Λογιστική 2

Επαγγελματικό προφίλ, στόχοι μαθήματος, διδακτέα ύλη, μαθήματα σχολής, βιβλιογραφία

Περιεχόμενα [show]

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματικό προφίλ, στόχοι μαθήματος, διδακτέα ύλη, μαθήματα σχολής, βιβλιογραφία

Επαγγελματικό προφίλ

Το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2 διδάσκεται σε διάφορα τμήματα που έχουν διαφορετικό επαγγελματικό προφίλ. 

Υπάρχουν επιχειρήσεις που δουλεύουν σαν ρολόι ακόμα και σε δύσκολες, απαιτητικές ή πιεστικές καταστάσεις. Και κάποιες άλλες που δείχνουν μονίμως ανοργάνωτες. Ο άνθρωπος- κλειδί είσαι εσύ! Το άτομο που επικοινωνεί άμεσα με τη διοίκηση και όλα τα τμήματα, εσωτερικά ή εξωτερικά, γνωρίζει όλα τα μυστικά και διαχειρίζεται καταστάσεις. Είσαι το στέλεχος που οργανώνει και στηρίζει δυναμικά τις λειτουργίες των Διευθυντών των διαφόρων Τμημάτων μιας επιχείρησης. Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα διευθυντικά στελέχη με τα οποία συνεργάζεται και είναι το στέλεχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.

 

Διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού, προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Κάνει σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου, συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία,  εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα, ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης, επιδιώκει ανάλογα με τη θέση του/της στην επιχείρηση την επίτευξη των στόχων αυτής με σχεδιασμό και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων, οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών και παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων, ευχετηρίων, προσκλήσεων αυτών κτλ.

 

Το άτομο αυτό πρέπει επίσης να είναι ικανό να χειρίζεται αυτόνομα και υπεύθυνα θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον.

 

Ώς απόφοιτος θα έχεις αποκτήσει όλες τις ικανότητες και τις σύγχρονες γνώσεις που απαιτούνται, για να σταδιοδρομήσεις σε: Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και σε Δημόσιους οργανισμούς.

Καλώς ήρθες στον κόσμο της Λογιστικής και των Επιχειρήσεων!

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να ολοκληρώσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις τους στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και να κατανοήσουν τη σημασία της λογιστικής τυποποίησης όπως αυτή εμφανίζεται στα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επικεντρώνεται στην αρχική και μεταγενέστερη επιμέτρηση-αποτίμηση των στοιχείων της επιχείρησης, στη λογιστική παρακολούθησή τους, στη λογιστική απεικόνιση εξειδικευμένων συναλλαγών και στον προσδιορισμό και τη λογιστική εμφάνιση των αποτελεσμάτων τέλους χρήσης.

Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου και των αντίστοιχων εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • να διαχειρίζονται τα άρθρα του ΚΒΣ
 • να αναγνωρίζουν τα λογιστικά βιβλία
 • να συμπληρώνουν τα φορολογικά στοιχεία
 • να συμπληρώνουν τα λοιπά φορολογικά έντυπα
 • να γνωρίζουν τις ενέργειες ίδρυσης επιχείρησης

Ύλη

ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄
Γενικά
Εισροές – Εκροές, φορολογική πλευρά
Εφαρμογή
Αυτοπαράδοση αγαθών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
– Ο λογαριασμός «Εμπορεύματα»και ο λογαριασμός «Πωλήσεις Εμπορ/των» στη
διάρκεια και στο τέλος της χρήσης
– Εμπορεύματα σε τρίτους, Εμπορεύματα στις γενικές αποθήκες
– Οι υπόλοιποι λογαριασμοί αποθεμάτων
– Εφαρμογή
ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: ΓΡ/ΤΙΑ ΕΙΣ/ΕΑ ΚΑΙ ΓΡ/ΤΙΑ ΠΛΗΡ/ΕΑ
– Γενικά για τα Γραμμάτια Εισπρακτέα
– Λογιστικός χειρισμός των Γραμματίων Εισπρακτέων
– Εφαρμογή
– Γραμμάτια πληρωτέα
ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡ/ΚΟΥ, ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
– Η λογιστικοποίηση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού
– Λογαριασμοί σε Ξ.Ν που τηρούνται με Λογιστικό Ισότιμο
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
– Εφαρμογή κατά τη διάρκεια και το τέλος της χρήσης
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
– Λογιστικά συστήματα
– Το κλασικό ή Ιταλικό σύστημα
– Το Αμερικάνικο Σύστημα
– Το Συγκεντρωτικό σύστημα, πλεονεκτήματά του
– Εφαρμογή του Συγκεντρωτικού συστήματος
– Η λογιστική με Η/Υ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
– Έννοια του Υποκαταστήματος
– Βιβλία και Στοιχεία του Υποκαταστήματος
– Λογιστική Υποκαταστημάτων
– Ασκήσεις
Η διδασκαλία όλης της ύλης θα είναι εναρμονισμένη με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Επ.Μπατσινίλας, Κυρ. Πατατούκας (2012) « Σύγχρονη Λογιστική», Τόμος Α΄,Β΄,Εκδόσεις      Αθ.Σταμούλης,
 • Π.Παπαδέας (2013) «Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση», έκδοση ιδίου, Αθήνα
 • Κ.Λεκαράκου (2014) «Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι), έκδοση ιδίας, Αθήνα
 • Α.Μπάλλας, Δ.Χέβας (2008) «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδόσεις Μπένου
 • Ευμ.Βούλγαρη (2005) «Γενική Λογιστική», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα
 • Α.Παππάς (2002) «Χρηματοοικονομική Λογιστική» εκδόσεις  Μπένου
 • Κοντάκος Α. (2006) «Γενική Λογιστική», Έλλην
 • Καρδακάρης Κ. (1997) «Γενική Λογιστική Ι & ΙΙ Σύμφωνα με το Ε. Γ. Λ. Σ.» Έλλην, Αθήνα
 • Σακέλλης Ε. (1994) «Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο» Α’ τόμος, Βρύκους Ε. Ε.
 • Ναούμ Χ. (1994) «Εισαγωγή Στη Χρηματοοικονομική Λογιστική» Αθήνα
 • Μπαλής Θ. (2004) «Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική» Β’ τόμος, Αθήνα
 • Τζελέπης Δ. (2015), «Λογιστική ΙΙ. Συστήματα Λογιστικής και Αποτίμησης Αποθεμάτων». Έκδοση: 1.0. Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Αργυριάδης Α. (2014), «Σημειώσεις εισαγωγικών εννοιών Λογιστικής Επιστήμης», Αθήνα
 • Σακέλλης Ε.: Καθηγητής Λογιστικής και Ελεγκτικής ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή, Ο Πανδέκτης Του Λογιστή, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΡΥΚΟΥΣ
 • Αληφάντης Γ. (2003),  Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, Partner της ERNST & YOYNQ, Διδάσκοντος στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΑΘΗΝΑ ,
 • ΑΝΔΡΕΑ Μ.ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ:   Οικονομολόγος, ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ:     Οικονομολόγος, ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ με Ε.Γ.Λ.Σ.
 • ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ Ι.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ (1990):  Καθηγητής του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 • Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Κωνσταντίνος Πολίτης 2014. Κωνσταντίνος Πολίτης. «Αρχές Γενικής Λογιστικής. Ενότητα 6: Ημερολόγιο – Καθολικό – Ισοζύγιο». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

ΜΑΘΗΜΑ 1

Λέξεις κλειδιά: ΕΓΛΣ, οικονομικές καταστάσεις περιληπτικά, λογιστικές εγγραφές, Συγκεντρωτική Κατάσταση Προμηθευτών-Πελατών, Αποθεματικά, Αποτελέσματα εις νέο, Προβλέψεις

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)

Η λογιστική τυποποίηση και σχεδίαση, η οποία αποβλέπει στην ενιαία ονοματολογία, κωδικοποίηση και λειτουργία των λογαριασμών μέσα στα πλαίσια πάντοτε των αρχών των παραδεκτών από τη Λογιστική Θεωρία, θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 1041/80 και το Προεδρικό Διάταγμα 1123/80. Εφαρμόσθηκε σταδιακά από το 1987.

Σκοποί του ΕΓΛΣ

Η καθιέρωση του Ε. Γ. Λ. Σ αποβλέπει στη χρησιμοποίηση ενιαίας λογιστικής γλώσσας , ενιαίου τρόπου κωδικοποίησης και ονοματολογίας των λογαριασμών , συγκεκριμένου τρόπου σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων , ομοιόμορφων κανόνων κοστολόγησης και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και ενιαίου τρόπου ελέγχου των λογιστικών στοιχείων.

Κατεβάστε και εκτυπώστε το ΕΓΛΣ

Λογαριασμοί Υποχρεωτικοί και Προαιρετικοί

Η τήρηση ορισμένων λογαριασμών του Ε. Γ. Λ. Σ  είναι υποχρεωτική. Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί εμφανίζονται στο Ε.Γ.Λ.Σ  με υπογράμμιση και μπορούμε να τους συναντήσουμε σε όλες τις βαθμίδες της ανάλυσης.

 Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί που λήγουν σε 9 (19,29,39,49,59, 69,79,99 και 09) καθώς και οι λογαριασμοί 58,04 και 08 είναι προαιρετικοί.

 

Υποχρεωτικοί ορίζονται και πολλοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί καθώς και λίγοι τριτοβάθμιοι , κυρίως στις ομάδες 6,7,και 8. Η προαιρετικότητα των λογαριασμών αφήνεται στις κατώτερες βαθμίδες σε αρκετά μεγάλη έκταση , για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να ανοίξουν εκεί λογαριασμούς κατά την κρίση τους.

Πλεονεκτήματα ΕΓΛΣ

 • Σωστή απεικόνιση οικονομικής κατάστασης επιχείρησης
 • Σωστή εκτίμηση πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων
 • Διευκόλυνση κράτους για δημοσιονομική, φορολογική και κοινωνική πολιτική

Oι κενοί Κωδικοί αριθμοί του Ε.Γ.Λ.Σ.

Στο Ε.Γ.Λ.Σ. υπάρχουν κωδικοί αριθμοί (Κ.Α.) που είναι κενοί, δηλαδή σ’ αυτούς τους κωδικούς δεν αντιστοιχούν λογαριασμοί.

Οι κενοί κωδικοί των δύο πρώτων βαθμίδων προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των οικονομικών μονάδων που είναι πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον.

 

Η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να ανοίξει λογαριασμούς σε πρωτοβάθμιους κενούς κωδικούς, όπως είναι οι λογαριασμοί των πρώτων 8 ομάδων που λήγουν σε 7 και ο λογαριασμός 46.

Μπορεί η επιχείρηση να ανοίξει ελεύθερα δευτεροβάθμιους λογαριασμούς χρησιμοποιώντας κενούς κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε 90-99 ή όπου αναφέρεται ρητά από το Ε.Γ.Λ.Σ. ή ύστερα από γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) για να υπάρξει ενιαία εφαρμογή και ονοματολογία του λογαριασμού.

Οι κενοί Κ.Α. του τρίτου και τέταρτου ή και άλλων κατώτερων βαθμίδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση ελεύθερα.

Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών – Προμηθευτών

Το κράτος χρειάζεται να γνωρίζει την κάθε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης, οπότε χρειάζεται να γνωρίζει την κίνηση του πελάτη και του προμηθευτή και να την διασταυρώνει. Αυτό δε θα μπορούσε να επιτευχθεί αν οι επιχειρήσεις δεν έκαναν τις καταχωρήσεις της κάθε κίνησής (αγοράς ή πώλησης) τους με πίστωση και στη συνέχεια να προέβαιναν σε μείωση αυτών των λογαριασμών με τις αντίστοιχες εγγραφές. Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

 

Η επιχείρηση ALESTA ΑΕ με αντικείμενο την πώληση υπολογιστών, τον μήνα Σεπτέμβριο πραγματοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές:

16/9 Προβαίνει σε αγορά 250 τεμαχίων υπολογιστών SAMSUNG365 απο την ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕ, ΤΔΑ153, με κόστος 350 ευρώ ανα τεμάχιο, πλέον ΦΠΑ 24% και εξοφλεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Το 1/3 με επιταγή ημέρας στην Εθνική Τράπεζα (Νο 155334512), το 1/3 με επιταγή λήξης 31/12 αυτού του έτους απο Τράπεζα Πειραιώς (Νο 123456234) και το υπόλοιπο με συναλλαγματική ονομαστικής αξίας 36.666,67 της Εθνικής Τράπεζας (Νο 1231237), λήξης 31/10 του επόμενου έτους.

Παρότι η αγορά έγινε με ταυτόχρονη εξόφληση, η επιχείρηση καταχωρεί την συναλλαγή με πίστωση, προκειμένου να φανεί από ποιόν Προμηθευτή έγινε (αυτή τη πληροφορία την χρειάζεται το κράτος για να διασταυρώνει τα στοιχεία) και κατόπιν η επιχείρηση προχωρά στην εξόφληση με μείωση του λογαριασμού Προμηθευτής Κωτσόβολος.

Το 1/3 του 108.500 είναι 36.166,67. Στη δεύτερη αυτή εγγραφή θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι δύο τρόποι πληρωμής, ωστόσο για λόγους εξάσκησης θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόμενες εγγραφές.

Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής αποτελεί το δεύτερο 1/3, άρα με το ίδιο ποσό θα γίνει η χρεοπίστωση.

Το τρίτο 1/3 της υποχρέωσης έχει αξία 36.166,67 ευρώ, ωστόσο η συναλλαγματική υπογράφεται με ονομαστική αξία 36.666,67 δηλαδή 500,01 ευρώ επιπλέον που αποτελούν τους συνολικούς τόκους αυτής της συναλλαγματικής που λήγει στο επόμενος έτος. Λόγω λοιπόν της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, πρέπει να υπολογιστούν χωριστά οι τόκοι που αφορούν το παρόν έτος και οι τόκοι που αφορούν το επόμενο έτος. Η συναλλαγματική υπογράφτηκε στις 16/9 του παρόντος έτους και λήγει στις 31/10 του επόμενου έτους, οπότε περιλαμβάνει τόκους 13ών μηνών, οι τρεις μήνες αφορούν το παρόν έτος (ο σεπτέμβριος δε λαμβάνεται υπόψη) και οι υπόλοιποι 10 το επόμενο έτος. Άρα 500,01/13=38,46 ευρώ ο τόκος για κάθε μήνα. Άρα για το παρόν έτος οφείλω τόκους μόνο τριών μηνών είναι 38,46*3=115,39 ευρώ τόκοι παρόντος έτους και για το επόμενο έτος υπολογίζω τους τόκους των επόμενων δέκα μηνών άρα 38,46*10=384,60 αλλά λόγο της διαφοράς που προκύπτει από τις στρογγυλοποιήσεις (115,39+384,60=499,99) προσθέτω δύο λεπτά και γίνεται 384,62 το ποσό των τόκων για το επόμενο έτος.

Διορθωτικές συγκεντρωτικές καταστάσεις

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.  

 

Οικονομικές Καταστάσεις

Είναι οι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του Ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων. Σκοπός είναι να διευκολύνεται ο ενδιαφερόμενος στην ορθή και πλήρη κατάσταση της επιχείρησης. Ενδιαφερόμενοι: κράτος, επενδυτές, μέτοχοι κτλ. Αυτές είναι:

 • Ισολογισμός, καταρτίζεται και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης.
 • Αποτελέσματα Χρήσης (ΚΑΧ), καταρτίζεται και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης. Συγκεντρώνονται τα κάθε μορφής αποτελέσματα, οργανικά, μη οργανικά, έκτακτα.
 • Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, καταρτίζεται και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης.
 • Γενική Εκμετάλλευση (ΓΕ), καταρτίζεται υποχρεωτικά αλλά δεν δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.
 • Προσάρτημα, καταρτίζεται και δημοσιεύεται υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις που το επιτρέπει ο νόμος. Είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών καταστάσεων με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες που σκοπό έχουν να διευκολύνουν όλους τους παράγοντες στο να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τα ακριβή αποτελέσματα. Περιλαμβάνει τις μεθόδους αποτίμησης, τις συναλλαγματικές διαφορές σε ξένο νόμισμα, τη συμμετοχή της επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις, πληροφορίες που επηρεάζουν τα έκτακτα έσοδα ή έξοδα και επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα.

Αποθεματικά (41)

Αποθεματικά είναι συσσωρευμένα ποσά κερδών της παρούσας χρήσης και των προηγούμενων. Αυξάνουν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων και μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν, διανεμηθούν, καλύψουν ζημίες, παραμείνουν ως υπόλοιπα.

Διακρίνονται σε:

 • υπέρ το άρτιο
 • αποθεματικό καταστατικού
 • έκτακτα αποθεματικά
 • αφορολόγητα αποθεματικά
 • τακτικά αποθεματικά
 • ειδικά αποθεματικά
 • αποθεματικό ιδίων μετοχών
 • ειδικώς φορολογηθέντα

Αποτελέσματα εις νέο (42.00)

Αφορά ποσά αποτελεσμάτων τα οποία παραμένουν ως υπόλοιπο σε λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων. Διακρίνονται σε υπόλοιπο κερδών μετά τη διανομή και τη δημιουργία αποθεματικών και σε υπόλοιπο ζημιών χρήσης ή προηγούμενων χρήσεων. Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου όταν είναι χρεωστικές αφαιρούνται ως ζημία ενώ οι πιστωτικές προστίθενται σαν κέρδος.

Προβλέψεις (83)

Οι Προβλέψεις είναι λογαριασμοί εξόδων ή εσόδων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε μελλοντική περίοδο. Διακρίνονται σε προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού, αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων, απαξιώσεων παγίων, διαφόρων κινδύνων, συναλλαγματικών διαφορών. Στον Ισολογισμό, εφόσον η πρόβλεψη αφορά στοιχείο του ενεργητικού, εμφανίζεται αφαιρετικά απο το στοιχείο αυτό.

 

ΜΑΘΗΜΑ 2

Λέξεις κλειδιά: Αποθέματα, κόστος κτήσης, απογραφή, κόστος πωληθέντων

Αποθέματα

1. Αποθέματα

2. Απαιτήσεις (ενσωματωμένες σε συναλλαγματικές ή γραμμάτια εισπρακτέα)

Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση, δεν προορίζονται για πάγια εκμετάλλευση αλλά προορίζονται για πώληση και ανάλωση για παραγωγή αγαθών (α’ ύλες)

Διάκριση Αποθεμάτων

Διακρίνονται με βάση τη λειτουργία τους, δηλαδή τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν, έτσι έχουμε:

Α) εμπορεύματα: αγοράσθηκαν και προορίζονται να πωληθούν αυτούσια

Β) πρώτες ύλες: προς επεξεργασία

Γ) βοηθητικές ύλες: μαζί με τις πρώτες ύλες παράγουν προϊόντα (πχ κόλλα)

Δ) αναλώσιμα υλικά: από την ανάλωσή τους εξασφαλίζονται οι συνθήκες λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών της επιχείρησης. (Πχ καύσιμα, ανταλλακτικά, γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας)

 

Ε) ημικατεργασμένα προϊόντα: δεν έχουν γίνει ακόμη έτοιμα προϊόντα

ΣΤ) έτοιμα προϊόντα: έχουν παραχθεί από την επιχείρηση

Ζ) υποπροϊόντα: είναι τα υλικά αγαθά που έχουν παραχθεί μαζί με τα κύρια προϊόντα και η αξία του είναι μικρότερη του 10% εκείνης των κυρίων προϊόντων. Αυτά είτε χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, είτε πωλούνται αυτούσια.

Η) υπολείμματα: είναι τα υλικά αγαθά που απορρίπτονται κατά την επεξεργασία των πρώτων υλών.

Θ) είδη συσκευασίας: προορίζονται για την συσκευασία των εμπορευμάτων

 

Όλα τα είδη αποθεμάτων έχουν δικούς τους περιληπτικούς λογαριασμούς. Αποτελούν μεγάλο ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κόστος κτήσεως αποθεμάτων

Κόστος κτήσεως εμπορεύματος θεωρείται το σύνολο των δαπανών που γίνεται από την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή που το εμπόρευμα αυτό θα είναι έτοιμο για πώληση. Προσδιορίζεται από:

Α) την καθαρή τιμολογιακή αξία: αξία τιμολογίου, χωρίς εκπτώσεις ή φόρους

Β) ειδικά έξοδα αγορών: μεταφορικά, δασμοί, ασφάλιστρα, προμήθειες.

Γ) εκπτώσεις αγορών: είναι οι εκπτώσεις που δεν αναφέρονται στο τιμολόγιο, αλλά χορηγούνται από τους προμηθευτές μετά την αγορά των εμπορευμάτων.

Δ) τις επιστροφές αγορών

Αποθέματα αρχής 1/12.000
+ Αγορές (καθαρές)6.000
+ Ειδικά έξοδα200
– Εκπτώσεις αγορών250
– Επιστροφές αγορών150
Συνολικό κόστος εμ/των προς πώληση7.800

Έσοδα από πωλήσεις

Οι επιχειρήσεις αγοράζουν εμπορεύματα με σκοπό να τα μεταπωλήσουν και μάλιστα σε τιμή μεγαλύτερη του κόστους κτήσεως για να έχουν κάποιο κέρδος. Έτσι έσοδο από πώληση εμπορευμάτων είναι η καθαρή αξία τιμολογίου, μειωμένη κατά τις εκπτώσεις και επιστροφές πωλήσεων που χορηγούνται με πιστωτικό τιμολόγιο. Προσοχή: να μη γίνεται σύγχυση των εσόδων πωλήσεων με τα κέρδη πωλήσεων.

Πωλήσεις (καθαρές)8.600
– Εκπτώσεις πωλήσεων180
– Επιστροφές πωλήσεων170
Συνολικά καθαρά έσοδα πωλήσεων8.250

Κόστος πωληθέντων

Κόστος πωληθέντων είναι το κόστος των εμπορευμάτων που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια τους έτους και αποτελούν έξοδο της επιχείρησης. Προσδιορίζεται είτε μετά από κάθε πώληση, είτε στο τέλος της χρήσεως. Ο προσδιορισμός του μετά από κάθε πώληση είναι εφικτός μόνο αν τηρούνται αναλυτικοί λογαριασμοί για κάθε είδος εμπορεύματος με τους οποίους παρακολουθούνται οι μεταβολές κατά ποσότητα και αξία. Αυτό ο τρόπος ονομάζεται σύστημα διαρκούς απογραφής αποθεμάτων. Όταν ο προσδιορισμός του κόστους των πωληθέντων γίνεται στο τέλος της χρήσεως, μετά την διενέργεια της απογραφής, τότε λέμε πως η επιχείρηση χρησιμοποιεί το σύστημα της περιοδικής απογραφής αποθεμάτων.

Ας δούμε όμως πρώτα πως βρίσκουμε το κόστος πωληθέντων και κατ’ επέκταση το μικτό κέρδος της επιχείρησης.

Συνολικό κόστος εμπορευμάτων7.800
– Απόθεμα τέλους χρήσης 31/121.500
Κόστος πωληθέντων6.300

Το μικτό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) βρίσκεται ως εξής:

Συνολικά έσοδα πωλήσεων8.250
– Κόστος πωληθέντων6.300
Μικτό κέρδος1.950

Ανακεφαλαίωση:

Σύστημα Διαρκούς Απογραφής Εμπορευμάτων

Ο προσδιορισμός του κόστους των πωληθέντων γίνεται μετά από κάθε πώληση, εφόσον τηρούμε το σύστημα διαρκούς απογραφής. Έτσι μετά από κάθε πώληση, εκτός από την ημερολογιακή εγγραφή της πώλησης, γίνεται και η σχετική ημερολογιακή εγγραφή για το κόστος των πωληθέντων. Πιο συγκεκριμένα, χρεώνεται ο λογαριασμός «Κόστος Πωληθέντων» για να εμφανισθεί το έξοδο που δημιουργείται από τη διάθεση των εμπορευμάτων και πιστώνεται ο λογαριασμός «Εμπορεύματα».

Ανεξάρτητα από το σύστημα απογραφής των αποθεμάτων που τηρείται, χρησιμοποιείται είτε ο μοναδικός λογαριασμός «Πωλήσεις» που πιστώνεται με τα έσοδα από πωλήσεις και χρεώνεται με τις εκπτώσεις και τις επιστροφές πωλήσεων, είτε οι τρείς ξεχωριστοί λογαριασμοί: «Πωλήσεις» που πιστώνονται με τα έσοδα από πωλήσεις, «Εκπτώσεις Πωλήσεων» χρεώνονται με τις εκπτώσεις πωλήσεων, «Επιστροφές Πωλήσεων» χρεώνονται με τις επιστροφές πωλήσεων.

 

Δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα αυτού του έτους της εταιρείας σας ALESTA ΑΕ με αντικείμενο την πώληση υπολογιστών:

 1. Στις 15/1 αγοράζονται 400 υπολογιστές LG55 αξίας 300.000€ με μετρητά πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΔΑ165, από τον Κωτσόβολο
 2. Στις 16/1 πωλούνται εμπορεύματα 400.000€ πλέον ΦΠΑ 24%, με μετρητά, ΤΔΑ65, στην Πλαίσιο ΑΕ. Το κόστος κτήσεως των πωληθέντων εμπορευμάτων ανέρχεται σε 270.000€.
 3. Στις 17/1 αγοράζονται 900 υπολογιστές LG66Turbo αξίας 800.000€ πλέον ΦΠΑ 8% από τον Βασιλείου επί πιστώσει, ΤΔΑ5.
 4. Στις 18/1 καταβάλλονται ασφάλιστρα και μεταφορικά των παραπάνω εμπορευμάτων 26.000€, ΤΔΑ 99, πλέον ΦΠΑ 24%.
 5. Στις 19/1 επιστρέφονται στον Βασιλείου εμπορεύματα που είχαν αγορασθεί αξίας 100.000€ με το ΠΤ3.
 6. Στις 20/1 πωλούνται στον Δημητρίου υπολογιστές LG66Turbo αξίας 900.000€ πλέον ΦΠΑ 24% επί πιστώσει, ΤΔΑ66. Το κόστος των εμπορευμάτων είναι 600.000€.
 7. Στις 21/1 χορηγείται έκπτωση από τον Βασιλείου 24.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΠΤ665.
 8. Στις 22/1 ο πελάτης Δημητρίου μας επιστρέφει εμπορεύματα 30.000€ πλέον ΦΠΑ 24%, ΠΤ33555. Το κόστος κτήσεως αυτών των εμπορευμάτων ήταν 22.000€.
 9. Στις 23/1 χορηγείται στον Δημητρίου έκπτωση 35.250€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΠΤ703.

Ζητείται:

Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές στο Ημερολόγιο (τηρώντας τη διαδικασία για τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών – Προμηθευτών) και να ανοιχθούν οι λογαριασμοί του Αναλυτικού Καθολικού.

Λύση: 

Γενικό Καθολικό

Σημείωση:

1. ΦΠΑ: Χρεωστικό υπόλοιπο = Απαίτηση, Πιστωτικό υπόλοιπο = Υποχρέωση

Τον φόρο αυτό τον εισπράττουν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου οι πωλητές των αγαθών και των υπηρεσιών.

2. Οι «Επιστροφές Πωλήσεων» και «Εκπτώσεις Πωλήσεων» είναι αντίθετοι λογαριασμοί του κύριου λογαριασμού «Πωλήσεις».

