Λογιστική 1

Επαγγελματικό προφίλ

Περιεχόμενα [show]

Το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 διδάσκεται σε διάφορα τμήματα που έχουν διαφορετικό επαγγελματικό προφίλ. 

Υπάρχουν επιχειρήσεις που δουλεύουν σαν ρολόι ακόμα και σε δύσκολες, απαιτητικές ή πιεστικές καταστάσεις. Και κάποιες άλλες που δείχνουν μονίμως ανοργάνωτες. Ο άνθρωπος – κλειδί είσαι εσύ! Το άτομο που επικοινωνεί άμεσα με τη διοίκηση και όλα τα τμήματα, εσωτερικά ή εξωτερικά, γνωρίζει όλα τα μυστικά και διαχειρίζεται καταστάσεις. Είσαι το στέλεχος που οργανώνει και στηρίζει δυναμικά τις λειτουργίες των Διευθυντών των διαφόρων Τμημάτων μιας επιχείρησης. Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα διευθυντικά στελέχη με τα οποία συνεργάζεται και είναι το στέλεχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.

Διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού, προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Κάνει σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου, συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία,  εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα, ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης, επιδιώκει ανάλογα με τη θέση του/της στην επιχείρηση την επίτευξη των στόχων αυτής με σχεδιασμό και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων, οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών και παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων.

Το άτομο αυτό πρέπει επίσης να είναι ικανό να χειρίζεται αυτόνομα και υπεύθυνα θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον.

Ως απόφοιτος θα έχεις αποκτήσει όλες τις ικανότητες και τις σύγχρονες γνώσεις που απαιτούνται, για να σταδιοδρομήσεις σε Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και σε Δημόσιους οργανισμούς.

Καλώς ήρθες στον κόσμο της Λογιστικής και των Επιχειρήσεων!

Είσαι έτοιμος;

Subscribe, like, share, comment

Subscribe, like, share, comment

Subscribe, like, share, comment

To tsikolatas.com αναπτύσσεται μέσα από την  σας. Κάντε την να μεγαλώσει με εγγραφή και λάικ στα κανάλια μας

Στόχοι μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να σε εισάγει στις βασικές έννοιες της Λογιστικής και στον ρόλο της μέσα στην Επιχείρηση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και των αντίστοιχων εργασιών, θα είσαι σε θέση:

 • να γνωρίσεις την περιουσία της επιχείρησης
 • να διακρίνεις τους λογαριασμούς
 • να προβαίνεις σε λογιστικές εγγραφές
 • να συμπληρώνεις τα λογιστικά βιβλία 
 • να διαβάζεις ισολογισμούς
 • να εξάγεις το αποτέλεσμα της επιχείρησης

Ύλη

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1) Ανάγκες Αγαθά Οικονομικοί Οργανισμοί
2) Οι επιχειρήσεις
3) Η περιουσία της επιχείρησης – Διακρίσεις της περιουσίας
4) Διακρίσεις του Ενεργητικού και του παθητικού
5) Η έννοια και οι σκοποί της λογιστικής
6) Διακρίσεις της λογιστικής

Β. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1) Γενικά
2) Απογραφή – Είδη απογραφής – Υπόδειγμα απογραφής
3) Ισολογισμός – Υπόδειγμα Ισολογισμού – Μορφές Ισολογισμού
4) Διαχειριστική χρήση ή Διαχειριστική Περίοδος

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1) Μεταβολές της περιουσίας – Διαδοχικοί Ισολογισμοί
2) Οι λογαριασμοί
3) Γραφική παράσταση λογαριασμού
4) Τεχνικοί όροι στήριξης λογαριασμών
5) Σχέση ισολογισμού λογαριασμών
6) Βασικές κατηγορίες λογαριασμών – Κανόνες λειτουργίας
7) Παράδειγμα τηρήσεως λογαριασμών – Ανάλυση λογιστικών γεγονότων

Δ. ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
1) Βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου
2) Ημερολόγιο – Χαρακτηριστικά – Τρόπος Τήρησης
3) Γενικό Καθολικό
4) Γενικά τρόπος τήρησης
5) Ισοζύγιο λογαριασμών

Ε. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1) Λογαριασμοί Ενεργητικού – Πραγματικού παθητικού
2) Λογαριασμοί καθαρής περιουσίας
3) Ανάλυση καθαρής περιουσίας σε περισσότερους λογαριασμούς
4) Λειτουργία λογαριασμών αντικατάστασης καθαρής περιουσίας

ΣΤ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ
1) Ανάγκη διάκρισης
2) Λογαριασμοί γενικοί ή περιληπτικοί, ειδικοί, ή αναλυτικοί, απλοί ή ατομικοί
3) Λογαριασμοί πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι κ.λ.π.
4) Ισοζύγια Αναλυτικών Καθολικών
Ζ. Ε.Γ.Λ.Σ.
1) Γενικά
2) Σκοποί του Λογιστικού Σχεδίου
3) Διάρθρωση Λογιστικού Σχεδίου

Η. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1) Γενικά
2) Λογαριασμοί Αξιών, Προσωπικοί, Δαπανών, Εσόδων
3) Αντίθετοι λογαριασμοί
4) Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων
5) Λογαριασμοί εκμεταλλεύσεων και αποτελεσμάτων
6) Αμιγείς, Μικτοί, Διάμεσοι λογαριασμοί
7) Λογαριασμοί προβλέψεων
8) Λογαριασμοί μεταβατικοί – Λογαριασμοί Τάξεως

Θ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1) Τα λογιστικά στοιχεία – δικαιολογητικά έγγραφα

2) Τα λογιστικά βιβλία
3) Κατάταξη των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
4) Θεώρηση, τήρηση – ενημέρωση βιβλίων
5) Πορεία λογιστικών εργασιών

Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥΣ
1) Γενικά
2) Περιπτώσεις λογιστικών σφαλμάτων
3) Ανακάλυψη – Διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων

Κ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
1) Η αυτοτέλεια των διαχειριστικών χρήσεων
2) Χρονική ταυτοποίηση των λογαριασμών εξόδων-εσόδων
3) Προσαρμογή λογαριασμών στην απογραφή
4) Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κατά την απογραφή
5) Η λογιστική εργασία στο τέλος της λογιστικής χρήσης
6) Ανάλυση λογιστικών ενεργειών στο τέλος της χρήσης
7) Προσαρτήματα του ισολογισμού και λοιπών καταστάσεων

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, πάτα εδώ


Αν δεν είσαι και τόσο του διαβάσματος, μπορείς να παρακολουθήσεις την σειρά μαθημάτων που ετοίμασα για σένα στο YouTube


ΜΑΘΗΜΑ 1

Λέξεις κλειδιά: Ανάγκη, επιχείρηση, λογιστική, σκοπός, κλάδοι, ιστορία, νόμοι, Περιουσία, Ενεργητικό, Παθητικό, διακρίσεις, Υποχρεώσεις, Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη, Ζημίες

Γενικά

Ανάγκη

Είναι το δυσάρεστο συναίσθημα μιας έλλειψης που συνοδεύεται από την επιθυμία να πραγματοποιηθεί. 

Βασικό πρόβλημα όλων των οικονομικών επιστημών είναι η ικανοποίηση των αναγκών. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η ικανοποίηση; Μα ασφαλώς με την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Ποιος θα τα φτιάξει αυτά; Μια επιχείρηση. Τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια επιχείρηση; Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύμπραξη 4ων παραγόντων (παραγωγικοί συντελεστές):

 

Φύση: οικόπεδο για να χτίσει, το κτίσμα
Εργασία: άνθρωποι για να δουλεύουν, μηχανήματα
Κεφάλαιο: τι βάζω για να την δημιουργήσω; Χρήματα, αυτοκίνητο, δάνειο
Επιχειρηματικότητα: το μυαλό που θα συνδυάσει τα τρία πρώτα για να μην φουντάρει η επιχείρηση

 

Επιχείρηση | Οικονομική μονάδα

Είναι οργανωτικές οντότητες που αναλαμβάνουν να συνδυάσουν κατάλληλα τους 4 παραγωγικούς συντελεστές. Παραδείγματα οικονομικών μονάδων αποτελούν τα εργοστάσια, τα εμπορικά καταστήματα, τα ξενοδοχεία, οι τράπεζες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μουσεία, εκπαιδευτικοί οργανισμοί κ.α.

Βασικά κοινά γνωρίσματα των οικονομικών μονάδων είναι:

 • Η ύπαρξη περιουσίας για την επίτευξη του σκοπού τους
 • Η επιδίωξη πραγματοποίησης κέρδους

Βασικές Διακρίσεις των Οικονομικών Μονάδων | άποψη Λογιστικής 

Οι οικονομικές μονάδες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :

 • Με βάση τον επιδιωκόμενο σκοπό:
 1. Κερδοσκοπικές
 2. Μη Κερδοσκοπικές
 • Με βάση το αντικείμενο δράσης ή απασχόλησης
 1. Πρωτογενούς ή Αρχικής Παραγωγής
 2. Δευτερογενούς ή Μετασχηματισμού ή Μεταποίησης
 3. Τριτογενούς ή Προσφοράς ή Παροχής υπηρεσιών
 • Με βάση την ιδιότητα και την νομική υπόσταση του φορέα τους
 1. Ιδιωτικές
 2. Δημόσιες
 3. Μικτές
 • Με βάση το μέγεθός τους
 1. Μικρο-Μεσαίες
 2. Μεγάλες

Όλες επιδιώκουν αποτελεσματικότητα. Είναι η σχέση μεταξύ των μέσων που διατέθηκαν και του αποτελέσματος που επιτεύχθηκε. Για παράδειγμα έβαλα από την τσέπη μου 100€ για να πάρω υλικά πίτσας και έβγαλα 130€ πουλώντας όλες τις πίτσες και καταναλώνοντας όλα τα υλικά. Άρα ήμουν αποτελεσματικός = απόδοση / δαπάνη = 130€/100€ = +30% αποτελεσματικός. Θα μπορούσα να είχα μπει και μέσα, να ήμουν δηλαδή αναποτελεσματικός.

 

Λογιστική

Ονομάζεται η επιστήμη με την οποία παρακολουθώ και ελέγχω τη διαχείριση της περιουσίας μιας επιχείρησης και προσδιορίζω το οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει, δηλαδή κέρδος ή ζημία. 

Αυτό που κάνει είναι να αναγνωρίσει, μετρήσει, αναλύσει και καταγράψει της οικονομικές πράξεις της επιχείρησης με σκοπό την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αναφορών και την παροχή πληροφοριών τόσο σε τρίτους όσο και στο εσωτερικό της επιχείρησης για την λήψη ορθών αποφάσεων).

 Είναι η μέθοδος με την οποία καθορίζεται:

 1. Κάθε στιγμή η περιουσία της επιχείρησης, στο σύνολο και στα επιμέρους στοιχεία της.
 2. Οι μεταβολές της περιουσίας και των μερών της σε μια χρονική περίοδο και οι αιτίες.
 3. Οι αυξομειώσεις της περιουσίας σε μια χρονική περίοδο και οι αιτίες (αποτελέσματα κέρδη ή ζημίες)

Ο ρόλος του Λογιστή στην επιχείρηση είναι πολύ σημαντικός. Αυτό, γιατί ο Λογιστής είναι εκείνος που συλλέγει τις διάφορες πληροφορίες από τα λογιστικά βιβλία που τηρεί και είναι σε θέση να τις αξιολογεί πρώτος καθώς και να προτείνει τις καλύτερες λύσεις σε θέματα διοίκησης.

 

Σκοπός

Ο σκοπός έγκειται στην παρακολούθηση της περιουσίας της επιχείρησης.

Είναι αναγκαία για τους εξής λόγους:

 1. Μεταβολές στο κεφάλαιο της επιχείρησης (από διάθεση ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων – εμπορεύματα, υποχρεώσεις, απαιτήσεις, περιουσία).
 2. Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες).
 3. Η σύγκριση μεταξύ μεταβολής περιουσιακών στοιχείων και αποτελεσμάτων μπορεί να υπολογίσει  τους   παράγοντες.
 4. Εμφάνιση της νέας περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης.
 5. Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού.
 6. Κατάρτιση στατιστικών πινάκων, επεξεργασία και συμπεράσματα.

Κλάδοι

Η λογιστική είναι ενιαία, είναι μία. Για λόγους καταμερισμού της εργασίας αλλά και εξειδίκευσης, όμως, έγιναν διάφοροι διαχωρισμοί της σε επιμέρους Λογιστικές (τραπεζική, ξενοδοχειακή, ναυτιλιακή ή κόστους, εταιριών, εμμέσων φόρων).

Από πλευράς επιχειρηματικών στόχων, διακρίνεται σε Φορολογική, Χρηματοδοτική κλπ. Πράγματι oι λόγοι για τους οποίους o επιχειρηματίας θα διαθέσει οικονομικούς πόρους για τηv καταγραφή τωv δοσοληψιών, μπορούν vα είναι είτε για vα είναι σε τάξη με τις Φορολογικής Αρχές, αλλά ταυτόχρονα vα μηv επιβαρύνεται και με φορολογία τηv oπoία δεv οφείλει, είτε για vα αξιολογεί τo παρόν και vα σχεδιάζει τo μέλλον.

 

Διακρίσεις

 • Διάκριση ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας και τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας
 1. Ιδιωτική Λογιστική π.χ που υποδιαιρείται σε Εμπορική, Βιομηχανική, Τραπεζική, Ναυτιλιακή κ.α
 2. Δημόσια Λογιστική ή Δημόσιο Λογιστικό που περιλαμβάνει την Λογιστική του Κράτους, την Λογιστική των Ο.Τ.Α , Λογιστική Ν.Π.Δ.Δ κ.α.
 • Διάκριση με βάση την Νομική μορφή της οικονομικής μονάδας
 1. Λογιστική ατομικών επιχειρήσεων
 2. Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων
 3. Λογιστική μη κερδοσκοπικών οργανισμών(non profits) όπως σωματείων, θεατρικών οργανισμών, ιδρυμάτων κ.α
 • Διάκριση της Λογιστικής με βάση το αντικείμενο που πραγματεύεται π.χ
 1. Λογιστική κόστους
 2. Αναλυτική Λογιστική
 3. Διοικητική Λογιστική
 4. Χρηματοοικονομική Λογιστική
 5. Φορολογική Λογιστική
 6. Περιβαλλοντολογική Λογιστική
 7. Λογιστική του Πληθωρισμού
 8. Λογιστική του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου

Ιστορική και Νομοθετική Εξέλιξη Λογιστικής

Η αρχή της Λoγιστικής, της καταγραφής δηλαδή τωv δoσo­ληψι­ώv με συστηματικό τρόπo χάvεται στα βάθη της ιστoρίας. Αν έχεις όρεξη, πάτα εδώ

Περιουσία της επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση προκειμένου να πετύχει το σκοπό της πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα κατάλληλα μέσα δράσης. Για παράδειγμα, μια βιομηχανία πρέπει να έχει μηχανήματα, πρώτες ύλες, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, μετρητά κτλ. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις είναι εφοδιασμένες και με άυλα οικονομικά αγαθά, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) ή το καλό όνομα (φήμη και πελατεία). Η επιχείρηση έχει ακόμα απαιτήσεις, όπως όταν πουλάει εμπορεύματα ή προϊόντα με πίστωση (εξόφληση μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα) καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτους, όπως στην περίπτωση που λάβει δάνειο ή αγοράσει εμπορεύματα με πίστωση. Υποχρεώσεις επίσης έχει η επιχείρηση προς το φορέα της.

Όλα αυτά τα μέσα δράσης της επιχείρησης δηλαδή τα οικονομικά αγαθά (υλικά και άυλα) που ανήκουν σ’ αυτήν, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της, αποτελούν την περιουσία της επιχείρησης. Δηλαδή όλα όσα έχει η επιχείρηση και όλα όσα χρωστάει, είναι η περιουσία της.

 

Διακρίσεις της περιουσίας

Τα στοιχεία που αποτελούν την περιουσία της επιχείρησης μπορούμε να τα διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση, για να μπορέσει να πετύχει το σκοπό της και αυτά είναι τα οικονομικά αγαθά, που λέγονται και αξίες, και οι απαιτήσεις της. Αυτά αποτελούν το Ενεργητικό. Περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού είναι: οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, εργαλεία, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα, μετρητά, καταθέσεις όψεως κτλ.

 

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αυτές αποτελούν το Παθητικό. Το Παθητικό περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της προς τους τρίτους και προς το φορεά της.

 

Οι υποχρεώσεις προς τρίτους λέγονται και Πραγματικό Παθητικό. (Π.Π.) ή απλά υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις έχει σε προμηθευτές, σε πιστωτές διάφορους, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, από γραμμάτια πληρωτέα, από φόρους και τέλη κτλ.

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το φορέα της, του οποίου η περιουσία είναι ανεξάρτητη από τη δική της, λέγονται καθαρή περιουσία ή καθαρή θέση ή Ίδια Κεφάλαια. Η καθαρή περιουσία προέρχεται από τις εισφορές του φορέα, αρχική και συμπληρωματικές, καθώς και τα αποθεματικά κεφάλαια (τακτικά, έκτακτα, ειδικά) που είναι κέρδη, τα οποία παρέμειναν στην επιχείρηση.

Παράδειγμα

Η Σταυρούλα ιδρύει ατομική εμπορική επιχείρηση και εισφέρει 30.000 Ευρώ σε μετρητά και ένα αυτοκίνητο του οποίου η αξία εκτιμήθηκε στα 40.000 Ευρώ. Το Ενεργητικό της επιχείρησης αποτελούν τα μεταφορικά μέσα αξίας €40.000 και το ταμείο (μετρητά) €30.000, δηλαδή το σύνολο του Ενεργητικού είναι €70.000. Το Παθητικό αποτελεί η υποχρέωση προς το φορέα ποσού €70.000 (όσο η αξία του αυτοκινήτου μαζί με τα μετρητά που εισέφερε ο φορέας), και λέγεται Καθαρή περιουσία ή Καθαρή θέση ή Ίδια Κεφάλαια ή Κεφάλαιο. Παρατηρούμε ότι το Ενεργητικό που είναι €70.000 προέρχεται από το Παθητικό (από το φορέα) και είναι ίσο μ’ αυτό.

Στη συνέχεια η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα αξίας €25.000 με πίστωση από τη ΝΙΚΗ ΑΕ. Τώρα, το Ενεργητικό αποτελούν τα μεταφορικά μέσα αξίας €40.000, το ταμείο €30.000 καθώς και τα εμπορεύματα €25.000 δηλαδή το σύνολο του ενεργητικού είναι €95.000. Το Παθητικό της αποτελούν η καθαρή περιουσία (υποχρέωση προς το φορέα της) ποσού €70.000 και οι προμηθευτές (υποχρέωση προς τον τρίτο ΝΙΚΗ ΑΕ από τον οποίο αγόρασε εμπορεύματα με πίστωση), ποσού €25.000 δηλαδή το σύνολο του Παθητικού είναι €95.000. Και εδώ παρατηρούμε ότι το Ενεργητικό που είναι €95.000 είναι ίσο με το Παθητικό και προέρχεται από αυτό (€70.000 από το φορέα και €25.000 από τον τρίτο).

Από τα πιο πάνω προκύπτουν ότι:

Ενεργητικό είναι τα μέσα δράσης (αξίες και απαιτήσεις) της επιχείρησης. Με μια κουβέντα, ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Παθητικό είναι οι πηγές προέλευσης του ενεργητικού, δηλαδή οι υποχρεώσεις της προς το φορέα και τους τρίτους. Με μια κουβέντα, ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΩΣΤΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

 

Διακρίσεις του Ενεργητικού

Εξετάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού διαπιστώνουμε ότι μερικά από αυτά, όπως είναι οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κτλ., αποτελούν μόνιμο εξοπλισμό της επιχείρησης και προορίζονται να την εξυπηρετούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Αυτά λέγονται Πάγια. Είναι επομένως τα αγαθά και τα δικαιώματα που προορίζονται να παραμείνουν μακροχρόνια, με την ίδια περίπου μορφή στην επιχείρηση, καθώς και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Δεν πρόκειται να πωληθούν, τουλάχιστον μέσα σε αυτή τη χρονιά. Είναι αυτά που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να κάνει τη δουλειά της.

Άλλα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού, όπως είναι πελάτες, πρώτες και βοηθητικές ύλες, έτοιμα, προϊόντα, χρεόγραφα, γραμμάτια εισπρακτέα, ταμείο κτλ., προορίζονται να υφίστανται συνεχείς μεταβολές στη διάρκεια της χρονιάς, π.χ. η πρώτη ύλη γίνεται έτοιμο προϊόν, το έτοιμο προϊόν μετρητά, τα μετρητά πρώτη ύλη κτλ. Αυτά λέγονται Κυκλοφορούντα. Άρα το Κυκλοφορούν Ενεργητικό αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού που προορίζονται να αλλάζουν θέση και μορφή μία ή περισσότερες φορές μέσα σε μια διαχειριστική χρήση (ένα έτος). Διευκρινίζεται ότι ένα περιουσιακό στοιχείο θεωρείται Πάγιο ή Κυκλοφορούν ανάλογα με τον προορισμό του π.χ. ένα αυτοκίνητο που προορίζεται να πωληθεί (προϊόν ή εμπόρευμα) είναι κυκλοφορούν, ενώ, αν τo χρησιμοποιεί η επιχείρηση για ης δουλειές της, είναι πάγιο.

 

Χρηματικά Διαθέσιμα είναι τα περιουσιακά στοιχεία που μετατρέπονται σε χρήματα αμέσως και ασφαλώς, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές σε οποιαδήποτε στιγμή, όπως μετρητά (ταμείο), καταθέσεις όψεως, επιταγές.

 

Διακρίσεις του Παθητικού

Όπως έχει αναφερθεί το Παθητικό διακρίνεται σε Ίδιο Κεφάλαιο ή Καθαρή Περιουσία και σε Ξένο κεφάλαιο ή Πραγματικό Παθητικό ή υποχρεώσεις σε τρίτους.

 

Έσοδα

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από πωλήσεις, παροχή υπηρεσιώντόκουςπρομήθειες και ενοίκια. Τα έσοδα στην ουσία επηρεάζουν το ύψος των απαιτήσεων των φορέων των επιχειρήσεων, δηλαδή την Καθαρή περιουσία.  Αν και αντιπροσωπεύουν εισπράξεις (τρέχουσες ή μελλοντικές), κάθε εισροή μετρητών στην επιχείρηση δεν συνεπάγεται και δημιουργία εσόδου. Αν για παράδειγμα, εισπραχθεί ένα δάνειο από Τράπεζα, αυτή η εισροή δεν αποτελεί έσοδο για την επιχείρηση αλλά μία οφειλή της επιχείρησης προς την τράπεζα. Τα έσοδα αντιπροσωπεύουν την αύξηση της καθαρής περιουσίας της επιχείρησης.

Μια σημαντική διάκριση των εσόδων γίνεται με βάση την προέλευσή τους: Τα οργανικά έσοδα προέρχονται από το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης π.χ ξενοδοχείο που προσφέρει ύπνο σε κάποια άτομα. Τα ανόργανα έσοδα προέρχονται από άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες ή τυχαία και μη ελεγχόμενα γεγονότα όπως π.χ. τα ίδια άτομα ήπιαν τα ποτάκια τους στο μπαρ και κάναν μασαζάκι και σάουνα. Η ίδια διάκριση ισχύει και για τα έξοδα.

 

Έξοδα

Τα έξοδα σε αντίθεση με τα έσοδα αποτελούν περιοδικές χρήσεις περιουσιακών στοιχείων ή αυξήσεις των υποχρεώσεων και μειώνουν την καθαρή περιουσία. Αντιπροσωπεύουν τρέχουσες ή μελλοντικές εκροές μετρητών , αλλά δεν πρέπει να συγχέεται η έννοια του εξόδου με την έννοια των πληρωμών. Η ισόποση εξόφληση ενός δανείου δεν αποτελεί έξοδο αλλά τακτοποίηση μίας οφειλής. Η καταβολή όμως τόκων αντιπροσωπεύει μία μείωση της καθαρής περιουσίας και άρα αποτελεί ένα έξοδο για την επιχείρηση που τους καταβάλλει και ένα έσοδο για την τράπεζα που τους εισπράττει. Έξοδα αποτελούν η μισθοδοσία των εργαζομένων, το κόστος των πρώτων υλών, οι προμήθειες , οι τόκοι και τα γενικά έξοδα όπως είναι π. χ ο φωτισμός και τα ενοίκια.

 

Κέρδη και Ζημίες

Τα καθαρά κέρδη αντιπροσωπεύουν αυξήσεις στην καθαρή θέση της επιχείρησης, οι οποίες προέρχονται από τη διαφορά των συνόλων των οργανικών εσόδων και εξόδων στο πλαίσιο μίας περιόδου ή χρήσης όπως λέμε. Οι ζημίες αποτελούν μείωση της καθαρής περιουσίας στο πλαίσιο μίας περιόδου ή χρήσης, δηλαδή η διαφορά των συνόλων των οργανικών και ανόργανων  εσόδων και εξόδων είναι αρνητική.

 

Άσκηση προς επίλυση

 

Άσκηση προς επίλυση

Να κατατάξετε τους παρακάτω λογαριασμούς σε Ενεργητικό, Παθητικό, Έσοδα, Έξοδα.

1) Κτίρια =>
2) Μηχανήματα=>
3) Δάνειο ΤΡΑΠΕΖΑΣ=>
4) ΠΙΣΤΩΤΕΣ=>
5) Καταθέσεις Όψεως=>
6) Γραμμάτια Πληρ.=>
7) Ενοίκια=>
8) Ασφάλιστρα=>
9) Πελάτες=>
10) AYTOKINHTA=>
11) Ίδιο Κεφάλαιο=>
12) Φ.Π.Α*=>
13) Εμπορεύματα=>
14) Επιταγές Εισπ.=>
15) Κλιματιστικό=>
16) Φήμη-Πελατεία=>
17) Αμοιβές Προσωπικού=>
18) Πωλήσεις=>
19) Διαφημίσεις=>
20) Ασφαλ. Οργανισμοί=>

 

Άσκηση προς επίλυση

Η περιουσιακή κατάσταση της Grandma Vasiliki Rooms To Let της 31/12/ΧΧ αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Μετρητά στο Ταμείο €40.000
2 Καταθέσεις όψεως στην Τράπεζα Χ €5.000
3 Εμπορεύματα €55.000
4. Πελάτες €50.000
5. Προμηθευτές €15.000
6. Δάνεια €90.000
7. Κτίρια €175.000
8. Μεταφορικά μέσα €50.000

 

Ζητείται:
Το Ενεργητικό και το Παθητικό της Επιχείρησης, με κατάλληλη διάκριση των στοιχείων της καθώς και το ποσό της Καθαρής Περιουσίας.

 

Άσκηση προς επίλυση

Ένας τριτοετής φοιτητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων συνέταξε στο μάθημα της Γενικής Λογιστικής τον κάτωθι ισολογισμό για την επιχείρηση MyHome στις 31/12/Χ3

                                                                ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εμπορεύματα 18.000Γραμμάτια πληρωτέα                  13.300
Γραμματια εισπρακτεα31.000Ίδια κεφάλαια                          60.000   
Πελάτες 17.000Προμηθευτές6.700                                
Ταμείο   12.500Καταθέσεις όψεως                     15.500    
Μισθοί πληρωτέοι   8.000Μηχανήματα25.000
Δανειο από την  τραπεζα πειραιως      42.000Ι.χ φορτηγο (υαζ1245)11.000
    
Σύνολο ενεργητ.         Σύνολο παθητικού                     ?

Ζητείται να εντοπισθούν τα λάθη και τα ποσά που λείπουν.

 

ΜΑΘΗΜΑ 2

Λέξεις κλειδιά: Απογραφή, είδη απογραφής, διαχειριστική χρήση, αποτίμηση, Ισολογισμός, μορφές Ισολογισμού, μεταβολές περιουσιακών στοιχείων, διαδοχικοί ισολογισμοί

Απογραφή

Απογραφή είναι η λεπτομερής και αναλυτική εξακρίβωση, καταμέτρηση, καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε ορισμένη χρονική στιγμή.

