκθεση Ευρ, Κοινοβουλίου).

Β. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Όσον       αφορά       στο       επίδομα        αδείας,        τονίζονται        τα        εξής: Όπως είναι γνωστό, κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται αποδοχές αδείας καθώς και επίδομα αδείας (άρ.3, παρ.16 Ν.4504/1966). Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας-είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δε δύναται να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, το μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια. Ως εκ τούτου, -οι μισθωτοί οι οποίοι λαμβάνουν τμήμα ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται και

ανάλογες αποδοχές επιδόματος αδείας τόσο για το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος, όσο και για τα επόμενα έτη.

Γ. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια (άρ.1, παρ.3 του Ν.1346/1983). Ως εκ τούτου και εφ’ όσον κατά το χρονικό σημείο της λύσεως της σχέσης εργασίας δεν έχει εξαντληθεί το δικαίωμα της άδειας, στα πλαίσια της διάταξης του άρ.1 του Ν.3302/2004,                προκύπτουν                οι                εξής                περιπτώσεις: α. Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (εντός του οποίου προσελήφθη) ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές αδείας ίσες με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Επίσης, δικαιούται 2 ημερομίσθια ανά μήνα, ως επίδομα αδείας, (με τον      περιορισμό      του      μισού      μισθού      ή       των      13      ημερομισθίων).  β. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης και άλλα 2 ημερομίσθια ανά μήνα ως επίδομα αδείας   (με   τον   περιορισμό   του   μισού   μισθού   ή   των    13   ημερομισθίων).  γ. Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους αδείας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν -αυτές που θα εδικαιούτο ο μισθωτός εάν ελάμβανε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.

Περαιτέρω και προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση της νομοθετικής ρύθμισης του άρ.1 του Ν.3302/2004, παραθέτονται τα παρακάτω παραδείγματα:

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ1ο

Εργαζόμενος ο οποίος προσελήφθη 05-03-2005, δικαιούται μέχρι την 31-12-2005, 20/12 επί 10 μήνες ως άδεια, καθώς και ανάλογο επίδομα αδείας (στο παράδειγμά μας                                                                                                                       πλήρες).

Εάν στο ίδιο παράδειγμα η σχέση εργασίας λυθεί το 10ο μήνα και ο μισθωτός έχει λάβει μέρος αδείας μέχρι τον 6ο μήνα, δικαιούται να λάβει την αναλογία από τον 7ο έως το 10ο ως εκ τούτου 4 μήνες επί 2 =8 ημερομίσθια ως άδεια και τα υπολειπόμενα ημερομίσθια ως επίδομα αδείας μέχρι τη συμπλήρωση μισού μηνιαίου μισθού.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ2ο

Εργαζόμενος ο οποίος προσελήφθη 05-08-05, πρέπει να λάβει έως 31-12-05: 20/12 επί      5      μήνες      ως      άδεια      και      το      ανάλογο      επίδομα       αδείας.  Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος 2006, θα λάβει μέχρι 31-12-06 τμηματικά ή στο σύνολο την 31-12-06, 21 ημέρες επί πενθημέρου και 25 ημέρες επί εξαημέρου, καθώς και το αναλογούν επίδομα αδείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 21η ημέρα (επί πενθημέρου) ή η 25η ημέρα (επί εξαημέρου) προστίθεται μετά την 05-08-2006, χρονικό               σημείο               συμπλήρωσης               έτους                           απασχόλησης. Συνεπώς, από 01-01-2006 έως 05-08-2006 η αναλογία αδείας υπολογίζεται σε 20/12 επί 8 μήνες, το δε χρονικό διάστημα από 06-08-2006 έως 31-12-2006 υπολογίζεται σε                                21/12                   επί                               4                                   μήνες. Από 01-01-2007 και σε κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται να λαμβάνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου ολόκληρη την ετήσια άδεια με αποδοχές και το επίδομα αδείας.

Επιπλέον με το ΑΡΘΡΟ 3 της ΕΓΣΣΕ ( ΠΚ. 13 – 18/4/2008 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009)

Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25 ετή εργασία

Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες (-τριες) που συµπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και

µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.

Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και είκοσι εξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών σύμφωνα με το άρθρο 4 του α.ν.539/45, καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη. Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να λάβουν την άδειά τους μέσα στο

χρονικό απο 1η Μαίου μέχρι 30 Σεπτέμβρίου.Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσειτην άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο που διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.

Πότε καταβάλλονται οι αποδοχές της αδείας και το επίδομα αδείας

Κατά το άρθρο 3 παράγ. 8 του Α.Ν. 539/45, τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα της αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας του. Οι αποδοχές της αδείας και του επιδόματος της αδείας δεν συμψηφίζονται με ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές από τις νόμιμες.

Πίνακας ημερών αδείας με πλήρεις αποδοχές και επιδόματος αδείας, που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη (υπάλληλοι- εργατοτεχνίτες), με υπηρεσία έως 10 χρόνια ή προϋπηρεσία μέχρι 12 χρόνια σε οποιονδήποτε εργοδότη (Ν. 1346/83, άρθρο 6 της από 23.5.2000-2001 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. – Άρθρο 1 Ν. 3302/2004)

Υπηρεσία στον ίδιο εργοδότηΕργαζόμενοι με εξαήμεροΕργαζόμενοι με πενθήμεροΑποδοχές αδείαςΑποδοχές επιδόματος αδείας
1ο Ημερολογιακό έτος · Ημερομηνία προσλήψεωςΠοσοστιαία αναλογία άδεια 2 ημέρες ανά μήνα μέχρι λήξη του ημερολογιακού έτους (2Χμήνες) και μέχρι 24 εργάσιμεςΠοσοστιαία αναλογία άδεια 2 ημέρες ανά μήνα μέχρι λήξη του ημερολογιακού έτους (2Χμήνες) και μέχρι 20 εργάσιμεςΤόσα 24/25 μηνιαίου μισθού όσες είναι οι ημέρες αδείας ή τόσα ημερομίσθια όσες είναι οι ημέρες αδείας για τους1/2 μηνιαίου μισθού ή 24/25 αν η άδεια είναι μικρότερη για τους υπαλλήλους 13 ημερομίσθια ή λιγότερα αν η άδεια είναι
 ημέρεςημέρεςεργατοτεχνίτεςμικρότερη για τους εργατοτεχνίτες
2ο Ημερολογιακό έτος25 εργάσιμες ημέρες συνο- λικά ή ποσο- στιαία αναλογία άδειας 2 ημέρες ανά μήνα21 εργάσιμες ημέρες συνολι- κά ή ποσοστιαία αναλογία άδειας 2 ημέρες ανά μήνα1 μηνιαίο μισθό για τους υπαλλήλους ή 25 ημερομίσθια για τους εργατοτεχνίτες1/2 μηνιαίου μισθού για τους υπαλλήλους ή 13 ημερομίσθια για τους εργατοτεχνίτες
3ο Ημερολογιακό έτος26 εργάσιμες ημέρες22 εργάσιμες ημέρες1 μηνιαίο μισθό για τους υπαλλήλους ή 26 ημερομίσθια για τους εργατοτεχνίτες1/2 μηνιαίου μισθού για τους υπαλλήλους ή 13 ημερομίσθια για τους εργατοτεχνίτες

Η αναλογία της άδειας με βάση το Ν, 3302/2004 χορηγείται στους εργαζόμενους, από την ημερομηνία προσλήψεως και μέχρι 31 -12 του 1ου ημερολογιακού έτους. Κατά το 2ο ημερολογιακό έτος οι εργαζόμενοι δικαιούνται μέχρι 31 -12 άδειας 25 ημερών με εξαήμερο ή 21 ημερών με πενθήμερο συνολικά ή κατά τμήματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας ημερών αδείας με πλήρεις αποδοχές και επιδόματος αδείας, για

υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη. (Άρθρο 6 της από 23.5.2000 – 2001. Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. – Άρθρο 1 Ν. 3302/2004).

Χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίαςΕπιχειρήσεις με εξαήμεροΕπιχειρήσεις με πενθήμεροΑποδοχές αδείαςΑποδοχές   Επιδόματος αδείας
10 χρόνια συμπληρωμένα ή για όσους εργαζόμενους έχουν προϋπηρεσία 12 χρόνια σε άλλους εργοδότες.30 εργάσιμες ήμερες25 εργάσιμες ήμερες1 μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους συν τόσα εικοστά πέμπτα όσες είναι οι εργάσιμες ήμερες της άδειας που διανύονται στον επόμενο μήνα, 301/2 μηνιαίου μισθού για τους υπαλλήλους. 13 ημερομίσθια για τους εργατοτεχνίτες.
   ημερομίσθια για τους εργατοτεχνίτες με εξαήμερο, 30 για τους εργατοτεχνίτες με πενθήμερο 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας ημερών αδείας με πλήρεις αποδοχές και επιδόματος αδείας για

υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες, που έχουν συμπληρώσει 25ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη. (Άρθρο 3 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009) από 1.1.2008.

Χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίαςΕπιχειρήσεις με εξαήμεροΕπιχειρήσεις με πενθήμεροΑποδοχές αδείαςΑποδοχές επιδόματοςαδείας
25 χρόνια συμπληρωμένα υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας31 εργάσιμες ημέρες26 εργάσιμες ημέρες1 μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους συν τόσα εικοστά πέμπτα όσες είναι οι ημέρες της άδειας που διανύονται στον επόμενο μήνα.   31 ημερομίσθια για τους εργατοτεχνίτες με εξαήμερο. 31 για τους εργατοτεχνίτες με πενθήμερο.1/2 μηνιαίου μισθού για τους υπαλλήλους.   13 ημερομίσθια για τους εργατοτεχνίτες.

Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, στις 25 ή 26 ημέρες άδειας δεν υπολογίζεται στην άδεια το Σάββατο ή έκτη ημέρα, για το λόγο ότι η ημέρα αυτή συμπεριλαμβάνεται στο πενθήμερο και συνυπολογίζεται στις αποδοχές της άδειας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση, θάνατος εργαζόμενου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου), και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές

τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας.

α) Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που έγινε η πρόσληψή του, δικαιούται να λάβει 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).

β) Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός επίσης δικαιούται επίσης 2

 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας( με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13ημερομισθίων).

γ) Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.

ΝΟΜΟΣ 3762/2009

Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 75/Β/15.5.2009

…………………………………………………..

Άρθρο 6

Υποχρέωση εργοδότη για τήρηση του βιβλίου αδειών

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“3. Έκαστος εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη βιβλίο αδειών και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο μισθωτών, ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, προϋπηρεσία, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και

λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, παρατηρήσεις, υπογραφή μισθωτού.

Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται από τον εργοδότη επί μία πενταετία και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον

έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.”

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ )

Υπάλληλος προσλήφθηκε σε εμπορική επιχείρηση την 1.7.2013 με ακαθάριστο μισθό 1.400,00 €. Η επιχείρηση εφαρμόζει την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Ζητείται να υπολογιστούν : α) οι ημέρες κανονικής άδειας και οι

αποδοχές άδειας που δικαιούται ο μισθωτός μέχρι την 31.12.2013 και β) το επίδομα αδείας.

Λύση :

Α) Από 1/7 – 31/12 είναι 6 μήνες.

Οι ημέρες άδειας είναι (λόγω του πενθημέρου) 20/12 Χ 6 μήνες = 10 ημέρες κανονικής άδειας.

Κατά την διάρκεια της απουσίας του λόγω της κανονικής του άδειας θα λαμβάνει κανονικά τις αποδοχές του, όπως αν εργαζόταν..

Β) Κατά την έναρξη της άδειας του θα λάβει επίδομα άδειας ως εξής :

1.400.00 € / 2 = 700,00 € (είναι το ανώτατο ποσό αποδοχών επιδόματος άδειας). 1.400,00 € Χ 10/25 = 560,00 € είναι οι αποδοχές άδειας.

2.13     ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ

(ΑΡΘΡΑ 1 & 2 ΤΟΥ Ν.3385/2005 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 74 ΤΟΥ Ν. 3863/2010)

Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005, όπως αντιακαταστάθηκε με τον Ν3863/2010 η απασχόληση 5 ωρών επί πλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και οχτώ ωρών επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης  απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία. Συγκεκριμένα οι 5 ώρες υπερεργασία για το σύστημα του πενθημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η ενώ οι 8 ώρες για το σύστημα   του   εξαημέρου   είναι: 41η,   42η,   43η,   44η,   45η,   46η,   47η,   48η.    Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ’ όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει.

Οι παραπάνω ώρες που αναφέραμε σύμφωνα με το άρθρο 74 του νέου Νόμου 3863/2010, αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.

 • Διευκρινίζεται ότι άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο συνιστά υπερωρία

·

 • Υπολογισμός υπερεργασίας με πενθήμερο
Υπερεργασία Εβδομαδιαίως40 – 45 ώρες +20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

*Η αμοιβή της 9ης ώρας ημερησίως πληρώνεται με προσαύξηση 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και δεν χρειάζεται άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Υπολογισμός υπερεργασίας με εξαήμερο

Υπερεργασία Εβδομαδιαίως40 – 48 ώρες +20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4144/2013 ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της

υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

Η υποχρεωτική αναγγελίαως τρόπος νομιμοποίησης και γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ της υπερωριακής απασχόλησης προβλεπόταν,

ρητά, για το προσωπικό των βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ή εργασιών εν γένει (αρ. 9 του Π. . 27/6/4-7-1932 (Α΄212),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 τουΝ. . 515/70 (Α΄ 95).

Με την νομοθετική πρόβλεψη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η παραπάνω διαδικασία επεκτείνεται και για το προσωπικό των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. . 515/70 όπως αυτό τροποποίησε τις διατάξεις του Π. . 27/6/4-7-32.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010 η νόμιμη υπερωρία υπολογίζεται ως εξής:

 • Εργασία από 46η (πενθήμερο) και 49η (εξαήμερο) έως 120 ώρες ετησίως νόμιμης υπερωρίας, αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
 • Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμη υπερωρίας ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 60% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

 Κατ’ εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη)

Σύμφωνα με το άρθρο 74, Ν.3863/2010 για κάθε ώρα που πραγματοποιείται  και δεν θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν.4144/2013 θεωρείται κατ’ εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη) και καταβάλλεται στο μισθωτό αποζημίωση ίση με το          καταβαλλόμενο          ωρομίσθιο          προσαυξημένο          κατά          80%. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση που ισχύει συμβατικό ωράριο μικρότερο των 40 ωρών την εβδομάδα, η απασχόληση πέραν του μικρότερου αυτού ωραρίου και έως 40 ωρών αμείβεται σύμφωνα με το άρθρο 659 του Α.Κ. ως πρόσθετη εργασία (απλό ωρομίσθιο).

Επισημαίνεται ότι η απασχόληση του μισθωτού άνω των 9 ωρών ημερησίως επί 5νθημέρου και άνω των 8 ωρών ημερησίως επί 6ημέρου συνιστά υπερωρία, για την πραγματοποίηση της οποίας πρέπει να τηρηθούν οι άνω διατυπώσεις, ώστε να θεωρηθεί νόμιμη υπερωρία (αμοιβή καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%), άλλως θεωρείται κατ’ εξαίρεση υπερωρία (αμοιβή καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%).

ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80, ΤΟΥ Ν. 4144/2013

Α. Η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής  της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

Γ. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες: α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση, δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης, στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.

Ε. Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος  του  εργοδότη,  κυρώσεις,  σύμφωνα  με  τα άρθρα  24 και 28 του Ν. 3996/2011 , όπως ισχύουν.

ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας   εντός    του    πρώτου    δεκαπενθημέρου    κάθε    μήνα    το    σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας που χορηγούνται από τις οικείες Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) είναι 120 ώρες ετησίως προκειμένου περί μη βιομηχανικών επιχειρήσεων και 30 ή 25 ώρες ανάλογα με τις κατηγορίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων όπως αυτές καθορίζονται ανά εξάμηνο με κοινές

υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

Η υποχρεωτική αναγγελίαως τρόπος νομιμοποίησης και γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ της υπερωριακής απασχόλησης προβλεπόταν,

ρητά, για το προσωπικό των βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ή εργασιών εν γένει (αρ. 9 του Π. . 27/6/4-7-1932 (Α΄212),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 τουΝ. . 515/70 (Α΄ 95).

Με την νομοθετική πρόβλεψη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, η παραπάνω διαδικασία επεκτείνεται και για τοπροσωπικό των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. . 515/70 όπως αυτό τροποποίησε τις διατάξεις του Π. . 27/6/4-7-32.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Υπάλληλος με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 1.400,00 € μέσα σε ένα μήνα πραγματοποίησε 8 ώρες υπερεργασιακής απασχόλησης. Να υπολογιστούν οι ακαθάριστες πρόσθετες αποδοχές του, λόγω της επί πλέον αυτής απασχόλησης.

Λύση:

Ωρομίσθιο : 1.400,00 € X 0,006 = 8,4 € / ώρα ( ή 1.400,00 / 25 X 6 / 40 = 8,4 €)

8,4 € / ώρα X 20 % = 1,68 € + 8,4 € = 10,08 €

10,08 € X 8 ώρες = 80,64 €.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Υπάλληλος αμείβεται με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 1.200,00 € σε επιχείρηση που ακολουθεί πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και με συμβατικό ωράριο 40 ωρών την εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα ενός μήνα εργάστηκε 47 ώρες αντί των

38. Ζητείται ο υπολογισμός των πρόσθετων αποδοχών του λόγω της επί πλέον απασχόλησης.

Λύση :

Α) Για την 41η ώρα έως και την 45η ώρα υπερεργασίας αμείβεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%, δηλαδή:

7,20 € Χ 5 ώρες = 36,00 € + (36,00 Χ 20%) = 43,20 € (μικτά)

Β) Για την 46η έως και την 47η ώρα, που χαρακτηρίζονται υπερωρίες αμείβεται με το ωρομίσθιο προ προσαυξημένο κατά 40%, δηλαδή:

7,20 € Χ 2 ώρες = 14,40 € + (14,40 Χ 40%) = 20,16 € (μικτά)

Έτσι οι πρόσθετες αμοιβές λόγω της πρόσθετης απασχόλησης θα είναι συνολικά : 14,00 € + 43,20 € + 20,16 € = 77,36 €.

2.14   ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ωράριο εργασίας θεωρείται ο αριθμός των ωρών που επιτρέπεται να προσφέρει ο εργαζόμενος τις υπηρεσίες του σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Το ωράριο του εργαζομένου, ως προς την έναρξη και λήξη κατά τη διάρκεια της

ημέρας, ρυθμίζεται από τον εργοδότη, ορίζεται συγκεκριμένα με την υπογραφή της σύμβασης και αναγράφεται στη βεβαίωση του Π.Δ. 156/94. Εάν ο εργοδότης ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμα μεταβολής του ωραρίου, ο εργαζόμενος δικαιούται να απαιτήσει την τήρηση, διαφορετικά υπάρχει βλαπτική μεταβολή και ισχύει ότι αναφέρεται γι’ αυτήν.

ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ

Νόμιμο ωράριο είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης

απασχόλησης των μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Έτσι, μόνο μικρότερα ωράρια είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ

Μετά την καθιέρωση από 1/1/1984 της εβδομαδιαίας εργασίας των 40 ωρών, με ΕΓΣΕΕ της ΓΣΕΕ για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ΄ ολόκληρη τη χώρα, η σημασία των διατάξεων για το ανώτατο νόμιμο ωράριο έχει πρακτική εφαρμογή και αφορά τον τρόπο πρόσθετης αμοιβής. Ειδικότερα με το άρθ.1 του Ν.3385/2005 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Ν.2874/2000 και καθιερώνεται για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών την εβδομάδα, η απασχόληση 5 ωρών επιπλέον εβδομαδιαίως, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο και 8ωρών εβδομαδιαίως για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, ως υπερεργασία,η πραγματοποίηση της οποίας ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται είτε με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είτε με κανονισμό εργασίας που έχει συμβατικό χαρακτήρα. Το

συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο.

Το ωράριο που εφαρμόζεται με ατομική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο εκείνου που προβλέπεται στην αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας ή στον κανονισμό της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβατικό ωράριο μικρότερο του νόμιμου δικαιούνται ολόκληρο το νόμιμο μισθό τους.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Μετά την 14/2/1984 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ, καθιερώθηκε από 1/1/1984 η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε ολόκληρη τη χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ειδικά για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, το παραπάνω ωράριο είχε καθιερωθεί από 1/1/1983. Έτσι, το ανώτατο συμβατικό ημερήσιο ωράριο σήμερα είναι 8 ώρες για όσους απασχολούνται πενθήμερο (κατ’ ανώτατο όριο), και 6,40 ώρες στο σύστημα εξαήμερης απασχόλησης

Πενθήμερο

Στο σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης, το εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο, χωρίς να μειώνεται, κατανέμεται σε 5 αντί για 6 ημέρες της εβδομάδας.

Έτσι, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 2 ημέρες ανάπαυσης, Σάββατο και Κυριακή ή μια άλλη ημέρα. Οι δύο ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες. Ο εργοδότης καταβάλλει 6 ημερομίσθια την εβδομάδα. Επίσης η ασφάλιση γίνεται για 6 ημέρες εργασίας.

Τέλος, οι εργαζόμενοι με το σύστημα του πενθήμερου δικαιούνται ετήσια άδεια μικρότερη κατά 4 εργάσιμες ημέρες, γιατί στις ημέρες αδείας δεν υπολογίζονται και τα Σάββατα ή άλλη αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης.

2.15   Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Σύμφωνα με τον Νόμο 3846/2010 η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.

2.16   Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι έξι σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι

υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.

Η ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ / ΑΡΓΙΑΣ

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μισθωτός με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό βάσει συμφωνίας, 900,00 € εργάστηκε μέσα σε ένα μήνα 2 Κυριακές. Αν ο νόμιμος μισθός του είναι 900,00 € να

υπολογιστούν οι επιπλέον αποδοχές. Λύση :

Μικτό ημερομίσθιο : 900,00 € / 25 = 36,00 € (συμφωνηθέν). Νόμιμο ημερομίσθιο : 900,00 € / 25 = 36,00 €

Προσαύξηση νόμιμου ημερομισθίου : 36,00 € Χ 75% = 27,00 € Νέο ημερομίσθιο : 36,00 € + 27,00 € = 63,00€ (αμοιβή Κυριακής) Επιπλέον αμοιβές :63,00 Χ 2 = 126,00 €.

ΌΤΑΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

α)Δεν γεννάται θέμα μεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιμη μέρα, διότι όπως είναι γνωστό τόσο για τον ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο τομέα καταργήθηκαν οι διατάξεις περί μεταθέσεως των αργιών, όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή (άρθρο 7 του Ν.1400/83).

β) Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή που συμπίπτει με την

υποχρεωτική αργία οφείλουν: α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί επί του νομίμου ημερομισθίου τους. Επιπλέον οφείλουν να χορηγήσουν αναπληρωματική

ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. γ) σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλουν προσαύξηση 75% του νομίμου μισθού τους και

αναπληρωματική ανάπαυση, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας είτε για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Ζήτημα καταβολής και του 1/25 του μηνιαίου γεννάται μόνο δεν χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την

Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.

2.17   ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό ή με ημερομίσθιο εργαζόμενοι, άσχετα άν πρόκειται για πλήρη απασχόληση, μερική, εκ περιτροπής ή έκτακτη, όταν προσφέρουν την εργασία τους κατά τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή από 10.00 μ.μ. (το βράδυ) μέχρι 6.00 π.μ. (το επόμενο πρωί), ή όταν ένα μέρος του ωραρίου εργασίας τους παρέχεται κατά την διάρκεια των ωρών αυτών, τότε οι νόμιμες αποδοχές του εργαζομένου προσαυξάνονται κατά 25%.

-Νόμιμες θεωρούνται οι αποδοχές θεωρούνται πάντα εκείνες που διαμορφώνονται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, ή της αντίστοιχης κλαδικής σύμβασης

συμπεριλαμβανομένων και των ποσών από τα διάφορα επιδόματα.