ΜΑΘΗΜΑ 3

Λέξεις κλειδιά: Πάγιο Ενεργητικό

Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού

Πάγια στοιχεία του Ενεργητικού είναι τα στοιχεία του Ενεργητικού που δεν πρόκειται να ρευστοποιηθούν (πωληθούν) εντός μίας λογιστικής χρήσης. Έχουν φυσική ζωή μεγαλύτερη του έτους και δεν έχει σκοπό η λογιστική μονάδα να τα μεταπωλήσει για τουλάχιστον ένα έτος.

Κατηγορίες παγίων στοιχείων

Α. Ένσώματα ή υλικά πάγια στοιχεία

Β. Ασώματα ή άϋλα πάγια στοιχεία

Γ. Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δ. Κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα ή έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

Α. Ενσώματα πάγια στοιχεία

Είναι τα υλικά αγαθά τα οποία αποκτά η λογιστική μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες και όχι να τα μεταπωλήσει.

Πχ:

 1. Γήπεδα
 2. Κτίρια
 3. Μηχανήματα & μηχανικές εγκαταστάσεις
 4. Μεταφορικά μέσα
 5. Όργανα & εργαλεία
 6. Έπιπλα & εξοπλισμός
 7. Είδη συσκευασίας
 8.  

Τρόποι αποκτήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων 

 1. Αγορά
 2. Ιδιοκατασκευή
 3. Εισφορά
 4. Ανταλλαγή
 5. Δωρεά

Κόστος κτήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων

Σύμφωνα με την αρχή του κόστους, το κόστος κτήσεως ενός παγίου στοιχείου ισούται με το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί για την αγορά και προετοιμασία του στοιχείου για τη χρήση που προορίζεται. Δηλαδή από την τιμή αγοράς και τα διάφορα έξοδα και δαπάνες που ποικίλουν ανάλογα με το στοιχείο το οποίο αγοράζεται.

Συνεπώς έχουμε:

 •  Κόστος Κτήσεως Παγίου στοιχείου = Τιμή αγοράς + Έξοδα ή Δαπάνες.

 Εδώ προκύπτει ένα θέμα, η νομοθεσία και η πράξη καμιά φορά διαφωνούν.

Στον τόκο, η πράξη και η φορολογία συμφωνούν.

 • Στην πράξη:

Τιμή κτήσεως = Τιμή τοις μετρητοίς (και όχι η Τιμή επί πιστώσει)

 Συνεπώς ο τόκος δεν είναι μέρος του κόστους κτήσεως του παγίου στοιχείου.

Δηλαδή ισχύει η ισότητα:

Τιμή τοις μετρητοίς + Τόκοι = Τιμή επί πιστώσει

Τόκος = έξοδο και όχι μέρος του κόστους κτήσεως του παγίου στοιχείου

 • Στη φορολογική νομοθεσία:

Κόστος κτήσεως = Τιμή τιμολογίου

Τόκος = έξοδο και όχι μέρος του κόστους κτήσεως του παγίου στοιχείου

Ορισμένα έξοδα – δαπάνες που γίνονται για την απόκτηση παγίων στοιχείων θεωρούνται από τη φορολογική νομοθεσία όχι στοιχεία του κόστους κτήσεως αλλά έξοδα τα οποία εκπίπτονται από τα έσοδα της χρήσεως κατά την οποία γίνεται η αγορά των παγίων.

Έτσι στην αγορά γηπέδων ή κτιρίων τα μεσιτικά, δικηγορικά και συμβολαιογραφικά έξοδα, οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων καθώς και άλλα παρεμφερή έξοδα αποκτήσεως γηπέδων και κτιρίων θεωρούνται από τη φορολογική νομοθεσία έξοδα και όχι προσθετικά στοιχεία του κόστους κτήσεως.

Δαπάνες πραγματοποιούμενες μετά την απόκτηση των ενσώματων πάγιων στοιχείων 

 1. Επέκταση ή προσθήκη
 2. Βελτίωση
 3. Συντήρηση
 4. Επισκευή 

Επέκταση είναι η αύξηση του όγκου των κτιρίων ή προσθήκη που αυξάνει το μέγεθος και την παραγωγική δυναμικότητα των μηχανημάτων ή άλλων πάγιων στοιχείων. 

Βελτίωση είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σε πάγιο στοιχείο και η οποία επιφέρει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αποτελέσματα:

α) την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του

β) την αύξηση της παραγωγικής του ικανότητας

γ) την μείωση του κόστους λειτουργίας του

δ) την βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεώς του

Συντήρηση είναι η τεχνική επέμβαση που γίνεται σε πάγιο στοιχείο με σκοπό να διατηρήσει το στοιχείο αυτό την αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Επισκευή είναι η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση διαφόρων μερών παγίου στοιχείου που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας στο επίπεδο που ήταν πριν την καταστροφή ή την βλάβη.

Βασικό ερώτημα είναι εάν οι δαπάνες αποτελούν έξοδο ή κόστος των παγίων στοιχείων.

Β. Ασώματα ή άυλα πάγια στοιχεία

Ασώματα ή άυλα πάγια στοιχεία είναι τα οικονομικά αγαθά τα οποία αποκτά η λογιστική μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Πχ:

 1. Φήμη και πελατεία
 2. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 3. Εμπορικά σήματα
 4. Δικαιώματα πνευματικής εργασίας
 1. Φήμη & πελατεία

Ως φήμη και πελατεία ή υπεραξία επιχειρήσεως θεωρούνται η καλή φήμη, η καλή οργάνωση, η πίστη στην αγορά, η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων προϊόντων, η εκτεταμένη πελατεία. Η φήμη και πελατεία θεωρείται στοιχείο του Ενεργητικού μόνο όταν αγοράζεται και όχι όταν δημιουργείται από μία λογιστική μονάδα. Ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της πραγματικής αξίας των στοιχείων της μονάδας που εξαγοράζεται. Το ποσό της φήμης και πελατείας αποσβένεται είτε εφάπαξ κατά τη χρήση είτε ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις, όχι πέρα από μία δεκαετία.

 1. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Είναι τα δικαιώματα που έχει η επιχειρηματική μονάδα για αποκλειστική εκμετάλλευση νέων προϊόντων ή για τη χρησιμοποίηση νέων μεθόδων. Χορηγούνται για περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Ο λογαριασμός «Διπλώματα ευρεσιτεχνίας» χρεώνεται με:

α) το ποσό που καταβάλλεται για την αγορά των διπλωμάτων

β) το ποσό που αποτιμήθηκαν τα διπλώματα σε περίπτωση εισφοράς

γ) το ποσό που δαπανήθηκε από την επιχειρηματική μονάδα για την εξασφάλιση της δημιουργίας τους.

Το κόστος κτήσεως διπλωμάτων υπόκειται σε απόσβεση. Ως χρόνος ωφέλιμης ζωής θεωρείται ο συμβατικός χρόνος χρησιμοποιήσεως του ή ο χρόνος για τον οποίο το δικαίωμα προστατεύεται νομικά. Το κόστος κτήσεως διπλωμάτων αποσβένεται είτε εφάπαξ κατά τη χρήση είτε ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις.

 1. Εμπορικά σήματα

Είναι τα διάφορα σήματα ή εμπορική επωνυμία και τα ονόματα των προϊόντων που αποκτά η επιχειρηματική μονάδα με σκοπό την πάγια εκμετάλλευση τους.

Το κτήσεως των εμπορικών σημάτων αποσβένεται είτε εφάπαξ κατά τη χρήση είτε ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις, όχι πέρα από μία δεκαετία.

 1. Δικαιώματα πνευματικής εργασίας

Είναι τα διάφορα δικαιώματα που αποκτά η επιχειρηματική μονάδα επί της πνευματικής εργασίας των συγγραφέων, μουσικών συνθετών, ζωγράφων, κτλ. Το κόστος κτήσεως αυτών των δικαιωμάτων πρέπει κανονικά να αποσβένεται  μέσα στο χρονικό διάστημα που τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται από το νόμο.

Οι επιχειρηματικές μονάδες έχουν την ευχέρεια να αποσβέσουν το κόστος αυτών είτε εφάπαξ είτε ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις.

Γ. Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται οι συμμετοχές της λογιστικής μονάδας σε άλλες λογιστικές μονάδες οποιασδήποτε νομικής μορφής (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., κτλ) τις οποίες η λογιστική μονάδα αποκτά με σκοπό τον έλεγχο ή την άσκηση επιρροής πάνω στις μονάδες αυτές. Οι συμμετοχές αυτές αποτελούν επενδύσεις μόνιμου χαρακτήρα οι οποίες λήγουν τουλάχιστον ένα έτος μετά το τέλος της χρήσεως. Οι συμμετοχές αυτές παρακολουθούνται στον λογαριασμό «Χρεόγραφα» που είναι λογαριασμός του Κυκλοφορούν Ενεργητικού. Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται με το κόστος κτήσεως των συμμετοχών. Στο κόστος κτήσεως δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα χρήσεως. Τα ειδικά έξοδα αποκτήσεως των συμμετοχών θεωρούνται έξοδα χρήσεως που μεταφέρονται στον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως». Στο τέλος της χρήσεως γίνεται αποτίμηση των συμμετοχών στην μικρότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής. 

Στις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις της επιχειρηματικής μονάδας που λήγουν μετά από ένα τουλάχιστον έτος από το τέλος της χρήσεως. Οι απαιτήσεις αυτές παρακολουθούνται με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις έναντι των πελατών, τα γραμμάτια εισπρακτέα, οι εγγυήσεις σε ΔΕΗ ΟΤΕ και άλλους τρίτους.

 

Δ. Κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα ή έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

Είναι τα έξοδα – δαπάνες που προβλέπεται ότι θα εξυπηρετήσουν τη λογιστική μονάδα για περισσότερες από μία χρήσεις.

Πχ:

 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
 2. Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων
 3. Έξοδα μελετών και ερευνών.

Για κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά δημιουργείται πρωτοβάθμιος λογαριασμός ο οποίος φέρει τον τίτλο του στοιχείου που παρακολουθεί. Συνήθη στοιχεία της κατηγορίας αυτής είναι:

 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
 2. Έξοδα αυξήσεως του κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων
 3. Έξοδα μελετών και ερευνών
 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως

Είναι τα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά την ίδρυση και οργάνωση της λογιστικής μονάδας και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.

Πχ: Δικηγορικές αμοιβές, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως καταστατικού, έξοδα εκδόσεως μετοχών, έξοδα δημόσιας προβολής, έξοδα οργανώσεως, έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη των εργασιών της μονάδας.

 1. Έξοδα αυξήσεως του κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων

Είναι τα έξοδα εκτυπώσεως των μετοχών και των ομολόγων, τα έξοδα δημοσιεύσεως, τα έξοδα τροποποιήσεως του καταστατικού, κα

 1. Έξοδα μελετών και ερευνών

Είναι τα διάφορα έξοδα που πραγματοποιούνται για μελέτες και έρευνες που γίνονται για ανεύρεση ορυκτού πλούτου, για ανακάλυψη νέων προϊόντων ή μεθόδων παραγωγής, κα.

Όλα τα παραπάνω υπόκεινται σε απόσβεση. Η επιχειρηματική μονάδα έχει την ευχέρεια να αποσβέσει το κόστος αυτών των στοιχείων είτε εφάπαξ είτε ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις εντός δέκα ετών. Όταν γίνεται τμηματική απόσβεση η λογιστική μονάδα είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τον έμμεσο τρόπο αποσβέσεως, δηλαδή να δημιουργεί για κάθε έναν από τους παραπάνω λογαριασμούς τον αντίθετό του.

Βασικοί όροι Πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Πάγιο Ενεργητικό:  Είναι το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωμάτων που προορίζονται να παραμείνουν, στην επιχείρηση, παραπάνω από ένα έτος, με στόχο να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης.

Τιμή κτήσης: Είναι η τιμολογιακή αγορά, η οποία προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς (π.χ. ασφάλιστρα μεταφοράς, ναύλοι, δασμοί, δαπάνες εγκαταστάσεων, κλπ) και μειώνεται με τις σχετικές εκπτώσεις. 

Ενσώματα πάγια: Είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η οικονομική μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσεως της κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερη από ένα έτος (π.χ Κτίρια). 

Άυλα πάγια: Είναι τα ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής αποτίμησης και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε μόνα, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα (π.χ Άδειες χρήσης ενός πληροφοριακού συστήματος) 

Μητρώο Παγίων: Για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου και για τη λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεων του, τηρείται υποχρεωτικά  μητρώο.  Από το μητρώο πρέπει να προκύπτουν τα εξής:

 1. Ονοματολογία και διακριτικά στοιχεία,
 2. Τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του Κλαδικού Σχεδίου,
 3. Η αρχική αξία κτήσης και η τυχόν προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις, που έχει υποστεί το πάγιο,
 4. Ο τόπος εγκατάστασης,
 5. Η ημερομηνία που τέθηκε το Πάγιο σε λειτουργία,
 6. Η ημερομηνία που τέθηκε το Πάγιο σε αδράνεια,
 7. Οι λογισμένες αποσβέσεις,
 8. Αιτιολογία του τερματισμού της Παραγωγικής δραστηριότητας,
 9. Τρόπος απόκτησης (π.χ Από Κρατική Επιχορήγηση).

Προσθήκη Πάγιου Περιουσιακού Στοιχείου

 • Κτιρίου     

 Είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση, με την χρησιμοποίηση δομικών υλικών για: Τον όγκου του, Το μέγεθος του, Την ωφελιμότητα του  

Π.χ Τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων

 • Μηχανήματος      

Είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται και αυξάνει:Το μέγεθος του,Την παραγωγική δυναμικότητα του

Βελτίωση Πάγιου Περιουσιακού Στοιχείου 

Είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σε αυτό από τεχνολογική επέμβαση που έχει ως αποτέλεσμα: 

 1. Την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του,
 2. Την αύξηση της παραγωγικότητας του,
 3. Την μείωση του κόστους λειτουργίας του,
 4. Την βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησης του

 Π.χ  Σε ένα ιατρικό μηχάνημα (Μαγνητικός Τομογράφος) γίνεται τεχνολογική αναβάθμιση και παράγει ημερησίως διπλάσιο αριθμό εξετάσεων.

Συντήρηση Πάγιου Περιουσιακού Στοιχείου

Είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σε αυτό, με σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επισκευή Πάγιου Περιουσιακού Στοιχείου 

Είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο, που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη.

Μητρώο Παγίων Στοιχείων

Για την διαχειριστική παρακολούθηση κάθε ενσώματου παγίου στοιχείου (γηπέδου, κτιρίου, μηχανήματος, μεταφορικού μέσου κλπ.) και για τη λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσης και των αποσβέσεων του, τηρείται Μητρώο Παγίων Στοιχείων το οποίο αποτελεί την τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των παγίων περιουσιακών στοιχείων και από το οποίο πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία σύμφωνα με τη παράγραφο 2.2.103 του Ε. Γ. Λ. Σ.:

 • Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσης, η αρχική αξία κτήσης και οι μεταβολές αυτής ( προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις).
 • Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου (ονομασία και διακριτικά στοιχεία).
 • Ο τόπος εγκατάστασης ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν βρίσκεται.
 • Τα στοιχεία της λογιστικής του ένταξης ( τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του πρωτοβάθμιου λογαριασμού και του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας).
 • Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση και η λειτουργία του καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια.
 • Η τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη.
 • Οι λογισμένες αποσβέσεις με τους συντελεστές, τα ποσά και τα στοιχεία της λογιστικής τους εγγραφής (α/α παραστατικού κ ημερομηνία) καθώς και οι αντιλογισμένες αποσβέσεις σε περίπτωση πώλησης ή καταστροφής κλπ. του παγίου.
 • Ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων.
 • Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής του δραστηριότητας (εκποίηση, διάλυση, καταστροφή κλπ.).

Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσχερειών, παρέχεται η δυνατότητα τηρήσεως του μητρώου κατά ομάδες ομοειδών παγίων στοιχείων, για παράδειγμα πάγια στοιχεία του λογαριασμού 14 «Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός» που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα, παρακολουθούνται σε μια ατομική μερίδα, με την προϋπόθεση 10 ότι το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο θα είναι δυνατό να εξατομικεύεται π.χ. κατά την απογραφή ή την πώληση.

ΜΑΘΗΜΑ 4

Λέξεις κλειδιά: Αποσβέσεις Παγίων, μέθοδοι αποσβέσεων, Φορολογική απόσβεση, Λογιστική απόσβεση, Άμεσος τρόπος, Έμμεσος τρόπος, Αγορά Παγίου, Πώληση Παγίου, Εμφάνιση αποσβέσεων στον Ισολογισμό, 

Απόσβεση ενσώματων παγίων στοιχείων

Οι οικονομικές μονάδες αποκτούν πάγια στοιχεία επειδή πιστεύουν ότι τα στοιχεία αυτά θα τους προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες. Η αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών δημιουργεί έσοδα στην επιχείρηση που καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος των υπηρεσιών αυτών.  Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένα πάγιο είναι κατ΄ ανάγκη περιορισμένες, αφού η ζωή του είναι περιορισμένη. Απεριόριστη ζωή έχουν κατά κανόνα τα οικόπεδα.

Όταν μια οικονομική μονάδα αγοράζει ένα πάγιο, αγοράζει στην ουσία το σύνολο ή το απόθεμα των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει. Το κόστος κτήσεως του παγίου στοιχείου είναι κατά συνέπεια το κόστος κτήσεως των υπηρεσιών αυτών.

Στο τέλος μιας λογιστικής χρήσεως πρέπει να προσδιορίσουμε το κόστος των υπηρεσιών ενός παγίου οι οποίες εξαντλήθηκαν και το κόστος των υπηρεσιών που παραμένουν στο πάγιο ως απόθεμα.

Αποσβέσεις υπολογίζονται μόνο στην Καθαρή Αξία του Παγίου. Μόνο οι δημόσιες επιχειρήσεις προβαίνουν σε απόσβεση παγίων που περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Έστω ότι το κόστος κτήσεως υπηρεσιών ενός παγίου είναι 40.000€ και οι υπηρεσίες που εξαντλήθηκαν μέσα στην περίοδο είναι 20% του συνόλου των υπηρεσιών, τότε:

Κόστος υπηρεσιών που εξαντλήθηκαν = Κόστος κτήσεως συνόλου υπηρεσιών * 20%  =  40.000 *  20/100 = 8.000 ευρώ

 Άρα:

  Κόστος κτήσεως συνόλου υπηρεσιών                                            40.000€

– Κόστος υπηρεσιών που εξαντλήθηκαν                                          – 8.000€

Κόστος υπηρεσιών που παραμένουν στο πάγιο                        32.000€

Το κόστος των υπηρεσιών που εξαντλήθηκαν (8.000€) καλείται απόσβεση.

Κόστος υπηρεσιών που παραμένουν στο πάγιο (32.000€) καλείται αναπόσβεστη αξία.

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων θεωρούνται άλλοτε στοιχείο του Ενεργητικού και άλλοτε έξοδο. Έτσι οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, θεωρούνται στοιχείο του Ενεργητικού, επειδή οι αποσβέσεις αυτών των στοιχείων λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων. Το κόστος των προϊόντων μετατρέπεται σε έξοδο (κόστος πωληθέντων) όταν αναγνωριστούν τα έσοδα από τα προϊόντα αυτά (συνήθως κατά την πώληση των προϊόντων). Συνεπώς με τη διάθεση των προϊόντων, οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στο κόστος αυτών, μετατρέπονται σε έξοδα όπως και τα άλλα στοιχεία του κόστους.

Παράγοντες προσδιορισμού αποσβέσεων

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν το ύψος των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων είναι 4:

 1. το κόστος κτήσεως
 2. η υπολειμματική αξία
 3. η ωφέλιμη ζωή
 4. οι εξαντλούμενες υπηρεσίες

1. Κόστος κτήσεως ενός παγίου είναι τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για την αγορά του

2. Υπολειμματική αξία ενός παγίου στοιχείου είναι το ποσό στο οποίο εκτιμάται ή υπολογίζεται ότι θα διατεθεί το πάγιο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, δηλαδή όταν παύσει να χρησιμοποιείται. Άρα:

   Κόστος κτήσεως –  Υπολειμματική αξία =  Αποσβεστέα αξία

 • Αποσβεστέα αξία είναι το ποσό το οποίο μπορεί να φτάσει η απόσβεση ενός παγίου στοιχείου.
 • Η φορολογική νομοθεσία θεωρεί ως αποσβεστέο κόστος ενός παγίου το κόστος κτήσεως αυτού, δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη την υπολειμματική αξία του παγίου.

3. Ωφέλιμη ζωή ενός παγίου στοιχείου είναι το σύνολο των υπηρεσιών που αναμένεται να προσφέρει το στοιχείο αυτό σε μία λογιστική μονάδα. Αυτή η ζωή του παγίου μπορεί να μετρηθεί με τρεις διαφορετικές μονάδες μετρήσεως.

α) Ώρες λειτουργίας του παγίου

β) Μονάδες παραγωγής ή έργου του παγίου (πχ χιλιόμετρα, κιλά, μονάδες  προϊόντος, κα)

γ) Μονάδες χρόνου (πχ μήνες, έτη, κα)

4. Εξαντλούμενες υπηρεσίες

Η ποσότητα των υπηρεσιών που εξαντλούνται κάθε χρόνο μπορεί είτε

α) να είναι σταθερή (δηλαδή ίδια κάθε χρόνο),

β) είτε να μειώνεται

γ) να αυξάνεται

Σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 4308/2014 (Α΄251) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.», Κεφάλαιο 5, άρθρο 18. (Ισχύει από 01.01.2015)

Αν έχεις όρεξη για επιπλέον γνώση, πάτα εδώ

Μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται με πολλές μεθόδους, από τις οποίες οι κυριότερες είναι η σταθερή μέθοδος, η φθίνουσα και η αύξουσα.

 1. Μέθοδος σταθερής αποσβέσεως
 2. μέθοδος μειούμενης αποσβέσεως
 3. Μέθοδος λειτουργικής εντάσεως

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία οι αποσβέσεις θεωρούνται ότι είναι σταθερές κάθε χρόνο. Πιο συγκεκριμένα οι ετήσιες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίζονται βάση συντελεστών αποσβέσεων που καθορίζονται από τη νομοθεσία για κάθε είδος παγίου στοιχείου. Συνεπώς σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον υπολογισμό των αποσβέσεων χρησιμοποιείται η μέθοδος της σταθερής αποσβέσεως.

 

 Μέθοδος σταθερής αποσβέσεως

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι η ποσότητα των υπηρεσιών που εξαντλούνται κάθε χρόνο είναι ίδια. Έτσι το ετήσιο ποσό της αποσβέσεως παραμένει σταθερό.

Φθίνουσα μέθοδος

Με τη μέθοδο αυτή το ποσό της ετήσιας απόσβεσης μειώνεται, από χρήση σε χρήση. Αυτό κυρίως μπορεί να γίνει: α) Με τη χρησιμοποίηση σταθερού συντελεστή πάνω στην αναπόσβεστη αξία, β) με τη χρησιμοποίηση μειωμένου συντελεστή πάνω στην αξία που θέλουμε να αποσβέσουμε, ανάλογα προς τους αριθμούς των ετών της ωφέλιμης ζωής του πάγιου. Έτσι, για το παραπάνω πάγιο θα έχουμε άθροισμα αριθμού ετών 1 +2+3+4 = 10 και αποσβέσεις:

Αύξουσα μέθοδος

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η ετήσια απόσβεση αυξάνεται από έτος σε έτος με αύξηση του συντελεστή απόσβεσης. Έτσι με τα δεδομένα του προηγούμενου παραδείγματος ο συντελεστής απόσβεσης θα είναι:

για το 1ο έτος: 1/10, για το 2ο 2/10, για το 3ο 3/10 και για το 4ο 4/10. Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο*, γίνονται με τη σταθερή μέθοδο. Εξαίρεση αποτελούν τα μηχανήματα και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός που αποκτήθηκαν από 1/1/1993 και μετά και τα οποία αποσβένονται είτε με τη σταθερή είτε με τη φθίνουσα μέθοδο (σταθερός συντελεστής πάνω στην αναπόσβεστη αξία). Η μέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρμόζεται πάγια.

Όταν εφαρμόζουμε φθίνουσα μέθοδο υπολογίζουμε την απόσβεση με τριπλάσιο συντελεστή απόσβεσης, εκείνου της σταθερής μεθόδου.

Φορολογική άποψη αποσβέσεων

1. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται με τη μέθοδο της σταθερής αποσβέσεως. Οι ετήσιες αποσβέσεις υπολογίζονται βάση συντελεστών αποσβέσεως που καθορίζονται από τη νομοθεσία για κάθε είδος παγίου στοιχείου. Οι συντελεστές αυτοί αποκαλούνται συντελεστές τακτικών αποσβέσεων και καλύπτουν τη φυσική φθορά, δηλαδή τη φθορά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση καθώς και την οικονομική απαξίωση των στοιχείων.

2. Η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική.

3. Οι συντελεστές αποσβέσεως εφαρμόζονται επί της τιμής κτήσεως των παγίων συν τις βελτιώσεις και επεκτάσεις ή επί της αναπροσαρμοσμένης τους αξίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη η υπολειμματική αξία.

4. Αποσβέσεις διενεργούνται επί των παγίων στοιχείων που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχειρηματική μονάδα.

5. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία συνιστούν στοιχείο κόστους των προϊόντων που παράγονται

6. Οι συντελεστές αποσβέσεων αφορούν ετήσια απόσβεση. Εάν ένα πάγιο αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, τότε οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν μόνο για τους μήνες λειτουργίας του.

7. Για τη φορολογική αναγνώριση των αποσβέσεων απαιτείται η καταχώρησή τους στα βιβλία της επιχειρηματικής μονάδας.

8. Εκτός από τις τακτικές αποσβέσεις, διάφορες ειδικές διατάξεις προβλέπουν και πρόσθετες αποσβέσεις ως φορολογικά κίνητρα.

9. Όλες οι πρόσθετες αποσβέσεις, είτε αναφέρονται σε πάγια στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία είτε όχι, μεταφέρονται στον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως».

Λογιστική παρουσίαση αποσβέσεων

Μετά τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός παγίου στοιχείου, πρέπει να γίνει η καταχώρηση του στα βιβλία της λογιστικής μονάδας. Η εμφάνιση ή καταχώρηση των αποσβέσεων γίνεται με κατάλληλη ημερολογιακή εγγραφή και σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, εμφάνιση του ποσού των αποσβέσεων σε κατάλληλο λογαριασμό και δεύτερον, μείωση του κόστους κτήσεως του παγίου στοιχείου.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να απεικονίσουμε λογιστικά τις αποσβέσεις: α) ο άμεσος όπου χρεώνεται ο λογαριασμός απόσβεσης, λογαριασμός οργανικού εξόδου, και πιστώνεται κατευθείαν ο λογαριασμός του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, στο οποίο διενεργείται η απόσβεση

β) ο έμμεσος, όπου σε χρέωση του λογαριασμού απόσβεσης πιστώνεται ο αντίθετος λογαριασμός του περιουσιακού στοιχείου το οποίο αποσβένεται.