Η απογραφή πραγματοποιείται σε δυο στάδια:

 • Στο πρώτο γίνεται λεπτομερής και αναλυτική αναγνώριση, καταμέτρηση και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων τόσο του Ενεργητικού όσο και του Παθητικού.
 • Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η αποτίμησή τους σε χρηματικές μονάδες. 

 Είδη Απογραφής

Η απογραφή διακρίνεται:

Ανάλογα με την έκτασή της σε:

Γενική, που αποβλέπει στον προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όπως η απογραφή έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, οι απογραφές των χρήσεων κτλ. Η απογραφή που γίνεται σύμφωνα με το νόμο στο τέλος μιας διαχειριστικής χρήσης είναι Γενική και λέγεται τελική απογραφή της χρήσης που έληξε και αρχική απογραφή της επόμενης χρήσης.

Μερική, που αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετρητά, εμπορεύματα, υλικά κτλ. Πρέπει να διενεργείται έκτακτα για λόγους ελέγχων, τόσο προληπτικών για να προλαμβάνονται άσχημες καταστάσεις, όπως κλοπές υπεξαιρέσεις, λάθη κτλ. όσο και κατασταλτικών, όταν διαπιστωθεί κάποια τέτοια κατάσταση.

Ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται σε:

Πραγματική ή Εξωτερική ή Εξωλογιστική, όταν προκύπτει από πραγματικές εξακριβώσεις, καταμετρήσεις κτλ. των περιουσιακών στοιχείων.

Θεωρητική ή Εσωτερική ή Εσωλογιστική, όταν προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία.

Ανάλογα με το χρόνο σύνταξής της σε:

Τακτική, όταν συντάσσεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως η απογραφή των διαχειριστικών χρήσεων, η οποία λέγεται και ετήσια.

Έκτακτη, όταν συντάσσεται οποτεδήποτε υπάρχει σκοπιμότητα.

 

Διαχειριστική χρήση 

Η επιχείρηση προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της, δηλαδή την επίτευξη του κέρδους, χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, δηλαδή της χρησιμοποίησης ή της διαχείρισης της περιουσίας για την επίτευξη κέρδους, προσδιορίζεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο λέγεται διαχειριστική χρήση ή διαχειριστική περίοδος.

Κάθε περίοδος διαρκεί, σύμφωνα με το νόμο, δώδεκα μήνες. Κατά την έναρξη, τη λήξη, ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες. Ειδικά κατά την έναρξη των εργασιών, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες, όχι όμως και μεγαλύτερη από είκοσι τέσσερις μήνες.

 

Η διαχειριστική περίοδος συνήθως αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, δηλαδή ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

Αποτίμηση

Ωραία, βρήκαμε στην απογραφή ότι στην αποθήκη μας έχουμε 100 τηλεοράσεις και 100 λάπτοπ. Ποια είναι όμως η αξία της αποθήκης μου; Αυτό θα γίνει με την αποτίμηση. Τι είναι η αποτίμηση; Ο προσδιορισμός της αξίας με την οποία πρέπει να εμφανισθούν στις λογιστικές καταστάσεις τα εμπορεύματα που έμειναν (μένοντα) και τα εμπορεύματα που πωλήθηκαν (πωληθέντα).

Μέθοδοι αποτίμησης

Έχουμε 4 μεθόδους αποτίμησης:

 1. Μέθοδος της εξατομικευμένης τιμής κτήσεως
 2. Μέθοδος της μέσης σταθμικής τιμής κτήσεως (Μ.Σ.Τ)
 3. Μέθοδος της σειράς εξαντλήσεως (FIFO, first in first out)
 4. Μέθοδος της αντίστροφης σειράς εξαντλήσεως (LIFO, last in first out) *έχει καταργηθεί
Μέθοδος της εξατομικευμένης τιμής κτήσεως

Το παρακάτω παράδειγμα προϋποθέτει οι τιμές των μενόντων και πωληθέντων να παραμένουν σταθερές, κάτι που όμως στην πραγματικότητα δύσκολα συμβαίνει.

 τεμάχιαΑξία €Σύνολα €
Απόθεμα αρχής1.50080120.000
Αγορές4.00080320.000
Συνολικό Κόστος5.500 440.000
    
Πωλήσεις4.500  
Απόθεμα1.000  
    
Αποτίμηση   
Κόστος Πωληθέντων4.50080360.000
Κόστος Μενόντων1.0008080.000
Σύνολα5.500 440.000
Μέθοδος της μέσης σταθμικής τιμής κτήσεως (Μ.Σ.Ο)
 τεμάχιαΑξία €Σύνολα €
Απόθεμα αρχής (1/1)2001.000200.000
Αγορά (15/2)3001.100330.000
Αγορά (12/7)4001.160464.000
Αγορά (7/11)1001.260126.000
Σύνολο1.000 1.120.000

Η απογραφή μας στις 31/12 δείχνει μένοντα εμπορεύματα 300 μονάδες. Σε ποια τιμή θα αποτιμηθούν;

Βρίσκουμε την Μέση Τιμή (1.120)

Επομένως:

Κόστος μενόντων:      300 x 1.120 = 336.000€

Κόστος πωληθέντων: 700 x 1.120 = 784.000€

Σημειώσεις:

Ο υπολογισμός της Μέσης Τιμής γίνεται στο τέλος της λογιστικής χρήσης (31/12/20xx) και καλείται περιοδική μέση τιμή κτήσεως.

Συγκεντρώσου τώρα γιατί πάμε σε πολύ σημαντικά πράγματα στη λογιστική! 

Ισολογισμός

Μετά την σύνταξη της απογραφής στην οποία φαίνονται αναλυτικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι αξίες τους, μπορούμε να έχουμε μία συνοπτική κατάσταση της περιουσίας της επιχείρησης που λέγεται Ισολογισμός.

Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση με την οποία εμφανίζονται συνοπτικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και η αξία τους, σε ορισμένη χρονική στιγμή εκφρασμένα με το ίδιο νόμισμα.

 

Ο ισολογισμός όπως και η απογραφή στηρίζεται στη γνωστή ισότητα Ε= Π.Π+ Κ.Π ή Ε=Π. Αποτελεί την επίσημη εικόνα της συγκρότησης της περιουσίας της επιχείρησης για όσους ενδιαφέρονται για αυτή και γι αυτό δημοσιεύεται.

Κάθε συναλλαγή μεταβάλλει δύο τουλάχιστον στοιχεία. Μπορείς να σκεφτείς λογιστικά γεγονότα με αυτό το χαρακτηριστικό;

Υπόδειγμα Ισολογισμού

Όπως στην απογραφή έτσι και στον Ισολογισμό το Ενεργητικό και το Παθητικό εμφανίζονται με τις διακρίσεις τους και τις υποδιακρίσεις τους. Ο ισολογισμός καταχωρείται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών σε δύο σελίδες τη μία δίπλα στην άλλη. Στην αριστερή σελίδα καταχωρείται το ενεργητικό και στη δεξιά το παθητικό. Γραφικά ο ισολογισμός παρίσταται με το γράμμα Τ.

Συνοπτική παρουσίαση υποδείγματος Ισολογισμού τέλους χρήσης.

Μορφές Ισολογισμού

Ανάλογα με τη σχέση του Ενεργητικού με το Πραγματικό Παθητικό ο Ισολογισμός διακρίνεται σε θετικό, ουδέτερο και αρνητικό.

Θετικός είναι ο ισολογισμός στον οποίο το Ε είναι μεγαλύτερο από το Πραγματικό Παθητικό ή δεν υπάρχει Πραγματικό Παθητικό. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει καθαρή θετική περιουσία ή καθαρή θέση

Ουδέτερος είναι ο ισολογισμός στον οποίο το Ε είναι ίσο με το Πραγματικό Παθητικό. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καθαρή Θέση και η επιχείρηση ότι έχει το χρωστάει σε τρίτους.

Αρνητικός, είναι ο ισολογισμός στον οποίο το Ε είναι μικρότερο από το πραγματικό παθητικό ή δεν υπάρχει καθόλου Ε. Στην περίπτωση αυτή η Καθαρή θέση, είναι αρνητική, λέγεται έλλειμμα ή ζημία και γράφεται στην Πλευρά του Ε, ως απαίτηση της επιχείρησης, επειδή ο επιχειρηματίας που φέρει τον κίνδυνο πρέπει να το καλύψει από την ατομική του περιουσία.

Άσκηση προς επίλυση

Έστω ότι οι λογαριασμοί της επιχείρησης στις 31/12/20Χ2 παρουσιάζουν τα παρακάτω υπόλοιπα:

 • Προμηθευτές €290.000
 • Ταμείο €30.000
 • Γραμμάτια Πληρωτέα €172.000
 • Καταθέσεις Όψεως €15.000
 • Πιστωτές Διάφοροι €30.000
 • Γραμμάτια Εισπρακτέα €229.000
 • Ακίνητα €250.000
 • Πελάτες €97.000
 • Μεταφορικά Μέσα €30.000
 • Εξοπλισμός Γραφείων €16.000
 • Εμπορεύματα €360.000
 • Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις €50.000
 • Κεφάλαιο €389.000
 • Αποθέματα (καύσιμα) €4.000
 • Δάνειο (λήγει το 20Χ2) €200.000

Ζητείται:

Η παράθεση των λογαριασμών στον ισολογισμό στις 31.12.20Χ2.

 

Άσκηση προς επίλυση

Έστω ότι οι λογαριασμοί της επιχείρησης στις 31/12/20Χ2 παρουσιάζουν τα παρακάτω υπόλοιπα:

 • Καταθέσεις Όψεως €1.358
 • Ταμείο €1.000
 • Μηχανήματα €4.890
 • Εμπορεύματα €1.000
 • Xρεώστες διάφοροι €340
 • Ακίνητο €89.000
 • Μεταφορικά Μέσα €11.524
 • Συναλλαγματικές Εισπρακτέες €352
 • Έπιπλα και Σκεύη €1.256
 • Γραμμάτια Πληρωτέα €2.054
 • Δάνειο (λήγει σε 10 έτη) €69.000
 • Προμηθευτές €4.596
 • Κεφάλαιο €35.070

Ζητείται:

Η παράθεση των λογαριασμών στον ισολογισμό στις 31.12.20Χ2.

 

Άσκηση προς επίλυση

Έστω ότι οι λογαριασμοί της επιχείρησης στις 31/12/20Χ2 παρουσιάζουν τα παρακάτω υπόλοιπα σε €:

 • Εμπορεύματα 5.870
 • Πελάτες 1.200
 • Γραμμάτια Εισπρακτέα 2.310
 • Μεταφορικά Μέσα 25.000
 • Χρεώστες Διάφοροι 2.500
 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις 118.000
 • Ταμείο 2.900
 • Μετοχικό Κεφάλαιο 74.500
 • Προμηθευτές 34.000
 • Δάνειο ΕΤΕ (λήγει σε 10 έτη) 35.000
 • Γραμμάτια Πληρωτέα 5.600
 • Ενοίκια Πληρωτέα 3.680
 • Δάνειο Τρ. Πειραιώς (για κεφάλαιο κίνησης) 5.000

Ζητείται:

Η παράθεση των λογαριασμών στον ισολογισμό στις 31.12.20Χ2.

 

Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων

Η επιχείρηση, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της, αναπτύσσει πολλές δραστηριότητες, όπως π.χ αγοράζει εμπορεύματα ή πρώτες ύλες, έπιπλα, προσφέρει υπηρεσίες, πληρώνει τα ενοίκια του κτιρίου, τη μισθοδοσία του προσωπικού κ.α.

Όλες αυτές οι πράξεις , οι οποίες μεταβάλλουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού, του Πραγματικού Παθητικού και της Καθαρής περιουσίας, που στηρίζονται σε δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμών, συμβόλαια, φορτωτικές κ. α) και είναι εκφρασμένες σε χρηματικές μονάδες, ονομάζονται λογιστικά γεγονότα.

Οι μεταβολές αυτές, που ονομάζονται μετασχηματισμοί, αν αφορούν μόνο δύο στοιχεία λέγονται απλοί, ενώ αν αφορούν περισσότερα στοιχεία λέγονται σύνθετοι.

Διακρίνουμε δύο κυρίως κατηγορίες οικονομικών πράξεων (λογιστικών γεγονότων):

1.   Οικονομικές πράξεις που δεν τροποποιούν την Καθαρή περιουσία της επιχείρησης (το Αρχικό κεφάλαιο , την πρώτη χρηματοδότηση), που σημαίνει τελικά ότι στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε αποτέλεσμα, είτε θετικό (κέρδος), είτε αρνητικό (ζημία).

2.   Οικονομικές πράξεις που τροποποιούν την καθαρή περιουσία.

 

Παράδειγμα

 •  Την 1/1/20Χ1 ο Μ. Νίκου ιδρύει μια εμπορική επιχείρηση και εισφέρει: Ακινητοποιήσεις (διάφορα πάγια περιουσιακά στοιχεία ) €80.000 και Καταθέσεις στην Τράπεζα Α €20.000. 
 •  Την 10/1/20ΧΧ αγοράζει από προμηθευτές της εμπορεύματα αξίας €10.000 με μετρητά. Αυτή η οικονομική πράξη επιφέρει μία μείωση των μετρητών της επιχείρησης (στοιχείο του ενεργητικού της) κατά €10.000 αλλά και μια ταυτόχρονη και ισόποση αύξηση των εμπορευμάτων της, τα οποία επίσης αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού της. Διαπιστώνουμε ότι η οικονομική πράξη ή εμπορική συναλλαγή (αγορά εμπορευμάτων με μετρητά) τροποποιεί τις θέσεις του Ε αλλά δεν μεταβάλλει τις αξίες, το σύνολο της αξίας του Ε και βεβαίως του Π. 
 • Την 20/1/20ΧΧ αγοράζει από προμηθευτές της εμπορεύματα με πίστωση αξίας €30.000. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση κατέχει επιπλέον εμπορεύματα αξίας €30.000 (αύξηση του ενεργητικού της) αλλά ταυτόχρονα και ισόποσα δημιουργείται μια υποχρέωση προς τους προμηθευτές (αξίας €30.000) έχουμε δηλαδή μια χρηματοδότηση η οποία προέρχεται από τρίτους 

Δεν τροποποιείται η καθαρή περιουσία (το κεφάλαιο) αλλά το σύνολο του Ε και του Π αυξάνεται ισόποσα.

 • Την 30/1/20ΧΧ αγοράζει μία μηχανή αξίας €50.000. Για τον σκοπό αυτό συνάπτει τραπεζικό δάνειο ύψους €45.000 και πληρώνει και €5.000 σε μετρητά.
 • Οι ακινητοποιήσεις (δηλαδή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τμήμα των οποίων αποτελεί και η μηχανή) αυξήθηκαν κατά €50.000 ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν τα μετρητά κατά €5.000 και οι υποχρεώσεις προς την Τράπεζα αυξήθηκαν κατά €45.000 (Ισολογισμός Νο 4).
 • Η καθαρή περιουσία δεν τροποποιείται , αλλά τροποποιείται το σύνολο του Ε και του Π (αύξηση κατά €45.000, ποσό που αντιστοιχεί σε συμπληρωματικά κεφάλαια προσφερθέντα στην επιχείρηση).

Με βάση τις παραπάνω οικονομικές πράξεις διαπιστώνουμε ότι δεν τροποποιείται το Κεφάλαιο (καθαρή περιουσία), που σημαίνει ότι δεν προέκυψε κανένα αποτέλεσμα για την επιχείρηση, θετικό ή αρνητικό και ότι η μορφή του ισολογισμού παραμένει Θετική, δηλαδή Ε=ΚΠ ή Ε=ΚΠ+Π.

Η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο των διαδοχικών ισολογισμών, αν και είναι θεωρητικά ορθή, είναι πρακτικά αδύνατη γιατί:

 1. Δεν είναι δυνατόν να συντάσσουμε ένα πλήθος ισολογισμών καθημερινά, δηλαδή τόσων όσα είναι και τα λογιστικά γεγονότα.
 2. Αν υποτεθεί ότι εφαρμόζουμε τη μέθοδο των διαδοχικών ισολογισμών , δεν θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες καθενός λογιστικού γεγονότος οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες , όπως είναι τα στοιχεία  (αριθμός, ημερομηνία , ποσό )και το είδος του δικαιολογητικού (τιμολόγιο, απόδειξη κ.τ.λ) με βάση το οποίο έγινε η λογιστική πράξη.
 3. Σε περίπτωση που από κάποιο λογιστικό γεγονός δημιουργηθεί αποτέλεσμα , το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορούμε να το εμφανίσουμε κάπου μόνο του, πριν μεταβάλλουμε το κεφάλαιο.

Για τους λόγους αυτούς η λογιστική επινόησε ένα άλλο μέσο για να παρακολουθεί τα περιουσιακά στοιχεία (τους λογαριασμούς) τόσο σπουδαία, ώστε να αποκαλείται και επιστήμη των λογαριασμών.

Μετασχηματισμοί περιουσιακών στοιχείων

Απλοί μετασχηματισμοί

1. +Ε,-Ε (αύξηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου του Ενεργητικού και ταυτόχρονα ελάττωση κάποιου άλλου επίσης του Ενεργητικού). Π.χ. Αγορά επίπλων με μετρητά. Έχουμε τις μεταβολές: Αύξηση του περιουσιακού στοιχείου του Ενεργητικού «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» (+Ε) και ταυτόχρονα ισόποση ελάττωση του περιουσιακού στοιχείου του Ενεργητικού «Ταμείο»(-Ε).

2. +Ε.+Π.Π (αύξηση Ενεργητικού και ταυτόχρονα αύξηση του Πραγματικού Παθητικού). Π.χ. Αγορά εμπορευμάτων με πίστωση.

3. +Ε.+Κ.Π (αύξηση του Ενεργητικού και ταυτόχρονη αύξηση της Καθαρής Περιουσίας). Π.χ. Συμπληρωματική εισφορά μετρητών από τον επιχειρηματία.

4. -Ε,-Π.Π (ελάττωση Ενεργητικού και ελάττωση Πραγματικού Παθητικού). Π.χ. εξόφληση της υποχρέωσης σε προμηθευτή, με μετρητά.

5. -Ε.-Κ.Π (ελάττωση Ενεργητικού και ελάττωση Καθαρής Περιουσίας). Π.χ. Καταστροφή ανασφάλιστων επίπλων από φωτιά.

6. +Π.Π, -Π.Π (αύξηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου του Πραγματικού Παθητικού και ταυτόχρονη, ελάττωση κάποιου άλλου στοιχείου του Πραγματικού Παθητικού). Π.χ. Εξόφληση προμηθευτή με αποδοχή συναλλαγματικής.

7. +Π.Π,-Κ.Π (αύξηση Πραγματικού Παθητικού και ελάττωση της Καθαρής Περιουσίας) Π.χ. επιβάρυνση της επιχείρησης με τόκους από τον προμηθευτή της.

8. -Π.Π, + Κ.Π (ελάττωση Πραγματικού Παθητικού με παράλληλη αύξηση της Καθαρής Περιουσίας). Π.χ. Χορήγηση έκπτωσης στην επιχείρηση από τον προμηθευτή της.

9. +Κ.Π, -Κ.Π (αύξηση και ελάττωση της Καθαρής Περιουσίας) Π.χ. Μετατροπή (σε εταιρεία) αποθεματικών κεφαλαίων σε κεφάλαιο (μετά από τροποποίηση καταστατικού της).

Σύνθετοι μετασχηματισμοί

Για πληρέστερη κατανόηση των μεταβολών που επέρχονται στα περιουσιακά στοιχεία θα παρακολουθήσουμε με παραδείγματα μερικά λογιστικά γεγονότα τα οποία προκαλούν σύνθετες μεταβολές.

 • Αγορά εμπορευμάτων αξίας 4.000 Ευρώ τα μισά με μετρητά και τα άλλα μισά με πίστωση. Έχουμε τις μεταβολές:

Αύξηση των Εμπορευμάτων (+Ε) κατά €4.000,
Ελάττωση του Ταμείου (-Ε) κατά €2.000 και
Αύξηση των Προμηθευτών (+Π.Π) κατά €2.000

 • Πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 2.000 Ευρώ αντί 2.500 Ευρώ. Η επιχείρηση εισέπραξε τα 1.000 Ευρώ και τα υπόλοιπα με πίστωση. Έχουμε τις μεταβολές:

Ελάττωση των Εμπορευμάτων (-Ε) κατά €2.000 (όσο το κόστος τους)
Αύξηση του Ταμείου (+Ε) κατά €1.000
Αύξηση των Πελατών (+Ε) κατά €1.500 και
Αύξηση του Κεφαλαίου (+Κ.Π) κατά €500,

γιατί η επιχείρηση κέρδισε 500 Ευρώ από την πώληση των εμπορευμάτων (τα πώλησε 2.500 Ευρώ ενώ κόστιζαν 2.000 Ευρώ, δηλαδή 500 Ευρώ περισσότερο από την αξία τους).

 • Ανάληψη από τον επιχειρηματία, έναντι μελλοντικών κερδών για ατομικές του ανάγκες, μετρητών 2.000 Ευρώ και εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 500 Ευρώ. Έχουμε: Ελάττωση του Κεφαλαίου (-Κ.Π) κατά 2.500 Ευρώ Ελάττωση του Ταμείου (-Ε) κατά 2.000 Ευρώ και Ελάττωση των Εμπορευμάτων (-Ε) κατά 500 Ευρώ
 • Πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 1.000 Ευρώ αντί 850 Ευρώ με μετρητά. Έχουμε: Ελάττωση των Εμπορευμάτων (-Ε) κατά 1000 Ευρώ Αύξηση του Ταμείου (+Ε) κατά 850 Ευρώ και Ελάττωση του Κεφαλαίου (-Κ.Π) κατά 150 Ευρώ, όση είναι η ζημία που προέκυψε από την πώληση

Άσκηση προς επίλυση

Να καταχωρήσετε στο λογαριασμό ΤΑΜΕΙΟ (που έχει Χρεωστικό Υπόλοιπο 800) τις πιο κάτω πράξεις:

 1. Καταθέτουμε στη τράπεζα €200.
 2. Εισπράττουμε από πελάτη μας €60.
 3. Πληρώνουμε προμηθευτή €20.
 4. Πουλάμε εμπορεύματα με μετρητά €40.
 5. Αγοράζουμε έπιπλα με πίστωση €100.
 6. Αναλαμβάνουμε από τη τράπεζα €70.
 7. Πληρώνουμε το ενοίκιο του καταστήματος €30.
 8. Εισπράττουμε με συναλλαγματική €50.

Άσκηση με λύση

 1. 3/1/20Χ6: Έκδοση 20.000 μετοχών αξίας 1 € και κατάθεση αυτών στο Ταμείο της εταιρείας
 2. 4/1/20Χ6: Αγορά μηχανήματος 200€ με μετρητά
 3. 5/1/20Χ6: Αγορά εμπορευμάτων 400€ με πίστωση (ανοιχτή)
 4. 7/1/20Χ6: Τμηματική αποπληρωμή οφειλών στον προμηθευτή κατά 100€ με καταβολή μετρητών.
 5. 10/1/20Χ6: Συμφωνία αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση αξίας 2.000€
 6. 15/1/20Χ6: Μείωση κεφαλαίου κατά 2.000€ με την άμεση καταβολή τους στους μετόχους.
 7. 20/1/20Χ6: Για μέρος της οφειλής ποσού 200€ (από τα 300 €) υπογράφτηκε γραμμάτιο λήξεως 24/1/20Χ6.
 8. 24/1/20Χ6: Εξοφλήθηκε το γραμμάτιο ποσού 200€.
 9. 25/1/20Χ6: Μείωση κεφαλαίου κατά 3.000€. Τα χρήματα θα επιστραφούν στους μετόχους σε 3 μήνες.
 10. 26/1/20Χ6: Ο προμηθευτής δέχτηκε να συμμετέχει ως εταίρος κατά το ποσό που του οφειλόταν με ταυτόχρονη απαλοιφή της απαίτησής του.
 11. 27/1/20Χ6: Αγορά κτιρίου 2000€ με μετρητά
 12. 31/1/20Χ6: Συμφωνία ενοικίασης μέρους του κτιρίου (για 5 χρόνια) στον Βασιλείου για 300€ το μήνα
 13. 1/2/20Χ6: Η εταιρεία προπλήρωσε ασφάλιστρα για 1 έτος 1.200€
 14. 2/2/20Χ6: Ο Βασιλείου προπλήρωσε τα ενοίκια 2 μηνών

Λύση

Μέθοδος διαδοχικών ισολογισμών

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή μετά από κάθε λογιστικό γεγονός συντάσσεται νέος ισολογισμός ο οποίος εμφανίζει τη νέα οικονομική κατάσταση της λογιστικής μονάδας. Έτσι με την κατάρτιση διαδοχικών ισολογισμών παρακολουθούνται οι επιδράσεις των λογιστικών γεγονότων στα στοιχεία της λογιστικής ισότητας.

Παράδειγμα

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή μετά από κάθε λογιστικό γεγονός συντάσσεται νέος ισολογισμός ο οποίος εμφανίζει τη νέα οικονομική κατάσταση της λογιστικής μονάδας. Έτσι με την κατάρτιση διαδοχικών ισολογισμών παρακολουθούνται οι επιδράσεις των λογιστικών γεγονότων στα στοιχεία της λογιστικής ισότητας.

Δίνονται παρακάτω ορισμένα λογιστικά γεγονότα καθώς και οι σχετικοί ισολογισμοί:

Λογιστικό γεγονός 1: Ο κ. Νίκας αποφασίζει να ιδρύσει μια επιχείρηση αντιπροσωπειών αυτοκινήτων. Για τον σκοπό αυτό εισφέρει 50.000€ μετρητά.

ΕΠ
Ταμείο 50.000                      Ίδιο Κεφάλαιο  50.000

Λογαριασμοί που επηρεάζονται:

1. Ταμείο (Ενεργητικό) αυξάνεται  κατά 50.000€                    

2. Ίδιο κεφάλαιο (Καθαρή θέση) αυξάνεται κατά 50.000€

 

Λογιστικό γεγονός 2: η επιχείρηση καταβάλλει 8.000€ για την αγορά επίπλων.

ΕΠ
Ταμείο 42.000
Έπιπλα 8.000                      
Ίδιο Κεφάλαιο  50.000

Λογαριασμοί που επηρεάζονται:

1. Έπιπλα & σκεύη (Ενεργητικό) αυξάνεται κατά 8.000€

2. Ταμείο (Ενεργητικό) μειώνεται κατά 8.000€ 

 

Λογιστικό γεγονός 3: Αγοράζεται για τις ανάγκες της επιχειρήσεως ένα αυτοκίνητο αντί 90.000€ κατά το 1/3 τοις μετρητοίς και κατά το υπόλοιπο επί πιστώση.

Λογαριασμοί που επηρεάζονται:

ΕΠ
Ταμείο        12.000
Έπιπλα         8.000
Αυτοκίνητα 90.000                     
Ίδιο Κεφάλαιο   50.000
Προμηθευτές     60.000

1. Αυτοκίνητα (Ενεργητικό) αυξάνεται κατά 90.000€

2. Ταμείο (Ενεργητικό) μειώνεται με το 1/3 των 90.000 = 30.000

3. Προμηθευτές (Παθητικό) αυξάνεται  με τα 2/3 των 90.00 =60.000€

 

Λογιστικό γεγονός 4: Καταβάλλονται 3.000€ για ενοίκια γραφείων της επιχείρησης.

Το λογιστικό γεγονός αυτό αποτελεί έξοδο. Συνεπώς επηρεάζεται το Ίδιο κεφάλαιο.

Λογαριασμοί που επηρεάζονται:

ΕΠ
Ταμείο         9.000
Έπιπλα         8.000
Αυτοκίνητα 90.000                     
Ίδιο Κεφάλαιο   47.000
Πιστωτές      60.000

1. Ταμείο (Ενεργητικό) μειώνεται κατά 3.000€

2. Ίδιο κεφάλαιο (Καθαρή θέση) μειώνεται  κατά 3.000€

 

Ο τελευταίος ισολογισμός είναι και ο ισολογισμός τέλους χρήσεως.

