Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ
• Καθαρή Ταμειακή Ροή: Η διαφορά μεταξύ της ταμειακής εισροής και της
ταμειακής εκροής που απορρέει από μια επενδυτική πρόταση. Το βασικό
χαρακτηριστικό της ΚΤΡ είναι η πραγματοποίηση των εισπράξεων και
πληρωμών και όχι η πραγματοποίηση λογιστικών εσόδων – εξόδων.
• Ταμειακή Εισροή: Η επιπλέον είσπραξη από πώληση ή η εξοικονόμηση
κόστους λειτουργίας που απορρέει από την επένδυση που πραγματοποιείται.
Για τον προσδιορισμό των εισπράξεων από την επένδυση απαιτούνται μελέτες
αγοράς καθώς επίσης και άλλες μέθοδοι προβλέψεων. Περιλαμβάνεται η
υπολειμματική αξία της επένδυσης.
• Ταμειακή Εκροή: Οι ταμειακές εκροές περιλαμβάνουν τις πληρωμές για την
εργασία, τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, άλλα υλικά και οτιδήποτε άλλες
πληρωμές πραγματοποιηθούν αν το επενδυτικό έργο γίνει αποδεκτό. Επίσης
ταμειακή εκροή είναι και οι φόροι που καταβάλλει η επιχείρηση για τα κέρδη
από το έργο.

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Η ταμειακή ροή περιλαμβάνει την πραγματική εισροή μετρητών στο ταμείο
της επιχείρησης, καθώς επίσης και την πραγματική εκροή μετρητών από το
ταμείο της επιχείρησης.
• Αυτό που ενδιαφέρει μια επιχείρηση κατά τον καθορισμό του
προϋπολογισμού επενδύσεων κεφαλαίου είναι οι ταμειακές της ροές και όχι
τα κέρδη (δηλαδή τα έσοδα μείον τα έξοδα) τα οποία θα δημιουργηθούν από
τις επενδύσεις αυτές.
• Οι ταμειακές ροές οι οποίες ενδιαφέρουν την επιχείρηση είναι οι μετά από
φόρους ταμειακές ροές. Οι φόροι αποτελούν ταμειακή εκροή και επομένως
κατά τον υπολογισμό των ταμειακών ροών θα πρέπει να αφαιρέσουμε τους
όποιους περιλαμβάνουν οι ροές αυτές.
3
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Η επιχείρηση ενδιαφέρεται για τις αυξημένες ή πρόσθετες ταμειακές ροές,
δηλαδή για τις επιπλέον ταμειακές ροές οι οποίες θα προκύψουν από την
αποδοχή ενός επενδυτικού έργου και όχι για τις ήδη υπάρχουσες ταμειακές
ροές. Στην περίπτωση κατά την οποία η επένδυση χρηματοδοτείται με
δανεισμό, οι αυξημένες ταμειακές ροές δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις
χρηματοοικονομικές δαπάνες (χρεωστικοί τόκοι), καθώς αυτές
περιλαμβάνονται στο κόστος κεφαλαίου.
• Εφόσον οι ταμειακές ροές αναφέρονται στο μέλλον, ο προσδιορισμός τους
δεν θα πρέπει να βασίζεται σε ιστορικό κόστος, αλλά στο κόστος ευκαιρίας
τους (η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής επένδυσης η οποία είναι
διαθέσιμη). Πολλές φορές το κόστος δε συνεπάγεται απαραίτητα και
χρηματική καταβολή. Π.χ. η χρησιμοποίηση σε μια επένδυση ενός οικοπέδου
το οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή δε σημαίνει ότι έχει
μηδενικό κόστος, καθώς το οικόπεδο θα μπορούσε να πουληθεί για χ ποσό.
Επομένως, για την εκτίμηση των ταμειακών ροών θα πρέπει να
χρησιμοποιούμε το κόστος ευκαιρίας.
4
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Εκτός από το μέγεθος των ταμειακών ροών, βασική σημασία για την
αξιολόγηση των επενδύσεων έχει και η χρονική στιγμή κατά την οποία
πραγματοποιούνται αυτές. Για παράδειγμα, η πώληση ενός προϊόντος με
πίστωση ενώ είναι σημερινό λογιστικό έσοδο, στην πράξη αποτελεί
μελλοντική ταμειακή ροή.
• Γενικά, οι ταμειακές ροές μιας επενδυτικής πρότασης εμπίπτουν σε μια
από τις παρακάτω 3 κατηγορίες:

 1. Αρχικό κόστος.
 2. Πρόσθετες ταμειακές ροές μιας επένδυσης οι οποίες προέρχονται από την
  αποδοχή της επένδυσης.
 3. Τελική ταμειακή ροή.
  5
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
  • Το αρχικό κόστος μιας επένδυσης περιλαμβάνει την άμεση καταβολή
  μετρητών η οποία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της.
  • Αρχικές εκροές:
 4. Κόστος αγοράς νέων αγαθών
 5. Κόστος μεταφοράς νέων αγαθών
 6. Κόστος εγκατάστασης νέων αγαθών
 7. Άλλες πρόσθετες δαπάνες (π.χ. συσκευασία, κόστος εκπαίδευσης)
 8. Αύξηση στο μόνιμο κεφάλαιο κίνησης λόγω της χρησιμοποίησης των νέων
  αγαθών (αύξηση αναγκαίων αποθεμάτων)
 9. Καταβολή πρόσθετου φόρου από την πώληση υπαρχόντων μηχανημάτων
  • Αρχικές εισροές:
 10. Έσοδα από πώληση υπαρχόντων μηχανημάτων
 11. Φορολογική εξοικονόμηση από πώληση υπαρχόντων μηχανημάτων με
  ζημία.
  6
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
  • Κατά τον υπολογισμό του αρχικού κόστους μιας επένδυσης, τη μεγαλύτερη
  σύγχυση προκαλεί ο υπολογισμός των φορολογικών επιπτώσεων που
  συνεπάγεται η αντικατάσταση ενός παλαιού μηχανήματος μ’ ένα καινούργιο.
  Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν 3 πιθανές περιπτώσεις:
  • Το παλαιό μηχάνημα να πουληθεί στη λογιστική του αξία. Στην περίπτωση
  αυτή δεν θα καταβληθεί αλλά ούτε και θα επιστραφεί φόρος.
  • Το παλαιό μηχάνημα να πουληθεί σε τιμή μεγαλύτερη από τη λογιστική του
  αξία. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά μεταξύ της τιμής που πουλήθηκε το
  παλαιό μηχάνημα και της αναπόσβεστης αξίας (δηλαδή της λογιστικής του
  αξίας) θεωρείται κέρδος και φορολογείται με τον οριακό συντελεστή
  φορολόγησης.
  7
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
  • Το παλαιό μηχάνημα να πουληθεί σε τιμή μικρότερη από τη λογιστική του
  αξία. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας
  (δηλαδή της λογιστικής του αξίας) και της τιμής που πουλήθηκε το παλαιό
  μηχάνημα και θεωρείται λειτουργική ζημία και μειώνει τα φορολογητέα
  έσοδα της επιχείρησης (φορολογική εξοικονόμηση).
  • Οι αποσβέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των ταμειακών
  ροών. Απόσβεση είναι η διαδικασία κατανομής (δηλαδή επιμερισμού) του
  αρχικού κόστους απόκτησης ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου μιας
  επιχείρησης σε μια περίοδο ετών, για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους.
  • Οι περισσότερες επιχειρήσεις διενεργούν αποσβέσεις με τη μέθοδο της
  σταθερής απόσβεσης.
  • Ετήσια απόσβεση = Αρχικό κόστος απόκτησης – Υπολειμματικής αξία /
  Ωφέλιμη διάρκεια ζωής

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα όλα τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία μιας επιχείρησης (εκτός των εδαφικών εκτάσεων) αποσβένονται
πλήρως.
• Η υπολειμματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί την
προβλεπόμενη αξία ρευστοποίησης που θα έχει το στοιχείο αυτό στη λήξη της
ωφέλιμης ζωής του. Η υπολειμματική αξία εκτιμάται πριν από την έναρξη της
χρησιμοποίησης του παγίου στοιχείου από την επιχείρηση.
• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κάθε επιχείρηση μπορεί να καθορίσει
η ίδια εάν ένα περιουσιακό στοιχείο έχει υπολειμματική αξία καθώς και το
ύψος της.
9
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
• Εάν όμως ένα περιουσιακό στοιχείο έχει θετική υπολειμματική αξία, αυτό
συνεπάγεται την εγγραφή μικρότερων ετήσιων αποσβέσεων από την
επιχείρηση που έχουν ως αποτέλεσμα την καταβολή υψηλότερων ετήσιων
φόρων κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.
• Κατά συνέπεια, για να αποφύγουν την υψηλότερη ετήσια φορολογία, οι
περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθορίζουν μηδενική υπολειμματική
αξία για τα περισσότερα περιουσιακά τους στοιχεία.
Αρχικό Κόστος Επένδυσης = Αρχικές Εκροές – Αρχικές Εισροές
10
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
• Στον προϋπολογισμό επενδύσεων κεφαλαίου, η επιχείρηση θέλει να
υπολογίσει την αύξηση των ταμειακών ροών η οποία θα προέλθει από την
αποδοχή της επένδυσης. Με άλλα λόγια, οι αυξημένες ταμειακές ροές
είναι οι πρόσθετες ταμειακές ροές τις οποίες θα έχει η επιχείρηση σε όλη τη
διάρκεια ζωής της επένδυσης, πέρα από τις υπάρχουσες ταμειακές της
ροές, εφόσον γίνει αποδεκτή η επένδυση.
• Οι αυξημένες ετήσιες ταμειακές ροές αποτελούνται από το άθροισμα:

 1. Αυξημένα έσοδα πέραν των αυξημένων δαπανών.
 2. Εξοικονόμηση εργατικών, Α’ υλών και λοιπών δαπανών.
 3. Φορολογική εξοικονόμηση από την αύξηση της απόσβεσης.
  • Ετήσιες ταμειακές ροές = ετήσια καθαρά κέρδη + ετήσια απόσβεση
  11
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
  • Η τελική ταμειακή ροή μιας επένδυσης περιλαμβάνει συνήθως την
  υπολειμματική αξία της επένδυσης, καθώς επίσης και τη φορολογική
  επίπτωση των κερδών (ή των ζημιών) τα οποία συνδέονται με την πώληση
  της.
  • Η υπολειμματική αξία είναι μέρος του κεφαλαίου το οποίο έχει
  χρησιμοποιήσει η επιχείρηση και δεν φορολογείται (καθώς δεν αποτελεί
  φορολογητέτο εισόδημα), αλλά λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της
  απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου.
  • Φυσικά το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πουληθεί στη λήξη της ωφέλιμης
  ζωής του σε τιμή διαφορετική από την υπολειμματική του αξία. Εάν η τιμή
  πώλησης είναι μεγαλύτερη (μικρότερη) από την υπολειμματική αξία, τότε η
  διαφορά αποτελεί κέρδος (ζημία) της επιχείρησης και φορολογείται με τον
  φορολογικό συντελεστή της επιχείρησης (προκύπτει φορολογική
  εξοικονόμηση).
  12
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
  • Εκτός από την υπολειμματική αξία, η τελική ταμειακή ροή μιας επένδυσης
  μπορεί να περιλαμβάνει και ταμειακές πληρωμές ή εισπράξεις οι οποίες
  συνδέονται με τη λήξη της επένδυσης.
  • Ένα παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης αποτελεί ο τερματισμός των
  εργασιών ενός λατομείου, ο οποίος συνήθως απαιτεί την καταβολή ενός
  σημαντικού ποσού για την επαναφορά της περιοχής στην αρχικής της
  μορφή.
  • Ένα παράδειγμα της δεύτερης περίπτωσης αποτελεί η πιθανή μείωση του
  μόνιμου κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης (π.χ. μείωση των αποθεμάτων
  τα οποία είχαν αυξηθεί λόγω της λειτουργίας της επένδυσης η οποία τώρα
  τερματίζεται).
  13
  14
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
  • Εκτός από τα απαιτούμενα για την απόκτηση των παγίων στοιχείων
  (παραγωγικών επενδύσεων), για την επένδυση σε νέα πάγια στοιχεία αρκετές
  φορές απαιτείται επιπλέον κεφάλαιο κίνησης (ΚΚ).
  • Κεφάλαιο κίνησης εννοούμε τη διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος
  ενεργητικού και των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων.
  • Το κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει κεφάλαια χρησιμοποιούμενα για
  την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της επιχείρησης όπως αποθέματα,
  πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, απαιτήσεις, γραμμάτια εισπρακτέα κ.λπ.
  • Οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν αυτές που λήγουν το πολύ σε
  12 μήνες όπως είναι οι προμηθευτές, γραμμάτια πληρωτέα, κ.λπ.
  15
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
  • Αύξηση του ΚΚ σημαίνει δέσμευση επιπλέον κεφαλαίων για την επιχείρηση
  και επομένων θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά την ΚΤΡ. Αντιθέτως, μείωση
  του ΚΚ σημαίνει αποδέσμευση κεφαλαίων και επομένων θα πρέπει να
  προστεθεί στην ΚΤΡ του έτους αυτού.
  • Κατά την αξιολόγηση επενδυτικών έργων ενδιαφερόμαστε για το επιπλέον
  καθαρό κεφάλαιο κίνησης το οποίο θα προκύψει, δηλαδή, το ποσό εκείνο με
  το οποίο θα επιβαρυνθεί η επιχείρηση αν η υπό εξέταση επένδυση γίνει
  αποδεκτή.
  • Στο τέλος της ζωής της επένδυσης, εφόσον θεωρήσουμε ότι η επένδυση δεν
  αντικαθίσταται από μια άλλη όμοια οπότε συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη για
  ΚΚ, το συσσωρευμένο ΚΚ αποδεσμεύεται και επιστρέφει στην επιχείρηση
  αυξάνοντας έτσι την ΚΤΡ του τελευταίου έτους (απελευθέρωση κεφαλαίου
  κίνησης).
  ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΡ
  • Αν έχουμε ως δεδομένο το κέρδος μιας χρήσης για ένα επενδυτικό έργο,
  μπορούμε να υπολογίσουμε την ΚΤΡ ενθυμούμενη ότι η απόσβεση και τα
  χρηματοοικονομικά έξοδα δεν θεωρούνται ταμειακές εκροές.
  • Επίσης πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές (για την επένδυση) σε
  κεφάλαιο κίνησης.
  • Για τη μετατροπή του λογιστικού κέρδους σε ΚΤΡ χρησιμοποιούμε τη σχέση:
  ΚΤΡ = κέρδος + απόσβεση + χρηματοοικονομικά έξοδα – επένδυση σε
  κεφάλαιο κίνησης
  16
  17
  ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΡ
  • Για τη μετατροπή του λογιστικού κέρδους σε ταμειακές ροές (χωρίς δάνεια)
  χρησιμοποιούμε τη σχέση:
  Καθαρή Ταμειακή ροή = Καθαρό κέρδος + Αποσβέσεις + χρηματοοικονομικά
  έξοδα – Κεφαλαιουχικές δαπάνες – Μεταβολή σε κεφάλαιο κίνησης
  Ή
  Καθαρή Ταμειακή ροή = Κέρδος προ τόκων και φόρων *(1- Συντ. Φορολογίας)
 • Αποσβέσεις– Κεφαλαιουχικές δαπάνες – Μεταβολή σε κεφάλαιο κίνησης
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
  • Ας υποθέσουμε ότι για το επενδυτικό έργο ΑΒ απαιτούνται 215.000 Ευρώ. Το
  έργο αυτό θα έχει διάρκεια ζωής ίση με 3 έτη. Στο τέλος του τρίτου έτους η
  υπολειμματική αξία του έργου θα είναι 5.000 Ευρώ. Η ετήσια απόσβεση με
  την ευθεία μέθοδο θα είναι: (215.000-5.000)/3 = 70.000
  • Λειτουργικό κέρδος 150 110 100 0
  • Απόσβεση 70 70 70 0
  • Καθαρό κέρδος 80 40 30 0
  • Αύξηση στο Κεφ. Κιν. 170 50 -80 -140
  • ΚΤΡ1 = (80+70) -170 =-20
  • ΚΤΡ2 = (40+70) -50 =60
  • ΚΤΡ3 = (30+70+80) = 180
  • ΚΤΡ4 = 140