Στην πράξη χρησιμοποιείται ο έμμεσος τρόπος, γιατί με αυτόν ο λογαριασμός του πάγιου περιουσιακού στοιχείου πετυχαίνει να εμφανίζει την αξία του περιουσιακού στοιχείου χωρίς μείωση από τις αποσβέσεις του. Η μείωση από τις αποσβέσεις περιέχεται στον αντίθετο λογαριασμό.

Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του λογαριασμού 66, βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 10 – 16 της ομάδας 1 (ομάδα παγίων περιουσιακών στοιχείων):

Μετατροπή Εμμέσων Αποσβέσεων σε Άμεσες Αποσβέσεις

Είναι δυνατό κάποια επιχείρηση η οποία μέχρι τώρα ακολουθεί τον έμμεσο τρόπο εμφάνισης των αποσβέσεων να αποφασίσει την αντικατάσταση του με τον άμεσο τρόπο. Η επιχείρηση λοιπόν πρέπει να προβεί στο κλείσιμο των λογαριασμών των αποσβέσεων που υπάρχουν, δηλαδή των αποσβεσμένων στοιχείων, διότι η διατήρηση τους θα δείχνει ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να εμφανίζει τις αποσβέσεις με τον έμμεσο τρόπο. Το κλείσιμο των λογαριασμών αυτών θα γίνει με τη μεταφορά τους στους οικείους λογαριασμούς των οποίων τα χρεωστικά υπόλοιπα δηλαδή οι αρχικές αξίες αυτών, θα μειωθούν με τις αποσβέσεις που έγιναν μέχρι τώρα κατά τον έμμεσο τρόπο. Στη συνέχεια δε η επιχείρηση θα προβεί στην καταχώρηση του υπολογισμού των αποσβέσεων κατά τον άμεσο τρόπο.

Αγορά παγίου

Στις 25/07 αυτού του έτους η εταιρεία ALESTA Α.Ε αποφάσισε να αγοράσει ένα φορτηγό αυτοκίνητο τύπου MERCEDES, με αριθμό πινακίδας ΚΝΚ7253 από την επιχείρηση «Στάθης Νικόλαος» Ε.Π.Ε (Τ1567), έναντι του ποσού των €150.500,00 (Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 16%) και εξοφλήθηκε σε δύο (2) μήνες, με επιταγή ημέρας (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε – Nο. Επ. 4215744451-01)

Ζητείται:

 1.  Να απεικονιστούν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, όλα τα παραπάνω οικονομικά γεγονότα.
 2. Να υπολογιστούν οι σχετικές αποσβέσεις του παγίου και να απεικονιστούν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, με ημερομηνία 31.12 αυτού του έτους.

Σημειώσεις:

 1. Η εταιρεία εφαρμόζει την Σταθερή Μέθοδο απόσβεσης και ο συντελεστής απόσβεσης Φορτηγών είναι: 10%.
 2. Η Ανάλυση των λογαριασμών να πραγματοποιηθεί σε τεταρτοβάθμιο επίπεδο.
 3. Η έδρα της επιχείρησης είναι στην νήσο Καστελόριζο.

Λύση:

Φορολογική Απόσβεση (απο 8ο μήνα, τον επόμενο της αγοράς, ανεξαιρέτου ημέρας) 129.741,38*10%*5/12=5.405,89

Λογιστική Απόσβεση (απο 7ο μήνα, τον ίδιο της αγοράς, ανεξαιρέτου ημέρας) 129.741,38*10%*6/12=6.487,07

Διαδικασία Πώλησης Πάγιου περιουσιακού στοιχείου

 1. Λογίζονται  αποσβέσεις μέχρι την ημερομηνία πώλησης
 2. Μεταφέρονται οι σωρευμένες αποσβέσεις στο πάγιο που πρόκειται να πωληθεί
 3. Απεικονίζεται η πώληση του Παγίου*
 4. Μεταφέρεται το υπόλοιπο του λογαριασμού του Παγίου στα Έκτακτα Αποτελέσματα 

*Σε περίπτωση που το Πάγιο δεν εξοφληθεί άμεσα, τότε θα πρέπει να εμφανίσουμε την εγγραφή εξόφλησης του Πελάτη (Ο επιτηδευματίας που αγόρασε το Πάγιο Στοιχείο) την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί.

Πώληση παγίου

Στις 25/02 αυτού του έτους η εταιρεία ALESTA ΑΕ αποφάσισε να εκποιήσει ένα φορτηγό αυτοκίνητο τύπου MERCEDES.  Από τα βιβλία της εταιρείας προέκυψαν τα κάτωθι λογιστικά στοιχεία: 

13.02.00.000  ΖΜΟ 4532             € 110.000,00

13.99.02.000  ΖΜΟ 4532             €   50.000,00

Το ανωτέρω αυτοκίνητο πουλήθηκε στην επιχείρηση «Στάθης Νικόλαος» Ε.Π.Ε (ΤΔΑ 567), έναντι του ποσού των € 50.500,00 (Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%) και εξοφλήθηκε 2 μήνες αργότερα τα 2/3 με επιταγή ημέρας (Τράπεζα Πειραιώς  Α.Ε) και το υπόλοιπο με επιταγή λήξης 25/11/2016 της Εθνικής Τράπεζας ΑΕ (Νο. Επιταγής 69987650-9 και 45527628110-09). 

Σημειώσεις: 

 1. Η εταιρεία εφαρμόζει την Σταθερή Μέθοδο απόσβεσης και ό συντελεστής απόσβεσης Φορτηγών είναι: 12%
 2. Η Ανάλυση των λογαριασμών να πραγματοποιηθεί σε τεταρτοβάθμιο επίπεδο. 

Ζητείται: 

 1. Να απεικονιστούν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, τα παραπάνω οικονομικά γεγονότα. 

Λύση:

Απόσβεση παρόντος έτους = 110.000*2/12*12%=2.200

Καθαρή αξία = 40.725,80

ΦΠΑ = 9.774,20

Αξία Πώλησης = 50.500

Πώληση παγίου

Στις 25/02 του παρόντος έτους η «ALESTA Α.Ε» αποφάσισε να εκποιήσει ακίνητα συνολικής αξίας €2.000.000,00.  Από τα βιβλία της ανωτέρω εταιρείας προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία:       

11.00.00.000 Κτίριο οδού Αμαλίας          €1.580.000,00 

11.00.00.001 Κτίριο οδού Ανδρομάχης   €420.000,00 

11.99.00.000 Κτίριο οδού Αμαλίας          €348.000,00 

11.99.00.001 Κτίριο οδού Ανδρομάχης   €252.000,00 

Τα ανωτέρω κτίρια πουλήθηκαν με πίστωση στην επιχείρηση «Α. Λινάκης Α.Ε» (ΤΔΑ 125, συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) ως εξής: 

 • Κτίριο οδού Αμαλίας:  € 1.050.000,00
 • Κτίριο οδού Ανδρομάχης: € 550.000,00 

Σημείωση: Η εταιρεία εφαρμόζει την Σταθερή Μέθοδο απόσβεσης και ο συντελεστής απόσβεσης των Κτιρίων είναι: 4%.

Ζητείται: Να απεικονιστούν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, τα παραπάνω οικονομικά γεγονότα. 

Λύση:

ΑΜΑΛΙΑΣΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
1.580.000 x 4% x 2/12 = 10.533,33420.000 x 4% x 2/12 = 2.800
1.050.000 ÷ 1,24 = 846.774,19550.000 ÷ 1,24 = 443.548,39
ΦΠΑ = 203.225,81ΦΠΑ = 106.451,61

Όταν η επιχείρηση είναι μεγάλη, πχ ΟΤΕ και έχει χιλιάδες ή εκατομμύρια πάγια, μπορούμε και αθροιστικά να συγκεντρώσουμε τις αποσβέσεις στον 66.

Πώληση παγίου

Στις 25/06 του παρόντος έτους η «ALESTA ΑΕ» αποφάσισε να εκποιήσει μηχανήματα  συνολικής αξίας €50.000,00.  Από τα βιβλία της ανωτέρω εταιρείας προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία:       

12.02.00.000 Φορητό Μηχάνημα τύπου Bosch                                        €10.000,00 

12.00.00.000 Μηχανή παραγωγή κουλουριού sintesi                                 €40.000,00 

12.99.00.000 Αποσβεσμένη μηχανή παραγωγής κουλουριού sintesi          €5.320,00 

12.99.02.000 Αποσβεσμένο Φορητό Μηχάνημα τύπου Bosch                    €2.200,00

Τα ανωτέρω μηχανήματα πουλήθηκαν με πίστωση στην επιχείρηση «Α. Λινάκης Α.Ε» (ΤΔΑΣ 50125, συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) ως εξής: 

 • Φορητό Μηχάνημα τύπου Bosch: € 9.000,00
 • Μηχανή παραγωγή κουλουριού sintesi:  € 42.750,00 

Σημείωση: Η εταιρεία εφαρμόζει την Σταθερή Μέθοδο απόσβεσης και ο συντελεστής απόσβεσης των μηχανημάτων είναι: Φορητό Μηχάνημα: 8%, Μηχανή παραγωγή: 10%

 • Υπολειμματική αξία Bosch 1.500 
 • Υπολειμματική αξία Sintesi 8.500

Λύση:

Αποσβεστέα αξία Bosch: 10.000 – 1.500 = 8.500

Ετήσια απόσβεση: 8.500 x 8% x 6/12 = 340

Καθαρή αξία πώλησης = 9.000 / 1,24 = 7.258,06

ΦΠΑ = 1.741,94

Αξία Πώλησης = 9.000

Αποσβεστέα αξία Sintesi: 40.000 – 8.500 = 31.500 

Ετήσια απόσβεση: 31.500  x 10% x 6/12 = 1.575

Καθαρή αξία πώλησης = 42.750 / 1,24 = 34.475,81

ΦΠΑ = 8.274,19

Αξία Πώλησης = 42.750

Εμφάνιση των Αποσβέσεων στον Ισολογισμό

Αναφέραμε παραπάνω ότι, ο αντίθετος λογαριασμός εμφανίζεται στον νέο ισολογισμό. Η εμφάνιση των αποσβέσεων στον Ισολογισμό γίνεται εφ’ όσον η επιχείρηση ακολουθεί τον έμμεσο τρόπο απόσβεσης γιατί όπως γνωρίζουμε στον άμεσο τρόπο οι αποσβέσεις δεν εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς και επομένως δεν είναι γνωστές αλλά φέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των οικείων περιουσιακών στοιχείων που αποσβένονται και των οποίων οι αξίες εμφανίζονται έτσι μειωμένες στον ισολογισμό. Επομένως, όταν μιλάμε για εμφάνιση των αποσβέσεων στον Ισολογισμό, εννοούμε τον τρόπο κατά τον οποίο μπορούν οι αντίθετοι λογαριασμοί που υπάρχουν των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού να εμφανισθούν σ’ αυτόν. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 1. Με την αναγραφή των λογαριασμών των αποσβέσεων στο Παθητικό 2. Με την αναγραφή των λογαριασμών των αποσβέσεων στο Ενεργητικό ως αφαιρετικών στοιχείων (αυτού).

Με τον τρόπο αυτό, τα πράγματα μάλλον συσκοτίζονται και μάλιστα όταν υπάρχουν πολλά στοιχεία δεκτικά αποσβέσεων. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι, με τον τρόπο αυτόν τα αθροίσματα του ενεργητικού και του παθητικού είναι εικονικά. Ο Κ. Φ. Σ. αλλά και ο νόμος 2190/1920, άρθρο 42 ε, παρ. 7, αναφέρουν ότι, οι αποσβέσεις των στοιχείων του παγίου ενεργητικού καταχωρούνται στο ενεργητικό, αφαιρετικά από την αξία κτήσεως ή ιδιοκατασκευής του κάθε στοιχείου του ισολογισμού, ώστε για κάθε λογαριασμό να εμφανίζεται η αξία κτήσεως ή ιδιοκατασκευής, οι σωρευμένες μέχρι την λήξη της χρήσεως αποσβέσεις και αναπόσβεστη αξία του στοιχείου.

Από τις πιο πάνω εμφανίσεις προκύπτει ότι ο δεύτερος τρόπος εμφανίσεως των αποσβέσεων πλεονεκτεί του πρώτου γιατί παρέχει στον αναγνώστη του Ισολογισμού αμέσως την όλα κατάσταση του παγίου στοιχείου της επιχείρησης.

ΜΑΘΗΜΑ 5

Λέξεις κλειδιά: Απαιτήσεις, Αποσβέσεις απαιτήσεων, Φορτωτικές

Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι οι πάσης φύσεως απαιτήσεις της λογιστικής μονάδας έναντι τρίτων οι οποίες λήγουν μέσα σε ένα έτος από το τέλος της χρήσεως.

Οι απαιτήσεις αυτές παρακολουθούνται με πρωτοβάθμιους περιληπτικούς λογαριασμούς, οι κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής:

 1. πελάτες
 2. γραμμάτια εισπρακτέα
 3. φορτωτικές εισπρακτέες
 4. χρεώγραφα
 5. προκαταβολές προσωπικού
 6. δάνεια προσωπικού
 7. προκαταβολές προμηθευτών
 8. έσοδα εισπρακτέα
 9. έξοδα προποπληρωθέντα
 10. χρεώστες διάφοροι

 Στο τέλος της λογιστικής χρήσεως ανακύπτουν τρία θέματα:

 1. ο καθορισμός του ποσού των απαιτήσεων που δικαιούται να εισπράξει η λογιστική μονάδα.
 2. ο προσδιορισμός του ποσού των απαιτήσεων που αναμένεται ότι θα εισπραχθεί (και αυτών που προβλέπεται ότι δεν θα εισπραχθούν).
 3. ο προσδιορισμός του ποσού με το οποίο θα εμφανιστούν στον ισολογισμό (με το ονομαστικό τους ποσό ή με την παρούσα αξία τους;). Το πιο σωστό είναι με την ονομαστική τους αξία αλλά στην ελληνική νομοθεσία και στην λογιστική πρακτική δεν ισχύει αυτό.

Πελάτες και Αποσβέσεις

Στο λογαριασμό αυτό παρακολουθούνται οι απαιτήσεις έναντι πελατών από πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει. Στο τέλος της χρήσεως τίθεται το θέμα του υπολογισμού του ποσού που ουσιαστικά αναμένεται ότι θα εισπραχθεί.

Για τον υπολογισμό αυτού του ποσού εξετάζεται: α) εάν υπάρχουν απαιτήσεις αμφίβολης ή επισφαλούς εισπράξεως και β) υπολογίζεται το ποσό το οποίο δεν θα εισπραχθεί. Το ποσό το οποίο υπολογίζεται ότι δεν θα εισπραχθεί πρέπει να εμφανισθεί σε κατάλληλο λογαριασμό ζημιάς ή αποσβέσεως και παράλληλα να πιστωθεί με το ποσό αυτό ο λογαριασμός «πελάτες» ή κάποιος αντίθετός του, ώστε το υπόλοιπό του να δείχνει το αναμενόμενο να εισπραχθεί ποσό. Η διαδικασία αυτή καλείται απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.

Ο χαρακτηρισμός μιας απαιτήσεως ως επισφαλούς στηρίζεται σε ορισμένες ενδείξεις ή τεκμήρια όπως: μεγάλες ζημιές που υφίσταται η επιχείρηση του πελάτη, μεγάλη καθυστέρηση εξοφλήσεως των χρεών του ή των συναλλαγματικών του, η έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρισμα, η ποινική του δίωξη για οφειλόμενους  φόρους, η κύρηξη του σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Ο λογαριασμός «Επισφαλείς πελάτες» δείχνει στην ουσία τις αποσβέσεις του λογαριασμού «πελάτες».

Ο λογαριασμός «πελάτες» θα εμφανισθεί στον ισολογισμό με το αναμενόμενο να εισπραχθεί ποσό και όχι με το ποσό που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία των απαιτήσεων.

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη λογιστική άποψη για την εκτίμηση του ποσού που δεν θα εισπραχθεί από τους πελάτες.

Λογιστική άποψη των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων

Τη  λογιστική άποψη δεν την ενδιαφέρει ο κάθε πελάτης ξεχωριστά, αλλά το συνολικό ποσό των απαιτήσεων που δεν θα εισπραχθεί. Έτσι στο τέλος της χρήσεως κάθε επιχείρηση κάνει πρόβλεψη του συνολικού ποσού που αναμένει ότι δεν θα εισπράξει από τους πελάτες της.

Φορτωτικές Εισπρακτέες

Φορτωτική είναι το έγγραφο που εκδίδεται από το μεταφορέα και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της φορτώσεως αγαθών και της καταρτίσεως συμβάσεως μεταφοράς. Ανάλογα με το μέσο μεταφοράς διακρίνουμε τη θαλάσσια φορτωτική, τη σιδηροδρομική, τη φορτωτική αυτοκινήτου και το δηλωτικό έγγραφο αεροπορικής μεταφοράς. Ο όρος φορτωτικά έγγραφα σημαίνει τη φορτωτική και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν, όπως τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής, πιστοποιητικό προελεύσεως, πιστοποιητικό ποιότητας, κλπ.

Μετά την φόρτωση των αγαθών και τη λήψη της φορτωτικής, ο φορτωτής, δηλαδή ο αποστολέας, είτε στέλνει το σύνολο των φορτωτικών εγγράφων στον παραλήπτη, είτε μεταβιβάζει τα έγγραφα αυτά στο όνομα μιας τράπεζας. Τα φορτωτικά έγγραφα αποστέλλονται στον πελάτη μόνο όταν η πώληση εμπορευμάτων έχει συμφωνηθεί να γίνει επί πιστώσει. Στην περίπτωση όμως που η συμφωνία προβλέπει πώληση έναντι φορτωτικών εγγράφων, τότε τα έγγραφα αυτά παραδίνονται σε μια τράπεζα η οποία αναλαμβάνει να εισπράξει την αξία των φορτωτικών από τον πελάτη. Αξία φορτωτικών εγγράφων είναι εκείνη που αναφέρεται στο τιμολόγιο πωλήσεως που συμπεριλαμβάνεται στα φορτωτικά έγγραφα.

Οι συνήθεις περιπτώσεις μεταβιβάσεως φορτωτικών εγγράφων είναι :

 1. Μεταβίβαση φορτωτικών προς είσπραξη
 2. Μεταβίβαση φορτωτικών λόγω ενεχύρου

Ο λογαριασμός φορτωτικές εισπρακτέες δημιουργείται για να παρακολουθεί τα φορτωτικά έγγραφα που έχει στα χέρια της η λογιστική μονάδα.

Έτσι εάν φορτωθούν εμπορεύματα αξίας €50.000 και παραληφθεί φορτωτική τότε οι ημερολογιακές εγγραφές που γίνονται είναι οι εξής:

Μεταβίβαση φορτωτικών λόγω ενεχύρου: Στην περίπτωση αυτά τα φορτωτικά έγγραφα μεταβιβάζονται στην τράπεζα ως ασφάλεια για τη λήψη δανείου. Το δάνειο αυτό λόγω της βραχυπρόθεσμης φύσεώς του καλείται και προκαταβολή.

Απαιτήσεις ενσωματωμένες σε γραμμάτια εισπρακτέα ή συναλλαγματικές

Η επιχείρηση μπορεί να τις κρατήσει για να τις εισπράξει κατά την λήξη τους ή να τις μεταβιβάσει σε τρίτους. Έχουμε μεταβίβαση συναλλαγματικών για:

 1. Είσπραξη (σε τράπεζα, κατά την λήξη)
 2. Προεξόφληση (σε τράπεζα, πριν την λήξη, μειωμένο κατά τους τόκους ποσό)
 3. Κάλυψη οφειλής (σε προμηθευτή, οπισθογράφηση, φέρει ευθύνη εξόφλησης)
 4. Ενέχυρο (σε τράπεζα, για λήψη δανείου, είναι η εγγύηση ή η ασφάλεια, το δάνειο αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό του ποσού των συναλλαγματικών)
 1. Μεταβιβάζονται στην ΕΤΕ προς είσπραξη συναλλαγματικές ονομαστικού ποσού 800.000€
 2. Η τράπεζα ειδοποιεί την επιχείρηση ότι συναλλαγματικές ονομαστικού ποσού 560.000€ έχουν εισπραχθεί και ότι το ποσό αυτό μειωμένο κατά 8.000€ για έξοδα, έχει κατατεθεί στον όψεως της επιχείρησης.
 3. Η τράπεζα επιστρέφει στην επιχείρηση ανείσπρακτες συναλλαγματικές ονομαστικού ποσού 100.000€
 4. Προεξοφλούνται στην ΕΤΕ συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας 900.000€ αντί 765.000€
 5. Η ΕΤΕ επιστρέφει στην επιχείρηση ανείσπρακτες συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας 160.000€. Η επιχείρηση καταβάλλει στην τράπεζα την αξία των συναλλαγματικών και επί πλέον 7.000€ για έξοδα και τόκους καθυστέρησης.
 6. Μεταβίβαση συναλλαγματικών ονομαστικής αξίας 250.000€ στον προμηθευτή Δημητρίου για διακανονισμό οφειλής.
 7. Ο προμηθευτής Δημητρίου επιστρέφει στην επιχείρηση ανείσπρακτες συναλλαγματικές ονομαστικού ποσού 45.000€
 8. Μεταβιβάζονται στην ΕΤΕ λόγω ενέχυρου, συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας 150.000€
 9. Με εγγύηση τις παραπάνω συναλλαγματικές, λαμβάνεται δάνειο 120.000€
 10. Η ΕΤΕ ειδοποιεί την επιχείρηση ότι συναλλαγματικές ποσού 1.500€ έχουν λήξει και εξοφληθεί από τους αποδέκτες τους.
 11. Η ΕΤΕ βαρύνει τον λογαριασμό του δανείου με τόκους και προμήθειες 1.200€
 12. Η ΕΤΕ επιστρέφει στην επιχείρηση ανείσπρακτες συναλλαγματικές 8.400€

Γενικό Καθολικό

 

ΜΑΘΗΜΑ 6

Λέξεις κλειδιά: Μέθοδοι αποτίμησης, εξατομικευμένη, ΜΣΤ, FIFO, LIFO

Σύστημα Περιοδικής Απογραφής Εμπορευμάτων

Όταν ο προσδιορισμός του κόστους των πωληθέντων γίνεται στο τέλος της χρήσεως, μετά την διενέργεια της απογραφής, τότε λέμε πως η επιχείρηση χρησιμοποιεί το σύστημα της περιοδικής απογραφής αποθεμάτων. Είναι ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας με την οποία πρέπει να εμφανισθούν στις λογιστικές καταστάσεις τα εμπορεύματα που έμειναν (μένοντα) και τα εμπορεύματα που πωλήθηκαν (πωληθέντα).

Έχουμε 4 μεθόδους αποτίμησης:

 1. Μέθοδος της εξατομικευμένης τιμής κτήσεως
 2. Μέθοδος της μέσης σταθμικής τιμής κτήσεως (Μ.Σ.Τ)
 3. Μέθοδος της σειράς εξαντλήσεως (FIFO, first in first out)
 4. Μέθοδος της αντίστροφης σειράς εξαντλήσεως (LIFO, last in first out)

Μέθοδος της εξατομικευμένης τιμής κτήσεως

Το παρακάτω παράδειγμα προϋποθέτει οι τιμές των μενόντων και πωληθέντων να παραμένουν σταθερές, κάτι που όμως στην πραγματικότητα δύσκολα συμβαίνει. 

 τεμάχιαΑξία €Σύνολα €
Απόθεμα αρχής1.50080120.000
Αγορές4.00080320.000
Συνολικό Κόστος5.500 440.000
    
Πωλήσεις4.500  
Απόθεμα1.000  
    
Αποτίμηση   
Κόστος Πωληθέντων4.50080360.000
Κόστος Μενόντων1.0008080.000
Σύνολα5.500 440.000

Μέθοδος της μέσης σταθμικής τιμής κτήσεως (Μ.Σ.Ο)

Ο προσδιορισμός του κόστους πωληθέντων γίνεται με βάση τη μέση τιμή κτήσεως. Οι τιμές που λαμβάνονται υπόψη σταθμίζονται με τις αντίστοιχες μονάδες του εμπορεύματος και για το λόγο αυτό η μέθοδος ονομάζεται μέσης σταθμικής και όχι απλής μέσης τιμής. 

 τεμάχιαΑξία €Σύνολα €
Απόθεμα αρχής (1/1)2001.000200.000
Αγορά (15/2)3001.100330.000
Αγορά (12/7)4001.160464.000
Αγορά (7/11)1001.260126.000
Σύνολο1.000 1.120.000

Η απογραφή μας στις 31/12 δείχνει μένοντα εμπορεύματα 300 μονάδες. Σε ποια τιμή θα αποτιμηθούν; 

Βρίσκουμε την Μέση Τιμή:

 1.120.000 ÷ 1.000 = 1.120

Επομένως:

Κόστος μενόντων:      300 x 1.120 = 336.000€

Κόστος πωληθέντων: 700 x 1.120 = 784.000€

Σημειώσεις:

Ο υπολογισμός της Μέσης Τιμής γίνεται στο τέλος της λογιστικής χρήσης (31/12) και καλείται περιοδική μέση τιμή κτήσεως.

Μέθοδος της σειράς εξαντλήσεως (FIFO – first in first out)

Θεωρείται ότι η πρώτη εισαγωγή(αγορά) εξάγεται πρώτη και ότι τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες αγορές της χρήσεως, δλδ στηρίζεται στην παραδοχή ότι, οι μονάδες που αγοράζονται πρώτες, πωλούνται πρώτες.

Παράδειγμα:

1/1 Απόθεμα 200 τεμ αξίας €1000
15/2 αγορά 300 τεμ αξίας €1100/τεμ
25/4 πώληση 400 τεμ
12/7 αγορά 400 τεμ αξίας €1160/τεμ
20/10 πώληση 300 τεμ
7/11 αγορά 100 τεμ αξίας €1260/τεμ

 ΑγορέςΠωλήσειςΥπόλοιπο
Χρον.Μον.ΚόστοςΠοσά Μον.  ΚόστοςΠοσά Μον.ΚόστοςΠοσά
1/12001.000200.000       2001.000200.000
15/23001.100330.000       200
300
1.000
1.100
200.000
330.000
25/4    200
200
  1.000
1.100
200.000
220.000
 100 1.100 110.000
12/74001.160464.000       100
400
1.100
1.160
110.000
464.000
20/10    100
200
  1.100
1.160
110.000
232.000
  200 1.160 232.000
7/111001.260126.000       200
100
1.160
1.260
232.000
126.000
              
 1.000 1.120.000 700   762.000   358.000

Από τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει ότι το κόστος των πωληθέντων είναι 762.000€ και το κόστος των μενόντων είναι 358.000€.

Μέθοδος της αντίστροφης σειράς εξαντλήσεως (LIFO, last in first out)

Θεωρείται ότι οι πωλήσεις προέρχονται από την τελευταία εισαγωγή(αγορές)και ότι τα αποθέματα τέλους χρήσεως προέρχονται από τις προηγούμενες εισαγωγές, δλδ στηρίζεται στην παραδοχή ότι, οι μονάδες που αγοράζονται τελευταίες, πωλούνται πρώτες.