 

ΜΑΘΗΜΑ 3

Λέξεις κλειδιά: Λογαριασμοί, ορολογία λογαριασμών, κανόνες λειτουργίας λογαριασμών, διάκριση λογαριασμών, πληρωτέα, εισπρακτέα, λογαριασμοί τάξεως, λογαριασμοί καθαρής θέσης, λογαριασμοί αξιών, ανάλυση λογιστικών γεγονότων

Λογαριασμοί

Λογαριασμός είναι ένας πίνακας με κατάλληλη γραμμογράφηση, στον οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και αιτιολογημένα οι μεταβολές ενός περιουσιακού στοιχείου σε ποσότητα και αξία (εμπορεύματα, προϊόντα).

Στους λογαριασμούς πρέπει να καταγράφεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη μεταβολή ενός περιουσιακού στοιχείου. Έτσι κάθε λογαριασμός πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

 • Τον τίτλο του, ο οποίος δηλώνει το όνομα του περιουσιακού στοιχείου που παρακολουθεί. Π.χ Μεταφορικά μέσα, Εμπορεύματα, Πελάτες, Προμηθευτές κ.τ.λ
 • Τη χρονολογία κατά την οποία έγινε η μεταβολή του περιουσιακού στοιχείου.
 • Την αιτιολογία της μεταβολής καθώς και το δικαιολογητικό (με εκδότη, αριθμό και ημερομηνία έκδοσης)  στο οποίο αναφέρεται το λογιστικό γεγονός που επέφερε τη μεταβολή του περιουσιακού στοιχείου.
 • Το μέγεθος της μεταβολής του περιουσιακού στοιχείου.

Γραφική παράσταση του λογαριασμού

Συνήθως χρησιμοποιούμε τον εξής απλό τύπο, γνωστό και σαν λογαριασμό σχήματος Τ  (Ταφ).

Ορολογία λογαριασμών

Όταν η μεταβολή καταγράφεται στη χρέωση του λογαριασμού, τότε λέμε ότι ο λογαριασμός χρεώνεται, όταν η μεταβολή καταγράφεται στην πίστωση, τότε λέμε ότι ο λογαριασμός πιστώνεται.

Καταχώρηση σε λογαριασμό είναι η εγγραφή της μεταβολής στην χρέωση ή στην πίστωσή του.

Άνοιγμα λογαριασμού είναι η δημιουργία του. Πριν δεν υπήρχε κάποια κίνησή του.

Κίνηση του λογαριασμού για κάποια χρονική περίοδο είναι το σύνολο των καταχωρήσεων σ΄ αυτόν κατά την περίοδο αυτή.

Υπόλοιπο λογαριασμού λέγεται η διαφορά μεταξύ των συνολικών ποσών της χρέωσης και της πίστωσής του. Αν η χρέωση είναι μεγαλύτερη , το υπόλοιπο λέγεται Χρεωστικό, ενώ αν η πίστωση είναι μεγαλύτερη, λέγεται Πιστωτικό.

Εξίσωση λογαριασμού έχουμεόταν τα ποσά της χρέωσης και της πίστωσης είναι ίσα.

Κλείσιμο λογαριασμού λέγεται η οριστική εξίσωσή του και σημαίνει την κατάργησή του (την παύση της λειτουργίας του).

Χρέωση και Πίστωση των λογαριασμών

Στη χρέωση καταχωρείται κάθε αύξηση στοιχείου του ενεργητικού και κάθε ελάττωση στοιχείου του Παθητικού (Πραγματικού Παθητικού και Καθαρής Περιουσίας).

Στην πίστωση καταχωρείται κάθε αύξηση στοιχείου του Παθητικού (Π. Π και Κ. Π) και κάθε ελάττωση στοιχείου του Ενεργητικού.

Σχηματικά έχουμε : 

Κανόνες λειτουργίας λογαριασμών

 1. Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού και των Εξόδων χρεώνονται με τις αυξήσεις και πιστώνονται με τις μειώσεις.
 2. Οι λογαριασμοί του Παθητικού, της Καθαρής Θέσης και των Εσόδων πιστώνονται με τις αυξήσεις και χρεώνονται με τις μειώσεις.
 3. Κάθε λογιστικό γεγονός προκαλεί μια τουλάχιστον χρέωση και μια τουλάχιστον πίστωση.

Όταν το σύνολο της χρέωσης είναι μεγαλύτερο απο το σύνολο της πίστωσης, λέμε ότι έχουμε Χρεωστικό Υπόλοιπο και συμβολίζεται με ΧΥ.

Όταν το σύνολο της πίστωσης είναι μεγαλύτερο απο το σύνολο της χρέωσης, λέμε ότι έχουμε Πιστωτικό Υπόλοιπο και συμβολίζεται με ΠΥ.

Διάκριση των λογαριασμών

 Ο αριθμός των λογαριασμών που τηρεί μια επιχείρηση εξαρτάται από ποικίλους λόγους, όπως:

 1. Το αντικείμενο δράσης της επιχείρησης, πχ: μια βιομηχανική επ/ση χρειάζεται τον λογαριασμό «πρώτες ύλες», ενώ μια εμπορική επιχείρηση δεν τηρεί το λογαριασμό «πρώτες ύλες», αφού δεν κατασκευάζει εμπορεύματα, ωστόσο και οι δύο επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τον λογαριασμό «ταμείο.
 2. Το μέγεθος της επιχείρησης, πχ μια επιχείρηση μπορεί να έχει πολλά υποκαταστήματα, όπως έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, ή μπορεί να είναι μοναδικό κατάστημα οπότε δε χρειάζεται τον λογαριασμό «Υποκαταστήματα»
 3. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, που επιβάλλονται από το κράτος σε ορισμένες επιχειρήσεις να τηρούν συγκεκριμένους λογαριασμούς.
 4. Οι πληροφορίες που θέλει να παίρνει η διοίκηση της επιχείρησης, με βάση την δυνατότητα που έχει για να τις αξιοποιήσει.

Λογαριασμοί Γενικοί (ή Περιληπτικοί), Ειδικοί (ή Αναλυτικοί).

Γενικοί ή περιληπτικοί, είναι οι λογαριασμοί στους οποίους εικονίζονται και παρακολουθούνται, στο σύνολό τους περιουσιακά στοιχεία όπως εμπορεύματα, Προμηθευτές, Μεταφορικά Μέσα κ.α.

Ειδικοί ή αναλυτικοί, είναι οι λογαριασμοί στους οποίους αναλύεται ένας γενικός ή περιληπτικός λογαριασμός, όπως οι λογαριασμοί «Αυτοκίνητα», «Πλοία» στους οποίους αναλύεται ο γενικός λογαριασμός «Μεταφορικά Μέσα».

Κάθε λογαριασμός, ο οποίος αναλύεται, είναι ειδικός για τον προηγούμενό του και γενικός για τους επόμενούς του. Η πιο πάνω διάκριση είναι αναγκαία και γίνεται από την άποψη της πληροφοριακής περιεκτικότητας του κάθε λογαριασμού.

Πρωτοβάθμιοι, Δευτεροβάθμιοι, Τριτοβάθμιοι, Τεταρτοβάθμιοι Λογαριασμοί.

Πρωτοβάθμιοι λέγονται οι λογαριασμοί που τηρούνται στο Γενικό καθολικό και με αυτούς παρακολουθούνται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης κατά ομοειδείς κατηγορίες, όπως οι λογαριασμοί «Εμπορεύματα», «Πελάτες».

Δευτεροβάθμιοι λέγονται οι ειδικοί ή αναλυτικοί λογαριασμοί κάθε πρωτοβαθμίου περιληπτικού λογαριασμού που τηρούνται στο Αναλυτικό Καθολικό, ένα για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό π.χ στο Αναλυτικό καθολικό του πρωτοβάθμιου λογαριασμού «Εμπορεύματα» τηρούνται οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί «Ανδρικά Ενδύματα», «Γυναικεία Ενδύματα».

Τριτοβάθμιοι λέγονται οι ειδικοί λογαριασμοί κάθε δευτεροβάθμιου περιληπτικού λογαριασμού που τηρούνται στο αναλυτικό καθολικό δεύτερης σειράς π. χ στο Αναλυτικό καθολικό του δευτεροβάθμιου λογαριασμού «Ανδρικά Ενδύματα» τηρούνται οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί «Σακάκια», «Κοστούμια».

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η ανάλυση σε τεταρτοβάθμιους, πεμπτοβάθμιους λογαριασμούς μέχρι την τέλεια εξατομίκευση του κάθε περιουσιακού στοιχείου.

Σχετικός είναι ο παρακάτω πίνακας:

Διευκρινήσεις στους Λογαριασμούς

ΠΛΗΡΩΤΕΑ = που ΘΑ πληρώσω (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΟ)

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ = που ΘΑ εισπράξω (ΑΠΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ)

 

Παραδείγματα εδώ

Ανάλυση λογιστικών γεγονότων

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΣΚΗΣΗ

Κάθε λογιστικό γεγονός πριν καταχωρηθεί στους λογαριασμούς θα πρέπει να αναλυθεί έτσι, ώστε να προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που θα χρεωθούν και οι λογαριασμοί που θα πιστωθούν με τα αντίστοιχα ποσά τους.

Για να πετύχουμε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε την παρακάτω μέθοδο:

 • Βρίσκω ποιοι λογαριασμοί μεταβάλλονται.
 • Βρίσκω αν αυξάνονται ή μειώνονται
 • Βρίσκω αν ανήκουν στο Ε ή στο Π ώστε να ξέρω αν θα χρεώσω ή θα πιστώσω
 • Βρίσκω το ποσό της μεταβολής

Παράδειγμα

Αγορά επίπλων αξίας €500 με πίστωση από τον προμηθευτή μας κ. Σκουρόπουλο.

Έχουμε:

 1. Προσδιορισμός λογαριασμών. Οι λογαριασμοί οι οποίοι παρακολουθούν τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβάλλονται είναι: α) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός β) Προμηθευτές
 2. Προσδιορισμός του είδους μεταβολής, α) Τα έπιπλα αυξάνονται και β) οι προμηθευτές επίσης αυξάνονται.
 3. Προσδιορισμός της κατηγορίας των λογαριασμών.
  • Τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός είναι λογαριασμός ενεργητικού και με την αύξηση χρεώνεται και
  • Οι προμηθευτές είναι λογαριασμός Πραγματικού Παθητικού και με την αύξηση πιστώνεται.
 4. Προσδιορισμός του ποσού της μεταβολής, α) Η αξία των επίπλων αυξάνεται κατά 500 Ευρώ, και β) οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές αυξάνονται κατά 500 Ευρώ επίσης.

Άσκηση προς επίλυση

Να καταχωρήσετε τις πιο κάτω πράξεις στους οικείους λογαριασμούς και από τα υπόλοιπα τους να συντάξετε τον Ισολογισμό της Grandma Vasiliki Rooms To Let:

 1. Για έναρξη των εργασιών της επιχείρησης κατατίθενται μετρητά €600.
 2. Αγοράζονται εμπορεύματα με αποδοχή συναλλαγματικής €400.
 3. Πωλούνται εμπορεύματα με πίστωση €100.
 4. Εξοφλούνται οι μισθοί του μήνα €60.
 5. Πωλούνται εμπορεύματα με έκδοση συναλλαγματικής €200.
 6. Κατατίθενται στη τράπεζα €100.
 7. Εξοφλούνται οι συναλλαγματικές αποδοχής μας.
 8. Εισπράττονται οι συναλλαγματικές εκδόσεως μας.
 9. Μας επιστρέφονται εμπορεύματα που πουλήθηκαν με πίστωση σαν ακατάλληλα €80.

Άσκηση με λύση

Τα στοιχεία του ισολογισμού σε € της Grandma Vasiliki Rooms To Let την 31/12/20Χ5 είχαν ως εξής:

Μετοχικό κεφάλαιο?Προ-πληρωθέντα ασφάλιστρα3.000
Προμηθευτές43.000Προ-εισπραχθέντα Ενοίκια6.000
Προϊόντα6.000  
Εμπορεύματα15.000Χρεώγραφα11.000
Ενυπόθηκο Οικόπεδο40.000Αμοιβές προσωπικού πλη/τέες34.000
Πελάτες, λ/μος προκαταβολών13.000Γραμμάτια εισπρακτέα7.000
Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας15.000Φόροι πληρωτέοι5.000
Αποθεματικά24.000Ταμείο4.000
Μερίσματα πληρωτέα10.000Αυτοκίνητα10.000
Πελάτες29.000Μηχανήματα50.000
Προκαταβολές σε προμηθευτές10.000Βραχυπρόθεσμο Δάνειο15.000
Κτίριο15.000Μακρ/σμο (ενυπόθηκο) Δάνειο35.000
Εργοδοτικές εισφορές πλη/τέες5.000Γραμμάτια πληρωτέα8.000
Καταθέσεις όψεως7.000Γραφική Ύλη2.000
Έπιπλα γραφείου3.000Εξοπλισμός γραφείου1.000

Ζητείται να καταρτίσετε τον Ισολογισμό την 31/12/20Χ5

Λύση

Άσκηση με λύση

Τα στοιχεία του ισολογισμού σε € της εμπορικής εταιρείας MyHome την 31/12/20Χ6 είχαν ως εξής:

Μετοχικό κεφάλαιο49.000Προ-πληρωθέντα ασφάλιστρα5.000
Μακροπρόθεσμο Δάνειο50.000Προ-εισπραχθέντα Έσοδα2.000
Προϊόντα10.000Εμπορεύματα20.000
Προμηθευτές7.000Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας10.000
Έσοδα από πωλήσεις7.000Μισθοί πληρωτέοι40.000
Έξοδα Α’ εγκατάστασης10.000Έσοδα από πωλήσεις2.000
Φόροι πληρωτέοι10.000Γραμμάτια εισπρακτέα5.000
Ταμείο5.000Γήπεδα-Οικόπεδα50.000
Αποθεματικά?Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.000
Χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες)10.000Προβλέψεις για δικαστικά3.000
Πελάτες15.000Προκαταβολές από Πελάτες13.000
Κτίρια30.000  

Ζητείται να καταρτίσετε τον Ισολογισμό την 31/12/20Χ6

Λύση

Άσκηση προς επίλυση

Κατόπιν απογραφής που διενεργηθεί στις 31/12/Χ8 στην εταιρίας μας Grandma Vasiliki Rooms To Let προέκυψαν τα εξής: Ταμείο 2.400, Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη 800, Γήπεδα 8.000, Μηχανήματα 4.000, Προκαταβολές στο προσωπικό 320, Έπιπλα 1.800, Μεταφορικά μέσα 12.000, Έτοιμα προϊόντα 7.200, Χρεόγραφα 1.600, Γραμμάτια πληρωτέα 2.800, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 80, Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  1.000,  Εταιρικό κεφάλαιο 35.320, Εμπορεύματα 2.680

Ζητείται να καταρτιστεί ο Ισολογισμός της επιχείρησης.

 

Άσκηση προς επίλυση

Η επιχείρησή μας διενέργησε πραγματική απογραφή από την οποία προέκυψαν τα εξής: Ταμείο 400, Εμπορεύματα 800, Έτοιμα προϊόντα 120, Φόροι πληρωτέοι 160, Κτίρια 2.360, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 120, Δάνεια τραπεζών μακροπρόθεσμα 1.600,  Εταιρικό κεφάλαιο 6.240, Μηχανολογικός εξοπλισμός 2.000, Χρεόγραφα 1.600, Καταθέσεις Όψεως στην ΕΤΕ 200, απαιτήσεις από πελάτες 400 και υλικά συσκευασίας 240.

Ζητείται να καταρτιστεί ο Ισολογισμός της επιχείρησης Grandma Vasiliki Rooms To Let.

 

Άσκηση προς επίλυση

Η επιχείρησή μας διενέργησε πραγματική απογραφή από την οποία προέκυψαν τα εξής: Ταμείο 400, Εμπορεύματα 800, Έτοιμα προϊόντα 120, Φόροι πληρωτέοι 160, Κτίρια 2.360, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 120, Δάνεια τραπεζών μακροπρόθεσμα 1.600,  Εταιρικό κεφάλαιο 6.240, Μηχανολογικός εξοπλισμός 2.000, Χρεόγραφα 1.600, Καταθέσεις Όψεως στην ΕΤΕ 200, απαιτήσεις από πελάτες 400 και υλικά συσκευασίας 240.

Ζητείται να καταρτιστεί ο Ισολογισμός της επιχείρησης Grandma Vasiliki Rooms To Let.

 

Άσκηση προς επίλυση

Να συντάξετε τον ισολογισμό της επιχείρησής μας Grandma Vasiliki Rooms To Let αφού λάβετε υπόψη σας ότι διαθέτει: μετρητά 100.000, έπιπλα  σκεύη 700.000, τρόφιμα – ποτά 800.000 από τα οποία οφείλει τα μισά, χρεόγραφα αξίας 500.000 ενεχυριασμένα στην Εθνική Τράπεζα για ασφάλεια δανείου 200.000,  συναλλαγματικές αποδοχής της 150.000, υποχρεώσεις στο ΙΚΑ 50.000 και συναλλαγματικές έκδοσης της 100.000.

 

Άσκηση προς επίλυση

Ποια από τα παρακάτω στοιχεία σε € του ενεργητικού της επιχείρησής μας Grandma Vasiliki Rooms To Let ανήκουν στο πάγιο ενεργητικό και ποια στο κυκλοφορούν

 • Μηχανήματα
 • Γραμμάτια εισπρακτέα
 • Φορτηγό αυτοκίνητο
 • Ταμείο
 • Εμπορεύματα (έπιπλα)
 • Καταθέσεις όψεως στην Εθνική Τράπεζα
 • Οικόπεδο
 • Υπολογιστές
 • Επιταγές εισπρακτέες
 • Υλικά
 • Μετοχές

Άσκηση προς επίλυση

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία σε € ισολογισμού της επιχείρησής μας Grandma Vasiliki Rooms To Let στις 31/12/20Χ0:

 • Πελάτες 8.200
 • Μακροπρόθεσμο δάνειο 9.000
 • Έπιπλα 11.500
 • Κτίρια 38.000
 • Προμηθευτές 15.500
 • Καταθέσεις όψεως 22.500
 • Επιταγές πληρωτέες 6.500
 • Ταμείο 3.300
 • Μετοχικό κεφάλαιο 60.000
 • Μηχανήματα 7.500

Ζητείται: Να συνταχθεί ο ισολογισμός στις 31/12/20Χ0

Άσκηση προς επίλυση

Η επιχείρησή μας Grandma Vasiliki Rooms To Let εμφανίζει τα παρακάτω δεδομένα στις 31/12/20Χ1:

 • Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 3.000
 • Διάφορα αναλώσιμα υλικά 400
 • Γήπεδα – οικόπεδα 68.000
 • Γραμμάτια πληρωτέα 29.000
 • Εταιρικό κεφάλαιο         Χ???????
 • Κτίρια 52.000
 • Μηχανήματα 65.000
 • Πελάτες 800
 • Προμηθευτές 14.000
 • Ταμείο 9.200

Ζητείται να συντάξετε τον ισολογισμό στις 31/12/20Χ1 προσδιορίζοντας και το κεφάλαιο.

 

Άσκηση προς επίλυση

Δίνονται τα στοιχεία (σε €) της εταιρείας Grandma Vasiliki Rooms To Let όπως αυτά είχαν την 31/12/Χ1 και ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισμός.

 • Ενυπόθηκα ακίνητα 250.000
 • Ενυπόθηκα δάνεια 200.000
 • Γραμμάτια εισπρακτέα 210.000
 • Καύσιμα (αποθέματα) 4.000
 • Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες  26.000
 • Ίδια κεφάλαια 389.000
 • Επιταγές εισπρακτέες 19.000
 • Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 50.000
 • Ασφάλιστρα πληρωτέα 4.000
 • Εμπορεύματα 360.000
 • Καταθέσεις όψεως 15.000
 • Εξοπλισμός γραφείων 16.000
 • Γραμμάτια πληρωτέα 172.000
 • Προμήθειες εισπρακτέες 7.000
 • Ταμείο 30.000
 • Οχήματα 30.000
 • Προμηθευτές 290.000
 • Πελάτες 90.000                                                      

Διάκριση των Λογαριασμών ανάλογα με τη φύση ή το περιεχόμενό τους

 Διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 1. Αξιών
 2. Προσώπων
 3. Εξόδων
 4. Εσόδων
 5. Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης
 6. Αμιγείς και Μεικτοί
 7. Τεχνικής Λογιστικής Φύσης: α) Αντίθετοι ή Αρνητικοί, β) Διάμεσοι, γ) Μεταβατικοί
 8. Τάξεως 

1. Αξιών: Είναι λογαριασμοί όπου παρακολουθούνται αξίες όπως τα κτίρια και τα εμπορεύματα. Οι αξίες αυτές αποκτήθηκαν με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων. Για παράδειγμα, τα εμπορεύματα πωλούνται για να αποκτηθούν έσοδα, τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για να γίνουν προϊόντα, από την πώληση των οποίων θα πραγματοποιηθούν έσοδα. Οι λογαριασμοί αξιών με τους οποίους παρακολουθούνται πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι: Εδαφικές εκτάσεις (οικόπεδα, γήπεδα κτλ.), Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα, Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις – Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, Μεταφορικά μέσα, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης πάγιων στοιχείων, Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Οι λογαριασμοί αξιών με τους οποίους παρακολουθούνται περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι: Εμπορεύματα, Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, Υποπροϊόντα και υπολείμματα, Παραγωγή σε εξέλιξη, Πρώτες και βοηθητικές ύλες – υλικά συσκευασίας, Αναλώσιμα υλικά, Είδη συσκευασίας, Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων, δηλαδή όλοι οι λογαριασμοί που παρακολουθούν περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ομάδα του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Αποθέματα υλικών αξιών» καθώς και οι λογαριασμοί «Χρεόγραφα» και «Ταμείο». Οι λογαριασμοί αξιών λειτουργούν όπως όλοι οι λογαριασμοί του Ενεργητικού. Ειδικά στους λογαριασμούς των αποθεμάτων τηρούνται χωριστοί υπολογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται οι αγορές που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα αποθέματα, αρχικά και τελικά, για κάθε κατηγορία αγαθών. Ο δευτεροβάθμιος λογαριασμός «Αποθέματα (απογραφής)» και οι αναλυτικοί του χρεώνονται κατά την έναρξη της χρήσης με την αξία των αποθεμάτων κατ’ είδος, όπως αυτά έχουν προκύψει στην απογραφή. Ο λογαριασμός «Αγορές χρήσης» και οι αναλυτικοί του χρεώνονται με τις αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσης με την αξία κτήσης των αγοραζόμενων αγαθών, αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς (έξοδα μεταφοράς, ασφάλιστρα, φορτοεκφορτωτικά κτλ.) και πιστώνονται με τις τυχόν επιστροφές αγορών καθώς και τις εκπτώσεις (εκτός τιμολογίου). Για τις τυχόν επιστροφές αγορών καθώς και τις εκπτώσεις αγορών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί «Επιστροφές αγορών», «Εκπτώσεις αγορών» με τους αναλυτικούς τους. Στην περίπτωση αυτή στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται στο λογαριασμό «Αγορές Χρήσης». Για τις εκπτώσεις που παραχωρούνται για περισσότερα από ένα είδος αγαθών και είναι δύσκολο ή αδύνατο να διαχωριστούν «κατά είδος», πιστώνεται ιδιαίτερος δευτεροβάθμιος λογαριασμός, ο λογαριασμός «Εκπτώσεις αγορών» (προφανώς χωρίς ανάλυση). Στη διάρκεια της χρήσης κανένας λογαριασμός που παρακολουθεί αποθέματα υλικών αξιών δεν πιστώνεται με εξαγωγές π.χ. πωλήσεις (με αυτές πιστώνονται λογαριασμοί των εσόδων).

2. Προσώπων: Λογαριασμοί προσωπικοί είναι οι λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται οι σχέσεις επιχείρησης με πρόσωπα (φυσικά ή νομικά). Οι σχέσεις αυτές άλλοτε είναι απαιτήσεις και ανήκουν στο ενεργητικό και άλλοτε υποχρεώσεις και ανήκουν στο παθητικό (Π.Π, Κ.Π). Σημειώνεται ότι όλοι οι λογαριασμοί του παθητικού είναι προσωπικοί. Ακόμη οι προσωπικοί λογαριασμοί διακρίνονται σε λογαριασμούς απαιτήσεων ή υποχρεώσεων σε Ευρώ και σε λογαριασμούς απαιτήσεων ή υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (συνάλλαγμα), με τους οποίους εικονίζονται και παρακολουθούνται οι αξίες του ξένου νομίσματος σε Ευρώ όπως Πελάτες και Πελάτες σε Ξ.Ν., Γραμμάτια Εισπρακτέα και Γραμμάτια Εισπρακτέα σε Ξ.Ν., Γραμμάτια Πληρωτέα και Γραμμάτια Πληρωτέα σε Ξ.Ν. Εκτός από τις παραπάνω διακρίσεις των Προσωπικών λογαριασμών έχουμε και τη διάκριση σε λογαριασμούς: α) Μακροπρόθεσμων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, εάν αυτές λήγουν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. β) Βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν μέσα στην επόμενη χρήση. Οι προσωπικοί λογαριασμοί του Ενεργητικού είναι: ΠελάτεςΓραμμάτια Εισπρακτέα, Παραγγελίες στο εξωτερικό, Χρεώστες διάφοροι, Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων (λειτουργούν προσωρινά για ποσά που καταβάλλονται σε συνεργάτες, όπως εκτελωνιστές ή σε μέλη του προσωπικού της τα οποία δαπανούν για λογαριασμό της επιχείρησης και στη συνέχεια θα αποδώσουν λογαριασμό), μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εγγυήσεις σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξης κτλ). Οι προσωπικοί λογαριασμοί του Παθητικού είναι: Προμηθευτές, Γραμμάτια Πληρωτέα, Τράπεζες – λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, Πιστωτές διάφοροι, Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, Κεφάλαιο, Αποθεματικά – Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων, Αποτελέσματα εις νέο, Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου (αντικείμενο της Λογιστικής εταιρειών).