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ • Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων – Ορθολογικά Κριτήρια (λαμβάνουν υπόψη το χρόνο κατά τον οποίο εισπράττονται ή καταβάλλονται τα χρήματα) • Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) • Δείκτης Κερδοφορίας (PI) • Μέθοδος του Εσωτερικού βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) – Μη Ορθολογικά Κριτήρια (δεν λαμβάνουν υπόψη το χρόνο κατά τον οποίο εισπράττονται ή καταβάλλονται τα χρήματα) • Μέθοδος του Χρόνου Ανάκτησης του Αρχικού Κεφαλαίου (Μέθοδος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου) • Μέθοδος της Μέσης Λογιστικής Απόδοσης • Σύγκριση Κριτηρίων και Μεθόδων Αξιολόγησης 20 ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (ΚΠΑ) • Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) είναι η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) της επένδυσης και του κεφαλαίου που απαιτείται για την απόκτησή του (Κο). • Απόφαση με βάση αυτό το κριτήριο αξιολόγησης της επένδυσης – ΚΠΑ > 0 Η επένδυση γίνεται αποδεκτή – ΚΠΑ = 0 Η επένδυση θεωρείται οριακή (αδιάφορος επενδυτής) – ΚΠΑ < 0 Η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή • Οι αποσβέσεις, τα χρηματοοικονομικά έξοδα και το κόστος ευκαιρίας της επένδυσης δεν πρέπει να αφαιρούνται από τα έσοδα για τον προσδιορισμό των καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ), επειδή η επίδραση τους ενσωματώνεται στη διαδικασία υπολογισμού της ΚΠΑ. 0 ν t 1 t t – Κ (1 i) ΚΤΡ      21 • Η απαιτούμενη απόδοση είναι η ελάχιστη απόδοση που πρέπει να αναμένεται από την επένδυση για να γίνει αποδεκτή. • Η απαιτούμενη συνάρτηση είναι συνάρτηση του κινδύνου κάθε επένδυσης. Για παράδειγμα οι επενδυτές απαιτούν μικρότερη απόδοση από κρατικές απ’ ότι από ιδιωτικές ομολογίες επειδή οι εκδότες των ιδιωτικών ομολογιών μπορεί να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους τόκους και την αποπληρωμή του δανείου. • Η απαιτούμενη απόδοση καθορίζεται στην αγορά κεφαλαίου από την προσφορά και ζήτηση για τα διάφορα αξιόγραφα. Η χρηματοδότηση εκ μέρους των επενδυτών (μετόχων και ομολογιούχων) νέων φυσικών επενδυτικών στοιχείων συνεπάγεται απώλεια απόδοσης από τη μη αγορά μετοχών ή ομολογιών. Αυτή η απώλεια αναμενόμενης απόδοσης αποτελεί ένα κόστος (κόστος ευκαιρίας) το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της επένδυσης. Η απαιτούμενη απόδοση είναι γνωστή και ως προεξοφλητικό επιτόκιο ή κόστος κεφαλαίου. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 • Ένας επενδυτής εξετάζει την περίπτωση επένδυσης για την οποία απαιτείται άμεση εκταμίευση ποσού της τάξεως των € 1.000. Αν η επένδυση δεν γίνει αποδεκτή το ποσό των € 1.000 μπορεί να επενδυθεί για ένα έτος (όση και η διάρκεια της επένδυσης) με επιτόκιο 10%. Από την επένδυση αναμένονται στο τέλος του έτους καθαρές ταμειακές ροές ύψους € 1.200. Να αξιολογηθεί η επένδυση.

Η ΚΠΑ είναι:

ΚΠΑ=1200/(1+0,10) – 1000 = €90,91

Επειδή η ΚΠΑ > 0 η επένδυση γίνεται αποδεκτή. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε
να αξιολογήσουμε την επένδυση με χρήση μελλοντικών αξιών.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
• Εξετάζεται επένδυση διάρκειας δύο ετών. Για την απόκτηση της
επένδυσης θα απαιτηθεί κεφάλαιο ύψους € 5.000. Από την επένδυση
αναμένονται ΚΤΡ ύψους € 3.200 κάθε έτος, για 2 έτη. Εάν δεν υπήρχε η
επένδυση θα μπορούσαμε να επενδύσουμε τα κεφάλαιά μας με επιτόκιο
ίσο με 10%. Να αξιολογηθεί η επένδυση.

 

Η ΚΠΑ είναι:

ΚΠΑ=3200/(1+0,10) + 3200/(1+0,10)^2 – 5000 = €553,72

Επειδή η ΚΠΑ > 0 η επένδυση γίνεται αποδεκτή. Εναλλακτικά θα
μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την επένδυση με χρήση μελλοντικών αξιών.

 

Να υποθέσετε ότι είστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση μιας επένδυσης
διάρκειας 2 ετών, με εισπράξεις € 10.000 και € 12.000 τα δύο πρώτα έτη
αντίστοιχα, και πληρωμές € 5.000 και € 6.000 αντίστοιχα. Για την
παρούσα αγορά του επενδυτικού στοιχείου θα απαιτηθούν € 8.000,
καταβλητέα την παρούσα χρονική στιγμή. Το ποσό αυτό θα αντληθεί από
χρηματοπιστωτικό οργανισμό με επιτόκιο 20%. Να αξιολογηθεί η
επένδυση.

 

Η ΚΠΑ είναι:

ΚΠΑ = 5000/(1+0,20) + 6000/(1+0,20)^2 – 8000 = €333,30

Επειδή η ΚΠΑ > 0 η επένδυση γίνεται αποδεκτή

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Η επιχείρηση ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σ’ ένα πρόγραμμα το αρχικό κόστος
του οποίου είναι 100.000.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα αποφέρει
τις ακόλουθες πρόσθετες ταμειακές ροές μετά από φόρους: Το πρώτο έτος
50.000.000, το δεύτερο έτος 22.500.000, το τρίτο έτος 90.000.000 και το
τέταρτο έτος 95.000.000 ευρώ. Εάν υποθέσετε ότι το κόστος κεφαλαίου είναι
10%, να βρεθεί ο δείκτης αποδοτικότητας του προγράμματος.
Ο δείκτης αποδοτικότητας του προγράμματος είναι ίσος με:
PI = [{[50.000.000/(1+0,10)] +[22.500.000/(1+0,10)2
]
+[90.000.000/(1+0,10)3
]+[95.000.000/(1+0,10)4
]} -100.000.000]/ 100.000.000 =>
PI = 1,96.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΒΑ) • Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ΕΒΑ) μιας επένδυσης έχει την ιδιότητα να μηδενίζει την ΚΠΑ της επένδυσης. Εναλλακτικά ο ΕΒΑ ορίζεται ως εκείνο το επιτόκιο το οποίο έχει την ιδιότητα να εξισώνει την ΠΑ των ΚΤΡ της επένδυσης με το αρχικό κεφάλαιο. • Απόφαση με βάση αυτό το κριτήριο αξιολόγησης της επένδυσης: – ΕΒΑ > i Η επένδυση γίνεται αποδεκτή – EΒA = i Η επένδυση θεωρείται οριακή (αδιάφορος επενδυτής) – EΒA < i Η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΒΑ
Γενικά ο ΕΒΑ προσδιορίζεται με τη διαδικασία των διαδοχικών
προσεγγίσεων
όπως δείχνεται παρακάτω:
Παράδειγμα:
Τ0 Τ1 Τ2
-1000 450 768 (i = 10%)

Επιτόκιο ΚΠΑ
10% 43,800
ΕΒΑ 0
15% -27,978

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
• Εξετάζετε επένδυση διάρκειας δύο ετών. Το αρχικό κεφάλαιο είναι € 100. Οι
ΚΤΡ του πρώτου έτους θα είναι € 10 στο δε δεύτερο έτος θα είναι € 110. Η
ελάχιστη απόδοση που απαιτείται είναι 5%. Να αξιολογηθεί η επένδυση με
τη μέθοδο του ΕΒΑ.

Ο ΕΒΑ θα πρέπει να έχει την ακόλουθη ιδιότητα:

10/(1+ΕΒΑ) + 110/(1+ΕΒΑ)^2 – 100 = €0

Δοκιμάζουμε αρχικά την απόδοση που απαιτούμε (5%). Τότε η ΚΠΑ είναι €
9,297. Επειδή η ΚΠΑ > 0 το επιτόκιο δεν αντιπροσωπεύει τον ΕΒΑ της
επένδυσης. Με 10% η ΚΠΑ μηδενίζεται. Συνεπώς ο ΕΒΑ της επένδυσης είναι
10%>5%, οπότε η επένδυση γίνεται αποδεκτή.

 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
  • Εξετάζετε επένδυση διάρκειας δύο ετών. Το σύνολο των ΚΤΡ θα προκύψει στο
  τέλος του δεύτερου έτους. Το απαιτούμενο κεφάλαιο είναι € 1.000. Η ΚΤΡ θα
  είναι € 1.440. Η ελάχιστη απόδοση που απαιτείται από την επένδυση είναι
  15%. Να αξιολογηθεί η επένδυση με τη μέθοδο του ΕΒΑ.

Η ΚΠΑ με επιτόκιο 15% είναι:

1440/(1+0,15)^2 – 1000 = €88,8

Η ΚΠΑ είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Η ΚΠΑ με επιτόκιο 20% είναι 0. Επειδή ο
ΕΒΑ της επένδυσης είναι μεγαλύτερος από την ελάχιστη απαιτούμενη
απόδοση (15%), η επένδυση γίνεται αποδεκτή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
• Εξετάζετε μια επένδυση με αρχικό κεφάλαιο €10.000 και ΚΤΡ €30.000 και –
€22.100 αντίστοιχα τα δύο πρώτα χρόνια. Το επιτόκιο προεξόφλησης είναι 35%.
Να αξιολογηθεί η επένδυση με τη μέθοδο του ΕΒΑ.
• Ο ΕΒΑ υπολογίζεται από τη σχέση:

0=30000/(1+ΕΒΑ)+(-22100)/(1+ΕΒΑ)^2 – 10000

Με τη μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων βρίσκουμε ότι υπάρχουν δύο
θετικά επιτόκια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μηδενίζουν την ΚΠΑ. Τα
επιτόκια αυτά είναι 30% και 70%. Το πρόβλημα είναι ότι με τον ένα ΕΒΑ η
επένδυση πρέπει να απορριφθεί ενώ με τον άλλο πρέπει να γίνει αποδεκτή.
• Συνεπώς, σε μη συμβατικές επενδύσεις η εφαρμογή της μεθόδου του ΕΒΑ
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και συνεπώς η μέθοδος δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται.
• Πάντως, η ΚΠΑ είναι αρνητική οπότε η επένδυση θα πρέπει να απορριφθεί.