Στο ίδιο παράδειγμα:

 ΑγορέςΠωλήσειςΥπόλοιπο
Χρον.Μον.ΚόστοςΠοσά Μον.ΚόστοςΠοσά Μον.ΚόστοςΠοσά
1/12001.000200.000     2001.000200.000
15/23001.100330.000     200
300
1.000
1.100
200.000
330.000
25/4    300
100
1.100
1.000
330.000
100.000
  100 1.000100.000
12/74001.160464.000     100
400
1.000
1.160
100.000
116.000
20/10    3001.160348.000 100
100
1.000
1.160
100.000
116.000
7/111001.260126.000     100
100
100
1.000
1.160
1.260
100.000
116.000
126.000
            
 1.000 1.120.000 700 778.000   342.000

Από τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει ότι το κόστος των πωληθέντων είναι €778.000 και το κόστος των μενόντων είναι €342.000.

Παρατηρήσεις για τις μεθόδους Αποτίμησης

Μέθοδος ΑποτίμησηςΚόστος ΠωληθέντωνΚόστος Μενόντων
Μ.Σ.Τ784.000€336.000€
FIFO762.000€358.000€
LIFO778.000€342.000€
 • Όταν οι τιμές κτήσεως αυξάνουν, η μέθοδος LIFO δίνει (σε σχέση με τη FIFO) μεγαλύτερο κόστος πωληθέντων και μικρότερο κόστος μενόντων. Το αντίθετο συμβαίνει με τη FIFO.
 • Όταν οι τιμές αυξάνονται και χρησιμοποιείται η LIFO, λόγω του μεγαλύτερου κόστους πωληθέντων έχουμε μικρότερο κέρδος.
 • Όταν έχουμε μικρότερο κέρδος, έχουμε και χαμηλότερο φόρο, αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ακολουθούν διαρκώς την ίδια μέθοδο και να μην την αλλάζουν κάθε φορά προς το συμφέρον τους.
 • Η μέθοδος του Μ.Σ.Ο. χρησιμοποιείται ευρύτατα στην πράξη λόγω εύκολης εφαρμογής.
 • Σε συνεχώς μεταβαλλόμενο επίπεδο τιμών ενδείκνυται η επιλογή της LIFO γιατί τα κέρδη εμφανίζονται πιο ρεαλιστικά & υπολογίζεται μειωμένος φόρος εισοδήματος.
 • Σε περιβάλλον σταθερών τιμών η επιλογή της FIFO, παρέχει την αντιπροσωπευτική αξία των αποθεμάτων του ισολογισμού αλλά και βοηθά τη Διοικητική Λογιστική στην κοστολόγηση των αποθεμάτων.
 • Ερώτηση: Κάτω από ποιες συνθήκες θα απέδιδαν όλες οι μέθοδοι αποτίμησης των αποθεμάτων ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα; Απάντηση: Στην περίπτωση που δεν υπήρχε καμία μεταβολή στις τιμές μετά την αγορά του αρχικού αποθέματος.

Η εταιρεία ALESTA Α.Ε εμπορεύεται οίνο.  Την προηγούμενη χρήση πραγματοποίησε τις κάτωθι αγοροπωλησίες:

Ημερομηνία συναλλαγήςΚωδικός Γενικής ΛογιστικήςΕίδος εμπορεύματοςΠοσότηταΤιμή ανά λίτροΣύνολο
2/120.00.00.000Οινός Ερυθρός1.00040,0040.000,00
10/120.01.00.000Οινός Ερυθρός2.00045,0090.000,00
20/170.00.00.000Οινός Ερυθρός1.50050,0075.000,00
30/470.00.00.000Οινός Ερυθρός1.00052,0052.000,00
30/620.01.00.000Οινός Ερυθρός4.00042,00168.000,00
20/1170.00.00.000Οινός Ερυθρός3.00054,00162.000,00

Ο οίνος που παρέμεινε στο τέλος της χρήσεως στις αποθήκες της εταιρείας ήταν: 1.500 λίτρα, ενώ η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία  είναι € 42,20.

 Ζητείται:

 • Να πραγματοποιήσετε  αποτίμηση του τελικού αποθέματος της χρήσης.

 Σημείωση: Η τιμή κτήση να υπολογισθεί:

 1. Με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.
 2. Με την μέθοδο F.I.F.O
 3. Με την μέθοδο L.I.FO (καταργήθηκε)

Λύση:

ΜΣΚ = 40.000 + 90.000 168.000 / 7.000 = 298.000 / 7.000 = 42,57 ευρώ

επιλέγω την ΚΡΑ = 42,20 ευρώ

Άρα: 1.500 * 42,20 = 63.300 ευρώ

FIFO (Ξεκινώ απο τις τελευταίες αγορές)

1.500 * 42 / 1.500 = 42

Άρα: 1.500 * 42 = 63.000

LIFO ( Ξεκινώ απο τις πρώτες αγορές)

(1.000*40) + (500*45) / 1.500 = 62.500 / 1.500 = 41,67 ευρώ

Άρα: 1.500 * 41,67 = 62.590

Η εταιρεία ALESTA Α.Ε εμπορεύεται οίνο.  Την παρούσα χρήση πραγματοποίησε τις κάτωθι αγοροπωλησίες:

Ημερομηνία συναλλαγήςΚωδικός Γενικής ΛογιστικήςΕίδος εμπορεύματοςΠοσότηταΤιμή ανά λίτροΣύνολο
2/1/201620.00.00.000Οινός Ερυθρός4.00038,00 152.000
10/1/201620.01.00.000Οινός Ερυθρός2.00036,0072.000 
20/1/201670.00.00.000Οινός Ερυθρός3.50049,00171.500 
30/4/201670.00.00.000Οινός Ερυθρός1.00052,0052.000 
30/6/201620.01.00.000Οινός Ερυθρός4.00042,00168.000 
20/11/201670.00.00.000Οινός Ερυθρός3.00054,00162.000 

Η  καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία  αγοράς του οίνου είναι € 43,20.

Ζητείται:

 • Να υπολογισθεί η συνολική αξία για κάθε πώληση ή αγορά
 • Να υπολογισθεί το τελικό απόθεμα 31/12/2016
 • Να πραγματοποιήσετε  αποτίμηση του τελικού αποθέματος.

Σημείωση: Η τιμή κτήσης να υπολογισθεί με μια από τις αποδεκτές μεθόδους.

Λύση:

Τ.Α. = 4.000 + 2.000 – 3.500 – 1.000 + 4.000 – 3.000 = 2.500 τεμ.

Μ.Σ.Κ. = 152.000 + 72.000 + 168.000 / 4.000 + 2.000 + 4.000 = 392.000 / 10.000 = 39,20 ευρώ

Άρα 2.500 * 39,20 = 98.000 ευρώ

FIFO = 2.500 * 42 / 2.500 = 42 ευρώ

Άρα 2.500 * 42 = 105.000 ευρώ

LIFO = 2.500 * 38 / 2.500 = 38 ευρώ

Άρα: 2.500 * 38 = 95.000 ευρώ 

Η επιχείρηση ALESTA ΑΕ εμπορεύεται υπολογιστές. Η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με την προσθήκη κέρδους 25% στο τρέχον κόστος κτήσεως. Στη χρήση του προηγούμενου έτους, το απόθεμα αρχής ήταν 1.000 τεμάχια κόστους 1.000 € και αγοράστηκαν άλλα 2.000 τεμάχια προς 1.100 €, ενώ πωλήθηκαν 2.000 τεμάχια. Στη παρούσα χρήση, οι τιμές αγοράς αυξήθηκαν κατά 10%. Αγοράστηκαν 1.500 τεμάχια και πωλήθηκαν 2.000 τεμάχια.

Ζητείται: Ο υπολογισμός του μικτού κέρδους σε € και ως % των πωλήσεων στις χρήσεις του προηγούμενου έτους και του παρόντος έτους με τη μέθοδο LIFO.

Λύση:

Χρήση προηγούμενου έτους

Πωλήσεις (2.000 τεμ Χ 1.100 Χ 1,25) = 2.750.000

Κόστος Πωλήσεων (2.000 Χ 1.100) = 2.200.000

Μικτό Κέρδος = 550.000

% Μικτού κέρδους = 20%

Τελικό απόθεμα 1.000 μονάδες Χ €1.000

Χρήση παρόντος έτους

Πωλήσεις (2.000 τεμ Χ 1.210 Χ 1,25) = 3.025.000

Κόστος Πωλήσεων (1.500 Χ 1.210 + 500 Χ 1.000) = 2.315.000

Μικτό Κέρδος = 710.000

% Μικτού κέρδους = 23,50%

Τελικό απόθεμα 500 μονάδες Χ €1.000

Συμπέρασμα

Παρ’ όλο που η επιχείρηση δεν άλλαξε τιμολογιακή πολιτική (+25% στο κόστος αγοράς και η τιμή αγοράς αυξήθηκε 10%), πωλήθηκαν οι ίδιες μονάδες (2.000 μονάδες). Το κέρδος της είναι μεγαλύτερο γιατί χρησιμοποίησε αποθέματα προηγούμενης χρήσης που είχαν χαμηλότερη τιμή.

Ερώτηση: Τι είναι προτιμότερο σε μια εμπορική επιχείρηση, να διατηρεί μεγάλα ή μικρά αποθέματα;

Απάντηση: Εξαρτάται. Προφανώς η διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων σημαίνει ότι οι πελάτες θα ικανοποιηθούν γιατί θα έχουν επιλογές, ενώ από την άλλη πλευρά η διατήρηση υψηλών αποθεμάτων έχει σημαντικό κόστος και στην περίπτωση που δεν πωληθούν τα εμπορεύματα θα πρέπει να δοθούν εκπτώσεις. Το management πρέπει να αναζητήσει το ιδανικό σημείο ισορροπίας για το μέγεθος των αποθεμάτων.

 

Αποτίμηση Χρεογράφων

ΜΑΘΗΜΑ 7

Λέξεις κλειδιά: Λογιστικά συστήματα, Λογιστική υποκαταστημάτων, Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης (Ομάδα 9)

Λογιστικά Συστήματα

Εκτός από τα παραπάνω βιβλία, τα δύο συστήματα προβλέπουν και την τήρηση Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και διάφορα άλλα βοηθητικά βιβλία. Η λογιστική εργασία στο Κλασσικό Σύστημα είναι δουλειά ενός μόνο προσώπου, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρεί τα λογιστικά γεγονότα στο Ημερολόγιο και στη συνέχεια να μεταφέρει τις εγγραφές στα άλλα βιβλία. Το μειονέκτημα του Κλασσικού Συστήματος, να επιτρέπει τον καταμερισμό της λογιστικής εργασίας, εξουδετερώνεται με την εφαρμογή του Συγκεντρωτικού συστήματος. Ο καταμερισμός αυτός επιτυγχάνεται με την τήρηση περισσότερων ημερολογίων, τα Αναλυτικά Ημερολόγια, που συνήθως είναι:

 1. Εισπράξεων
 2. Πληρωμών
 3. Αγορών
 4. Πωλήσεων
 5. Διαφόρων Πράξεων

Οι εγγραφές που καταχωρούνται στα διάφορα Αναλυτικά Ημερολόγια συγκεντρώνονται σε ένα Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο. (ημερησίως, εβδομαδιαίος κτλ). Η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στα Αναλυτικά Ημερολόγια είναι δυνατόν να παρουσιάσει κάποια δυσχέρεια, η οποία να προέρχεται από το ότι ένα λογιστικό γεγονός αφορά συγχρόνως δύο αναλυτικά ημερολόγια. Έτσι, η αγορά εμπορευμάτων τοις μετρητοίς πρέπει να καταχωρηθεί στο αναλυτικό ημερολόγιο αγορών και στο αναλυτικό ημερολόγιο πληρωμών. Πιο συγκεκριμένα, εάν στο Α.Η.Α. χρεωθεί ο λογαριασμός «αγορές» και πιστωθεί ο λογαριασμός «ταμείο» και στο Α.Η.ΠΛ. συμβεί το ίδιο, τότε θα έχουμε διπλή καταχώρηση του ίδιου γεγονότος.

Για να αποφευχθεί η διπλή καταχώρηση χρησιμοποιούμε τους «διάμεσους λογαριασμούς». Έτσι στο Α.Η.Α. χρεώνεται ο λογαριασμός «αγορές» και πιστώνεται ο διάμεσος λογαριασμός «αγορές με μετρητά» και στο Α.Η.ΠΛ. πιστώνεται ο λογαριασμός «ταμείο» και χρεώνεται ο διάμεσος λογαριασμός «αγορές τοις μετρητοίς». Ο διάμεσος λογαριασμός θα έχει χρεωθεί στο Α.Η.ΠΛ. και θα έχει πιστωθεί στο Α.Η.Α. με αποτέλεσμα να εξισωθεί και να κλείσει και να έχουν μείνει ανοιχτοί οι λογαριασμοί «ταμείο» και «αγορές» που θα εμφανίζουν και την λογιστική πραγματικότητα. Οι διάμεσοι λογαριασμοί πρέπει πάντα να εξισώνονται και να κλείνουν, αλλιώς θα συμβεί λογιστικό σφάλμα.

ΧΑγορές
100 
ΧΑγορές μετρητοίς
100 (Α.Η.ΠΛ.)100 (Α.Η.Α.)
ΧΤαμείο Π
 100

Λογιστική Υποκαταστημάτων

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους (τζίρο) ιδρύουν και άλλες οικονομικές μονάδες, τα Υποκαταστήματα (εσωτερικού ή/και εξωτερικού). Η λογιστική τους οργάνωση είναι είτε αυτοτελής (ανεξάρτητη από το Κεντρικό), είτε χωρίς αυτοτέλεια (εξαρτώνται από το Κεντρικό). Κατά την μη αυτοτελή λογιστική οργάνωση των Υποκαταστημάτων, οι θυγατρικές τηρούν ορισμένα μόνο βιβλία (ταμείου, πελατών, προμηθευτών, δοσοληψιών με Κεντρικό, αμοιβές κτλ), τα οποία στέλνουν κάθε μέρα τα δικαιολογητικά τους στο Κεντρικό, το οποίο τηρεί μια ιδιαίτερη σειρά λογαριασμών για τα Υποκαταστήματα.

Η επιχείρηση αποφάσισε την ίδρυση υποκαταστήματος χορηγώντας 20.000€ μετρητά, εμπόρευμα 90.000€, έπιπλα 11.000€. Κατόπιν το Υποκατάστημα πούλησε εμπορεύματα αξίας 25.000€, το 1/2 μετρητά και το 1/2 πίστωση.

Εγγραφές Υποκαταστήματος

1Ταμείο Υποκαταστήματος 20.000 
 Εμπορεύματα Υποκαταστήματος 90.000 
 Έπιπλα Υποκαταστήματος 11.000 
  Κεντρικό 121.000
 Δημιουργία Υποκαταστήματος (Βιβλίο Δοσοληψιών)   
2Ταμείο Υποκαταστήματος 12.500 
 Πελάτης Υποκαταστήματος 12.500 
  Εμπορεύματα Υποκαταστήματος 25.000
 Πώληση εμπορευμάτων Υποκαταστήματος   
      

Κατά την ανεξάρτητη λογιστική οργάνωση των Υποκαταστημάτων, αυτά λειτουργούν σαν αυτόνομες επιχειρήσεις και καταχωρούν τα διάφορα γεγονότα στα βιβλία τους, όπου στο τέλος συγχωνεύονται στα βιβλία του Κεντρικού με αντίστοιχες εγγραφές.

Οι δοσοληψίες των Υποκαταστημάτων μεταξύ τους, γίνονται με τη μεσολάβηση του Κεντρικού. Έτσι εάν μια επιχείρηση έχει ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και στείλει 10.000€ μετρητά στο δεύτερο υποκατάστημά της στην Κατερίνη, τότε:

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

1Κεντρικό 10.000 
  Χρηματικά Διαθέσιμα 10.000
 Έμβασμα μετρητών στο Κεντρικό   

Υποκατάστημα Κατερίνης

1Χρηματικά Διαθέσιμα 10.000 
  Κεντρικό 10.000
 Λήψη Μετρητών   

Κεντρικό

1Χρημ. Διαθ. Υποκατ. Κατερίνης 10.000 
  Χρημ. Διαθ. Υπ. Θεσσαλονίκης 10.000
 Τακτοποίηση Δοσοληψιών   

Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης (Ομάδα 9)

Το αντικείμενο της Αναλυτικής Λογιστικής της Εκμετάλλευσης, η οποία καλείται και Λογιστικής Κόστους ή Βιομηχανική Λογιστική, είναι ο προσδιορισμός του πραγματικού κόστους, για κάθε λειτουργία και προϊόν, καθώς και των αναλυτικών αποτελεσμάτων της Εκμετάλλευσης, για την κατάρτιση του Ισολογισμού και την τήρηση διαρκούς απογραφής, καθώς και η παροχή στοιχείων για την ανάλυση της τιμολογιακής πολιτικής, λήψης αποφάσεων, κατάρτιση πρότυπου κόστους.

Χωρίς την ΑΛΕ δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το κόστος των αποθεμάτων που υπάρχουν και επομένως δεν μπορεί να γίνει η ακριβής αποτίμησή τους και η κατάρτιση του Ισολογισμού που γίνεται κατά την απογραφή.

Η ΑΛΕ διαφέρει από την Γενική Λογιστική στο γεγονός ότι το αντικείμενο της τελευταίας είναι η παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων του Ισολογισμού, των εσόδων και εξόδων, ενώ το αντικείμενο της ΑΛΕ είναι η παρακολούθηση γενικά της ροής των δαπανών και των επενδύσεων, δηλαδή της ροής του κόστους μέχρι να προσδιορίσουμε και να συγκρίνουμε το κόστος για κάθε προϊόν αναφορικά με τα έσοδά του.

Στο ΕΓΛΣ, όλες οι ομάδες λογαριασμών λειτουργούν μεταξύ τους σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, χωρίς να συνδέονται και να συλλειτουργούν με τους λογαριασμούς των άλλων μερών. Η ΑΛΕ (ομάδα 9) αποτελεί εξαίρεση και οι λογαριασμοί της συνδέονται και συλλειτουργούν (χρεοπιστώνονται) μόνο μεταξύ τους και αποτελούν έτσι ανεξάρτητο λογιστικό σύστημα. Δηλαδή λογαριασμοί της ομάδας 9 χρεοπιστώνονται μόνο με λογ/σμούς της ομάδας 9.

Στην ΑΛΕ καταχωρούνται:

 • τα λογιστικά δεδομένα των ομάδων 2,6,7,8 της Γενικής Λογιστικής
 • οι αναλύσεις για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
 • οι εσωτερικές διακινήσεις των αποθεμάτων

Στους λογαριασμούς της ΑΛΕ καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα λογιστικά δεδομένα των ομάδων 2,6,7,8 της Γενικής Λογιστικής, τα οποία αντικρίζονται μέσω του Λογαριασμού 90 «Διάμεσοι – Αντικριζόμενοι Λογαριασμοί» οι οποίοι και αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ της Γενικής Λογιστικής και της Αναλυτικής Λογιστικής.

Υπενθυμίζεται ότι:

Λογαριασμός 90: Διάμεσοι Αντικριζόμενοι Λογαριασμοί

Λογαριασμός 91: Ανακατάταξη εξόδων – αγορών και εσόδων

Λογαριασμός 92: Κέντρα Κόστους

Λογαριασμός 93: Κόστος Παραγωγής

Λογαριασμός 94: Αποθέματα

Λογαριασμός 95: Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος

Λογαριασμός 96: Έσοδα – Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα

Λογαριασμός 97: Διαφορές ενσωμάτωσης και καταλογισμού

Λογαριασμός 98: Αναλυτικά Αποτελέσματα

Λογαριασμός 99: Εσωτερικές Διασυνδέσεις

 1. Στην επιχείρηση «Α» στις 31/12/20ΧΧ, η αξία των εμπορευμάτων που υπάρχουν στην αποθήκη ανέρχεται σε 210.000€
 2. Αγορά εμπορευμάτων 350.000€ το 1/2 με πίστωση και το 1/2 με συναλλαγματική
 3. Πώληση εμπορευμάτων αντί 420.000€ το 1/3 μετρητά, 1/3 πίστωση, 1/3 συναλλαγματική.
 4. Καταβολή ενοικίου 28.000€ και πληρωμή εξόδων γραφική ύλης 42.000€ η κατανομή των οποίων είναι 21.000€ για τη Διοικητική και 49.000€ για τη Διάθεση.
 5. Υπολογισμός τόκων σε βάρος πελάτη 7.000€
 6. Πληρωμή 3.500€ για ζημία σε τρίτους που προκάλεσε η επιχείρηση
 7. Είσπραξη κερδών από εκποίηση μηχανήματος 28.000€

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω λογιστικά γεγονότα, οι εγγραφές τόσο στη Γενική Λογιστική όσο και στην ΑΛΕ, θα είναι οι εξής:

 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1.20 Εμπορεύματα
20.00 αρχικό απόθεμα         
89 Ισολογισμός         
89.00 Ισολογισμός ανοίγματος
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
210.000  210.000 94 Αποθέματα
94.20 Εμπορεύματα          90 Διάμεσοι αντικριζ. Λογ/σμοί         
90.01 Αρχικό Απόθεμα
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
210.000  210.000
2.20 Εμπορεύματα
20.01 Αγορές Εμπορευμάτων         
50 Προμηθευτές         
51 Γραμμάτια
ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
350.000  175.000
175.000
 94 Αποθέματα
94.20 Εμπορεύματα          90 Διάμεσοι αντικριζ. Λογ/σμοί         
90.02 Αγορές
ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
350.000  350.000
3.38 Ταμείο
30 Πελάτες
31 Γραμμάτια         
70 Πωλήσεις εμπορευμάτων 
ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
140.000
140.000
140.000
   420.000 90 Διάμεσοι αντικριζ. Λογ/σμοί90.07 Οργανικά έσοδα90.07.00 Πωλήσεις εμπορευμάτων          96 Έσοδα Μικτά          96.00 Έσοδα από πωλήσεις εμ/τωνΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  420.000    420.000
4.62 Παροχές Τρίτων62.04 Ενοίκια64 Διάφορα Έξοδα64.07 Έντυπα και γραφική ύλη          38 Ταμείο  ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ28.000 42.000    70.000 92 Κέντρα Κόστους92.01 Έξοδα Διοίκησης (21.000)92.03 Έξοδα Διάθεσης (49.000)          90 Διάμεσοι αντικριζ. Λογ/σμοί          90.06 Οργανικά έξοδα κατ’ είδος          90.06.62 Παροχές τρίτων (21.000)          90.06.64 Διάφορα έξοδα (49.000)ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ70.000   70.000
5.30 Πελάτες          76 Έσοδα Κεφαλαίου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ7.000 7.000 90 Διάμεσοι αντικριζ. Λογ/σμοί90.07 Οργανικά έσοδα          96 Έσοδα – Μικτά Αναλυτικά αποτ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ7.000  7.000
6.81 Έκτακτα ανόργανα αποτελέσματα81.00 έκτακτα ανόργανα έξοδα          38 ΤαμείοΠΛΗΡΩΜΗ ΖΗΜΙΑΣ3.500  3.500 98 Αναλυτικά αποτελέσματα          90 Διάμεσοι αντικριζ. Λογ/σμοί          90.08 Έκτακτα και ανόργανα αποτ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ3.500 3.500
7.38 Ταμείο          81 Έκτακτα ανόργανα αποτελέσματα          81.00 Έκτακτα ανόργανα έσοδα ΕΙΣΠΡΑΞΗ28.000 28.000 90 Διάμεσοι αντικριζ. Λογ/σμοί90.08 Αποτελέσματα          98 Αναλυτικά αποτελέσματα          98.99 Αποτελέσματα χρήσηςΕΙΣΠΡΑΞΗ28.000  28.000

ΜΑΘΗΜΑ 8

Λέξεις κλειδιά: Αριθμοδείκτες

Αριθμοδείκτες

Σε κάθε μορφή επιχείρησης, αλλά και επιχειρηματικής δράσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους αριθμητικούς δείκτες προκειμένου να έχουμε σαφή έλεγχο και αποτύπωση της εικόνας της επιχείρησης αλλά και για πληροφοριακούς και στατιστικούς λόγους. Οι αριθμοδείκτες αυτοί είναι σχέσεις μεταξύ διαφόρων μεγεθών της επιχείρησης και βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία, επομένως αναφέρονται στο παρελθόν. Αποτελούν επομένως χρήσιμο μέσο που βοηθά στην ανάλυση και εκτίμηση των διάφορων προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων καθώς και στη λήψη των ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Τα στοιχεία για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών λαμβάνονται από: Ισολογισμό, Γενική Εκμετάλλευση, ΑΧ, Λογαριασμούς. Οι δείκτες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης και για το λόγο αυτό ταξινομούνται σε ομάδες που διευκολύνουν την κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης με ενιαίο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους.

Ταξινομούνται σε τρείς κατηγορίες:

Α) Αναφέρονται στην ανάλυση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης και τα στοιχεία παίρνονται από τον Ισολογισμό.

Β) Αναφέρονται στην ανάλυση της δυναμικής εικόνας της επιχείρησης και τα στοιχεία λαμβάνονται από τους λογαριασμούς εσόδων – εξόδων, Γενικής Εκμετάλλευσης και των ΑΧ.

Γ) Αφορούν τη συσχέτιση των στατιστικών στοιχείων του Ισολογισμού προς τα δυναμικά στοιχεία της Εκμετάλλευσης. Μας δίνεται έτσι ο βαθμός της ορθολογικής χρησιμοποίησης των μέσων της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΕνεργητικόΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠαθητικό
Πάγια            360.000
Κυκλοφοριακά 180.000
Διαθέσιμα        72.000
Ίδια Κεφάλαια           288.000
Μάκρο Υποχρεώσεις  216.000
Βραχύ Υποχρεώσεις   108.000
    

Υπολογισμός Αριθμοδεικτών:

Με αυτούς τους Αριθμοδείκτες μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με άλλη επιχείρηση του κλάδου ή με την ίδια για να δούμε πως ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

ΜΑΘΗΜΑ 9

Προσάρτημα

ΜΑΘΗΜΑ 10

Λέξεις κλειδιά: Μισθοδοσία, μισθολογική κατάσταση

Διαδικασία πρόσληψης εργαζομένου – Δικαιολογητικά και διαδικασία

Οι ενέργειες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να γίνουν για την πρόσληψη εργαζομένων είναι οι κάτωθι:

1. Αναγγελία της πρόσληψης στον ΟΑΕΔ

Ο εργοδότης – επιχείρηση που προσλαμβάνει υπάλληλο ή εργάτη πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αναγγελίας της πρόσληψης εις διπλούν και να το υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) της περιοχής που πρόκειται να προσληφθεί ο μισθωτός. Το πρωτότυπο παραμένει στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής που θα εργασθεί ο μισθωτός και το αντίτυπο το παραλαμβάνει η επιχείρηση. Η αναγγελία της πρόσληψης πρέπει να γίνει μέσα σε οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που προσλήφθηκε ο μισθωτός. Ειδικά για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η προθεσμία αυτή αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες αλλά μόνο για τους τρεις (3) πρώτους μήνες από την ίδρυσή της. Εάν δεν γίνει η αναγγελία πρόσληψης σε αυτό το χρονικό διάστημα, επιβάλλεται ένα πρόστιμο για κάθε μισθωτό. (επισυνάπτεται έντυπο για την αναγγελία της πρόσληψης).

2. Αναγγελία της πρόσληψης στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο εργοδότης – επιχείρηση υποχρεούται να αναγγείλει την πρόσληψη εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας που υπάγεται η επιχείρηση.

3. Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ

Η επιχείρηση αμέσως μετά την πρόσληψη θα πρέπει να καταθέσει στο Τμήμα Εσόδων του αρμόδιου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ΙΚΑ, δηλαδή της περιοχής που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, αίτηση απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α.. Η αίτηση αυτή κατατίθεται εις διπλούν, πλήρως συμπληρωμένη από τον κατά το νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του μαζί (επισυνάπτεται αίτηση – δήλωση απογραφής εργοδότη με οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου) με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Στοιχεία Εργοδοτών (για μη φυσικό πρόσωπο)

α) Φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας Δ.Ο.Υ. (ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του) και των αστυνομικών ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των προσώπων που διοικούν/εκπροσωπούν την επιχείρηση.

β) Ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης:

Για Ε.Π.Ε.: Φωτοαντίγραφα του καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).

Για Α.Ε. : Φωτοαντίγραφα καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή της ανακοίνωσης καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Στοιχεία Απασχολούμενων

α) Φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας των απασχολούμενων και του θεωρημένου από το Σ.ΕΠ.Ε. πίνακα προσωπικού και

β) Φωτοαντίγραφα των καρτών πρόσληψης του προσωπικού

Τα δικαιολογητικά που αφορούν τα στοιχεία των απασχολούμενων, εάν δεν είναι διαθέσιμα κατά την απογραφή, προσκομίζονται αργότερα, ενώ η απογραφή γίνεται κανονικά.

Η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Εργοδοτών πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) μέσω ειδικού εντύπου που καλείται «Έντυπο Απόδοσης ΑΜΕ». Στο έντυπο αυτό καταχωρίζονται και τα τυχόν παραρτήματα επαγγελματικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης με αύξουσα αρίθμηση.

4. Καταχώρηση των στοιχείων του εργαζόμενου στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού του ΙΚΑ

Ο εργοδότης – επιχείρηση υποχρεούται να καταχωρήσει σε θεωρημένο από το Ι.Κ.Α έντυπο τους προσαμβανομένους μισθωτούς του, αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. Για την έκδοση του Ειδικού Βιβλίου απαιτείται μόνο η υποβολή της αίτησης απογραφής. (Αυτό είναι το Ειδικό Βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού). Το πρόστιμο για τη μη καταχώρηση στο βιβλίο αυτό είναι 500€ για κάθε εργαζόμενο.

5. Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων

Ο εργοδότης που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ υποχρεούται να υποβάλει και να διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Η δήλωση των στοιχείων ασφάλισης των εργαζομένων γίνεται μέσω των Α.Π.Δ. Η ασφαλιστική τακτοποίηση κάθε εργαζομένου ολοκληρώνεται με τη δήλωση των στοιχείων ασφάλισης μέσω των Α.Π.Δ. και την επεξεργασία τους από το ΙΚΑ και δεν συναρτάται από την καταβολή των εισφορών. Με τις Α.Π.Δ. δηλώνονται ο χρόνος απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, οι αποδοχές, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος ασφαλιστικών εισφορών.

Ενέργειες εργαζομένων

Για εργαζομένους που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ θα πρέπει να γίνει αίτηση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου.

Ο εργαζόμενος υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου. Η εγγραφή γίνεται με την κατάθεση αίτησης απογραφής άμεσα ασφαλισμένου που κατατίθεται εις διπλούν στο τμήμα μητρώου του αρμόδιου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ΙΚΑ (δηλαδή του τόπου κατοικίας του εργαζομένου) μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά:

α) φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (η οποία επικυρώνεται στο ΙΚΑ με την επίδειξη του πρωτοτύπου).

β) Φωτοτυπία Φορολογικής Δήλωσης ή εκκαθαριστικό Εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. από Εφορία (δεν χρειάζεται επικύρωση).

γ) Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη

δ) Μισθωτήριο ή αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας.

Ανάλογα με το υποκατάστημα παραδίδεται στον ασφαλισμένο είτε άμεσα είτε αποστέλλεται στην διεύθυνση κατοικίας του η «βεβαίωση απογραφής» που αποτελεί την ασφαλιστική του ταυτότητα.

Οι εργαζόμενοι που είναι ήδη ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, θα πρέπει απλά να προσκομίσουν στον εργοδότη τους τον ατομικό λογαριασμό ασφαλισμένου. Οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων τηρούνται ηλεκτρονικά και ενημερώνονται μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των Α.Π.Δ. με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ).

Μισθοδοσία

Στον λογαριασμό 60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού παρακολουθούνται τα έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση για να αποκτήσει από τον εργαζόμενο το προϊόν της εργασίας του και τα λοιπά έξοδα που προκύπτουν.

 • Οι αμοιβές που παρέχει στον εργαζόμενο με χρηματικά ποσά που καταβάλλει σε αυτόν.
 • Οι παροχές προς τον εργαζόμενο σε άλλη μορφή εκτός από τα χρηματικά ποσά (παροχές, υπηρεσίες κλπ).
 • Η δαπάνη της κοινωνικής ασφάλισης του εργαζόμενου, που αντιστοιχεί στην επιχείρηση.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση στον εργαζόμενο για την εργασία που αυτός παρέχει είναι δύο ειδών:

 • Οι αμοιβές που καταβάλλονται κανονικά σε αντιστοιχία με το έργο που αυτός παρέχει και
 • Οι αποδοχές που καταβάλλονται είτε τακτικά είτε έκτακτα και οι οποίες βρίσκονται σε αντιστοιχία όχι με το έργο που αυτός παρέχει αλλά με τον χρόνο της εργασιακής σχέσης που έχει ο εργαζόμενος με την επιχείρηση.

Οι κανονικές αποδοχές είναι:

 • Τακτικές αποδοχές
 • Οικογενειακά επιδόματα
 • Υπερωριακές αμοιβές
 • Ποσοστά επί της απόδοσης
 • Εκτός έδρας
 • Αμοιβές μαθητευομένων

Οι ευκαιριακές αποδοχές είναι:

 • Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)
 • Αποδοχές ασθένειας
 • Αποδοχές κανονικής άδειας
 • Επιδόματα κανονικής άδειας
 • Αποζημιώσεις μη χορηγούμενης άδειας
 • Έκτακτες αμοιβές

Η λογιστική εγγραφή της μισθοδοσίας διαμορφώνεται ως εξής:

και όταν γίνει η καταβολή των μετρητών στον μισθωτό, χρεώνεται ο 53.00 για να κλείσει η υποχρέωση και πιστώνεται το ταμείο ή ο λογαριασμός που θα χρησιμοποιηθεί. Αντίστοιχα όταν γίνουν οι πληρωμές και τον λοιπών υποχρεώσεων, χρεώνονται για να κλείσουν και πιστώνεται αντίστοιχα ο λογαριασμός που θα χρησιμοποιηθεί, συνήθως ταμείο.

Ο 60 και ο 60.03 αθροιστικά δείχνουν το συνολικό κόστος εργασίας για την επιχείρηση. Ο 60.03 δείχνει το ποσό του εργοδότη που πρέπει να καταβληθεί για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του εργαζομένου. Ο 53 δείχνει τα καθαρά χρήματα που θα πάρει ο εργαζόμενος στο χέρι. Ο 54.03 είναι ο ΦΜΥ και ορίζεται απο το κράτος. Ο 54.03.10 είναι η έκτακτη εισφορά Αλληλεγγύης. Υπάρχουν και άλλοι ειδικοί φόροι. Ο 55 δείχνει την οφειλή στον ασφαλιστικό οργανισμό απο τον εργοδότη και τον εργαζόμενο μαζί.

Οι οφειλές υπολογίζονται βάση του ποσοστού τους στα μικτά εισοδήματα. ΙΚΑ εργοδότη: 28,06%, ΙΚΑ εργαζομένου 16%

 

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Σε συνέχεια των ΠΟΛ.1072/31.3.2015 και ΠΟΛ.1174/5.8.2015, σας γνωστοποιούμε τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

1. Η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθούς – συντάξεις, διενεργείται βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 112 του ν.4387/2016:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)Φορολογικόςσυντελεστής%Φόρος κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο Εισοδήμα­τος (ευρώ)Σύνολο Φόρου (ευρώ)
20.000224.40020.0004.400
10.000292.90030.0007.300
10.000373.70040.00011.000
Υπερβάλλον45   

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά:
χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα)
χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ (για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο)
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα)
δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ (για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω).

Οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται στην περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ως άνω ποσού (ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων). Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Τα εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμενου ορίζονται από το άρθρο 11 του ν.4172/2013.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, τα ως άνω εφαρμοζόμενα ποσά μειώσεων φόρου ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), μειώνονται αναλογικά κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

4. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 ενσωματώνεται στον ΚΦΕ. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις αυτές προστίθεται νέο άρθρο 43Α στον ν.4172/2013. Η παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς – συντάξεις (βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο καθαρό εισόδημα), διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και όχι με συντελεστές στο σύνολο του εισοδήματος όπως συνέβαινε στο παρελθόν:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)Συντελεστήςεισφοράςαλληλεγγύης%Εισφορά αλληλεγγύης κλιμακίου (ευρώ)ΣύνολοΕισοδήμα­τος (ευρώ)Σύνολο εισφοράς αλληλεγγύης (ευρώ)
12.0000012.0000
8.0002,217620.000176
10.000550030.000676
10.0006,565040.0001.326
25.0007,51.87565.0003.201
155.000913.950220.00017.151
Υπερβάλλον10   

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς – συντάξεις:

A) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 15.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (15.000-12.000)*2,2%=66 ευρώ. Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 66/12=5,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 66/14=4,71 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

Β) Έστω μισθωτός με ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής) 35.000 ευρώ. Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 ευρώ. Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 1.001/12=83,42 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα) ή 1.001/14=71,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούμενο καταβάλλονται και Δώρα που ισοδυναμούν με δύο μισθούς).

5. Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του ν.4389/2016 οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων (του άρθρου 112) έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα. Η παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις νέες κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4389/2016. Συνεπώς, οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση τις προαναφερόμενες μεταβολές, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016 δηλαδή, από 27.5.2016 και μετά και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησής τους. Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, και θα συμψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Στη 1 Μαΐου αυτού του έτους η επιχείρηση «ALESTA Α.Ε.» προσλαμβάνει με την ειδικότητα του Βοηθού Λογιστή τον κύριο Δημητρίου Δημήτριο ο οποίος είναι έγγαμος με 1 παιδί.  Συμφωνήθηκε να αμείβεται με μικτό μηνιαίο μισθό 1.100,00 € ενώ το ωράριο εργασίας του θα είναι Δευτέρα-Παρασκευή 09.00 – 17.00.

Ζητείται: 

 1. Να συμπληρώσετε την μισθοδοτική κατάσταση του μηνός Μαΐου,
 2. Η πληρωμή της εξόφλησης πραγματοποιήθηκε με επιταγές της ΕΤΕ ΑΕ. (Νο. 58742131/35),
 3. Να καταχωρήσετε στα βιβλία της εταιρείας τις ανωτέρω λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν, όταν γνωρίζεται ότι,
 • ΙΚΑ Εργοδότη: 28,06%
 • ΙΚΑ Εργαζομένου 16%
 • ΦΜΥ 48,40 € (μηνιαίως)
 • Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης: 45,00 (μηνιαίως)
 • Πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο: ;

Λύση:

Για να βρούμε το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο για τον μήνα Μάιο, έχουμε:

1.100 / 25 = 44 ευρώ το ημερομίσθιο

Στις 30 ημέρες έχει 25 ένσημα

στις 25 ημέρες Χ; ένσημα

Χ = 20,83 => 21 * 44 = 924 ευρώ

Στις 9  Σεπτεμβρίου του παρόντος έτους η επιχείρηση «ALESTA Α.Ε.» προσλαμβάνει με την ειδικότητα του βοηθού λογιστή τον κύριο Νικόλαο Νικολάου, ο οποίος είναι έγγαμος με 2 παιδιά.  Συμφωνήθηκε να αμείβεται με μικτό μηνιαίο μισθό 1.700,00 € ενώ το ωράριο εργασίας του θα είναι Δευτέρα-Παρασκευή 09.00 – 17.00.

Ζητείται: 

 1. Να συμπληρώσετε την μισθοδοτική κατάσταση (επισυνάπτεται σχέδιο) του μηνός Ιανουαρίου,
 2. Η πληρωμή της εξόφλησης πραγματοποιήθηκε με επιταγές της Τράπεζας Πειραιώς  ΑΕ. (Νο. 74522131/35).
 3. Να καταχωρήσετε στα βιβλία της εταιρείας τις ανωτέρω λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν, όταν γνωρίζεται ότι,
 • ΙΚΑ Εργοδότη: 28,06%
 • ΙΚΑ Εργαζομένου 16%
 • ΦΜΥ 754,20 € (ετησίως)
 • Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης: 949,00  (ετησίως)
 • Πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο:;;;;;

Λύση:

 • Για να βρούμε το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο για τον μήνα Σεπτέμβριο:

1.700 / 25 = 68 ευρώ ημερησίως

Στις 30 ημέρες έχει 25 ένσημα

Στις 22 ημέρες Χ;

Χ = 19

Άρα:

19 * 68 = 1.292 ευρώ μικτά για τις 19 ημέρες του Σεπτεμβρίου που εργάστηκε

Γνωρίζω πως:

Πληρωτέα = Μικτά – ΦΜΥ – ΙΚΑ Εργαζομένου – Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης

Οπότε ψάχνω να βρω τις αξίες που δεν γνωρίζω και μόλις τις βρω, κάνω αντικατάσταση στον τύπο.

 • Για να βρούμε το ΙΚΑ Εργοδότη για τον μήνα Σεπτέμβριο:

ΙΚΑ Εργοδότη = 1.292*28,06% = 362,54

 • Για να βρούμε το ΙΚΑ Εργαζομένου για τον μήνα Σεπτέμβριο:

ΙΚΑ Εργαζομένου = 1.292 * 16% = 206,72

 • Για να βρούμε την Έκτακτη ασφαλιστική εισφορά για τον μήνα Σεπτέμβριο:

Έκτακτη ασφαλιστική εισφορά = 949 / 14 = 67,78

Για τις 25 ημέρες πληρώνει 67,78

Για τις 19 ημέρες Χ;

Χ=51,52

 • Για να βρούμε το ΦΜΥ για τον μήνα Σεπτέμβριο:

ΦΜΥ = 754,20/14=53,87

Για τις 25 ημέρες πληρώνει 53,87

Για τις 19 ημέρες Χ;

Χ=40,94

Άρα:

Πληρωτέα = Μικτά – ΦΜΥ – ΙΚΑ Εργαζομένου – Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης                 = 1.292 – 40,94 – 54,52 – 206,72                 = 992,82

Στις 6  Ιανουαρίου του παρόντος έτους η επιχείρηση «ALESTA Α.Ε.» προσλαμβάνει με την ειδικότητα του βοηθού λογιστή τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, ο οποίος είναι έγγαμος με 3 παιδιά.  Συμφωνήθηκε να αμείβεται με μικτό μηνιαίο μισθό 1.845,50 € ενώ το ωράριο εργασίας του θα είναι Δευτέρα-Παρασκευή 09.00 – 17.00.

Ζητείται: 

 1. Να συμπληρώσετε την μισθοδοτική κατάσταση (επισυνάπτεται σχέδιο) του μηνός Ιανουαρίου,
 2. Να καταχωρήσετε στα βιβλία της εταιρείας τις ανωτέρω λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν, όταν γνωρίζεται ότι,

ΙΚΑ Εργοδότη: 28,06%

ΙΚΑ Εργαζομένου 16%

ΦΜΥ: ;

Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης: ;

Πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο: ;

Σημείωση:

 1. Στις 15/01/20X6 δόθηκε ως προκαταβολή στον προαναφερόμενο υπάλληλο το 45% του πληρωτέου πόσου.
 2. Η πληρωμή της προκαταβολής πραγματοποιήθηκε με επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε (νο. 65743215-09)
 3. Η πληρωμή της εξόφλησης πραγματοποιήθηκε με επιταγές της ΕΤΕ ΑΕ. (Νο. 58742131/25).

Λύση:

1.8445,50*16% = 295,28

1.845,50 – 295,28 = 1.550,22

1.550,22*14 = 21.703,08 Φορολογητέο

(21.703,08)

Στα 20.000 φόρος 4.400

3 τέκνα -2.080 (υπερβαίνει τα 20.000 παράγραφος 3)

Φόρος = 2.320

1.703,08 * 29% = 493,89

Άρα:

2.320+493,89 = 2.813,89 για όλο το έτος

2.813,89/14 = 200,99 ανά μήνα

21.703,08 – 12.000 = 9.703,08 – 8.000 = 1.703,08 * 5% = 85,15 ετήσιο

85,15 / 14 = 6,08 μηνιαίο

(να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές)

Στη 8η  Απριλίου 20X6 η επιχείρηση «ΑΛΦΑΝ Α.Ε.» προσλαμβάνει με την ειδικότητα του βοηθού μάγειρα τον κύριο Αλέξανδρο Νικολάου, ο οποίος είναι έγγαμος με 3 παιδί.  Συμφωνήθηκε να αμείβεται με μικτό μηνιαίο μισθό 1.450,50 € ενώ το ωράριο εργασίας του θα είναι Δευτέρα-Παρασκευή 09.00 – 17.00.

Ζητείται: 

 1. Να συμπληρώσετε την μισθοδοτική κατάσταση (επισυνάπτεται σχέδιο) του μηνός Ιανουαρίου,
 2. Να καταχωρήσετε στα βιβλία της εταιρείας τις ανωτέρω λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν, όταν γνωρίζεται ότι,

ΙΚΑ Εργοδότη: 30,06%

ΙΚΑ Εργαζομένου 17,5%

ΦΜΥ: ;

Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης: ;

Πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο:;;;;;

Σημειώσεις:

 1. Στις 15/04/2016 δόθηκε ως προκαταβολή στους προαναφερόμενους υπαλλήλους το 55% του πληρωτέου πόσου.
 2. Η πληρωμή της προκαταβολής πραγματοποιήθηκε με επιταγή της Τράπεζας Αττικής ΑΕ (898876543-0).
 3. Η πληρωμή της εξόφλησης πραγματοποιήθηκε με επιταγές της ΕΤΕ ΑΕ. (Νο. 58742141/25).

Λύση:

Να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel με όνομα «Μισθοδοσία Υπαλλήλων», όπως στο υπόδειγμα, όπου θα καταχωρήσετε στοιχεία για 5 υπαλλήλους. Οι ημέρες εργασίας θα κυμαίνονται από 20 έως 30 το μέγιστο. Οι Μικτές Αποδοχές υπολογίζονται ως εξής : αν οι ημέρες εργασίας είναι έως και 25, τότε η κάθε ημέρα πληρώνεται προς 45 €, ενώ αν οι ημέρες εργασίας είναι περισσότερες από 25, τότε οι επιπλέον των 25 ημέρες πληρώνονται προς 60 € η καθεμία. Οι κρατήσεις για την Υγειονομική Περίθαλψη είναι 2,55%, για το Ταμείο ΜΤΠΥ 5% και για το Ταμείο Αρωγής 4% και υπολογίζονται επί των Μικτών Αποδοχών. Το Σύνολο Κρατήσεων προ Φόρου υπολογίζεται σαν το άθροισμα των τριών προηγούμενων κρατήσεων. Ο Φόρος υπολογίζεται σαν το 20% της διαφοράς των Μικτών Αποδοχών μείον το Σύνολο Κρατήσεων προ Φόρου αν οι Μικτές Αποδοχές είναι έως και 1.000 €, ενώ αν οι Μικτές Αποδοχές είναι περισσότερες από 1.000 €, ο Φόρος υπολογίζεται σαν το 30% της διαφοράς των Μικτών Αποδοχών μείον το Σύνολο Κρατήσεων προ Φόρου. Το Σύνολο Κρατήσεων περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις (Σύνολο Κρατήσεων προ Φόρου και τον Φόρο) και τα Καθαρά υπολογίζονται αν αφαιρέσουμε το Σύνολο Κρατήσεων από τις Μικτές Αποδοχές. Την Προκαταβολή την καταχωρούμε εμείς και το Υπόλοιπο στον Δικαιούχο προκύπτει αν αφαιρέσουμε την Προκαταβολή από τα Καθαρά. Τέλος, θα υπολογίσετε γι’ όλες τις τιμές τα συνολικά αθροίσματα, τον μέσο όρο, την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή.

Λύση:

Οδηγός Εργοδότη

Επαναληπτικό, Βιβλία Θεωρίας Λογιστικής Επιστήμης 1 και 2, Ασκήσεις Λυμένες και Άλυτες

Επαναληπτικό, Βιβλία Θεωρίας Λογιστικής Επιστήμης 1 και 2, Ασκήσεις Λυμένες και Άλυτες

Επαναληπτικό

Το Ισοζύγιο της επιχείρησής σας ALESTA ΑΕ στις 15/12 αυτού του έτους ήταν το παρακάτω:

Α/ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΧΥΠΥ
1.ΚΤΙΡΙΑ10.000 
2.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 200
3.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 400
4.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 500
5.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ4.000 
6.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ5.000 
7.ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ8.000 
8.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 7.400
9.ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 3.500
10.ΤΑΜΕΙΟ4.000 
11.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ6.000 
12.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.500
13.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ2.000 
14.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.500
15.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.000
16.ΠΕΛΑΤΕΣ600 
17.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ400 
ΣΥΝΟΛΑ40.00040.000

Στο β’ δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 1. Στις 16/12, αγορά εμπορευμάτων 3000 ευρώ, τα μισά με συναλλαγματική και τα υπόλοιπα μετρητά, ΤΔΑ16, πλέον ΦΠΑ 24%
 2. Στις 17/12, πώληση εμπορευμάτων 5000 ευρώ, τα μισά με συναλλαγματική και τα υπόλοιπα μετρητά, ΤΔΑ100, πλέον ΦΠΑ 24%
 3. Στις 17/12, στα διάφορα έξοδα γραφικής ύλης έχει περιληφθεί ποσό 200 ευρώ για διαφήμιση του επόμενου έτους, ΤΔΑ100, ΦΠΑ 24%
 4. Στις 17/12, είσπραξη 100 ευρώ από πελάτες καταχωρήθηκε από λάθος ως πώληση εμπορευμάτων
 5. Στις 18/12, κατάθεση στην τράπεζα 300 ευρώ καταχωρήθηκε κατά λάθος με το ποσό των 30 ευρώ
 6. Στις 18/12, υπολογίστηκε ότι απαιτούνται επιπλέον τόκοι από πελάτες 40 ευρώ
 7. Στις 18/12, στα έσοδα ενοικίων (παρεπόμενων ασχολιών) έχουν περιληφθεί και 50 ευρώ για ενοίκια του επόμενου έτους
 8. Στις 19/12, επιστροφή ακατάλληλων εμπορευμάτων αξίας 100 ευρώ σε προμηθευτή, πλέον ΦΠΑ 24%, ΠΙ9
 9. Στις 18/12, καταβολή 150 ευρώ ως έκπτωση σε πελάτη (όχι παρέχεται έκπτωση)
 10. Στις 31/12, ο ονομαστικός (μικτά) μισθός Δεκεμβρίου είναι 1000 ευρώ (κρατήσεις για ΙΚΑ εργαζομένου 200 ευρώ, ΦΜΥ 100 ευρώ, εργοδοτική εισφορά 300 ευρώ
 11. Τα κτίρια υπόκεινται σε 5% ετήσια σταθερή απόσβεση

Αν δε λαμβάνεται υπόψη η φορολογία εισοδήματος και στις 31/12 του ίδιου έτους τα μένοντα εμπορεύματα (τέλους χρήσης) αξίζουν 3200 ευρώ, ζητούνται:

 1. Οι εγγραφές σε ημερολόγιο και καθολικό για τα παραπάνω γεγονότα και οι τακτοποιήσεις τους (προσαρμογές)
 2. Να προσδιοριστεί λογιστικά το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της χρήσης με τη συγκέντρωση των αποτελεσματικών λογαριασμών
 3. Η σύνταξη ισολογισμού

Λύση:

1. Αγορές εμπορευμάτων 3000 
  Ταμείο  1500
  Γραμμάτια πληρωτέα  1500
 Ως αγορά εμπορευμάτων   
2. Ταμείο 2500 
  Γραμμάτια εισπρακτέα 2500 
  Πωλήσεις εμπορευμάτων  5000
 Ως πώληση εμπορευμάτων   
3. Μεταβατικός λογ ενεργητικού 200 
  Διάφορα έξοδα  200
 Τακτοποίηση εξόδου   
4. Πωλήσεις εμπορευμάτων 100 
  Πελάτες  100
 Μερικός αντιλογισμός άρθρου   
5. Όψεως 270 
  Ταμείο  270
 Μερικός αντιλογισμός άρθρου   
6. Πελάτες 40 
  Έσοδα κεφαλαίου  40
 Επιβάρυνση πελατών με τόκους   
7. Έσοδα παρεπόμενων ασχολ 50 
  Μεταβατικοί λογ παθητικού  50
 Τακτοποίηση προεισπραχθέντων ενοικίων   
8. Προμηθευτές 100 
  Επιστροφές αγορών  100
 Επιστροφή εμπορευμάτων   
9. Εκπτώσεις πωλήσεων 150 
  Ταμείο  150
 Πληρωμή έκπτωσης πελάτη   
10. Αμοιβές κ έξοδα προσωπικού 1300 
  Αμοιβές προσωπικού1000  
  Εργοδοτικές εισφορές300  
  Ασφαλιστικοί οργανισμοί  500
  ΙΚΑ εργοδότη300  
  ΙΚΑ εργαζομένου200  
  ΦΜΥ  100
  Ταμείο  700
 Ως μισθοδοτική κατάσταση Δεκεμβρίου   
11. Αποσβέσεις κτιρίων 500 
  Αποσβεσμένα κτίρια  500
 Υπολογισμός αποσβέσεων κτιρίων   
12. Γενική εκμετάλλευση 19750 
  Εμπορεύματα αρχής  5000
  Αγορές εμπορευμάτων  11000
  Διάφορα έξοδα  1800
  Εκπτώσεις πωλήσεων  150
  Αμοιβές κ έξοδα προσωπικού  1300
  Αποσβέσεις κτιρίων  500
 Μεταφορά ΧΥ στην γενική εκμετάλλευση   
13. Εμπορεύματα τέλους 3500 
  Έσοδα κεφαλαίου 240 
  Έσοδα παρεπόμενων ασχολ 350 
  Πωλήσεις εμπορευμάτων 12300 
  Επιστροφές αγορών 100 
  Γενική εκμετάλλευση  16490
 Μεταφορά ΠΥ κ εμπ. τέλους στη ΓΕ   
14. Ζημία χρήσης 3260 
  Γενική εκμετάλλευση  3260
 Προσδιορισμός αποτελέσματος   
15. Κεφάλαιο 3260 
  Ζημία χρήσης  3260
 Μείωση κεφαλαίου λόγω ζημίας   
ΕνεργητικόΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΦΑΝ ΑΕΠαθητικό
   
     
Α. ΠΑΓΙΑ  Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Κτίρια (- αποσβέσεις)6.000 Κεφάλαιο21.240
     