3. Εξόδων: Έξοδο είναι κάθε μείωση της καθαρής θέσεως μιας οικονομικής μονάδας η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητές της. Κάθε μείωσης της ΚΘ μιας επιχείρησης η οποία γίνεται με σκοπό τη δημιουργία εσόδου αποτελεί έξοδο. Δεν πρέπει να συγχέεται η έννοια του εξόδου με την έννοια των πληρωμών, πχ η ισόποση εξόφληση ενός δανείου δεν αποτελεί έξοδο αλλά τακτοποίηση μίας οφειλής. Η καταβολή όμως τόκων αντιπροσωπεύει μία μείωση της καθαρής περιουσίας και άρα αποτελεί ένα έξοδο για την επιχείρηση που τους καταβάλλει και ένα έσοδο για την τράπεζα που τους εισπράττει. Άλλες πράξεις που δημιουργούν έξοδα είναι: η απασχόληση προσωπικού, η χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων. Παίρνουν ειδικούς τίτλους όπως: αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, έξοδα διαφήμισης, καύσιμα, αποσβέσεις, ασφάλιστρα, ενοίκια, τόκοι χρεωστικοί. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις της καθαρής θέσης που οφείλονται σε αναλήψεις του φορέα δεν θεωρούνται έξοδα, διότι δεν είναι δυνατόν οι αναλήψεις του επιχειρηματία να θεωρηθούν ότι συνιστούν προσδιοριστικό παράγοντα του αποτελέσματος της επιχείρησης. Τα έξοδα διακρίνονται στις πιο κάτω βασικές κατηγορίες: 1. Ανάλογα με το σκοπό στον οποίον αποβλέπει η χρησιμοποίησή τους, σε έξοδα: α) Οργανικά, που γίνονται για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης π.χ. μισθοί προσωπικού, ενοίκια κτλ. β) Ανόργανα, τα οποία δεν γίνονται για χάρη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Αυτά τα έξοδα συνδέονται με τυχαίες και ευκαιριακές δραστηριότητες, όπως π.χ. η περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου για άμεση μεταπώληση από συνεργείο αυτοκινήτων, επειδή πουλιόταν σε πολύ χαμηλή τιμή. 2. Ανάλογα με την ομαλότητα τους ή μη με το έργο που παράγεται από τη δημιουργία τους, σε έξοδα: α) Ομαλά, τα οποία βρίσκονται σε ομαλή σχέση με το έργο του παράγεται από τη δημιουργία τους. β) Ανώμαλα, τα οποία δε βρίσκονται σε ομαλή σχέση με το έργο που παράγεται από τη δημιουργία τους. Παράδειγμα: Επιχείρηση άφηνε αναμμένα τα φώτα του καταστήματος της τις νυκτερινές ώρες, χωρίς να υπάρχει λόγος και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ήταν για ένα χρόνο 5.000 Ευρώ. Υπολογίστηκε ότι η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε χωρίς λόγο ήταν 1.000 Ευρώ. Το ομαλό έξοδο είναι τα 4.000 Ευρώ και το ανώμαλο είναι τα 1.000 Ευρώ. Τα ανώμαλα έξοδα εμφανίζουν έντονα τα χαρακτηριστικά των έκτακτων ζημιών. Για το λόγο αυτό τα ανόργανα και ανώμαλα έξοδα και οι έκτακτες ζημίες έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισμό και στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται απ’ ευθείας στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης». 3. Ανάλογα με το αν βαρύνουν ένα φορέα ή μη, σε έξοδα: α) Άμεσα, τα οποία βαρύνουν μια δραστηριότητα, ένα προϊόν κτλ., π.χ. ο μισθός του μάγειρα σε εστιατόριο. β) Έμμεσα, τα οποία βαρύνουν περισσότερες από μια δραστηριότητες, προϊόντα κτλ. π.χ. το ενοίκιο σε κατάστημα πώλησης ανδρικών και γυναικείων υποδημάτων. 4. Ανάλογα με τον αν αφορούν ή όχι τη διαχειριστική χρήση, σε έξοδα: α) Δουλευμένα, τα οποία έχουν γίνει για χάρη της διαχειριστικής χρήσης, άσχετα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι. β) Μη δουλευμένα, τα οποία δεν αφορούν την παρούσα διαχειριστική χρήση, παρά το ότι πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αυτή. Παράδειγμα: Επιχείρηση πλήρωσε 1.200 Ευρώ ως ασφάλιστρα για το κτίριο της στις 31/10/20Χ1, για το χρονικό διάστημα από 1/10/20Χ1 μέχρι 30/9/20Χ2. Το ποσό των €300 (3X100 Ευρώ) αφορά τη χρήση 20Χ1 (αυτό που αναφέρεται από 1/10 έως 31/12/20Χ1) και είναι δουλευμένο για τη χρήση αυτή, ενώ το ποσό των €900 (9×100 Ευρώ) αφορά τη χρήση 20Χ2 (αυτό που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα 1/1-30/9/20Χ2) και είναι μη δουλευμένο για τη χρήση 20Χ1, παρά το ότι πληρώθηκε (για την ακρίβεια προπληρώθηκε) στη χρήση αυτή. Είναι όμως δουλευμένο έξοδο για τη χρήση 20Χ2 παρά το ότι πληρώθηκε στην προηγούμενη χρήση. Οι λογαριασμοί οργανικών εξόδων είναι: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, Αμοιβές και έξοδα τρίτων, Παροχές τρίτων, Φόροι-Τέλη, Διάφορα έξοδα, Τόκοι και συναφή έξοδα, Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος, Προβλέψεις εκμετάλλευσης. Οι λογαριασμοί ανόργανων και ανώμαλων εξόδων και έκτακτων ζημιών είναι: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα, Έκτακτες ζημίες, Έξοδα προηγουμένων χρήσεωνΠροβλέψεις για έκτακτους κινδύνουςΑποσβέσεις πάγιων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος. Τα έξοδα, μειώνουν την καθαρή περιουσία της επιχείρησης. Γι’ αυτό κάθε φορά που πραγματοποιούνται, χρεώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εξόδων. Χρεώνεται επίσης ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη» με το ποσό του ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνονται ορισμένα έξοδα, όπως συμβαίνει και με τους λογαριασμούς αξιών. 

4. Εσόδων: Έσοδο είναι κάθε αύξηση της ΚΘ μιας οικονομικής μονάδας η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητές της. Πχ πώληση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών. Παίρνουν ειδικούς τίτλους όπως έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, έσοδα ενοικίων. Τα έσοδα στην ουσία επηρεάζουν το ύψος των απαιτήσεων των φορέων των επιχειρήσεων, δηλαδή την Καθαρή περιουσία . Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών, τόκους , προμήθειες και ενοίκια. Αν και αντιπροσωπεύουν εισπράξεις (τρέχουσες ή μελλοντικές), κάθε εισροή μετρητών στην επιχείρηση δεν συνεπάγεται και δημιουργία εσόδου. Αν για παράδειγμα , εισπραχθεί ένα δάνειο από Τράπεζα, αυτή η εισροή δεν αποτελεί έσοδο για την επιχείρηση αλλά μία οφειλή της επιχείρησης προς την τράπεζα. Τα έσοδα αντιπροσωπεύουν την αύξηση της καθαρής περιουσίας της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις της ΚΘ που προέρχονται από νέες εισφορές κεφαλαίου του ιδιοκτήτη δεν θεωρούνται έσοδα διότι αυτές οι εισφορές δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν παράγοντα που διαμορφώνει το αποτέλεσμα της επιχειρήσεως. Τα έσοδα, όπως και τα έξοδα, διακρίνονται σε Λειτουργικά: είναι αυτά που προέρχονται από τις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης πχ πώληση εμ/των και σε Μη Λειτουργικά: που προέρχονται από δευτερεύουσες ή άλλες δραστηριότητες πχ μερίσματα από μετοχές άλλων. Τα έσοδα διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Οι πιο βασικές είναι: 1. Ανάλογα με την προέλευση τους, σε έσοδα: α) Οργανικά, που προέρχονται από την ομαλή εκμετάλλευση των κυρίων και των παρεπόμενων δραστηριοτήτων της επιχείρησης π.χ. πωλήσεις εμπορευμάτων, επιχορηγήσεις πωλήσεων. Συσχετίζονται με τα οργανικά έξοδα για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος της επιχείρησης. β) Ανόργανα, που προέρχονται από τυχαίες και συμπτωματικές πράξεις, συναλλαγές ή άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως π.χ. προμήθεια συνεργείου αυτοκινήτων, επειδή μεσολάβησε σε πώληση αυτοκινήτου πελάτη. Στα ανόργανα έσοδα περιλαμβάνονται και τα έκτακτα έσοδα που, αν και έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, πραγματοποιούνται από έκτακτα γεγονότα και περιστατικά, π.χ. οι συναλλαγματικές διαφορές, οι καταπτώσεις εγγυήσεων ή ποινικών ρητρών υπέρ της επιχείρησης. 2. Ανάλογα με την ομαλότητα τους, σε έσοδα: α) Ομαλά, που προέρχονται από την κανονική, ομαλή και κατά κανόνα προγραμματισμένη πορεία της δραστηριότητας της επιχείρησης. β) Ανώμαλα, που οφείλονται σε απότομες μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας ή σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά που, κάτω από κανονικές συνθήκες, δεν αναμένονται. Η χρονική τους διάρκεια είναι συνήθως περιορισμένη. Π.χ. η απεργία του προσωπικού μιας βιομηχανίας γάλακτος δίνει την ευκαιρία στις άλλες βιομηχανίες γάλακτος να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερα έσοδα. 3. Ανάλογα με το αν αφορούν ή όχι τη διαχειριστική χρήση, σε έσοδα: α) Δουλευμένα, που έχουν πραγματοποιηθεί για χάρη της χρήσης, άσχετα αν εισπραχθούν ή όχι. β) Μη δουλευμένα, που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση, παρά το ότι εισπράχθηκαν μέσα σ’ αυτή. Παράδειγμα: Ιδιωτικό σχολείο εισέπραξε €10.000 στις 2/9/20Χ1, για δίδακτρα από 1/9/20Χ1 έως 30/6/20Χ2. Από το ποσό αυτό τα €4.000 (4×1.000) αφορούν τη χρήση 20Χ1 και είναι γι’ αυτή δουλευμένο έσοδο, ενώ τα €6.000 (6×1.000) αφορούν την επόμενη χρήση, είναι για τη χρήση 20Χ1 μη δουλευμένο, θα εμφανιστούν στον ισολογισμό ως υποχρέωση και θα γίνουν έσοδο στη χρήση 20Χ2. Οι λογαριασμοί των οργανικών εσόδων είναι: Πωλήσεις εμπορευμάτων, Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών, Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού, Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών), Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών, Έσοδα κεφαλαίων, Ιδιοπαραγωγή παγίων – τεκμαρτά έσοδα από αυτομεταδόσεις και καταστροφές αποθεμάτων. Οι λογαριασμοί των ανόργανων και ανώμαλων εσόδων και έκτακτων κερδών είναι Έκτακτα και ανόργανα έσοδα, Έκτακτα κέρδη, Έσοδα προηγούμενων χρήσεων, Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. Τα έσοδα, αυξάνουν την καθαρή περιουσία της επιχείρησης. Γι’ αυτό κάθε φορά που πραγματοποιούνται, πιστώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εσόδων. Πιστώνεται επίσης ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη» με το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στα έσοδα, επειδή τον οφείλει στο Δημόσιο για λογαριασμό του οποίου τον εισπράττει. Οι εκπτώσεις και οι επιστροφές των πωλήσεων μπορούν να τηρηθούν σε ξεχωριστούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς όμως μπορούν να καταχωρηθούν στη χρέωση (αφαιρετικά) του λογαριασμού που καταχωρήθηκαν οι αντίστοιχες πωλήσεις. Αν τηρηθούν ξεχωριστοί λογαριασμοί, στο τέλος της χρήσης και πριν από τη διαδικασία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και της σύνταξης του ισολογισμού, γίνεται μεταφορά τους στο λογαριασμό «Πωλήσεις».

 1. Μεταφέρουμε τα άμεσα έξοδα και έσοδα στους αντίστοιχους λογαριασμούς εκμεταλλεύσεων
 2. Συντάσσουμε το φύλλο επιμερισμού των έμμεσων εξόδων
 3. Μεταφέρουμε τα έμμεσα έξοδα στους λογαριασμούς εκμεταλλεύσεων
 4. Προσδιορίζουμε το αποτέλεσμα από την κάθε εκμετάλλευση

Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης»

Μετά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα που πραγματοποίησε, η επιχείρηση στη διάρκεια της χρήσης, κέρδος ή ζημία. Το αποτέλεσμα της χρήσης προκύπτει από τη συσχέτιση στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» όλων των καθαρών αποτελεσμάτων των εκμεταλλεύσεων της επιχείρησης με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, τα έκτακτα κέρδη, τις έκτακτες ζημίες, τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, και τις τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» ανοίγει στο τέλος της χρήσης. Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», κέρδη, αν είναι πιστωτικό, ζημίες, αν είναι χρεωστικό, μεταφέρεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα προς διάθεση» και από εκεί, σύμφωνα με το καταστατικό και τις διατάξεις της νομοθεσίας γίνεται η διανομή τους, ή αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, μεταφέρεται στο λογαριασμό «Κεφάλαιο».

6. Αμιγής λέγεται ο λογαριασμός που χρεώνεται και πιστώνεται με το ίδιο μέτρο αξίας (π.χ. τιμή αγοράς) και το υπόλοιπο του δείχνει τη θέση του περιουσιακού στοιχείου που παρακολουθεί. Με τους αμιγείς λογαριασμούς παρακολουθούνται στοιχεία του ενεργητικού ή του πραγματικού παθητικού ή της καθαρής περιουσίας. Μεικτός λέγεται ο λογαριασμός που, εκτός από το περιουσιακό στοιχείο που προορίζεται να παρακολουθεί, περιέχει και το αποτέλεσμα που προέρχεται από αυτό, κέρδος ή ζημία. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι με διαφορετική μονάδα αξίας χρεώνεται και με διαφορετική πιστώνεται. Παρακάτω παρουσιάζουμε πρακτική εφαρμογή του θέματος, αντί για τη θεωρητική του ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το λογαριασμό «Χρεόγραφα» ως αμιγή και ως μεικτό. Σε επιχείρηση έγιναν οι ακόλουθες πράξεις: – Αγορά 1.000 μετοχών της εταιρίας «Ψ» προς 20 Ευρώ την κάθε μία με μετρητά. – Πώληση 800 μετοχών της πιο πάνω εταιρίας προς 22 Ευρώ την κάθε μία με μετρητά. Ο λογαριασμός «Χρεόγραφα», αν τηρηθεί ως αμιγής, θα χρεωθεί με 20 Ευρώ η κάθε μετοχή και θα πιστωθεί πάλι με 20. Η διαφορά θα μεταφερθεί σε λογαριασμό αποτελέσματος. Το υπόλοιπο του αμιγή λογαριασμού «Χρεόγραφα» δείχνει τη θέση των χρεογράφων που έμειναν, που είναι 20.000-16.000 = 4.000 ή 200 μετοχές προς €20 = €4.000. Στην περίπτωση του μεικτού, στο ίδιο παράδειγμα χρεώνεται ο λογαριασμός «Χρεόγραφα» με €20 η κάθε μία μετοχή, δηλαδή με την τιμή αγοράς της, αλλά πιστώνεται με την τιμή πώλησής της, που είναι €22. Όπως φαίνεται, από τα 17.600 Ευρώ τα 16.000 Ευρώ είναι το κόστος των χρεογράφων που πωλήθηκαν και τα 1.600 Ευρώ το κέρδος. Στο παράδειγμα μας αυτό έχουμε μόνο μία αγορά και μία πώληση και γνωρίζουμε τις ποσότητες. Αν όμως, είχαμε πολλές πράξεις, δηλαδή πολλές αγορές με διαφορετικές τιμές η κάθε μία και πολλές πωλήσεις πάλι με διαφορετικές τιμές η κάθε μία, τότε η τήρηση του λογαριασμού ως αμιγή γίνεται δύσκολη. Ακόμη πιο δύσκολη γίνεται, όταν ο λογαριασμός δεν τηρείται και κατά ποσότητα. Οι μεικτοί λογαριασμοί δεν παρουσιάζουν την αληθινή θέση και κίνηση του περιουσιακού στοιχείου και πρέπει να αποφεύγονται. Η τήρηση όμως των μεικτών λογαριασμών είναι αναπόφευκτη σε πολλές περιπτώσεις, όπως στα εμπορεύματα, στα χρεόγραφα, στα ξένα νομίσματα και στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα που οι τιμές τους μεταβάλλονται καθημερινά. Είναι απαραίτητο στο τέλος της χρήσης που γίνεται η απογραφή να εκκαθαρίζονται οι μεικτοί λογαριασμοί και να γίνονται αμιγείς. Με την εκκαθάρισή τους γίνεται ο διαχωρισμός των αποτελεσμάτων από τα περιουσιακά στοιχεία.

Για να γίνει εκκαθάριση πρέπει:

α) Να συνταχθεί πραγματική απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που παρακολουθούνται με τους μεικτούς λογαριασμούς, και

β) Να υπολογιστεί και να βρεθεί το αποτέλεσμα που προέκυψε.

Ακολουθεί η εγγραφή της εκκαθάρισης του μεικτού λογαριασμού, δηλαδή της μεταφοράς του αποτελέσματος σε λογαριασμό αποτελέσματος. Μετά την εγγραφή αυτή ο λογαριασμός από μεικτός γίνεται αμιγής και το υπόλοιπο του συμφωνεί με την απογραφή. Παράδειγμα εκκαθάρισης μεικτών λογαριασμών: Ο λογαριασμός «Χρεόγραφα», με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου παραδείγματος χρεώνεται με 1.000Χ20 = 20.000 και πιστώνεται με 800Χ22 = 17.600

Οι 200 μετοχές της εταιρίας «Ψ» που βρέθηκαν στο τέλος της χρήσης αποτιμήθηκαν προς 20 Ευρώ η κάθε μία, δηλαδή 200×20 = 4.000 Ευρώ.

Για να γίνει εκκαθάριση μεικτού λογαριασμού πρέπει να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα.

Από τις συνολικές πωλήσεις των χρεογράφων (φαίνονται στην πίστωση του λογαριασμού), αφαιρούμε το κόστος πωλημένων χρεογράφων. Το κόστος πωλημένων βρίσκεται, αν από όσα είχαμε στην αρχή της χρήσης και όσα αγοράσαμε στη διάρκεια της (φαίνονται στη χρέωση του λογαριασμού), αφαιρέσουμε αυτά που δεν πωλήσαμε, δηλαδή αυτά που έμειναν και βρέθηκαν στην Απογραφή. Έτσι έχουμε:

Έσοδα από χρεόγραφα (πίστωση λογαριασμού) 17.600
Μείον Κόστος πωληθέντων:  
     Συνολικό κόστος χρεογράφων (χρέωση)20.000 
     Μείον κόστος χρεογράφων που δεν πωλήθηκαν (απογραφή) 4.000 
      -16.000
ΚΕΡΔΟΣ από πώληση χρεογράφων 1.600

7. Αντίθετος ή αρνητικός λογαριασμός είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζει μειώσεις ενός άλλου λογαριασμού, ο οποίος καλείται κύριος λογαριασμός. Πχ οι λογαριασμοί «εκπτώσεις πωλήσεων» και «επιστροφές πωλήσεων» είναι αντίθετοι του ίδιου κύριου λογαριασμού «πωλήσεις».  Ο αντίθετος λογαριασμός χρησιμοποιείται στη θέση ενός άλλου λογαριασμού που λέγεται κύριος του. Λειτουργεί, όταν υπάρχει σκοπιμότητα να μη μειωθεί ο κύριος, δηλαδή να μείνει αμετάβλητη η αρχική αξία που εικονίζεται σ’ αυτόν. Επειδή ο αντίθετος λογαριασμός παρακολουθεί μόνο μειώσεις του κύριού του λογαριασμού, καλείται και αρνητικός λογαριασμός. Αντίθετοι ή αρνητικοί είναι οι λογαριασμοί που χρεώνονται η πιστώνονται αντίθετα από τους κύριούς τους, αντί γι’ αυτούς και για συγκεκριμένο λόγο. Οι αντίθετοι λογαριασμοί δεν είναι αυτοτελείς. Πρέπει να μελετάται ταυτόχρονα κύριος και αντίθετος λογαριασμός, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη αντίληψη για το περιουσιακό στοιχείο που παρακολουθούν. Ανήκουν στην ίδια κατηγορία (Ενεργητικό ή Παθητικό) με τους κύριούς τους, παρά το ότι τα ποσά τους είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Επειδή οι αντίθετοι λογαριασμοί παρακολουθούν μειώσεις του κύριού τους λογαριασμού, το ποσό τους δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερο από το ποσό του κύριού τους. Οι αντίθετοι λογαριασμοί κλείνουν, όταν πρόκειται να παύσει να λειτουργεί ο κύριος τους λογαριασμός, με μεταφορά σ’ αυτόν. Γράφονται στον Ισολογισμό αφαιρετικά από τον κύριό τους λογαριασμό, για να αποσαφηνίζεται η θέση του περιουσιακού στοιχείου και να μη δημιουργούνται συγχύσεις. Π.χ. Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο μείον τα προεξοφλημένα και μεταβιβασμένα.

8. Οι διάμεσοι λογαριασμοί (ομάδα 9), μέσα στο σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως, αποτελούν το συνδετικό κρίκο ή τη γέφυρα από την οποία μεταφέρονται στην αναλυτική λογιστική τα δεδομένα των αρχικών αποθεμάτων, των αγορών, των εξόδων και εσόδων, καθώς και των αποτελεσμάτων των λογαριασμών της ομάδας 8, χωρίς κατά τη μεταφορά αυτή να θίγονται ή να κινούνται οι οικείοι λογαριασμοί της γενικής λογιστικής. Διάμεσοι λέγονται οι λογαριασμοί που παρεμβάλλονται μεταξύ δύο άλλων λογαριασμών, χωρίς να φέρνουν μεταβολές σ’ αυτούς. Οι διάμεσοι λογαριασμοί τελικά εξισώνονται, αφού δέχονται ίσα ποσά στη χρέωση και στην πίστωση τους.

Οι επιχειρήσεις κατά τον κλείσιμο του Ισολογισμού τους ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψουν έξοδα ή ζημίες, χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια το μέγεθος τους ή το χρόνο πραγματοποίησης τους ή και τα δύο. Για να μπορούν να ανταποκριθούν σ’ αυτά τα έξοδα ή τις ζημίες, όταν πραγματοποιηθούν, κρατούν ορισμένο ποσό, το οποίο καλείται πρόβλεψη.

Διακρίνονται σε:

α) Προβλέψεις για κινδύνους εκμετάλλευσης, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν έξοδα της χρήσης που πιθανολογούνται ότι θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Π.χ. οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις* κτλ.

β) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν πιθανές ζημίες ή έξοδα. Π.χ. οι προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα, οι προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων κτλ.

Ο σχηματισμός των προβλέψεων για κινδύνους εκμετάλλευσης γίνεται με χρέωση του λογαριασμού «Προβλέψεις εκμετάλλευσης», ο οποίος είναι λογαριασμός οργανικών εξόδων και πίστωση του λογαριασμού. «Προβλέψεις» του οποίου το υπόλοιπο φανερώνει τη σχηματισμένη πρόβλεψη.

Όταν πραγματοποιηθεί το έξοδο, ο λογαριασμός «Προβλέψεις» χρεώνεται.

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το έξοδο ή αν η σχηματισμένη πρόβλεψη είναι μεγαλύτερη από το ποσό που πραγματικά απαιτήθηκε, τότε η αχρησιμοποίητη πρόβλεψη ή το αχρησιμοποίητο τμήμα της μεταφέρεται στο λογαριασμό «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων», προκειμένου να αυξήσει τα «αποτελέσματα χρήσης» τα οποία στο παρελθόν είχε μειώσει.

Ο σχηματισμός των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους γίνεται με χρέωση του Λογαριασμού «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους», ο οποίος μεταφέρεται απ’ ευθείας στο λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης».

Συνεπώς μπορούμε να πούμε πως ο ενδιάμεσος λογαριασμός εξισώνεται παρεμβαλλόμενος μεταξύ των ουσιαστικών λογαριασμών, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτοί, ενώ με την παρεμβολή αυτή αποτρέπεται το φαινόμενο της διπλής καταχώρησης.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με την παρεμβολή του διάμεσου, επιτυγχάνεται και η λήψη στατιστικών στοιχείων. Έτσι ο διάμεσος μας δίνει το ποσό των πωλήσεων μετρητοίς, ενώ το ποσό αν το αφαιρέσουμε από τις συνολικές πωλήσεις μας δίνει το ύψος των πωλήσεων επί πιστώσει.

Άλλοι διάμεσοι λογαριασμοί ενδεικτικά είναι: Επιστροφές αγορών, Εκπτώσεις αγορών, Επιστροφές πωλήσεων, Εκπτώσεις πωλήσεων, Αγορές τοις μετρητοίς, Πωλήσεις τοις μετρητοίς

9. Όπως οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, έτσι και οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού εξυπηρετούν το σκοπό της αναμορφώσεως των λογαριασμών του ισολογισμού στο πραγματικό μέγεθός τους κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Ειδικότερα, στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού καταχωρούνται τα έσοδα της επόμενης χρήσεως που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της κλειόμενης χρήσεως, που πραγματοποιούνται δηλαδή μέσα στη χρήση, δεν πληρώνονται όμως μέσα σ αυτή, ούτε είναι δυνατή η πίστωσή τους σε προσωπικούς λογαριασμούς, επειδή δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος της χρήσεως. Πχ «εκπτώσεις επι πωλήσεων χρήσεως υπο διακανονισμό». Οι μεταβατικοί λογαριασμοί δημιουργούνται κατά κανόνα στο τέλος της χρήσης και είναι λογαριασμοί του Ισολογισμού. Η ανάγκη δημιουργίας προκύπτει κατά την τακτοποίηση των λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα δουλευμένα έσοδα και έξοδα της χρήσης και μόνο αυτά. Για παράδειγμα, αν σε μία επιχείρηση στο τέλος της χρήσης διαπιστωθεί ότι ο λογαριασμός «Ενοίκια» δεν περιλαμβάνει το ενοίκιο του Δεκεμβρίου το οποίο οφείλεται, θα πρέπει να καταχωρηθεί το ποσό του ενοικίου στον αντίστοιχο λογαριασμό εξόδου και συγχρόνως να εμφανιστεί σε μεταβατικό λογαριασμό η υποχρέωση για την πληρωμή του. Ο μεταβατικός λογαριασμός θα εμφανιστεί στον Ισολογισμό, στην προκειμένη περίπτωση στη στήλη του Παθητικού ως υποχρέωση, και θα κλείσει στη νέα χρήση, όταν γίνει η πληρωμή του ενοικίου. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί διακρίνονται σε μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και σε μεταβατικούς λογαριασμούς Παθητικού.

Στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού καταχωρούνται:

α) Τα έξοδα που πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αλλά αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις.

β) Τα έσοδα που ανήκουν στη χρήση που κλείνει αλλά δεν έχουν εισπραχθεί μέσα σ’ αυτή.

Στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Παθητικού καταχωρούνται:

α) Τα έσοδα που εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση αλλά αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις.

β) Τα έξοδα που ανήκουν στη χρήση που κλείνει αλλά δεν έχουν πληρωθεί μέσα σ’ αυτή.

Ερώτηση: Μπορείς να σκεφτείς λογιστικά γεγονότα που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους μεταβατικούς λογαριασμούς; Ποια θα είναι η συνέχεια τους;

10. Τάξεως: Οι λογαριασμοί τάξεως με τους οποίους παρέχονται σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην ομάδα 10 του ΕΓΛΣ. Οι λογαριασμοί τάξεως είναι λογαριασμοί ειδικής κατηγορίας, στους οποίους απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιμες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας, η οποία όμως (ποσοτική μεταβολή) είναι δυνατό να επέλθει στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε αμοιβαία, κατά ζεύγη λογαριασμών, σε αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 10, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συλλειτουργίας τους με τους λογαριασμούς ουσίας της γενικής λογιστικής (λογ. ομάδων 1-8) και της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως (λογ. ομάδας 9).

Με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως:

 • Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία.
 • Εγγυήσεις που λαμβάνονται από την οικονομική μονάδα για εξασφάλιση απαιτήσεών της.
 • Εγγυήσεις που παραχωρούνται από την οικονομική μονάδα για εξασφάλιση υποχρεώσεών της.
 • Αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσεως συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους.
 • Διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία

Οι λογαριασμοί τάξης λειτουργούν σε αυτόνομο λογιστικό Κύκλωμα και έχουν ως εξής:

Από την ανάπτυξη των λογαριασμών τάξης συμπεραίνουμε, ότι αυτοί λειτουργούν κατά ζεύγη, δηλαδή, όταν χρεώνεται ο ένας λογαριασμός του ζεύγους, πιστώνεται ο άλλος και αντίθετα. Η λειτουργία κατά ζεύγη γίνεται όχι μόνο σε επίπεδο πρωτοβάθμιων λογαριασμών αλλά σε όλα τα επίπεδα. Επειδή λοιπόν λειτουργούν κατά ζεύγη, έχουν υπόλοιπα ίσα και αντίθετα. Οι λογαριασμοί τάξης είναι αμιγείς λογαριασμοί, δηλαδή χρεώνονται και πιστώνονται πάντα με την ίδια μονάδα αξίας. Όμως δεν είναι πάντοτε δυνατό να τηρούνται σε πραγματικές αξίες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να λειτουργούν με λογιστικά ισότιμα, δηλαδή συμβολικές αξίες που δείχνουν κατά κύριο λόγο την ύπαρξη και μόνο των περιουσιακών στοιχείων που απεικονίζονται με την εγγραφή τάξης π.χ. όταν φυλάσσονται στις αποθήκες της επιχείρησης «Χ» κιβώτια σφραγισμένα αγνώστου περιεχομένου ή περιεχομένου το οποίο είναι δύσκολο ν’ αποτιμηθεί ή δεν ενδιαφέρει η αποτίμηση τόσο, όσο η ποσότητα που φυλάσσεται, τότε χρησιμοποιούμε λογιστικό ισότιμο για την αποτίμησή του, που μπορεί να ανέρχεται σε ένα Ευρώ για κάθε κιβώτιο. Οι λογαριασμοί τάξης εμφανίζονται ιδιαιτέρως στον ισολογισμό, κάτω από τα συνολικά αθροίσματα του Ενεργητικού και του Παθητικού.