-Πραγματικές θεωρούνται οι αποδοχές που καταβάλλονται στον εργαζόμενο και μπορεί να είναι τουλάχιστον ίσες ή μεγαλύτερες από τις νόμιμες αποδοχές.

Αν η νυχτερινή εργασία συμπέσει με μέρα Κυριακή (10 μμ του Σαββάτου μέχρι 6 πμ της Κυριακής) τότε εκτός της προσαύξησης του 25%, καταβάλλεται επιπλέον προσαύξηση 75% λόγω της υποχρεωτικής αργίας της Κυριακής.

Όταν εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, πραγματοποιηθεί και υπερωριακή απασχόληση, ο ημερήσιος μισθός προσαυξάνεται ανάλογα, αφού προσαυξηθεί πρώτα λόγω νυχτερινού και αργίας.

Υπενθυμίζεται ότι, για την απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες, υπάρχει

υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώσει έγκαιρα (τουλάχιστον πριν 48 ώρες) την Επιθεώρηση Εργασίας για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω ότι ένας ανειδίκευτος εργάτης χωρίς τριετίες και επιδόματα, εργάστηκε και την      Κυριακή      για      4      ώρες      νυχτερινές.      Πώς      θα      αμειφθεί;   Νόμιμο ωρομίσθιο: Η.Α.Ε. 33,04 Χ 6 ΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ : 40 ΩΡΕΣ = 4,95 ευρώ

Προσαύξηση λόγω       Κυριακής:        4,95 Χ 75% = 3,71 ευρώ Συνολικό ωρομίσθιο        νυχτερινής        +   αργίας = 9,90 ευρώ.    

Προσαύξηση λόγω νυχτερινής εργασίας: ωρομίσθιο 4,95 ευρώ Χ 25% = 1,24 ευρώ Απασχόληση 4 ωρών: 9,90 Χ 4 = 39,60 ευρώ

2.18   ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ -ΠΑΣΧΑ

 1. Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους:

α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

β) Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

 • Τα παραπάνω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφ’ όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην μεν περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης

Απριλίου, στη δε περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:

α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες (19) χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης και β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε ημέρες χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσης .

γ) Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα όπου υπολογίζεται το επίδομα Χριστουγέννων & Πάσχα.

 • Δώρο εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση , δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους , πριν από τις παραπάνω γιορτές είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους , είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΩΡΑ

 1. Συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
 2. Οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
 3. Οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθένειας δικαιούνται να υπολογίσουν ολόκληρο το χρόνο ασθένειάς τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.

Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 50 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 50.

Χρόνος που δεν συνυπολογίζεται στα Δώρα

 1. Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
 • Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της

απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.

 • Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Τα δώρα καταβάλλονται στους δικαιούχους για μεν τα Χριστούγεννα την 21η

 Δεκεμβρίου, για δε το Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ’ αυτές τις ημερομηνίες. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ

Όπως και παραπάνω αναφέραμε τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο για το δώρο των Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν το Πάσχα για το Δώρο του Πασχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται:

α) Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και

β) Οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (λ.χ. τροφή, κατοικία), εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Παράλληλα έχουν κριθεί (με διάφορες δικαστικές αποφάσεις), ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές και οι εξής παροχές:

 • Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας για το επίδομα αδείας θα πολλαπλασιασθεί το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.
  • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
  • Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
  • Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πρίμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ & ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ – ΜΙΣΘΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΗΜΕΡΕΣΜΙΣΘΩΝΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΗΜΕΡΕΣΜΙΣΘΟΣΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
10,004160,125610,254167,625
20,008330,25620,258327,75
30,01250,375630,262497,875
40,016660,5640,266668
50,020830,625650,270828,125
60,0250,75660,2758,25
70,029160,875670,279168,375
80,033331680,283328,5
90,03751,125690,287498,625
100,041661,25700,291668,75
110,045831,375710,295828,875
120,051,5720,39
130,054161,625730,304169,125
140,058331,75740,308329,25
150,06251,875750,312499,375
160,066662760,316669,5
170,070832,125770,320829,625
180,0752,25780,3259,75
190,079162,375790,329169,875
200,0833332,5800,333310
210,087492,625810,3374910,125
220,091662,75820,3416610,25
230,095832,875830,3458210,375
240,13840,3510,5
250,104163,125850,3541610,625
260,108333,25860,3583210,75
270,112493,375870,3624910,875
280,116663,5880,3666611
290,120833,625890,3708211,125
300,1253,75900,37511,25
310,129163,875910,3791611,375
320,133334920,3833211,5
330,137494,125930,3874911,625
340,141664,25940,3916611,75
350,145834,375950,3958211,875
360,154,5960,412
370,154164,625970,4041612,125
380,158334,75980,4083212,25
390,162494,875990,4124912,375
400,1666651000,4166612,5
410,170835,1251010,4208212,625
420,1755,251020,42512,75
430,179165,3751030,4291512875
440,183335,51040,4333213
450,187495,6251050,4374913,125
460,191665,751060,4416513,25
470,195835,8751070,4458213,375
480,261080,4513,5
490,204166,1251090,4541513,625
500,208336,251100,4583213,75
510,212496,3751110,4624913,875
520,216666,51120,4666514
530,220826,6251130,4708214,125
540,2256,751140,47514,25
550,229166,8751150,4791514,375
560,2333271160,4833214,5
570,237497,1251170,4874914,625
  58  0,24166  7,25  118  0,49165  14,75
  59  0,24582  7,375  119  0,49582  14,875
600,257,51200,515

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Υπάλληλος γραφείου ο οποίος αμείβεται με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 1.400,00 € εργάστηκε χωρίς απουσία το διάστημα 1.1-30.4.2013. Να υπολογιστεί το ύψος των αποδοχών του επιδόματος εορτής Πάσχα (δώρο Πάσχα).

1.400,00 € Χ 50 % Χ 0,5 / 12 = 29,17 €

(Το 0,5/12, είναι η προσαύξηση λόγω του επιδόματος αδείας ήτοι, 0,041666 ή 4,166% )

Ακαθάριστες αποδοχές του δώρου Πάσχα : 700 € + 29,17 € = 729,17 €

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

Εργατοτεχνίτης αμείβεται με ακαθάριστο ημερομίσθιο 40,00 € . Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1 έως 30.4.2013 εργάστηκε χωρίς απουσία. Να υπολογιστούν οι αποδοχές του επιδόματος εορτής Πάσχα (δώρο Πάσχα).

40,00 € Χ 15 ημερομίσθια = 600,00 €

Και η προσαύξηση λόγω επιδόματος αδείας :

600,00 € Χ 0,5 /12 = 25,00 €

Επομένως : 600,00 € + 25,00 € = 625,00 € είναι οι μικτές αποδοχές δώρου Πάσχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

    Ημέ ρες  Συντελ εστής Μισθ ών  Συντελε στής Ημερομ ισθίων    Ημέ ρεςΣυντε λεστή ς Μισθ ών  Συντελε στής Ημερομ ισθίων    Ημέ ρεςΣυντε λεστή ς Μισθ ών  Συντελε στής Ημερομ ισθίων    Ημέ ρεςΣυντε λεστή ς Μισθ ών  Συντελε στής Ημερομ ισθίων
10,00420,105620.26116.5271230.517912.951840.774819.37
20,00840,211630.26536.6321240.522113.051850.77919.47
30,01260,316640.26956.7371250.526313.161860.783219.58
40,01680,421650.27376.8431260.530513.261870.787419.69
50,02110,526660.27796.9481270.534713.371880.791619.79
60,02530,632670.28217.0531280.539013.471890.795819.9
70,02950,737680.28637.1581290.543213.581900.820
  80,0337  0,842  69  0.2905  7.264  130  0.5474  13.69  191  0.8042  20.11
90,03790,947700.29477.3691310.551613.791920.808420.21
100,04211,053710.29907.4741320.555813.91930.812520.32
110,04631,158720.30327.5791330.5600141940.816920.42
120,05051,263730.30747.6851340.564214.111950.821120.53
130,05471,369740.31167.791350.568414.211960.825320.63
140,05891,474750.31587.8951360.572614.321970.829520.74
150,06321,579760.320081370.576914.421980.833720.84
160,06741,684770.32428.1061380.581114.531990.837920.95
170,07161,79780.32848.2111390.585314.632000.842121.05
180,07581,895790.33268.3161400.589514.742010.846321.16
190,08002800.33688.4221410.593714.842020.850521.26
200,08422,105810.34118.5271420.597914.952030.854821.37
210,08842,211820.34538.6321430.602115.052040.85921.48
220,09262,316830.34958.7371440.606315.162050.863221.58
230,09682,421840.35378.8431450.610515.262060.867421.69
240,10112,526850.35798.9481460.614715.372070.871621.79
250,10532,632860.36219.0231470.619015.472080.875821.9
260,10952,737870.36639.1581480.623215.582090.8822
270,11372,842880.37059.2641490.627415.692100.884222.11
280,11792,948890.37479.3691500.631615.792110.888422.21
290,12213,053900.37909.4741510.635815.92120.892622.32
300,12633,158910.38329.581520.6400162130.896922.42
310,13053,263920.38749.6851530.644216.112140.901122.53
320,13473,369930.39169.791540.648416.212150.905322.63
330,13893,474940.39589.8951550.652616.322160.909522.74
340,14323,579950.4000101560.656916.422170.913822.84
350,14743,684960.404210.111570.661116.532180.917922.95
360,15163,79970.408410.211580.665316.632190.922123.05
370,15583,895980.412610.321590.669516.742200.926323.16
380,16004990.416810.421600.673716.842210.930523.26
390,16424,1061000.421110.531610.677916.952220.934823.37
400,16844,2111010.425310.631620.682117.052230.93923.48
410,17264,3161020.429510.741630.686317.162240.943223.58
420,17684,4211030.433710.841640.690517.262250.947423.69
430,18114,5271040.437910.951650.694717.372260.951623.79
440,18534,6321050.442111.051660.699017.472270.955823.9
450,18954,7371060.446311.161670.703217.582280.9624
460,19374,8421070.450511.261680.707417.692290.964221.11
470,19794,9481080.454711.371690.711617.792300.968424.21
480,20215,0531090.459011.471700.715817.92310.972624.32
490,20635,1581100.463211.581710.7200182320.976824.42
500,21055,2641110.467411.681720.724218.112330.981124.53
510,21475,3691120.471611.791730.728418.212340.985324.63
520,21905,4741130.475811.91740.732618.322350.989524.74
530,22325,5791140.4800121750.736918.422360.993724.84
540,22745,6851150.484212.111760.741118.532370.997924.95
550,23165,791160.488412.211770.745318.63238125
560,23585,8951170.492612.321780.749518.74239125
570,240061180.496912.421790.753718.84240125
580,24426,1061190.501112.531800.757918.95241125
590,24846,2111200.505312.631810.762119.05242125
600,25266,3161210.509512.741820.766319.16243125
610,25686,4211220.513712.841830.770519.26244125
         245125

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Σε εταιρεία απασχολείται υπάλληλος με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 1.000,00 €. Κατά το έτος 2013 εργάστηκε κανονικά το χρονικό διάστημα 1.5 – 31.12. χωρίς απουσία. Να υπολογιστεί το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων.

Λύση :

1.000,00 € Χ 0,5 / 12 = 41,67 € (προσαύξηση λόγω επιδόματος άδειας). 1.000,00 € + 41,67 € = 1.041,67 € (ακαθάριστο ποσό δώρου Χριστουγέννων).

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣε επιχείρηση απασχολείται εργατοτεχνίτης με ακαθάριστο ημερομίσθιο 35,00 € . Κατά το έτος 2013 εργάστηκε κανονικά το χρονικό διάστημα 1.5 – 31.12, χωρίς απουσία. Να υπολογιστεί το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων.

Λύση :

25 ημερομίσθια Χ 35,00 € = 875,00 €

875,00 € Χ 0,5 / 12 = 36,46 €

875,00 € + 36,46 € = 911,46 € (ακαθάριστο ποσό δώρου Χριστουγέννων).

2.19   ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής:

 • 25η Μαρτίου
 • η Δευτέρα του Πάσχα
 • η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
 • η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).

Οι ημέρες προαιρετικής αργίας είναι :

 • η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις εξαιρέσιμες εορτές του έτους, αλλά έχει το χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας.
 • η 1η Μαΐου βάσει του Α.Ν 380/68 μπορεί να καθορίζεται και σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αυτό γίνεται μέχρι και σήμερα.

Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αργιών είναι ότι στις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών ενώ κατά την προαιρετική αργία εξαρτάται από την κρίση (βούληση) του εργοδότη αν θα λειτουργήσει την επιχείρηση.

ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Eάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να

λάβουν αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό: α) αν μεν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, μόνο προσαύξηση 75% που θα

υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους και β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις

Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από

την προσαύξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν οι αργίες εμπίπτουν σε μία από τις εργάσιμες ημέρες.

ΑΜΟΙΒΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Όπως παραπάνω αναφέραμε η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις 6 εξαιρέσιμες αργίες αλλά έχει χαρακτήρα προαιρετικής, όσο αφορά για την αμοιβή της

παραπάνω αργίας έχουν ισχύ τα των εξαιρέσιμων αργιών που αναλύσαμε παραπάνω.

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

ΚΑΤ΄ΕΘΙΜΟΝ ΑΡΓΙΕΣ

Πέρα όμως από τις παραπάνω εορτές (υποχρεωτικές), έχουν καθιερωθεί από διάφορους οργανισμούς, η μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες ημέρες του έτους , εορτάσιμες ή μη, σαν ημέρες αργίας. Οι ημέρες αυτές θεωρούνται σαν αργίες, είτε έχουν ορισθεί με Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης, είτε από έθιμο, είτε με

Συλλογική Σύμβαση, διαιτητική απόφαση, διάταγμα, εσωτερικό κανονισμό ή από επιχειρησιακή συνήθεια.

Τέτοιες εορτές είναι:

 • Πρωτοχρονιά
 • Θεοφάνια
 • Καθαρή Δευτέρα
 • Μεγάλη Παρασκευή
 • Αγίου Πνεύματος
 • Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
 • Μεγάλες τοπικές εορτές.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤ’ ΕΘΙΜΟΝ ΑΡΓΙΩΝ

Όπως είναι γνωστό οι εορτές αυτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες και συνεπώς είναι εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Έτσι επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών.

Στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές, αν μεν είναι ημερομίσθιοι οφείλεται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση, αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό καμιά αμοιβή, πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού τους.

Σημειώνεται ιδιαίτερα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο εάν δεν απασχοληθούν τις ημέρες αυτές , έστω και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα τους, δεν υπάρχει θέμα για την καταβολή του ημερομισθίού τους.

Εάν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές,

α)όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιο τους, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες αργίες ,εκτός βέβαια αν από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια ή ΣΣΕ κλπ προβλέπεται ότι θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο,

β) όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή.

Αν όμως λειτουργεί συνήθως κατά την ημέρα αυτή αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς να μη λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλλει στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο το ημερομίσθιο τους, κατά τις διατάξεις περί

υπερημερίας εργοδότου, και σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

Αν όμως η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ο εργοδότης εξαιρετικώς αποφάσισε την λειτουργία της, τότε α) οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο και β) οι αμειβόμενοι με μισθό δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους (διότι ο μισθός αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, ενώ η μέρα αυτή δεν ήταν γι αυτούς εργάσιμη και συνεπώς δεν περιλαμβάνονταν στο μισθό τους η αμοιβή για τη μέρα αυτή).

Επίσης τονίζουμε ότι εάν κατά τις ημέρες αυτές που χαρακτηρίζονται σαν εργάσιμες ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά θεωρείται και παραβάτης των συμβατικών του

υποχρεώσεων, δηλαδή πρόκειται για αδικαιολόγητη απουσία. Αντίθετα αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, στους μισθωτούς του να εργαστούν, υποχρεούται να τους

 καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Μεγάλη Παρασκευή σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν θεωρείται υποχρεωτική αργία και κατά συνέπεια την ημέρα αυτή επιτρέπεται γενικώς η λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η Μεγάλη Παρασκευή είναι αργία για τους επί σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μισθωτούς του Δημοσίου- ΝΠΔΔ και ΟΤΑ όπως επίσης έχει καθιερωθεί ως αργία με Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές

Αποφάσεις κ.λπ., για διαφόρους κλάδους μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης και ειδικά για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ 748/66, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 13:00 της Μεγάλης Παρασκευής. Παράλληλα όμως σημειώνεται ότι με απόφαση του αρμοδίου

νομάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, είναι δυνατόν να καθορίζεται και διαφορετικά η

λειτουργία των καταστημάτων την παραπάνω ημέρα εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν (Ν.425/76).

Ποινικές Ευθύνες Εργοδοτών

Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Εργάτης με μικτό ημερομίσθιο συμφωνηθέν 60,00 € και νόμιμο 40,00 € εργάστηκε την ημέρα των Χριστουγέννων. Να υπολογιστεί η αμοιβή για την εργασία του την ημέρα αυτή (εξαιρέσιμη αργία).

Λύση :

Μικτό ημερομίσθιο : 60,00 € Νόμιμο ημερομίσθιο : 40.00 €

Προσαύξηση νόμιμου ημερομισθίου : 40 € Χ 75% = 30 € Νέο ημερομίσθιο : 60€ + 30 € = 90 €

Άρα, για την εργασία του την ημέρα των Χριστουγέννων θα λάβει ημερομίσθιο 90 €(μικτά).

2.20   ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Οι μισθωτοί γενικά, άσχετα αν πρόκειται για υπαλλήλους ή εργατοτεχνίτες ή

υπηρέτες δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους λόγω ασθένειας χωρίς συνέπειες. Επομένως, δεν θεωρείται ότι αποχώρησαν οικειοθελώς και η σύμβαση εργασίας εξακολουθεί να συνεχίζεται ενώ παράλληλα ο μισθός και τα ημερομίσθια καταβάλλονται με ορισμένες προϋποθέσεις. Επομένως οι εργοδότες είναι

υποχρεωμένοι να δεχτούν την επιστροφή των μισθωτών στην εργασία τους. Όρια βραχείας Ασθένειας

ΟΡΙΑ “ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ως “βραχεία διάρκειας” ασθένεια, βάσει του Ν.4558/30,θεωρείται αυτή που διαρκεί, πάντα στον ίδιο εργοδότη από:

 • Ένα μήνα για όσους υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια
 • Τρεις μήνες για όσους υπηρετούν από 4 μέχρι 10 χρόνια
 • Τέσσερις μήνες για όσους υπηρετούν από 10 μέχρι 15 χρόνια
 • Έξι μήνες για όσους υπηρετούν από 15 χρόνια και πάνω

Η έννοια της παραπάνω διάταξης είναι ότι ο εργοδότης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ως οικειοθελή αποχώρηση την απουσία του εργαζομένου μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια και για τους παραπάνω λόγους, ασθένεια, λοχεία.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε ασθένεια μεγαλύτερης διάρκειας μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί και παραίτηση από την εργασία. Για να κριθεί κάτι τέτοιο πρέπει να αποδειχθεί παράλληλα βούληση, θέληση του εργαζόμενου να παραιτηθεί. Το ίδιο  συμβαίνει  και  με  αποχή  που  οφείλεται  σε  άλλους  λόγους. Η εξέταση των λόγων αποχής και της πρόθεσης ή μη του εργαζόμενου σε παραίτηση είναι κύρια στοιχεία για να διαπιστωθεί αν τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν παραίτηση         ή                                                                          όχι. Τα θέματα αυτά έχουν μεγάλη πρακτική σημασία για τους εργαζομένους. Αν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί τις υπηρεσίες τους μετά τη λήξη της ασθενείας ή των λόγων της μετά τη λήξη της αποχής, θεωρώντας ότι έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς,

μπορούν να διεκδικήσουν, όπως και στην άκυρη απόλυση, είτε μισθούς υπερημερίας και διατήρηση της θέσης εργασίας, είτε την αποζημίωση απολύσεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 178/1967, σε περίπτωση απουσίας για 1-3 ημέρες από την εργασία συνεπεία ασθένειας, για τις οποίες δεν καταβάλλεται επίδομα από το ΙΚΑ, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει μόνο το μισό του ημερομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού. Αντίθετα αν η ασθένεια διαρκέσει πάνω από 3 ημέρες π.χ.12 ημέρες, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από το ΙΚΑ επίδομα μόνο για τις 9 ημέρες της ασθένειας του, γιατί αφαιρείται ο 3ήμερος χρόνος αναμονής. Έτσι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει, για μεν τις 3 πρώτες ημέρες το μισό (1/2) μόνο του ημερομισθίου η του ανάλογου ημερήσιου μισθού, για δε τις υπόλοιπες 9 ημέρες τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος ασθένειας που καταβάλλει το ΙΚΑ.

Σε περίπτωση που ο μισθωτός ασθενήσει και απέχει από την εργασία του για διάστημα μέχρι 3 ημέρες οσεσδήποτε φορές μέσα στο έτος δεν δικαιούται να λάβει επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ, αλλά δεν υπολογίζεται ο χρόνος αυτός σαν χρόνος αναμονής, για άλλη ασθένεια.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 3 ΗΜΕΡΩΝ

Υπάλληλος με μηνιαίο μισθό 1.100,00 € και διετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, απουσίασε λόγω ασθένειας από την εργασία του για πρώτη φορά εντός του έτους, από 5.8.2013 (ημέρα δευτέρα) έως και 16.8.2013 (ημέρα Παρασκευή ), ήτοι 12 ημέρες.

Το επίδομα ασθένειας που έλαβε από το ΙΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 150,00 € . Να υπολογιστούν οι μικτές αποδοχές μηνός Αυγούστου 2013.

Ημέρες ασθένειας κατά το μήνα Αύγουστο : 12 στις 31 Υπόλοιπες ημέρες κατά το μήνα Αύγουστο :19 στις 31

Οι 19 ημέρες αντιστοιχούν σε 15 ημέρες πραγματικής εργασίας(ασφαλιστικές) Ημερομίσθιο για τους υπολογισμούς : 1.100,00 € / 25 = 44,00 €

Αποδοχές εργασίας(μικτές) : 15 ημέρες Χ 44,00 € = 660,00 € Τριήμερο αναμονής : 3 ημέρες Χ 44,00 € Χ 50% = 66,00 €

Αποδοχές ασθένειας : 7 ημέρες Χ 44,00 € – επίδομα ΙΚΑ = 308,00 € -150,00 € = 158,00 €

2.21   ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4144/2013 επέρχονται μεταβολές αναφορικά με το εργόσημο.

Ειδικότερα αντικαθίστανται τα άρθρα 20 και 21 του ν.3863/2010.

 Άρθρο 20, παράγραφος 1

– Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με το εργόσημο.

Έτσι, λοιπόν, στα ήδη υπαγόμενα πρόσωπα και εργασίες, βάσει του ν.3863/2010, προστίθενται

α) το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, το οποίο δεν παρέχει την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας

β) οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη

γ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο και

δ) οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

 Άρθρο 21, παράγραφος 1

– Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και εργαζομένου ανέρχεται πλέον σε 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου.

Το ανωτέρω ποσοστό επιμερίζεται ανά κλάδο, ως ακολούθως: 14,45% για τον κλάδο σύνταξης,

4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος (ΕΟΠΠΥ), 0,86% για τον κλάδο ασθενείας σε χρήμα ,

4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και 0,72% για τον ΟΕΚ.

 Άρθρο 21, παράγραφος 2 (Ισχύς από 1.1.2013)

 • Οι ημέρες ασφάλισης με το εργόσημο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25 ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ανά έτος
 • Δεν προβλέπεται πλέον διπλασιασμός των ημερών ασφάλισης κατά τον υπολογισμό τους
 • Οι ημέρες ασφάλισης με το εργόσημο ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου.

 Άρθρο 21, παράγραφος 3

Οι αμειβόμενοι με εργόσημο θα πρέπει να συμπληρώσουν :

 • 100 ημέρες ασφάλισης, για παροχές ασθένειας σε είδος
 • 120 ημέρες ασφάλισης, για παροχές ασθένειας σε χρήμα (Ισχύς από 18.4.2013 ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4144/2013)
 • 200 ημέρες ασφάλισης, τα δύο(2) προηγούμενα έτη για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας.