 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
• Η περίοδος επανείσπραξης κεφαλαίου (ΠΕΚ) είναι ο αριθμός των ετών
που απαιτούνται για να ανακτήσουμε τα κεφάλαια που καταβάλαμε για
την πραγματοποίηση της επένδυσης π.χ. απόκτηση μηχανημάτων.
• Η διαδικασία που ακολουθείται για την επενδυτική απόφαση με το
κριτήριο της ΠΕΚ είναι:
– Καθορίζουμε το μέγιστο επιθυμητό χρονικό όριο ανάκτησης του
κεφαλαίου.
– Εκτιμούμε τον πραγματικό χρόνο ανάκτησης του κεφαλαίου.
– Εάν η τιμή στο δεύτερο στάδιο είναι μικρότερη από την τιμή στο
πρώτο στάδιο, η επένδυση εγκρίνεται.
• Είναι απλή μέθοδος, που όμως δεν λαμβάνει υπόψη τη χρονική αξία του
χρήματος και τις χρηματικές ροές που πραγματοποιούνται μετά την
ημερομηνία ανάκτησης του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Εφαρμόζεται συνήθως για επενδυτικές αποφάσεις μικρής χρηματικής
αξίας.
33
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
• Έστω ότι η αρχική δαπάνη για την απόκτηση ενός μηχανήματος είναι € 175.
Έστω ότι οι ΚΤΡ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια είναι αντίστοιχα € 50, € 40, €
60 και € 50. Υποθέτουμε ότι τα έσοδα από πωλήσεις και τα έξοδα
πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρόνου. Ποια η ΠΕΚ;

 

 

Η περίοδος ανάκτησης του αρχικού κεφαλαίου είναι 3,5 χρόνια

ΈτηΚΤΡΠΕΚ
0-175 
1501
2401
3601
4500,5

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΑ)
• Υπάρχει μια ποικιλία από παραλλαγές της μεθόδου με βασικότερες τις
παρακάτω (το καθαρό κέρδος είναι μετά από φόρους):
ΜΕΑ = Μέσο Καθαρό Κέρδος / Αρχική Επένδυση
ΜΕΑ = Μέσο Καθαρό Κέρδος / Μέση Επένδυση
• Πλεονεκτήματα:
– Στηρίζεται στα λογιστικά δεδομένα με τα οποία είναι ιδιαιτέρως
εξοικειωμένα τα στελέχη των εταιρειών.
– Χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις ως εναλλακτική λύση της
ΚΠΑ.
• Μειονεκτήματα:
– Δεν λαμβάνει υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος.
– Στηρίζεται σε λογιστικά δεδομένα π.χ. τις αποσβέσεις της επένδυσης,
και όχι χρηματικές ροές, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για την
αξιολόγηση επενδύσεων.
– Δεν υπάρχει ακριβής τρόπος υπολογισμού της επιθυμητής μέσης
ετήσιας απόδοσης.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
• Παρακάτω μας δίνονται τα κέρδη μετά από τις αποσβέσεις ενός
επενδυτικού έργου με αρχική δαπάνη € 200. Απαιτούμενη απόδοση 10%

ΈτηΚέρδη (μετά από φόρους)
150
270
330
450

Το σύνολο κερδών είναι € 200. Το μέσο κέρδος είναι €200 / 4 = € 50
• Η μέση ετήσια απόδοση της επένδυσης, με χρήση και των δύο τύπων, είναι:
ΜΕΑ = €50 / €200 = 0,25 ή ΜΕΑ = €50 / (€200/2) = €50 / €100 = 0,50

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
• Μια εταιρεία αξιολογεί την προοπτική αγοράς ενός αποθηκευτικού χώρου σε
ένα νεόκτιστο κτίριο. Η τιμή αγοράς είναι €500.000. Δεχόμαστε ως παραδοχή
ότι ο χώρος έχει μια εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 5 έτη, μετά από την οποία θα
πρέπει να γκρεμιστεί ή να ξανακτιστεί. Τα καθαρά αποτελέσματα από την
αξιοποίηση του κτιρίου είναι:

ΈτηΚαθαρά Κέρδη (€)
0-500.000
1100.000
2150.000
350.000
40
5-50.000

Ποιά είναι η μέση ετήσια απόδοση της επένδυσης;
• Η μέση ετήσια απόδοση είναι:
• Εάν ο στόχος ήταν για ΜΕΑ > 20% τότε η επένδυση θα πρέπει να απορριφθεί.

 

Έσοδα

-Έξοδα

-Αποσβέσεις

____________________________
Προ Φόρων Κέρδη

-Φόροι

_____________
Καθαρά Κέρδη

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΠΑ ΚΑΙ ΕΒΑ
• 1. Διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια.
• Στην ΚΠΑ, το επιτόκιο προεξόφλησης προσδιορίζεται εξωγενώς, δηλαδή στην
αγορά κεφαλαίου. Στη μέθοδο του ΕΒΑ, το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι ο ΕΒΑ
της επένδυσης ο οποίος προσδιορίζεται ενδογενώς, δηλαδή είναι συνάρτηση
των ΚΤΡ της επένδυσης και του χρόνου στον οποίο αυτές λαμβάνονται.
• 2. Διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος των εναλλαγών στα
πρόσημα των ΚΤΡ.
• Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερους από έναν
θετικούς ΕΒΑ. Η αιτία του προβλήματος αυτού έχει μαθηματική χροιά και
αποδίδεται στην κατασκευή του υποδείγματος υπολογισμού του ΕΒΑ από το
στιγμή όπου η εκτίμησή του αφορά σε πολλαπλές (ίσως) ρίζες εξίσωσης
βαθμού ίσου με τον χρονικό ορίζοντα αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, η
χρησιμοποίηση του ΕΒΑ μπορεί να μας οδηγήσει σε εσφαλμένες αποφάσεις.
Τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει όταν χρησιμοποιείται η ΚΠΑ, αφού δεν υπάρχει
περίπτωση ύπαρξης δύο τιμών για την ΚΠΑ.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΠΑ ΚΑΙ ΕΒΑ
• 3. Η τρίτη βασική διαφορά έγκειται στο ότι το κριτήριο της ΚΠΑ εκφράζεται
σε απόλυτους όρους, ενώ ο ΕΒΑ είναι ένα ποσοστό.
• Οι τρεις διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων είναι δυνατόν να προκαλέσουν
σύγχυση ή και παραπλανητικές αποφάσεις όταν:
• α) αξιολογούμε μια μεμονωμένη επένδυση και
• β) επιθυμούμε να επιλέξουμε μεταξύ αμοιβαία αποκλειόμενων επενδύσεων.

 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΠΑ ΚΑΙ ΕΒΑ
• Η διαδικασία αξιολόγησης μιας μεμονωμένης επένδυσης με τον ΕΒΑ
περιλαμβάνει, επίσης, δύο στάδια. Αρχικά, υπολογίζουμε τον ΕΒΑ και μετά
συγκρίνουμε την εσωτερική απόδοση της επένδυσης με το i.

 

ΕΒΑ > i Η επένδυση γίνεται αποδεκτή

• EΒA = i Η επένδυση θεωρείται οριακή (αδιάφορος επενδυτής) • EΒA < i Η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΠΑ ΚΑΙ ΕΒΑ
• Από την παραπάνω σχέση είναι εμφανές ότι το κόστος ευκαιρίας του
κεφαλαίου, το i, δεν ενσωματώνεται άμεσα στη διαδικασία αξιολόγησης μιας
επένδυσης. Λαμβάνεται υπόψη μόνο έμμεσα, όταν ο ΕΒΑ συγκρίνεται με το i,
αλλά η τιμή του i δεν επηρεάζει την τιμή του ΕΒΑ μιας επένδυσης.
• Ο ΕΒΑ μιας επένδυσης εξαρτάται:
• α) από το μέγεθος των ΚΤΡ και
• β) από τη διαχρονική τους διάρθρωση.
• Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει:
• α) θετική σχέση μεταξύ του ΕΒΑ και του μεγέθους των ΚΤΡ, αλλά,
• β) αρνητική σχέση μεταξύ του ΕΒΑ και της διαχρονικής διάρθρωσης των ΚΤΡ
(το λεγόμενο timing). Συνεπώς, μια μεταβολή στο i δεν θα επηρεάσει την τιμή
του ΕΒΑ, αλλά θα επηρεάσει την τιμή της ΚΠΑ, η δε επίδραση θα είναι τόσο
έντονη, όσο πιο απομακρυσμένες στο μέλλον είναι οι ΚΤΡ.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
• Στην αξιολόγηση μίας μεμονωμένης επένδυσης, ο υπολογισμός του ΕΒΑ ως
κριτήριο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, εμφανίζει πρόβλημα όταν υπάρχει
εναλλαγή στα πρόσημα των Καθαρών Ταμειακών Ροών. Σε τέτοιες περιπτώσεις
προτείνεται η χρήση της ΚΠΑ, ως ορθολογικό κριτήριο αξιολόγησης
επενδύσεων.
• Μια επένδυση ορίζεται ως συμβατική, όταν υπάρχει μία μόνον εναλλαγή στα
πρόσημα των ΚΤΡ. Μια επένδυση ορίζεται ως μη συμβατική, όταν υπάρχουν
πολλαπλές (περισσότερες από μία) εναλλαγές στα πρόσημα των ΚΤΡ.
43
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
• Για συμβατικές επενδύσεις και οι δύο μέθοδοι οδηγούν σε ταυτόσημες
αποφάσεις. Ο λόγος είναι απλός. Εάν μία επένδυση με δεδομένο i έχει θετική
ΚΠΑ, για την επένδυση αυτή, εξ’ ορισμού, ο ΕΒΑ θα είναι μεγαλύτερος από το i.
Συνεπώς, η επένδυση θα γίνει αποδεκτή και με την ΚΠΑ (αφού ΚΠΑ>0), και με
τον ΕΒΑ (αφού ΕΒΑ> i).
• Για μη συμβατικές επενδύσεις τα πράγματα είναι διαφορετικά.
• Σύμφωνα με τη θεωρία των εξισώσεων, ο αριθμός των θετικών ΕΒΑ (r) είναι
ίσος με τον αριθμό των εναλλαγών στα πρόσημα.
• Σε τέτοιες περιπτώσεις μη συμβατικών επενδύσεων, προτείνεται η
χρησιμοποίηση της μεθόδου της ΚΠΑ.
44
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συμβατικές επενδύσεις είναι οι επενδύσεις με τις οποίες υπάρχει μόνο μία
εναλλαγή στα πρόσημα των ΚΤΡ (π.χ. μόνο θετικές ΚΤΡ).

 

Παράδειγμα (i = 10%)

 

Τ0Τ1Τ2
-10020120

Στην περίπτωση αυτή οι μέθοδοι της ΚΠΑ και ΕΒΑ καταλήγουν σε ταυτόσημες
αποφάσεις.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Μη συμβατικές επενδύσεις είναι οι επενδύσεις για τις οποίες υπάρχουν
πολλαπλές εναλλαγές στα πρόσημα των ΚΤΡ.
Παράδειγμα (i = 10%)

 

Τ0Τ1Τ2
-1.600+10.000-10.000
ΕΒΑ1 = 25%ΕΒΑ2 = 400% 

Τα αποτελέσματα του ΕΒΑ είναι παραπλανητικά η ΚΠΑ καταλήγει σε ένα μόνο
αποτέλεσμα

 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
• Στην αξιολόγηση αμοιβαία αποκλειόμενων επενδυτικών σχεδίων, η ΚΠΑ
μπορεί να μας οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα από τον ΕΒΑ. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στη διαφορά στα μεγέθη των ΚΤΡ, ή στη διαφορά στο
χρόνο πραγματοποίησης τους.
• Α’ Περίπτωση. Πρόβλημα μεγέθους
• Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής
παρούσας αξίας (ΚΠΑ) ως κριτήριο επιλογής μεταξύ αμοιβαία αποκλειόμενων
επενδύσεων.
• Β’ Περίπτωση. Πρόβλημα χρόνου
• Στην περίπτωση όπου οι δύο μέθοδοι οδηγούν σε αντικρουόμενα
αποτελέσματα, η απόφαση για την επιλογή των επενδύσεων εξαρτάται από
την αποδοτικότητα των κεφαλαίων (i) στην αγορά κεφαλαίου.
47
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Πρόβλημα Μεγέθους (i = 10%)

 

 ΑΒ(Β-Α)
Τ0-100-200-100
Τ1120236116
ΕΒΑ20%18%16%
ΚΠΑ9,0914,555,46

Όταν υπάρχει διαφορά στα αρχικά μεγέθη εναλλακτικών επενδύσεων, οι δύο
μέθοδοι (ΚΠΑ και ΕΒΑ) καταλήγουν σε αντικρουόμενες αποφάσεις. Στην
περίπτωση αυτή η μέθοδος της ΚΠΑ πρέπει να χρησιμοποιείται.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Όταν αξιολογούμε επενδύσεις, υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα
χρηματοδότησης. Αποδεχόμαστε όλες τις επενδύσεις με θετική ΚΠΑ.
• Μερικές φορές όμως είναι δυνατόν να υπάρχουν περιορισμοί στα κεφάλαια.
Δηλαδή η επιχείρηση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει σε συγκεκριμένο έτος
όλες τις επενδύσεις με θετική ΚΠΑ.
• Όταν υπάρχουν περιορισμοί στα κεφάλαια, αφού δεν μπορούμε να
αποδεχθούμε όλες τις επενδύσεις με θετική ΚΠΑ, στόχος μας πρέπει να είναι
ο προσδιορισμός του άριστου συνδυασμού των επενδύσεων.
• Σε αυτές τις περιπτώσεις μας ενδιαφέρουν επενδύσεις που συνεισφέρουν
μεγαλύτερη αξία ανά μονάδα κεφαλαίου και οι οποίες ικανοποιούν τον
περιορισμό στα κεφάλαια.
• Το κατάλληλο κριτήριο είναι ο Δείκτης Αποδοτικότητας (ΔΑ)

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΑ)

Εάν ΔΑ>0 γίνεται αποδοχή της επένδυσης

 

Άσκηση 1η

Για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας μικρής βιομηχανικής μονάδας
απαιτούνται τα παρακάτω κεφάλαια :