Ερώτηση: Οι λογαριασμοί τάξης κατά πόσο μεταβάλλουν την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησής μας στον Ισολογισμό;


Ερώτηση: Ο ΦΠΑ είναι έσοδο ή έξοδο ή κάτι άλλο για την επιχείρηση;

Απάντηση

Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης

Οι λογαριασμοί Καθαρής θέσης, ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης και την πηγή προελεύσεως τους διακρίνονται σε κατηγορίες. Εάν έχουμε Ατομική επιχείρηση τότε έχουμε ένα λογαριασμό: «Ίδιο Κεφάλαιο» = οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον φορέα της. Εάν έχουμε εταιρεία τότε έχουμε δύο ή περισσότερους λογαριασμούς: «Μετοχικό Κεφάλαιο» = οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους μετόχους από τις εισφορές τους. «Τακτικό αποθεματικό» = Κέρδη της εταιρείας που δεν έχουν διανεμηθεί (υποχρεωτικός λογαριασμός στην περίπτωση υπάρξεως κερδών). «Έκτακτο αποθεματικό» = Κέρδη της εταιρείας που δεν έχουν διανεμηθεί (προαιρετικός λογαριασμός).

Subscribe, like, share, comment

Subscribe, like, share, comment

Subscribe, like, share, comment

To tsikolatas.com αναπτύσσεται μέσα από την  σας. Κάντε την να μεγαλώσει με εγγραφή και λάικ στα κανάλια μας

Σχέση Ισολογισμού και Λογαριασμών

Ο ισολογισμός δίνει μια συνολική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης σε κάποια συγκεκριμένη χρονική, ενώ ο λογαριασμός αναφέρεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Για να παρακολουθήσουμε τη θέση και την κίνηση κάθε περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να ανοίξουμε (δημιουργήσουμε) τους λογαριασμούς σύμφωνα με τα πιο πάνω:

 • Οι λογαριασμοί του Ε χρεώνονται με τα ποσά που έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στον Ισολογισμό.
 • Οι λογαριασμοί του ΠΠ πιστώνονται με τα ποσά που έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στον Ισολογισμό
 • Οι λογαριασμοί της ΚΠ πιστώνονται. Αν όμως ο ισολογισμός είναι αρνητικός (Ε< Π.Π) ,τότε χρεώνονται.

ΜΑΘΗΜΑ 4

Λέξεις κλειδιά: Διπλογραφική μέθοδος, Ημερολόγιο, ενημέρωση λογιστικών βιβλίων, καθολικά, ισοζύγιο

Βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου

Διπλογραφική μέθοδος είναι η καταγραφή των μεταβολών που προέρχονται από ένα λογιστικό γεγονός, όπου κινούνται δύο τουλάχιστον λογαριασμοί από τους οποίους ένας ή περισσότεροι χρεώνονται και ένας ή περισσότεροι πιστώνονται και το άθροισμα των ποσών των χρεώσεων είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των ποσών των πιστώσεων. 

 

Λογιστικά Βιβλία

Τα κύρια βιβλία που απαιτούνται, όταν μια επιχείρηση τηρεί διπλογραφικό σύστημα είναι:

 1. Το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, στο οποίο καταχωρούνται κατά τη σύνταξη τους οι απογραφές και οι ισολογισμοί.
 2. Το Ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται όλα τα λογιστικά γεγονότα με χρονολογική σειρά.
 3. Το Γενικό Καθολικό, στο οποίο τηρούνται οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί.
 4. Τα Αναλυτικά Καθολικά, στα οποία τηρούνται οι αναλυτικοί λογαριασμοί κάθε λογαριασμού ανώτερου βαθμού.

Άλλα βιβλία είναι το βιβλίο αποθήκης, το βιβλίο Μητρώο Γραμματίων εισπρακτέων καθώς και το βιβλίο Μητρώο Γραμματίων πληρωτέων. Αν η επιχείρηση δεν τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας, τότε μπορεί να τηρεί βιβλίο Αγορών ή βιβλίο Εσόδων – Εξόδων. Τα βιβλία που τηρεί μια επιχείρηση ορίζονται από τον ΚΦΑΣ ανάλογα κυρίως με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων. Από τον ΚΦΑΣ ορίζονται επίσης τα βιβλία, που πρέπει να θεωρηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν, από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κατά κανόνα της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση.

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών

Συγκεντρώνει τους ισολογισμούς όλων των ετών

Καθολικά

Καθολικό ονομάζεται το βιβλίο εκείνο στο οποίο καταχωρούνται οι λογαριασμοί που μεταφέρονται από το ημερολόγιο της επιχειρήσεως. Στο καθολικό κάθε λογαριασμός είναι καταχωρημένος σε ιδιαίτερη σελίδα. Στο ημερολόγιο οι εγγραφές καταχωρούνται η μία μετά την άλλη.

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ: είναι εκείνο στο οποίο παρακολουθείται η κίνηση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών
 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ: είναι εκείνο στο οποίο παρακολουθείται  η κίνηση καθενός από τους αναλυτικούς λογαριασμούς οι οποίοι ονομάζονται και δευτεροβάθμιοι.

Πχ. Στο γενικό καθολικό παρακολουθείται ο λογαριασμός «Πελάτες» ενώ στο «αναλυτικό καθολικό Πελατών» παρακολουθείται η κίνηση καθενός πελάτη ξεχωριστά (Πελάτης Γεωργίου, Πελάτης Αλεξίου κτλ) 

Ημερολόγιο

Τα λογιστικά γεγονότα, πριν την καταχώρησή τους στους λογαριασμούς, καταγράφονται σε ένα ειδικό βιβλίο, το Ημερολόγιο. Το ημερολόγιο είναι ένα λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο, όλα τα λογιστικά γεγονότα που συμβαίνουν στην επιχείρηση. Η καταχώρηση κάθε λογιστικού γεγονότος στο ημερολόγιο λέγεται ημερολογιακή εγγραφή ή ημερολογιακό άρθρο και στηρίζεται πάντα σε δικαιολογητικό ή αποδεικτικό έγγραφο όπως τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, απόδειξη πληρωμής, συμφωνητικό, φορτωτική κτλ.

Απαραίτητα στοιχεία κάθε ημερολογιακού άρθρου είναι:
α) Ο αύξοντας αριθμός του
β) Η ημερομηνία καταχώρησης του άρθρου
γ) Οι τίτλοι των λογαριασμών που χρεώνονται και πιστώνονται με τα ποσά τους. 
δ) Η αιτιολογία της εγγραφής του άρθρου, που είναι ένα σύντομο ιστορικό του λογιστικού γεγονότος με αναφορά και του σχετικού δικαιολογητικού.

Το ημερολογιακό άρθρο, όταν περιλαμβάνει δύο λογαριασμούς, λέγεται απλό, ενώ, όταν περιλαμβάνει περισσότερους λέγεται σύνθετο.

Το πρώτο άρθρο που καταχωρείται στο ημερολόγιο είναι ο αρχικός ισολογισμός (για το άνοιγμα των βιβλίων) και το τελευταίο ο τελικός ισολογισμός (αντίθετα για το τεχνητό κλείσιμο των βιβλίων).

Μετά την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στο ημερολόγιο, γίνεται η μεταφορά των μεταβολών στους αντίστοιχους λογαριασμούς. Η τήρηση του βιβλίου του Ημερολογίου είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία.

Περιγραφή και τρόπος τήρησης

Γνωρίζουμε, σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο, ότι τα ποσά των μεταβολών που προκύπτουν από ένα λογιστικό γεγονός θα έχουν ίσο άθροισμα χρεώσεων και πιστώσεων. Κατά συνέπεια, στο ημερολόγιο στο οποίο καταχωρούνται τα λογιστικά γεγονότα, οι στήλες της χρέωσης και της πίστωσης θα έχουν ίσα αθροίσματα. Για να ελέγχεται αυτή η βασική ισότητα στο ημερολόγιο θα πρέπει τα αθροίσματα της χρέωσης και της πίστωσης να μεταφέρονται από σελίδα σε σελίδα.

Η μεταφορά γίνεται με την εξής διαδικασία:
α) Στο τέλος της κάθε σελίδας αθροίζονται τα ποσά και γράφονται στην τελευταία γραμμή, με την ένδειξη «Σε μεταφορά».
β) Στην πρώτη γραμμή της επόμενης σελίδας και στις αντίστοιχες στήλες γράφονται τα μεταφερόμενα αθροίσματα, με την ένδειξη «Από μεταφορά».

Στην περίπτωση που ένα ημερολογιακό άρθρο άρχισε να καταχωρείται σε μια σελίδα αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η καταχώρησή του, γιατί οι γραμμές της σελίδας δε φτάνουν για όλους τους λογαριασμούς ή την αιτιολογία, θα συνεχιστεί στην επόμενη σελίδα, κάτω από την ένδειξη «Από μεταφορά».

 

Άσκηση προς επίλυση

Να καταχωρήσετε τις παρακάτω πράξεις στο Ημερολόγιο:

 1. Αγορά μηχανημάτων με μετρητά 150.
 2. Αγορά επίπλων με επιταγή 450.
 3. Αγορά αυτοκινήτου με πίστωση 500.
 4. Αγορά εμπορευμάτων με αποδοχή συν/κής 300.
 5. Πώληση εμπορευμάτων με μετρητά 200.
 6. Πώληση προϊόντων με επιταγή 100.
 7. Πώληση καυσίμων με πίστωση 250.
 8. Πώληση τροφίμων με έκδοση συν/κής 350.
 9. Εξοφλείται η συναλλαγματική της πράξης 4.
 10. Πληρώνονται οι πιστωτές μας.
 11. Εισπράττεται η συναλλαγματική της πράξης 8.
 12. Μας εξοφλούν οι χρεώστες μας.
 13. Κατατίθεται η επιταγή της πράξης 6 στην τράπεζα σε λογαριασμό όψεως.

Άσκηση προς επίλυση

Να καταχωρηθούν οι πιο κάτω πράξεις στο Ημερολόγιο (σε €):

 1. Πωλούνται με πίστωση εμπορεύματα αξίας 100 αντί 180.
 2. Καταστρέφονται ανασφάλιστα εμπορεύματα 200.
 3. Αγοράζονται γραφικά (= γενικά έξοδα) 15.
 4. Επιστρέφουμε εμπορεύματα που αγοράσαμε 120.
 5. Παραχωρούμε έκπτωση σε πελάτες μας 150.
 6. Αποσύρονται από τη τράπεζα 250.
 7. Πουλάμε με μετρητά ομολογίες (= χρεόγραφα) της ΔΕΗ 100, αφού αποκόπτονται τοκομερίδια που είχαν λήξη 10.
 8. Μας επιστρέφουν εμπορεύματα που πουλήσαμε 80.
 9. Προμηθευτής μας, μας παραχωρεί έκπτωση 40.
 10. Εισπράττονται τα τοκομερίδια της 7ης πράξης.
 11. Εισφέρεται ακίνητο αξίας 5.000, υποθηκευμένο στην ΑΤΕ για ασφάλεια δανείου 1.000.
 12. Λαϊκό λαχείο αξίας 5, που εφέρετο σαν μετρητά, κερδίζει 120.

Άσκηση με λύση

Σας δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης ‘Α.Β. Α.Ε’ την 30/11/20Χ6

  ΧΠΙΣΟΛ ή ΚΑΧ
Οικόπεδα10.00010.000 ΙΣΟΛ
Πιστωτές Διάφοροι1.000 1.000ΙΣΟΛ
Προμηθευτές3.000 3.000ΙΣΟΛ
Μακροπρόθεσμα Δάνεια πληρωτέα7.000 7.000ΙΣΟΛ
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια πληρωτέα3.000 3.000ΙΣΟΛ
Μετοχικό Κεφάλαιο65.000 65.000ΙΣΟΛ
Πωλήσεις (Έσοδα από πωλήσεις)40.000 40.000 
Εμπορεύματα33.00033.000 ΙΣΟΛ
Κτίρια60.00060.000 ΙΣΟΛ
Προεισπραχθέντα Έσοδα5.000 5.000ΙΣΟΛ
Προκαταβολές σε προμηθευτές2.0002.000 ΙΣΟΛ
Αμοιβές προσωπικού8.0008.000  
Αποθεματικά7.000 7.000ΙΣΟΛ
Ταμείο31.00031.000 ΙΣΟΛ
Κέρδη από πώληση παγίων2.000 2.000 
Φόροι πληρωτέοι1.000 1.000ΙΣΟΛ
Πελάτες10.00010.000 ΙΣΟΛ
Γραμμάτια πληρωτέα4.000 4.000ΙΣΟΛ
Έκτακτες ζημίες1.0001.000  
Προπληρωθέντα Ενοίκια2.0002.000 ΙΣΟΛ
Προκαταβολές από πελάτες5.000 5.000ΙΣΟΛ
Κρατήσεις και εισφορές πληρωτέες13.000 13.000ΙΣΟΛ
Πιστωτικοί τόκοι1.000 1.000 
ΣΥΝΟΛΟ 157.000157.000 

Ζητείται

 1. Να συμπληρώσετε το Ισοζύγιο αναγράφοντας ποιοι λογαριασμοί έχουν Χρεωστικό ή Πιστωτικό Υπόλοιπο και αν αποτελούν λογαριασμούς του Ισολογισμού ή λογαριασμούς εσόδων – εξόδων.
 • Να καταχωρήσετε τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα
  • 2/12: Αγορά Εμπορευμάτων αξίας 10.000€, εκ των οποίων με μετρητά 5.000€, με συμψηφισμό των προκαταβολών και τα υπόλοιπα με πίστωση.
  • 8/12: Είσπραξη απαιτήσεων (σε μετρητά) από πελάτες ύψους 3.000€.
  • 10/12: Πώληση Εμπορευμάτων αντί 10.000€, εκ των οποίων με μετρητά 2.000€, με έκδοση γραμματίων 1.000€, με συμψηφισμό των προκαταβολών και τα υπόλοιπα με πίστωση.
  • 14/12: Η εταιρεία κατέβαλλε σε μετρητά 2.000€ για εξόφληση γραμματίων.
  • 15/12: Η εταιρεία κατέβαλλε σε μετρητά την τελευταία τοκοχρεολυτική δόση του βραχυπρόθεσμου δανείου ύψους 3.500€.
 • 27/12: Η εταιρεία εισέπραξε σε μετρητά 1.000€ από διάφορα έσοδα και έλαβε λογαριασμό τηλεφώνου από Ο.Τ.Ε. ύψους 2.000€.
  • 29/12: Η εταιρεία πλήρωσε τον Ο.Τ.Ε. με μετρητά
  • 31/12: Η εταιρεία κατέβαλλε για αμοιβές εργαζομένων 10.000€ (καθαρό ποσό) ενώ οι εργοδοτικές εισφορές ύψους 3.000 και οι κρατήσεις εργαζομένων ύψους 2.000€ οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία.

Λύση

Άσκηση με λύση

Σας δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης ‘Α.Β. Α.Ε’ την 31/12/20Χ6

Κτίρια30.000 Μετοχικό Κεφάλαιο60.000
Έπιπλα και Σκεύη5.000 Γραμμάτια Πληρωτέα10.000
Εμπορεύματα10.000 Προμηθευτές5.000
Γραφική ύλη200 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις3.000
Πελάτες5.000 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς1.000
Γραμμάτια Εισπρακτέα5.000 Προεισπραχθέντα ενοίκια1.000
Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα2.800   
Ταμείο22.000   

Ζητείται

Να καταχωρήσετε τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα

 • 1/4: Αγορά αυτοκινήτου αξίας 1000€ με υπογραφή επιταγής. Η επιταγή θα αποπληρωθεί την 1/4/2008.
 • 1/5: Αγορά μηχανημάτων αξίας 200€ τοις μετρητοίς. Η εταιρεία κατέβαλε σε μετρητά και 50€ για έξοδα μεταφοράς και συναρμολόγησης.
 • 1/6: Η εταιρεία προπλήρωσε σε μετρητά ασφάλιστρα για 1 έτος ύψους 1.200 €.
 • 1/7: Αγορά Εμπορευμάτων αξίας 6.000€ αντί 5.000€, εκ των οποίων με μετρητά 3.000€, 1000€ με πίστωση και τα υπόλοιπα με γραμμάτια..
 • 5/7: Αγορά γραφικής ύλης 200€ με μετρητά.
 • 20/7: Είσπραξη απαιτήσεων (σε μετρητά) από πελάτες ύψους 500€.
 • 1/9: Πώληση Εμπορευμάτων αντί 15.000€, εκ των οποίων με μετρητά 12.000€, με έκδοση γραμματίων (διάρκειας ενός έτους) ύψους 1.000€ στα οποία δεν είχαν προστεθεί τόκοι και τα υπόλοιπα με πίστωση.
 • 1/10: Εμπορεύματα αξίας 1.000 καταστράφηκαν από πυρκαγιά
 • 1/11: Η εταιρεία έλαβε βραχυπρόθεσμο (ενός έτους) δάνειο 2.000€ με ετήσιο επιτόκιο 12% και το αντληθέν χρηματικό ποσό κατατέθηκε σε λογαριασμούς όψεως της εταιρείας.
 • 10/11: Η εταιρεία κατέβαλλε τοις μετρητοίς 1.000€ για εξόφληση γραμματίων.
 • 1/12: Η εταιρεία εισέπραξε τοις μετρητοίς 2.000€ από διάφορα έσοδα και κατέβαλλε τοις μετρητοίς για γενικά έξοδα 500€, για επισκευές αυτοκινήτων  300€ και αποπλήρωσε τις οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • 31/12: Η εταιρεία κατέβαλλε (σε μετρητά) για αμοιβές εργαζομένων 8.000€ ενώ οι εργοδοτικές εισφορές ύψους 2.000 και οι κρατήσεις εργαζομένων ύψους 1.000€ οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία.

Λύση

Άσκηση με λύση

Σας δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης ‘Α.Β. Α.Ε’ την 31/12/20Χ7

Κτίρια60.000 Μετοχικό Κεφάλαιο100.000
Αυτοκίνητα40.000 Μακροπρόθεσμο Δάνειο50.000
Εμπορεύματα35.000 Γραμμάτια Πληρωτέα5.000
Ενεχυριασμένα Εμπορεύματα15.000 Προμηθευτές25.000
Πελάτες20.000 Προκαταβολές από πελάτες10.000
Γραμμάτια Εισπρακτέα10.000 Κρατήσεις και εισφορές πληρωτέες8.000
Προκαταβολές από προμηθευτές10.000 Προεισπραχθέντα ενοίκια1.000
Καταθέσεις όψεως5.000 Βραχυπρόθεσμο δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα9.000
Ταμείο15.000 Μερίσματα πληρωτέα2.000

Ζητείται

Να καταχωρήσετε τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα

 1. Αγορά Εμπορευμάτων αξίας €30.000 αντί €28.000, με συμψηφισμό των προκαταβολών, με μετρητά €2.000, και το υπόλοιπο με γραμμάτια στα οποία δεν είχε ενσωματωθεί τόκος.
 2. Η εταιρεία προεξόφλησε στην τράπεζα γραμμάτια εισπρακτέα ονομαστικής αξίας €7.000 αντί €6.500 που κατατέθηκε σε λογαριασμό όψεως που η επιχείρηση τηρεί στην τράπεζα.
 • Πώληση Εμπορευμάτων αντί €40.000, εκ των οποίων με μετρητά €20.000, με έκδοση γραμματίων €5.000, με συμψηφισμό των προκαταβολών και τα υπόλοιπα με πίστωση.
 • Η εταιρεία αποπλήρωσε το βραχυπρόθεσμο δάνειο με μετρητά, κατέβαλλε σε μετρητά €500 για τόκους και έλαβε πίσω τα ενεχυριασμένα εμπορεύματα. Επίσης έλαβε ειδοποίηση ότι ο οφειλέτης των γραμματίων εξόφλησε το γραμμάτιο.
 • Έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών ποσού €30.000 και αυτοκινήτων ύψους €20.000.
 • Αγορά μηχανημάτων αξίας €2.000 με έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής. Η εταιρεία κατέβαλε €200 σε μετρητά για έξοδα μεταφοράς και συναρμολόγησης.
 • Η εταιρεία εξόφλησε τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία με έκδοση επιταγής ημέρας.
 • Η εταιρεία εισέπραξε €5.000 από διάφορα λειτουργικά έσοδα και κατέβαλλε για γενικά έξοδα €2.000, για επισκευές αυτοκινήτων €1.000 και για προπληρωμή ασφαλίστρων €500.
 • Εμπορεύματα της εταιρείας αξίας €2.000 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η ασφαλιστική εταιρεία αναγνώρισε το 60% της ζημιάς το οποίο θα αποπληρώσει την επόμενη χρονιά
 • Οι μικτές αμοιβές των εργαζομένων ανέρχονταν στο ποσό των €8.000. Οι εργοδοτικές εισφορές ύψους €2.000 και οι κρατήσεις εργαζομένων ύψους €1.000 οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία ενώ οι καθαρές αμοιβές αποδόθηκαν με μετρητά στους εργαζόμενους.

Λύση

Άσκηση προς επίλυση

Δίνονται τα εξής λογιστικά γεγονότα και ζητείται να γίνει η καταχώρησή τους στους σχετικούς λογαριασμούς.

 1. Ο Αλεξίου εισφέρει 30.000€ μετρητά για ίδρυση μιας ατομικής επ/σης.
 2. Αγοράζονται δύο Η/Υ για το λογιστήριο έναντι 600€ επι πιστώσει
 3. Καταβάλλονται στον δικηγόρο Χασοδίκη 300€ για υπηρεσίες που προσέφερε.
 4. Καταθέτονται στον λογαριασμό όψεως στην Πειραιώς 5.800€.
 5. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 4.000€, το 1/2 επι πιστώσει και το 1/2 με επιταγή λήξης 90 ημερών.
 6. Καταβάλλονται 750€ για το ενοίκιο του μηνός Νοεμβρίου της επιχείρησης.
 7. Ο πελάτης Αντωνίου καταβάλλει στην επιχ/ση 370€ ως προκαταβολή για παραγγελία που έχει κάνει στην επιχείρηση.
 8. Εισπράττονται από ενοίκια αποθήκης Β 250€.
 9. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 3.300€, το 1/3 με μετρητά, το 1/3 με επιταγή λήξης 30 ημερών και το 1/3 με πίστωση.
 10. Εξοφλούνται οι παραπάνω πληρωτέες επιταγές των 90 και 30 ημερών.

Ο πελάτης Δημητρίου αγοράζει εμπορεύματα αξίας 1.300€ καταβάλλοντάς μας μετρητά στον λογ/σμό όψεως της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΕΤΕ).

 

Άσκηση προς επίλυση

88 εγγραφές

 Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικού Καθολικού

Για να υπάρχει έλεγχος στις μεταφορές από το ημερολόγιο στους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού χρειάζεται να υπολογιστούν τα αθροίσματα όλων των λογαριασμών του Γενικού Καθολικού. Για αυτό το λόγο συντάσσουμε έναν ειδικό πίνακα ο οποίος ονομάζεται Ισοζύγιο των λογαριασμών του Γενικού Καθολικού.

Ισοζύγιο ονομάζεται η περιληπτική κατάσταση των λογαριασμών του καθολικού που περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον στήλες, δηλαδή: τίτλοι λογαριασμών, ποσών χρεώσεων, ποσών πιστώσεων,  χρεωστικών υπολοίπων, πιστωτικών υπολοίπων.

 

Μορφή του ισοζυγίου

ΛογαριασμόςΧρέωσηΠίστωσηΧΥΠΥ
Ταμείο€1.000€200€800 
Προμηθευτές€35.000€39.000 €4.000
Σύνολο€36.000€39.200€800€4.000
Μπορεί ο λογαριασμός Ταμείο να εμφανίζεις ΠΥ; Τι σημαίνει αυτό; Τι κάνουμε στη συνέχεια;
Μπορεί ο λογαριασμός Πελάτες να εμφανίζει ΠΥ; Τι σημαίνει αυτό; Τι κάνουμε στη συνέχεια;
Μπορεί ο λογαριασμός Προμηθευτές να εμφανίζει ΧΥ; Τι σημαίνει αυτό; Τι κάνουμε στη συνέχεια;

Διάκριση Ισοζυγίων

Γενικά είναι αυτά που περιλαμβάνουν το σύνολο των ποσών χρεώσεως και πιστώσεως λογαριασμών από την έναρξη της χρήσης μέχρι την μέρα συντάξεώς του. Μερικά είναι αυτά που περιλαμβάνουν τα ποσά χρεώσεως και πιστώσεως λογαριασμών ορισμένης χρονικής περιόδου. Μπορούμε να τα διακρίνουμε επίσης σε έκτακτα, προσωρινά και οριστικά ανάλογα με τον χρόνο συντάξεως τους.

Δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί και στη συνέχεια συντάσσεται σύμφωνα με αυτούς το προσωρινό ισοζύγιο της επιχείρησης «Α» στις 30/11/ΧΧ 

 Ταμείο 
2000
1000
 2000
 Προμηθευτές 
2000 1000
1000
1000
 Γραμμάτια Εισπρακτέα 
1000
500
 200
300
 Εμπορεύματα 
 500
500
500
1500
200
800
 Πελάτες 
 1000
1000
200
800
 
 Δάνειο 
4000 10000

Επιχείρηση «Α»

Προσωρινό ισοζύγιο 30/11/Χ9

ΛογαριασμόςΧρέωσηΠίστωσηΧΥΠΥ
Ταμείο300020001000 
Προμηθευτές20003000 1000
Γραμμάτια Εισπρακτέα15005001000 
Εμπορεύματα300010002000 
Πελάτες3000 3000 
Δάνειο400010000 6000
Σύνολο€12500€6500€7000€7000

Αν θέλεις, δες άλλο ένα παράδειγμα

ΜΑΘΗΜΑ 5

Ισολογισμός Τέλους Χρήσης

Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα αποτελέσματα χρήσης που προέκυψαν στη διάρκεια της χρήσης. Για να προσδιορισθούν τα αποτελέσματα μιας διαχειριστικής χρήσης, θα πρέπει να συσχετισθούν όλα τα έσοδα και έξοδα που αφορούν τη χρήση αυτή και μόνο αυτά, δηλαδή όλα τα δουλευμένα έσοδα και έξοδα της χρήσης. Κατά συνέπεια, προκειμένου να προσδιορισθούν με ακρίβεια τα αποτελέσματα μίας χρήσης, θα πρέπει να γίνει χρονική τακτοποίηση των εσόδων και των εξόδων, δηλαδή να διαχωρισθούν τα έσοδα και έξοδα που αφορούν άλλη ή άλλες χρήσεις και να προσδιορισθούν με ακρίβεια τα έσοδα και έξοδα, που, παρά το ότι αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση, δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία. Έτσι το αποτέλεσμα μιας χρήσης δεν επηρεάζεται από τα έσοδα και τα έξοδα άλλων χρήσεων, δηλαδή κάθε χρήση έχει αυτοτέλεια ως προς τα έσοδα και τα έξοδα.

Προσαρμογή των λογαριασμών στην απογραφή

Οι λογαριασμοί ανοίγουν στην αρχή της χρήσης, από τα δεδομένα της απογραφής. Στη διάρκεια της χρήσης οι λογαριασμοί παρακολουθούν τις μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε στο τέλος της χρήσης με βάση τα δεδομένα των λογαριασμών, δηλαδή από τα υπόλοιπά τους, να μπορούμε να προσδιορίσουμε τα αποτελέσματα της χρήσης και να συντάξουμε τον τελικό Ισολογισμό. Όμως τα αποτελέσματα που θα προσδιοριστούν, καθώς και ο ισολογισμός που θα συνταχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, για τους εξής λόγους:

α) Κατά τη διάρκεια της χρήσης συμβαίνουν γεγονότα που επιφέρουν μεταβολές σε περιουσιακά στοιχεία αλλά διαφεύγουν από την παρακολούθηση του λογιστηρίου, είτε γιατί είναι πολύ δύσκολο να προσδιορισθούν, όπως π.χ. οι φύρες των εμπορευμάτων από εξάτμιση ή απώλεια υγρασίας, είτε γιατί είναι τεχνικά αδύνατο, όπως π.χ. οι φθορές των πάγιων στοιχείων από τη χρησιμοποίησή τους.