 Άρθρο 21, παράγραφος 5

Επανέρχονται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία κατάργησής τους οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 26 του ν.2639/1998, οι οποίες αφορούν στην καταβολή μειωμένων κατά 20% ποσών συντάξεων και κατώτατων ορίων στην περίπτωση του οικιακού προσωπικού που ασφαλίζεται με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος,

Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 Άρθρο 21, παράγραφος 6

Για τα πρόσωπα που αμείβονται με το εργόσημο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 ν.2639/1992 ,όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, και αφορούν στην επιλογή ασφαλιστικού φορέα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ΙΚΑ 2013

ΕΡΓΟΣΗΜΟ 1000 €

Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) 33,57 (31/12/2011)

33,57 Χ 35,40% (ποσοστό ασφάλισης εργαζόμενου και εργοδότη) = 11,88 (ποσό που αντιστοιχεί                    στις                    εισφορές                    του                    Η.Α.Ε..) 1000 € Χ 25% = 250 € ποσό εισφοράς

250 : 11,88 = 21 ασφαλίσιμες ημέρες

Αν, λοιπόν, από την αξία του εργοσήμου αφαιρέσουμε το ποσό της εισφοράς ,τότε προκύπτει η καθαρή αμοιβή του εργαζομένου, ήτοι

1000-250= 750 € καθαρή αμοιβή εργαζομένου

2.22   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΔ).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΔ

Είναι η Δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει

πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001).

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ.

Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή

συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 01/01/2002, να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υποχρέωση του εργοδότη για την ασφαλιστική τακτοποίηση των μισθωτών, δεν ολοκληρώνεται με την καταβολή των εισφορών αλλά με την έγκαιρη υποβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από την

ισχύουσα νομοθεσία τύπου ΑΠΔ, ορθά συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία των ασφαλισμένων και γι’ αυτό το λόγο η παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για τον εργοδότη βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΔ.

Η ΑΠΔ περιλαμβάνει στοιχεία της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται. Περιέχει τα αναγκαία υπολογιστικά και ασφαλιστικά στοιχεία, ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς η ταυτότητα του εργοδότη και των απασχολουμένων του, καθώς και η ορθή υπαγωγή τους στην ασφάλιση.

Επίσης περιλαμβάνει αναδρομικές αποδοχές σε εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αναπροσαρμογή τεκμαρτών ημερομισθίων, απόφασης Διαιτησίας, δικαστικής απόφασης, επιχορηγήματα (bonus), επίδομα ισολογισμού, δώρα εορτών, επίδομα αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ.

ΤΥΠΟΙ ΑΠΔ

Κανονική ΑΠΔ (κωδικός 01).

Υποβάλλεται από κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα που υπόκεινται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ETAM στις προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω.

Με την ΑΠΔ αυτή δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης (ημέρες εργασίας, αποδοχές, ειδικότητα κ.λ.π) των απασχολουμένων του εργοδότη, που αφορούν τη χρονική περίοδο αναφοράς της ΑΠΔ, καθώς επίσης και οι αναδρομικές αποδοχές που καταβάλλονται σε εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σε αναπροσαρμογή τεκμαρτών ημερομισθίων, σε εκτέλεση απόφασης Διαιτησίας, δικαστικής απόφασης, οι αποδοχές από επιχορηγήματα (bonus), από επίδομα ισολογισμού, δώρων εορτών, επιδόματος αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ.

Επανυποβολή ΑΠΔ (κωδικός 03).

Υποβάλλεται για τη διόρθωση των λαθών, που εντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία των ΑΠΔ και γνωστοποιήθηκαν στον εργοδότη.

Συμπληρωματική ΑΠΔ (κωδικός 04).

Υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα, για προηγούμενες μισθολογικές περιόδους με σκοπό να συμπληρώσει ήδη υποβληθείσα ΑΠΔ. Η καταχώρηση της

Συμπληρωματικής ΑΠΔ στο σύστημα και η ενημέρωση της κύριας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία αυτής, γίνεται κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ.

Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ μέσω διαδικτύου μπορεί να υποβληθεί μόνο εντός της ίδιας προθεσμίας που ορίζεται για την υποβληθείσα Κανονική ΑΠΔ (01) που πρόκειται να συμπληρώσει. Μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας η υποβολή της Συμπληρωματικής (04) ΑΠΔ γίνεται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΤΡΟΠΟΣ (ΜΕΣΟ) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η ΑΠΔ υποβάλλεται με ψηφιακά μέσα ή μέσω διαδικτύου.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΝΑΙ:

 1. Όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων)
 2. Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)
 3. Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής.
 4. Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.
 5. Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.
 6. Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51 (με ανάθεση ή εργολαβία), οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΣΟ Η ΕΓΓΡΑΦΩΣ.

 1. Οι Διαχειρίσεις Κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
 2. Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία. 3.Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.
 3. Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.
 4. Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51, (με ανάθεση ή εργολαβία) οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (πλην Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ & β΄

 βαθμού).

Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι ΑΠΔ των Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων – εργαζόμενων) θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του

ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (α΄ & β΄ βαθμού)

Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μεθεπομένου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΣΟ Η ΕΓΓΡΑΦΩΣ)

 Διαχειριστές Κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)

Κατ’ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λ.π.) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους και εντός των νέων προθεσμιών (υποβολή ΑΠΔ σε μηνιαία βάση). Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των ανωτέρω ημερομηνιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες

υπηρεσίες, ημέρα.

 Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα , ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Η εν λόγω προθεσμία αφορά τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα από τον «Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ» να υποβάλλουν ΑΠΔ ,πέραν του διαδικτύου, στα Υποκ/τα ή Παραρτήματα απογραφής των έργων, καθώς και αυτούς για τους

οποίους έχει, για οποιοδήποτε λόγο, ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου.

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 • Χαρακτηριστικά Μέσων Υποβολής
  • Περιγραφή Δομής ΑΠΔ
  • Χαρακτηριστικά Αρχείου ΑΠΔ
  • Παραδείγματα Δομής ΑΠΔ
  • Υποδείγματα Εκτύπωσης

2.23   ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. – ΈΝΤΥΠΟ Ε7)

Άρθρο 1

Ορισμός τύπου και περιεχομένου οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (Εντυπο Ε7-Φ-01.015 )

 1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α’152), που παρακρατήθηκαν από εισοδήματα μισθωτών

υπηρεσιών (Εντυπο Ε7-Φ-01.015), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

 • Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».

 • Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Εντυπο Ε7-Φ- 01.015) των παραγράφων 1 και

2 του παρόντος άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα.

 • Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Παρέχεται η ευχέρεια χρησιμοποίησης μηχανογραφικά προσχεδιασμένου

εντύπου, εφόσον αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και επόμενες σελίδες του εγκεκριμένου εντύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Τρόπος υποβολής οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (Εντυπο Ε7 -Φ-01.015)

 1. Οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών

υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7-Φ-01.015), οικονομικού έτους 2013 και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση υποβάλλονται και ο τυχόν φόρος αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ανεξάρτητα αν ο

υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).Με την δήλωση αυτή υποχρεωτικά υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

 • Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών

υπηρεσιών για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονομικού έτους,

υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενα υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή

συντάξεων, καθώς και το σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άμεσα από την Δ.Ο.Υ. στο σύστημα TAXIS.

 • Οι ανωτέρω υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, ΛΔΛ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚΒ’/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί-ται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
 • Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. του φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει εντός του 2013 υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.
 • Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσω Taxisnet, στο πίνακα Ανάλυση των ποσών φόρου που αποδόθηκαν κατά μήνα ή δίμηνο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., ως στοιχεία πληρωμής αναγράφονται ο αριθμός και η χρονολογία της απόδειξης πληρωμής . Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας

α) Η υποβολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Internet).

β) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης μισθοδοσίας, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και η οποία διατίθεται δωρεάν, στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr

Η ανωτέρω εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιείται και από υπόχρεους με μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας.

γ) Οι οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ’ αυτά σε χειρόγραφη – έντυπη ή μαγνητική μορφή (δισκέτα) ή οπτική μορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης – έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) καταχωρήσεις. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το

οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (Internet), και το οποίο, αμέσως μετά την επιτυχή αποστολή του, διαγράφεται. Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις δηλώσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε μαγνητική ή οπτική μορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).

Άρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις αποδοχής

Οι υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. γίνονται αποδεκτές εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή

β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση (άρθρα 2 και 3 της παρούσας).

γ) Οι δικαιούχοι μισθωτοί καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον σωστό Α.Φ.Μ. τους και προαιρετικά για το οικονομικό έτος 2013 με τον ΑΜΚΑ τους.

 • Οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. που υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Άρθρο 5

Ημερομηνία υποβολής

 1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.
 2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, για τις δηλώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. του δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης και για δηλώσεις για τις οποίες

προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής του φόρου στην τράπεζα.

Άρθρο 6

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και ταυτότητα πληρωμής του φόρου.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. που πραγματοποιείται με την συνυποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών των δικαιούχων, ως αποδεικτικό υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:

Α. σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου

 1. Το οικονομικό έτος αναφοράς.
 2. Ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης TAXISnet.
 3. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.
 4. Η ταυτότητα πληρωμής.

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν οριστική δήλωση και καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν

συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.

Β. σε περίπτωση μηδενικού υπολοίπου, η δήλωση οριστικοποιείται με την τελική υποβολή της.

Άρθρο 7

Ελεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

 1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ημερήσια βάση για τις

υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και εντός πέντε(5) ημερών από την πληρωμή του φόρου για τις

υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση

 • Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., για το αναλυτικό περιεχόμενο των οριστικών υποβληθεισών δηλώσεων Φ.Μ.Υ., ανά υπόχρεο, και έχει πρόσβαση σε αυτές.
 • Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2238/1994 περί «Φορολογίας Εισοδήματος» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 8

Προθεσμία Υποβολής

Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, η οριζόμενη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2013, που λήγει την 28η Ιουνίου 2013, λόγω παράτασης, παρατείνεται μέχρι και την 19η Ιουλίου 2013.

 Πίνακας χαρακτηριστικών αποδεκτών μαγνητικών μέσων

 Έντυπο Ε7

2.24   ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 1

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042)

 1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011(Α΄152), που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ – 01.042), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

(Έντυπο Φ – 01.042)

 • Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»

 • Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ – 01.042) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα.
 • Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2

Τρόπος υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων

(Έντυπο Φ – 01.042 )

 1. Με την υποβολή των αρχικών οριστικών εμπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7-Φ-01.015 ), οικονομικού έτους 2013 και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση οικονομικού έτους 2013, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ανεξάρτητα αν ο

υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα), υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή

συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011(Α΄152) που παρακρατήθηκε.

 • Με την υποβολή των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των τροποποιητικών οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονομικού έτους, αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29του ν.3986/2011(Α΄152) που παρακρατήθηκε. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άμεσα από την Δ.Ο.Υ. στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.
 • Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή

συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011(Α΄152) που παρακρατήθηκε.

 • Με την υποβολή της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος (Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που

προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ανά δικαιούχο, ως εξής:

α. Σε υλική μορφή, εφόσον ο υπόχρεος για την πιο πάνω υποβολή απασχολεί λιγότερους από 20 μισθωτούς

β. Με οπτικό ή μαγνητικό μέσο, υποχρεωτικά, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του

ν.3986/2011(Α΄152), εφόσον ο υπόχρεος για την πιο πάνω υποβολή απασχολεί

περισσότερους από 20 μισθωτούς και χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα για την μισθοδοσία τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, προαιρετικά και για τους

υπόχρεους της περίπτωσης α΄ αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπεται να

περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ανά δικαιούχο.

 • Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 του παρόντος πιστοποιούνται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας

Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ήδη πιστοποιημένοι στο ειδικό δίκτυο TAXISnet για άλλες υπηρεσίες.

 • Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. του φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει εντός του 2012 υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ανά δικαιούχο, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

α) Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Internet).

β) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης μισθοδοσίας, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και η οποία διατίθεται δωρεάν, στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr

Η ανωτέρω εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιείται και από υπόχρεους με μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας.

γ) τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, ανά δικαιούχο, μπορεί να

υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενα σ΄ αυτά σε χειρόγραφη – έντυπη ή μαγνητική μορφή (δισκέτα) ή οπτική μορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης – έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) καταχωρήσεις. Μετά την

πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (Internet), και το οποίο, αμέσως μετά την επιτυχή αποστολή του, διαγράφεται. Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις δηλώσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε μαγνητική ή οπτική μορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).

Άρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής

 1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ. ή

γ) σε υλική μορφή στην Δ.Ο.Υ. (μόνο περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2

της παρούσας) κατά περίπτωση

δ) Οι δικαιούχοι μισθωτοί καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον σωστό Α.Φ.Μ. τους και προαιρετικά για το οικονομικό έτος 2013 με τον ΑΜΚΑ τους.

 • Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που

υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Άρθρο 5

Ημερομηνία υποβολής

 1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.
 2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, για τις δηλώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. του

δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης και για δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής του φόρου στην τράπεζα.

Άρθρο 6

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων στην περίπτωση που δεν συνυποβάλλεται με οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., ως αποδεικτικό υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:

 1. Το οικονομικό έτος αναφοράς.
 2. Ο αριθμός δήλωσης TAXISnet.
 3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία δηλούντος.
 4. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.
 5. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών.
 6. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
 7. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων.
 8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.
 9. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011(Α΄152).

Για το αρχείο που συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., ως αποδεικτικό υποβολής λαμβάνεται εκείνο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.

Άρθρο 7

Έλεγχος – ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

 1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ημερήσια βάση για τις

υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση και εντός πέντε (5) ημερών από την πληρωμή του φόρου για τις

υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση

 • Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ημερήσια βάση για τα υποβαλλόμενα, από τους υπόχρεους της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες

βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς

και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.

 • Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., για το αναλυτικό περιεχόμενο των οριστικών υποβληθεισών δηλώσεων Φ.Μ.Υ., ανά υπόχρεο, και έχει πρόσβαση σε αυτές.
 • Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2238/1994 περί «Φορολογίας Εισοδήματος» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 8

Ισχύς της απόφασης

 1. Από το οικονομικό έτος 2011 και μετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των αρχικών οριστικών εμπρόθεσμων και των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να

περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών, με την χρήση της

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ.

 • Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και για τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονομικού έτους υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.,

συνοδευόμενες υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών.

 • Οι μη υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Δημόσιες Υπηρεσίες, κτλ) υποβάλλουν υποχρεωτικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες

βεβαιώσεις αποδοχών, ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.

 • Η προθεσμία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων η οριζόμενη από τις διατάξεις

της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2013 που λήγει την 28η Ιουνίου 2013, λόγω παράτασης, παρατείνεται μέχρι την 19η

 Ιουλίου 2013.

 • Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μισθωτού (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2556/97), εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποχώρησης του μισθωτού.

Από την 01/03/2013, η αναγγελία λύσης της εργασιακής σχέσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ.

 •          Για την περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου υποβάλλεται το έντυπο Ε5-Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης. Το σύστημα δεν απαιτεί στην συγκεκριμένη περίπτωση να υπάρχει υπογραφή του εργαζόμενου. Προαιρετικά,

μπορεί να υποβληθεί στο σύστημα, το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης με την υπογραφή του εργαζόμενου.

 •          Για την περίπτωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου υποβάλλεται το έντυπο Ε7-Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
 • Για την περίπτωση καταγγελίας σύμβασης, υποβάλλεται το έντυπο Ε6-

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η διαδικασία υποβολής του εντύπου υλοποιείται σε δύο στάδια: αρχικά ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε6 ηλεκτρονικά, το εκτυπώνει και αφού υπογραφεί από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, επισυνάπτει στο σύστημα το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο που περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες υπογραφές. Σε περίπτωση μη υπογραφής του εγγράφου από τον εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο

έντυπο έκθεσης επίδοσης από δικαστικό επιμελητή.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους που ασφαλίζονται σε λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισης, πλην ΙΚΑ (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) έχουν

υποχρέωση γνωστοποίησης της λήξης συνεργασίας, στην περίπτωση αποχώρησης εργαζομένου για οποιονδήποτε λόγο.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει αυτόματα με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου και δεν απαιτείται έγγραφη αναγγελία και καταβολή αποζημίωσης.

Εάν όμως μετά τη λήξη της ο εργαζόμενος συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του, η σύμβαση θεωρείται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, οπότε σε περίπτωση

απόλυσης πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις (έγγραφο, αποζημίωση). Όταν πρόκειται για αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς οι συνεχείς ανανεώσεις να δικαιολογούνται εκ των πραγμάτων, αλλά έγιναν με σκοπό να αποφύγει ο εργοδότης την καταβολή αποζημίωσης στο μισθωτό, σε περίπτωση απόλυσής του, οπότε θεωρείται ότι πρόκειται για ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου επί της οποίας δεν είναι δυνατή η απόλυση του μισθωτού χωρίς έγγραφη καταγγελία και καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΛΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

α) Θάνατος μισθωτού: Από το άρθρο 675 του Αστικού Κώδικα, προβλέπεται ότι, η σύμβαση εργασίας λύεται οπωσδήποτε με το θάνατο του εργαζόμενου, γιατί η σύμβαση εργασίας, είναι προσωπική σχέση.Αυτό συμβαίνει τόσο στις συμβάσεις αορίστου χρόνου όσο και στις ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου.

β) Θάνατος του εργοδότη: Κατ αρχή ο θάνατος του εργοδότη δεν λύνει πάντοτε τη σύμβαση εργασίας.

Επιφέρει τη λύση της σύμβασης εργασίας, όταν τα συμβαλλόμενα μέρη απέβλεψαν αποκλειστικά στο πρόσωπο του εργοδότη, όπως λ.χ. όταν ο μισθωτός συμφώνησε να υπηρετεί ορισμένο πρόσωπο (ως νοσοκόμος ή γραμματέας κλπ). Εάν όμως δεν συμβαίνει αυτό, μετά το θάνατο του εργοδότη η υπάρχουσα σύμβαση εργασίας, μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του, εφ’ όσον βέβαια συνεχίζουν αυτοί πλέον την επιχείρηση.

γ) Καταγγελία σύμβασης εργασίας από εργοδότη. Η σύμβαση αορίστου χρόνου λύεται οποτεδήποτε και ελεύθερα από τον εργοδότη, αφού τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, δηλαδή κοινοποίηση της έγγραφης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και καταβολή αποζημίωσης κλπ.

δ) Καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον μισθωτό. Ο μισθωτός δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ελεύθερα και οποτεδήποτε, καθώς και να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του. Οφείλει όμως να προειδοποιήσει τον εργοδότη του, μεσα στα καθορισμένα από το νόμο χρονικά όρια.

ε) Με αμοιβαία συναίνεση εργοδότη και εργαζόμενου, κυρίως για την περίπτωση της συνταξιοδότησης.

ζ) Με την καταδίκη του εργαζόμενου για σοβαρό αδίκημα, την απώλεια της

ελληνικής ιθαγένειας, την κατάργηση της θέσης του ή την ανάληψη από αυτόν άλλης θέσης στον δημόσιο τομέα.

Τρόπος Απόλυσης

Εάν πρόκειται για υπάλληλο, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απόλυση με δύο τρόπους, είτε με προειδοποίηση, είτε με έκτακτη καταγγελία σύμβασης εργασίας (δηλαδή χωρίς προειδοποίηση). Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου ανήκει στη βούληση του εργοδότη. Ενώ αντίθετα αν πρόκειται

για εργατοτεχνίτη, οφείλεται ολόκληρη η αποζημίωση είτε απολυθεί με προμήνυση είτε όχι.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως αναφέρεται παραπάνω, εάν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας γίνει χωρίς προειδοποίηση, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρη την αποζημίωση που οφείλεται όπως καθορίζει ο Ν.2112/1920.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η καταγγελία σύμβασης γίνει ύστερα από προειδοποίηση, ο εργοδότης

υποχρεούται:α) να γνωρίσει με έγγραφο στο μισθωτό ότι, η υπάρχουσα σύμβαση εργασίας θα λυθεί μετά την πάροδο του χρόνου προειδοποίησης. Κρίνεται σκόπιμο και στην πράξη εφαρμόζεται η ημερομηνία της απόλυσης, δηλαδή η λήξη του χρόνου προειδοποίησης, να καθορίζεται επακριβώς, π.χ. 18 Οκτωβρίου 2006. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης έχει υποχρέωση κατά την ημέρα που ορίστηκε ως

λύση της σύμβασης εργασίας (ημέρα απόλυσης), να καταβάλει το μισό (1/2) μόνο της νόμιμης αποζημίωσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για να είναι έγκυρη η απόλυση.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Σύμφωνα με το άρθρο

74, Ν.3863/2010 όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις

οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν

το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

ΝΕΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Σύμφωνα   με    το    άρθρο    1, Ν.4093/2012 τα      νέα      χρονικά       διαστήματα προειδοποίησης    σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου      χρόνου      ιδιωτικού      υπαλλήλου      με      προειδοποίηση                   (τακτική καταγγελία) διαμορφώνονται ως εξής:

 • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο εργοδότη από δώδεκα (12) μήνες συμπληρωμένους έως δύο (2) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στον ένα (1) μήνα πριν την απόλυση.
 • Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι πέντε (5) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους δύο (2) μήνες πριν την απόλυση.
 • Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι δέκα (10) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τρεις (3) μήνες πριν την απόλυση.
 • Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και άνω, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τέσσερις
 • μήνες πριν την απόλυση.

Περαιτέρω, με τη διάταξη της ίδιας περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος έναρξης ισχύος της έγγραφης προειδοποίησης, που τοποθετείται από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο.

Ως εκ τούτου: α.Η προσμέτρηση του χρόνου προειδοποίησης ξεκινά από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο και λήγει με τη λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης, οπότε και επέρχεται η λύση  της  σχέσης  εργασίας, β. Η σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.3198/55 (Α΄ 98), όπως ισχύει, προθεσμία των οκτώ (8) ημερών σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του εργοδότη να αναγγείλει την ενεργηθείσα καταγγελία στον Ο.Α.Ε. ., άρχεται από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης της έγγραφης προειδοποίησης προς τον εργαζόμενο (άρθρο 241 ΑΚ).

Εργοδότης που καταγγέλλει με προειδοποίηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου, κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, που επέρχεται με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος προειδοποίησης που ορίζει η διάταξη, το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και η οποία ορίζεται ρητώς στις περιπτώσεις 2 και 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλου ή εργ/τη) κατά τον τελευταίο μήνα

με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (άρθρο 5 παρ.1 Ν.3198/55).

Σαν τελευταίος μήνας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης νοείται το χρονικό διάστημα που έχει σαν τέλος την ημερομηνία απόλυσης του εργαζόμενου και αρχή την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου μήνα.