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  Β. ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡ 
Εμπορεύματα τέλους3.500 Μεταβατικοί λογ παθητικού2.550
Μεταβατικοί λογ ενεργητικού4.200 Γραμμάτια πληρωτέα2.000
Πελάτες540 Προμηθευτές900
   Ασφαλιστικοί οργανισμοί500
   ΦΜΥ100
Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    
Ταμείο3.880   
όψεως6.270   
Γραμμάτια εισπρακτέα2.900   
     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ27.290 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ27.290

Το Ισοζύγιο της επιχείρησής σας ALESTA ΟΕ στις 15/12 αυτού του έτους ήταν το παρακάτω:

Α/ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΧΥΠΥ
1.Έπιπλα10.000 
2.Τόκοι κ συναφή έξοδα300 
3.Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 400
4.Γραμμάτια πληρωτέα 500
5.Μεταβατικοί λογ ενεργητικού4.000 
6.Εμπορεύματα αρχής5.000 
7.Αγορές εμπορευμάτων6.000 
8.Πωλήσεις εμπορευμάτων9.400 
9.Αποσβεσμένα έπιπλα4.000 
10.Ταμείο4.000 
11.Όψεως6.000 
12.Κεφάλαιο 20.500
13.Παροχές τρίτων2.000 
14.Μεταβατικοί λογ παθητικού 2.500
15.Προμηθευτές 1.000
16.Πελάτες600 
17.Γραμμάτια εισπρακτέα400 
ΣΥΝΟΛΑ38.30038.300

Στο β’ δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 1. Στις 16/12, αγορά εμπορευμάτων 2000 ευρώ, τα μισά με συναλλαγματική και τα υπόλοιπα μετρητά, ΤΔΑ155, πλέον ΦΠΑ 24%
 2. Στις 18/12, πώληση εμπορευμάτων 6000 ευρώ, τα μισά με συναλλαγματική και τα υπόλοιπα μετρητά, ΤΔΑ66, πλέον ΦΠΑ 24%
 3. Στις 18/12, εξόφληση γραμματίων 80 ευρώ καταχωρήθηκε από λάθος ως είσπραξη γραμματίων
 4. Στις 18/12, στα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών δεν έχουν περιληφθεί οι απαιτήσεις από προμήθειες και μεσιτείες 150 ευρώ
 5. Στις 19/12, κατάθεση στην τράπεζα 300 ευρώ καταχωρήθηκε κατά λάθος με το ποσό των 3000 ευρώ
 6. Στις 20/12, υπολογίστηκε ότι οφείλονται επιπλέον τόκοι 40 ευρώ σε προμηθευτές
 7. Στις 20/12, οφείλουμε τον λογαριασμό ΟΤΕ Δεκεμβρίου ύψους 180 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%
 8. Στις 21/12,Επιστροφή ακατάλληλων εμπορευμάτων αξίας 200 ευρώ από πελάτη, ΠΙ19, πλέον ΦΠΑ 24%
 9. Στις 22/12, είσπραξη 80 ευρώ ως έκπτωση από προμηθευτή (όχι παρέχεται έκπτωση)
 10. Στις 31/12, ο ονομαστικός (μικτός) μισθός Δεκεμβρίου είναι 1200 ευρώ (κρατήσεις ικα εργαζομένου 300 ευρώ, ΦΜΥ 100 ευρώ, εργοδοτική εισφορά 500 ευρώ
 11. Τα έπιπλα υπόκεινται σε 10% ετήσια σταθερή απόσβεση

Αν δε λαμβάνεται υπόψη η φορολογία εισοδήματος και στις 31/12 του ίδιου έτους τα μένοντα εμπορεύματα (τέλους χρήσης) αξίζουν 3000 ευρώ, ζητούνται:

 1. Οι εγγραφές σε ημερολόγιο και καθολικό για τα παραπάνω γεγονότα και οι τακτοποιήσεις τους (προσαρμογές)
 2. Να προσδιοριστεί λογιστικά το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της χρήσης με τη συγκέντρωση των αποτελεσματικών λογαριασμών
 3. Η σύνταξη ισολογισμού

Λύση:

1. Αγορές εμπορευμάτων 2000 
  Ταμείο  1000
  Γραμμάτια πληρωτέα  1000
 Ως αγορά εμπορευμάτων   
2. Ταμείο 3000 
  Γραμμάτια εισπρακτέα 3000 
  Πωλήσεις εμπορευμάτων  6000
 Ως πώληση εμπορευμάτων   
3. Γραμμάτια εισπρακτέα 80 
  Γραμμάτια πληρωτέα 80 
  Ταμείο  160
 Μερικός αντιλογισμός άρθρου   
4. Μεταβατικοί λογ ενεργητικού 150 
  Έσοδα παρεπόμενων ασχολ  150
 Τακτοποίηση προμηθειών – μεσητειών   
5. Ταμείο 2700 
  Καταθέσεις όψεως  2700
 Μερικός αντιλογισμός άρθρου   
6. Τόκοι κ συναφή έξοδα 40 
  Προμηθευτές  40
 Επιβάρυνση από τόκους προμηθειών   
7. ΔΕΗ 180 
  Μεταβατικοί λογ παθητικού  180
 Τακτοποίηση λογαριασμού ΔΕΗ   
8. Επιστροφή πωλήσεων 200 
  Πελάτες  200
 Επιστροφή πωληθέντων εμπορευμάτων   
9. Ταμείο 80 
  Εκπτώσεις αγορών  80
 Είσπραξη έκπτωσης από αγορά εμπ   
10. Αμοιβές κ έξοδα προσωπικού 1700 
  Αμοιβές προσωπικού1200  
  Εργοδοτικές εισφορές500  
  Ασφαλιστικοί οργανισμοί  800
  ΙΚΑ εργοδότη300  
  ΙΚΑ εργαζομένου500  
  ΦΜΥ  100
  Ταμείο  800
 Ως μισθοδοτική κατάσταση Δεκεμβρίου   
11. Αποσβέσεις επίπλων 1000 
  Αποσβεσμένα έπιπλα  1000
 Υπολογισμός αποσβέσεων επίπλων   
12. Γενική εκμετάλλευση 18420 
  Επιστροφές πωλήσεων  200
  Τόκοι κ συναφή έξοδα  340
  Εμπορεύματα αρχής  5000
  Αγορές εμπορευμάτων  8000
  Παροχές τρίτων  2180
  Αμοιβές κ έξοδα προσωπικού  1700
  Αποσβέσεις επίπλων  1000
 Μεταφορά ΧΥ στην γενική εκμετάλλευση   
13. Εμπορεύματα τέλους 3000 
  Έσοδα παρεπόμενων ασχολ 550 
  Πωλήσεις εμπορευμάτων 15400 
  Εκπτώσεις αγορών 80 
  Γενική εκμετάλλευση  16030
  Εμπορεύματα τέλους  3000
 Μεταφορά ΠΥ κ εμπ. τέλους στη ΓΕ   
14. Γενική εκμετάλλευση 610 
  Κέρδος χρήσης  610
 Προσδιορισμός αποτελέσματος   
15. Κέρδος χρήσης 610 
  Κεφάλαιο  610
 Κεφαλαιοποίηση κερδών   
ΕνεργητικόΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΦΑΝ ΟΕΠαθητικό
   
     
Α. ΠΑΓΙΑ  Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Έπιπλα (- αποσβέσεις)5.000 Κεφάλαιο21.110
     
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  Β. ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡ 
Εμπορεύματα τέλους3.000 Μεταβατικοί λογ παθητικού2.680
Μεταβατικοί λογ ενεργητικού4.150 Γραμμάτια πληρωτέα1.420
Πελάτες400 Προμηθευτές1.040
   Ασφαλιστικοί οργανισμοί800
   ΦΜΥ100
Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    
Ταμείο7.820   
Όψεως3.300   
Γραμμάτια εισπρακτέα3.480   
  http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/mod/resource/view.php?id=153465   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ27.150 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ27.150

Άσκηση με λύση

ΑΣΚΗΣΗ

Δίνονται τα παρακάτω υπόλοιπα από το προσωρινό ισοζύγιο (30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010) της  ατομικής επιχείρησης Αργυρίου.

Κωδ.ΛογαρΠεριγραφή ΛογαριασμούΧ.Υ.  €Π.Υ.  €
12.00.00.00Μηχάνημα Α14.000 
12.99.00.00Αποσβεσμένα Μηχανήματα 4.000
13.02.00.00Αυτοκίνητο φορτηγό10.000 
13.99.02.00Αποσβεσμένο Αυτοκίνητο φορτηγό 2.000
20.00.00.00Απογραφή   Έναρξης   εμπορευμάτων  50.000 
20.01.00.00Αγορές εμπορευμάτων108.000 
30.00.00.00Πελάτης Γρηγορίου27.500 
30.00.00.01Πελάτης Βασιλείου32.500 
40.07.00.00Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων 22.000
54.00.99.11ΦΠΑ Νοεμβρίου 8.000
50.00.00.00Προμηθευτές ΒΗΤΑ Α.Ε 20.000
62.04.01.00Παροχές τρίτων – Ενοίκια κτιρίων30.000 
64.00.00.00Διάφορα έξοδα – Μεταφορικά11.000 
70.00.00.00Πωλήσεις  εμπορευμάτων 240.000
70.98.00.00Εκπτώσεις πωλήσεων30.000 
74.00.00.00Επιχορηγήσεις πωλήσεων 15.000
76.00.00.00Έσοδα κεφαλαίων – τόκοι    5.000

Το μήνα Δεκέμβριο η ατομική επιχείρηση Αργυρίου έκανε τις παρακάτω κινήσεις:

1/12/2010 αποφασίζει να καταβάλλει τα ενοίκια για τους μήνες Δεκέμβριο 2010, Ιανουάριο 2011 και Φεβρουάριο 2011 από 2.000€ το μήνα (σύνολο 6.000€) συν χαρτόσημο μισθωμάτων 3,6% στον ιδιοκτήτη Σιδηρόπουλο.

1/12 αγόρασε από την εταιρία EXPERT Α.Ε. με πίστωση εμπορεύματα  αξίας 100.000€ συν Φ.Π.Α. 23% Τ.Δ.Α Νο155Β

08/12 λαμβάνει δάνειο για κεφάλαιο κίνησης 20.000€ από την Εθνική Τράπεζα, καταβάλει για έξοδα τραπέζης 1.000€, και το δάνειο θα εξοφληθεί στις 31/05/2011

15/12 καταβάλει 500€ ως προκαταβολή έναντι μισθών μηνός Δεκεμβρίου στον υπάλληλο της επιχείρησης Βασιλείου

16/12 πουλάει στην εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε. εμπορεύματα  αξίας 100.000€ συν Φ.Π.Α. 23% με Τ.Δ.Α. Νο4 και αποδέχεται συναλλαγματική αξίας 124.230€ λήξης 27/01/2011

17/12 έδωσε τη συναλλαγματική της εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε. στην Εθνική Τράπεζα για να την εισπράξει στις 27/01/2011

26/12 Πλήρωσε το ΦΠΑ μηνός Νοεμβρίου 2010

31/12 Πωλεί το μηχάνημα Α της, στο Δημητρίου Ο.Ε. αντί του ποσού των 10.000€ συν ΦΠΑ 23% με μετρητά ΤΔΑ Νο5, Α.Ε. Νο5

Στις 31/12/2010 τακτοποιεί τον λογαριασμό των ενοικίων διότι προπλήρωσε ενοίκια για την επόμενη χρήση

31/12 η μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου για τον υπάλληλο της επιχείρησης Βασιλείου, είναι  τακτικές αποδοχές 3000€, εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α Τ.Ε.Α.Μ. 841,80€, εισφορές εργαζομένου Ι.Κ.Α Τ.Ε.Α.Μ. 480€, Φ.Μ.Υ 400€.

31/12 δεν έλαβε (ΠΤ) από την εταιρία EXPERT Α.Ε. έκπτωση 5% (αξίας 10.000€) από τις αγορές που έκανε, οι οποίες ήταν 200.000 €,

31/12 τακτοποιεί το Φ.Π.Α. μηνός Δεκεμβρίου 2010,

31/12 Ο λογιστής της ατομικής επιχείρησης Αργυρίου διαπίστωσε α) ότι ο Νικολάου που του ενοικιάζουμε κατάστημα της επιχείρησης δεν κατέβαλλε το ενοίκιο μηνός Δεκεμβρίου 1000€ συν χαρτόσημο 3,6%, β) έγινε αποτίμηση εμπορευμάτων αξίας 60.000€,  γ) δεν έλαβε (ΠΤ) από την εταιρία EXPERT Α.Ε. έκπτωση 5% (αξίας 10.000€) από τις αγορές που έκανε, οι οποίες ήταν 200.000 €, δ) οι αποσβέσεις έγιναν με τον έμμεσο τρόπο, ποσοστό απόσβεσης 10% στα πάγια,  ε)τα έξοδα από τους λογαριασμούς 60-66 επιμερίστηκαν ως 60% έξοδα διοίκησης και 40% έξοδα διάθεσης, σε αυτά δε συμπεριλαμβάνεται ο λογαριασμός 65 (τόκοι – έξοδα Β.Υ) που αποτελεί τα έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Ζητείται να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές και να βρεθεί το Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης.

 

Λύση

 

Άσκηση με λύση

1.      Εκφώνηση παραδείγματος

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης «ΑΛΦΑ Α.Ε.» την 1/1/2010 είχαν ως ακολούθως:

Κτίριο και Οικόπεδα300.000Ίδια κεφάλαια349.000
Μηχανήματα80.000Μακροπρόθεσμο δάνειο τραπέζης180.000
Αυτοκίνητα40.000Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα25.000
Έπιπλα και Σκεύη30.000Γραμμάτια πληρωτέα7.000
Εμπορεύματα85.000Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα5.000
Εμπορεύματα ενεχυριασμένα27.000Προμηθευτές40.000
Γραφική ύλη5.000Τόκοι πληρωτέοι20.000
Αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού10.000Κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες10.000
Προκαταβολές σε προμηθευτές15.000Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες5.000
Πελάτες25.000Φόροι πληρωτέοι7.000
Γραμμάτια εισπρακτέα15.000Προκαταβολές πελατών15.000
Ταμείο19.000  
Καταθέσεις όψεως12.000  

Κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης έλαβαν χώρα τα παρακάτω γεγονότα:

 1. Προπληρώθηκαν ασφάλιστρα αξίας €4.000 και εισπράχθηκαν, με μετρητά, €5.000 από την ενοικίαση μιας αποθήκης (μη λειτουργικό έσοδο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση).
 2. Αγοράσθηκαν εμπορεύματα αξίας €25.000, με συμψηφισμό των προκαταβολών σε προμηθευτές, με καταβολή μετρητών € 5.000 ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπογράφηκαν γραμμάτια στα οποία προστέθηκε τόκος €500.
 3. Η τράπεζα ειδοποίησε ότι τα προεξοφληθέντα γραμμάτια εξοφλήθηκαν από τους οφειλέτες τους, ενώ εισπράχθηκαν, με μετρητά, γραμμάτια εισπρακτέα ύψους €2.000.
 4. Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού €6.000, με τις κρατήσεις των εργαζομένων, ύψους €1.000, και τις εργοδοτικές εισφορές, ύψους €2.000, να οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.
 5. Πωλήθηκαν εμπορεύματα αντί €45.000, με συμψηφισμό των προκαταβολών πελατών, με λήψη γραμματίων αξίας € 15.000, τα οποία εμπεριέχουν τόκους € 500, και τα υπόλοιπα με μετρητά. Στην συνέχεια υπογράφηκε συμφωνία μελλοντικής πώλησης εμπορευμάτων στον πελάτη Γεωργίου ύψους €18.000 € τα οποία και θα πληρωθούν με μετρητά.
 6. Η επιχείρηση προχώρησε σε προεξόφληση γραμματίων εισπρακτέων ύψους €6.000 αντί €5.500, τα οποία κατατέθηκαν στο λογαριασμό όψεως που τηρεί η επιχείρηση.
 • Καταβλήθηκαν για γενικά έξοδα €1.000. Επιπλέον, εισπράχθηκαν, διάφορα λειτουργικά έσοδα ύψους €20.000, τα οποία κατατέθηκαν στον λογαριασμό όψεως της επιχείρησης.
 • Αυτοκίνητο της επιχείρησης έπαθε ζημιά αξίας €1.000 και επισκευάστηκε με την καταβολή μετρητών. Η ασφαλιστική εταιρεία αναγνώρισε το 70% της ζημιάς το οποίο και οφείλει στην επιχείρηση.
 • Η επιχείρηση εξόφλησε, με επιταγή, το δάνειο που είχε λάβει με ενέχυρο εμπορεύματα, με ταυτόχρονη αποδέσμευση των ενεχυριασμένων εμπορευμάτων, αξίας

€27.000.

Ζητείται:

Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων και να προσδιοριστεί, με ημερολογιακές εγγραφές, το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως και χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη ότι, τα εμπορεύματα στις 31/12/2010 ανέρχονταν στο ποσό των 117.000 €, το απόθεμα της γραφικής ύλης σε €3.000, τα αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού €5.000, ενώ οι αποσβέσεις των παγίων ήταν €3.000. Τέλος, να σημειωθεί ότι τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα κατέστησαν δεδουλευμένα.

Να προσδιοριστούν, με βάση τα υπόλοιπα των λογαριασμών στην αρχή του έτους 2010 (ουσιαστικά για το 2009), οι αριθμοδείκτες παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ιδίων προς συνολικά κεφάλαια και ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Επιπλέον, να υπολογίσετε τον αριθμοδείκτη ειδικής ρευστότητας για το 2009 και το 2010 και να απαντήσετε στο αν βελτιώθηκε ή όχι η ρευστότητα της επιχείρησης.

 

Λύση

 

Άσκηση προς επίλυση

3/1/2015 Αγορά εμπορευμάτων ψυγεία Siemens με πίστωση με το ΤΠ 1256 του προμηθευτή «ΔΗΜΑ Ε» 50 τεμάχια αξίας 300 ευρώ/τεμ. πλέον ΦΠΑ 23%.

4/1/2015 Επιστροφή εμπορευμάτων με το ΔΑ Νο 562 λόγω φθοράς των ψυγείων Siemens επί του ΤΠΔΑ 1256/3-1-2015 τεμάχια 2 και ο Προμηθευτής ΔΗΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ εξέδωσε το ΠΤ Ν0 125 αξίας 600,00 € πλέον ΦΠΑ 23%.

4/1/2015 Αγορά εμπορευμάτων ψυγεία Bosh με πίστωση με το ΤΠ 405 του προμηθευτή «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 100 τεμάχια αξίας 320 ευρώ/τεμ. πλέον ΦΠΑ 23%.

7. 5/1/2015 Έκπτωση 10% στα ψυγεία Bosh επι του τιμολογίου ΤΠ 405/4-1-2015 του προμηθευτή «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με το ΠΤ 126 πλέον ΦΠΑ 23%.

8. 7/1/2015 Είσπραξη μετρητών έναντι λογαριασμού από τον πελάτη «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.» Ποσού 800 ευρώ με την αποδ.εισπρ. Νο 265

10/1/2015 Εισπράξαμε από τον πελάτη «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ» το γραμμάτιο Νο 125101 λήξης 10/1/2015 ποσού 1.000 ευρώ

10. 10/1/2015 Πληρώσαμε στον προμηθευτή «ΔΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» ποσό 1.200 ευρώ έναντι λογαριασμού με μετρητά με την αποδ. Νο 501

11. 12/1/2015 Έμβασμα στην Alpha Bank από τον πελάτη «ΠΑΠΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ» έναντι λογαριασμού ποσού 3.000 € με την αποδ. Νο 482.

12. 13/1/2015 Αγορά Ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί στο λογιστήριο από τον προμηθευτή «ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ» ποσού 5.000 € με πίστωση πλέον ΦΠΑ 23% με το Τ.Π 852

14/1/2015 Μεταβίβαση του γραμματίου εισπρακτέου Νο.125102 «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» λήξης 31/1/2015 ποσού 3.500 € στον προμηθευτή «ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ» με το πιν.παραδ.συν/κων Νο 751.

14. 16/1/2015 εξοφλούμε τον προμηθευτή «ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ» με μεταφορά ποσού από τον λογαριασμό όψεως της Alpha Bank. (Αποδ. No 125480).

18/1/2015 ο προμηθευτής «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» μας στέλνει το Τ.Π 406 με πίστωση για τα 50 ψυγεία του πελάτη «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ» με τιμή 350 €/τεμ. Πλέον ΦΠΑ 23%

17. 18/1/2015 Εκδώσαμε το Τ.Π 901 στον πελάτη μας «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ» με πίστωση 50 ψυγεία Siemens με τιμή 450 €/τεμάχιο πλέον ΦΠΑ 23% .

18. 19/1/2015 Πουλήσαμε στον πελάτη μας «ΦΡΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 60 ψυγεία Bosh με πίστωση με τιμή 520 €/τεμάχιο πλέον ΦΠΑ 23% με το Τ.Π 902. (ΑΦΜ 090249428, τκ.54351, Τσιμισκή 125

19. 20/1/2015 Αγορά γραφικής ύλης με μετρητά με το Τιμ. Νο 185 από τον προμηθευτή «ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ» 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.23% (ΑΦΜ 998106085, Γ΄ Πατρών, τκ. 26221, οδός Καλαβρύτων 20).

20. 25/1 Δώσαμε προκαταβολές στο προσωπικό 500 ευρώ (μετρητά) με τον απόδειξη πληρωμής Νο 600. (Δρικος 200, Δημακος 300).

31/1 Εκδώσαμε επιταγή Νο 5243185 λήξης 30/4/2015 στον προμηθευτή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ποσού 30.149 ευρώ με το πιν.παράδοσης. επιταγών Νο 746

Η μισθοδοτική κατάσταση μηνός Ιανουαρίου 2015 εχει ως εξής (Δελτ.συμψ. Νο 125):

υπαλληλοςΜικτες αποδοχεςΚρατησεις εργαζιμενου ικα 15,50%φμυπροκαταβολεςδανειαΚαθαρο πληρωτεοΕργοδ εισφορες  24,56%Συνολο ικα  40,06%
Δρικος1.000,00155,00100,00200,0050,00495,00245,60400,60
δημακος1.200,00186,00120,00300,0050,00544,00294,72480,72
         
         
συνολα2.200,00341,00320,00500,00100,001.039,00540,32881,32
         

Να γινει η εγγραφή της μισθοδοσίας του μήνα και η εξόφληση των εργαζόμενων.

31/1 Εκκαθάριση ΦΠΑ μηνός Ιανουαρίου 2015. (Δελ.Συμψ.126)

Να γινουν οι λογιστικες εγγραφες του μηνα 01/χχ   στο Γενικο Ημερολογιο.

 

ΒΙΒΛΙΑ Κ.Ξ.Γ., ΣΧΟΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ

Α. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

 1. Τηρείται ή στην έδρα της επιχείρησης ή σε άλλο τόπο ύστερα από γνωστοποίηση ή εγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης.
 2. Τηρείται ή χειρόγραφα ή μηχανογραφικά.
 3. Καταχωρούνται σ΄αυτό τα έσοδα τα έξοδα και τα πάγια της επιχείρησης.
 4. Είναι πάντα θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης. Η πράξη θεώρησης είναι γραμμένη σε αυτοκόλλητο από τη Δ.Ο.Υ. που επικολλάται στην τελευταία σελίδα του χειρόγραφου βιβλίου ή στην τελευταία μηχανογραφική σελίδα του.
 5. Στο χειρόγραφο τα έσοδα, τα έξοδα & τα πάγια που έγιναν και αγοράστηκαν μέσα σε κάποιο μήνα πρέπει να καταχωρηθούν (γραφτούν) χωρίς σβησίματα, γδαρσίματα, κλπ με ημερολογιακή σειρά μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα.
 6. Το μηχανογραφικό ενημερώνεται συνήθως απο λογιστή. Εκείνο που πρέπει να κάνει η επιχείρηση είναι να ζητάει από το λογιστή την εκτύπωση του θεωρημένου μηχανογραφικού βιβλίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ

 1. Τηρείται αθεώρητο ή σε βιβλίο ή σε κινητά φύλλα.
 2. Σ΄αυτό γράφουμε:      – Περιγραφή του παγίου
  1. Την ημερομηνία απόκτησης και τον αριθμό του τιμολογίου.
  1. Την επωνυμία του προμηθευτή.
  1. Την αξία κτήσης του.
  1. Τις ετήσιες αποσβέσεις του.
  1. Την αναπόσβεστη αξία του.
 3. Ο συντελεστής απόσβεσης κάθε είδους παγίου & επιχείρησης ορίζεται από σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
 4. Πάγια αξίας κτήσεως μέχρι € 1.200,00 το καθένα μπορούν να αποσβένονται κατά 100% μέσα στη χρονιά απόκτησής τους.
 5. Το σύνολο των αποσβέσεων μιας χρονιάς καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων σαν έξοδο στις 31/12.

Γ. ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 1. Είναι πάντα θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης.
 2.   Ενημερώνεται απο λογιστή. Εκείνο που πρέπει να κάνει η επιχείρηση είναι να ζητάει από το λογιστή την εκτύπωση του θεωρημένου μηχανογραφικού βιβλίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
 3. Τηρούνται υποχρεωτικά από εταιρείες Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και από επιχειρήσεις που τον προηγούμενο χρόνο ξεπέρασαν σε ακαθάριστα έσοδα (δίδακτρα κλπ) το ποσό των € 1.500.000,00.

Δ. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ & Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης ξεχωριστών βιβλίων για τα υποκαταστήματα αρκεί τα έσοδά τους να καταχωρούνται σε ξεχωριστή στήλη στο βιβλίο του κεντρικού.

Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

 1. Χρόνος ενημέρωσης του μητρώου µμαθητών. Η ενημέρωση του μητρώου

µαθητών γίνεται µε την εγγραφή του μαθητή. Δηλ. στις 03/09 που έρχεται και γράφεται ο μαθητής και όχι στις 20/09 που αρχίζουν τα μαθήματα.

Σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής το ποσό και το κείμενο που διορθώνεται ή διαγράφεται πρέπει να διαβάζεται µε ευχέρεια.

 • Το µητρώο µαθητών είναι πάντοτε θεωρηµένο και τηρείται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των υπολοίπων φορολογικών βιβλίων (Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας).
 • Μητρώο µαθητών σε παράρτηµα. Τηρείται σε κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση που ασκείται η σχετική                                                            δραστηριότητα (βιβλίο για την έδρα, άλλο βιβλίο για το Α΄ παράρτηµα, άλλο βιβλίο για το Β΄παράρτηµα κλπ). Όταν κάποιοι µαθητές παρακολουθούν µαθήµατα άλλες µέρες στο κεντρικό και άλλες στο υποκατάστηµα, οι µαθητές πρέπει να καταχωρούνται και στα δύο µητρώα. Μπορεί βέβαια να ζητηθεί από την ∆.Ο.Υ. η κατά διάφορο τρόπο τήρηση του µητρώου του υποκαταστήµατος ή ακόµα και η

µη τήρησή του.

Α. Το παράρτηµα λειτουργεί ως βοηθητικό κτίριο της έδρας, όλοι οι

µαθητές του παραρτήµατος παρακολουθούν µαθήµατα και στην έδρα. Στην περίπτωση αυτή, µε αίτηση, µπορεί να ζητηθεί από τον Προϊστάµενο της

∆.Ο.Υ. η κατά διάφορο τρόπο τήρηση του µητρώου µαθητών του υποκαταστήµατος, ζητώντας να αναγράφονται σ’ αυτό µόνο το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση των µαθητών και όλα τα άλλα στοιχεία, συν οι µεταβολές διδάκτρων, να αναγράφονται µόνο στο µητρώο του κεντρικού ή ακόµη να ζητηθεί η µη τήρησή του, εφόσον οι ίδιοι µαθητές παρακολουθούν και στο κεντρικό και στο υποκατάστηµα.