β) Στα έξοδα και στα έσοδα της χρήσης είναι πιθανό να περιέχονται έξοδα και έσοδα που δεν αφορούν στη χρήση αυτή. Επίσης είναι πιθανό να μην περιέχονται στους λογαριασμούς των εξόδων και των εσόδων, αν και αφορούν τη χρήση αυτή, έξοδα και έσοδα τα οποία οφείλονται.

γ) Πιθανόν να έχουν γίνει λογιστικά λάθη ή και καταχρήσεις,

δ) Το υπόλοιπο των λογαριασμών που τηρήθηκαν μεικτοί δε δείχνει τίποτε, αν δε γίνει εκκαθάρισή τους.

ε) Ορισμένες απαιτήσεις κατά πελατών ή χρεωστών μπορεί να είναι επισφαλείς ή ακόμη και να έχουν απολεσθεί, γιατί έγιναν ανεπίδεκτες είσπραξης.

στ) Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις εκμετάλλευσης και προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους.

ζ) Άλλες αιτίες, όπως υπερτιμήσεις και υποτιμήσεις αξιών.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, που πρέπει να δίνεται με τον Ισολογισμό, εξασφαλίζεται με τη διενέργεια γενικής εξωτερικής απογραφής. Ο προσδιορισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε χρήμα λέγεται αποτίμηση. Με τα δεδομένα της απογραφής γίνεται και η εκκαθάριση των μεικτών λογαριασμών. Στις περιπτώσεις που τα υπόλοιπα των λογαριασμών δε συμφωνούν με τα δεδομένα της απογραφής, αφού διαπιστώσουμε την αιτία της διαφοράς, προσαρμόζουμε τους λογαριασμούς στην απογραφή, δηλαδή στην πραγματικότητα.

Η λογιστική εργασία στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

Οι λογιστικές εργασίες που γίνονται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης είναι οι παρακάτω:

1) Διενέργεια γενικής απογραφής και προσαρμογή ίων λογαριασμών σ’ αυτή. 2) Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης. 3) Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός τέλους χρήσης, κατάσταση του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης», πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων, κατάσταση του λογαριασμού «Γενικής εκμετάλλευσης» 4) Κλείσιμο των βιβλίων της χρήσης και άνοιγμα τους για τη νέα χρήση.

Η σειρά των λογιστικών εργασιών

Η σειρά των λογιστικών εργασιών μετά την καταχώρηση όλων των λογιστικών γεγονότων και της τελευταίας ημέρας της διαχειριστικής χρήσης έχει ως εξής:

 1. Σύνταξη ανακεφαλαιωτικού ισοζυγίου (Πρώτο Προσωρινό).
 2. Διενέργεια γενικής απογραφής
 3. Σύγκριση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής και, σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς, προσαρμογή τους σ’ αυτή
 4. Σύνταξη Β’ προσωρινού Ισοζυγίου
 5. Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, των αποτελεσμάτων χρήσης και διανομή του αποτελέσματος
 6. Σύνταξη Οριστικού Ισοζυγίου
 7. Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
 8. Κλείσιμο των βιβλίων της χρήσης, και
 9. Άνοιγμα των βιβλίων της νέας χρήσης

  Δες περισσότερη ανάλυση εδώ

1. Σύνταξη ανακεφαλαιωτικού ισοζυγίου
Με βάση τα δεδομένα των λογαριασμών συντάσσεται το ανακεφαλαιωτικό Ισοζύγιο. Το Ισοζύγιο αυτό, επειδή θα μεταβληθεί λόγω της προσαρμογής των λογαριασμών στην απογραφή και στη συνέχεια του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, καλείται Πρώτο Προσωρινό Ισοζύγιο.

2. Διενέργεια γενικής απογραφής
Η απογραφή που διενεργείται στο τέλος της χρήσης αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία και είναι υποχρεωτική από τον ΚΒΑΣ.

3. Σύγκριση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής και, σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς, προσαρμογή τους σ’ αυτή

Συγκρίνονται τα ποσά που δίνουν οι λογαριασμοί με τα δεδομένα της απογραφής. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές, προσαρμόζονται τα δεδομένα των λογαριασμών στην απογραφή.

Η προσαρμογή των λογαριασμών γίνεται με λογιστικές εγγραφές, οι οποίες λέγονται εγγραφές προσαρμογής ή έγγραφές τακτοποίησης.

Οι εγγραφές προσαρμογής συνήθως αφορούν:

α) Τους λογαριασμούς πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Πρόκειται για τις εγγραφές αποσβέσεών τους

β) Τους λογαριασμούς των εξόδων – εσόδων. Πρόκειται για τη χρονική τακτοποίησή τους

γ) Τους μεικτούς λογαριασμούς π.χ. χρεόγραφα, προμηθευτές σε ξένο νόμισμα, καταθέσεις σε συνάλλαγμα

δ) Τους λογαριασμούς απαιτήσεων, υποχρεώσεων. Σχετικά μ’ αυτούς τους λογαριασμούς μπορούν να υπάρξουν οι εξής διαπιστώσεις:

– Χαρακτηρισμός απαίτησης ως επισφαλούς.

Επισφαλής λέγεται η απαίτηση για την οποία υπάρχει αμφιβολία αν θα εισπραχθεί στο ακέραιο. Εάν μια απαίτηση χαρακτηριστεί ως επισφαλής, πρέπει να διαχωριστεί από τις ασφαλείς απαιτήσεις, δηλαδή από εκείνες που είναι βέβαιο ότι θα εισπραχθούν στο ακέραιο.

Παράδειγμα:

Στο τέλος της χρήσης σε μια επιχείρηση στις 31/12/20Χ3 διαπιστώθηκε ότι ο πελάτης της Δ. Δημητρίου που οφείλει €2.000 κρίθηκε επισφαλής. Για το χαρακτηρισμό του πελάτη Δ. Δημητρίου ως επισφαλούς θα γίνει η εξής λογιστική εγγραφή: πιστώνω πελάτες, χρεώνω επισφαλείς πελάτες

Η διαγραφή απαίτησης ως ανεπίδεκτης είσπραξης γίνεται στη διάρκεια της χρήσης με οριστική εγγραφή, όταν αποδεδειγμένα κριθεί ανεπίδεκτη. Στο παραπάνω παράδειγμα πιστώνω επισφαλείς πελάτες, χρεώνω ζημία απο επισφαλείς πελάτες. Επειδή ενδέχεται η απαίτηση που διαγράφηκε να εισπραχθεί στο μέλλον, για υπενθύμιση της απαίτησης γίνεται και σχετική επαφή με λογαριασμούς τάξης.

– Υπολογισμός τόκων, οι οποίοι είναι έσοδα, όταν αυξάνουν απαιτήσεις, και έξοδο, όταν επιβαρύνεται η επιχείρηση με αυτούς από τράπεζες ή άλλες υποχρεώσεις της.

ε) Το σχηματισμό προβλέψεων, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 7.11.

στ) Τη διαπίστωση ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων.

4. Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

Μετά την καταχώρηση των εγγραφών προσαρμογής στους λογαριασμούς συντάσσεται ανακεφαλαιωτικό Ισοζύγιο, που και αυτό έχει χαρακτήρα προσωρινό, γιατί θα ακολουθήσουν οι εγγραφές προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, και καλείται Β’ Προσωρινό Ισοζύγιο. Βασικός του σκοπός είναι η διαπίστωση της προσαρμογής των λογαριασμών με την απογραφή.

5. Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων και διανομή τους

Προσδιορίζονται τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης με την κατάρτιση του λογαριασμού «Γενική Εκμετάλλευση» και τα αποτελέσματα χρήσης, με την κατάρτιση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης». Το αποτέλεσμα της χρήσης μεταφέρεται στο λογαριασμό «Αποτέλεσμα προς διάθεση», προκειμένου να γίνει η διάθεσή του σύμφωνα με το καταστατικό και τις διατάξεις της νομοθεσίας. Στις ατομικές όμως επιχειρήσεις μεταφέρεται στο λογαριασμό «Κεφάλαιο», εκτός αν έχει λειτουργήσει ο λογαριασμός «Ατομικός λογαριασμός επιχειρηματία» (αναλυτικός του «Χρεώστες Διάφοροι»), οπότε μεταφέρεται σ’ αυτόν για συμψηφισμό. Το υπόλοιπο που προκύπτει μετά τη μεταφορά του αποτελέσματος χρήσης, ολόκληρο ή μέρος του, μπορεί κατά την κρίση του επιχειρηματία να μεταφερθεί στο λογαριασμό «Κεφάλαιο».

6. Σύνταξη του Οριστικού Ισοζυγίου

Μετά τις εγγραφές του προσδιορισμού και της διανομής των αποτελεσμάτων συντάσσεται ανακεφαλαιωτικό Ισοζύγιο, το οποίο καλείται Οριστικό Ισοζύγιο, γιατί οι λογαριασμοί έχουν πάρει την οριστική τους μορφή. Όλοι οι λογαριασμοί, εκτός από τους λογαριασμούς του Ισολογισμού, είναι εξισωμένοι.

7. Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται είναι οι ακόλουθες:

α) Ο Ισολογισμός τέλους χρήσης.
β) Η κατάσταση του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης».
γ) Ο Πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων.
δ) Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.

ΕΓΛΣΔΛΠ
έως 31/12/2014από 31/12/2015
  
ΙσολογισμόςΙσολογισμός
ΚΑΧΚΑΧ
Πίνακας Διάθεσης ΑποτελεσμάτωνΚατάσταση Μεταβολών Καθαρής θέσης
ΠροσάρτημαΚατάσταση Ταμειακών Ροών
 Προσάρτημα

8. Κλείσιμο των βιβλίων της χρήσης

Το κλείσιμο των βιβλίων γίνεται με μια εγγραφή, στην οποία οι λογαριασμοί του παθητικού χρεώνονται και του Ενεργητικού πιστώνονται. Αντί για μια εγγραφή, μπορούν να γίνουν δύο με τη χρήση του ενδιάμεσου λογ/σμού «Ισολογισμός» (δευτ/θμιος «Ισολογισμός κλεισίματος»). Δύο εγγραφές μπορούν να γίνουν και για το άνοιγμα των βιβλίων (στις εγγραφές αυτές ο δευτ/θμιος ενδιάμεσος λογαριασμός είναι ο λογ/σμός «Ισολογισμός ανοίγματος»).

9. Άνοιγμα των βιβλίων για τη νέα χρήση

Το άνοιγμα των βιβλίων της νέας χρήσης γίνεται με μια εγγραφή, στην οποία οι λογαριασμοί του Ενεργητικού χρεώνονται και του Παθητικού πιστώνονται. Αντί για μια εγγραφή, μπορούν να γίνουν δύο με τη χρήση του ενδιάμεσου λογ/σμού «Ισολογισμός» (δευτ/θμιος «Ισολογισμός κλεισίματος»). Δύο εγγραφές μπορούν να γίνουν και για το άνοιγμα των βιβλίων (στις εγγραφές αυτές ο δευτ/θμιος ενδιάμεσος λογαριασμός είναι ο λογ/σμός «Ισολογισμός ανοίγματος»).

Άσκηση προς επίλυση

Ιδρύεται επιχείρηση με μετρητά 50.000 ευρώ.

Στην συνέχεια γίνονται οι παρακάτω δοσοληψίες:

 1. Αγορά εμπορευμάτων αξίας 30.000 με μετρητά.
  1. Αγορά εμπορευμάτων αξίας 5.000, τα μισά μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση.
  1. Πώληση εμπορευμάτων αξίας 3.000 αντί 3.600, τα μισά μετρητοίς και το υπόλοιπο με πίστωση στον Μάρκου.
  1. Έναντι χρέους πληρώνω 1.000 ευρώ
  1. Πληρώνω ενοίκιο καταστήματος 1.200 ευρώ.
  1. Ο Μάρκου για χρέος στην επιχείρηση μας, καταβάλλει 600 ευρώ.
  1. Πωλούμε εμπορεύματα αξίας 1.400 ευρώ αντί 1.600, τα μισά μετρητοίς και το υπόλοιπο με πίστωση στον Δήμου.
  1. Πληρώνω φόρο εισοδήματος 650 ευρώ.

Να συνταχθεί ο αρχικός ισολογισμός, να γίνει το άνοιγμα των λογαριασμών, να καταχωρηθούν οι παραπάνω πράξεις [δοσοληψίες], να σχηματιστεί το ισοζύγιο και να συνταχθεί ο τελικός ισολογισμός.

 

ΜΑΘΗΜΑ 6

Λέξεις κλειδιά: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, ΚΑΧ, Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη, Ζημίες, Γενική Εκμετάλλευση (ΓΕ)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (ΚΑΧ) (οι λογαριασμοί της ανήκουν στην ομάδα 8 του ΕΓΛΣ) και ο ισολογισμός είναι οι δύο λογιστικές καταστάσεις τις οποίες υποχρεούνται οι επιχειρηματικές μονάδες να καταρτίζουν στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι η λογιστική κατάσταση η οποία εμφανίζει το αποτέλεσμα το οποίο πέτυχε μια οικονομική μονάδα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέσματος αυτού.
 • Θετικό αποτέλεσμα = κέρδος
 • Αρνητικό αποτέλεσμα = ζημιά

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος είναι:

 1. Έσοδα
 2. Έξοδα
 3. Έκτακτα κέρδη
 4. Έκτακτες ζημιές

Προσδιορισμός του Αποτελέσματος Χρήσης

Το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) που πέτυχε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης προσδιορίζεται συγκρίνοντας τους θετικούς και αρνητικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα αυτό.

Μορφές καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης

Η κατάσταση ΑΧ όπως και ο Ισολογισμός, μπορούν να πάρουν δύο μορφές:

1. Η μορφή της οριζόντιας παράθεσης

2. Η μορφή της κάθετης παράθεσης

Στην οριζόντια παράθεση, η κατάσταση αποτελείται από δύο στήλες, στην αριστερή παρουσιάζονται οι αρνητικοί παράγοντες που είναι τα έξοδα (λειτουργικά και μη) και οι έκτακτες ζημίες, στην δεξιά παρουσιάζονται οι θετικοί παράγοντες που είναι τα έσοδα (λειτουργικά και μη) και τα έκτακτα κέρδη. Ο προσδιορισμός του αποτελέσματος γίνεται μέσω της σύγκρισης των θετικών και αρνητικών παραγόντων και η διαφορά (κέρδος ή ζημία) γράφεται στη στήλη που έχει το μικρότερο άθροισμα.

Κατάσταση ΑΧ εταιρίας «Ωμέγα» με Οριζόντια Παράθεση
Αμοιβές προσωπικού4.800.000Πωλήσεις εμπ/των9.000.000
Ενοίκια500.000Τόκοι πιστωτικοί80.000
Καύσιμα1.600.000Κέρδη από λαχείο140.000
Αμοιβές τρίτων200.000 
Ασφάλιστρα250.000
Ζημία επίπλων από πυργκαγιά150.000
  
 7.500.000
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ1.720.000
 9.220.000 9.220.000

Στην μορφή της κάθετης παράθεσης, τα στοιχεία της κατάστασης των ΑΧ τίθενται το ένα κάτω από το άλλο με τα αντίστοιχα ποσά.

Η μορφή αυτή έχει δύο παραλλαγές:

2α. Κάθετη παράθεση μιας βαθμίδας

2β. Κάθετη παράθεση πολλαπλών βαθμίδων

Κατάσταση ΑΧ εταιρίας «Ωμέγα» με Κάθετη παράθεση μιας βαθμίδας
Πωλήσεις8.500.000 
Κέρδη από συμμετοχές35.0008.535.000
Μείον:Κόστος πωληθέντων4.600.000 
 Αμοιβές προσωπικού3.680.000 
 Διαφημίσεις100.000 
 Τόκοι χρεωστικοί320.000 
 Γραφική ύλη30.000 
 Γενικά έξοδα70.0008.800.000
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 265.000

Είναι φανερό ότι κατά την παραλλαγή αυτή όπως και κατά την οριζόντια παράθεση, το αποτέλεσμα της χρήσης (κέρδος ή ζημία) προκύπτει αμέσως, χωρίς των προσδιορισμό των ενδιάμεσων μεγεθών. Στην παραλλαγή των πολλαπλών βαθμίδων, έχουμε προσδιορισμό των επιμέρους αποτελεσμάτων. Ισχύει το εξής:

 ΑΧ με Κάθετη παράθεση πολλαπλών βαθμίδων
 Πωλήσεις
Μείον:Κόστος πωληθέντων
 ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ ‘Η ΖΗΜΙΑ)
Συν:Έσοδα λειτουργικά
Μείον:Έξοδα λειτουργικά
 ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Συν:Έκτακτα κέρδη
Μείον:Έκτακτες ζημίες
 ΚΕΡΔΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Μικτό αποτέλεσμα είναι η διαφορά μεταξύ των εσόδων από πωλήσεις και του κόστους των πωληθέντων, μπορεί να είναι Μικτό Κέρδος ή Μικτή Ζημία.

Αν από το μικτό αποτέλεσμα προστεθούν τα λειτουργικά έσοδα και αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα, έχουμε το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, μπορεί να είναι Κέρδος Εκμετάλλευσης ή Ζημία Εκμετάλλευσης.

Αν στο αποτέλεσμα εκμετάλλευσης προσθέσουμε τα έκτακτα κέρδη και αφαιρέσουμε τις έκτακτες ζημίες τότε παίρνουμε το αποτέλεσμα χρήσης, που μπορεί να είναι Κέρδος Χρήσης ή Ζημία Χρήσης.

Πλεονέκτημα μεθόδου –> προσδιορίζεται εύκολα

Μειονέκτημα μεθόδου –> δεν γνωρίζουμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα

 ΚΑΧ με Κάθετη παράθεση πολλαπλών βαθμίδων
 Πωλήσεις
Μείον:Κόστος πωληθέντων
 ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ ‘Η ΖΗΜΙΑ)
Συν:Έσοδα λειτουργικά
Μείον:Έξοδα λειτουργικά
 ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Συν:Μη λειτουργικά Έσοδα
Συν:Έκτακτα κέρδη
Μείον:Μη λειτουργικά Έξοδα
Μείον:Έκτακτες ζημίες
  

Παράδειγμα

 AX 
 8.480 (2)
20 (3)
8.500 (1)
 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 20 (4)20 (3)
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 20 (4) 

Άσκηση 3η : Κατάρτιση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης

Τα στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης της εμπορικής εταιρείας ‘ΑΒΓ Α.Ε.’ για την περίοδο 1/1/2005 – 31/12/2005 είχαν ως εξής:

Ζημιά από πυρκαγιά3.000      Αμοιβές Προσωπικού7.000
Αποσβέσεις10.000    Κόστος Πωληθέντων50.000
Χρεωστικοί Τόκοι5.000    Έσοδα από Ενοίκια4.000
Πωλήσεις80.000    Αναλωθείσα Γραφική Ύλη2.000
Ασφάλιστρα4.000    Κέρδη από λαχνό5.000
  Ζητείται να καταρτίσετεΓενικά έξοδα την Κ.Α.Χ. της ΑΒΓ Α.Ε. σε κάθετη διάταξη1.000 α) μίας

βαθμίδας και β) πολλαπλών βαθμίδων

Λύση

Άσκηση 3η : Κατάρτιση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΒΓ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1-1-2005 έως 31-12-2005)

Πωλήσεις80.000 
Έσοδα από Ενοίκια4.000
Κέρδη από λαχνό       5.00089.000
Μείον: Κόστος Πωληθέντων50.000 
Αποσβέσεις10.000 
Ασφάλιστρα4.000 
Αμοιβές Προσωπικού7.000 
Αναλωθείσα Γραφική Ύλη2.000 
Γενικά έξοδα1.000 
Ζημιά από πυρκαγιά3.000 
Χρεωστικοί Τόκοι       5.000   82.000
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ     7.000   

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΒΓ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1-1-2005 έως 31-12-2005)

Πωλήσεις 80.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων (50.000)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης 30.000
Πλέον:           Έσοδα από Ενοίκια4.0004.000
Μείον:           Αποσβέσεις(10.000) 
Ασφάλιστρα(4.000) 
Αμοιβές Προσωπικού(7.000) 
Αναλωθείσα Γραφική Ύλη(2.000) 
Γενικά έξοδα(1.000)(24.000)
Μερικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης 10.000
(Λειτουργικό Αποτέλεσμα) Μείον:            Χρεωστικοί Τόκοι   (5.000)
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης Πλέον:            Κέρδη από λαχνό  5.0005.000
Μείον:            Ζημιά από πυρκαγιά(3.000) 
Αποτέλεσμα Χρήσεως 7.000

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΒΓ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1-1-2005 έως 31-12-2005)

ΝΛΠ

Πωλήσεις 80.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων (50.000)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης 30.000
Πλέον:           Έσοδα από Ενοίκια4.0004.000
Μείον:           Αποσβέσεις(10.000) 
Ασφάλιστρα(4.000) 
Αμοιβές Προσωπικού(7.000) 
Αναλωθείσα Γραφική Ύλη(2.000) 
Γενικά έξοδα(1.000) 
Πλέον:            Κέρδη από λαχνό5.000 
Μείον:            Ζημιά από πυρκαγιά(3.000) 
Κέρδη Προ φόρων και τόκων 12.000
Μείον:            Χρεωστικοί Τόκοι (5.000)
Κέρδη Προ φόρων 7.000
Κέρδη μετά από φόρους 7.000

Άσκηση 4η : Κατάρτιση Ισολογισμού & Κ.Α.Χ.

Τα στοιχεία του ισολογισμού και της Κ.Α.Χ. της εμπορικής εταιρείας ‘ΑΒ Α.Ε.’ είχαν ως εξής:

Μετοχικό κεφάλαιο40.000Προ-πληρωθέντα Ενοίκια3.000
Προμηθευτές10.000Κέρδη από πώληση παγίου1.000
Εμπορεύματα σε τρίτους προς2.000Χρεωσττικοί Τόκοι2.000
πώληση   
Εμπορεύματα10.000Επιταγές εισπρακτέες1.000
Ενυπόθηκο κτίριο20.000Αμοιβές προσωπικού6.000
Πελάτες, λ/μος προκαταβολών4.000Γραμμάτια εισπρακτέα15.000
Πωλήσεις60.000Φόροι πληρωτέοι2.000
Αποθεματικά;Ταμείο6.000
Διαφημίσεις1.000Αυτοκίνητα5.000
Πελάτες10.000Γραμμάτια εισπρακτέα στις4.000
  τράπεζες προς είσπραξη 
Κόστος Πωληθέντων35.000Ενοίκια7.000
Οικόπεδα10.000Μακρ/σμο (ενυπόθηκο) Δάνειο15.000
Εργοδοτικές εισφορές2.000Γραμμάτια πληρωτέα2.000
Ασφάλιστρα2.000Αναλωθείσα Γραφική Ύλη4.000
Αμοιβές προσωπικού πλη/τέες8.000Μερίσματα Πληρωτέα3.000

Ζητείται να καταρτίσετε

 1. τον Ισολογισμό σε οριζόντια διάταξη και
 2. την Κ.Α.Χ. της ΑΒ Α.Ε. σε κάθετη διάταξη πολλαπλών βαθμίδων

Λύση

ΑΒ. Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 /12/2005

Πάγιο Ενεργητικό Οικόπεδο  10.000Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο  40.000
Ενυπόθηκο Κτίριο20.000Αποθεματικά       2.000
Αυτοκίνητα5.000 42.000
  Κυκλοφορούν Ενεργητικό35.000Μακρ. Υποχρεώσεις Μακρ/σμο (ενυπόθηκο) Δάνειο       15.000
Αποθέματα Εμπορεύματα  10.000 15.000
Εμπορεύματα σε τρίτους προς πώληση2.000Βραχ. Υποχρεώσεις 
 12.000Φόροι πληρωτέοι2.000
Απαιτήσεις Μερίσματα Πληρωτέα3.000
Πελάτες10.000Γραμμάτια πληρωτέα2.000
Γραμμάτια εισπρακτέα15.000Πελάτες, λ/μος προκαταβολών4.000
Γραμ/τια εισ/κτέα στις τράπ. προς είσπραξη4.000Προμηθευτές10.000
Επιταγές εισπρακτέες1.000Αμοιβές προσωπικού πλη/τέες       8.000
Προ-πληρωθέντα ενοίκια3.000 29.000
 33.000  
Διαθέσιμα Ταμείο  6.000  
 51.000  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ86.000ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ. + Κ.Θ.86.000

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΒ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1-1-2005 έως 31-12-2005)

Πωλήσεις 60.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων (35.000)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης Μείον:           Ενοίκια  (7.000)25.000
Ασφάλιστρα(2.000) 
Αμοιβές Προσωπικού(6.000) 
Εργοδοτικές Εισφορές(2.000) 
Αναλωθείσα Γραφική Ύλη(4.000) 
Διαφημίσεις(1.000)(22.000)
Μερικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης (Λειτουργικό Αποτέλεσμα) Μείον:            Χρεωστικοί Τόκοι 3.000   (2.000)
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης Πλέον:            Κέρδη από πώληση παγίου  1.0001.000
Αποτέλεσμα Χρήσεως 2.000

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΒΓ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1-1-2005 έως 31-12-2005)

ΝΛΠ

Πωλήσεις 60.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων (35.000)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης Μείον:           Ενοίκια  (7.000)25.000
Ασφάλιστρα(2.000) 
Αμοιβές Προσωπικού(6.000) 
Εργοδοτικές Εισφορές(2.000) 
Αναλωθείσα Γραφική Ύλη(4.000) 
Διαφημίσεις(1.000)(22.000)
Πλέον:            Κέρδη από πώληση παγίου1.000 
Κέρδη Προ φόρων και τόκων 4.000
Μείον:            Χρεωστικοί Τόκοι (2.000)
Κέρδη Προ φόρων 2.000
Κέρδη μετά από φόρους 2.000

Άσκηση (χωρίς λύση)

Τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της εμπορικής επιχειρήσεως “Βήτα” είχαν την 31-12-09 ως εξής:

Ενυπόθηκο ακίνητο2.500
Αμοιβές Προσωπικού800
Εργοδοτικές εισφορές180
Αμοιβές τρίτων150
Γραμμάτια εισπρακτέα1.200
Διαφημίσεις120
Εμπορεύματα2.000
Γραμμάτια πληρωτέα1.400
Ζημιά από πώληση αυτοκινήτου60
Πωλήσεις5.000
Ταμείο250
Τόκοι χρεωστικοί90
Ενυπόθηκο δάνειο1.800
Χρεώγραφα400
Ίδιο Κεφάλαιο????
Κόστος πωληθέντων3.300
Κέρδη από πώληση χρεογράφων70
Μερίσματα εισπρακτέα30
Πελάτες1.600
Έσοδα από μερίσματα45
Προμηθευτές1.250
Έσοδα από προμήθειες αντιπροσωπειών480
Γραφική ύλη απόθεμα35
Γραμμάτια εν καθυστερήση160
Προσωπικό λογαριασμός δανείων150
Εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες60
Κέρδη από κλήρωση ομολογιών100
Κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών οργανισμών35
Γενικά έξοδα220
Αμοιβές τρίτων πληρωτέες30

Ζητείται:

 1. Να καταρτισθεί η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως πολλαπλών βαθμίδων
 2. Να καταρτισθεί ο ισολογισμός με οριζόντια παράθεση στοιχείων

 

Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης

Είναι η κατάσταση όπου συγκεντρώνονται τα έσοδα και τα έξοδα προκειμένου από τη σύγκρισή τους να προσδιορισθεί το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (κέρδος ή ζημία). Γίνεται με Οριζόντια ή Κάθετη παράθεση. Περιλαμβάνει:

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ     (01.01.2009 – 31.12.2009)
 (καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών) 
Χ Ρ Ε Ω Σ Η  
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως  
20.    – Εμπορεύματα42,430.18 
21.    – Προιόντα52,067.61 
22.    – Υποπροιόντα & Υπολείμματα68.00 
23.    – Παραγωγή σε εξέλιξη11,219.40 
24.    – Πρώτες & β.ύλες210,979.50316,764.69
2. Αγορές Χρήσεως  
20.    – Εμπορεύματα110,456.16 
24.    – Πρώτες & β.ύλες1,052,006.48 
25.    – Αναλώσιμα10,827.27 
26.    – Ανταλλακτικά παγίων889.601,174,179.51
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως  
20.    – Εμπορεύματα38,249.72 
21.    – Προιόντα24,893.34 
22.    – Υποπροιόντα & Υπολείμματα80.00 
23.    – Παραγωγή σε εξέλιξη0.00 
24.    – Πρώτες & β.ύλες118,164.01181,387.07
Κόστος Πωληθέντων 1,309,557.13
   
4. Οργανικά έξοδα  
60.    – Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού353,332.30 
61.    – Αμοιβές & έξοδα Τρίτων47,997.94 
62.    – Παροχές Τρίτων182,893.54 
63.    – Φόροι-Τέλη8,834.93 
64.    – Διάφορα έξοδα  
64.00  – Εξοδα μεταφορών55,275.83 
64.01  – Εξοδα ταξειδίων10,063.09 
64.02  – Εξοδα προβολής & διαφήμισης190.64 
64.03  – Εξοδα εκθέσεων & επιδείξεων0.00 
64.05  – Συνδρομές-Εισφορές395.41 
64.06  – Δωρεές-Επιχορηγήσεις0.00 
64.07  – Εντυπα & Γραφική ύλη3,839.48 
64.08  – Υλικά άμεσης ανάλωσης972.49 
64.09  – Εξοδα δημοσιεύσεων1,642.71 
64.98  – Διάφορα2,804.77 
65.    – Τόκοι & συναφή έξοδα36,730.78 
66.    – Αποσβέσεις ενσωματωμένες91,854.53796,828.44
   
Συνολικό κόστος 2,106,385.57
   
88.00  – Κέρδη εκμετάλλευσης 116,370.63
   
  2,222,756.20
Π Ι Σ Τ Ω Σ Η  
1. Πωλήσεις  
70.       – Εμπορευμάτων141,970.64 
71.       – Προιόντων2,076,879.75 
72.       – Υποπροιόντων356.88 
72.       – Πρ.Υλών & Υλ.Συσκευασίας247.00 
72.       – Αναλωσίμων2,503.992,221,958.26
2. Λοιπά οργανικά έσοδα  
75.       – Εσοδα παρεπομένων ασχολιών            792.00 
76.       – Εσοδα κεφαλαίων5.94797.94
  2,222,756.20
(ή Ζημία εκμετάλλευσης)  

Στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη ή ζημίες) προσθέτουμε τα έκτακτα κέρδη και αφαιρούμε τις έκτακτες ζημίες και προκύπτει το αποτέλεσμα χρήσης (κέρδη ή ζημίες προ φόρων).