Επισημαίνεται ότι η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών και όχι βάσει των νομίμων.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Ειδικά για την αποζημίωση απόλυσης

συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, προσαυξάνοντας κατά το 1/6 του μηνιαίου μισθού ή του ημερομισθίου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ν.4093/2012

Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίησηΚαταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.
Χρόνος υπηρεσία ς στον ίδιο εργοδότη  Ποσό αποζημιώ σεως  Επιπλέον ποσό αποζημιώσεωςχρόνος προειδο ποίησης  Ποσό αποζημιώσ εωςΕπιπλέον ποσό αποζημιώσεως
έτος συμπλ. έως έτη    μηνών     μήνας    μηνός 
έτη συμπλ. έως έτη  μηνών   μήνες  μηνός
έτη συμπλ.έως 5έτη  μηνών  μήνες  1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως 6έτη  μηνών  μήνες  1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως 8έτη  μηνών  μήνες  μηνών
έτη συμπλ έως 10 έτη  μηνών  μήνες  2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρω  μηνών  μήνες  μηνών
μένα     
11 έτη συμπληρω μένα  μηνών  μήνες  3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρω μένα  μηνών  μήνες  μηνών
13 έτη συμπληρω μένα  μηνών  μήνες  4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρω μένα  10 μηνών  μήνες  μηνών
15 έτη συμπληρω μένα  11 μηνών  μήνες  5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρω μένα και άνω    12 μηνών    μήνες    μηνών
Χρόνος υπηρεσία ς στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλο υς που την 12-11-  2012έχου ν συμπληρ ώσει 17 έτη και άνω) Κατά τον κάτωθι υπολογισμόδενλαμ βάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό πουυπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ  Κατά τον κάτωθι υπολογισμόδεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό πουυπερβαίνο υν τα 2.000 ευρώ
17 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 1 μηνός  μήνες  μηνών  + 1/2 μηνός
18 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 2 μηνών  μήνες  μηνών  + 1 μηνός
19 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 3 μηνών  μήνες  μηνών  + 1 1/2 μηνός
20 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 4 μηνών  μήνες  μηνών  + 2 μηνών
21 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 5 μηνών  μήνες  μηνών  + 2 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 6 μηνών  μήνες  μηνών  + 3 μηνών
23 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 7 μηνών  μήνες  μηνών  + 3 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 8 μηνών  μήνες  μηνών  + 4 μηνών
25 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 9 μηνών  μήνες  μηνών  + 4 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 10 μηνών  μήνες  μηνών  + 5 μηνών
27 έτη συμπληρω μένα  12 μηνών  + 11 μηνών  μήνες  μηνών  + 5 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρω μένα και άνω    12 μηνών    + 12 μηνών    μήνες    μηνών    μηνών
 • Για τον υπολογισμό της  αποζημίωσης από 12 μήνες συμπληρωμένοι έως και

16   έτη   συμπληρωμένα λαμβάνονται   υπόψη   οι   τακτικές   αποδοχές  του

τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Τέλος ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30.

 • Ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012,ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.

Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά  τα ανωτέρω    αποζημίωσης, σε    περίπτωση    καταγγελίας   της   σύμβασής τους, οποτεδήποτε και       αν       απολυθούν,       δικαιούται,       επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά έναμηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. Ειδικότερα:

 α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης, είναι

 εκείνος πουσυμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012,

 ημερομηνία   δημοσίευσης    του   νόμου   4093/2012, οποτεδήποτε    κι   αν

 απολυθεί.

β)   Ο  υπολογισμός  της  επιπλέον   αυτής  αποζημίωσηςγίνεται  βάσει  των

 τακτικώναποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης

 εργασίας,  υπό   καθεστώς   πλήρους   απασχόλησης, χωρίς  να λαμβάνονται

 υπόψη τακτικές αποδοχέςκατά το ποσό που

 υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση απόλυσης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
έως 1 έτος0 ημερομίσθια
1 έτος έως 2 έτη7 ημερομίσθια
2 έτη έως 5 έτη15 ημερομίσθια
5 έτη έως 10 έτη30 ημερομίσθια
10 έτη έως 15 έτη60 ημερομίσθια
15 έτη έως 20 έτη100 ημερομίσθια
20 έτη έως 25 έτη120 ημερομίσθια
25 έτη έως 30 έτη145 ημερομίσθια
30 έτη και άνω165 ημερομίσθια

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Μισθωτός προσλήφθηκε ως υπάλληλος γραφείου σε μία Α.Ε την 3.3.2005. Στις 5.5.2013, καταγγέλλεται η σύμβαση του χωρίς προειδοποίηση. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός κατά την ημερομηνία της απόλυσης του είναι 850,00 €. Να υπολογιστεί το ποσό της αποζημίωσης.

Λύση :

Κατά την 3.3.2012, ο ως άνω υπάλληλος συμπληρώνει 8 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Συνεπώς, η καταγγελία της σύμβασης του από τον εργοδότη, γίνεται μετά την συμπλήρωση των 8 ετών. Από τον πίνακα υπολογισμού των μισθών αποζημίωσης, προκύπτει ότι δικαιούται αποζημίωση απόλυσης ίση με πέντε (5) μισθούς .

Ο μισθός αποζημίωσης είναι :

850,00 € Χ 14/12 = 991,67 € και, 991,67 € Χ 5 = 4.958,35 €

Αυτό είναι το ποσό της αποζημίωσης που θα εισπράξει ο απολυθείς μισθωτός, δεδομένου ότι δεν υφίστανται ασφαλιστικές κρατήσεις, ενώ παραμένει αφορολόγητο, αφού δεν υπερβαίνει τις 60.000,00 €.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στον Ο.Α.Ε.Δ., εντός οκτώ ημερών, κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού τους.

Εάν δεν υποβληθεί η σχετική δήλωση, τα όργανα ελέγχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβαίνουν σε ασφάλιση του εργαζόμενου, με καταλογισμό στον εργοδότη των εισφορών, για περίοδο έξι μηνών από την αποχώρησή του ή μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, εάν αυτός πραγματοποιηθεί πριν την πάροδο εξαμήνου από την αποχώρηση.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, τα όργανα ελέγχου του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καταλογίζουν στον εργοδότη εισφορές, για την ασφάλιση του εργαζόμενου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας υποβολής, αφού αφαιρέσουν την οκταήμερη προθεσμία (με ανώτατο όρο επίσης τους έξι μήνες ασφάλισης).

Σε όσες περιοχές δεν λειτουργούν υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. οι δηλώσεις κατατίθενται στα κατά τόπους αρμόδια Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 31/22.5.2013

 Γ Ε Ν Ι Κ Α

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν.2556/1997 θεσπίστηκε, από 1/4/1998, υποχρέωση των εργοδοτών να αναγγέλλουν, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, στον Ο.Α.Ε.Δ. τις οικειοθελείς αποχωρήσεις των μισθωτών τους.

Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη από την προϋπάρχουσα υποχρέωση των εργοδοτών να αναγγέλλουν στον Ο.Α.Ε.Δ. κάθε καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση) εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, από της παραδόσεως του εγγράφου της απόλυσης στο μισθωτό (άρθρα 9του Ν.3198/1955 & 11 παρ. 1 του Ν.Δ.

212/1969). Τυχόν παράλειψη αυτής της διατύπωσης δεν επιφέρει ακυρότητα της απόλυσης, αλλά συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη εργοδότη (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. Ν.3198/1955).

Συνεπώς, οι οδηγίες της παρούσας δεν αφορούν περιπτώσεις μη αναγγελίας ή εκπρόθεσμης αναγγελίας καταγγελιών συμβάσεων εργασίας.

 Ι Σ Χ Υ Ο Ν Κ Α Θ Ε Σ Τ Ω Σ

Με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, που τέθηκαν σε ισχύ στις 5/8/2011, αντικαταστάθηκαν αυτές του άρθρου 6 παρ. 1 περ. δ΄ του

Ν.2972/2001 (οι οποίες προηγουμένως είχαν τροποποιήσει το άρθρο 2 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν.2556/1997) ως προς τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες, όταν δεν αναγγέλλουν ή αναγγέλλουν εκπρόθεσμα τις οικειοθελείς αποχωρήσεις μισθωτών τους.

Συγκεκριμένα, εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλει, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, στον Ο.Α.Ε.Δ. κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού του και εφόσον η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται από κανένα

επίσημο έγγραφο στοιχείο, τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του επιβάλλουν πρόστιμο, το ύψος του οποίου κατά περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής :

Τετρακόσια (400, 00 €) ευρώ, όταν η οικειοθελής αποχώρηση δηλώνεται μετά τη λήξη της προαναφερόμενης οκταήμερης προθεσμίας και έως την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η προθεσμία αυτή.

Οκτακόσια (800,00 €) ευρώ, όταν η δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης υποβληθεί μετά τη τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία ή δεν υποβληθεί.

Η προθεσμία της αναγγελίας αρχίζει από την επόμενη ημέρα της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού και λήγει όταν παρέλθει ολόκληρη η τελευταία ημέρα της οκταήμερης προθεσμίας. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν για σχετικές παραβάσεις εργοδοτών που εντοπίστηκαν σε ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από 5/8/2011 μέχρι τη λήψη της παρούσας (η επιβολή των κυρώσεων αυτών είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα κατ’ εφαρμογή των οδηγιών της 83/2011 εγκυκλίου μας) ή θα εντοπισθούν σε

μελλοντικούς ελέγχους, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους που αφορούν. Η επιβολή των προστίμων θα γίνεται με σύνταξη Πράξεως Επιβολής Αυτοτελώς Προστίμου (Π.Ε.Α.Π.), τύπος κίνησης «233» – Π.Ε.Α.Π. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ.

Επειδή, οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν ότι, σε περίπτωση εξόφλησης του

συγκεκριμένου προστίμου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π. παρέχεται έκπτωση 20%, θα πρέπει, αμέσως μετά την επίδοση της Π.Ε.Α.Π., να ενημερώνεται το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (καταχώριση ημερομηνίας επίδοσης).

 Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ

 • Ως επίσημα έγγραφα, από τα οποία επίσης μπορεί να αποδειχθεί (άμεσα ή έμμεσα) η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης μισθωτού από την εργασία του, νοούνται όσα έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από τον καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία (άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Ως τέτοια μπορεί ενδεικτικά να είναι : στρατολογικά έγγραφα, έγγραφα Ο.Α.Ε.Δ., γνωματεύσεις ιατρών κρατικών νοσοκομείων κ.λ.π

Επίσης, ως επίσημα έγγραφα νοούνται και όσα ιδιωτικά έγγραφα έχουν θεωρηθεί από δημόσιες αρχές ή έχουν κατατεθεί σ’ αυτές.

 • Οικειοθελείς αποχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, που στερούνται τα

προβλεπόμενα για τη νόμιμη απασχόλησή τους έγγραφα, παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

 • Εάν οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού δεν αναγγελθεί και από κανένα επίσημο έγγραφο ή την υποβληθείσα Α.Π.Δ. (πεδίο 35 ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) δεν προκύπτει η τελευταία ημέρα εργασίας του, ως ημερομηνία αποχώρησης θα λαμβάνεται η τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα.
 • Όταν ο έλεγχος διενεργείται πριν την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού και διαπιστώνεται ότι δεν υποβλήθηκε σχετική αναγγελία, θα επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων (400,00€) ευρώ (κατά τη σύνταξη της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π., θα καταχωρείται στο πεδίο «ημερομηνία αναγγελίας» η ημερομηνία του ελέγχου).
 • Όταν ο έλεγχος διενεργείται μετά την πάροδο του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού και διαπιστώνεται ότι δεν υποβλήθηκε σχετική αναγγελία, θα επιβάλλεται πρόστιμο οκτακοσίων (800,00€) ευρώ (κατά τη σύνταξη της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π., θα καταχωρείται στο πεδίο «ημερομηνία αναγγελίας» η ημερομηνία του ελέγχου).\ Επισημαίνεται ότι από 1/3/2013 οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν

ηλεκτρονικά τα έντυπα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ( ΣΕΠΕ ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ( ΟΑΕΔ ), όπως Αναγγελία

Πρόσληψης, Πίνακα Προσωπικού, Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού κ.λ.π, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της με αριθ. 5072/6/25.2.2013 ΑΥΕΚΑ (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/2013) επισυνάπτεται.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ EPSILON

Επιλέγω την εταιρεία 99999 εσ-εξ πλήρες λογ σχέδιο και κάνω κλικ στο εικονίδιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη συνέχεια ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Εμφανίζεται το παράθυρο ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ δίνω ένα πενταψήφιο αριθμό . πχ 85697. Το πρώτο νούμερο να μην αρχίζει από 9. Ο κάθε φοιτητής θα δώσει τον δικό του κωδικό. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί εταιρεία εάν ο κωδικός που χρησιμοποιούμε έχει δοθεί από άλλον χρήστη.

Υπομενού ΓΕΝΙΚΑ

Δίνω ονομασία, επωνυμία , ΑΦΜ, ΔΥΟ, διεύθυνση , κάνω κλικ στο «υποχρ υποβολής κατστάσεων ΚΕΠΥΟ» κτλ. Ο κάθε σπουδαστής θα δώσει το δικό του επίθετο και θα καταχωρεί σαν να είναι ο Καραισκος της άσκησης

Υπομενού ΚΒΣ-ΦΠΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             1-1-2013

ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2013

Προσοχή . Δεν συμπληρώνουμε διακοπή εργασιών. Αυτή η επιλογή είναι για αυτούς που σταματούν την δραστηριότητά τους.

Υπομενού ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Τα άλλα πεδία τα αφήνω όπως είναι.

Κλικ στο Ο/Κ

Εμφανίζεται το μήνυμα «να καταχωρηθεί η εγγραφή;» κλικ στο ΝΑΙ Η εταιρεία μου έχει δημιουργηθεί.

Στη συνέχεια κάνω κλικ στην μεταβολή της εταιρείας

Eπιλογή ΜΗΤΡΩΟ φυσικό πρόσωπο ΚΑΔ

Θέλω να καταχωρήσω τους παρακάτω ΚΑΔ.

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
46.21.1Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων & γεωργικών φαρμάκων
46.75.11Χονδρ εμπόριο δημητριακών ,σπόρων
47.76Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων & λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες

ΚΩΔΙΚΌΣ κάνω κλικ στο εικονίδιο + .Εμφανίζεται πίνακας πληκτρολογώ τον πρώτο κωδικό 46.21.1 και στην πρώτη γραμμή έχω την περιγραφή « Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων & γεωργικών φαρμάκων » . Με διπλό κλικ περνά μέσα στο ευρετήριο. Κλικ στο Ο/Κ

Το ίδιο κάνω και για τους άλλους ΚΑΔ.

Όταν είναι επιλεγμένη η εταιρεία μας και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο επιλογή μπαίνω μέσα στην εταιρεία.

Δίνω ημερομηνία 1-1-2013

Εμφανίζεται το μήνυμα «να ανοιχθεί νέα χρήση;» κλικ στο ΝΑΙ

Από την πρώτη γραμμή επιλέγω ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εμφανίζεται ένα παράθυρο ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-

ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Τα επιλέγω όλα

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγω την εταιρεία 99999. Κλικ στο Ο/Κ

Εμφανίζεται το μήνυμα «να γίνει αντιγραφή;» κλικ στο ΝΑΙ

Εμφανίζεται το μήνυμα «Η αντιγραφή τελείωσε επιτυχώς » κλικ στο ΝΑΙ Από την πρώτη γραμμή επιλέγω ΑΡΧΕΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Θέλω να δημιουργήσω τους παρακάτω λογαριασμούς εσόδων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
70-00-00-0136ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔ ΦΠΑ 13%
70-00-00-0236ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΟΝΔ ΦΠΑ 13%
70-00-00-0336ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΠΟΡΩΝ ΧΟΝΔ ΦΠΑ 13%
70-03-00-0136ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ –ΓΕΩΡ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΠΑ 13%

Επιλέγω τον λογαριασμό 70-00-00-0136 και κάνω μεταβολή.

Αλλάζω μόνο την περιγραφή. Πληκτρολογώ «ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔ ΦΠΑ 13%»

Κλικ στο Ο/Κ

Εμφανίζεται το μήνυμα «να καταχωρηθεί η εγγραφή;» κλικ στο ΝΑΙ

Στη συνέχεια έχω επιλεγμένο τον 70-00-00-0136 και κάνω αντιγραφή . Δίνω κωδικό 70-00-00-0236 και περιγραφή «ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΟΝΔ ΦΠΑ

13%» και κάνω αποδοχή.

Το ίδιο κάνω και για τους άλλους δυο λογαριασμούς .

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Θέλω να δημιουργήσω στήλες στο βιβλίο εσόδων. Για κάθε λογαριασμό ορίζω πως θα εμφανίζεται στο βιβλίο.

Επιλέγω τον πρώτο λογαριασμό που δημιούργησα 70-00-00-0136 και κάνω κλικ στη μεταβολή

Εμφανίζεται το παράθυρο ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Επιλογή ΛΟΙΠΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Επί πωλήσεων

καταχωρώ ΜΣΚΚ 4201 -5%

Στο ίδιο παράθυρο ΣΤΗΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ κάνω κλικ στο σχήμα του φακού και ανοίγει παράθυρο ΣΤΗΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

επιλέγω ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

εμφανίζεται παράθυρο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΛΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

δίνω τα παρακάτω στοιχεία κωδικός                 1

τίτλος                   ΧΟΝΔΡ ΠΩΛ ΛΙΠΑΣ 13%

σειρά                     1

μήκος                     13

τύπος βιβλίο           ΕΣ-ΕΞ

Στο παράθυρο «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» έχουμε τοποθετήσει τον ΜΣΚΚ και έχουμε δημιουργήσει στήλη για το βιβλίο

Κλικ στο Ο/Κ

Εμφανίζεται το μήνυμα «να καταχωρηθεί η εγγραφή;» κλικ στο ΝΑΙ Κάνουμε κλικ στην επιλογή για να τοποθετηθούν στον λογαριασμό.

Κλικ στο Ο/Κ

Εμφανίζεται το μήνυμα «να καταχωρηθεί η εγγραφή;» κλικ στο ΝΑΙ

Το ίδιο κάνουμε και για τους άλλους λογαριασμούς

Λογαριασμός 70-00-00-0236

ΜΣΚΚ 4201 -5%

κωδικός                 2

τίτλος                   ΧΟΝΔΡ ΓΕΩΡ ΦΑΡΜ 13%

σειρά                     2

μήκος                     13

τύπος βιβλίο           ΕΣ-ΕΞ

Λογαριασμός 70-00-00-0336

ΜΣΚΚ 5060 -6%

κωδικός                 3

τίτλος                   ΧΟΝΔΡ ΣΠΟΡΩΝ 13%

σειρά                     3

μήκος                     13

τύπος βιβλίο           ΕΣ-ΕΞ

Λογαριασμός 70-03-00-0136

ΜΣΚΚ 4201 -5%

κωδικός                 4

τίτλος                   ΛΙΑΝ ΠΩΛ ΛΙΠ & ΦΑΡΜ 13%

σειρά                     4

μήκος                     13

τύπος βιβλίο           ΕΣ-ΕΞ

Για όλους τους λογαριασμούς των αγορών και εξόδων που θα χρησιμοποιήσουμε

εξετάζουμε εάν είναι ορισμένη η στήλη στο βιβλίο που θα ενημερώνει ο λογαριασμός Εάν όχι ορίζουμε σε κάθε λογαριασμό στήλη όπως προαναφέρθηκε παραπάνω για

τους λογαριασμούς πωλήσεων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΣΤΗΛΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΟΔΩΝΣΤΗΛΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ 
13-02-01-0057ΠΑΓΙΑ  
14-00-01-0057ΠΑΓΙΑ  
14-03-01-0057ΠΑΓΙΑ  
20-00-00-0036ΑΓΟΡ ΕΜΠ 13%  
60-00-00-0000ΑΜΟΙΒ ΠΡΟΣΩΠ  
60-00-03-0000ΑΜΟΙΒ ΠΡΟΣΩΠ  
60-03-00-0000ΑΜΟΙΒ ΠΡΟΣΩΠ  
62-00-00-0036ΔΑΠΑΝ ΜΕ ΦΠΑ  
62-03-00-0057ΔΑΠΑΝ ΜΕ ΦΠΑ  
62-04-01-0000ΔΑΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
63-04-00-0000ΔΑΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
64-00-00-0057ΔΑΠΑΝ ΜΕ ΦΠΑ  
64-00-02-0057ΔΑΠΑΝ ΜΕ ΦΠΑ  
64-07-03-0057ΔΑΠΑΝ ΜΕ ΦΠΑ  
66-03-02-0000ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
66-04-00-0000ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
66-04-03-0000ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
70-00-00-0136 ΧΟΝΔ ΠΩΛ ΛΙΠ 13% 
70-00-00-0236 ΧΟΝΔ ΠΩΛ ΓΕΩ ΦΑΡ 13% 
70-00-00-0336 ΧΟΝΔ ΠΩΛ ΛΙΠ 13% 
70-03-00-0136 ΛΙΑΝ ΠΩΛ ΛΙΠ-ΦΑΡ 13% 
    
    
    

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝEXTRAΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ EXTRAΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ EPSILONΝΕΤ

Αγαπητοί φοιτητές

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EpsilonNet, πιστή στην αρχή της ουσιαστικής σύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, σας παρέχει δωρεάν λογισμικά προγράμματα (software), τα οποία θεωρούνται από τα πλέον γνωστά και αξιόπιστα στα λογιστικά γραφεία και στις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για τις εφαρμογές EXTRAΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗμε την οποία παρακολουθούνται τα λογιστικά βιβλία εταιριών Β’ και Γ’ κατηγορίας και ΕΧΤΡΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ με την οποία παρακολουθείται και υπολογίζεται η μισθοδοσία των εργαζομένων

Για να κάνετε download των εφαρμογών παρακαλούμε μπείτε στο:

Σε αυτή τη διεύθυνση θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μία φόρμα με τα στοιχεία σας και τη προσωπική ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Μόλις αποστείλετε τη φόρμα, θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση τα links, από τα οποία θα έχετε την δυνατότητα να «κατεβάσετε» άμεσα τις εφαρμογές και να δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης τους.

 

Άσκηση προς επίλυση

Εμπορικη διαχειριση

A.   Μέρος

Την 1-1-2016 αρχίζει τις εργασίες της η επιχείρηση “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ” µε αντικείμενο εργασιών την Eμπορία και επισκευή ηλεκτρικών ειδών. Συγκεκριμένα η εταιρεία κάνει εμπόριο και εγκατάσταση αλλά και επισκευές ηλεκτρικών ειδών. Η εταιρεία πουλάει τα εµπορεύµατά της και παρέχει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες σε ποσοστό 98% και σε ιδιώτες επιλεκτικά σε ποσοστό 2%. Η χρήση της τελειώνει 31-12-2016, και τα πλήρη στοιχεία της είναι τα κάτωθι: Επωνυµία          :ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ ΑΦΜ  : 011111111 ∆/νση   :28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 75

Τηλέφωνα      :  2101111112      Fax        :  2102222222

Επάγγελµα     :ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

∆.Ο.Υ. :        Γ’ ΑΘΗΝΑΣ      Χρήση: 01-01-2016 — 31-12-2016

H εταιρεία δραστηριοποιείται στην  Ελλάδα. Τις πωλήσεις αναλαμβάνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας ενώ για τις τοποθετήσεις έχει  δύο τεχνικούς.

Οι τεχνικοί είναι οι :Μάργαρης Λεωνίδας Λάμπρου Βασίλειος και  παίρνουν bonus αν επιτευχθεί ο σχετικός στόχος παροχής υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Βιβλία και Καταστάσεις που τηρούνται από την εταιρεία.

Υποχρεωτικά

Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών καθολικών.

Κατάσταση ΚΕΠΥΟ

Μητρώο Παγίων

Συγκεντρωτική κατάσταση αποσβέσεων Παγίων

Πληροφοριακά

 Γενικό Ημερολόγιο

Καρτέλες Πελατών / Προµηθευτών

Υπόλοιπα Πελατών / Προµηθευτών

Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών / Προµηθευτών

Ληξιάρια Επιταγών Πελατών και Προμηθευτών

Καρτέλες Ειδών

Τιµοκατάλογοι Ειδών

Καταστάσεις παραγγελίας ειδών

Κατάσταση Ειδών µε ποσοστό κέρδους κ.λ.π.

Εκτύπωση Συνόλου Αγορών και Πωλήσεων ανά ημερομηνιακό διάστημα.

ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι πελάτες της εταιρείας τοποθετούνται στις εξής κατηγορίες : Πελάτες Χονδρικής Πώλησης και Πελάτες Λιανικής Πώλησης.

Τα επαγγέλματά τους είναι:

Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών, Πολιτικοί Μηχανικοί, Λογιστικά γραφεία, Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι Ιατροί, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές Μονάδες Ιδιώτες κ.τ.λ.