 • Έξοδα πρώτης εγκατάστασης (αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων
  και λοιπών συμβούλων για την επιλογή και τη σύσταση του νομικού
  προσώπου της επιχείρησης, τόκοι κατασκευαστικής περιόδου, ταξίδια και
  λοιπά συναφή έξοδα), συνολικού κόστους 26.000 ευρώ.
 • Αγορά οικοπέδου (4 στρέμματα, εκτός κατοικημένης περιοχής), αξίας
  5,75 ευρώ ανά τ. μ.
 • Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων (1.500 τμ.), κόστους 233 ευρώ ανά
  τ. μ. Επιπλέον, προβλέπονται δαπάνες 20.500 ευρώ που αφορούν αμοιβές
  2
  για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την επίβλεψη των εργασιών
  από τον αρμόδιο μηχανικό.
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα καινούργια ευρωπαϊκής
  τεχνολογίας), συνολικής δαπάνης 1.100 000 ευρώ.
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (έργα οδοποιίας, φωτισμός
  εξωτερικού χώρου, δενδροφυτεύσεις), συνολικού κόστους 12.000 ευρώ.
 • Έργα Υποδομής (δίκτυα ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης και αποχέτευσης),
  συνολικής δαπάνης 16.000 ευρώ.
 • Αγορά Μεταφορικών Μέσων (φορτηγό αυτοκίνητο για την μεταφορά
  προϊόντων –υλικών εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων της μονάδας),
  συνολικού κόστους 60.000 ευρώ.
  3
 • Λοιπός Εξοπλισμός (Η/Υ, προγράμματα, φαξ και λοιπά συναφή είδη),
  συνολικής δαπάνης 40.000 ευρώ, από τα οποία 20.000 ευρώ αφορούν την
  επίπλωση γραφείων διοίκησης.
 • Το αρχικό Κεφάλαιο Κίνησης για την ομαλή λειτουργία της υπό ίδρυση
  μονάδας εκτιμάται σε 35.000 ευρώ.
  Να προσδιορίσετε: α) το Παραγωγικό Κόστος (επιλέξιμο κόστος) της
  επένδυσης, β) το Συνολικό Κόστος Επένδυσης και γ) το Συνολικό
  Απαιτούμενο Κεφαλαίο για την ίδρυση και τη λειτουργία της παραπάνω
  μονάδας με βάση τον προγενέστερο αναπτυξιακό Ν. 3299/04.
  4
  Λύση
  α) Με βάση τον αναπτυξιακό Ν.3299/04 το Παραγωγικό ή Επιλέξιμο Κόστος
  Επένδυσης (Ε.Κ.Ε.) ισούται με το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών που
  αφορούν πάγια και άϋλα περιουσιακά στοιχεία.
  Ειδικότερα, το Ε.Κ.Ε. =
  Αγορά οικοπέδου (μόνο όταν η επένδυση γίνεται από μικρή ή πολύ μικρή
  επιχείρηση, το δε επιλέξιμο κόστος του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει
  το 10% του Συνολικού Παραγωγικού/Επιλέξιμου Κόστους της Επένδυσης,
  ενώ ως κόστος του οικοπέδου λαμβάνεται η αντικειμενική αξία από την
  αρμόδια εφορία).
 • Κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων (ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων,
  αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών και λοιπών
  σχεδίων, την επίβλεψη των εργασιών καθώς και του κόστους έκδοσης της
  5
  οικοδομικής άδειας, εκτός του κόστους ανέγερσης εκθεσιακού χώρου
  προβολής των προϊόντων της επιχείρησης που δεν θεωρείται επιλέξιμη
  δαπάνη)
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (καινούργια μηχανήματα ή
  μεταχειρισμένα με πιστοποίηση καταλληλότητας από το αρμόδιο Τεχνικό
  Επιμελητήριο)
 • Έργα Υποδομής (σύνδεση της επιχείρησης με τα απαραίτητα δίκτυα νερού,
  αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, οδικού κόμβου κλπ.)
 • Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων (μόνο τα μεταφορικά μέσα που
  χρησιμοποιούνται εντός του χώρου του εργοστασίου ή αποτελούν
  αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας)
  6
 • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου (περίφραξη, έργα εσωτερικής
  οδοποιίας, πρασίνου κλπ.)
 • Λοιπός Εξοπλισμός (Η/Υ, λογισμικά προγράμματα, φαξ, εκτυπωτές,
  εξοπλισμός εστίασης προσωπικού κλπ., εκτός δαπανών που αφορούν την
  επίπλωση των γραφείων διοίκησης)
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις (σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών, ειδικές δεξαμενές επεξεργασίας πρώτων υλών ή αποθήκευσης ενέργειας κλπ.)
 • Άϋλες/αμοιβές Συμβούλων (μόνο για μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις).
  Με βάση τα δεδομένα της άσκησης και τα προβλεπόμενα από τον αναπτυξιακό
  Ν.3299/04, έχουμε τον διαχωρισμό του κόστους επένδυσης σε Επιλέξιμο
  Κόστος Επένδυσης (Ε.Κ.Ε.) και μη Επιλέξιμο Κόστος Επένδυσης (Ε.Κ.Ε.),
  ήτοι:
  7
  Ε.Κ.Ε. = άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών επένδυσης:
 1. οικόπεδο = 23.000 ευρώ
 2. κτιριακά = 349.500 + 20.500 ευρώ= 370.000 ευρώ.
 3. Μηχανήματα = 1.100.000 ευρώ.
 4. έργα υποδομής =16.000 ευρώ.
 5. διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου = 12.000 ευρώ.
 6. μεταφορικά μέσα = 0 ευρώ..
 7. λοιπός εξοπλισμός = 40.000 – 20.000 ευρώ = 20.000 ευρώ.
 8. ειδικές εγκαταστάσεις = 0 ευρώ.
  Σύνολο Ε.Κ.Ε. = 1.541. 000,00 ευρώ
  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο της αξίας του οικοπέδου ως
  προς τον περιορισμό του 10% επί του Ε.Κ.Ε. Πράγματι το 10% του Ε.Κ.Ε. =
  1.541.000 χ 10% = 154.100 ευρώ το οποίο είναι μεγαλύτερο της αξίας του εν
  8
  λόγω οικοπέδου και επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας του
  κόστους του οικοπέδου.
  Σε περίπτωση που η αξία του οικοπέδου είναι 200.000 ευρώ πως διαμορφώνεται το Ε.Κ.Ε. και μη Ε.Κ.Ε.;
  Μη Ε.Κ.Ε. = άθροισμα των μη επιλέξιμων δαπανών επένδυσης:
 9. έξοδα Α’ εγκατάστασης= 26.000 ευρώ.
 10. μεταφορικά μέσα (εκτός εργοστασίου) = 60.000 ευρώ.
 11. λοιπός εξοπλισμός (επίπλωση γραφείων διοίκησης) = 20.000 ευρώ
  Σύνολο Μη Ε.Κ.Ε. = 106.000 ευρώ
  9
  β) Το Συνολικό Κόστος επένδυσης (Σ.Κ.Ε.) = Ε.Κ.Ε. + μη Ε.Κ.Ε., ειδικότερα:
  Σ.Κ.Ε.=Ε.Κ.Ε. + μη Ε.Κ.Ε. => Σ.Κ.Ε.= 1.541.000 ευρώ + 106.000 ευρώ =
  1.647.000 ευρώ
  γ) Συνολικό Απαιτούμενο Κεφαλαίο (Σ.Α.Κ.) για την ίδρυση και τη
  λειτουργία της παραπάνω μονάδας αποτελείται από το άθροισμα του
  συνολικού κόστους επένδυσης (Σ.Κ.Ε.) και του αρχικού κεφαλαίου κίνησης
  (Α.Κ.Κ.), ειδικότερα:
  Σ.Α.Κ. = Σ.Κ.Ε. + Α.Κ.Κ. => Σ.Α.Κ. = 1.647.000 ευρώ + 35.000 ευρώ =
  1.682.000 ευρώ.

Άσκηση 2 η Για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας νέας μικρής βιομηχανικής μονάδας απαιτούνται τα παρακάτω κεφάλαια :  Έξοδα πρώτης εγκατάστασης (αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων και λοιπών συμβούλων για την επιλογή και τη σύσταση του νομικού προσώπου της επιχείρησης, τόκοι κατασκευαστικής περιόδου, ταξίδια και λοιπά συναφή έξοδα), συνολικού κόστους 26.000,00 ευρώ.  Αγορά οικοπέδου (4 στρέμματα, εκτός κατοικημένης περιοχής), αξίας 5,75 ευρώ ανά τ. μ.  Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων (1.500 τμ.), κόστους 233 ευρώ ανά τ. μ. Επιπλέον, προβλέπονται δαπάνες 20.500 ευρώ που αφορούν αμοιβές για την 2 έκδοση της οικοδομικής άδειας και την επίβλεψη των εργασιών από τον αρμόδιο μηχανικό.  Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα καινούργια ευρωπαϊκής τεχνολογίας), συνολικής δαπάνης 1.100 000 ευρώ.  Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (έργα οδοποιίας, φωτισμός εξωτερικού χώρου, δεντροφυτεύσεις), συνολικού κόστους 12.000 ευρώ.  Έργα Υποδομής (δίκτυα ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης και αποχέτευσης), συνολικής δαπάνης 16.000 ευρώ.  Αγορά Μεταφορικών Μέσων (φορτηγό αυτοκίνητο για την μεταφορά προϊόντων –υλικών εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων της μονάδας), συνολικού κόστους 60.000 ευρώ. 3  Λοιπός Εξοπλισμός (Η/Υ, προγράμματα, φαξ και λοιπά συναφή είδη), συνολικής δαπάνης 40.000 ευρώ, από τα οποία 20.000 ευρώ αφορούν την επίπλωση γραφείων διοίκησης.  Το αρχικό Κεφάλαιο Κίνησης για την ομαλή λειτουργία της υπό ίδρυση μονάδας εκτιμάται σε 35.000 ευρώ. Με βάση τον αναπτυξιακό Ν.3908/11 όπως τροποποιήθηκε να προσδιορίσετε: α) το Επιλέξιμο – Ενισχυόμενο Κόστος της επένδυσης, β) το Συνολικό Κόστος Επένδυσης και γ) το Συνολικό Απαιτούμενο Κεφαλαίο για την ίδρυση και τη λειτουργία της παραπάνω μονάδας. 4 Λύση α) Με βάση τον Ν.3908/11 το Επιλέξιμο Κόστος Επένδυσης (Ε.Κ.Ε.) ισούται με το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν πάγια, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις αμοιβές συμβούλων (μόνο για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων). Ειδικότερα, το Ε.Κ.Ε. = Πάγια περιουσιακά στοιχεία: Κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων (ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών και λοιπών σχεδίων, την επίβλεψη των εργασιών καθώς και του κόστους έκδοσης της οικοδομικής άδειας, εκτός του κόστους ανέγερσης εκθεσιακού χώρου προβολής των προϊόντων της επιχείρησης που δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη) 5 + Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (καινούργια μηχανήματα ή μεταχειρισμένα με πιστοποίηση καταλληλότητας από το αρμόδιο Τεχνικό Επιμελητήριο) + Έργα Υποδομής (σύνδεση της επιχείρησης με τα απαραίτητα δίκτυα νερού, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, οδικού κόμβου κλπ.) + προμήθεια Μεταφορικών Μέσων (μόνο τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται εντός του χώρου του εργοστασίου ή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας) + Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου (περίφραξη, έργα εσωτερικής οδοποιίας, πρασίνου κλπ.) + Λοιπός Εξοπλισμός (Η/Υ, φαξ, εκτυπωτές, εξοπλισμός εστίασης προσωπικού κλπ., εκτός δαπανών που αφορούν την επίπλωση-σκεύη των γραφείων διοίκησης) 6 + Ειδικές/Τεχνικές Εγκαταστάσεις (σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών, ειδικές δεξαμενές επεξεργασίας πρώτων υλών ή αποθήκευσης ενέργειας κλπ.) + Άυλες δαπάνες (λογισμικά προγράμματα κλπ.,) + Αμοιβές Συμβούλων (Κόστος παρακολούθησης του έργου της επένδυσης κλπ., μόνο για ΜΜΕ). Με βάση τα δεδομένα της άσκησης και τα προβλεπόμενα από τον Ν.3908/11, έχουμε τον διαχωρισμό του κόστους επένδυσης σε Ε.Κ.Ε. και μη Ε.Κ.Ε., ήτοι: Ε.Κ.Ε. = άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών επένδυσης: Πάγια περιουσιακά στοιχεία: 1. κτιριακά = 349.500 (1500 χ 233) + 20.500 ευρώ= 370.000 ευρώ. 2. μηχανήματα = 1.100.000 ευρώ. 7 3. έργα υποδομής=16.000 ευρώ. 4. διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου =12.000 ευρώ. 5. μεταφορικά μέσα= 0 ευρώ. 6. λοιπός εξοπλισμός= 40.000 – 20.000 ευρώ= 20.000 ευρώ. 7. ειδικές εγκαταστάσεις= 0 ευρώ. Σύνολο Παγίων περιουσιακών στοιχείων =1.518.000,00 ευρώ. Άυλα περιουσιακά στοιχεία (μόνο για ΜΜΕ): a. λογισμικά προγράμματα κλπ. = 0 ευρώ b. δαπάνες συστημάτων διασφάλισης & ελέγχου ποιότητας=0 ευρώ c. δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας =0 ευρώ Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων = 0 ευρώ Αμοιβές Συμβούλων (μόνο για ΜΜΕ)  Κόστος παρακολούθησης του έργου της επένδυσης = 0 ευρώ 8  κλπ. =0 ευρώ Σύνολο Αμοιβών Συμβούλων = 0 ευρώ Σύνολο Ε.Κ.Ε. = 1.518. 000,00 + 0,00 + 0,00= 1.518.000,00 ευρώ Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο τυχόν υπερβάσεων στο Ε.Κ.Ε. που θέτει ο νόμος αυτός. Π.χ. Κτιριακές εγκ/σεις + Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% (υφιστάμενες μονάδες) ή 70% (νέες μονάδες) (μόνο για ΜΜΕ) του Ε.Κ.Ε. Πράγματι το 70% του Ε.Κ.Ε. = 1.518.000 χ 70% = 1.062.600,00 ευρώ, το οποίο είναι μεγαλύτερο της αξίας των εν λόγω δαπανών (370.000,00 + 12.000,00 = 382.000,00) και επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας του κόστους της κατηγορίας αυτής. 9 Π.χ. άυλα περιουσιακά στοιχεία (<50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου). Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων = 0 ευρώ, επομένως ισχύει ο περιορισμός. Π.χ. Σύνολο Αμοιβές Συμβούλων (<5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού 50.000,00 ευρώ). Σύνολο Αμοιβές Συμβούλων=0 ευρώ, επομένως ισχύει ο περιορισμός Με άλλα λόγια, το ποσό του Ε.Κ.Ε. = με το ποσό του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης (Ε΄.Κ΄.Ε΄.), δηλ. Ε΄.Κ΄.Ε΄=1.518. 000,00 ευρώ. Μη Ε.Κ.Ε. = άθροισμα των μη επιλέξιμων δαπανών επένδυσης: 1. έξοδα Α’ εγκατάστασης= 26.000 ευρώ. 10 2. οικόπεδο = 23.000 ευρώ (4.000 χ 5,75) 3. μεταφορικά μέσα (εκτός εργοστασίου) = 60.000 ευρώ. 4. λοιπός εξοπλισμός (επίπλωση γραφείων διοίκησης) = 20.000 ευρώ Σύνολο Μη Ε.Κ.Ε. = 129.000 ευρώ β) Το Συνολικό Κόστος επένδυσης (Σ.Κ.Ε.) = Ε.Κ.Ε. + μη Ε.Κ.Ε., ειδικότερα: Σ.Κ.Ε.= Ε.Κ.Ε. + μη Ε.Κ.Ε. => Σ.Κ.Ε.= 1.518.000,00 ευρώ + 129.000,00 ευρώ = 1.647.000 ευρώ γ) Συνολικό Απαιτούμενο Κεφαλαίο (Σ.Α.Κ.) για την ίδρυση και τη λειτουργία της παραπάνω μονάδας αποτελείται από το άθροισμα του συνολικού κόστους επένδυσης (Σ.Κ.Ε.) και του αρχικού κεφαλαίου κίνησης (Α.Κ.Κ.), ειδικότερα: Σ.Α.Κ. = Σ.Κ.Ε. + Α.Κ.Κ. => Σ.Α.Κ. = 1.647.000 ευρώ + 35.000 ευρώ = 1.682.000 ευρώ. 11 Εργασία για το σπίτι. Σε περίπτωση που η αξία των δαπανών Κτιριακές εγκ/σεις + έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου είναι 1.200.000,00 ευρώ πως διαμορφώνεται το Ε.Κ.Ε. και το Ε΄.Κ΄.Ε΄.;