Β. Το παράρτηµα λειτουργεί ως αυτοτελές κτίριο. Στην περίπτωση αυτή, για τους µαθητές που παρακολουθούν µαθήµατα και στα δύο κτίρια, θα πρέπει να   γίνει   διαχωρισµός,      αναλογικά                                            (σύµφωνα    µε   τα          µαθήµατα που παρακολουθούν σε κάθε κτίριο), των διδάκτρων (απόδειξη για τα δίδακτρα στο κεντρικό – απόδειξη και για τα δίδακτρα στο παράρτηµα).

 • Η στήλη α/α της εγγραφής κάθε µαθητή. Μπορεί να έχει συνεχή αρίθµηση ή η αρίθµηση να επαναλαµβάνεται από την αρχή µεταξύ δύο περιόδων ή δύο σχολικών ετών.
 • Η στήλη Ονοµατεπώνυµο. Ενημερώνεται με το επώνυµο και το όνοµα του

µαθητή. Εάν τα δίδακτρα καταβάλλονται από νοµικά πρόσωπα (π.χ. Α.Ε., Ιδρύµατα κ.λπ.) τότε θα αναγράφονται επιπλέον και τα στοιχεία του νοµικού προσώπου (επωνυµία, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.).

 • Η στήλη ∆ιεύθυνση. Ενημερώνεται με την πλήρη διεύθυνση του µαθητή (οδός, αριθµός, ∆ήµος). Προσοχή, ο ∆ήµος αναγράφεται σε  κάθε περίπτωση.
 • Αλλαγή διεύθυνσης του µαθητή. Αν ο µαθητής, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλάξει διεύθυνση, καλό είναι να µην διαγράψετε την παλιά στριµώχνοντας κάπου την καινούρια.
 • Η στήλη Χρονολογία έναρξης της φοίτησης. Αναγράφεται η ηµεροµηνία κατά την οποία ο µαθητής εισέρχεται για πρώτη φορά στην τάξη ή άλλως η ηµεροµηνία που ξεκινούν τα µαθήµατα.
 • Η στήλη Συµφωνηθέν ποσό διδάκτρων. Στη στήλη αυτή αναγράφεται το ποσό των διδάκτρων. Σκόπιµο είναι η συµπλήρωση του ποσού των διδάκτρων να γίνεται µε την εγγραφή του µαθητή και αυτό για να µη δηµιουργούνται υποψίες και προστριβές µε τους ελεγκτές του Σ∆ΟΕ. Πολλές φορές στην πράξη, κατά την εγγραφή του µαθητή, το ακριβές ποσό των διδάκτρων δεν είναι γνωστό. Συµπληρώνουµε τα δίδακτρα µε βάση τον τιµοκατάλογο που υποχρεωτικά έχουµε από διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και στη συνέχεια, αν τα δίδακτρα διαφοροποιηθούν, ενηµερώνουµε τη στήλη µεταβολή διδάκτρων µε τα νέα συµφωνηθέντα δίδακτρα. Στην πράξη, το ποσό των διδάκτρων εµφανίζεται µε τρεις

µορφές, αναλόγως του χρόνου κατά τον οποίο κοµµάτι της υπηρεσίας µας ολοκληρώθηκε και έχουµε απαίτηση για την είσπραξη των διδάκτρων..

α) Ωριαία δίδακτρα. Σε περίπτωση που γίνει συµφωνία για ωριαία δίδακτρα, η ενηµέρωση του µητρώου γίνεται κάθε φορά με την έναρξη & λήξη του μαθήματος και η έκδοση της Α.Π.Υ. γίνεται στη λήξη του µαθήµατος

µε το ποσό της ωριαίας αµοιβής.

β) Μηνιαία δίδακτρα.

Υπέρ: α) Είσπραξη των απαιτήσεων κατά µήνα, ευκολία αποπληρωµής από τους γονείς.

β) Ευκολία χειρισµού στις µεταβολές των διδάκτρων και στις ξαφνικές  διακοπές της φοίτησης.

Κατά: α) Αρκετή δουλειά στο τέλος του µήνα, µε την έκδοση όλων των Α.Π.Υ.

β) Πρόβληµα µε την έκδοση Α.Π.Υ. σε επισφαλείς πελάτες.

γ) Ετήσια δίδακτρα.

Υπέρ: α) Έκδοση σηµαντικά λιγότερων Α.Π.Υ.

Κατά: α) ∆υσκολία αποπληρωµής των δόσεων από τους γονείς.

β) ∆υσκολία χειρισµού στις µεταβολές των διδάκτρων και στις ξαφνικές                        διακοπές της φοίτησης (πολύπλοκοι υπολογισµοί). γ) Υψηλές επισφαλείς απαιτήσεις.

 1. Μεταβολές διδάκτρων. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, έχουμε µεταβολές στα δίδακτρα. Στην περίπτωση αυτή ενηµερώνεται η στήλη µεταβολές διδάκτρων µε την ηµεροµηνία µεταβολής και τα με τα νέα δίδακτρα. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει διακοπή φοίτησης να εκδοθεί Α.Π.Υ. και ο μαθητής να ξαναγραφτεί µε ημερομηνία έναρξης φοίτησης την ίδια ηµεροµηνία διαγραφής, µε κάποια σηµείωση για αυτή την επανεγγραφή (π.χ. επανεγγραφή από α/α 85) και με τα νέα δίδακτρα.
 2. Διακοπή φοίτησης ή µεταβολή. Σε περίπτωση που το φροντιστήριο ακολουθεί τακτική ετήσιων διδάκτρων και κατά τη διάρκεια της χρονιάς επέλθει διακοπή της φοίτησης, τότε,        κάνοντας αναγωγή, υπολογίζεται η συνολική απαίτηση των διδάκτρων έως την ηµεροµηνία διακοπής και

εκδίδεται η αντίστοιχη Α.Π.Υ.. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση µεταβολής των διδάκτρων

 1. Η στήλη Χρονολογία διακοπής της φοίτησης. Στη στήλη αυτή αναγράφουµε την ηµεροµηνία που τελειώνουν τα µαθήµατα και οι µαθητές παύουν να

µπαίνουν στην τάξη ή την ηµεροµηνία διακοπής της φοίτησης του µαθητή, αν γίνει στη μέση της περιόδου. Θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία της διακοπής µε την Α.Π.Υ., δηλαδή να έχει εκδοθεί Α.Π.Υ. µε ηµεροµηνία την  ίδια ή προγενέστερη του χρόνου διακοπής ή λήξης της φοίτησης και με ποσό με το οποίο θα ολοκληρώνεται η αναλογία των διδάκτρων μέχρι την  ημερομηνία διακοπής της φοίτησης.

 1. Οι στήλες καταχώρησης των αθεώρητων Α.Π.Υ. Στα µητρώα µαθητών συνήθως υπάρχουν στήλες κατά µήνα στις οποίες καταχωρούµε ανά µαθητή τον α/α των εκδοθέντων αθεώρητων Α.Π.Υ. Η καταχώρηση των αθεώρητων Α.Π.Υ. που εκδίδουµε, πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός της επόµενης ηµέρας από την έκδοσή τους. Καλό θα είναι η ενηµέρωση να γίνεται αμέσως

µετά την έκδοση της απόδειξης.

 1. ∆εν απαιτείται η αναγραφή της τάξης φοίτησης και των παρακολουθούµενων µαθηµάτων, στο µητρώο µαθητών.
 2. Όταν οι µαθητές είναι αδέλφια, ακόµα και όταν συµφωνείται ένα ενιαίο ποσό διδάκτρων, πρέπει στο µητρώο µαθητών να καταχωρούνται διακεκριµένα οι µαθητές µε χωριστή αναγραφή του ποσού διδάκτρων που αναλογεί στον καθένα και να εκδίδονται ξεχωριστές Α.Π.Υ. για τον καθένα.
 3. ∆οκιµαστική παρακολούθηση µαθηµάτων. Στην περίπτωση αυτή ο µαθητής εγγράφεται κανονικά στο µαθητολόγιο µε όλα τα στοιχεία του και στην στήλη ‘’συµφωνηθέν ποσό διδάκτρων’’ αναγράφεται η ένδειξη ‘’δοκιµαστική παρακολούθηση’’. Σε περίπτωση που ο µαθητής εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να συνεχίσει, αναγράφουµε την ηµεροµηνία και το ποσό των διδάκτρων στη στήλη ‘’µεταβολές διδάκτρων’’, διαφορετικά, αν αποχωρήσει, την ηµεροµηνία διαγραφής του στην αντίστοιχη στήλη.
 4. ∆εν υπάρχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου σε περίπτωση που η εκπαίδευση παρέχεται σε εγκαταστάσεις τρίτων (κατοικία µαθητών, ξενοδοχεία, επαγγελµατικές εγκαταστάσεις των εκπαιδευοµένων κ.λπ.)Προσοχή όμως. Οι ΑΠΥ πρέπει να είναι θεωρημένες.
 5. Επί παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης µε Η/Υ σε παιδιά προσχολικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, αυτές θεωρούνται ως εκπαίδευση ψυχαγωγικού χαρακτήρα, πρέπει να τηρείται µητρώο µαθητών και να εκδίδονται Α.Π.Υ. µε Φ.Π.Α. 23%.
 6. Για την εκπαίδευση που παρέχεται µέσω διαδικτύου (τηλεµατική) και χωρίς την φυσική παρουσία του µαθητή, δεν τηρείται μητρώο μαθητών. Προσοχή όμως. Οι ΑΠΥ πρέπει να είναι θεωρημένες.
 7. ∆ίδακτρα δωρεάν. Η φοίτηση κάποιων µαθητών στο φροντιστήριο µπορεί να γίνεται χωρίς αµοιβής, δηλαδή δωρεάν. Οι µαθητές αυτοί γράφονται µε όλα τα στοιχεία τους κανονικά στο µαθητολόγιο και στη  στήλη ‘’συµφωνηθέν ποσό διδάκτρων’’ αναγράφεται η ένδειξη ‘’δωρεάν’’. Το  πόσοι µαθητές µπορούν να εγγραφούν δωρεάν σε  ένα  φροντιστήριο είναι θέµα πραγµατικό και δεν υφίσταται κάποιος περιορισµός. Έχουµε

βέβαια την υποχρέωση και για αυτούς τους µαθητές να εκδίδουµε Α.Π.Υ. µε την ένδειξη ‘’∆ωρεάν ή Άνευ αµοιβής’’.

 • Ενηµέρωση του βιβλίου µε τις αθεώρητες Α.Π.Υ. Τα φροντιστήρια, σχολές κλπ έχουν την υποχρέωση αναγραφής του αριθµού της εκδοθείσης αθεώρητης Α.Π.Υ. στο µητρώο µαθητών εντός της επόµενης ηµέρας από την έκδοσή της. Έχει γίνει δεκτό, µε την ΠΟΛ 1137/7-4-2000, να µην αναγράφεται η αξία και η ημερομηνία της Α.Π.Υ. δεδοµένου ότι η εκπαίδευση δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α..
 • Χειµερινή – θερινή περίοδος. Στα φροντιστήρια, για κάθε ηµερολογιακό έτος, µπορούµε να διακρίνουµε δύο περιόδους. Την χειµερινή περίοδο η οποία ταυτίζεται µε τη σχολική χρονιά, πχ από αρχές  Σεπτεµβρίου  έως τέλος Μαϊου της επόµενης χρονιάς και την θερινή περίοδο από  µέσα Ιουνίου έως τέλος Ιουλίου. Στην περίπτωση αυτή, είναι λειτουργικός ο διαχωρισµός των δύο αυτών περιόδων. Σε κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάµε

µε καινούργια σελίδα στο µητρώο, µε αύξοντα αριθµό το Νο 1, έχοντας προηγουµένως ακυρώσει τις τυχόν αχρησιµοποίητες γραµµές της προηγούµενης σελίδας. Στο πάνω µέρος του βιβλίου (στο κενό περιθώριο της καινούριας σελίδας) γράφουμε την ένδειξη ‘’Σχολική περίοδος 2011 – 2012’’. Στα τέλη Μαϊου (2012) που ουσιαστικά έχουν τελειώσει οι εγγραφές για το απερχόµενο σχολικό έτος, διαγράφουµε τις υπόλοιπες αχρησιµοποίητες σειρές της σελίδας που είµαστε και γυρνώντας σελίδα ανοίγουµε την θερινή περίοδο 2012  αναγράφοντάς την     στο     κενό περιθώριο, ξεκινώντας την αρίθµηση από την αρχή Νο 1. Τέλος Ιουλίου, µε τη λήξη της θερινής περιόδου, ακυρώνουµε πάλι τις αχρησιµοποίητες  σειρές της σελίδας που είµαστε και γυρνώντας σελίδα είµαστε έτοιµοι για τη νέα σχολική χρονιά 2012-2013. Προσοχή, είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η ακύρωση κάθε φορά των αχρησιµοποίητων σειρών διότι η

µη ακύρωση συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. µε τσουχτερά             πρόστιµα. Ο πιο πάνω περιγραφόµενος τρόπος τήρησης του µαθητολογίου  δεν  είναι υποχρεωτικός ούτε είναι λάθος ο τρόπος τήρησης του βιβλίου µε την συνένωση των περιόδων και τη συνεχή αρίθµηση. Είναι όµως λειτουργικός δεδοµένου ότι τακτοποιούµε το βιβλίο σε κάθε περίοδο     (διαγραφή     όλων των µαθητών µε τη λήξη των εξετάσεων του σχολικού έτους      – λήξη της θερινής περιόδου)  και  επί πλέον µας παρέχονται εύκολα πληροφορίες                                    για τον αριθµό των µαθητών του φροντιστηρίου.

 • Η γενική εικόνα του βιβλίου – πρώτη εντύπωση του ελέγχου.      Είναι πράγµατι σηµαντικό το µητρώο µαθητών να είναι σε καλή κατάσταση, καθαρογραµµένο, µε ευανάγνωστα γράµµατα, χωρίς πολλές διαγραφές, χωρίς κενά που δηµιουργούν υποψίες, µε όλες τις υποχρεωτικές στήλες του συµπληρωµένες. Ένα καλοδιατηρηµένο βιβλίο µε τη σωστή ενηµέρωση, δείχνει από µόνο του στον έλεγχο τάξη και τυπικότητα. Μετά από τρεις – τέσσερις ελεγκτικές επαληθεύσεις ο έλεγχος έχει σχηµατίσει θετική άποψη.
 • Σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε:

-Όλοι γραµµένοι στο µαθητολόγιο.

-Ενηµέρωση του ποσού διδάκτρων µε την εγγραφή και πάντως όχι αργότερα            από την ημερομηνία που ο μαθητής θα μπει στην τάξη.

-Έκδοση Α.Π.Υ. για το δικαίωµα εγγραφής ταυτόχρονα µε την εγγραφή.

-Άµεση καταχώρηση των αθεώρητων Α.Π.Υ. στο βιβλίο.

-Μουτζούρες,    σβησίµατα,   µπλάνκο,    κενές γραµµές ή διαστήµατα απαγορεύονται.

-Προσεκτική ενηµέρωση της στήλης ∆ιακοπής της φοίτησης.

-Έκδοση στο σωστό χρόνο των Α.Π.Υ.

ΣΤ. ΕΚΔΟΣΗ Α.Π.Υ.

Η Α.Π.Υ. από τους εκμεταλλευτές φροντιστηρίων κλπ εκδίδεται στο χρόνο που με βάση την ειδικότερη συμφωνία ολοκληρώνεται η υπηρεσία (π.χ. ανά ώρα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, εφάπαξ κ.λ.π.), και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου (31/12) που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα η Α.Π.Υ. να εκδοθεί κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή, χωρίς όμως να αποτελεί παράβαση η μη έκδοσή της κατά το χρόνο αυτό, εφόσον βέβαια αυτή εκδοθεί όπως ορίζεται παραπάνω.

Εφόσον εισπράττεται προκαταβολή μπορεί να εκδοθεί απόδειξη είσπραξης, και στη συνέχεια να εκδοθεί η Α.Π.Υ. στο χρόνο που προαναφέρεται παραπάνω.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκδοση των Α.Π.Υ. δεν συνδέεται καθόλου με την είσπραξη ή όχι των διδάκτρων.

 1. Α.Π.Υ. εγγραφής. Εκδίδεται με την εγγραφή του μαθητή είτε εισπράχθηκε είτε όχι.
 2. Α.Π.Υ. δωρεάν. Εκδίδονται μία μέχρι 31/12 (λήξη της διαχειριστικής περιόδου) και μία μέχρι 31/05 (λήξη της σχολικής χρονιάς).
 3. Α.Π.Υ. διδάκτρων ιδιαίτερων. Εκδίδεται με την ολοκλήρωση του ιδιαίτερου μαθήματος είτε εισπράχθηκαν είτε όχι.
 4. Α.Π.Υ. διδάκτρων μηνιαίων. Εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα είτε εισπράχθηκαν είτε όχι.
 5. Α.Π.Υ. διδάκτρων χεμερινής περιόδου. Εκδίδεται τουλάχιστον μία μέχρι 31/12 με την αναλογία των διδάκτρων από την έναρξη της φοίτησης μέχρι 31/12 είτε εισπράχθηκαν είτε όχι & τουλάχιστον άλλη μία μέχρι τη λήξη της φοίτησης με τα υπόλοιπα δίδακτρα της περιόδου είτε εισπράχθηκαν είτε όχι.
 6. Α.Π.Υ. σε περίπτωση διακοπής φοίτησης την ίδια ημέρα με την έναρξη. Δεν εκδίδεται Α.Π.Υ.
 7. Α.Π.Υ. σε περίπτωση διακοπής φοίτησης σε άλλη ημερομηνία από εκείνη της έναρξης χωρίς δίδακτρα. Εκδίδεται Α.Π.Υ. με ημερομηνία εκείνη της διακοπής δωρεάν.
 8. Α.Π.Υ. σε περίπτωση διακοπής φοίτησης σε άλλη ημερομηνία από εκείνη της έναρξης. Εκδίδεται Α.Π.Υ. με ημερομηνία εκείνη της διακοπής και με ποσό την αναλογία των διδάκτρων από την έναρξη της φοίτησης μέχρι την διακοπή είτε εισπράχθηκαν είτε όχι, ή με ποσό την αναλογία των διδάκτρων από 01/01 μέχρι τη διακοπή είτε εισπράχθηκαν είτε όχι.
 9. Α.Π.Υ. διδάκτρων θερινής περιόδου. Εκδίδεται με την ημερομηνία της διακοπής της φοίτησης και με ποσό τα δίδακτρα της περιόδου ή την αναλογία των διδάκτρων από την έναρξη της φοίτησης μέχρι την διακοπή της είτε εισπράχθηκαν είτε όχι.
 10. Α.Π.Υ. σε μαθήματα εκτός σχολείου ή από απόσταση μέσω Η/Υ (με τηλεματική). Εκδίδεται Α.Π.Υ. θεωρημένη.
 11. Έκδοση φορολογικού στοιχείου για επιστροφή διδάκτρων. Μπορεί να εκδοθεί απόδειξη επιστροφής (αθεώρητη) ή απόδειξη δαπάνης, με την

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται σ’ αυτήν ο αριθμός της σχετικής Α.Π.Υ. που είχε εκδοθεί όταν εισπράχθηκαν τα προς επιστροφή δίδακτρα, τα στοιχεία του σπουδαστή, ο Α.Φ.Μ. ή ο αριθμός ταυτότητάς του και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του. Επί πλέον θα διαφυλάσσονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοσή της η αίτηση του σπουδαστή περί επιστροφής της αμοιβής λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του στη φοίτηση και με την επιπλέον προϋπόθεση, σύμφωνα με τη θέση της διοίκησης (έγγραφα                                         1101969/927π.ε./0015/21.4.2003                         και 1113853/1364/0015/16.2.2004 και εγκύκλιος ΠΟΛ.1022/29.2.2004) η

επιστροφή του ποσού να γίνει μέσω τραπεζικού ιδρύματος (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, έμβασμα, επιταγή κ.λ.π.).

 1. Αυτοέλεγχος για έκδοση αθεώρητων Α.Π.Υ. Ο αυτοέλεγχος που πρέπει να γίνεται κάθε Μάϊο συνοπτικά αφορά τις εξής υποχρεώσεις:

α) Την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεων από φόρους από επαγγελματική δραστηριότητα, δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα ΚΒΣ, τέλη ή εισφορές, όταν συνολικά (χωρίς τις προσαυξήσεις) υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ.

β) Την υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων  (π.χ. ΦΜΥ), επιρριπτόμενων φόρων (π.χ. ΦΠΑ), τέλους (π.χ. χαρτόσημο), εισφοράς (π.χ. ΕΛΓΑ) και φόρου εισοδήματος.

Χρονικά όρια αυτοέλεγχου – Διαδικασία

O αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων, πρέπει να γίνεται στο τέλος του πέμπτου μήνα διαχειριστικού έτους. Σε περίπτωση που οι επιτηδευματίες δεν είναι συνεπείς, οφείλουν να προσέρχονται εκούσια στη ΔΟΥ, το  αργότερο  μέχρι το τέλος του έκτου μήνα κάθε διαχειριστικού έτους, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους με κάθε νόμιμο τρόπο (εξόφληση, ρύθμιση ή διευκόλυνση ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρεών, υποβολή δηλώσεων κ.λπ.).Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δηλαδή από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα του διαχειριστικού αυτού έτους εξακολουθεί η ύπαρξη κωλυμάτων θεώρησης στοιχείων (άρθρο 36, παρ. 8 του ΚΒΣ) και η μη εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων και οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν και μετά από την ημερομηνία αυτή την έκδοση των στοιχείων τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, εφαρμόζονται σε βάρος τους οι κυρώσεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.

 
  

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Α. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΒΙΒΛΙΟ (ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ)

 1. Ενημέρωση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων (Πορτοκαλί βιβλίο). Στο βιβλίο αυτό γράφουμε με χρονολογική σερά κατά ημερομηνία πρόσληψης τα στοιχεία των εργαζομένων.
 2. Χρόνος & τρόπος ενημέρωσής του. Τα στοιχεία του εργαζομένου ή των εργαζομένων γράφονται σ΄αυτό την ίδια ημέρα με την ημερομηνία πρόσληψης και πριν αναλάβει/αναλάβουν εργασία. Συμπληρώνονται και οι δύο σελίδες που έχουν προεκτυπωμένο τον ίδιο αριθμό (πρωτότυπο και

αντίγραφο), χρησιμοποιώντας (καρμπόν) χειρόγραφα, κατά απόλυτη χρονολογική σειρά πρόσληψης χωρίς να επιτρέπεται, να αφήνουν κενά ή να συμπληρώνουν περισσότερες από μία εγγραφές ανάμεσα στις προεκτυπωμενες οριζόντιες γραμμές των σελίδων του. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η καθ ‘ οιονδήποτε τρόπο διόρθωση των εγγραφών με χημικό διορθωτικό (μπλάνκο ), ξέσματα – σβησίματα (με γόμα) κ.λ.π. Η τυχόν λανθασμένη εγγραφή πρέπει να διαγράφεται και η σωστή να αναγράφεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή με τα ορθά στοιχεία.

 • Ποιοί εργαζόμενοι γράφονται σ΄αυτό. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι που υπάγονται στην ασφάλιση του I.Κ.Α. –ΕΤΑΜ. Δεν αναγράφονται όσοι εργαζόμενοι έχουν κρατήσεις μόνο για συνεισπραττομενα ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Ο.Ε.Ε. κ.λ.π. καθώς και όσοι εργαζόμενοι έχουν κρατήσεις μόνο σε άλλα ταμεία κύριας ασφάλισης εκτός του I.Κ.Α. –ΕΤΑΜ. Επίσης δεν καταλαμβάνει τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων , τους εργοδότες που απασχολούν τους εργαζόμενους στο σπίτι τους, καθώς και όσους απασχολούν και ασφαλίζουν σε ατομικές επιχειρήσεις μέλη της οικογένειάς τους. Ακόμη ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως:

α) Εκπαιδευόμενοι σπουδαστές και απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ.

β) Φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κάνουν την πρακτική τους άσκηση

 • Χώρος όπου το βιβλίο τηρείται και φυλάσσεται. Το Ειδικό Βιβλίο τηρείται με ευθύνη των εργοδοτών σε προσιτό σημείο, στους χώρους όπου παρέχουν την εργασία τους οι ασφαλισμένοι και τίθεται άμεσα στην διάθεση των αρμοδίων για έλεγχο οργάνων (ΕΥΠΕΑ, εξωτερικοί υπάλληλοι ελέγχου των αρμοδίων Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, Σ.ΕΠ.Ε. ) , όταν τους ζητηθεί. Δεν φεύγει ποτέ από το χώρο αυτό.
 • Βιβλία κεντρικού, παραρτημάτων κλπ. Τηρείται ξεχωριστό βιβλίο σε κάθε εγκατάσταση.
 • Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη. Σε περιπτώσεις μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη σε ασφαλιστική περιοχή αρμοδιότητας άλλου Υποκ/τος -Παρ/τος Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, δεν θα εκδίδεται νέο Ε.Β.Κ.Ν.Π., αλλά θα μεταφέρεται στη νέα έδρα ή παράρτημα του εργοδότη, αυτό που είχε ήδη εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος
 • Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων της ίδιας επιχείρησης. Εργαζόμενος που μετακινείται, έστω και  πρόσκαιρα,  μεταξύ παραρτημάτων της ίδιας επιχείρησης γράφεται και στο Ειδικό Βιβλίο του Παραρτήματος που μεταφέρθηκε. Ως ημερομηνία πρόσληψης αναγράφεται η ημερομηνία αρχικής πρόσληψης στην επιχείρηση και όχι αυτή της μετακίνησης, ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένη καταχώριση εκείνη που αναγράφει ως ημερομηνία πρόσληψης την ημερομηνία μετακίνησης του εργαζόμενου. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις είναι αναγκαία η εγγραφή σχετικής παρατήρησης στην αμέσως επόμενη γραμμή καταχώρισης «αρχική πρόσληψη και εγγραφή στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. της ίδιας επιχείρησης αρμοδιότητας Υποκ/τος ».
 • Περιπτώσεις απώλειας του Ειδικού Βιβλίου – κυρώσεις. Εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, ως μη καταχωρισμένοι εργαζόμενοι θεωρούνται, εκτός όσων βρίσκονται παρόντες στην επιχείρηση κατά τον έλεγχο και όσοι περιλαμβάνονται στην τελευταία

Α.Ω.Δ. που έχει υποβληθεί, ακόμη κι αν αυτοί έχουν καταχωρισθεί σε σελίδα του Ειδικού Βιβλίου που βρίσκεται στην υπηρεσία μας από προηγούμενο έλεγχο. Στην περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί απώλεια ή καταστροφή φύλλου ή φύλλων του Ειδικού Βιβλίου ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όσοι βρίσκονται κατά τον έλεγχο στην επιχείρηση και δεν έχουν καταχωρισθεί σε προηγούμενη ή επόμενη σελίδα αυτού. Εάν κατά τη διενέργεια επιτόπιο ελέγχου, δεν τεθεί το Ειδικό Βιβλίο στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων (ΕΥΠΕΑ, Σ.ΕΠ.Ε., εξωτερικός υπάλληλος υποκαταστήματος) προς έλεγχο, τότε ως μη καταχωρημένοι στο Ειδικό Βιβλίο θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν απασχολούμενοι κατά έλεγχο. Σε περίπτωση ελέγχου σε επιχείρηση που κατά τη διενέργειά του δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι (είχαν αποχωρήσει, απουσίαζαν για οποιοδήποτε λόγο κ.λ.π.) και δεν επιδεικνύεται το Ειδικό Βιβλίο δεν προβλέπονται κυρώσεις από τις κοινοποιουμενες διατάξεις.