Μεταφορικά Μέσα

Αυτοκίνητo επιχείρησης ΖΧΧ1311

Τρόποι Πληρωμής

Οι πελάτες πληρώνουν με μετρητά ή με επιταγή λήξης 90 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων

Στοιχεία Πελατών

ΤίτλοιΣτοιχεία
ΕπωνυµίαΑΝΕΜΟΣ ΕΠΕ
Α.Φ.Μ.094183198
∆.Ο.Υ.Β’ Πατρών
ΕπάγγελµαΕµπόριο Μοτοσικλετών
∆ιεύθυνσηΙ. Μεταξά 45
ΠόληΠάτρα  
τηλέφωνο898989
ΥπεύθυνοςΕυαγγέλου Νικόλαος
Τρόπος ΠληρωμήςΕπιταγή
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΕπωνυµίαΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕ
Α.Φ.Μ.042260499
∆.Ο.Υ.Β’ Πατρών
ΕπάγγελµαΛογιστές-Φοροτεχνικοί
∆ιεύθυνσηΛάρνακος 75
ΠόληΑρλα Πατρών
Τηλέφωνα5555556
ΥπεύθυνοςΑποστόλου Ευάγγελος
Τρόπος ΠληρωµήςΕπιταγή
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΕπωνυµίαΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΣ
Α.Φ.Μ.045164653
∆.Ο.Υ.Β’ Ιωαννίνων
ΕπάγγελµαΙδιώτης
∆ιεύθυνσηΜπότσαρη 78
ΠόληΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνα9998989
ΥπεύθυνοςΙδιος
Τρόπος ΠληρωµήςΠΙΣΤΩΣΗ
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΕπωνυµίαBESTCAR Α.Ε.
Α.Φ.Μ.043875260
∆.Ο.Υ.Πύργου
ΕπάγγελµαΕµπόριο Αυτοκινήτων
∆ιεύθυνση     Κατακόλου 19
ΠόληΠύργος
Τηλέφωνο123456
ΥπεύθυνοςΆγγελος Νικολάου
Τρόπος ΠλήρωμήςΜετρητά
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΕπωνυµίαΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Φ.Μ.045365402
∆.Ο.Υ.Καλαμάτας
ΕπάγγελµαΙδιώτης
∆ιεύθυνσηΛεµεσού 27
ΠόληΑγ. ∆ηµήτριος
Τ.Κ.17341
Τηλέφωνα9734567
ΥπεύθυνοςΊδιος
Τρόπος ΠληρωµήςΜετρητά

Στοιχεία Προµηθευτών

ΤίτλοιΣτοιχεία
ΕπωνυµίαDC A.E.
Α.Φ.Μ.084290550
∆.Ο.Υ.Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΕπάγγελµαΕµπόριο Software
∆ιεύθυνση∆ηµοκρατίας 45
ΠόληΓλυφάδα
Τ.Κ.16785
Τηλέφωνα9985678-9964343
Fax9922567
Τρόπος ΠαράδοσηςΜεταφορικό µέσο εταιρείας
Τρόπος ΠληρωµήςΕπιταγή
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΕπωνυµίαSYSTEM A.E
Α.Φ.Μ.077407477
∆.Ο.Υ.Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΕπάγγελµαΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ
∆ιεύθυνσηΛοκρίδος 75
Τηλέφωνα35768765
Τρόπος ΠαράδοσηςΜεταφορική
Τρόπος ΠληρωμήςΕπιταγή

ΕΙΔΗ

Τα είδη ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:

50. ΨΥΓΕΙΑ

51. ΚΟΥΖΙΝΕΣ

52. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

53. ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι µονάδες µέτρησης των ειδών είναι τα Τεµάχια

Επειδή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ο αποθηκευτικός χώρος είναι μεγάλης έκτασης  στο κτίριο των γραφείων της εταιρείας στεγάζεται και η  Κεντρική Αποθήκη.

Στοιχεία Ειδών

ΤίτλοιΣτοιχεία
ΠεριγραφήΨΥΓΕΙΟ NOFROST
ΚατηγορίαΨΥΓΕΙΑ
Κατηγορία ΦΠΑ23%
1η Μονάδα Μέτρ.Τεµάχια
Προτειν. Μον. Μέτρ.Τεµάχια
Τιµή Αγοράς335.89
Τιµή Πώλησης Χονδ. 
Τιµή Πώλησης Λιαν. 
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΠεριγραφήΨΥΓΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ
Κατηγορίαψυγειο
Κατηγορία ΦΠΑ23%
1η Μονάδα Μέτρ.Τεµάχια
Προτειν. Μον. Μέτρ.Τεµάχια
Τιµή Αγοράς649.24
Τιµή Πώλησης Χονδ. 
Τιµή Πώλησης Λιαν. 
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΠεριγραφήΚΟΥΖΙΝΑ ΑΠΛΗ
ΚατηγορίαΚΟΥΖΙΝΕΣ
Κατηγορία ΦΠΑ23%
1η Μονάδα Μέτρ.Τεµάχια
Προτειν. Μον. Μέτρ.Τεµάχια
Τιµή Αγοράς180,02
Τιµή Πώλησης Χονδ. 
Τιµή Πώλησης Λιαν. 
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΠεριγραφήΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΚατηγορίαΚΟΥΖΙΝΕΣ
Κατηγορία ΦΠΑ23%
1η Μονάδα Μέτρ.Τεµάχια
Προτειν. Μον. Μέτρ.Τεµάχια
Τιµή Αγοράς464,00
Τιµή Πώλησης Χονδ. 
Τιµή Πώλησης Λιαν. 
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΠεριγραφήΠΟΛΥΜΙΞΕΡ
ΚατηγορίαΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
Κατηγορία ΦΠΑ23%
1η Μονάδα Μέτρ.Τεµάχια
Προτειν. Μον. Μέτρ.Τεµάχια
Τιµή Αγοράς104,00
Τιµή Πώλησης Χονδ. 
Τιµή Πώλησης Λιαν. 
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΠεριγραφήΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΚατηγορίαΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΕΥΕΣ
Κατηγορία ΦΠΑ23%
1η Μονάδα Μέτρ.Τεµάχια        
Προτειν. Μον. Μέτρ.Τεµάχια
Τιµή Αγοράς98,47
Τιµή Πώλησης Χονδ. 
Τιµή Πώλησης Λιαν. 
ΤίτλοιΣτοιχεία
ΠεριγραφήΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SERVICE
ΚατηγορίαΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κατηγορία ΦΠΑ23%
1η Μονάδα Μέτρ.Τεµάχια
Προτειν. Μον. Μέτρ.Τεµάχια
Τιµή Πώλησης Χονδ.100
Τιµή Πώλησης Λιαν.121

1. Την 7/10/2012 αγοράσαμε από τον προμηθευτή μας SYSTEM A.E. με πίστωση, με τις κάτωθι τιμές και επιπλέον ΦΠΑ με ΤΔΑ 6489 τα  εξής:

ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΨΥΓΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ25649,24
ΨΥΓΕΙΟ NOFROST20335,89
ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΠΛΗ20180,02
ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ50464,00

2. Την 7/10/2012 αγοράσαμε από τον προμηθευτή μας DC A.E. με πίστωση με τις κάτωθι τιμές και επιπλέον ΦΠΑ με  ΤΔΑ 289 τα εξής:

ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ60104,00
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ4798,47

3. Την 8/10/2012 αγοράσαμε από τον προμηθευτή μας DC A.E.  με πίστωση,  με τις κάτωθι τιμές και επιπλέον ΦΠΑ με ΤΔΑ995 ως εξής:

ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΨΥΓΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ12649,24
ΨΥΓΕΙΟ NOFROST25335,89
ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΠΛΗ30180,02
ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ12464,00

4. Την 8/10/2012 αγοράσαμε από τον προμηθευτή μας SYSTEM A.E. με πίστωση με τις κάτωθι τιμές και επιπλέον ΦΠΑ με ΤΔΑ224 ως εξής:

ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ12104,00
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ4698,47
   

5. Την 15/10/2012 αγοράσαμε από τον προμηθευτή μας DC A.E. με πίστωση με τις κάτωθι τιμές και επιπλέον ΦΠΑ με ΤΔΑ 9990 ως εξής:

ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΠΛΗ8180,02
ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ6464,00

6. Την 16/10/2012 πωλήσαμε με πίστωση στον πελάτη μας ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. εμπορεύματα  ΤΔΑ 1 χειρόγραφη σειρά ως εξής:

ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (55% ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
ΨΥΓΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ12 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ12 

7. Την 18/10/2012 πωλήσαμε με πίστωση στον πελάτη μας ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. εμπορεύματα ΤΔΑ 2 χειρόγραφη σειρά ως εξής:

ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (55% ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
ΨΥΓΕΙΟ NOFROST12 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΠΛΗ30 
ΨΥΓΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ12 

8. Την 19/10/2012 πωλήσαμε με πίστωση στον  πελάτη μας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ εμπορεύματα  ΔΛΠ453 ως εξής:

ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (30% ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
ΨΥΓΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ5 
ΨΥΓΕΙΟ NOFROST17 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΠΛΗ8 
   

9. Την 19/10/2012 επισκευάσαμε τους μηχανισμούς σε 15 πόρτες και παράθυρα  του πελάτη μας ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. με πίστωση Τ.Π.Υ.15  Χειρόγραφη σειρά

10. Την 19/10/2012 στείλαμε στον προμηθευτή μας SYSTEM A.E. επιταγή αξίας 3000 τράπεζας ALPHA λήξης 10/09/10. NO1234567

11. Την 22/10/2012 στείλαμε επιταγή στον προμηθευτή μας DC A.E. επιταγή αξίας 2500€ τράπεζας NOVABANK λήξης 31/10/2010 Νο 65478964

12. Την 26/11/2012 εισπράξαμε από τον πελάτη μας ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε. μετρητά 7000€ έναντι λογαριασμού απ.εις.125

13. Την 26/11/2012 εισπράξαμε από τον πελάτη μας ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΕ μετρητά 12000€ έναντι λογαριασμού απ.εισπ,2225

14. Την 26/112012 εισπράξαμε από το πελάτη μας Λαμπρόπουλο Νικόλαο μετρητά 4000€ έναντι λογ/σμού απ.εισπ.1111

15. Την 27/11/2012 πληρώσαμε το ενοίκιο της εταιρείας μας 2.500€ αρ.παρ.555

16. Την 27/11/2012 πληρώσαμε την ΔΕΗ 650€ πλέον φπα 21%

 17. Την 30/11/2012 υπολογίσαμε μισθοδοσία για τον μήνα Νοέμβριο 2008 (Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού 5,344,64€ Εργοδοτικές Εισφορές 1281,96€ Εισφορές ΙΚΑ 1945,36€ Πληρωτέες Αποδοχές 4681,24€.)

18. Την 30/11/2010 πληρώσαμε το προσωπικό μας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

 1. Για τις προηγούμενες συναλλαγές να γίνουν οι εγγραφές στο πρόγραμμα  BUSINESS PLUS Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση.
 2. Έλεγχος των πιο πάνω  εγγραφών στην Οικονομική Διαχείριση.
 3. Εκτύπωση κίνησης του είδους Ψυγείο Ντουλάπα.
 4. Εκτύπωση κίνησης του Προμηθευτή SYSTEM A.E.
 5. Εκτύπωση της καρτέλας με ανάλυση ειδών του πελάτη Λαμπρόπουλου Νικόλαου.
 6. Εκτύπωση Ληξιάριου επιταγών εισπρακτέων.
 7. Εκτύπωση Ληξιάριου επιταγών πληρωτέων.
 8. Κατάσταση υπολοίπων ειδών αποθήκης.
 9. Υπολογισμός Μ.Τ.Α. για το είδος ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΠΛΗ
 10. Εκτύπωση  ισοζυγίου τριτοβαθμίων λογ/σμών για τον μήνα Νοέμβριο
 11. Εκτύπωση Αναλυτικού Καθολικού τριτοβαθμίων λογαριασμών της ομάδας  2 για τον μήνα Νοέμβριο.
 12. Εκτύπωση Αναλυτικού καθολικού τριτοβαθμίων λογαριασμών της

ομάδας 7 για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

 1. Συντάξετε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.
 2. Κατά καταχώρηση  ενός Τιμολογίου Αγοράς ποια τμήματα του λογισμικού που εξετάζουμε παρουσιάζουν μεταβολή και γιατί;
 3. Κατά την καταχώρηση επιταγής εισπρακτέας ποια τμήματα του λογισμικού που εξετάζουμε παρουσιάζουν μεταβολή και γιατί;
 4. Με βάση αυτά που έχετε διδαχθεί στο εργαστήριο αξιολογήστε αν και σε ποιο βαθμό το λογισμικό μας, παρέχει στον χρήστη πελάτη μας τα αναμενόμενα από την χρήση αλλά και από την μελέτη των λογιστικών πληροφοριών – αποτελεσμάτων.
 5. Είστε Υπεύθυνοι Μηχανογράφησης της εταιρείας “ FIRST SOFTWARE”  και καλείστε ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος του πελάτη να παρουσιάσετε ένα demo του προγράμματος με τις παραπάνω εγγραφές και να δείξετε τον τρόπο λειτουργίας του.
 1. Εξηγείστε ΓΙΑΤΙ:

*Το λογισμικό μας ως πλήρες σύστημα Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης αποτελείται από τμήματα αλληλένδετα μεταξύ τους.

*Προσφέρει άμεση πληροφόρηση ευχρηστία και ενοποίηση των δεδομένων μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.

*Με εξελιγμένες δυνατότητες που εξασφαλίζουν ολοκλήρωση των εταιρικών διαδικασιών βοηθά τον επιχειρηματία να αποκτήσει ενιαία εικόνα για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησής τους καθώς και για κάθε συναλλασσόμενο και να την αξιοποιήσει ακριβώς την στιγμή που την χρειάζεται. Έτσι έχει όλη την πληροφόρηση για να επικεντρώσει στην ανάπτυξη και την κερδοφορία της επιχείρησής του.

*Περιέχει έτοιμα μοντέλα οργάνωσης.

*Έχει τεχνολογική ανωτερότητα γιατί βασίζεται εξ ολοκλήρου σε διαδικτυακό περιβάλλον.

*Προσφέρει Αξιόπιστη και Πολυδιάστατη Επιχειρηματική Πληροφόρηση.

*Δεν περιορίζεται στην αναμενόμενη πληροφόρηση ισοζυγίων – καρτελών ημερολογίων, αλλά  καινοτομεί επεκτείνοντας την εικόνα για την επιχείρηση δίνοντας online ουσιαστικές στατιστικές αναφορές για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

*Συνδυάζει την ευχρηστία και την απλότητα μιας τυποποιημένης εφαρμογής με τα πλεονεκτήματα βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, που έχουν ενσωματωθεί στο προιόν ως έτοιμες λύσεις οργάνωσης και λειτουργίας.

Διαθέτει πλούσιο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης καθώς και απλά εργαλεία ανάπτυξης νέων πληροφοριακών καταστάσεων για τον τελικό χρήστη.

Προσφέρει άμεση εκμετάλλευση της εμπειρίας που δημιουργείται από μεγαλύτερες επιχειρήσεις προστατεύοντας μακροχρόνια την επένδυση του πελάτη.

Υποστηρίζεται από έμπειρο δίκτυο συνεργατών.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ    ΜΑΘΗΜΑ 1

Τι είναι Εμπορική Εφαρμογή

Από τότε που μπήκε στις επιχειρήσεις η μηχανοργάνωση θεωρείτε αυτονόητο ότι για να έχεις μια σωστή διαχείριση της εταιρείας σου, έστω και αν είναι μια ατομική επιχείρηση που δουλεύεις ο ίδιος και ο τζίρος σου δε ξεπερνάει τις μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο, θα πρέπει να ρίξεις πάρα πολύ βάρος στην εμπορική  εφαρμογή που θα αγοράσεις έτσι ώστε να σου δίνει εκείνα τα εργαλεία για να  μπορείς να διαχειριστής την επιχείρηση σου και να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μια τυπική εμπορική εφαρμογή διαθέτει διαχείριση αποθήκηςπελατώνπρομηθευτώνπωλήσεωναγορών και αξιόγραφων. Αυτές είναι οι ελάχιστες ενότητες  που πρέπει να διαθέτουν για να έχεις μια πλήρη εικόνα έστω και της πιο μικρής  επιχείρησης, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλες ενότητες, όπως η  παραγωγή, η κοστολόγηση, οι πωλητές, ο προϋπολογισμός κ.α. που κυρίως ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με περισσότερη διαχείριση πληροφορίας. Κάθε ενότητα συνήθως περιέχει την διαχείριση των σταθερών στοιχείων και των οικονομικών στοιχείων αλλά και τις εκτυπώσεις που μπορούμε να πάρουμε με όλη αυτή τη πληροφορία.

Διαχειριστικές εφαρμογές

Τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν

υπολογιστές για τις βασικές τους ανάγκες. Μετά την εξέλιξη στην τεχνολογία υλικού

και λογισμικού έλαβε θέση η εξέλιξη των διαχειριστικών εφαρμογών. Ορισμένα

χαρακτηριστικά διαχειριστικών εφαρμογών είναι τα εξής:

■ Ενημέρωση των αρχείων τη στιγμή που γίνονται οι διάφορες δοσοληψίες και απευθείας επικοινωνία με τον υπολογιστή.

■ Χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές πρόσβασης και εργαλεία επικοινωνίας. Είναι φιλικές προς τον χρήστη.

■ Από νομικής και διαχειριστικής πλευράς καλύπτουν πλήρως το αντικείμενο τους και συνεργάζονται με τις εξαρτώμενες από αυτές εφαρμογές.

■ Προσφέρουν αξιόλογη πληροφόρηση από την διοίκηση.

■ Εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων.

Ομαδοποίηση διαχειριστικών εφαρμογών:

1. Ομάδα οικονομικών εφαρμογών:

Γενική λογιστική -Διαχείριση προσωπικού Μισθοδοσία

2. Ομάδα διαχείρισης αγορών:

Λογιστική προμηθευτών

Αποθήκες

Παραγγελίες

3. Ομάδα εφαρμογών παραγωγής:

Αναλυτική λογιστική Έλεγχος παραγωγής Κοστολόγηση

4. Ομάδα διαχείρισης πωλήσεων:

Λογιστική πελατών Παραγγελίες

Τιμολόγηση

Με πολλούς τρόπους μπορεί να γίνει η διασύνδεση των εφαρμογών. Όσον αφορά το αυτοματοποιημένο σύστημα η μεταφορά γίνεται άμεσα (on-line) από εφαρμογή σε εφαρμογή, χωρίς ο χρήστης να λαμβάνει ιδιαίτερη πρόνοια. Υπό άλλες συνθήκες οι

εφαρμογές λειτουργούν αυτόνομα και για την μεταφορά των δεδομένων φροντίζουν ειδικά προγράμματα που εκτελούνται κατά διαστήματα.

Με την Γενική Λογιστική συνδέονται και οι εμπορικές εφαρμογές. Οι κινήσεις των πωλήσεων μεταφέρονται αυτόματα από την Τιμολόγηση και με αυτό τον τρόπο δεν πληκτρολογούνται ξανά στην Γ.Λ.. Το ημερήσιο αρχείο κινήσεων της Γ.Λ. ενημερώνεται είτε αυτόματα (on-line) την στιγμή έκδοσης του παραστατικού είτε κάποια άλλη στιγμή με κινήσεις πωλήσεων. Το ποιος από τους δυο τρόπους χρησιμοποιείται έχει σχέση με τον σχεδιασμό του προγράμματος και το περιβάλλον λειτουργίας τους.

Η ενημέρωση γίνεται on-line αν χρησιμοποιείται τοπικό δίκτυο αλλά το ίδιο συμβαίνει και αν χρησιμοποιείται μόνο ένας υπολογιστής. Η ενημέρωση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως στο τέλος της ημέρας, αν διατίθεται ένας υπολογιστής για κάθε

στάδιο δηλαδή ένας αποκλειστικά στην τιμολόγηση και κάποιος άλλος στο λογιστήριο. Ανεξάρτητα από το ποια μέθοδο θα ακολουθήσει το πρόγραμμα πρέπει το γνωρίζει σε ποιους λογαριασμούς θα εκτελέσει τις κινήσεις μεταφοράς, γι’ αυτό το λόγο υπάρχει πρόβλεψη ενός ακόμη πεδίου με τον αντίστοιχο λογαριασμό της Γ.Λ..

Διαχείριση Πωλήσεων

Εφαρμογή Τιμολόγησης νοείται η μηχανογραφική υποστήριξη των πωλήσεων που γίνεται από μια εφαρμογή με ένα ή περισσότερα προγράμματα.

Η εφαρμογή αυτή διαχειρίζεται τα αρχεία πωλήσεων όπως το αρχείο πελατών και το αρχείο ειδών και επιτρέπει την εκτύπωση όλων των παραστατικών αυτόματα. Καθώς μπορεί να υποστηρίζει και τις παραγγελίες πελατών.

Από την πώληση των εμπορευμάτων προέρχονται τα έσοδα μιας εμπορικής επιχείρησης. Τα έξι στάδια δραστηριοτήτων του κύκλου πωλήσεων-εισπράξεων είναι τα εξής:

1. Λήψη και καταχώριση των παραγγελιών από τους πελάτες στο αρχείο παραγγελιών. Καθώς και έκδοση ενός δελτίου παραγγελίας για κάθε ένα πελάτη.

2. Αν η πώληση γίνει επί πιστώσει, τότε με κριτήριο τους όρους πίστωσης που τίθενται στον κάθε πελάτη, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η παραγγελία. Ο τζίρος, το τρέχων υπόλοιπο είναι μερικά από τα κριτήρια που σχετίζονται οι όροι. Από το κύριο αρχείο πελατών λαμβάνονται όλες οι προαπαιτούμενες πληροφορίες και αν η παραγγελία τεθεί έγκυρη καταχωρείται μαζί με τις υπόλοιπες ελλιπής παραγγελίες που δεν πραγματοποιήθηκαν στο 100%, σε ένα αρχείο ανοιχτών παραγγελιών. Στην συνέχεια ενημερώνεται η αποθήκη για την φόρτωση των ειδών.

3. Εκτέλεση της παραγγελίας. Δηλαδή τιμολόγηση των ειδών, έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των ειδών στον πελάτη.

4. Έκδοση παραστατικού όπως δελτίο αποστολής (Δ.Α.) ή τιμολόγιο-Δ.Α.. Συνεπώς και την τιμολόγηση του Δ.Α. εντός 30 ημερών και την έκδοση του.

5. Πλήρης καταγραφή κάθε είσπραξης είτε μετρητών είτε παραλαβής αξιόγραφου από πελάτη. Αυτό γίνεται με την αντίστοιχη έκδοση απόδειξης είσπραξης, και έτσι ενημερώνεται το αρχείο κίνησης πελάτη καθώς και το υπόλοιπό του.

6. Τέλος γίνεται ανάλυση των πωλήσεων, των πελατών και η προετοιμασία

Είδη πωλήσεων

Τα είδη των πωλήσεων χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, την χονδρική και την λιανική πώληση.

Χονδρική καλείται η πώληση που γίνεται μεταξύ δυο επιτηδευματιών, από έναν σε κάποιον άλλο, και το προϊόν που πωλείται χρησιμοποιείται για την άσκηση του επαγγέλματος του αγοραστή.

Λιανική καλείται η πώληση που γίνεται μεταξύ επιτηδευματία και ιδιώτη, και το προϊόν που πωλείται χρησιμοποιείται ια την ικανοποίηση των αναγκών του αγοραστή.

Κάθε πώληση πρέπει να ακολουθεί και το κατάλληλο παραστατικό. Στις χονδρικές πωλήσεις το παραστατικό που εκδίδεται είναι το τιμολόγιο σε αντίθεση με τις λιανικές

που εκδίδεται απόδειξη. Υπάρχουν και οι πωλήσεις για παροχή υπηρεσιών που και σε αυτή την περίπτωση έχουμε και χονδρικές και λιανικές πωλήσεις. Για χονδρική παροχή υπηρεσιών έχουμε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ενώ στις λιανικές έχουμε την απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Μία άλλη περίπτωση είναι η πιθανότητα ακαταλληλότητας και επιστροφής κάποιου αγαθού. Σε αυτό το λογιστικό γεγονός έχουμε αν το αγαθό πωλήθηκε χονδρικά τότε το παραστατικό καλείται πιστωτικό τιμολόγιο, ενώ αν η πώληση ήταν λιανική, τότε απόδειξη ή δελτίο επιστροφής.