 

Άσκηση 3 η Για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας νέας μικρής μεταποιητικής μονάδας απαιτούνται τα παρακάτω κεφάλαια ανά κατηγορία δαπάνης: 1) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων α. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: 1.Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων (1.500 τμ.), κόστους 233 ευρώ ανά τ.μ.. 2.Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (έργα οδοποιίας, φωτισμός εξωτερικού χώρου, δενδροφυτεύσεις), συνολικού κόστους 12.000 ευρώ. 3.Έργα Υποδομής (δίκτυα ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης και αποχέτευσης), συνολικής δαπάνης 16.000 ευρώ. 2 Οι δαπάνες 1 – 3 αθροιστικά δεν μπορούν > το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού & στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της «Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)». Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. 4.Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού – τεχνικών –ειδικών εγκαταστάσεων (μηχανήματα καινούργια ευρωπαϊκής τεχνολογίας), συνολικής δαπάνης 1.100 000 ευρώ. 5. Αγορά Μεταφορικών Μέσων (φορτηγό αυτοκίνητο για την μεταφορά προϊόντων –υλικών εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων της μονάδας), συνολικού κόστους 60.000 ευρώ. 3 6.Λοιπός Εξοπλισμός (Η/Υ, προγράμματα, φαξ και λοιπά συναφή είδη), συνολικής δαπάνης 40.000 ευρώ. 7. Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, συνολικού κόστους 10.000 ευρώ. 8. Οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών, συνολικού κόστους 15.000 ευρώ. 9.Αγορά οικοπέδου (4 στρέμματα, εκτός κατοικημένης περιοχής), αξίας 5,75 ευρώ ανά τ.μ. 10. έξοδα Α’ εγκατάστασης = 26.500 ευρώ. β. Άυλα στοιχεία ενεργητικού, 11. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, συνολικού κόστους 55.000 ευρώ. 4 12.Συστήματα διασφάλισης & ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, συνολικού κόστους 20.000 ευρώ. 13. Συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης, συνολικού κόστους 15.000 ευρώ. 2) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων 14.Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως μελέτες και αμοιβές συμβούλων, συνολικού κόστους 30.000 ευρώ (μόνο για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) 5 15.Δαπάνες εκκίνησης για την υπό ίδρυση μικρή μονάδα, συνολικού κόστους 40.000 ευρώ (μόνο για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) Με βάση τον νέο αναπτυξιακό Ν.4399/16 να προσδιορίσετε α) το Επιλέξιμο – Ενισχυόμενο Κόστος της επένδυσης και β) το Συνολικό Κόστος Επένδυσης. Λύση α) Με βάση τον Ν.4399/16 το Επιλέξιμο Κόστος Επένδυσης (Ε.Κ.Ε.) ισούται με το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών των περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία) καθώς και των δαπανών εκτός των περιφερειακών ενισχύσεων. Με βάση τα δεδομένα της άσκησης και τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Ν.4399/16, έχουμε τον διαχωρισμό του κόστους επένδυσης σε Ε.Κ.Ε. και μη Ε.Κ.Ε., ήτοι: 6 Ε.Κ.Ε.= άθροισμα επιλέξιμων δαπανών επένδυσης κατά κατηγορία δαπάνης: 1) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων: α. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 1.κτιριακά = 1500 χ 233 = 349 500 ευρώ. 2.έργα υποδομής = 16.000 ευρώ. 3.διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου = 12.000 ευρώ. 4.μηχανήματα = 1.100.000 ευρώ 5.μεταφορικά μέσα = 60.000 ευρώ. 6.λοιπός εξοπλισμός = 40.000 ευρώ. Σύνολο ενσώματων δαπανών στοιχείων ενεργητικού =1.577.500 ευρώ. β. Άυλα στοιχεία ενεργητικού: 11. Μεταφορά τεχνολογίας = 55.000 ευρώ 7 12.Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας = 20.000 ευρώ 13. Συστήματα οργάνωσης =15.000 ευρώ Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων = 90.000 ευρώ Σύνολο δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων (α+β) = 1.667.500 ευρώ 2) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων 14.Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες = 30.000 ευρώ 15.Δαπάνες εκκίνησης =40.000 ευρώ Σύνολο δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων = 70.000 ευρώ Σύνολο Ε.Κ.Ε. [1) +2)] = 1.667.500 + 70.000 = 1.737.500 ευρώ Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο τυχόν υπερβάσεων στο Ε.Κ.Ε. που θέτει ο νόμος αυτός. 8 Π.χ. οι δαπάνες των κατηγοριών 1.Κτιριακών εγκαταστάσεων + 2.Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου + 3. Έργων υποδομής = 377.500 ευρώ, θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 45% των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ήτοι 1.667.500 ευρώ χ 45% =709 875 ευρώ. Επομένως δεν έχουμε υπέρβαση των ορίων (377.500 < 709.875 ευρώ) ή επιλεξιμότητας του κόστους της κατηγορίας αυτής (άρθρο 8, παραγρ. 3, εδάφιο α, προκήρυξη καθεστώς νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ). Επίσης, για τις ΜΜΕ, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβούν το 75% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων (άρθρο 8, παραγρ. 4, εδάφιο β.γγ, προκήρυξη καθεστώς νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ). Επομένως, οι δαπάνες της κατηγορίας β. Άυλα στοιχεία ενεργητικού= 90.000 ευρώ και < από το 75% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων (1.667.500 χ75% =1.250.625 ευρώ). Με άλλα λόγια, το ποσό του Ε.Κ.Ε. = με το ποσό του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης (Ε΄.Κ΄.Ε΄.), δηλ. Ε΄.Κ΄.Ε΄= 1.737.500 ευρώ. 9 Μη Ε.Κ.Ε. = άθροισμα των μη επιλέξιμων δαπανών επένδυσης (άρθρο, παράγρ. 6, προκήρυξη καθεστώς νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ): 7. επίπλωση γραφείων διοίκησης = 10.000 ευρώ 8. οικοδομική άδεια = 15.000 ευρώ 9. οικόπεδο (4.000 χ 5,75) = 23.000 ευρώ 10.έξοδα Α’ εγκατάστασης = 26.500 ευρώ. Σύνολο Μη Ε.Κ.Ε. = 74.000 ευρώ β) Το Συνολικό Κόστος επένδυσης (Σ.Κ.Ε.) = Ε.Κ.Ε. + μη Ε Κ.Ε., Σ.Κ.Ε. = Ε.Κ.Ε. + μη Ε.Κ.Ε.  Σ.Κ.Ε.= 1.737.500,00 ευρώ + 74.500 ευρώ = 1.812.000 ευρώ Εργασία για το σπίτι. Σε περίπτωση που η αξία των δαπανών «Κτιριακές εγκαταστάσεις + Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου + Έργα Υποδομής» είναι 1.700.000,00 ευρώ πως διαμορφώνεται το Ε.Κ.Ε. και το Ε΄.Κ΄.Ε΄.;

 

Άσκηση 4
η

Για την ίδρυση και λειτουργία μιας μικρής βιομηχανικής μονάδας προβλέπονται οι
εξής ανάγκες σε χρηματικά κεφάλαια :
 αγορά οικοπέδου 4 στρεμμάτων συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.
 ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής δαπάνης 160.000 ευρώ.
 αγορά μηχανημάτων συνολικής δαπάνης 240.000 ευρώ.
 αγορά μεταφορικών μέσων για ανάγκες εντός του εργοστασίου συνολικής δαπάνης
20.000 ευρώ.
 έξοδα πρώτης εγκατάστασης συνολικής δαπάνης 10.000 ευρώ.
 αγορά λοιπού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 30.000 ευρώ.
 το ετήσιο κόστος των α’ και βοηθητικών υλών εκτιμάται σε 300.000 ευρώ.
 το ετήσιο κόστος των εργατικών δαπανών εκτιμάται σε 60.000 ευρώ.
 οι λοιπές δαπάνες παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα) εκτιμώνται ετησίως σε
40.000 ευρώ.
 οι συνολικές πραγματικές εργάσιμες ημέρες / έτος εκτιμώνται σε 240 ημέρες.
2
 σύμφωνα με το παραγωγικό-συναλλακτικό κύκλωμα της μονάδας αναμένεται να
δεσμευτούν κεφάλαια για:

 • εφοδιασμό α’ και βοηθ. υλών διάρκειας 15 ημερών
 • αποθήκευση ” ” ” ” ” 20 ημερών
 • μεταποίηση (επεξεργασία) ” 15 ημερών
 • αποθήκευση ετοίμων προϊόντων ” 20 ημερών
 • εμπορική πίστωση στους πελάτες ” 60 ημερών
  Με βάση τα παραπάνω στοιχεία να υπολογίσετε το Συνολικό Απαιτούμενο Κεφαλαίο
  (Σ.Α.Κ.) για την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας, όταν οι ανάγκες σε άμεσα
  διαθέσιμα κεφάλαια θα ανέρχονται σε 20.000 ευρώ.
  ΛΥΣΗ
  Ακολουθώντας το σκεπτικό της 1
  ης άσκησης έχουμε:
  3
  1
  ο
  βήμα υπολογίζουμε το E.Κ.Ε. όπως έχουμε μάθει, π.χ. με βάση την ένταξη της
  επένδυσης στον Ν.3908/11.
  E.Κ.Ε. :
 1. Κτίρια = 160.000 ευρώ.
 2. Μηχανήματα = 240.000 ευρώ.
 3. Μεταφορικά μέσα = 20.000 ευρώ.
 4. Λοιπός εξοπλισμός = 30.000 ευρώ.
  Σύνολο E.Κ.Ε. = 450.000 ευρώ. (1)
  2
  ο
  βήμα υπολογίζουμε το μη E.Κ.Ε. όπως έχουμε μάθει.
  Μη E.Κ.Ε.:
 5. έξοδα Α’ εγκατάστασης = 10.000 ευρώ.
 6. Οικόπεδο = 8.000 ευρώ.
  Σύνολο μη E. Κ. Ε. = 18.000 ευρώ. (2)
  4
  3
  ο
  βήμα υπολογίζουμε το Σ.Κ.Ε. όπως έχουμε μάθει.
  Οπότε το Σ.Κ.Ε. = E.Κ.Ε. + μη E.Κ.Ε.  Σ.Κ.Ε. = 450.000 + 18.000 = 468.000 ευρώ.
  4
  ο
  βήμα υπολογίζουμε το Σ.Α.Κ. όπως έχουμε μάθει.
  Σ.Α.Κ. = Σ.Κ.Ε. + Α.Κ.Κ. 
  επειδή δεν γνωρίζουμε το Α.Κ.Κ. (αρχικό κεφάλαιο κίνησης), θα πρέπει να
  υπολογίσουμε αρχικά το Α.Κ.Κ. και στην συνέχεια θα προβούμε στην άθροιση των
  επιμέρους κονδυλίων για να βρούμε το Σ.Α.Κ.
  Ένας τρόπος υπολογισμού του Α.Κ.Κ. είναι ο εξής:
  Α.Κ.Κ.= Κυκλοφορούν Κεφάλαιο + Διαθέσιμα (4)
  Κυκλοφορούν Κεφάλαιο = Κυκλοφορούν Κεφάλαιο/ημέρα χ Μέση Διάρκεια
  Πίστωσης (Δέσμευσης) Κεφαλαίων (5).
  5
  Άρα για να βρούμε το Κυκλοφορούν Κεφάλαιο θα πρέπει αρχικά να υπολογίσουμε πιο
  είναι το Κυκλοφορούν Κεφάλαιο/ημέρα και ποια είναι μέση διάρκεια πίστωσης
  /δέσμευσης κεφαλαίων;
  Κυκλοφορούν Κεφάλαιο/ημέρα = Ετήσιο Κόστος Παραγωγής / Σύνολο των Ετήσιων
  Εργάσιμων Ημερών (6).
  Άρα για να υπολογίσουμε το Κυκλοφορούν Κεφάλαιο/ημέρα θα πρέπει να βρούμε
  πόσο είναι το «Ετήσιο Κόστος Παραγωγής» και πόσες είναι οι συνολικές εργάσιμες
  ημέρες ετησίως στην εν λόγω μονάδα.
  Ετήσιο Κόστος παραγωγής:
 7. κόστος εργατικών = 60.000 ευρώ.
 8. κόστος Α και βοηθητικών υλικών= 300.000 ευρώ.
 9. Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα= 40.000 ευρώ.
  Συνολικό Ετήσιο Κόστος Παραγωγής= 400.000 ευρώ. (7)
  6
  Σύνολο ετήσιων εργάσιμων ημερών: 240 ημέρες (8)
  Άρα, αντικαθιστούμε τα ποσά των σχέσεων (7) και (8) στην σχέση (6) και βρίσκουμε το
  Κυκλοφορούν Κεφάλαιο/ημέρα = 400.000 ευρώ/240 ημέρες =1.666, 66 ευρώ ή 1.667
  ευρώ.
  Στην συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουμε την μέση διάρκεια πίστωσης/δέσμευσης
  κεφαλαίων.
  Διάρκεια πίστωσης (δέσμευσης) κεφαλαίων:
 10. εφοδιασμός α’ και βοηθ. Υλών= 15 ημερών
 11. αποθήκευση ” ” ” ” = 20 ημερών
 12. μεταποίηση (επεξεργασία) = 15 ημερών
 13. αποθήκευση ετοίμων προϊόντων= 20 ημερών
 14. εμπορική πίστωση στους πελάτες = 60 ημερών
  7
  Συνολική διάρκεια πίστωσης/δέσμευσης κεφαλαίων = 130 ημέρες ή μέση διάρκεια
  πίστωσης (δέσμευσης) κεφαλαίων= 130/5 =26 ημέρες (9)
  Επομένως, αντικαθιστούμε τα ποσά των σχέσεων (6) και (9) στην σχέση (5) και
  βρίσκουμε το Κυκλοφορούν Κεφάλαιο = 1.667 ευρώ χ 26 ημέρες = 43. 342 ευρώ.
  Ανάλογη ενέργεια κάνουμε και στην σχέση (4) και βρίσκουμε το Α.Κ.Κ. = 43. 342
  ευρώ + 20.000 ευρώ = 63.342 ευρώ.
  Τέλος, αφού έχουμε βρει το Σ.Κ.Ε. και το Α.Κ.Κ. επανερχόμαστε στο 4
  ο
  βήμα και
  αντικαθιστούμε τα ανάλογα ποσά και τότε έχουμε Σ. Α. Κ. = 468.000 + 63.342 ευρώ=
  531.342 ευρώ.
  Θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε το Α.Κ.Κ. (αρχικό κεφάλαιο κίνησης) με ένα πολύ
  πρακτικό απλό τρόπο, χωρίς αυτό να απέχει πολύ από το ποσό του 1ου τρόπου
  υπολογισμού.
  8
  Έτσι λοιπόν το Α.Κ.Κ. μιας βιομηχανικής μονάδας εκτιμάται με το μέσο κόστος
  παραγωγής των 2 μηνών.
  Με άλλα λόγια, διαιρούμε το ετήσιο κόστος παραγωγής/6 μήνες και το ποσό που
  προκύπτει είναι το Α.Κ.Κ. ή 400.000 ευρώ/6 μήνες= 66.667 ευρώ.
  Τέλος, με τα ίδια δεδομένα θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε παρόμοια άσκηση με
  βάση την ένταξη του σχεδίου επένδυσης στον ισχύοντα Ν,4399/16.