Άσκηση 9η: Εγγραφές Προσαρμογής

Σας δίνονται τα υπόλοιπα των εξής λογαριασμών στο τέλος της χρήσης (31/12/20Χ6) πριν τη σύνταξη του προσαρμοσμένου ισοζυγίου:

Μηχανήματα:10.000
Αποσβεσμένα μηχ/τα:1.000
Κτίρια:40.000
Αποσβεσμένα Κτίρια:5.000
Γραφική ύλη:2.000
Ασφάλιστρα Προπληρωθέντα :4.000
Δάνειο:5.000
Προεισπραχθέντα ενοίκια:3.000
Ταμείο:20.000

Κατά τη διάρκεια της απογραφής βρέθηκε ότι

 1. Η εταιρεία στη διάρκεια της χρήσης αγόρασε γραφική ύλη ύψους 500€ με μετρητά. Ο λογιστής εκ παραδρομής είχε ξεχάσει να καταλογίσει την αγορά αυτή. Το τελικό απόθεμα της γραφικής ύλης αποτιμάται σε 200€.
 2. Τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα αφορούσαν ασφαλιστικό συμβόλαιο για κάλυψη ζημιών από πυρκαγιά διάρκειας 8 μηνών που η ισχύς του άρχισε την 1/11/20Χ6.
 3. Η εταιρεία είχε λάβει δάνειο ύψους 5.000 με ετήσιο επιτόκιο 10% την 1/7/20Χ6 και ως την 31/12 δεν είχε αποπληρώσει ούτε τόκους ούτε μέρος του δανείου.
 4. Η εταιρεία στο τέλος της χρήσης διαπίστωσε ότι όφειλε Γενικά έξοδα ύψους 200€.
 5. Η εταιρεία είχε προεισπράξει την 1/10/20Χ6 ενοίκια ύψους 3.000€ για 6μήνες.
 6. Διαπιστώθηκε ότι για υπηρεσίες μεσιτείας που η εταιρεία είχε παρέχει μέσα στη χρήση, της όφειλαν 2.000€.
 7. Οι αποσβέσεις κτιρίων και μηχανημάτων υπολογίστηκαν σε 500€ και 2.500€ αντίστοιχα

Να καταχωρηθούν οι εγγραφές προσαρμογής

Λύση

  Γραφική Ύλη  500
                       Ταμείο                                                            500                     
Αναλωθείσα Γραφική Ύλη2.300
                       Γραφική Ύλη                                                 2.300                     
Ασφάλιστρα1.000
                       Ασφάλιστρα Προπληρωθέντα                              1.000                     
Χρεωστικοί Τόκοι2.500
                       Χρεωστικοί Τόκοι Πληρωτέοι                              2.500                     
Γενικά Έξοδα200
                       Γενικά Έξοδα Πληρωτέα                                200                     
Προεισπραχθέντα Ενοίκια1.500
                       Έσοδα από Ενοίκια                                        1.500                     
Έσοδα από Μεσιτείες εισπρακτέα (ή2.000
Χρεώστες διάφοροι, ή Πελάτες)                        Έσοδα από Μεσιτείες                                       2.000                     
Αποσβέσεις3.000
Αποσβεσμένα Κτίρια500
                       Αποσβεσμένα Μηχανήματα                              2.500                     

Άσκηση 10η

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως “ΑΒΓ Α.Ε.” στη 31/12/20Χ5 είχαν ως ακολούθως (σε €):

Κατάστημα10.000 Μετοχικό Κεφάλαιο30.000
Αυτοκίνητα5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια10.000
Έπιπλα και Σκεύη6.000 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις3.000
Εμπορεύματα12.000 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς1.000
Υλικά συσκευασίας2.000 Προμηθευτές4.000
Πελάτες3.000 Γραμμάτια Πληρωτέα2.000
Γραμμάτια εισπρακτέα3.000   
Προκαταβολές σε προμηθευτές1.500   
Ασφάλιστρα προπληρωθέντα500   
Ταμείο7.000   

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 20X6 έλαβαν χώρα τα εξής λογιστικά γεγονότα:

 1. Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας €10.000 αντί €8.000 με υπογραφή γραμματίων ποσού €5.000, με συμψηφισμό των προκαταβολών σε προμηθευτές και το υπόλοιπο με μετρητά.
 2. Πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας €12.000, με μετρητά €5.000 και το υπόλοιπο με λήψη γραμματίων εισπρακτέων.
 3. Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού €2.000, ενώ οι κρατήσεις των εργαζομένων €500 και οι εργοδοτικές εισφορές €1.000 οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.
 4. Καταβλήθηκαν για Γενικά Έξοδα €1.000, για έξοδα επισκευής αυτοκινήτου €500 και για ασφάλιστρα €500 και εισπράχθηκαν διάφορα λειτουργικά έσοδα €4.000.
 5. Καταστράφηκαν εμπορεύματα αξίας €1.500 και η ασφαλιστική εταιρία αναγνώρισε το 60% της ζημιάς, την οποία η εταιρία δεν είχε εισπράξει μέχρι 31/12/20Χ6.
 6. Την 1/7/20Χ6 αυξήθηκαν τα κεφάλαια της επιχειρήσεως με εισφορά ενός καταστήματος αξίας €10.000.

Ζητείται:

Α. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη ότι τα εμπορεύματα στο τέλος της χρήσεως ήταν

€8.000, τα υλικά συσκευασίας ήταν €1.500 και τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα έγιναν δεδουλευμένα, ενώ οφείλονταν οι τόκοι του μακροπρόθεσμου δανείου €200.

Β. Να γίνει η διανομή των αποτελεσμάτων.

Γ. Να συνταχθεί ο Ισολογισμός την 31/12/2006, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (ΚΑΧ) πολλαπλών βαθμίδων με κατ΄ είδος ανάλυση των εξόδων (για τη χρήση 20Χ6) και η ΚΑΧ πολλαπλών βαθμίδων με κατά δραστηριότητα ανάλυση  των εξόδων αφού λάβετε υπ’ όψιν ότι τα προς μερισμό έξοδα κατανέμονται κατά 50% στη λειτουργία της Διοίκησης και κατά 50% στη λειτουργία της προβολής και διαφήμισης.

 

Λύση

 1 
  Εγγραφή ανοίγματος                                                                                          
 2 
Εμπορεύματα 8.000
Γραμμάτια πληρωτέα 5.000
Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.500
                       Ταμείο                                                            1.500                     
 3 
Ταμείο 5.000
Γραμμάτια εισπρακτέα 7.000
                       Πωλήσεις                                                     12.000                     
 4 
Αμοιβές Προσωπικού 2.500
Εργοδοτικές Εισφορές 1.000
Ταμείο 2.000
                       Υποχρεώσεις σε ΑσφαλιστικούςΟργ.                              1.500                     
 5 
Γενικά έξοδα1.000
Έξοδα επισκευής500
Ασφάλιστρα500
                       Ταμείο                                                           2.000                     

6

Ταμείο                                                                                4.000

                       Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα                                             4.000                     

7

Ζημιά Από Καταστροφή Εμπ/των                                         1.500

                       Εμπορεύματα                                                                     1.500                     

8

Απαιτήσεις Από ασφαλιστική Εταιρεία900
                       Ζημιά Από Καταστροφή Εμπ/των                                900                     
9 Κατάστημα  10.000
                       Ίδια Κεφάλαια                                             10.000                     

10

Κόστος Πωληθέντων                                                          10.500

                       Εμπορεύματα                                                                   10.500                     

11

Αναλωθέντα Υλικά Συσκευασίας                                             500

                       Υλικά Συσκευασίας                                                             500                     

12

Ασφάλιστρα                                                                           500

                       Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα                                               500                     

13

Τόκοι Χρεωστικοί (ή Τόκοι Μακροπρόθεσμου Δανείου)                                  200

Τόκοι Χρεωστικοί πληρωτέοι  Τόκοι                                       200

                               Μακροπρόθεσμου Δανείου πληρωτέοι)                                                                                                      

14

Πωλήσεις                                                                          12.000

                       Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                  12.000                     

15

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης10.500
                       Κόστος Πωληθέντων                                    10.500                     
16 
Αποτέλεσμα προ τόκων & φόρων7.100
Αμοιβές Προσωπικού2.500
Εργοδοτικές Εισφορές1.000
Γενικά έξοδα1.000
Έξοδα επισκευής500
Ασφάλιστρα1.000
Αναλωθέντα Υλικά Συσκευασίας500
                       Ζημιά Από Καταστροφή Εμπ/των                                600                     
17 
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης1.500
Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα4.000
                       Αποτέλεσμα προ τόκων & φόρων                              5.500                     

18

Αποτέλεσμα προ φόρων                                                       1.800

Αποτέλεσμα προ τόκων & φόρων                                        1.200

                       Χρεωστικοί τόκοι                                                                200                     

19

Αποτέλεσμα μετά από φόρους                                              1.800

                       Αποτέλεσμα προ φόρων                                                     1.800                     

20

Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσης                                        1.800

                       Αποτέλεσμα μετά από φόρους                                            1.800                     

21

Εγγραφή Κλεισίματος Βιβλίων

    
  

                                                               ή (ΕΓΛΣ)                                                              

16

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης6.700 
Αμοιβές Προσωπικού 2.500
Εργοδοτικές Εισφορές 1.000
Γενικά έξοδα 1.000
Έξοδα επισκευής 500
Ασφάλιστρα 1.000
Αναλωθέντα Υλικά Συσκευασίας 500
                       Τόκοι Χρεωστικοί (ή Τόκοι Μακροπρόθεσμου Δανείου)                                200                      17
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης1.500
Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα4.000
                       Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                              5.500                     
18 
Αποτέλεσμα Χρήσης1.800
Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης1.200
                       Ζημιά Από Καταστροφή Εμπ/των                                600                     
19 Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσης  1.800 

                       Αποτέλεσμα Χρήσης                                                         1.800                     

20

Εγγραφή Κλεισίματος Βιβλίων

Κατάστημα                                  Αυτοκίνητα                               Έπιπλα & Σκέυη 10.000                                        5.000                                             6.000

(9) 10.000

Εμπορεύματα                         Υλικά Συσκευασίας                               Πελάτες 12.000           1.500 (7)               2.000               500 (11)                3.000

(2) 8.000        10.500 (10)

Γραμμάτια Εισπρακτέα                   Προκαταβολές σε Προμηθευτές

Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα

1.500

1.500 (2)

500

500 (12)

Ταμείο                                   Ίδια Κεφάλαια                               Μακρ. δάνεια

7.000             1.500 (2)                                       30.000                                          10.000

(3) 5.000        2.000 (4)                                       10.000 (9)

(6) 4.000        2.000 (5)

Μακρ. Υποχρεώσεις                  Υποχρεώσεις σε Ασφ.

Οργανισμούς

1.000

1.500 (4)

Προμηθευτές

Γραμμάτια πληρωτέα                            Πωλήσεις                            Αμοιβές Προσωπικού 2.000                             (14) 12.000      12.000 (3)             (4) 2.500         2.500 (16)

5.000 (2)

Εργοδοτικές Εισφορές                       Γενικά Έξοδα                             Έξοδα Επισκευής (4) 1.000             1.000 (16)             (5) 1.000          1.000 (16)             (5) 500            500 (16)

Ασφάλιστρα                         Διάφορα Λείτ. Έσοδα              Ζημιά από Καταστ. Εμπορ. (5) 500                1.000 (16)             (17) 4.000        4.000 (6)               (7) 1.500         900 (8)

(12) 500                                                                                                                   600 (16)

Απαιτήσεις από Ασφάλ.

Εταιρ.

(8) 900

Κόστος Πωληθέντων                     Αναλωθέντα Υλικά Συσκευασίας

(11) 500          500 (16)

Τόκοι Χρεωστικοί                       Τόκοι Χρεωστικοί Πληρωτέοι

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμεταλ.

200 (13)

(15) 10.500

(17) 1.500

12.000 (14)

Αποτέλεσμα προ τόκων & φόρων

Αποτέλεσμα προ φόρων               Υπόλοιπο ζημίας Προγ.

Χρήσ.

(16) 7.1005.500 (17) (19) 1.8001.600 (18) (20) 1.800
 1.600 (18)  200 (18)  

Αποτέλεσμα μετά φόρων

(19) 1.800      1.800 (20)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΒΓ. Α.Ε. 31 /12/2006

Πάγιο Ενεργητικό Κατάστημα  20.000Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο  40.000
Αυτοκίνητα5.000Υπόλοιπο Ζημιάς Προηγ. Χρήσ.  (1.800)
Έπιπλα & Σκεύη6.000 38.200
  Κυκλοφορούν Ενεργητικό31.000Μακρ. Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμο Δάνειο  10.000
Αποθέματα Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     3.000
Εμπορεύματα8.000 13.000
Υλικά συσκευασίας1.500  
Απαιτήσεις Βραχ. Υποχρεώσεις 
Πελάτες3.000Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργαν.2.500
Γραμμάτια εισπρακτέα10.000Προμηθευτές4.000
Απαιτήσεις από ασφ. εταιρεία900Γραμμάτια πληρωτέα7.000
Διαθέσιμα Τόκοι χρεωστικοί πληρωτέοι        200
Ταμείο10.500 13.700
 33.900  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ64.900ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ. + Κ.Θ.  64.900
ΚΑΧ (κατ’ είδος), ΑΒΓ. Α.Ε. (1/1 31 /12/2006) 
Πωλήσεις12.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων(10.500)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης1.500
Πλέον:             Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα                           4.0004.000
Μείον:             Αμοιβές Προσωπικού                                     (2.500) 
Εργοδοτικές Εισφορές                                    (1.000) 
Γενικά έξοδα                                                   (1.000) 
Έξοδα επισκευών                                             (500) 
Ασφάλιστρα                                                    (1.000) 
Αναλωθ. Ύλικά Συσκ.                                     (500)(6.500)
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ή Μερικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης)(1.000)
Χρεωστικοί Τόκοι                                           (200)          
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης(1.200)
Μείον:              Ζημιά από καταστροφή εμπορ.                         (600) 
Αποτέλεσμα Χρήσεως(1.800)
ΚΑΧ (κατά δραστηριότητα), ΑΒΓ. Α.Ε. (1/1 31 /12/2006) 
Πωλήσεις12.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων(10.500)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης1.500
Πλέον:             Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα                           4.0004.000
Μείον:             Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                     (3.250) 
Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης                  (3.250) 
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ή Μερικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης)(1.000)
Χρηματοοικονομικά έξοδα                             (200)          
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης(1.200)
Μείον:              Ζημιά από καταστροφή εμπορ.                         (600) 
Αποτέλεσμα Χρήσεως(1.800)

Έξοδα                 Ποσό                                          Δραστηριότητες                                      

Προβολή

 ΠαραγωγήΔιοίκηση& ΔιαφήμισηΧρηματοοικονομική
Κόστος Πωληθέντων10.500         10.500   
Αμοιβές Προσωπικού2.5001.2501.250 
Εργοδοτικές Εισφορές1.000500500 
Γενικά Έξοδα1.000500500 
Έξοδα Επισκευών500250250 
Ασφάλιστρα1.000500500 
Αναλωθέντα Υλικά500250250 
Συσκευασίας    
Χρεωστικοί Τόκοι200  200
ΣΥΝΟΛΑ17.200         10.5003.2503.250200
ΚΑΧ (κατ’ είδος), ΑΒΓ. Α.Ε. (1/1 31 /12/2006) 
ΝΛΠ 
Πωλήσεις12.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων(10.500)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης1.500
Πλέον:             Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα                           4.0004.000
Μείον:             Αμοιβές Προσωπικού                                     (2.500) 
Εργοδοτικές Εισφορές                                    (1.000) 
Γενικά έξοδα                                                   (1.000) 
Έξοδα επισκευών                                             (500) 
Ασφάλιστρα                                                    (1.000) 
Αναλωθ. Ύλικά Συσκ.                                     (500) 
Ζημιά από καταστροφή εμπορ.                        (600)(7.100)
Ζημιά προ τόκων & φόρων(1.600)
Χρεωστικοί Τόκοι                                           (200)          
Ζημιά προ φόρων(1.800)
Αποτέλεσμα Χρήσεως(1.800)
ΚΑΧ (κατά δραστηριότητα), ΑΒΓ. Α.Ε. (1/1 31 /12/2006) 
Πωλήσεις12.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων(10.500)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης1.500
Πλέον:             Λοιπά συνήθη Έσοδα                                       4.000 
Μείον:             Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                     (3.250) 
Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης                  (3.250) 
Λοιπά έξοδα & Ζημιές                                     (600) 
Ζημιά προ τόκων & φόρων(1.600)
Χρεωστικοί Τόκοι                                           (200)          
Ζημιά προ φόρων(1.800)
Αποτέλεσμα Χρήσεως(1.800)

Άσκηση

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως “ΔΕΖ Α.Ε.” στη 31/12/20X5 είχαν ως ακολούθως (σε €):

Κτίρια20.000 Μετοχικό κεφάλαιο40.000
Αυτοκίνητα10.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια15.000
Εμπορεύματα20.000 Προκαταβολές από πελάτες2.000
Αναλώσιμα Υλικά3.000 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς3.000
Πελάτες7.000 Προμηθευτές5.000
Ασφάλιστρα προπληρωθέντα2.000 Γραμμάτια Πληρωτέα4.000
Ταμείο8.000 Φόροι πληρωτέοι1.000

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 20X6 έλαβαν χώρα τα εξής λογιστικά γεγονότα:

 1. Πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας €10.000, με μετρητά €6.000, με συμψηφισμό προκαταβολών και το υπόλοιπο με λήψη γραμματίων εισπρακτέων.
 2. Καταβλήθηκαν €500 για Γενικά Έξοδα, €500 για προκαταβολές ασφαλίστρων, 1000€ για τόκους και εξοφλήθηκαν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές ενώ εισπράχθηκαν διάφορα έσοδα €3.000 και οι απαιτήσεις από πελάτες.
 3. Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού €1.000 (καθαρό ποσό), ενώ οι κρατήσεις των εργαζομένων €200 και οι εργοδοτικές εισφορές €300 οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.
 4. Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας €4.000 με υπογραφή γραμματίων ποσού

€1.500 και το υπόλοιπο με μετρητά.

 • Καταστράφηκε αυτοκίνητο της εταιρείας αξίας €2.000 και η ασφαλιστική εταιρία αναγνώρισε το 50% της ζημιάς, την οποία η εταιρία δεν την είχε εισπράξει μέχρι 31/12/20X6.
 • Η εταιρεία αγόρασε με μετρητά μηχάνημα αξίας 500€ και κατέβαλε για έξοδα συναρμολόγησης του μηχανήματος 100€.
 • Αυξήθηκαν τα κεφάλαια της επιχειρήσεως με εισφορά ενός αυτοκινήτου αξίας

€5.000.

Ζητείται:

Α. Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη ότι τα εμπορεύματα στο τέλος της χρήσεως ήταν

€18.000, τα αναλώσιμα υλικά ήταν €2.500, τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα έγιναν δεδουλευμένα, ενώ δεν είχαν καταχωρηθεί διάφορα έσοδα ύψους 2.000 που οφείλονταν στην ΔΕΖ Α.Ε.

Β. Να γίνει η διανομή των αποτελεσμάτων, αφού λάβετε υπ’ όψιν ότι τα αποτελέσματα της χρήσης κατά 60% θα δοθούν ως μέρισμα και κατά 40% θα πάνε σε αποθεματικά.

Γ. Να συνταχθεί ο Ισολογισμός την 31/12/20X6, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (ΚΑΧ) πολλαπλών βαθμίδων με κατ΄ είδος ανάλυση των εξόδων (για τη χρήση 2006) και η ΚΑΧ πολλαπλών βαθμίδων με κατά δραστηριότητα ανάλυση των εξόδων αφού λάβετε υπ’ όψιν ότι τα προς μερισμό έξοδα κατανέμονται κατά 70% στη λειτουργία της Διοίκησης και κατά 30% στη λειτουργία της προβολής και διαφήμισης.

Άσκηση 11 (ΛΥΣΗ): 
    Εγγραφή ανοίγματος                              1                                                             
  Ταμείο2  6.000
Προκαταβολές από πελάτες 2.000
Γραμμάτια εισπρακτέα 2.000
                       Πωλήσεις                                                     10.000                     
  Γενικά έξοδα3  500
Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα 500
Χρεωστικοί Τόκοι 1.000
Προμηθευτές 5.000
                       Ταμείο                                                           7.000                     
  Ταμείο4  10.000
Πελάτες 7.000
                       Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα                               3.000                     
  Αμοιβές Προσωπικού5  1.200
Εργοδοτικές Εισφορές 300
Ταμείο 1.000
                       Υποχρεώσεις σε ΑσφαλιστικούςΟργ.                                500                     

6

Εμπορεύματα                                                                       4.000

Γραμμάτια πληρωτέα                                                         1.500

                       Ταμείο                                                                              2.500                     

7

Ζημιά Από Καταστροφή Αυτ/των                                         2.000

                       Αυτοκίνητα                                                                       2.000                     

8

Απαιτήσεις Από ασφαλιστική Εταιρεία1.000
                       Ζημιά Από Καταστροφή Αυτ/των                              1.000                     
9 Μηχανήματα  600
                       Ταμείο                                                             600                     

10

Αυτοκίνητα                                                                         5.000

                       Ίδια Κεφάλαια                                                                   5.000                     

11

Κόστος Πωληθέντων                                                            6.000

                       Εμπορεύματα                                                                     6.000                     

12

Αναλωθέντα Αναλώσιμα Υλικά                                               500

                       Αναλώσιμα Υλικά                                                                500                     

13

Ασφάλιστρα                                                                        2.500

                       Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα                                             2.500                     

14

Διάφορα Έσοδα εισπρακτέα                                                 2.000

Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα                                              2.000

15

Πωλήσεις                                                                          10.000

                       Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                  10.000                     

16

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                      6.000

                       Κόστος Πωληθέντων                                                          6.000                     

17

Αποτέλεσμα προ τόκων & φόρων                                         6.000

Γενικά έξοδα                                                                        500

Ζημιά Από Καταστροφή Αυτ/των                                        1.000

Αμοιβές Προσωπικού                                                         1.200

Εργοδοτικές Εισφορές                                                           300

Αναλωθέντα Αναλώσιμα Υλικά                                             500

Ασφάλιστρα                                                                      2.500

18

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                      4.000

Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα                                                5.000

                       Αποτέλεσμα προ τόκων & φόρων                                       9.000                     

19

Αποτέλεσμα προ τόκων & φόρων                                         3.000

Αποτέλεσμα μετά από τόκους                                             2.000

                       Χρεωστικοί Τόκοι                                                              1.000                     

20

Αποτέλεσμα μετά από τόκους                                               2.000

Αποτέλεσμα μετά από φόρους                                             2.000

21

Αποτέλεσμα μετά από φόρους                                              2.000

Μερίσματα πληρωτέα                                                         1.200

                       Αποθεματικά                                                                       800                     

Ή (ΕΓΛΣ)

17

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                                6.000

Γενικά έξοδα                                                                        500

Χρεωστικοί Τόκοι                                                              1.000

Αμοιβές Προσωπικού                                                         1.200

Εργοδοτικές Εισφορές                                                           300

Αναλωθέντα Αναλώσιμα Υλικά                                             500

Ασφάλιστρα                                                                      2.500

18

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                      4.000

Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα                                                3.000

Διάφορα Έσοδα                                                                   2.000

                       Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                              9.000                     

19

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                                3.000

Αποτέλεσμα Χρήσης                                                          2.000

                       Ζημιά Από Καταστροφή Αυτ/των                                       1.000                     

20

Αποτέλεσμα Χρήσης                                                            2.000

Μερίσματα πληρωτέα                                                         1.200

                       Αποθεματικά                                                                       800                     

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΖ. Α.Ε. 31 /12/2006

Πάγιο Ενεργητικό Κατάστημα  20.000Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο  45.000
Αυτοκίνητα13.000Αποθεματικά        800
Μηχανήματα600 45.800
  Κυκλοφορούν Ενεργητικό33.600Μακρ. Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμο Δάνειο  15.000
Αποθέματα   
Εμπορεύματα18.000 15.000
Αναλώσιμα Υλικά2.500  
Απαιτήσεις Βραχ. Υποχρεώσεις 
Διάφορα έσοδα εισπρακτέα2.000Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργαν.3.500
Γραμμάτια εισπρακτέα2.000Φόροι πληρωτέοι1.000
Απαιτήσεις από ασφ. εταιρεία1.000Γραμμάτια πληρωτέα5.500
Διαθέσιμα Μερίσματα πληρωτέα     1.200
Ταμείο12.900 11.200
 38.400  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ72.000ΣΥΝΟΛΟ ΥΠ. + Κ.Θ.  72.000
ΚΑΧ (κατ’ είδος), ΔΕΖ Α.Ε. ( Πωλήσεις1/1 31 /12/2006)  10.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων (6.000)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης 4.000
Πλέον:             Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα5.0005.000
Μείον:             Γενικά έξοδα(500) 
Χρεωστικοί Τόκοι(1.000) 
Αμοιβές Προσωπικού(1.200) 
Εργοδοτικές Εισφορές(300) 
Αναλωθ. Αναλώσιμα Υλικά(500) 
Ασφάλιστρα         (2.500)        (6.000)
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης Μείον:              Ζημιά Από Καταστροφή Αυτ/των  (1.000)3.000
Αποτέλεσμα Χρήσεως 2.000
ΚΑΧ (κατά δραστηριότητα), ΔΕΖ ΠωλήσειςΑ.Ε. (1/1 31 /12/2006)  10.000
Μείον Κόστος Πωληθέντων (6.000)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης 4.000
Πλέον:             Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα5.0005.000
Μείον:             Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας(3.500) 
Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης(1.500) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα         (1.000)        6.000
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης Μείον:              Ζημιά Από Καταστροφή Αυτ/των  (1.000)3.000
Αποτέλεσμα Χρήσεως 2.000