Τα είδη των παραστατικών είναι, το δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο πώλησης, το δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, το πιστωτικό τιμολόγιο πώλησης, το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, η απόδειξη λιανικής πώλησης, η απόδειξη επιστροφής, το πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης, το ειδικό ακυρωτικό σημείωμα, το δελτίο εσωτερικής διακίνησης

και η απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αναλυτικά παραθέτονται παρακάτω.

Δελτίο Αποστολής

Αυτό το παραστατικό αποτελεί συνοδευτικό κατά την διακίνηση ειδών. Η διακίνηση ειδών γίνεται κατά την πώληση, την επεξεργασία, την επιστροφή, τον δειγματισμό. Ενημερώνεται η εφαρμογή της αποθήκης μόνο κατά ποσότητα με την έκδοση του Δελτίου Αποστολής (Forologikanea.gr, χ.χ.β).

Τιμολόγιο Συναλλαγών/Πώλησης

Αυτό το παραστατικό δεν αποτελεί συνοδευτικό της μεταφοράς. Περιλαμβάνει τις ποσότητες και τις τιμές. Εκδίδεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου Δελτίου Αποστολής και με την έκδοση του ενημερώνεται η εφαρμογή πελατών και η εφαρμογή της αποθήκης κατά αξία. Για την αγορά μη εμπορεύσιμων αγαθών και την λήψη υπηρεσιών μπορεί να γίνεται χρήση Απόδειξης Λιανικής αντί έκδοση Τιμολογίου αν το όριο αξίας των αγαθών δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ

Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο

Αποτελεί συνοδευτικό μιας ολοκληρωμένης πώλησης αγαθών. Έχει χαρακτηριστικά του Δελτίου Αποστολής και του Τιμολογίου. Είναι το ποιο συνηθισμένο παραστατικό πώλησης και με την έκδοση του ενημερώνεται η εφαρμογή της αποθήκης κατά ποσότητα και αξία.

Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης

Εκδίδεται όταν γίνεται επιστροφή ειδών και ενημερώνει την εφαρμογή πελατών και την εφαρμογή αποθήκης αρνητικά και τις δυο, και την δεύτερη κατά ποσότητα και αξία.

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Με την έκδοση αυτού του παραστατικού ενημερώνεται η εφαρμογή πελατών. Εκδίδεται όταν έχουμε υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε κάποιον επιτηδευματία.

Απόδειξη Λιανικής Συναλλαγής/Πώλησης

Όταν γίνεται πώληση σε κάποιον ιδιώτη, δηλαδή λιανική πώληση, εκδίδεται αυτό το παραστατικό. Με την έκδοση του ενημερώνεται η εφαρμογή της αποθήκης κατά ποσότητα και αξία.

Απόδειξη Επιστροφής

Εκδίδεται όταν έχουμε επιστροφή ενός είδους, το οποίο προέρχεται από λιανική πώληση και ενημερώνεται αρνητικά η εφαρμογή της αποθήκης κατά ποσότητα και αξία.

Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης

Αφορά τους πελάτες που έκαναν υψηλές αγορές σε σύντομο χρονικό διάστημα και τους έγινε μια επιπλέον έκπτωση.

Ειδικό Ακυρωτικό Σημείωμα

Εκδίδεται για την ακύρωση κάποιων παραστατικών.

Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης

Εκδίδεται όταν γίνεται μεταφορά υλικών από ένα τμήμα της επιχείρησης σε ένα άλλο.

Απόδειξη Αυτοπαράδοσης

Εκδίδεται όταν γίνεται κατανάλωση εμπορεύσιμων αγαθών από την ίδια την επιχείρηση.

Το αρχείο  πελατών και το αρχείο ειδών διαχειρίζεται η εφαρμογή της τιμολόγησης, όπως επίσης και οι πληροφορίες που περιέχει φυλάσσονται στο αρχείο κινήσεων τιμολόγησης. Με την έκδοση του παραστατικού γίνεται ταυτόχρονα και η ενημέρωση του αρχείου κινήσεων τιμολόγησης. Επειδή από πελάτη σε πελάτη οι παράμετροι μιας πώλησης, όπως Φ.Π.Α., εκπτώσεις, μπορεί να διαφέρουν, η εφαρμογή τιμολόγησης χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα αρχεία παραμέτρων στα οποία αναφέρονται όλες οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται.

 

 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)                        1

Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.)

1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο»

(8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ ορίζει με σαφήνεια ότι «τιμολόγιο» εκδίδεται για πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του ν. 4308/2014.)

2. Το Πιστωτικό Τιμολόγιο

8.6.1 Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για εκπτώσεις, επιστροφές ή άλλες διαφορές. Τέτοιες διαφορές μπορεί να είναι η διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την αποστολή και παράδοση των αγαθών, λανθασμένου υπολογισμού αξίας, λανθασμένη αναγραφή επωνυμίας, εσφαλμένης χρέωσης Φ.Π.Α. επί του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου και τυχόν άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόμενο του αρχικού τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από πωλητή των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για την έκδοση τιμολογίου.

3. Περιεχόμενο Τιμολογίου

Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

 α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.

δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.

ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες.

 στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η

                                                2

έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.

ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

 η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.

θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται.

 ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται.

4. Χρόνος έκδοσης του Τιμολογίου

Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

 β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.

 δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου της παρ. 3 του άρθρου 10, το συγκεντρωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.

Παράδειγμα Χρόνου Έκδοσης Τιμολογίου:

11.2.2 Για παράδειγμα, για μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 4 Νοεμβρίου 20Χ1 και μία παροχή υπηρεσίας στις 28 Νοεμβρίου 20Χ1 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15 Δεκεμβρίου 20Χ1, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 12 Δεκεμβρίου ή 15 Δεκεμβρίου 20Χ1. Ομοίως, για παροχή υπηρεσίας στις 3 Δεκεμβρίου 20Χ1 και μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 23 Δεκεμβρίου 20Χ1 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 20Χ2, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 5 Ιανουαρίου ή 15 Ιανουαρίου 20Χ2. Η ίδια γενική αρχή ακολουθείται και για το συγκεντρωτικό τιμολόγιο (περίπτωση δ). Υπενθυμίζεται (βλέπε 11.1.2) ότι βάσει της αρχής του δεδουλευμένου το έσοδο της παροχής υπηρεσίας και της πώλησης/παράδοσης αγαθών του Δεκεμβρίου θα αναγνωριστεί υποχρεωτικά στην περίοδο 20Χ1 (Δεκέμβριος), έστω και εάν το τιμολόγιο εκδοθεί τον Ιανουάριο του 20Χ2 (αποσύνδεση τιμολόγησης από την αναγνώριση του εσόδου). 11.2.3 Στην περίπτωση (β) ρυθμίζεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. 11.2.4 Διευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, συμπλήρωση μιας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α από το φοροτέχνη-λογιστή, κλπ.) το κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύμβασης ή της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει / διεκδικήσει πληρωμή για το μέρος των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει παράξει. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή κατασκευής έργου δεν διαφοροποιείται από το γεγονός ότι η έναρξη της παροχής ή κατασκευής μπορεί να ξεκίνησε πριν το τέλος της ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου και συνεχίσθηκε στην επόμενη.

Απαραίτητη Διευκρίνιση:

Στο παραπάνω παράδειγμα υπάρχει μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Γνωρίζαμε ότι τα Τιμολόγια που αφορούσαν τον τελευταίο μήνα του χρόνου εκδιδόταν μέχρι 31/12 του ίδιου χρόνου , είτε αφορούσαν Πώληση Αγαθών , είτε Παροχή Υπηρεσιών. Με τη νέα διάταξη μας δίνεται να ακολουθήσουμε τη γενική αρχή έκδοσης του Τιμολογίου , δηλαδή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

Αυτό σημαίνει όπως αναφέρεται στο παράδειγμα : για παροχή υπηρεσίας στις 3 Δεκεμβρίου 2015 και μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 23 Δεκεμβρίου 2015 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 2016, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 5 Ιανουαρίου ή 15 Ιανουαρίου 2016.

Το θέμα αυτό θα κληθούμε να τα δούμε και πάλι μέχρι τον Δεκέμβριο 2015 , γιατί δημιουργεί θέματα αφού τα Τιμολόγια αυτά (με ημερομηνία έως 15/01/2016) , φορολογικά θα αφορούν το 2015 ενώ από πλευράς πχ. ΦΠΑ το 2016.

Ως εκ τούτου θα περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις από τη Διοίκηση..

5. Τρόπος Έκδοσης Τιμολογίου (Χονδρικής)

Σε κάθε περίπτωση ΑΘΕΩΡΗΤΟ χωρίς σήμανση από Φορολογικό Μηχανισμό.

6. Το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

14.2.1 Η παράγραφος αυτή παραθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, τον ορισμό του ηλεκτρονικού τιμολογίου, συμπεριλαμβανομένου του παραστατικού λιανικής πώλησης, ως το τιμολόγιο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή. 14.2.2 Σύμφωνα με το νόμο, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο απαιτείται να έχει εκδοθεί και να έχει ληφθεί με ένα (οποιοδήποτε) ηλεκτρονικό μορφότυπο. Η επιλογή του μορφότυπου αποφασίζεται από τις υποκείμενες οντότητες. Συνήθεις μορφότυποι περιλαμβάνουν τιμολόγια ως δομημένα μηνύματα (όπως XML) ή άλλα είδη ηλεκτρονικών μορφότυπων. Παραδείγματα άλλων μορφότυπων είναι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο αρχείο PDF (Portable Document Format) ή μια τηλεομοιοτυπία που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή (με δεδομένο ότι απαιτείται έκδοση και λήψη σε ηλεκτρονική μορφή). 14.2.3 Είναι δυνατή η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε έναν μορφότυπο και η μετατροπή τους σε άλλον μορφότυπο στη συνέχεια. 14.2.4 Δεν θεωρούνται όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή ως «ηλεκτρονικά τιμολόγια». Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα μέσω λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αντίθετα, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να θεωρηθούν ως ηλεκτρονικά τιμολόγια.

14.2.5 Ένα τιμολόγιο πρέπει να θεωρείται ότι εκδόθηκε όταν ο προμηθευτής ή ένα τρίτο μέρος που ενεργεί εκ μέρους του ή ο πελάτης, στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης, διαθέτει το τιμολόγιο ούτως ώστε να μπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο μεταβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, παραδείγματος χάριν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός ασφαλούς συνδέσμου, ή έμμεσα μέσω ενός ή περισσότερων παρόχων υπηρεσιών, ή ότι διατίθεται και είναι προσβάσιμο για τον πελάτη μέσω διαδικτυακής πύλης ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου.

Διαβάστε τη σχετική ΠΟΛ 1003/31-12-2014

Διαβάστε τον Νόμο 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)

 

 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 Το εμπορικό κύκλωμα

Με μια εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης παρακολουθούμε τις διάφορες συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο εμπορικό κύκλωμα μίας επιχείρησης. Ως εμπορικό κύκλωμα εννοούμαι τις δραστηριότητες των πωλήσεων και των αγορών που πραγματοποιεί μία επιχείρηση και μέσα από αυτές την παρακολούθηση της αποθήκης, των πελατών, των προμηθευτών της καθώς και των εισπράξεων και των πληρωμών.

Το Εμπορικό Κύκλωμα της επιχείρησης παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 1, σύμφωνα με το οποίο, μία επιχείρηση διαθέτει είδη προς πώληση στην αποθήκη της, τα οποία πωλεί στους πελάτες της, από τους οποίους εισπράττει την ανάλογη αμοιβή. Τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιεί για να πληρώσει τους προμηθευτές της, από τους οποίους αγοράζει πρώτες ύλες ή έτοιμα προϊόντα, τα οποία αποθηκεύει στην αποθήκη της προκειμένου να πωλήσει στη συνέχεια στους πελάτες της κ.ο.κ.

Το Εμπορικό Κύκλωμα της Επιχείρησης

Η αποθήκη αναφέρεται στα είδη της επιχείρησης (εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας κλπ) τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα ή περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους, με σκοπό την πώληση ή τη διοχέτευσή τους στην παραγωγική διαδικασία.  Πρόκειται για μεγάλο μέρος τους κυκλοφορούν ενεργητικού της επιχείρησης το οποίο παρουσιάζει απόθεμα στο τέλος της χρήσης το οποίο αποτιμάται σύμφωνα με τις ισχύουσες μεθόδους αποτίμησης. Η εμπορική εφαρμογή ουσιαστικά αποτελεί οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης των εισερχομένων και εξερχόμενων   προς και από την αποθήκη ειδών. Πρόκειται δηλαδή για ένα Βιβλίο Αποθήκης τηρούμενο σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. το οποίο όμως παρέχει και επιπλέον πληροφορίες στο χρήστη του.

Το κομμάτι που αφορά τους πελάτες παρακολουθεί με καρτέλες τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (πελάτες  λιανικής και χονδρικής) στα οποία η επιχείρηση πωλεί εμπορεύματα ή παρέχει υπηρεσίες. Αυτόματα με κάθε πώληση προς τον πελάτη χρεώνεται ο λογαριασμός του, ενώ πιστώνεται με κάθε είσπραξη από αυτόν ή επιστροφή πωληθέντων. 

Στο τμήμα των προμηθευτών η εφαρμογή παρακολουθεί με καρτέλες τις εταιρίες εκείνες από τις οποίες η επιχείρηση προμηθεύεται είδη με σκοπό την πώλησή τους (αυτούσια ή μεταποιημένα), πρώτες ύλες κλπ. Οι λογαριασμοί των προμηθευτών λειτουργούν ανάλογα με αυτούς των πελατών, πιστώνονται μετά από κάθε αγορά και χρεώνονται με κάθε είσπραξη ή επιστροφή εμπορευμάτων.

Οι πωλήσεις αφορούν στην έκδοση και διαχείριση όλων των παραστατικών πωλήσεων (προεραιτικά και υποχρεωρικά) τα οποία ακολουθούν κάθε πώληση προς πελάτη. Μετά την έκδοση ενός παραστατικού ενημερώνεται τόσο η Αποθήκη (εξαγωγή πωληθέντων ειδών) όσο και ο λογαριασμός του Πελάτη στον οποίο πωλήθηκαν τα είδη.

Στις αγορές καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα παραστατικά αγορών της επιχείρησης, εκείνων δηλ. εκδίδονται από τους προμηθευτές ή και εκδίδονται παραστατικά αγοράς σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές δεν εκδίδουν σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.. Η καταχώρηση ή η έκδοση παραστατικών αγορών ενημερώνει τόσο την Αποθήκη (εισαγωγή αγορασθέντων) όσο και το λογαριασμό του Προμηθευτή από τον οποίο έγινε η αγορά. 

Στις εργασίες των εισπράξεων και πληρωμών καταχωρούνται όλες οι κινήσεις είσπραξης από τους πελάτες και οι κινήσεις πληρωμής από τους προμηθευτές αντίστοιχα. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της να παρακολουθεί τη ροή μετρητών και των αξιογράφων που λαμβάνει ή δίνει.

Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθεί και τους πωλητές που μια επιχείρηση μπορεί να έχει.

.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα συστατικά του εμπορικού κυκλώματος βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση και απαρτίζουν ένα κλειστό κύκλωμα το οποίο όπως είπαμε καλείτε Εμπορικό Κύκλωμα. Το κύκλωμα αυτό, το οποίο είναι κλειστό διότι είναι αδύνατο να αποκοπεί ένα κομμάτι του χωρίς να προκληθεί πρόβλημα στη διαχείριση του κυκλώματος, είναι ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις, γεγονός που κάνει όλες τις Εμπορικές Εφαρμογές να μοιάζουν μεταξύ τους. Θα πρέπει συνεπώς ο χρήστης να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των διαδικασιών που ακολουθούνται προκειμένου το εμπορικό κύκλωμα να λειτουργήσει σωστά.

2.2. Εμπορικές  και Λογιστικές Εφαρμογές

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και οι Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής (οι οποίες στα συστήματα ERP είναι απολύτως ολοκληρωμένες) διαφέρουν μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούν τις συναλλαγές μίας επιχείρησης. Στις μεν πρώτες η πώληση ή η αγορά επιφέρει αλλαγές στα στοιχεία της αποθήκης, του πελάτη ή προμηθευτή κλπ , ενώ στις δεύτερες δημιουργούνται άρθρα σε επίπεδο αναλυτικών λογαριασμών Ταμείου, Πωλήσεων, Αγορών, κλπ και ακολουθεί μια σειρά ενημερώσεων των αναλυτικών καθολικών, του γενικού καθολικού και των ισοζυγίων. Βέβαια, καθολικά, ημερολόγια και ισοζύγια υπάρχουν και στην εμπορική εφαρμογή αλλά όμως όχι με την καθαρά λογιστική έννοια και χρήση όπως συμβαίνει στις λογιστικές εφαρμογές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπάρχουν και οι δύο εφαρμογές σε μία επιχείρηση θα πρέπει να καταχωρούνται οι πληροφορίες και στις δύο εφαρμογές χωριστά. Η ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής γίνεται αυτόματα από την Εμπορική διαχείριση, αφού προηγουμένως γίνει γεφυροποίηση των δύο εφαρμογών. Έτσι λοιπόν οι κινήσεις του εμπορικού κυκλώματος (πωλήσεις και αγορές) καταχωρούνται στην Εμπορική Εφαρμογή (έκδοση ή καταχώρηση του κατάλληλου παραστατικού) και στη συνέχεια μέσω της κατάλληλης γέφυρας ενημερώνονται τα λογιστικά βιβλία και προκύπτουν οι λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμοί κλπ.). Αντίθετα, τα υπόλοιπα λογιστικά γεγονότα όπως είναι η εξόφληση της μισθοδοσίας, η πληρωμή ενοικίων, ο υπολογισμός των αποσβέσεων, η λήψη δανείου καταχωρούνται άμεσα στο πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής .

Αρχικές εργασίες εμπορικών Εφαρμογών 

Κύριες αρχικές εργασίες

Μετά την εγκατάσταση της εμπορικής εφαρμογής και προκειμένου να προσαρμοστεί η εφαρμογή στην επιχείρησή μας θα πρέπει να κάνουμε μία σειρά από εργασίες, οι οποίες καλούνται «Αρχικές Εργασίες» και περιλαμβάνουν:

 
 
 
 

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές τότε η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει και πλέον να γίνουν οι «Καθημερινές Εργασίες», δηλ. η παρακολούθηση του εμπορικού κυκλώματος της εταιρείας.

Κωδικοποίηση

Πρόκειται για τη διαδικασία δημιουργίας κωδικών για τα δεδομένα της επιχείρησης. Κάθε δεδομένο που παρακολουθείται από μία εφαρμογή πάντα χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία: το όνομά του και τον κωδικό του.

Τα κυριότερα δεδομένα της επιχείρησης στο εμπορικό κύκλωμα τα οποία πρέπει  να κωδικοποιηθούν είναι:

 
 
 
 

Το όνομα αναφέρεται στην περιγραφή του δεδομένου (π.χ. Τηλεοραση  LG  Χ123)           

Ο κωδικός αποτελεί την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε στοιχείου που παρακολουθεί η εφαρμογή. Πρόκειται για ένα σύνολο χαρακτήρων οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι τυχαίοι, αλλά αντίθετα θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες για το δεδομένο ώστε εμείς ως χρήστες της εφαρμογής να μπορούμε να ομαδοποιούμε, να ταξινομούμε και να βρίσκουμε κάθε δεδομένο βάσει των χαρακτηριστικών του.

Στην εμπορική εφαρμογή η κωδικοποίηση γίνεται από τον χρήστη αυτής ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Το αντίθετο συμβαίνει στη Λογιστική όπου χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση του λογιστικού σχεδίου, π.χ. 30.00 είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται για τους πελάτες εσωτερικού

Ο κωδικος  50.00  χρησιμοποιειται  για  τους  προμηθευτες    εσωτερικου

 κ.ο.κ.

Προσοχή πρέπει να δίνεται καθώς κάθε δεδομένο θα πρέπει να έχει ένα κωδικό και κάθε κωδικός θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα δεδομένο και μόνο.

Στην κωδικοποίηση έχει σημασία η μορφή του κωδικού, το μήκος αυτού και ο βαθμός του.

Η μορφή του κωδικού αναφέρεται στα σύμβολα και τους χαρακτήρες που θα χρησιμοποιηθούν και όχι τον ίδιο τον κωδικό. Αναλυτικότερα, κάθε  εφαρμογή ορίζει με ποια σύμβολα ή τρόπο μπορεί να γίνει η δήλωση της μορφής του κωδικού. Γενικά στις εφαρμογές ο κωδικός μπορεί να αποτελείται από αριθμούς και γράμματα, ενώ οι βαθμοί του κωδικού χωρίζονται μεταξύ τους με «.», «/» ή «-». Μια πιθανή μορφή κωδικού είναι για παράδειγμα η «01.2.12», η οποία αποτελείται μόνον από νούμερα, η «ΤΗ.ΛΓ.ΙΣ» η οποία αποτελείται μόνο από γράμματα ή η « ΤΗ.ΛΓ.27»  η οποία αποτελείται από νούμερα και γράμματα μαζί. Με την ίδια λογική στην κωδικοποίηση λειτουργούν όλα τα εμπορικά πακέτα εφαρμογών.

Το μήκος του κάθε κωδικού αφορά τον αριθμό των χαρακτήρων και περιλαμβάνει η εφαρμογή. Σημασία όμως έχει και ο Ο βαθμός  των κωδικών. Έτσι ο κωδικός«ΤΗ.ΛΓ.ΙΣ»   αποτελείται από 8 χαρακτήρες και είναι τρίτου βαθμού (ομάδες χαρακτήρων εκτός τελειών), ο κωδικός  12.01.23.21 αποτελείται από 11 χαρακτήρες και είναι τετάρτου βαθμού. Κατά την κατασκευή ενός κωδικού συνήθως ξεκινάμε από το γενικό και καταλήγουμε στο ειδικό π.χ στον κωδικό είδους ΤΗ.PI.23, το ΠΛ (1ος βαθμός) αναφέρεται στο είδος (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ), το   ΛΓ αναφέρετε στον κατασκευαστή ( LG)  και το 27   αναφερετε στις ιντσες  Τόσο, το μήκος όσο και το πλήθος των βαθμών ανάλυσης ενός κωδικού έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά την επιλογή της εμπορικής εφαρμογής από την επιχείρηση καθώς πολλές εφαρμογές θέτουν περιορισμούς. Αν π.χ. μια εφαρμογή επιτρέπει κωδικούς έως 15 χαρακτήρες και ως 5ου βαθμού ανάλυσης γίνεται κατανοητό ότι δεν θα είναι η κατάλληλη για μια επιχείρηση   που επιθυμεί να δημιουργήσει κωδικούς άνω των 15 χαρακτήρων και άνω των 5 βαθμών ανάλυσης.

Θα πρέπει λοιπόν  να αποφασίσουμε και μετά να ορίσουμε στην εφαρμογή (α) το είδος των πληροφοριών που θα περιέχει ο κωδικός (β) το είδος των χαρακτήρων που θα συμβολίζουν αυτές τις πληροφορίες και (γ) τον αριθμό των ψηφίων που θα δεσμεύουμε για κάθε πληροφορία και (δ) το βαθμό ανάλυσης του κωδικού.