Άσκηση 5
η

Να υπολογίσατε το ποσό της επιχορήγησης μιας παραγωγικής επένδυσης του
δευτερογενή τομέα, όταν γνωρίζετε τα εξής:
 το συνολικό επιλέξιμο (παραγωγικό) κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 2.
380.000 ευρώ.
 η αξία του υφιστάμενου οικοπέδου ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.
 το κόστος αγοράς των μεταφορικών μέσων για ανάγκες εκτός του εργοστασίου,
ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 ευρώ.
 η επένδυση γίνεται σε βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) της Γ’ ζώνης και ειδικότερα
στον Νομό Καβάλας.
 ο φορέας της επένδυσης κάνει χρήση τα κίνητρα του προγενέστερου αναπτυξιακού
Ν.3299/04.
 κατηγορία επένδυσης 2.
 προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης δημοσίου (Π.Π.Ε.Δ.) = 35%.
 το μέγεθος της επιχείρησης ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων.
2
Σημείωση: Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης δημοσίου = 55% και 50% για αμοιβές
συμβούλων.
Λύση
α) Υπολογισμός του ποσού της επιχορήγησης δημοσίου.
Με βάση τον αναπτυξιακό Ν.3299/04 το ποσό της επιχορήγησης δημοσίου =
Ε.Κ.Ε. χ τελικό Ποσοστό Επιχορήγησης Δημοσίου (Π.Ε.Δ.). (1)
Το τελικό Π.Ε.Δ.= Π.Π.Ε.Δ. + επιπρόσθετο Π.Ε.Δ. (2)
Όπου:
Π.Π.Ε.Δ. = Προβλεπόμενο Ποσοστό Επιχορήγησης Δημοσίου
Π.Ε.Δ. = Ποσοστό Επιχορήγησης Δημοσίου.
Στην προκειμένη περίπτωση λόγω του μεγέθους της επιχείρησης προβλέπει ο εν
λόγω αναπτυξιακός νόμος ένα 10% επιπλέον Π.Ε.Δ.(μεσαία επιχείρηση). Άρα,
3
αντικαθιστούμε στην σχέση (2) τα προβλεπόμενα ποσοστά και έχουμε το τελικό
Π.Ε.Δ.= 35% +10%= 45%.
Επομένως, αντικαθιστώντας τα γνωστά πλέον δεδομένα της σχέσης (1) βρίσκουμε
το ποσό της επιχορήγησης δημοσίου = 2.380.000 ευρώ χ 45%= 1.071.000 ευρώ.

 

Άσκηση 6
η

Να υπολογίσετε τα ποσά των ενισχύσεων α) της επιχορήγησης δημοσίου, β)
της φορολογικής απαλλαγής και γ) της συνολικής ενίσχυσης μιας υπό ίδρυση
μονάδας του δευτερογενή τομέα, όταν γνωρίζετε τα εξής:
 το συνολικό επιλέξιμο (ενισχυόμενο) κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε
2.380.000 ευρώ.
 η αξία του υφιστάμενου οικοπέδου ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.
 το κόστος αγοράς των μεταφορικών μέσων για ανάγκες εκτός του
εργοστασίου, ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 ευρώ.
 η επένδυση γίνεται σε περιοχή της Γ’ ζώνης και ειδικότερα στην ΒΙΠΕ του
Νομού Καβάλας.
2
 ο φορέας της επένδυσης κάνει χρήση τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου
3908/11 ή όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4146/13.
 Πρόκειται για Γενικό Επενδυτικό Σχέδιο που εντάσσεται στην κατηγορία
της «Περιφερειακής Συνοχής».
 Προβλεπόμενο Ποσοστό Επιχορήγησης Δημοσίου (Π.Π.Ε.Δ.)=45%.
 Το μέγεθος της επιχείρησης ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων
επιχειρήσεων.
Σημείωση: Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης Δημοσίου βάσει του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων =50%.
Τέλος, εάν η επένδυση γινόταν από υφιστάμενη μονάδα πια θα ήταν τα ποσά των
ενισχύσεων (άσκηση για το σπίτι) ;
3
ΛΥΣΗ
α) Υπολογισμός των ποσών ενίσχυσης με βάση τον πρόσφατο Ν.3908/11.
Με βάση τον παραπάνω αναπτυξιακό νόμο τα ποσά ενίσχυσης της επένδυσης
διακρίνονται σε:

 1. Επιχορήγηση Δημοσίου= Ε΄Κ΄Ε΄ χ τελικό Π.Ε.Δ. χ 80%*
  της επιχορήγηση
  δημοσίου (1)
  Στην προκειμένη περίπτωση το Ε΄Κ΄Ε΄= Ε.Κ.Ε. (2)
  Τελικό Π.Ε.Δ. = Π.Π.Ε.Δ.+ επιπρόσθετο Π.Ε.Δ. (3)
  Λόγω της περιοχής εγκατάστασης της επιχείρησης (ΒΙΠΕ), προβλέπει ο
  αναπτυξιακός νόμος όπως έχει τροποποιηθεί, ως τελικό ποσοστό επιχορήγησης
  4
  το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης του ΧΠΕ, δηλ. 50% ανεξαρτήτως του μεγέθους
  και του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης (Α’, Β’, Γ’ ζώνη ανάπτυξης).
  Άρα, αντικαθιστούμε στην σχέση (2) τα προβλεπόμενα ποσοστά και έχουμε το
  τελικό Π.Ε.Δ.= 45% +5%= 50%.
  Επομένως, αντικαθιστώντας τα γνωστά πλέον δεδομένα της σχέσης (1)
  βρίσκουμε το ποσό της επιχορήγησης δημοσίου= 2.380.000 ευρώ χ 50% χ
  80%= 952.000 ευρώ.
  *Όταν πρόκειται για νέα ή υφιστάμενη μονάδα και το είδος επένδυσης ανήκει
  στην «Περιφερειακή Συνοχή» παρέχεται το 80% ή 70% αντίστοιχα της
  Προβλεπόμενης Επιχορήγησης Δημοσίου και το υπόλοιπο 20% ή 30% ως
  φορολογική απαλλαγή αντίστοιχα.
 2. Φορολογική απαλλαγή= Ε.Κ.Ε. χ τελικό Π.Ε.Δ. χ το υπόλοιπο ποσοστό
  ενίσχυσης =2.380.000 ευρώ χ 50% χ 20%= 238.000 ευρώ (4).
  5
 3. Συνολική ενίσχυση = Επιχορήγηση δημοσίου + Φορολογική απαλλαγή =
  952.000 +238.000= 1.190.000 ευρώ. (5)
  β) Υπολογισμός των ποσών ενίσχυσης με βάση τον Ν.3908//11 όπως
  τροποποιήθηκε (Ν.4146 /13).
  Με βάση την πρόσφατη τροποποίηση του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου τα
  ποσά ενίσχυσης της επένδυσης είναι στην ευχέρεια επιλογής του επενδυτή,
  δηλ. είτε επιχορήγηση δημοσίου είτε αφορολόγητες εκπτώσεις είτε συνδυασμός
  επιχορήγησης δημοσίου και αφορολόγητες εκπτώσεις.
  Επομένως, εάν επιλέξει την επιχορήγηση δημοσίου, η προβλεπόμενη ενίσχυση
  υπολογίζεται ως εξής:

Επιχορήγηση Δημοσίου= Ε΄Κ΄Ε΄ χ τελικό Π.Ε.Δ. (1)
6
Στην προκειμένη περίπτωση το Ε΄Κ΄Ε΄= Ε.Κ.Ε. (2)
Τελικό Π.Ε.Δ. = Π.Π. Ε.Δ.+ επιπρόσθετο Π. Ε.Δ. (3)
Στην προκειμένη περίπτωση λόγω της περιοχής εγκατάστασης της επιχείρησης
(ΒΙΠΕ) προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος ένα 5% επιπρόσθετο Π.Ε.Δ.
Άρα, αντικαθιστούμε στην σχέση (2) τα προβλεπόμενα ποσοστά και έχουμε το
τελικό Π.Ε.Δ.= 45% +5%= 50%.
Επομένως, αντικαθιστώντας τα γνωστά πλέον δεδομένα της σχέσης (1)
βρίσκουμε το ποσό της επιχορήγησης δημοσίου= 2.380.000 ευρώ χ 50% =
1.190.000 ευρώ.
Σημείωση: Μετά την τροποποίηση του Ν.3908/11 η επιχορήγηση παρέχεται
εξολοκλήρου χωρίς κανένα «κούρεμα’.

 

Άσκηση 7
η

Να υπολογίσετε το ποσό της επιχορήγησης δημοσίου μιας υπό ίδρυση
μονάδας του δευτερογενή τομέα, όταν γνωρίζετε τα εξής:

 • το συνολικό επιλέξιμο (ενισχυόμενο) κόστος της επένδυσης ανέρχεται
  σε 2.380.000 ευρώ.
 • η αξία του υφιστάμενου οικοπέδου ανέρχεται στο ποσό των 20.000
  ευρώ.
 • το κόστος αγοράς των μεταφορικών μέσων για ανάγκες εκτός του
  εργοστασίου, ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 ευρώ.
 • η επένδυση γίνεται σε περιοχή της Γ’ ζώνης του Νομού Καβάλας.
 • ο φορέας της επένδυσης κάνει χρήση τα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού
  Ν.4399/16.
 • πρόκειται για Επενδυτικό Σχέδιο που εντάσσεται στο καθεστώς «Νέες
  ανεξάρτητες ΜΜΕ».
  2
 • προβλεπόμενο μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δημοσίου (Π.Π.Ε.Δ.) = 45%
  με βάση τον ΧΠΕ και το μέγεθος της επιχείρησης να ανήκει στην
  κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων.
  Τέλος, εάν η επένδυση είχε τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Ν.4399/16
  (ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων) και γινόταν από υφιστάμενη μονάδα πιο θα
  ήταν το ποσό της επιχορήγησης (άσκηση για το σπίτι) ;
  ΛΥΣΗ
  α) Υπολογισμός των ποσών ενίσχυσης με βάση τον αναπτυξιακό
  Ν.4399/16
  Με βάση τον ισχύοντα νέο αυτό αναπτυξιακό νόμο τα ποσά ενίσχυσης
  της επένδυσης είναι στην ευχέρεια επιλογής του επενδυτή (όπως ίσχυε
  και με τον προηγούμενο Ν.3908/11), δηλ. είτε επιχορήγηση δημοσίου
  3
  είτε αφορολόγητες εκπτώσεις είτε συνδυασμός επιχορήγησης δημοσίου
  και αφορολόγητες εκπτώσεις.
  Επομένως, εάν επιλέξει την επιχορήγηση δημοσίου, η προβλεπόμενη
  ενίσχυση υπολογίζεται ως εξής:
  Επιχορήγηση δημοσίου= Ε΄Κ΄Ε΄ χ Π.Ε.Δ. χ 70% της επιχορήγηση
  δημοσίου* (1)
  Αντικαθιστώντας τα γνωστά πλέον δεδομένα της σχέσης (1) βρίσκουμε
  το ποσό της επιχορήγησης δημοσίου= 2.380.000 ευρώ χ 45% χ 70% ( ή χ
  31,5%) = 749.700 ευρώ.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 11 (Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων) του
  Ν.4399/16 οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της
  επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του
  κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100%
  των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης που ορίζονται
  4
  στο παρόν άρθρο. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε
  ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων
  εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των
  επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12,
  για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της
  ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης. (1)
  Σημείωση: Με την ίδια μεθοδολογία – τεχνική μπορούμε να κάνουμε
  ανάλογες ασκήσεις υπολογισμού των παρεχόμενων κινήτρων
 • ενισχύσεων για κάθε καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4399/16.