Έξοδα                 Ποσό                                          Δραστηριότητες                                     

Προβολή

 ΠαραγωγήΔιοίκηση& ΔιαφήμισηΧρηματοοικονομική
Κόστος Πωληθέντων6.000           6.000   
Γενικά έξοδα500350150 
Χρεωστικοί Τόκοι1.000  1.000
Αμοιβές Προσωπικού1.200840360 
Εργοδοτικές Εισφορές30021090 
Αναλωθ. Αναλώσιμα500350150 
Υλικά    
Ασφάλιστρα2.5001.750750 
ΣΥΝΟΛΑ12.000          6.0003.5001.5001.000
    
 Πλαίσιο κειμένου: ΚΑΧ (κατ’ είδος), ΑΒΓ. Α.Ε. (1/1 ΝΛΠ -31 /12/2006) Πωλήσεις 10.000 Μείον Κόστος Πωληθέντων (6.000) Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης 4.000 Πλέον: Διάφορα Λειτουργικά Έσοδα 5.000 5.000 Μείον: Γενικά έξοδα (500) Ζημιά Από Καταστροφή Αυτ/των (1.000) Αμοιβές Προσωπικού (1.200) Εργοδοτικές Εισφορές (300) Αναλωθ. Αναλώσιμα Υλικά (500) Ασφάλιστρα (2.500) (6.000) Κέρδη προ τόκων & φόρων 3.000 Χρεωστικοί Τόκοι (1.000) Κέρδη προ φόρων 2.000 Αποτέλεσμα Χρήσεως (Κέρδη μετά από φόρους) 2.000 ΚΑΧ (κατά δραστηριότητα), ΑΒΓ. Α.Ε. (1/1 -31 /12/2006) Πωλήσεις 10.000 Μείον Κόστος Πωληθέντων (6.000) Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης 4.000 Πλέον: Λοιπά συνήθη Έσοδα 5.000 5.000 Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (3.500) Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης (1.500) Λοιπά έξοδα & Ζημιές (1.000) (6.000) Κέρδη προ τόκων & φόρων (3.000) Χρεωστικοί Τόκοι (1.000) Κέρδη προ φόρων 2.000 Αποτέλεσμα Χρήσεως (Κέρδη μετά από φόρους) 2.000
  
 

 

Άσκηση (χωρίς λύση)

Το Ισοζύγιο της επιχείρησης ΑΛΕΣΤΑ ΟΕ στις 15/12/20Χ6 ήταν το παρακάτω:

Α/ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΧΥ  ΠΥ
1.Έπιπλα10.000   
2.Τόκοι κ συναφή έξοδα300   
3.Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών   400
4.Γραμμάτια πληρωτέα   500
5.Μεταβατικοί λογ ενεργητικού4.000   
6.Εμπορεύματα αρχής5.000   
7.Αγορές εμπορευμάτων6.000   
8.Πωλήσεις εμπορευμάτων9.400   
9.Αποσβεσμένα έπιπλα4.000   
10.Ταμείο4.000   
11.Όψεως6.000   
12.Κεφάλαιο   20.500
13.Παροχές τρίτων2.000   
14.Μεταβατικοί λογ παθητικού   2.500
15.Προμηθευτές   1.000
16.Πελάτες600   
17.Γραμμάτια εισπρακτέα400   
      
 ΣΥΝΟΛΑ38.300  38.300

Στο β’ δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 1. Αγορά εμπορευμάτων 2000 ευρώ, τα μισά με συναλλαγματική και τα υπόλοιπα μετρητά
 2. Πώληση εμπορευμάτων 6000 ευρώ, τα μισά με συναλλαγματική και τα υπόλοιπα μετρητά
 3. Εξόφληση γραμματίων 80 ευρώ καταχωρήθηκε από λάθος ως είσπραξη γραμματίων
 4. Στα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών δεν έχουν περιληφθεί οι απαιτήσεις από προμήθειες και μεσιτείες 150 ευρώ
 5. Κατάθεση στην τράπεζα 300 ευρώ καταχωρήθηκε κατά λάθος με το ποσό των 3000 ευρώ
 6. Υπολογίστηκε ότι οφείλονται επιπλέον τόκοι 40 ευρώ σε προμηθευτές
 7. Οφείλουμε τον λογαριασμό ΔΕΗ Δεκεμβρίου ύψους 180 ευρώ
 8. Επιστροφή ακατάλληλων εμπορευμάτων αξίας 200 ευρώ από πελάτη
 9. Είσπραξη 80 ευρώ ως έκπτωση από προμηθευτή (όχι παρέχεται έκπτωση)
 10. Ο ονομαστικός (μικτός) μισθός Δεκεμβρίου είναι 1200 ευρώ (κρατήσεις ικα εργαζομένου 300 ευρώ, ΦΜΥ 100 ευρώ, εργοδοτική εισφορά 500 ευρώ
 11. Τα έπιπλα υπόκεινται σε 10% ετήσια σταθερή απόσβεση

Αν δε λαμβάνεται υπόψη η φορολογία εισοδήματος και στις 31/12 του ίδιου έτους τα μένοντα εμπορεύματα (τέλους χρήσης) αξίζουν €3000, ζητούνται:

 1. Οι εγγραφές σε ημερολόγιο και καθολικό για τα παραπάνω γεγονότα και οι τακτοποιήσεις τους (προσαρμογές)
 2. Να προσδιοριστεί λογιστικά το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της χρήσης με τη συγκέντρωση των αποτελεσματικών λογαριασμών
 3. Η σύνταξη ισολογισμού

ΜΑΘΗΜΑ 7

Λογιστικά σφάλματα

Υπάρχει περίπτωση κατά την καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών να γίνουν σφάλματα. Βέβαια η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εργασία της λογιστικής έχει ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες αυτές, όμως είναι πιθανόν να γίνουν εκεί που υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή στην καταχώρηση των ημερολογιακών εγγραφών. Σε κάθε περίπτωση που γίνεται κάποιο λάθος απαγορεύεται το σβήσιμο ή το ξύσιμο. Η λογιστική θεωρία προβλέπει λογιστικούς τρόπους με τους οποίους διορθώνονται οι λανθασμένες καταχωρήσεις.

 

 • Ο λογιστής, για να διορθώσει τη λανθασμένη εγγραφή, θα κάνει μια διορθωτική με την οποία την ακυρώνει. Η εγγραφή αυτή λέγεται ολικός αντιλογισμός και είναι η εξής:
 • Σε κάποια εγγραφή αντί να πιστωθεί ο λογαριασμός Χρηματικά διαθέσιμα, πιστώθηκε ο λογαριασμός Προμηθευτές. Πρόκειται για ημερολογιακή εγγραφή μερικά λανθασμένη, αφού είναι λανθασμένο το ένα από τα δύο μέρη της. Αν θέλουμε να διορθώσουμε το σφάλμα αυτό, θα κάνουμε μια εγγραφή, που την ονομάζουμε και μερικό αντιλογισμό.
 • Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε σφάλμα σε μια εγγραφή μόνο στα ποσά. Για διόρθωση θα γίνει η ακόλουθη συμπληρωματική εγγραφή:
 • Αν τα ποσά που καταχωρήθηκαν λανθασμένα είναι μεγαλύτερα από τα σωστά, τότε πρέπει να γίνει μια μερική αντιλογιστική εγγραφή ως προς τα ποσά της διαφοράς.

Εκτός από τα σφάλματα που εξετάσαμε, μπορούν να συμβούν και άλλα, όπως κατά τη μεταφορά των ποσών στις διάφορες λογιστικές καταστάσεις, αθροιστικά κτλ. Για τον εντοπισμό αυτών ακολουθούμε συστηματική έρευνα. Τα σφάλματα στα Καθολικά διορθώνονται:

– Όταν προέρχονται από λάθος στο Ημερολόγιο, με τη διόρθωση της ημερολογιακής εγγραφής.

– Όταν έχουν γίνει μόνο στα Καθολικά με διαγραφή του λάθους κατά τρόπο που να διαβάζεται ό,τι διαγράφεται και εγγραφή του ορθού.

– Όταν ανακαλυφθεί εγγραφή που έχει παραλειφθεί να καταχωρηθεί, καταχωρείται αμέσως.

Επαναληπτικό

Βιβλίο Λογιστικής 2 – ΚΕΚ from Alexandros Tsikolatas

Βιβλίο – ΚΑΧ – ΓΕ – Ισολογισμός – Ταμειακές ροές from Alexandros Tsikolatas

Άσκηση 12η

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως “ΑΔΠ Α.Ε.” την 01/01/2008 είχαν ως ακολούθως (σε €):

Οικόπεδα20.000 Μετοχικό Κεφάλαιο100.000
Κτίρια50.000 Βραχυπρόθεσμο δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα8.000
Έπιπλα & Σκεύη30.000 Προμηθευτές41.000
Εμπορεύματα30.000 Πιστωτές διάφοροι5.000
Ενεχυριασμένα Εμπ/τα10.000 Μερίσματα πληρωτέα16.000
Πελάτες20.000 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς30.000
Γραμμάτια εισπρακτέα10.000   
Ταμείο20.000   
Καταθέσεις όψεως10.000   

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008 έλαβαν χώρα τα εξής λογιστικά γεγονότα:

 1. Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας €10.000 (πλέον Φ.Π.Α. 19%), με μετρητά

€4.000, με πίστωση €3.000 και το υπόλοιπο με γραμμάτια στα οποία προστέθηκαν τόκοι ύψους €200 (το γραμμάτιο έχει διάρκεια ενός έτους και θα αποπληρωθεί την 1/4/2009).

 • Η εταιρεία κατέβαλλε σε μετρητά €1.000 (πλέον Φ.Π.Α. 19%) για Γενικά Έξοδα και €500 (πλέον Φ.Π.Α. 19%) για αγορά αναλώσιμων υλικών ενώ οπισθογράφησε γραμμάτια για αποπληρωμή των συνολικών της οφειλών προς τους πιστωτές της.
 • Πωλήθηκαν εμπορεύματα αντί €50.000 (πλέον Φ.Π.Α. 19%), με μετρητά

€20.000, με επιταγή ημέρας €15.000, με πίστωση €10.000 και το υπόλοιπο με γραμμάτια στα οποία δεν προστέθηκαν τόκοι.

 • Την 1/8 η εταιρεία νοικιάζει μέρος του ακινήτου που της ανήκει για 4 έτη αντί μηνιαίου μισθώματος €300. Ο ενοικιαστής (μισθωτής) προκαταβάλλει τα ενοίκια ενός έτους με μετρητά
 • Οι αμοιβές προσωπικού ανέρχονταν στο ποσό των €4.000, οι κρατήσεις των εργαζομένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονταν στο ποσό των €1.000 και οι εργοδοτικές εισφορές στο ποσό των €2.000. Η αποπληρωμή των παραπάνω οφειλών διακανονίστηκε με επιταγές που θα εξοφληθούν την επόμενη χρονιά.
 • Η επιχείρηση αγοράζει μηχάνημα αξίας €2.000 με έκδοση γραμματίων. Το κόστος συναρμολόγησης του μηχανήματος ανέρχεται σε €200 (πλέον Φ.Π.Α. 19%) και καταβάλλεται τοις μετρητοίς.
 • Ο προμηθευτής των εμπορευμάτων παρέχει έκπτωση €1.000 (πλέον Φ.Π.Α. 19%) με μείωση των οφειλών.
 • Η εταιρεία αποπληρώνει το ΦΠΑ που οφείλει με μετρητά.
 • Εξοφλεί πλήρως τις δανειακές της υποχρεώσεις προς την τράπεζα με μεταφορά

€8.500 από το λογαριασμό όψεως και παραλαμβάνει τα ενεχυριασμένα εμπορεύματα.

Ζητείται:

Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές προσδιορισμού του μικτού αποτελέσματος, του αποτελέσματος προ τόκων και φόρων και του αποτελεσμάτων προ φόρων, αφού ληφθούν υπόψη ότι τα εμπορεύματα στο τέλος της χρήσεως ήταν €29.000 & τα αναλώσιμα υλικά ήταν €200 και να υπολογιστεί το λειτουργικό αποτέλεσμα.

 

Λύση

 

Άσκηση 12 (ΛΥΣΗ):

    
  
2 Εμπορεύματα  10.000 
ΦΠΑ1.900
Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων200
Ταμείο 4.000
Προμηθευτές 3.000
Γραμμάτια πληρωτέα 5.100
   3  
Γενικά έξοδα1.000
Αναλώσιμα Υλικά500
ΦΠΑ285
                       Ταμείο                                                          1.785                     

4

Πιστωτές διάφοροι                                                               5.000

Γραμμάτια εισπρακτέα μεταβιβασθέντα*                             5.000

  *αντίθετος λογαριασμός του λογαριασμού γραμμάτια εισπρακτέα                                                                               
5 
Ταμείο20.000
Καταθέσεις όψεως15.000
Πελάτες10.000
Γραμμάτια εισπρακτέα14.500
Πωλήσεις50.000
                       Φ.Π.Α.                                                          9.500                     

6

Ταμείο                                                                                3.600

                       Προεισπραχθέντα ενοίκια                                                   3.600                     

7

Αμοιβές Προσωπικού                                                           4.000

Εργοδοτικές Εισφορές                                                          2.000

                       Επιταγές πληρωτέες                                                           6.000                     

8

Μηχανήματα                                                                       2.200

ΦΠΑ                                                                                      418

Γραμμάτια πληρωτέα                                                         2.380

                       Ταμείο                                                                                238                     

9

Προμηθευτές                                                                       1.190

ΦΠΑ                                                                                    190

                       Εμπορεύματα                                                                     1.000                     

10

ΦΠΑ7.087
                       Ταμείο                                                           7.087                     
11 Βραχυπρόθεσμο δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα  8.000
Τόκοι χρεωστικοί500
                       Καταθέσεις όψεως                                          8.500                     

12

Εμπορεύματα                                                                  10.000

                       Ενεχυριασμένα Εμπορεύματα                                        10.000                        

13

Κόστος Πωληθέντων                                                          20.000

                       Εμπορεύματα                                                                   20.000                     

14

Αναλωθέντα Αναλώσιμα Υλικά                                               300

                       Αναλώσιμα Υλικά                                                                300                     

15

Τόκοι χρεωστικοί (200 * 9/12)                                                 150

                       Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων                   150                     

16

Προεισπραχθέντα ενοίκια                                                     1.500

                       Έσοδα από ενοίκια                                                             1.500                     

17

Πωλήσεις                                                                          50.000

                       Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                  50.000                     

18

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                    20.000

                       Κόστος Πωληθέντων                                                        20.000                     

19  
Αποτέλεσμα προ τόκων και προ φόρων7.300
Γενικά έξοδα 1.000
Αμοιβές Προσωπικού 4.000
Εργοδοτικές Εισφορές 2.000
Αναλωθέντα Αναλώσιμα Υλικά 300
   20  
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης30.000
Έσοδα από ενοίκια1.500
                    Αποτέλεσμα προ τόκων και προ φόρων                            31.500                     
21 Αποτέλεσμα προ τόκων και προ φόρων  24.200 
Χρεωστικοί Τόκοι 650
Αποτέλεσμα μετά τόκων και προ φόρων 23.550

Λειτουργικό Αποτέλεσμα : 20.000 – 7.300 + 1.500 = 24.200

 

Άσκηση 13η

Σας δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης «ΑΒΓ ΑΕ» την 31/12/2008 πριν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων:

Γραμμάτια εισπρακτέα9.000Κόστος Πωληθέντων30.000
Πιστωτές διάφοροι9.000Εμπορεύματα                (τελικό απόθεμα)40.000
Αναλώσιμα Υλικά (τελικό απόθεμα)5.000Προπληρωθέντα ενοίκια3.000
Μετοχικό Κεφάλαιο60.000Έσοδα από ενοίκια5.000
Αμοιβές προσωπικού7.000Αποθεματικά5.000
Προκαταβολές σε προμηθευτές8.000Έπιπλα      &      Σκευή      (αξία κτήσεως)50.000
Πωλήσεις40.000Καταθέσεις όψεως25.000
Αποσβεσμένα Έπιπλα & Σκευή10.000Φόροι Πληρωτέοι3.000
Μακροπρόθεσμο Δάνειο50.000Πελάτες24.000
Μερίσματα πληρωτέα3.000Διαφημιστικά έξοδα3.000
Τόκοι πιστωτικοί6.000Υπόλοιπο Κερδών εις νέον20.000
Ταμείο6.000Έξοδα επισκευών1.000

Ζητείται :

Να καταρτισθεί ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία εμφάνιση των δαπανών) για τη χρήση 2008 λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

 1. Η επιχείρηση δεν επιβαρύνθηκε με φόρο εισοδήματος
 2. Η επιχείρηση αποφάσισε να διανείμει το 50% των κερδών μετά από φόρους το οποίο θα το καταβάλλει την επόμενη χρήση. Το υπόλοιπο 50% θα αυξήσει τα αποθεματικά.
 3. Για τον προσδιορισμό του λειτουργικού αποτελέσματος τα διάφορα έξοδα που το διαμορφώνουν κατανέμονται μεταξύ των λειτουργιών της διοίκησης και της διάθεσης με την παρακάτω αναλογία : διοίκηση 50%, διάθεση 50%. Εξαίρεση αποτελούν : το κόστος των πωληθέντων το οποίο δεν κατανέμεται σε λειτουργίες και τα διαφημιστικά έξοδα τα οποία κατανέμονται εξ ολοκλήρου στην λειτουργία της διάθεσης.

Λύση

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/08

Πάγιο Ενεργητικό Έπιπλα & Σκευή (αξία κτήσεως)  50.000Καθαρή Θέση Μετοχικό Κεφάλαιο  60.000
– Αποσβεσμένα Έπιπλα & Σκευή(10.000)Αποθεματικά10.000
 40.000Υπόλοιπο Κερδών εις νέον20.000
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  90.000
Εμπορεύματα (τελικό απόθεμα)40.000  
Αναλώσιμα       Υλικά       (τελικό5.000Μακροπρόθεσμο Δάνειο50.000
απόθεμα)   
Πελάτες24.000Πιστωτές διάφοροι9.000
Γραμμάτια εισπρακτέα9.000Φόροι Πληρωτέοι3.000
Προκαταβολές σε προμηθευτές8.000Μερίσματα πληρωτέα8.000
Προπληρωθέντα ενοίκια3.000 70.000
Ταμείο6.000  
Καταθέσεις όψεως25.000  
 120.000  
Σύνολο Ενεργητικού160.000Σύνολο Κ.Θ & Παθητικού160.000

ΚΑΧ (ΕΓΛΣ) (1/1 – 31/12/2008)

Πωλήσεις 40.000
Μείον: Κόστος Πωληθέντων Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης  10.000– 30.000
Έσοδα από ενοίκια Μείον:Έξοδα Διάθεσης5.000  -7.000
Μείον:Έξοδα Διοίκησης – 4.000
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ή μερικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης) Τόκοι πιστωτικοί4.000   6.000 
Αποτέλεσμα Χρήσης 10.000

ΚΑΧ (ΝΛΠ) (1/1 – 31/12/2008)

Πωλήσεις 40.000
Μείον: Κόστος Πωληθέντων – 30.000
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης10.000 
Έσοδα από ενοίκια5.000 
Μείον:Έξοδα Διάθεσης -7.000
Μείον:Έξοδα Διοίκησης – 4.000
Κέρδη προ τόκων και φόρων4.000 
(ή μερικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης)  
Τόκοι πιστωτικοί6.000 
Κέρδη προ φόρων 10.000
Αποτέλεσμα Χρήσης (Κέρδη μετά από φόρους) 10.000
 
 

Έξοδα                 Ποσό                                          Δραστηριότητες                                     

Προβολή

 ΠαραγωγήΔιοίκηση& ΔιαφήμισηΧρηματοοικονομική
Κόστος Πωληθέντων30.000         30.000   
Αμοιβές Προσωπικού7.0003.5003.500 
Διαφημιστικά Έξοδα3.000 3.000 
Έξοδα Επισκευών1.000500500 
ΣΥΝΟΛΑ41.000         30.0004.0007.0000

Άσκηση 14η

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως “ΔΕΖ Α.Ε.” στη 1/1/2008 είχαν ως ακολούθως (σε €):

Κτίριο50.000 Μετοχικό Κεφάλαιο80.000
Έπιπλα & Σκεύη30.000 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια7.000
Εμπορεύματα10.000 Προμηθευτές33.000
Αναλώσιμα Υλικά2.000 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς10.000
Πελάτες25.000 Μερίσματα πληρωτέα6.000
Προκαταβολές σε προμηθευτές10.000 Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφλημένα2.000
Γραμμάτια εισπρακτέα7.000 Γραμμάτια Πληρωτέα7.000
Ταμείο16.000 Φόροι πληρωτέοι5.000

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2008 έλαβαν χώρα τα εξής λογιστικά γεγονότα:

 1. Αυξήθηκαν τα κεφάλαια της επιχειρήσεως με εισφορά μετρητών €10.000 και εμπορευμάτων αξίας €20.000.
 2. Πωλήθηκαν εμπορεύματα αντί €25.000, με μετρητά €12.000, με πίστωση €7.000 και το υπόλοιπο με λήψη γραμματίων εισπρακτέων στο οποίο δεν προστέθηκαν τόκοι.
 3. Εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις σε προμηθευτές αξίας €4.000 με μεταβίβαση γραμματίων ενώ η τράπεζα ενημέρωσε ότι ο οφειλέτης των προεξοφλημένων γραμματίων εξόφλησε την οφειλή του.
 4. Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού €2.000, ενώ οι κρατήσεις των εργαζομένων €300 και οι εργοδοτικές εισφορές €900 οφείλονταν στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.
 5. Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας €15.000 με μετρητά €2.000, με συμψηφισμό των προκαταβολών και το υπόλοιπο με μεταχρονολογημένες επιταγές.
 6. Εξοφλήθηκαν οι υποχρεώσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς με υπογραφή γραμματίων και εισπράχθηκαν €2.000 σε μετρητά ως προκαταβολή για ενοίκια κτιρίου της εταιρείας.
 7. Καταστράφηκαν εμπορεύματα της εταιρείας αξίας €4.000 και η ασφαλιστική εταιρία αναγνώρισε το 80% της ζημιάς, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία κατέθεσε σε λογαριασμό όψεως που ανήκει στη “ΔΕΖ Α.Ε.”.

Ζητείται:

Α. Να γίνουν οι παραπάνω ημερολογιακές εγγραφές και οι εγγραφές προσδιορισμού του μικτού αποτελέσματος, του αποτελέσματος προ τόκων και προ φόρων και των αποτελεσμάτων χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη ότι τα εμπορεύματα στο τέλος της χρήσεως ήταν €32.000, τα αναλώσιμα υλικά ήταν €1.000, τα προεισπραχθέντα έσοδα έγιναν δεδουλευμένα, οι αποσβέσεις των κτιρίων και των επίπλων & σκευών υπολογίστηκαν αντίστοιχα σε €1.000 και σε €500 ενώ δεν είχαν καταχωρηθεί διάφορα έξοδα ύψους €1.000 που οφείλονταν από την ΔΕΖ Α.Ε.

Β. Να γίνει η διανομή των αποτελεσμάτων, αφού λάβετε υπ’ όψιν ότι τα αποτελέσματα της χρήσης κατά 60% θα δοθούν ως μέρισμα και κατά 40% θα πάνε σε αποθεματικά.

 

Λύση

Άσκηση 14 (ΛΥΣΗ): 
  Ταμείο2  10.000
Εμπορεύματα 20.000
                       Μετοχικό Κεφάλαιο                                      30.000                     
Ταμείο312.000
Πελάτες 7.000
Γραμμάτια εισπρακτέα 6.000
                       Πωλήσεις                                                     25.000                     
Προμηθευτές44.000

                       Γραμμάτια εισπρακτέα μεταβιβασμένα                                4.000                     

5

Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφλημένα                                 2.000

                       Γραμμάτια εισπρακτέα                                                       2.000                     

6

Αμοιβές Προσωπικού                                                           2.300

Εργοδοτικές Εισφορές                                                            900

Ταμείο                                                                               2.000

                       Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργ.                                 1.200                     

7

Εμπορεύματα                                                                     15.000

Προκαταβολές σε προμηθευτές                                         10.000

Ταμείο                                                                               2.000

                       Επιταγές πληρωτέες                                                           3.000                     

8

Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς οργανισμούς                     11.200

                       Γραμμάτια πληρωτέα                                                       11.200                     

9

Ταμείο                                                                                2.000

                       Προεισπραχθέντα Ενοίκια                                                  2.000                     

10

Ζημιά Από Καταστροφή Εμπορευμάτων                               4.000

                       Εμπορεύματα                                                                     4.000                     

11

Καταθέσεις όψεως                                                               3.200

                       Ζημιά Από Καταστροφή Εμπορευμάτων                              3.200                     

12

Κόστος Πωληθέντων 9.000
                       Εμπορεύματα                                                  9.000                     
  Αναλωθέντα Αναλώσιμα Υλικά13  1.000
                       Αναλώσιμα Υλικά                                           1.000                     
  Προεισπραχθέντα Ενοίκια14  2.000
                       Έσοδα από ενοίκια                                          2.000                     
  Αποσβέσεις15  1.500
Αποσβεσμένα κτίρια 1.000
                       Αποσβεσμένα Έπιπλα & Σκεύη                                 500                     
 16 

Διάφορα έξοδα                                                                    1.000

                       Διάφορα έξοδα πληρωτέα                                                   1.000                     

17

Πωλήσεις                                                                          25.000

                       Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                  25.000                     

18

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                      9.000

                       Κόστος Πωληθέντων                                                          9.000                     

19  
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων7.500
Αμοιβές Προσωπικού 2.300
Εργοδοτικές Εισφορές 900
Αναλωθέντα Αναλώσιμα Υλικά 1.000
Αποσβέσεις 1.500
Διάφορα έξοδα 1.000
Ζημιά Από Καταστροφή 800
Εμπορευμάτων  
   20  
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης16.000
Έσοδα από ενοίκια2.000
                       Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων                            18.000                     
21 
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων10.500
Αποτέλεσμα προ φόρων10.500
    
  

22

Αποτέλεσμα προ φόρων                                                     10.500

Αποτέλεσμα μετά από φόρους                                           10.500

23

Αποτέλεσμα μετά από φόρους                                             10.500

Μερίσματα πληρωτέα                                                         6.300

                       Αποθεματικά                                                                     4.200                     

Ή ΕΓΛΣ

19

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                                6.700

Αμοιβές Προσωπικού                                                         2.300

Εργοδοτικές Εισφορές                                                           900

Αναλωθέντα Αναλώσιμα Υλικά                                          1.000

Αποσβέσεις                                                                       1.500

Διάφορα έξοδα                                                                   1.000

    
  

20

Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                    16.000

Έσοδα από ενοίκια                                                               2.000

                       Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                            18.000                     

21

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης                                              11.300

Αποτέλεσμα Χρήσης                                                        10.500

                       Ζημιά Από Καταστροφή Εμπορευμάτων                                800                     

22

Αποτέλεσμα Χρήσης                                                          10.500

Μερίσματα πληρωτέα                                                         6.300

                       Αποθεματικά                                                                     4.200                     

Subscribe, like, share, comment

Subscribe, like, share, comment

Subscribe, like, share, comment

To tsikolatas.com αναπτύσσεται μέσα από την  σας. Κάντε την να μεγαλώσει με εγγραφή και λάικ στα κανάλια μας


Πώς σου φάνηκε το μάθημα της Λογιστικής 1; Θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλια σου!