 • Προστιμα. Ορίζεται ότι από 12/2/2004 το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται σε € 500,00 για κάθε περίπτωση.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Υπηρεσία υποβολής. Υπηρεσία του Σ.EΠ.E. – Tμήμα Kοινωνικής Eπιθεώρησης εις διπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια.
 2. Χρόνος υποβολής. Μια φορά το χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου όσοι έχουν προσλάβει προσωπικό πριν τις

15 Σεπτεμβρίου. Ο πίνακας αυτός λέγεται αρχικός και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναφέρεται σε όλους τους επόμενους συμπληρωματικούς που θα υποβάλλονται για νέες προσλήψεις, αλλαγές ωραρίων κλπ.

 • Χρόνος υποβολής για νέες προσλήψεις. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζόμενου και σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου της επιχείρησης ή εργαζόμενου, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, γραπτά ή ηλεκτρονικά, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.»
 • Χρόνος υποβολής σε άλλες αλλαγές εκτός του ωραρίου. Σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου ή αποδοχών κατατίθενται συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από της επέλευσης της μεταβολής.

Γ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις διπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια.
 2. Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσληψης. Για νεοσύστατες επιχειρήσεις, η προθεσμία των οκτώ ημερών γίνεται τριάντα ημέρες, για τους τρεις πρώτους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Πρόσληψη αλλοδαπού. Η αναγγελία συνοδεύεται από α) άδεια παραμονής και β) σχετική άδεια εργασίας. Αν βέβαια πρόκειται για εργαζόμενο που προέρχεται από χώρα – μέλος της ΕΕ, ισχύει ό,τι ισχύει και για την πρόσληψη ενός Έλληνα εργαζόμενου με τη διαφορά ότι η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από το διαβατήριο και την κάρτα ευρωπαίου πολίτη.
 • Ύπαρξη ΑΜ ΙΚΑ εργαζόμενου. Η πρόσληψη μπορεί να γίνει και χωρίς την ύπαρξη αριθμού μητρώου ΙΚΑ εργαζομένου, αλλά θα πρέπει ο εργαζόμενος μόλις προσληφθεί, να ζητήσει από το ΙΚΑ της περιοχής του την έκδοση ΑΜ ΙΚΑ, προσκομίζοντας: α) αντίγραφο της πρόσληψής του, β) φωτοτυπία της ταυτότητάς του, γ) τον ΑΦΜ του και δ) αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του (π.χ. λογ/μός ΔΕΗ ή ΟΤΕ). Μόλις ο εργαζόμενος λάβει ΑΜ ΙΚΑ, θα πρέπει να τον γνωστοποιήσει στον υπεύθυνο μισθοδοσίας της επιχείρησης που απασχολείται, προκειμένου να συμπληρωθεί και το σχετικό πεδίο στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).
 • Γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης στον εργαζόμενο. Κατά την πρόσληψη , ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δώσει στον εργαζόμενο έγγραφο που περιγράφει τη μορφή της εργασιακής σχέσης και τους όρους της , όπως προβλέπει το Π.Δ. 156/1994. Η γνωστοποίηση αυτή δεν υποβάλλεται σε καμία υπηρεσία, παρά μόνο όταν ζητηθεί επιδεικνύεται στην Επιθεώρηση Εργασίας κλπ.

Δ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 1. Υπηρεσία υποβολής. Υπηρεσία του Σ.EΠ.E. – Tμήμα Kοινωνικής Eπιθεώρησης εις τριπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια.
 2. Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσληψης. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής τεκμαίρεται πλήρης απασχόληση και επιβαρύνεστε με εισφορές ΙΚΑ για εργασία 40 ωρών την εβδομάδα.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Α. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

 1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις τριπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια. Ένα επί πλέον έντυπο παραδίδεται στον εργαζόμενο την ημέρα της απόλυσης. Αυτό δεν χρειάζεται να έχει σφραγίδα του ΟΑΕΔ.
 • Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της λήξης της σύμβασης.

Β. ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.

 1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις τριπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια. Ένα επί πλέον έντυπο παραδίδεται στον εργαζόμενο την ημέρα της απόλυσης. Αυτό δεν χρειάζεται να έχει σφραγίδα του ΟΑΕΔ.
 2. Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόλυσης.
 3. Απόλυση εργαζομένου με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Εάν γίνει για σπουδαίο λόγο τότε δεν οφείλεται αποζημίωση. Εάν γίνει χωρίς σπουδαίο λόγο τότε οφείλεται αποζημίωση ίση με τις αποδοχές από την απόλυση μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Το σπουδαίο λόγο αρμόδιο να τον κρίνει είναι το δικαστήριο.
 4. Απόλυση εργαζομένου με σύμβαση αορίστου χρόνου. Γίνεται χωρίς αποζημίωση οποιδήποτε στιγμή μέχρι τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την πρόσληψη.

Γ. ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ.

 1. Υπηρεσία υποβολής. ΟΑΕΔ εις τριπλούν. Φυλλάσεται τα 10 επόμενα χρόνια.
 • Χρόνος υποβολής. Εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόλυσης.
 • Προστιμα. Επιβάλλεται πρόστιμο € 400,00, εφόσον η οικειοθελής αποχώρηση δηλώνεται πέραν των οκτώ ημερών και έως την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επομένου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία.Εάν η δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης υποβληθεί μετά την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία ή δεν υποβληθεί, τότε το ύψος του προστίμου διαμορφώνεται στα 800,00 ευρώ. Σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου εντός δέκα πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης, τότε παρέχεται έκπτωση 20%, ανεξάρτητα από τη χρονολογική σειρά ταμειακής βεβαίωσης. Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται

            σε όλες τις περιπτώσεις παράβασης από 5.8.2011 και εφεξής.                         

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 1. Ορισμός. Είναι οι αποδοχές που καταβάλονται τακτικά κάθε μήνα.
 • Μισθός. Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε υπαλλήλους για 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα. Καθορίζεται από Σ.Σ.Ε. ή μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, ελεύθερα, πάνω από τα όρια των Σ.Σ.Ε..
 • Ημερομίσθιο. Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε εργάτες για 6 ημέρες εργασίας την εβδομάδα. Καθορίζεται από Σ.Σ.Ε. ή μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, ελεύθερα, πάνω από τα όρια των Σ.Σ.Ε..
 • Ωρομίσθιο υπαλλήλου. Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε υπαλλήλους για μία ώρα εργασίας. Ωρομίσθιο=Μισθόςx6:25:40 ή Ωρομίσθιο=Μισθός*0,006.
 • Ωρομίσθιο εργάτη: Είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται σε εργάτες για μία ώρα      εργασίας. Ωρομίσθιο=Ημερομίσθιοx6:40       ή Ωρομίσθιο=Ημερομίσθιοx0,15.

Β. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 1. Aναγγελία ασθένειας. Ο μισθωτός, που κωλύεται λόγω ασθενείας να προσέλθει στην εργασία του, οφείλει να ειδοποιήσει την υπηρεσία του. Δεν έχει νομοθετηθεί ομοιόμορφος τρόπος αποδείξεως της ασθένειας. Eφόσον ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος, για την απόδειξη της ασθένειάς του, απαιτείται βεβαίωση ιατρού του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού. Σε περίπτωση, όμως, που ο εργαζόμενος δεν έχει τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική κάλυψη, τότε προς απόδειξη της ασθένειάς του αρκεί βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό. O εργοδότης, στην τελευταία περίπτωση, δικαιούται να ζητήσει και συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ασθένεια.
 2. Αμοιβή μισθωτού που δεν εργάσθηκε λόγω ασθενείας.

α) Eάν δεν έχει συμπληρώσει 10ήμερο στην εργασία του, δεν θεμελιώνει δικαίωμα στο μισθό.

β) Eάν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα ημερών, αλλά μικρότερη του έτους δικαιούται αποδοχές ενόςδεκαπενθημέρου.

γ) Eάν έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους δικαιούται αποδοχές ενός μηνός.

Eννοείται ότι οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν τόσα ημερομίσθια όσες είναι οι εργάσιμες ημέρες του δεκαπενθημέρου ή του μήνα, ενώ οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται μισό ή ένα μηνιαίο μισθό Eκπίπτεται το επίδομα ασθενείας, το οποίο καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στο μισθωτό για τις εργάσιμες ημέρες του προβλεπόμενου χρόνου (15νθημέρου ή μήνα) και όχι το τυχόν καταβληθέν σ’ αυτόν μεγαλύτερο επίδομα είτε γιατί το I.K.A. παρέχει επίδομα για όλες τις ημέρες (και τις μη εργάσιμες) είτε γιατί η ασθένεια διάρκησε επί χρόνο μακρότερο. Σε περίπτωση τοκετού εκπίπτεται το επίδομα κυήσεως ή λοχείας, όχι όμως και το επίδομα τοκετού.

 • Tα τριήμερα ασθενείας (αναμονής) Ο μισθωτός δικαιούται να λάβει για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες της ασθενείας του το μισό των αποδοχών που θα έπερνε κανονικά. Aπό την τέταρτη ημέρα και μετά αναλαμβάνει την επιδότηση του ασθενούντος το I.K.A., και ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ ημερομισθίου ή 1/25 του μισθού και του ημερήσιου επιδόματος ασθενείας του I.K.A. Tην υποχρέωση αυτή (να συμπληρώσει το επίδομα ασθενείας) έχει ο εργοδότης μέχρις αποδοχών μισού ή ενός μηνός, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του μισθωτού. Στις αποδοχές του μισού ή ενός μηνός, περιλαμβάνεται και το πρώτο τριήμερο, κατά το οποίο ο ασθενής μισθωτός λαμβάνει από τον εργοδότη του μόνο το 1/2 των κανονικών αποδοχών του. Οι παραπάνω αξιώσεις του μισθωτού δεν υπολογίζονται με βάση το ημερολογιακό έτος, αλλά με βάση το εργασιακό έτος (που μετράται από την ημερομηνία προσλήψεως).

Γ. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

 1. Χρόνος καταβολής. Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.
 • Αποδοχές.

α) Οι αμειβόμενοι με μισθό δικαιούνται για κάθε 9,6 μέρες εργασιακής σχέσης από 01/01 μέχρι 30/04 1 ημερομίσθιο επιδόματος (Το 9,6 προκύπτει από τη διαίρεση (120 ημέρες/12,5 ημερομίσθια).

β) Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται για κάθε 8 μέρες εργασιακής σχέσης από 01/01 μέχρι 30/04 1 ημερομίσθιο επιδόματος (8= 120 ημέρες/15 ημερομίσθια). Συντελεστής 0,125.

γ) Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησαν από 01/01 μέχρι 30/04 x 0,125 x 1,04166 x το ωρομίσθιο που παίρνουν πριν τη χορήγηση του Δώρου.

Δ. ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 1. Χρόνος καταβολής. Μέχρι την 21η Δεκεμβρίου.
 • Αποδοχές.

α) Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης από 01/05 μέχρι 31/12 αντιστοιχούν τα 2/25 του δώρου (δύο ημερομίσθια) Για σχέση εργασίας μικρότερη των 19 ημερών δικαιούται ως δώρο ανάλογο κλάσμα. (Τονίζεται ότι ο όρος ημέρες εργασιακής σχέσης περιλαμβάνει και τις Κυριακές και τις αργίες και όχι μόνο τις ημέρες εργασίας). Συντελεστής 0,125.

β) Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται το σύνολο των ωρών που πραγματοποίησαν από 01/05 μέχρι 31/12 x 0,125 x 1,04166 x το ωρομίσθιο που παίρνουν πριν τη χορήγηση του Δώρου

Ε. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

 1. Χρόνος καταβολής. Πριν από τη χορήγηση κάθε κανονικής ετήσιας άδειας.
 • Αποδοχές. Δύο ημερομίσθια αποδοχών για κάθε μήνα εργασίας (2:25). Οι ωρομίσθιοι δικαιούνται, για το πρώτο έτος εργασίας, το σύνολο των ωρών από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι τις 31/12 x 0,0800 (2:25) x το ωρομίσθιο που παίρνουν πριν τη χορήγηση του επιδόματος και για το δεύτερο έτος το σύνολο των ωρών από 01/01 μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης x 0,0800 x το ωρομίσθιο που παίρνουν πριν τη χορήγηση του επιδόματος.
 • Συντελεστές.   – Πρώτο ημερολογιακό έτος συντελεστής:                 0,0800
  • Δεύτερο ημερολογιακό έτος συντελεστής:              0,0833
  • Τρίτο ημερολογιακό έτος συντελεστής:                   0,0867
  • 10ο ημερολογιακό έτος στον ίδιο εργοδότη

ή 12ο ημερολογιακό έτος σε οποιονδήποτε

εργοδότη συντελεστής:                                           0,1000

ΣΤ. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 1. Χρόνος χορήγησης.

α) Μέχρι τις 31/12 του πρώτου ημερολογιακού έτουςαπό την ημερομηνία πρόσληψης.

β) Από 01/01 μέχρι την ημερομηνία απόλυσης, λήξης της σύμβασης ή 31/12 του δεύτερου ημερολογιακού έτους.

γ) Από 01/01 μέχρι μέχρι την ημερομηνία απόλυσης, λήξης της σύμβασης ή 31/12 κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους.

 • Ημέρες αδείας.

α) Πρώτο ημερολογιακό έτος:

α) Σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 1,67 ημέρες εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης.

β) ) Σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,00 ημέρες εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0800

β) Δεύτερο ημερολογιακό έτος:

α) Σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 1,73 ημέρες εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης.

β) ) Σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,08 ημέρες εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0833

γ) Τρίτο ημερολογιακό έτος:

α) Σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 1,81 ημέρες εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης.

β) ) Σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,17 ημέρες εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0867

δ) Δέκατο στον ίδιο εργοδότη ή δωδέκατο ημερολογιακό έτος σε οποιονδήποτε εργοδότη:

α) Σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,08 ημέρες εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης.

β) ) Σε εξαήμερη εβδομάδα εργασίας το πρώτο εργασιακό έτος 2,50 ημέρες εργασίας για κάθε μήνα απασχόλησης. Συντελεστής: 0,1000

 • Αποδοχές αδείας.

Βήμα 1: Υπολογίζονται οι συνολικές ώρες απασχόλησης του μερικώς απασχολούμενου καθ’ όλο το ημερολογιακό έτος. Ειδικά για τους εργαζόμενους στα φροντιστήρια υπολογίζονται ξεχωριστά οι συνολικές ώρες από την έναρξη της σύμβασης μέχρι τις 31/12 και ξεχωριστά οι συνολικές ώρες από την 1/1 μέχρι τη λήξη της σύμβασης το επόμενο έτος.

Βήμα 2: Βάσει των παραπάνω συντελεστών βρίσκονται οι αναλογούσες ώρες  ετήσιας κανονικής άδειας για κάθε περίοδο. Στην προκειμένη περίπτωση           είναι     σκόπιμο            ο          αριθμός των              ωρών                   να στρογγυλοποιείται στην            μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

Βήμα 3: Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες του μερικώς απασχολούμενου βάσει των συμφωνηθέντων ωρών απασχόλησης (δηλ. των ωρών που έχουν δηλωθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας). Εφόσον οι ώρες αδείας δεν αντιστοιχούν επακριβώς σε εργάσιμες ημέρες μερικής απασχόλησης, τότε η ετήσια κανονική άδεια του μερικώς απασχολούμενου επεκτείνεται και καταλαμβάνει όλη την εργάσιμη αυτή ημέρα μερικής απασχόλησης.

Βήμα 4: Στον μερικώς απασχολούμενο καταβάλλονται ως αποδοχές αδείας οι συνήθεις αποδοχές που θα έπαιρνε εάν εργαζόταν τις ημέρες τις οποίες θα απουσιάζει από την εργασία του, κάνοντας χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας καθώς και το αναλογούν επίδομα άδειας.

 • Βιβλίο αδειών

α) Υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αδειών έχει κάθε εργοδότης. Το βιβλίο αδειών δεν απαιτείται να έχει θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη δημόσια αρχή. Επίσης το βιβλίο αδειών μπορεί να τηρείται και με τη μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Σύμφωνα με τον νόμο, το βιβλίο αδειών πρέπει να έχει τις κάτωθι στήλες:

α) Αύξων αριθμός. (αναφέρεται στις καταχωρίσεις που λαμβάνουν χώρα στο βιβλίο και όχι στον αριθμό των μισθωτών που απασχολούνται στην επιχείρηση). Το βιβλίο αδειών πρέπει να περιέχει για κάθε μισθωτό τόσες καταχωρίσεις όσες διαφορετικές φορές έλαβε την κανονική του άδεια κάθε ημερολογιακό έτος. Αν δηλαδή ο εργοδότης χορηγήσει σε έναν μισθωτό που δικαιούται συνολικά 20 ημέρες άδεια, 3 φορές η πρώτη 10 ημέρες, η δεύτερη 5 ημέρες και η τρίτη 5 ημέρες, πρέπει να υπάρχουν τρεις καταχωρίσεις για τον μισθωτό αυτό στο βιβλίο αδειών.

β) Ονοματεπώνυμο μισθωτών.

γ) Ειδικότητα.

δ) Ημερομηνία πρόσληψης.

ε) Προϋπηρεσία.

στ) Αριθμός δικαιούμενων ωρών άδειας.

ζ) Χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας άδειας.

η) Αποδοχές άδειας.

θ) Επίδομα άδειας.

ι) Υπογραφή μισθωτού.

Η υπογραφή του μισθωτού υποδηλώνει ότι:

 1. ο εργοδότης προσφέρθηκε να του χορηγήσει ως ετήσια κανονική άδεια τις εργάσιμες ημέρες που αναφέρονται στη στήλη του βιβλίου αδειών ότι έλαβε ο μισθωτός,
  1. ο εργοδότης τού χορήγησε τις αποδοχές άδειας που αναφέρονται στην αντίστοιχη στήλη και
  1. ο εργοδότης τού χορήγησε το επίδομα άδειας που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

  ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:   ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΗ-ΔΗΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ:                                                                ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ΤΚ:
                                                                ΤΗΛ:                                                                 Α.Δ.Τ: 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:                                                                              ΜΙΣΘΟΣ: ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:                                                                         ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ: 
 
  ΟΙΚ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:                                                                ΓΡΑΜ. ΓΝΩΣΕΙΣ:                                          
  ΩΡΑΡΙΟ:                               ΔΕΥΤΕΡΑ:                                     ΤΡΙΤΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ:                                     ΠΕΜΠΤΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:                                ΣΑΒΒΑΤΟ: 
 
 
 

Ο/Η ΔΗΛ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Ν.Δ.2656/53 & 763/70)

Υποβάλλεται εις διπλούν στον Ο.Α.Ε.Δ. Το ένα επιστρέφεται στον Εργοδότη

 • * Κωδ.Υπηρεσίας

Ο αλλοδαπός χώρας εκτός ΕΟΚ, πρέπει να εφοδιάζεται και με άδεια εργασίας.

Ο ανήλικος πρέπει να εφοδιάζεται και με βιβλιάριο ανηλίκου.

 • * Κλάδος Οικ. Δραστηριότητας

Ο εργοδότης πρέπει να αναγγείλει την πρόσληψη μέσα σε οκτώ ημέρες.

Επιχείρησης

Α.ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

*                            *

Ακριβής περιγραφή του Επαγγέλματος

Κωδ. Επαγγέλματος

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ:

Ονοματεπώνυμο Όνομα πατέρα

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων

Μισθωτών επιχείρησης:                                                               3 33333

Διεύθυνση Περιοχή

ΑΦΜ

Υπηκοότητα

Γ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ :

(Απαντήστε βάζοντας ένα σταυρό στο κατάλληλο τετραγωνίδιο κάθε ερώτησης )

 1. Φύλο                   :        1 άνδρας         2 γυναίκα
 2. Έτος Γέννησης :

Αριθμός Αδείας

(αν πρόκειται για αλλοδαπό χώρας εκτός ΕΟΚ )

Α.Μ. – Ι.Κ.Α. Ή Ταυτότητας

 • Γενική εκπαίδ. :
 1. αγραμ.
 • Δημοτ.
 • Γ΄Γυμν.
 • Λύκειο
 • Ανωτέρα ή ΤΕΙ
 • Ανωτάτη
 • Μεταπτ.
 • Τεχνική εκπαίδ. :
 1. κατωτ. ή μέση ή ΤΕΕ/Α
 • Τεχν. Λύκειο ή ΤΕΕ/Β
 • Ανωτέρα ή ΤΕΙ
 • Μαθητεία
 • ΙΕΚ
 • Άτυπη Τεχν. Επαγ. Κατάρτιση
 • Αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία σαν μισθωτός :
 • Θα απασχοληθεί με μερική απασχόληση :
 • Ήλθε από άλλη περιοχή ή ξένη χώρα εντός τους τελευταίου έτους : και ποια ( Κράτος – Δήμος ή Κοινότητα )
 • Πρόσθετα Προσόντα :         1 Γνώση Η/Υ                2 Ξένες γλώσσες                3
 • Τοποθέτηση με πρόγραμμα ΟΑΕΔ : Αν ΝΑΙ με ποιο πρόγραμμα

Αναγγέλθηκε την

Προσλήφθηκε την

Αφορά τον μισθωτό :

Παίρνεις επίδομα ανεργίας από Υπηρεσία του ΟΑΕΔ;

Ο Προϊστάμενος

Ο Εργοδότης

1 ΝΑΙ          2 ΟΧΙ        ΑΦΜ :

α/α ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:

1 ΝΑΙ

1 ΝΑΙ

1 ΝΑΙ

1 ΝΑΙ

 1. Ν.Θ.Ε.
 • ΟΧΙ

2 ΟΧΙ

2 ΟΧΙ

*                 *

2 ΟΧΙ

2 Ν.Ε.Ε.             3

 
 

Αν ΝΑΙ από ποια Υπηρεσία :

Υπογραφή Μισθωτού:

Σφραγίδα – Υπογραφή Σφραγίδα – Υπογραφή

Τα στοιχεία που βρίσκονται μεταξύ δύο αστερίσκων ( * * ) ΔΕΝ συμπληρώνονται από τον εργοδότη.

………………/………./……….

ΠΡΟΣ

Επιθεώρηση Εργασίας

Σας καταθέτουμε:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης

ΟΝΟΜΑ                      ΕΠΩΝΥΜΟ                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜ/ΣΗΣ

1.   …………………………………………………………………………

2.   …………………………………………………………………………

3.   …………………………………………………………………………

4.   …………………………………………………………………………

5.   …………………………………………………………………………

6.   …………………………………………………………………………

7.   …………………………………………………………………………

8.   …………………………………………………………………………

9.   …………………………………………………………………………

10. …………………………………………………………………………

11. …………………………………………………………………………

12. …………………………………………………………………………

13. …………………………………………………………………………

14. ………………………………………………………………………….

15. ………………………………………………………………………….

16. ………………………………………………………………………….

17. ………………………………………………………………………….

18. ………………………………………………………………………….

19. ………………………………………………………………………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

28 | P a g e

 
  
 
  
 
 
 
  
 • | P a g e
 
 
 
  
 • | P a g e

………………/………./……….

ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Δ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καταθέτουμε:

Λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου

ΟΝΟΜΑ                      ΕΠΩΝΥΜΟ                             ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

20. …………………………………………………………………………

21. …………………………………………………………………………

22. …………………………………………………………………………

23. …………………………………………………………………………

24. …………………………………………………………………………

25. …………………………………………………………………………

26. …………………………………………………………………………

27. …………………………………………………………………………

28. …………………………………………………………………………

29. …………………………………………………………………………

30. …………………………………………………………………………

31. …………………………………………………………………………

32. …………………………………………………………………………

33. ………………………………………………………………………….

34. ………………………………………………………………………….

35. ………………………………………………………………………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

……………/………./……….

ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Δ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καταθέτουμε:

Αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

ΟΝΟΜΑ                      ΕΠΩΝΥΜΟ                             ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

36. …………………………………………………………………………

37. …………………………………………………………………………

38. …………………………………………………………………………

39. …………………………………………………………………………

40. …………………………………………………………………………

41. …………………………………………………………………………

42. …………………………………………………………………………

43. …………………………………………………………………………

44. …………………………………………………………………………

45. …………………………………………………………………………

46. …………………………………………………………………………

47. …………………………………………………………………………

48. …………………………………………………………………………

49. ………………………………………………………………………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 
 

36 | P a g e

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ωρομ……….ώρες εβδομ……….x 4,17 = (Α)…………………… (μηνιαίος μισθός)

Μην. Μισθ. (Α)………….μήνες……….. = (Β)…………………… (Συν. Μισθ. Περιόδου)

(Β)…………… x 0,125                                    = (Γ)…………………… (Δώρα Πάσχ & Χριστ)

(Β)…………… x 0,08                                      = (Δ)…………………… (Επίδομα Αδείας)

ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ+Δ                                             =(Ε)……………………….

 • …………x 28,06%                                       =(ΣΤ)…………………… (εισφορ. ΙΚΑ εργοδ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Ε + ΣΤ)                      =(Ζ)…………………………

(Ζ)…….μήνες 4,17 ………ώρες εβδ =……………………….. κόστος ωρομισθίου (55%)

31.08.2010

Α.Ν. ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ

 
  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΣΗΜΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.5-9 του ΑΝ 1846/51 και του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

 1. Εξαήμερη καθημερινή απασχόληση. 25 ένσημα το μήνα
 • Πενθήμερη καθημερινή απασχόληση 20 ώρες και πάνω την εβδομάδα.

25 ένσημα το μήνα

 • Πενθήμερη καθημερινή απασχόληση κάτω από 20 ώρες την εβδομάδα.

20,21,22,23 ένσημα το μήνα ανάλογα με το πόσες εργάσιμες ημέρες έχει ο μήνας.

 • Απασχόληση κάτω του 5νθημέρου. Ο αριθμός των ημερών ασφάλισης είναι ανάλογος του αριθμού των ημερών πραγματικής απασχόλησης.

Η. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

Οι ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα πλην των ημερών υποχρεωτικής αργίας, είναι εργάσιμες. Οι υποχρεωτικές αργίες είναι:

α) 25η Μαρτίου,

β) Δευτέρα του Πάσχα, γ) 1η Μαϊου,

δ) Εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου, ε) 28η Οκτωβρίου,

στ) Εορτή γεννήσεως του Χριστού.

Επιπλέον σαν κατ΄ έθιμο αργίες έχουν καθοριστεί οι:

Πρωτοχρονιά

Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου) Καθαρή Δευτέρα Μεγάλη Παρασκευή

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Πεντηκοστή Τοπικές εορτές