Άσκηση 8
η

Να υπολογίσετε την εξυπηρέτηση ενός μακροπρόθεσμου δανείου α) με απλό τόκο
(σταθερό χρεολύσιο) και β) με σύνθετο τόκο (ανατοκισμό ή σταθερό τοκοχρεολύσιο)
μέχρι την πλήρη εξόφλησή του, αναλύοντας χωριστά τους τόκους, πραγματικούς
τόκους, χρεολύσιο και ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου όταν γνωρίζετε τα εξής:
 Το ύψος του δανείου για την κάλυψη μέρους μιας παραγωγικής επένδυσης στον
δευτερογενή τομέα, ανέρχεται σε 360.000 ευρώ από τα οποία τα 22.000 ευρώ
αφορούν τους τόκους της κατασκευαστικής περιόδου (περίοδος χάριτος ένα έτος),
 Το επιτόκιο δανείου της επένδυσης και του δανείου της κατασκευαστικής
περιόδου ανέρχεται σε 6% και 8% αντίστοιχα.
 Το δάνειο επένδυσης και το δάνειο της κατασκευαστικής περιόδου θα έχουν
διάρκεια εξόφλησης 7 και 3 έτη αντίστοιχα.
 Ως έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου επένδυσης και της κατασκευαστικής
περιόδου ορίσθηκαν οι ημερομηνίες 1/1/18 και 1/7/18 αντίστοιχα.
2
 Η εξόφληση των δανείων επένδυσης και της κατασκευαστικής περιόδου θα γίνεται
σε ετήσιες και εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις αντίστοιχα.
 Συντελεστής ανατοκισμού δανείου επένδυσης (1+i)
n =1,505.
 Συντελεστής ανατοκισμού δανείου κατασκευαστικής περιόδου (1+i)
n
=1,587.
ΛΥΣΗ
Αρχικά πρέπει να προσδιορίσουμε πιο μέρος του ύψους του δανείου αφορά το δάνειο
επένδυσης και πιο μέρος το δάνειο της κατασκευαστικής περιόδου.
Άρα, εάν από το συνολικό ύψος δανείου ποσού 360.000 ευρώ αφαιρέσουμε το ποσό των
22.000 ευρώ που αφορούν τους τόκους της κατασκευαστικής περιόδου ή της περιόδου
χάριτος όπως συνηθίζεται να λέγεται, τότε η διαφορά που προκύπτει αφορά το
μακροπρόθεσμο δάνειο επένδυσης ύψους 338 000 ευρώ (360.000 – 22.000= 338.000
ευρώ).
3
Το δε ποσό των 22.000 ευρώ αφορά το δάνειο της κατασκευαστικής περιόδου ή
περιόδου χάριτος.
Επομένως, έχουμε δύο δάνεια για τα οποία θα πρέπει να υπολογίσουμε την εξυπηρέτηση –
αποπληρωμή τους.
α.1) Εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμου δανείου επένδυσης με απλό τόκο (σταθερό
χρεολύσιο)
1
ο
βήμα: Υπολογίζουμε το σταθερό χρεολύσιο
σταθερό χρεολύσιο= Ύψος δανείου ή
Αριθμό δόσεων
338.000 = 48.286 ευρώ (περίπου
7 στρογγυλοποίηση)

2ο βήμα: Κατάρτιση του πίνακα εξυπηρέτησης του δανείου επένδυσης

α/α1ημερομηνία
καταβολής δόσεων2
τόκοι3χρεολύσιο4Ανεξόφλητο
Υπόλοιπο Δανείου5
11/1/1820 28048 286289 714
21/1/1917 38348 286241 428
31/1/2014 48648 286193 142
41/1/2111 58848 286144 856
51/1/228 69148 28696 570
61/1/235 79448 28648 284
71/1/242 89748 2860
Σύνολο 81.119338.000 

1Η πρώτη στήλη αφορά τον αύξοντα αριθμό των δόσεων του δανείου επένδυσης.
2Η δεύτερη στήλη αφορά την καταγραφή της ημερομηνίας καταβολής των δόσεων του
δανείου επένδυσης.
3Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται πάντοτε επί του ανεξόφλητου υπολοίπου δανείου
και με βάση τον γνωστό τύπο Τ= Α.i όταν πρόκειται για ετήσιους τόκους. Με άλλα
λόγια, ο τύπος προσαρμόζεται ανάλογα με τον τρόπο εξυπηρέτησης του δανείου. Στην
περίπτωση που οι δόσεις είναι 6μηνιαίες ο τύπος διαμορφώνεται σε Α.i/2, ενώ όταν
πρόκειται για τετράμηνες και τρίμηνες δόσεις σε Α.i/3 και Α.i/4 αντίστοιχα.
4
Για τον υπολογισμό του χρεολυσίου έχουμε αναφερθεί στο 1ο
βήμα.
5Το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου (Α.Υ.Δ.) του πρώτου χρόνου αποπληρωμής του
δανείου επένδυσης το υπολογίζουμε εάν από το αρχικό ποσό της επένδυσης
αφαιρέσουμε το χρεολύσιο της αντίστοιχης χρονιάς (338.000 – 48.286= 289 714 ευρώ).
6
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε το εκάστοτε Α.Υ.Δ. (π.χ. 289 714 – 48.286=241 428
ευρώ που αποτελεί το Α.Υ.Δ. του δεύτερου χρόνου αποπληρωμής).
α.2)Εξυπηρέτηση του δανείου κατασκευαστικής περιόδου (συμπληρωματικού
δανείου) με απλό τόκο (σταθερό χρεολύσιο)
Η εξυπηρέτηση του παραπάνω δανείου γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και του δανείου
επένδυσης με μόνη τη διαφορά αλλάζουν τα δεδομένα του δανείου (ποσό δανείου,
επιτόκιο, δόσεις και διάρκεια αποπληρωμής).
β) Εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμου δανείου με σύνθετο τόκο (σταθερό
τοκοχρεολύσιο)
Λύση
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρχικά βρίσκουμε με το γνωστό τρόπο το μέρος του
ύψους του δανείου αφορά το δάνειο επένδυσης και το μέρος το δάνειο της
κατασκευαστικής περιόδου.
7
Έτσι, το μακροπρόθεσμο δάνειο επένδυσης ανέρχεται σε 338.000 ευρώ (360.000 –
22.000= 338.000 ευρώ) και το δάνειο της κατασκευαστικής περιόδου σε 22.000
ευρώ.
β.1) Εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμου δανείου επένδυσης με σύνθετο τόκο (σταθερό
τοκοχρεολύσιο)
1
ο
βήμα: Υπολογίζουμε αρχικά το σταθερό τοκοχρεολύσιο

 

Ι= Α [i +i/(1+i)^n-1]

 

Όπου Α= αξία μακροπρόθεσμου δανείου, ι= επιτόκιο δανεισμού,
n= αριθμός των δόσεων, Ι= σταθερό τοκοχρεολύσιο.
Στην συνέχεια αντικαθιστούμε στην σχέση (1) τα γνωστά πλέον δεδομένα προκειμένου
να υπολογίσουμε το τοκοχρεολύσιο.

Ι= 338.000 (0,06 +0,119) = 338.000 χ 0,179 = 60.502 ευρώ.

 

2ο βήμα: Κατάρτιση του πίνακα εξυπηρέτησης του μακροπρόθεσμου δανείου
επένδυσης

 

α/α1ημερομηνία
καταβολής δόσεων2
τόκοι3χρεολύσιο4τοκοχρεολύσιο5Ανεξόφλητο
Υπόλοιπο Δανείου6
11/1/x120 28040 22260 502297 778
21/1/217 86742 63560 502255 143
31/1/315 30945 19360 502209 950
41/1/412 59747 90560 502162 045
51/1/59 72350 77960 502111 266
61/1/66 67653 82660 50257 440
71/1/73 44657.05660 5020
   57 440  
 Σύνολο85.514338.000423 514 

1 Η πρώτη στήλη αφορά τον αύξοντα αριθμό των δόσεων του δανείου επένδυσης.
2 Η δεύτερη στήλη αφορά την καταγραφή της ημερομηνίας καταβολής των δόσεων του
δανείου επένδυσης.
3 Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται πάντοτε επί του ανεξόφλητου υπολοίπου δανείου
και με βάση τον γνωστό τύπο Τ= Α. i όταν πρόκειται για ετήσιους τόκους. Με άλλα
λόγια, ο τύπος προσαρμόζεται ανάλογα με τον τρόπο εξυπηρέτησης του δανείου. Στην
περίπτωση που οι δόσεις είναι 6μηνιαίες ο τύπος διαμορφώνεται σε Α. i /2, ενώ όταν
πρόκειται για τετράμηνες και τρίμηνες δόσεις σε Α. i /3 και Α. ι /4 αντίστοιχα.
4 Γνωρίζουμε ότι το Τοκοχρεολύσιο (Ι) = Χρεολύσιο + Τόκο. Επομένως για να
υπολογίσουμε το εκάστοτε χρεολύσιο δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να
λύσουμε την παραπάνω εξίσωση με άγνωστο το χρεολύσιο. Δηλαδή, για τον πρώτο
χρόνο αποπληρωμής του δανείου επένδυσης θα έχουμε Χ1= Ι-Τ1 όπου Χ1- χρεολύσιο
πρώτου έτους και Τ1=τόκοι πρώτου έτους (Χ1= 60 502 -20 280=40 222 ευρώ). Με τον
11
ίδιο τρόπο υπολογίζουμε το χρεολύσιο του δεύτερου έτους αποπληρωμής (Χ2= 60 502 –
17 867=42 635 ευρώ).
5 Για τον υπολογισμό του τοκοχρεολυσίου έχουμε αναφερθεί στο 1ο
βήμα.
6 Το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου (Α.Υ.Δ.) του πρώτου χρόνου αποπληρωμής του
δανείου επένδυσης το υπολογίζουμε εάν από το αρχικό ποσό της επένδυσης
αφαιρέσουμε το χρεολύσιο της αντίστοιχης χρονιάς (338.000-40.222= 255 143 ευρώ).
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε το εκάστοτε Α.Υ.Δ. (π.χ. 255 143 – 42 635 =255.143
ευρώ που αποτελεί το Α.Υ.Δ. του δεύτερου χρόνου αποπληρωμής).
Τέλος, να υπολογίσετε το μέσο πραγματικό ετήσιο κόστος του μακροπρόθεσμου
δανείου λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα εξυπηρέτησης του δανείου επένδυσης, τους
όρους του δανείου (ύψος, επιτόκιο, διάρκεια κλπ.) και του γεγονότος ότι ο συντελεστής
φορολογίας των καθαρών κερδών της επιχείρησης εκτιμάται σε 20%.

12
β.2)Εξυπηρέτηση του δανείου κατασκευαστικής περιόδου (συμπληρωματικού
δανείου) με σύνθετο τόκο (σταθερό τοκοχρεολύσιο)
Η εξυπηρέτηση του παραπάνω δανείου γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και του δανείου
επένδυσης με μόνη τη διαφορά αλλάζουν τα δεδομένα του δανείου (ποσό δανείου,
επιτόκιο, δόσεις και διάρκεια αποπληρωμής).

 

Άσκηση 9
η
Να υπολογίσετε τις συνολικές ετήσιες αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων τόσο με τα
προβλεπόμενα του αναπτυξιακού Ν.3299/04 όσο και με αυτά που ίσχυαν με τον προγενέστερο
Ν.2601/98 (π.χ. μέχρι και το 7ο χρόνο απόσβεσή τους) μιας παραγωγικής επένδυσης του δευτερογενή
τομέα, όταν γνωρίζετε τα εξής:
 η επένδυση γίνεται σε περιοχή της Γ’ αναπτυξιακής ζώνης του Ν.3299/04.
 κατηγορία επένδυσης 1.
 η επένδυση αναλύεται ως εξής:
α) κτιριακά 300 000 ευρώ.
β) μηχανήματα 800 000 ευρώ.
γ) οικόπεδο 20 000 ευρώ.
δ) λοιπά έξοδα (ίδρυσης, κατασκευαστικοί τόκοι κλπ.) 80 000 ευρώ.
 ο ετήσιος συντελεστής των κανονικών αποσβέσεων ανέρχεται σε 8%, 15% και 20% για τα
κτιριακά, μηχανήματα και λοιπά έξοδα αντίστοιχα.
 η επιχείρηση από πλευράς μεγέθους ανήκει στην κατηγορία των μικρών μονάδων και θα κάνει
χρήση την 1
η
ομάδα κινήτρων (αναπτυξιακά κίνητρα, δηλ. επιχορήγηση δημοσίου) του
παραπάνω νόμου.
2
 οι ετήσιες αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο του σταθερού συντελεστή.
 Προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης δημοσίου (Π.Π.Ε.Δ.) = 35% στην περίπτωση του
Ν.3299/04 και 40% με βάση τα δεδομένα του Ν.2601/98.
Λύση
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο Ν. 3299/04 καθώς και με τον
πρόσφατο 3908/11 οι αποσβέσεις των παγίων για επενδύσεις που εντάσσονται στις ευεργετικές
διατάξεις των παραπάνω νόμων, υπολογίζονται πλέον επί της αξίας κτήσης και όχι επί του «καθαρού»
ποσού.
Ως καθαρό ποσό εννοείτο το ποσό που προέκυπτε από την αφαίρεση του ποσού της επιχορήγησης
δημοσίου από την αξία κτήσης του εκάστοτε παγίου στοιχείου.
Με άλλα λόγια, στους προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους (Ν.2601/98, Ν.1892/90, Ν.1262/82) οι
αποσβέσεις των παγίων γινότανε επί του «καθαρού ποσού».
Με βάση την παραπάνω διευκρίνιση και με τα δεδομένα της άσκησης (μέθοδος του σταθερού
συντελεστή αποσβέσεων κλπ.) προχωρούμε στον υπολογισμό των αποσβέσεων και για τις δύο
περιπτώσεις:
3
α) Υπολογισμός ετήσιων αποσβέσεων (Ν.3908/11, Ν.3299/04)
Έτος Κτιριακά
Αποσβέσεις1