Η κωδικοποίηση που θα ακολουθήσουμε εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, το είδος των δεδομένων, τον τρόπο δουλειάς μας καθώς και τις ομαδοποιήσεις που θέλουμε να κάνουμε. Οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε θα πρέπει να αφορούν όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον και θα πρέπει να παρθούν μετά από πολύ σκέψη μια και είναι δύσκολο (έως ακατόρθωτο σε κάποιες εφαρμογές) να αλλάξει η κωδικοποίηση των δεδομένων μας από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε την παρακολούθηση του εμπορικού κυκλώματος της επιχείρησής μας. Υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες μας επιτρέπουν να τροποποιήσουμε την κωδικοποίησή μας αλλά και εφαρμογές οι οποίες από τη στιγμή που κινηθούν οι καρτέλες των κωδικοποιημένων δεδομένων (π.χ. των ειδών) δεν μας επιτρέπουν την αλλαγή του κωδικού. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε  ότι οι διαθέσιμες στο εμπόριο Εμπορικές Εφαρμογές, χρησιμοποιούν ανάλογες δυνατότητες κωδικοποίησης ενώ οι κανόνες αυτής μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία της κωδικοποίησης παρακάτω   θα παραθέτουμε ένα παράδειγμα κωδικοποίησης ειδών, πελατών και προμηθευτών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                                                             ΜΑΘΗΜΑ  50

 Παράδειγμα κωδικοποίησης ειδών

Έστω ένα supermarket το οποίο επιθυμεί να κωδικοποιήσει τα είδη του. Θα πρέπει να επιλέξει τι πληροφορίες θέλει να περιέχουν οι κωδικοί για τα είδη του.

Έστω ότι έχει τις εξής κατηγορίες ειδών:

 • Τρόφιμα
 • Απορρυπαντικά
 • Ποτά
 • κλπ.

Για τα τρόφιμα (όπως και για όλες τις άλλες κατηγορίες) ενδιαφέρει να γνωρίζει την κατηγορία του τροφίμου (π.χ. αλλαντικά, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά κλπ.), τον κατασκευαστή (π.χ. για τα αλλαντικά, ΝΙΚΑΣ, ΘΡΑΚΗ, ΒΙΚΗ κλπ) αλλά και το προϊόν (π.χ. πάριζα, σαλάμι αέρος). Γίνεται λοιπόν η παρακάτω διαδικασία.

Παράδειγμα κωδικοποίησης ειδών (α)

Κατηγορία είδουςΥπό – ΚατηγορίαΚατασκευαστήςΠροϊόν
ΤρόφιμαΑλλαντικάΝίκαςΣαλάμι αέρος
Λουκάνικα
ΘράκηΣαλάμι αέρος
Λουκάνικα
Βικη 
κλπ.. 
ΓάλαΦΑΓΕ 
ΔΕΛΤΑ 
ΟΛΥΜΠΟΣ 
Ζυμαρικά…………
κλπ….…………
ΑπορρυπαντικάΚαθαρ. Σπιτιού…..……
Πλύσιμο ρούχων…..……
κλπ……………

Μια πιθανή κωδικοποίηση των ειδών μπορεί να είναι η εξής

Κατηγορία είδουςΥπό – ΚατηγορίαΚατασκευαστήςΠροϊόν
(νούμερα)(νούμερα)(νούμερα)(αύξον αριθμός)

Οπότε προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

 Παράδειγμα κωδικοποίησης ειδών (β)

Κατηγ. ΕίδουςΥπό – ΚατηγορίαΚατασκευαστήςΠροϊόν
(ΝΝ)(ΝΝ)(ΝΝ)(GG)
Τρόφιμα (00)Αλλαντικά (00)Νίκας (00)Σαλάμι αέρος (00)
Λουκάνικα (01)
Θράκη (01)Σαλάμι αέρος (00)
Λουκάνικα (01)
Βικη  (02)
Όλυμπος (03)
Γάλα (01)Φάγε (04)
Δέλτα (05)
Όλυμπος (03)
                    Ζυμαρικά (02)
Απορρυπ. (01)Καθαρ. Σπιτιού (03)
Πλύσιμο ρούχων (04)
κλπ…

Με αυτή τη λογική στο παραπάνω παράδειγμα επιλέγεται μορφή «νούμερα»  για την κατηγορία είδους, την υπο κατηγορία και τον κατασκευαστή. Για το προϊόν επιλέγεταιι «αύξον αριθμός» (καλείται και μετρητής) ο οποίος βοηθά στον διαχωρισμό παρόμοιων δεδομένων από την ίδια την εφαρμογή. Ο αύξον αριθμός ο οποίος μπαίνει πάντα στο τέλος του κωδικού, είναι και αυτό  «νούμερο», το οποίο όμως δεν ορίζει ο χρήστης αλλά η εφαρμογή. Ενώ λοιπόν τα νούμερα (και τα γράμματα επίσης) τα ορίζει ο χρήστης, τον αύξοντα αριθμό ορίζει η ίδια η εφαρμογή.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο εξής: ίδια δεδομένα πρέπει να έχουν τον ίδιο κωδικό. Δηλ. ο κατασκευαστής «ΔΕΛΤΑ» θα πρέπει να έχει τον ίδιο κωδικό (02) στα γάλατα, στα τυριά κλπ. Τούτο βοηθά ώστε να μπορούμε να ομαδοποιούμε τα είδη που μας δίνει η εταιρία «ΔΕΛΤΑ».

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στο συγκεκριμένο μας παράδειγμα ο κωδικός 00.00.02.01 αναφέρετε στα τρόφιμα, αλλαντικά, της εταιρίας Βίκυ, λουκάνικα. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι 4ου βαθμού ανάλυσης και αποτελείται από 11 χαρακτήρες.

2.3.4 Παράδειγμα κωδικοποίησης πελατών και προμηθευτών

Για τους πελάτες/προμηθευτές μας ενδιαφέρουν διάφορες πληροφορίες, οι οποίες δεν μεταβάλλονται εύκολα και χαρακτηρίζουν τον πελάτη/προμηθευτή.

Ο τόπος προέλευσης αν δηλ. ο πελάτης είναι εσωτερικού ή εξωτερικού και από ποια πόλη είναι αποτελεί χρήσιμη πληροφόρηση, η οποία θα μας βοηθήσει π.χ. να οργανώσουμε τις αποστολές μας, να ασκήσουμε τιμολογιακή πολιτική, να αποστείλουμε  διαφημιστικά κλπ.. Επίσης χρήσιμη είναι η γνώση του είδους του πελάτη αν δηλ. πρόκειται για ιδιώτη, επιχείρηση, δημόσιο φορέα κλπ.  Πρόσθετο δεδομένο είναι και η επωνυμία του.

Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει η παρακάτω κωδικοποίηση.

Πίνακας 2-5: Παράδειγμα κωδικοποίησης πελατών

Πόλη / Χώρα (γράμμα)Είδος Πελάτη (νούμερο)Αύξων αριθμός (νούμερο)
Αθήνα (ΑΘ)Ιδιώτης (0)Επωνυμία πελάτη
Θεσσαλονίκη (ΘΣ)Δημόσιο (1) 
Πάτρα (ΠΑ)ΑΕ (2) 
Γερμανία (GE)ΕΠΕ (4) 
Γαλλία (FR)  

Σύμφωνα με τον παραπάνω κωδικό η Όμικρον Α.Ε. με έδρα τη Λάρισα θα έχει κωδικό ΛΑ.2.08. Αν είχε έδρα τη Γαλλία τότε FR.2.08

Η κωδικοποίηση των προμηθευτών είναι αντίστοιχη.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο τρόπος κωδικοποίησης και οι κανόνες κωδικοποίησης μπορεί να ποικίλουν από εφαρμογή σε εφαρμογή, σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης μπορεί να ορίσει τους κωδικούς που τον ενδιαφέρουν κινούμενος εντός των ορίων που θέτει η εκάστοτε εφαρμογή.

 

Λογιστικές  εφαρμογές με  Η/Υ

Η ανάπτυξη και η αυξανόμενη χρήση των Η/Υ οδήγησαν τους επιχειρηματίες να αντιληφθούν ότι η ταχύτητα με την οποία επεξεργάζονται οι Η/Υ τα λογιστικά στοιχεία τους έδινε την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης με κάθε πληροφορία που είναι δυνατόν να αναζητηθεί κάθε στιγμή (κίνηση πελάτη, προμηθευτή, είδους, αξιόγραφα εισπρακτέα-πληρωτέα κ.λ.π.)                    

                Για τους λογιστές υπήρχαν πάντα διάφορα προβλήματα συγκέντρωσης πληροφοριών από διάφορες καρτέλες γιατί δεν ήταν σε θέση για άμεση ενημέρωση των αναλυτικών λογαριασμών και ταυτόχρονα την επεξεργασία αυτών σε μικρό χρονικό διάστημα.       

                Παράλληλα δεν είχαν δυνατότητα  τήρησης  πολλαπλών αναλυτικών λογαριασμών με τις αντίστοιχες υποδιαιρέσεις τους.

Η εφαρμογή των Η/Υ στις λογιστικές εφαρμογές δίνει δυνατότητα απαλλαγής από την κοπιαστική  χειρογραφη  διαδικασία και ταυτόχρονα χρόνο για ενασχόληση με επιτελικές και ελεγκτικές κυρίως εργασίες (έλεγχος των πληροφοριών που δώσαμε στους Η/Υ).                

                Κατά συνέπεια έχουμε οικονομία χρόνου και άμεσες πληροφορίες προς αξιολόγηση για παροχή συμβουλών προς τον επιχειρηματικό κόσμο σε σύντομο χρόνο πράγμα σημαντικό για γρήγορες αποφάσεις

Σε ότι αφορά την ποιότητα του έργου που προσφέρουν οι Η/Υ στις λογιστικές εργασίες μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 • 1. την ταχύτητα καταχώρησης των εγγραφών και την ενημέρωση του επιχειρηματία.
 • 2. την αποφυγή των λαθών αφού με εύκολο σχετικά έλεγχο εντοπίζεται η ακρίβεια των στοιχείων με τα οποία τροφοδοτήθηκε ο Η/Υ, αποφεύγονται πολλαπλοί και αναγκαίοι έλεγχοι αθροίσεων, μεταφορές εγγραφών κ.λ.π. που υπάρχουν στο χειρογραφο   σύστημα.
 • 3. την πληθώρα αλλά και τον συνδυασμό των επεξεργασμένων πληροφοριών που παρέχονται σε ελάχιστο χρόνο, με τρόπο που ο επιχειρηματίας να είναι σε θέση κάθε στιγμή να γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία χρήσιμη για τις ανάγκες τις εταιρίας του.

Σύγκριση Χειρογραφου – Μηχανογραφικού Συστήματος

Στο Χειρογραφo σύστημα για την έκδοση ενός Δελτίου Αποστολής και μετέπειτα του σχετικού Τιμολογίου Πώλησης απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • 1. Έκδοση με καταγραφή δια χειρός όλων των στοιχείων του πελάτη (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λ.π.), για κάθε είδος την περιγραφή του καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες, τέλος άθροισμα των ποσοτήτων ή και των αξιών αν βάλουμε τιμές στο Δ. Αποστολής.
 • 2. Καταγραφή των στοιχείων αυτών στις αντίστοιχες καρτέλες των ειδών για ενημέρωση των ποσοτικών υπολοίπων της αποθήκης, επίσης στο Ημερολόγιο αποθήκης και φυσικά εκτέλεση όλων των προοδευτικών και χρεωστικών – πιστωτικών υπολοίπων.
 • 3. Για την έκδοση του Τιμολογίου Πώλησης απαιτείται ή ίδια ακριβώς διαδικασία συν του ότι αν έχουν εκδοθεί πολλά Δ. Αποστολής πρέπει να αναλώσουμε χρόνο για την αναζήτηση αυτών και την άθροιση ανά συγκεκριμένο είδος των ποσοτήτων του.
 • Επιπρόσθετα έχουμε ενημέρωση της καρτέλας του πελάτη για την τακτοποίηση του χρεωστικού – πιστωτικού υπολοίπου και επιπλέον την κατά-γραφή των δεδομένων και στο σχετικό Ημερολόγιο της Γ. Λογιστικής (Δια-φόρων Πράξεων ή και Ταμείου αν είναι μετρητοίς).
 • Μετά τον σχετικό έλεγχο και τις επαληθεύσεις των υπολογισμών ακολουθούν οι χειρόγραφες καταστάσεις ισοζυγίων Πελατών – Ειδών (για τα Είδη ιδιαίτερα δύσκολο αν έχουμε πληθώρα στην αποθήκη μας)
 • Πρέπει δε να τονίσουμε ότι έχουμε μεγάλο χάσιμο χρόνου για την καθαρή και προσεκτική καταγραφή των στοιχείων και ιδιαίτερα στην Γενική Λογιστική έχουμε καθυστερήσεις αν πρόκειται για αγορές που εκκρεμούν Τιμολόγια για να μην δεσμεύσουμε ημερομηνίες και α/α άρθρων έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σύμφωνα με τον νέο Κ.φ.α.ς

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ                   

                                                                                                                                       ΜΑΘΗΜΑ7

1. Για τη έκδοση του Δ. Αποστολής αν υπάρχει ο Πελάτης ήδη τον επιλέγουμε εύκολα με τον κωδικό του ή την επωνυμία του και αυτόματα αναγράφονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του.

                Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιλογή των ειδών και αυτόματα ο υπολογισμός ποσοτήτων και αξιών.

      2. Χωρίς ιδιαίτερη κίνηση και με την οριστική καταχώρηση – έκδοση του Δ. Αποστολής έχουν πλέον ενημερωθεί αυτόματα όλες οι καρτέλες των ειδών έχουν εκτελεσθεί όλοι οι υπολογισμοί για τα υπόλοιπα των ειδών καθώς και το Ημερολόγιο Αποθήκης.

     3. Για τη έκδοση του σχετικού Τιμολογίου, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί πολλά Δ. Αποστολής εδώ τα πράγματα είναι πράγματι πολύ πιο εύκολα από ότι στο χειρογραφικό σύστημα.

     Απλά ορίζουμε τον Πελάτη και τις ημερομηνίες από – έως την έκδοση των Δ. Αποστολής που θέλουμε και αυτόματα γίνεται η συγκέντρωση όλων των ειδών, οι αθροίσεις των ποσοτήτων και μένει μόνο η εισαγωγή των τιμών, αν δεν έχει γίνει στα Δ. Αποστολής, για τον αυτόματο υπολογισμό αξιών κ.λ.π.

 • Με την έκδοση του Τιμολογίου έχουμε αυτόματη ενημέρωση καρτελών Πελατών υπολογισμών υπολοίπων, αυτόματης ενημέρωσης άρθρων Γ. Λογιστικής και έτοιμες προς έκδοση όλες οι καταστάσεις ισοζυγίων Πελατών – Ειδών – κ.λ.π.
 • Επιπρόσθετα  με πολύ μικρή σε χρόνο επεξεργασία έχουμε πληθώρα εκτυπώσεων στατιστικών και πληροφορικών.
 • Φυσικά και εδώ επιβάλλεται ο σχετικός έλεγχος για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί με την βοήθεια εκτυπώσεων που γίνονται εύκολα σε μηδαμινό χρόνο, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι.
 • Επιπλέον καθημερινά πρέπει να τηρούμε αντίγραφα των Μηχανογραφικών αρχείων σε διαφορετικά μαγνητικά μέσα, με εύκολο και γρήγορο συνήθως τρόπο που προβλέπεται από το προγράμματα

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ρόλος της μηχανογράφησης στην Επιχείρηση ή το Λογιστήριο έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Ταχύτερη καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων
 • Μείωση του χρόνου ανάκτησης της πληροφορίας
 • Περιορισμό των λαθών και ταχύτερη διόρθωση αυτών σε σχέση με τα  χειρόγραφα συστήματα.
 • Μείωση του κόστους επεξεργασίας των δεδομένων
 • Σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού της επιχείρησης ή του λογιστηρίου
 • Άμεση αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις μη

       μηχανογραφημένες επιχειρήσεις.

Τα διάφορα προγράμματα Μηχανογραφικής οργάνωσης για μια Επιχείρηση ή ένα Λογιστήριο και για τον λόγο αυτό ονομάζονται Εμπορικές ή Βιομηχανικές και Λογιστικές εφαρμογές.

                Ανάλογα δε με το ποιόν και το μέγεθος της επιχείρησης, αλλά και το εύρος των δυνατοτήτων τους οι εφαρμογές αυτές υπάρχουν σε διάφορες εκδόσεις (version) και διακρίνονται συνήθως από τον όγκο πληροφόρησης που προσφέρουν, είτε σε μορφή τυπικών σελίδων με διάφορους αθροιστές, είτε με την πολλαπλότητα και παραμετρικότητα και τα διάφορα φίλτρα των εκτυπώσεων που έχει την δυνατότητα να ζητήσει ο χρήστης.

 • Στις Επιχειρήσεις θα συναντήσουμε
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Γενική – Αναλυτική Λογιστική
 • Μισθοδοσία
 • ΣΤΑ         ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ    ΓΡΑΦΕΙΑ
 • Δηλώσεις  Φορολογίας  Εισοδήματος
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Γενική – Αναλυτική Λογιστική
 • Μισθοδοσία
 • Εκκαθαρίσεις  Φ.Π.Α.
 • Δηλώσεις  Φορολογίας  Εισοδήματος
 • Εμπορική Διαχείριση(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 • Το πρόγραμμα της Εμπορικής Διαχείρισης είναι ένα σύνολο υποπρογραμμάτων τήρησης και παρακολούθησης όλων των αναλυτικών καθολικών των Πελατών, των Προμηθευτών, των Ειδών της Αποθήκης, των Αξιόγραφων και των Λοιπών λογαριασμών, ξεχωριστά από το πρόγραμμα της Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής
 • Με την βοήθεια του προγράμματος αυτού καταχωρούμε όλα τα παραστατικά Αγορών από τους Προμηθευτές μας είτε πρόκειται για Εμπορεύματα είτε για Α΄ & Β΄ ύλες, είτε για Υλικά συσκευασίας, είτε ακόμη και για διάφορα έξοδα.
 • Με την διαδικασία αυτή ενημερώνουμε τα αναλυτικά καθολικά των Προμηθευτών μας με τα ποσά που οφείλουμε ή τις πληρωμές προς αυτούς και ταυτόχρονα τα αναλυτικά καθολικά των Ειδών της Αποθήκης με τις ποσότητες που αγοράζουμε, καθώς και με τις τιμές αγοράς και τις αντίστοιχες αξίες.
 • Στην Αποθήκη έχουμε την δυνατότητα τήρησης αναλυτικών καθολικών των προϊόντων που κατασκευάζουμε δηλώνοντας τις ποσότητες που παράγουμε και τις αναλώσεις των Α΄ & Β΄ υλών.
 • Όλα αυτά φυσικά με την πλήρη παρακολούθηση τιμών, αξιών, ποσοτήτων και πολλές φορές μέσα από αυτόματες διαδικασίες Συνταγών Παραγωγής.
 • Επίσης έχουμε την δυνατότητα έκδοσης όλων των παραστατικών Πώλη-σης προς τους Πελάτες μας των Εμπορευμάτων ή των Προϊόντων ή των Α΄ & Β΄ υλών ή των υλικών συσκευασίας κ.λ.π.
 • Με την έκδοση ενός παραστατικού πώλησης αυτόματα ενημερώνουμε το αναλυτικό καθολικό του Πελάτη με την ποσό που οφείλει ή το ποσό που μας πληρώνει, καθώς επίσης ενημερώνουμε και τα αναλυτικά καθολικά των Ειδών της Αποθήκης με τα ποσότητες τις τιμές και τις αξίες πώλησης αυτών

ΜΑΘΗΜΑ  8 ΕΜΠ ΔΙΑΧ

EMPORIKH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 Η διαδικασία της πώλησης

Η πώληση αποτελεί τη σημαντικότερη εργασία η οποία εκτελείται και παρακολουθείται μέσω μιας εμπορικής εφαρμογής σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του Κ.Φ.Α.Σ

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ . η πώληση έχει δύο μορφές: τη χονδρική και τη λιανική πώληση. Η πρώτη αφορά στην πωληση αγαθών (προϊόντων ή εμπορευμάτων) από μια επιχείρηση προς μια άλλη, η οποία στη συνέχεια θα τα μεταπωλήσει ως εμπορεύματα προς άλλους πελάτες (άλλες επιχειρήσεις ή τελικούς καταναλωτές). Η χονδρική πώληση επιβεβαιώνεται ποσοτικά (ενημέρωση αποθήκης) με την έκδοση Δελτίου Αποστολής και ολοκληρώνεται με την έκδοση του Τιμολογίου Πώλησης, το οποίο χρεώνει τον πελάτη με το οφειλόμενο ποσό.

Αντίθετα, στην λιανική πώληση η επιχείρηση πωλεί αγαθά (προϊόντα ή εμπορεύματα) προς τελικούς καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα τα μεταπωλήσουν αλλά θα τα καταναλώσουν οι ίδιοι. Η λιανική πώληση επιβεβαιώνεται ποσοτικά (ενημέρωση αποθήκης) με την έκδος Δελτίου Αποστολής και ολοκληρώνεται με την έκδοση Απόδειξης Λιανικής πώλησης.

Εναλλακτικά, μια επιχείρηση μπορεί να παρέχει υπηρεσίες, οπότε στην περίπτωση αυτή εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

Μια πώληση είναι δυνατόν να περάσει από πολλά στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί (σχήμα 2-4). Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει ως «προσφορά» προς τον πελάτη και στη συνέχεια να εξελιχθεί (μετασχηματιστεί) διαδοχικά σε παραγγελία του πελάτη, σε δελτίο αποστολής, σε τιμολόγιο πώλησης ή ακόμα και σε πιστωτικό τιμολόγιο – δελτίο παραλαβής σε περίπτωση επιστροφής πωληθέντων (αντίστοιχα ισχύουν και στην πώληση λιανικής με τα αντίστοιχα όμως παραστατικά της, σχήμα 2-5). Τα στάδια μέχρι την εκτέλεση της παραγγελίας (προσφορά, παραγγελιοληψία) δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρξουν, καθώς στα στάδια αυτά η πώληση δεν έχει καταλήξει στην τελική της μορφή ενώ τα αντίστοιχα παραστατικά τους δεν είναι υποχρεωτικά από τον Κ.Β.Σ.

Κάθε στάδιο από τα προαναφερόμενα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το σχετικό παραστατικό, το οποίο επιβεβαιώνει την κίνηση και τελικά την πώληση. Η μορφή των παραστατικών και το περιεχόμενο τους μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την κίνηση που δικαιολογούν, τα υποχρεωτικά όμως παραστατικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κ.φ.Α.Σ. Με την καταχώρηση της προσφοράς η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα   παρακολούθησης της. Επιστρέφοντας, στα στάδια που μπορεί να λάβει η πώληση, αν ο πελάτης αποδεχθεί την προσφορά  τότε αυτή θα μετατραπεί σε  «παραγγελία». Την παραγγελία μπορούμε να την παρακολουθήσουμε μέσα στην εφαρμογή μας ως συνέχεια της προσφοράς, έτσι με τον τρόπο αυτό γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πότε πρέπει να την εκτελέσουμε, δεσμεύουμε τα είδη μας στην αποθήκη, κάνουμε παραγγελία στον προμηθευτή στην περίπτωση που δεν έχουμε τα είδη κλπ. 

Η παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί με δύο τρόπους και έτσι να ολοκληρωθεί η πώληση (σχήμα 2-4):

(α) με την αποστολή των ειδών και επιβεβαίωση της οφειλής του πελάτη προς την επιχείρηση αργότερα και

(β) με αποστολή των ειδών και ταυτόχρονη επιβεβαίωση της οφειλής του πελάτη.

Στην πρώτη περίπτωση εκδίδεται  Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.) το οποίο θα συνοδεύει τα εμπορεύματα. Το Δ.Α. είναι ποσοτικό και η έκδοσή του ενημερώνει την αποθήκη (μειώνει το απόθεμα). Μετά την έκδοση του Δ.Α. και μέσα σε 1 μήνα (και οπωσδήποτε εντός της χρήσης) πρέπει να εκδοθεί το Τιμολόγιο το οποίο είναι  το αξιακό παραστατικό της πώλησης. Το Τιμολόγιο χρεώνει τον πελάτη με την αξία των αγορών του.

Στην δεύτερη περίπτωση εκδίδουμε Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο, το οποίο ολοκληρώνει την πώληση και ενημερώνει τόσο την αποθήκη όσο και την καρτέλα του πελάτη (χρέωση). Αν η είσπραξη των χρημάτων δεν γίνει με την έκδοση του Τιμολογίου ή του Συνενωμένου Δ.Α. – ΤΙ τότε η πώληση είναι «επί πιστώσει».

Στην περίπτωση επιστροφής τότε εκδίδεται Πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου εντός ενός μηνός από την παραλαβή των επιστραφέντων και μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση της πώλησης λιανικής με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται παραστατικά λιανικής πώλησης (Απόδειξη Λιανικής, Δελτίο αποστολής)

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα πιθανά στάδια που μπορεί να λάβει η διαδικασία της χονδρική και λιανικής πώλησης. Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι πάντα σίγουρο ούτε και υποχρεωτικό να ισχύσουν όλα αυτά τα στάδια. Η ολοκλήρωση της πώλησης γίνεται με την έκδοση των κατάλληλων ποσοτικών και αξιακών παραστατικών και μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να προηγηθούν εκείνα της προσφοράς και της παραγγελίας. Στην περίπτωση επιστροφής υποχρεωτικά ακολουθεί το κατάλληλο πιστωτικό παραστατικό.

Με την  καταχώρηση ενός σταδίου η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα μετάβασης στο επόμενο μέσω της διαδικασίας του Μετασχηματισμού, που θα αναλυθεί σε επόμενη παράγραφο.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα στάδια της διαδικασίας της πώλησης  Χονδρικής

Το αρχείο των πωλήσεων σχετίζεται άμεσα με το αρχείο των Πελατών και την Αποθήκη. Έτσι κάθε παραστατικό που καταχωρείται έχει άμεση επίπτωση στην καρτέλα του Πελάτη στο οποίο γίνεται η πώληση αλλά και του είδους το οποίο πωλείται.

Η διαδικασία της αγοράς

Αντίστοιχα με την πώληση λειτουργεί και η διαδικασία της αγοράς, με μόνη εξαίρεση ότι την ευθύνη εδώ την έχει ο προμηθευτής μας, ο οποίος εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά που συνοδεύουν την πώλησή του. Μπορεί λοιπόν να έχουμε και εδώ τα στάδια της προσφοράς και της παραγγελίας αγοράς και στη συνέχεια την παραλαβή των ειδών και επιβεβαίωση της οφειλής αργότερα ή την παραλαβή και την ταυτόχρονη οφειλή οπότε ολοκληρώνεται η αγορά. Στο αρχείο παρακολούθησης των αγορών καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα παραστατικά αγορών της εταιρίας μας, εκείνα δηλαδή τα οποία εκδίδουν οι προμηθευτές μας.  Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση της παραλαβής ειδών καταχωρούμε Δελτίο Παραλαβής σύμφωνα με το Δελτίο Αποστολής που μας έχει αποστείλει ο προμηθευτής μας (ποσοτική ενημέρωση). Στη συνέχεια όταν παραλάβουμε το Τιμολόγιο από τον προμηθευτή μας το οποίο αναγράφει τις αξίες των εμπορευμάτων τότε καταχωρούμε το Τιμολόγιο Αγορών με το οποίο επιβεβαιώνεται η οφειλή μας προς τον προμηθευτή. Στην περίπτωση της ταυτόχρονης παραλαβής και οφειλής,  με την παραλαβή του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου από τον προμηθευτή μας καταχωρούμε το Δελτίο Παραλαβής – Τιμολόγιο Αγοράς, το οποίο ενημερώνει την αποθήκη και επιβεβαιώνει την οφειλή μας. Αναλυτικότερα, ισχύει το παρακάτω σχήμα 2-6.

Το αρχείο των αγορών σχετίζεται άμεσα με το αρχείο των Προμηθευτών και την Αποθήκη. Έτσι κάθε παραστατικό που καταχωρείται έχει άμεση επίπτωση στην καρτέλα του Προμηθευτή από τον οποίο γίνεται η αγορά αλλά και του είδους το οποίο αγοράζεται.

Τα στάδια της διαδικασίας της αγοράς

2.4.3 Εισαγωγή και μετασχηματισμοί παραστατικών

Όπως ήδη αναφέραμε προηγουμένως μια πώληση (και αντίστοιχα μια αγορά) μπορεί να περάσει από πολλά ενδιάμεσα στάδια, όπως είναι η προσφορά και η  παραγγελία μέχρι να ολοκληρωθεί με την έκδοση του Τιμολογίου ή του συνενωμένου Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής ή αν υπάρχει επιστροφή των πωληθέντων με την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου. Βέβαια η πώληση μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα μόνο στάδιο χωρίς να περάσει από κανένα ενδιάμεσο με την έκδοση απ΄ ευθείας του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου. Στην περίπτωση όμως που περάσει ενδιάμεσο στάδιο (π.χ. Παραγγελία σε Δελτίο Αποστολής και στη συνέχεια σε Τιμολόγιο πώλησης) τότε αντί τα νέα παραστατικά να δημιουργηθούν από την αρχή αποκομμένα από τα προγενέστερα συσχετιζόμενα, μπορούν να προκύψουν με την διαδικασία της μετάβασης (μετασχηματισμού) του προγενέστερου  παραστατικού στο επόμενο ανώτερου σταδίου. Τα νέα παραστατικά τα οποία προκύπτουν από τον μετασχηματισμό περιέχουν τα δεδομένα των προγενέστερών τους από τα οποία προήλθαν. Στην συνέχεια, το νέο παραστατικό μπορεί και το ίδιο να μετασχηματιστεί σε ένα ανώτερό του. Έτσι λοιπόν ξεκινώντας από ένα βασικό παραστατικό και με διαδοχικούς μετασχηματισμούς μπορεί να προκύψει μια αλυσίδα παραστατικών τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Κάθε ένα από αυτά παρακολουθεί – δικαιολογεί την αντίστοιχη κίνηση από την εταιρία μας και όλα μαζί ολοκληρώνουν τα στάδια της πώλησης ή αντίστοιχα της αγοράς.

Για την καταχώρηση του πρώτου παραστατικού απαιτείται η καταχώρηση (εισαγωγή) στις πωλήσεις / αγορές του κατάλληλου παραστατικού και της συμπλήρωσής του με τα απαραίτητα δεδομένα. Η μετάβαση (μετασχηματισμός) στο επόμενο παραστατικό ολοκληρώνεται σε μία απλή διαδικασία κατά την οποία, επιλέγουμε το ή τα παραστατικά που θέλουμε να μετασχηματίσουμε και στη συνέχεια επιλέγουμε το κατάλληλο παραστατικό στο οποίο θα το ή τα μετασχηματίσουμε.

Έτσι λοιπόν κάθε φορά που πρέπει να εκδοθεί ένα παραστατικό θα πρέπει να τεθούν τρεις βασικέςερωτήσεις:

α) Τι αφορά; Αγορά; Πώληση; Χονδρικής ή λιανικής; νέο πελάτη / είδος / προμηθευτή ή υφιστάμενο;

β) Τι παραστατικό αφορά; Προσφορά, παραγγελια, δελτίο αποστολής; Τιμολόγιο;

Γ) Πρόκειται για κίνηση που έχει προηγούμενο στάδιο ή όχι;

Ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δοθούν από το χρήστη στην πρώτη ερώτηση, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν τα αντίστοιχα αρχεία στην εφαρμογή (Αγορές, Πωλήσεις, Είδη, Πελάτες, Προμηθευτές). Στην δεύτερη ερώτηση γίνεται αναγνώριση του παραστατικού που αφορά η συγκεκριμένη κίνηση. Στη συνέχεια διερευνάται αν το παραστατικό αυτό είναι πρώτο ή μεταγενέστερο στάδιο της συγκεκριμένης πώλησης. Αν η απάντηση λοιπόν στο τρίτο ερώτημα είναι θετική δηλ. η κίνηση έχει προηγούμενο στάδιο τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί η λειτουργία της μετάβασης του παραστατικού του προηγούμενου σταδίου στο στάδιο της συγκεκριμένης κίνησης

Εμπορικη διαχειριση                  μαθημα  10

1 Η τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα (Barcode)

 Ο γραμμωτός κώδικας (Barcode) αποτελεί μία από τις πολλές εφαρμογές που ανήκουν στην κατηγορία των τεχνολογιών που ονομάζονται Τεχνολογίες Αυτόματης Αναγνώρισης Στοιχείων και Κτήσης Δεδομένων (Automatic Identification and Data Capture), που επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη λήψη και αποθήκευση της πληροφορίας τη στιγμή που αυτή δημιουργείται. Στις ανωτέρω τεχνολογίες συμπεριλαμβάνονται επίσης και άλλες ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες όπως: η Μαγνητική Λωρίδα (Magnetic Stripe), η Αναγνώριση Ασύρματης Συχνότητας (Radio Frequency Identification – RFID), η Αναγνώριση Φωνής και Εικόνας (Voice and Vision Identification), τα βιομετρικά συστήματα αναγνώρισης (Biometrics), οι έξυπνες κάρτες (smart cards) κλπ. Ο γραμμωτός κώδικας εμφανίστηκε και εφαρμόστηκε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα τέλη της δεκαετίας του ’60, για βιομηχανική κυρίως χρήση (κάλυψη αναγκών της διακίνησης υλικών στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες). Ακολούθησε στις επόμενες δύο δεκαετίες η ευρεία εφαρμογή του στο λιανεμπόριο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εκεί σούπερ μάρκετ για γρηγορότερη διακίνηση και τιμολόγηση των αγαθών από τα ταμεία. Στην Ελλάδα η τεχνολογία εμφανίστηκε στις αρχές του 1990 από τα σούπερ μάρκετ. Έως το 2005 η χρήση του barcode στην Ελλάδα γενικεύτηκε σε κάθε μορφής εμπορικό κατάστημα και φυσικά στις αποθήκες.

Σήμερα οι γραμμωτοί κώδικες είναι παντού και έχουν υποκαταστήσει πλήρως τη χειρόγραφη εισαγωγή ή πληκτρολόγηση της πληροφορίας σε κάποιο σύστημα. Η βασική ιδέα της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα μπορούσε να συνοψιστεί στα εξής δύο απλά βήματα:  Τοποθετείται μια σειρά πληροφοριών σε ένα προϊόν με τρόπο πού· ειδικά μηχανήματα μπορούν να τη διαβάσουν αυτόματα και να τη μεταβιβάσουν σε ένα επιχειρησιακό πληροφοριακό σύστημα, ώστε αφενός το προϊόν να είναι αναγνωρίσιμο και αφετέρου να καταγραφούν όλες οι κινήσεις που σχετίζονται με το προϊόν αυτό.  Οι πληροφορίες μεταφέρονται από ειδικά μηχανήματα ανάγνωσης· (scanners, ανιχνευτές κ.λπ.) σε έναν υπολογιστή και ένα πληροφοριακό σύστημα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε ενσύρματα είτε ασύρματα. Ο δεύτερος τρόπος, έχει κυριαρχήσει και υποστηρίζεται από ασύρματα δίκτυα τοπικής εμβέλειας (Wireless Local Area Networks – WLAN) μέσα στα οποία μπορεί να γίνει, χωρίς καλώδια, μετάδοση δεδομένων από ένα φορητό τερματικό σε έναν υπολογιστή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις. Ας δούμε τα βήματα αυτά με ένα απλό παράδειγμα: Ο πελάτης ενός σούπερ μάρκετ δίνει ένα προϊόν που θέλει να αγοράσει στο ταμία ενός σούπερ μάρκετ. Το προϊόν φέρει επάνω του τον κωδικό του σε μορφή γραμμωτού κώδικα. Ο ταμίας «περνάει» το προϊόν από τον αναγνώστη. Αυτόματα ενημερώνεται το επίπεδο των αποθεμάτων του καταστήματος και εκδίδεται η απόδειξη. Αν το επίπεδο των αποθεμάτων φτάσει στο σημείο αναπαραγγελίας το κατάστημα παραγγέλνει έναν αριθμό τεμαχίων του προϊόντος από το κέντρο διανομής ή την κεντρική αποθήκη. Στο επόμενο κεφάλαιο όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε μία αποθήκη με τη χρήση της τεχνολογίας barcode αναλύονται με λεπτομέρεια. Τι είναι όμως και πώς λειτουργεί ο γραμμωτός κώδικας; Στην πιο συνήθη του μορφή αφορά σε μια διαδοχή μαύρων και λευκών λωρίδων τυπωμένων πάνω σε κάποιο προϊόν ή τη συσκευασία αυτού. Ανάμεσα στις λωρίδες παρεμβάλλονται κενά διαστήματα ποικίλου μεγέθους.

 Η σχεδίαση, εκτύπωση και απεικόνιση των λωρίδων ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες που έχουν καθορισθεί από έναν διεθνή ή εθνικό οργανισμό και κάθε αλληλουχία λωρίδων αντιστοιχεί αμφιμονοσήμαντα σε κάποιον αριθμό. Ο πιο κοινός τύπος γραμμωτού κώδικα είναι αυτός που σήμερα διαχειρίζεται ο οργανισμός GS1 και είναι ο EAN (European Article Numbering). Ο EAN περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη: τη Κωδικοποίηση και τη Συμβολογία. Η κωδικοποίηση αφορά στο είδος / δομή δεδομένων που θα απεικονίζονται στον γραμμωτό κώδικα πχ. κωδικοποίηση χώρας, προϊόντος, κλπ., ενώ η συμβολογία στον τρόπο απεικόνισης οποιουδήποτε αριθμού ή αλφαριθμητικού σε γραμμωτή μορφή). Στόχος η απόδοση ενός μοναδικού αριθμού σε κάθε προϊόν. Ειδικότερα ο EAN αποτελείται από αριθμοσειρά 13 ψηφίων και απαντάται στα περισσότερα καταναλωτικά είδη (ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τύποι barcode με περισσότερα ή και λιγότερα ψηφία από τα 13 του προτύπου EAN, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους ή/και προϊόντα). Το πρώτο είναι ξεχωριστό ενώ τα υπόλοιπα 12 είναι χωρισμένα στα δύο, ένα αριστερά και ένα δεξιά (παρακάτω εικόνα).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/UPC-A-036000291452.png/220px-UPC-A-036000291452.png

Το τρία πρώτα ψηφία (στο παράδειγμα μας τα 123) δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και τα υπόλοιπα τέσσερα (4567) τον κατασκευαστή ή προμηθευτή του προϊόντος (στο τέλος του κεφαλαίου υπάρχει πίνακας με τους κωδικούς των χωρών). Τα επόμενα πέντε ψηφία (89123) αφορούν στον κωδικό του προϊόντος ενώ το τελευταίο ψηφίο (1) ονομάζεται ψηφίο ελέγχου και εξασφαλίζει ότι η ανάγνωση έγινε σωστά. Ο υπολογισμός του ψηφίου ελέγχου γίνεται ως εξής:

Ραβδωτός Κώδικας ή γραμμωτός κώδικας η ραβδοκώδικας (αγγλ. Barcode) ονομάζεται η εφαρμογή οπτικής αναγνώρισης, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο παράλληλων ανισόπαχων γραμμών και η οποία περιέχει πληροφορίες που αφορούν στο προϊόν στο οποίο αναγράφεται.

Συγκεκριμένα, αποτελείται από μια σειρά γραμμών και ανάλογων αριθμών που αντιστοιχεί στην περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ημερομηνία λήξης αλλά και το υπόλοιπο σε μια αποθήκη ή τον κωδικό παρτίδας κ.ά.

Ο γραμμωτός κώδικας (barcode) πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και βασίζεται σε αυστηρές προδιαγραφές. Ένα από τα πλέον διαδεδομένα συστήματα είναι το ΕΑΝ-13. Αποτελείται από 13 ψηφία με τη μορφή ενός συνδυασμού γραμμών και διαστημάτων.   Στον κώδικα υπάρχουν ορισμένες γραμμές που είναι μακρύτερες από τις υπόλοιπες. Στην αρχή και το τέλος υπάρχουν οι γραμμές ορίων που επιτρέπουν σε ένα σαρωτή να προσδιορίσει πού αρχίζει και πού τελειώνει ο κώδικας. Οι δύο μεσαίες γραμμές χωρίζουν τον κώδικα σε δύο τμήματα ώστε να είναι εύκολη, αν χρειαστεί, η πληκτρολόγηση των 13 ψηφίων. Παράλληλα, είναι ευχερέστερη η αποκωδικοποίηση των δύο τμημάτων από το σαρωτή χωριστά, ανεξάρτητα από το αν το προϊόν είναι ανεστραμμένο ή όχι.   Τα δύο πρώτα ψηφία από τα 13 του γραμμωτού κώδικα είναι ο κωδικός της χώρας όπου είναι καταχωρημένος ο κατασκευαστής, όχι όμως απαραίτητα και της χώρας που κατασκευάστηκε το προϊόν. Η Σουηδία, για παράδειγμα, έχει κωδικό χώρας 73 και η Ελλάδα 52. Τα επόμενα πέντε ψηφία κωδικοποιούν τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα ενώ τα επόμενα πέντε είναι ο αριθμός του προϊόντος που προσδιορίζεται από τον παραγωγό για τη διευκόλυνση παρακολούθησης της αποθήκης του και των πωλήσεών του.   Το τελευταίο ψηφίο του κώδικα είναι ψηφίο ελέγχου. Ο σαρωτής διαθέτει έναν τύπο που τον εφαρμόζει πάνω στα δώδεκα πρώτα ψηφία επιβεβαιώνοντας έτσι πως το αποτέλεσμα είναι ίδιο με το ψηφίο ελέγχου.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

 Γ ΚΑΙ Χ ΒΑΛΣΑΜΗΣ Ο.Ε – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ:  Λ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  35 – ΑΘΗΝΑ           ΤΗΛ: 210-9712458

Α.Φ.Μ :082512025          ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ  ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Α. ΑΝΔΡΕΟΥ     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ  25 –ΑΘΗΝΑ         ΤΗΛ:213-2125897

Α.Φ.Μ: 038542152    Δ.Ο.Υ: Ζ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ Τ.Δ.Α Ν125

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΗ:

30 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΟΥΣΤΕΣ  ΤΖΗΝ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΣ  25,00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ Φ.Π.Α 23%

20 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ  ΑΞΙΑΣ  32,00  ΕΥΡΩ  ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ Φ.Π.Α 23%

15 ΠΟΥΛΟΒΕΡ  ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΞΙΑΣ   13,00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ Φ.Π.Α 23%

35 ΦΟΥΤΕΡ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΑΞΙΑΣ  28,00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΜΑΑΧΙΟ ΜΕ Φ.Π.Α 23%

10 ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΞΙΑΣ  150,00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ Φ.Π.Α 23%

25 ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ  ΤΖΗΝ  ΑΞΙΑΣ  30,00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ Φ.Π.Α 23%

ΖΗΤΗΤΑΙ:

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ .

 

Άσκηση προς επίλυση

   Επιχείρηση με βιβλία εσόδων-εξόδων πραγματοποίησε τις κάτωθι οικονομικές συναλλαγές :

26/09  Έστειλε συστημένη επιστολή με τα ΕΛ.ΤΑ. στον πελάτη Κεφαλογιάννη Δημήτριο και πλήρωσε 3,50 με την απόδειξη Νο 236. ( Σειρά→ 5012 , κωδικός→ Δαπάνες απαλλασσόμενες).

10/10  Λιανικές πωλήσεις ημέρας Ζ1 με Φ.Π.Α. 13% 1252,65 με Φ.Π.Α. 23% 750,69 και άνευ Φ.Π.Α. 352,00 . Ο Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται στις τιμές ( Σειρά →1010  , κωδικός →Λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων 13% , 23% και 0% ) .

14/10  Αγόρασε Φορτηγό Ι.Χ. για τη κάλυψη παγίων αναγκών με το ΤΔΑ Νο 236 από τον Παντάκα Γεώργιο αξίας 4.000,00 συν Φ.Π.Α. 23%

20/10   Πούλησε στον Χαραλαμπόπουλο Αναστάσιο εμπορεύματα αξίας 4.354,68 συν Φ.Π.Α. 23%. Εκδόθηκε το Δελτίο Αποστολής Νο 45.

1/11   Πλήρωσε τον λογιστή της εταιρείας Φτωχαδάκη Φανούριο την αμοιβή μηνός Οκτωβρίου αξίας 500,00 συν ΦΠΑ 23% . Α.Π.Υ. Νο 38.( σειρά → 5004, κωδικός → Αμοιβές Τρίτων με 23% ).

15/11  Εκδόθηκε το Τιμ.Νο 150 που αφορούσε την πώληση προς τον Χαραλαμπόπουλο  Αναστάσιο στις 20/10.( σειρά→ 1001 , συναλλασσόμενος → 30-00 πελάτης , κωδικός → 70-00-23 )

18/11  Εισέπραξε αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας προς τον Βασιλόπουλο Παράσχο αξίας 1542,38 συν Φ.Π.Α. 23% αξίας 354,77 . Εκδόθηκε τοΤ.Π.Υ. Νο 120.( σειρά → 1002 , συναλλασσόμενος → 30-01 πελάτης , κωδικός → 73-00-23 )

17/12  Αγόρασε γραφική ύλη από το βιβλιοπωλείο του Αναστασάκου Γεώργιου αξίας 75,65  και Φ.Π.Α. 23% . Εκδόθηκε το ΤΔΑ Νο 1543. (σειρά →5005 , κωδικός → Δαπάνες φορολογητέες 23 ).

31/12  Πλήρωσε το ενοίκιο για το κατάστημα του αξίας 500,00 συν χαρτόσημο 3,6% επί της αξίας του ενοικίου. Απόδ. Νο 50.

 1. Παραμετροποίηση εταιρείας σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης :

  α  Νέοι συντελεστές ΦΠΑ ( Οργάνωση → Πίνακές Γενικής Χρήσης → Πίνακες → Κατηγορίες ΦΠΑ  )

       β  Παράμετροι →Πίνακες →Στήλες Βιβλίων ( Νο 1 Πωλήσεις εμπορευμάτων Χονδρικώς ,

            Νο 2 Πωλήσεις Εμπορευμάτων Λιανικώς , Νο 7 Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών  Χονδρικώς)

       γ. Λογαριασμοί → Λογιστικό Σχέδιο → ( Δημιουργία   Κωδικός 70-10-00 → Περιγραφή   Λιανικές Πωλήσεις Εμπορ.0% . → Στήλη Βιβλίων 2 → Κατηγορία ΦΠΑ  Άνευ  → Φορολογική  1 → Συμπληρωματική  3) (   Κωδικός 70-00-23 → Πωλήσεις Εμπορευμάτων Χονδρικώς 23%  → Στήλη Βιβλίων 1 → Κατηγορία ΦΠΑ 23% → Φορολογική 1 → Συμπληρωματική 1 ) .

 1. Να γίνουν οι εγγραφές στο Βιβλίο εσόδων-εξόδων
 2. Να συνταχθεί η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για την τελευταία περίοδο της χρήσης .

Άσκηση προς επίλυση

ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  (2)

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΗΛΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ

Tηλ. 2103456781-03456782 Fax .2103567891

Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.Μ. : 094228866

ΠΩΛΗΣΕ ΣΤΟΝ

ΖΩΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΠΟΤΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ 12  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Tηλ. 2109924125- 9996322 Fax . 2109987853

Δ.Ο.Υ. : ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  Α.Φ.Μ. : 084665544

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΗ: ΜΕ ΤΟ Τ.Δ.Α ΝΟ: 400

Κωδικό Περιγραφή Είδους                 Μ.Μ.  Ποσ          ΤΙΜΗ                                     ΦΠΑ%

20005      ΟΥΣΚΙ JACK DANIELS12Y           TEM   50              10,30                                          23%
30002 BOTKA SERKOVA                           ΤΕΜ   50              5,90                                          23%
20008 ΟΥΣΚΙ CUTTY SARK TEM             ΤΕΜ   60              8,80                                           23%
3021   ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΝΟΥΝΟΥ             ΤΕΜ   30              0,60                                           13% 
3030    ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΜΕΒΓΑΛ              ΤΕΜ   50              3,60                                           13%
3022  ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΝΟΥΝΟΥ ΕΚΛ       ΤΕΜ   30              1,65                                           13%

ΠΑΡΕΙΧΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ  20008

ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟ Τ.Δ.Α

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΑΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:

 

Βιβλιογραφία

Δάπης Δ. (2015). Μηχανογραφημένη Λογιστική. Σέρρες