Αναπόσβεστη
Αξία2
Μηχανήματα
Αποσβέσεις1

Αναπόσβεστη
Αξία2
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις1

Αναπόσβεστη
Αξία2
Σύνολο
Αποσβέσεις3

Αναπόσβεστη
Αξία4
1 24.000 276.000 120.000 680.000 16.000 64.000 160.000 1.020.000
2 24.000 252.000 120.000 560.000 16.000 48.000 160.000 860.000
3 24.000 228.000 120.000 440.000 16.000 32.000 160.000 700.000
4 24.000 204.000 120.000 320.000 16.000 16.000 160.000 540.000
5 24.000 180.000 120.000 200.000 16.000 0 160.000 380.000
6 24.000 156.000 120.000 80.000 144.000 236.000
7 24.000 132.000 80.000 0 104.000 132.000
1 Οι αποσβέσεις των παγίων υπολογίσθηκαν ως εξής:
300.000 (αξία κτήσης) χ 8% (συντελεστής αποσβέσεων)= 24.000 ευρώ ετησίως για τα κτιριακά.
800.000 (αξία κτήσης) χ 15% (συντελεστής αποσβέσεων)=120.000ευρώ ετησίως για τα μηχανήματα.
80.000 (αξία κτήσης) χ 20% (συντελεστής αποσβέσεων)= 16.000 ευρώ ετησίως για τα λοιπά έξοδα.
2 Η υπολογισμός της αναπόσβεστης αξίας κάθε παγίου υπολογίσθηκε ως εξής: Από την αρχική αξία του
εκάστοτε παγίου αφαιρείται το ποσό της ετήσιας απόσβεσης για το πρώτο έτος (π.χ. 300.000 – 24.000=
4
276.000 ευρώ για τα κτιριακά), ενώ για το δεύτερο έτος το ποσό της απόσβεσης αφαιρείται από την
αναπόσβεστη αξία του παγίου του προηγούμενου έτους (π.χ. 276.000 – 24.000= 252.000 ευρώ για τα
κτιριακά). Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε την αναπόσβεστη αξία των παγίων για τα επόμενα έτη.
3 Οι συνολικές ετήσιες αποσβέσεις των παγίων αφορούν το άθροισμα των αποσβέσεων των επιμέρους
παγίων στοιχείων του κάθε έτους Π.χ. 24.000 + 120.000 + 16.000 = 160.000 ευρώ για το πρώτο έτος
των αποσβέσεων. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε τις συνολικές ετήσιες αποσβέσεις των παγίων για τα
επόμενα έτη.
4 Η συνολική αναπόσβεστη αξία των παγίων αφορά το άθροισμα της αναπόσβεστης αξίας των επιμέρους
παγίων στοιχείων του κάθε έτους Π.χ. 276.000 + 680.000 + 64.000 = 1.020.000 ευρώ για το πρώτο έτος
των αποσβέσεων. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε την συνολική ετήσια αναπόσβεστη αξία των παγίων
για τα επόμενα έτη.
β) Υπολογισμός ετήσιων αποσβέσεων (Ν.2601/98 ή προγενέστερων νόμων)
1
ο Βήμα. Αρχικά υπολογίζουμε το «καθαρό» ποσό κάθε πάγιου στοιχείου της επένδυσης.
Έτος Ανάλυση
της επένδυσης
Κόστος Ποσοστό επιχορήγηση
δημοσίου1
Ποσό επιχορήγησης
δημοσίου2
«Καθαρό» ποσό
παγίων3
1 Κτιριακά 300.000 40% 120.000 180.000
2 Μηχανήματα 800.000 40% 320.000 480.000
5
3 Οικόπεδο4
20.000 0% 0 20.000
4 Λοιπά έξοδα4
80.000 0% 0 80.000
1-4 Σύνολο 1.200.00 440.000 760.000
1 Προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης δημοσίου= 40%.
2
Το ποσό Ε. Δ. υπολογίζεται εάν πολλαπλασιάσουμε το κόστος κάθε παγίου με το ποσοστό της Ε.Δ.
3 Το καθαρό ποσό παγίων προκύπτει από την αφαίρεση του ποσού Ε.Δ. από την αξία κτήσης παγίου.
4
Το οικόπεδο και τα λοιπά έξοδα παραμένουν ως έχουν αφού κατά τον παραπάνω αναπτυξιακό νόμο
δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.
2
ο
βήμα : Υπολογισμός ετήσιων αποσβέσεων
Στην συνέχεια προχωρούμε στον υπολογισμό των αποσβέσεων όπως μάθαμε με τον Ν.3299/04 με τον
όρο ότι οι αποσβέσεις θα γίνονται επί του «καθαρού» ποσού των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

 

Άσκηση 10η
Να υπολογίσετε τις ετήσιες αφορολόγητες εκπτώσεις (μέχρι την πλήρη κάλυψη
του προβλεπόμενου ποσού αφορολόγητων) μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας
που πραγματοποιεί παραγωγική επένδυση (E.K.E.) ύψους 1.200. 000 ευρώ στη Γ’
ζώνη, όταν γνωρίζετε τα παρακάτω:
 τα προβλεπόμενα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 250.000, 300.000,
330.000, 350.000, 380.000 και 400.000 ευρώ για το 1ο
, 2ο
, 3ο
, 4ο
, 5ο
και 6ο
χρόνο λειτουργίας αντίστοιχα.
 το 10% και 20% των ετήσιων καθαρών κερδών προ φόρων θα διατίθεται για
το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για τη διανομή μερίσματος στους
μέτοχους της εταιρείας αντίστοιχα.
 οι φορείς της επένδυσης θα κάνουν χρήση τη 2
η
ομάδα κινήτρων
(φορολογική απαλλαγή) του πρόσφατου αναπτυξιακού Ν.3299/04.
 το προβλεπόμενο ποσοστό αφορολόγητων εκπτώσεων (Π.Π.Α.Ε.) ανέρχεται
σε 100%.
2
 ο προβλεπόμενος συντελεστής αφορολόγητων εκπτώσεων επί των καθαρών
κερδών ισούται με 100%.
 το επενδυτικό σχέδιο ανήκει στην κατηγορία επενδύσεων 2.
 οι φορείς της επένδυσης έχουν υψηλή οικονομική επιφάνεια καθώς ανάλογη
πιστοληπτική ικανότητα από πλευράς αναζήτησης ξένων κεφαλαίων
(ανάληψη τραπεζικών και συναφών δανείων).
Επίσης, να αιτιολογήσετε για ποιους λόγους οι φορείς της παραπάνω επένδυσης
προτίμησαν τη 2
η
ομάδα κινήτρων (αφορολόγητες εκπτώσεις) αντί των 1η
ομάδα
κινήτρων (επιχορήγηση δημοσίου), όταν ο συντελεστής φορολογίας των καθαρών
κερδών εκτιμάται σε 40% και το προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης δημοσίου
ανέρχεται σε 35%;
Λύση
Θα πρέπει αρχικά να επισημάνουμε ότι με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο
3299/04 το αφορολόγητο αποθεματικό (αφορολόγητες εκπτώσεις) σχηματίζεται
επί των αδιανέμητων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα
3
της επένδυσης και ανεξάρτητα από την περιοχή που γίνεται η συγκεκριμένη
επένδυση.
Ειδικότερα το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται μετά την αφαίρεση του
τακτικού αποθεματικού και των μερισμάτων όταν πρόκειται για κεφαλαιακές
εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) ή μετά την αφαίρεση των απολήψεων (επιχειρηματία,
εταίρων) όταν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) ή ατομική
επιχείρηση.
Για τον λόγο αυτό, πρώτα υπολογίζουμε το «καθαρά κέρδη» που προκύπτουν
από την αφαίρεση του ποσού του τακτικού αποθεματικού και των μερισμάτων ή
των απολήψεων από τα καθαρά κέρδη προ φόρων.
1
ο Βήμα. Υπολογισμός των «καθαρών κερδών»
Με βάση τις παραπάνω διευκρινίσεις και τα δεδομένα της άσκησης (καθαρά
κέρδη προ φόρων κλπ.) προχωρούμε στον υπολογισμό των «καθαρών κερδών».
4
α/α Καθαρά Κέρδη
προ Φόρων
Συντελεστής τακτικού
αποθεματικού +
μερισμάτων
Τακτικό αποθεματικό

 • μέρισμα
  «Καθαρά
  Κέρδη»
  1
  ο
  έτος 250.000 30% 75.000 175.000
  2
  ο
  έτος 300.000 30% 90.000 210.000
  3
  ο
  έτος 330.000 30% 99.000 231.000
  4
  ο
  έτος 350.000 30% 105.000 245.000
  5
  ο
  έτος 380.000 30% 114.000 266.000
  6
  ο
  έτος 400.000 30% 120.000 280.000
  5
  2
  ο Βήμα. Υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσού αφορολόγητων εκπτώσεων
  (ΠΠΑΕ)
  Ανάλογα με την περιοχή/ζώνη που γίνεται η επένδυση (Γ’ ζώνη) και τον τομέα
  δραστηριότητας της επιχείρησης (δευτερογενής) προβλέπεται ποσοστό
  αφορολόγητων εκπτώσεων 100%.
  Έτσι, το προβλεπόμενο ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων = E.Κ.Ε.
  (Επιλέξιμο Κόστος επένδυσης) χ Π.Π.Α.Ε. = 1.200.000 ευρώ χ 100% =
  1.200.000 ευρώ.
  6
  3
  ο Βήμα. Υπολογισμός των αφορολόγητων εκπτώσεων
  α/α «Καθαρά
  Κέρδη»
  Συντελεστής
  αφορολόγητω
  ν εκπτώσεων1
  Αφορολόγητες
  εκπτώσεις2
  «Καλυφθέν ποσό
  αφορολόγητων
  εκπτώσεων» 3
  1
  ο
  έτος 175.000 100% 175.000 175.000
  2
  ο
  έτος 210.000 100% 210.000 385.000
  3
  ο
  έτος 231.000 100% 231.000 616.000
  4
  ο
  έτος 245.000 100% 245.000 861.000
  5
  ο
  έτος 266.000 100% 266.000 1.127.000
  6
  ο
  έτος 280.000 100% 280.000 73.000 1.200.000
  7
  1 Ο συντελεστής αφορολόγητων εκπτώσεων καθορίζεται από τον αναπτυξιακό νόμο
  3299/04 (άρθρο 4) και στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται σε 100%.
  2 Οι αφορολόγητες εκπτώσεις προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των ετήσιων
  «Καθαρών Κερδών» με τον αντίστοιχο ετήσιο συντελεστή των αφορολόγητων
  εκπτώσεων. Στο 6ο έτος λειτουργίας διαπιστώνουμε ότι ενώ οι αφορολόγητες
  εκπτώσεις θα μπορούσαν να είναι 280.000 ευρώ με βάση τα «καθαρά κέρδη»,
  περιορίζονται στο ποσό των 73.000 ευρώ λόγω της κάλυψης του ποσού των
  αφορολόγητων εκπτώσεων (1.200.000 ευρώ).
  3 Το «καλυφθέν» ποσό αφορολόγητων εκπτώσεων για το 1
  ο
  έτος λειτουργίας της
  μονάδας ισούται με το ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων της αντίστοιχης χρονιάς,
  ενώ του 2
  ου έτους αποτελεί το άθροισμα των αφορολόγητων εκπτώσεων της
  αντίστοιχης χρονιάς + το καλυφθέν ποσό αφορολόγητων εκπτώσεων της
  προηγούμενης χρονιάς. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται το «καλυφθέν» ποσό
  αφορολόγητων εκπτώσεων για τα επόμενα έτη.
  8
  Σχετικά με το ερώτημα γιατί οι φορείς της παραπάνω επένδυσης προτίμησαν τη
  2
  η
  ομάδα κινήτρων (αφορολόγητες εκπτώσεις) αντί των 1η
  ομάδα κινήτρων
  (επιχορήγηση δημοσίου ), πρέπει να αναφέρουμε τα εξής:
  1) οι φορείς της επένδυσης έχουν υψηλή οικονομική επιφάνεια και ανάλογη
  πιστοληπτική ικανότητα με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να υλοποιήσουν το
  επενδυτικό αυτό έργο χωρίς δυσχέρειες από πλευράς εξασφάλισης των
  απαιτούμενων κεφαλαίων.
  2) Τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα (καθαρά κέρδη) από την
  υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης είναι ιδιαίτερα υψηλά με αποτέλεσμα να
  είναι σε θέση η επιχείρηση να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες
  αφορολόγητες εκπτώσεις και με αυτόν τον τρόπο να προκύψει σημαντικό ή
  ακόμη και μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από την μείωση της φορολογίας
  των εισοδημάτων της μονάδας απ’ ότι εάν η επιχείρηση έκανε χρήση την 1η
  ομάδα κινήτρων (επιχορήγηση δημοσίου).
  9
  3) Από την διερεύνηση του οικονομικού αποτελέσματος προκύπτει
  μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στην περίπτωση των φορολογικών εκπτώσεων
  επί των καθαρών κερδών της μονάδας έναντι της επιλογής της επιχορήγησης
  δημοσίου που παρέχει η 1η
  ομάδα κινήτρων.
  Συγκεκριμένα,
  το οικονομικό όφελος στην περίπτωση των αφορολόγητων εκπτώσεων =
  480.000 ευρώ [1.200.000 ευρώ (αφορολόγητες εκπτώσεις) χ συντελεστή
  φορολογίας των καθαρών κερδών 40%= 480.000 ευρώ]
  ενώ στην άλλη περίπτωση (επιχορήγησης δημοσίου) ανέρχεται στο ποσό των
  420.000 ευρώ [1.200.000 ευρώ (Παραγωγικό- Επιλέξιμο Κόστος
  Επένδυσης) χ Προβλεπόμενο Ποσοστό Επιχορήγησης Δημοσίου 35%=
  420.000 ευρώ].
  10
  Πάντως το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τον συντελεστή φορολογίας
  των καθαρών κερδών της επιχείρησης καθώς και από το Προβλεπόμενο
  Ποσοστό Επιχορήγησης.
  4) Τέλος, στην περίπτωση των αφορολόγητων εκπτώσεων (2η
  ομάδα κινήτρων)
  δεν απαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες εγκρίσεων της επένδυσης
  προκειμένου να σχηματισθεί το αφορολόγητο αποθεματικό σε αντίθεση με την
  1
  η
  ομάδα κινήτρων (επιχορήγηση δημοσίου) όπου απαιτούνται δυσκίνητες και
  χρονοβόρες διαδικασίες σε όλο το φάσμα των ενισχύσεων και επιπλέον
  κόστος εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης και κόστος διαχείρισης για την
  υλοποίηση της επένδυσης.

Άσκηση 11η

Να υπολογίσετε τις ετήσιες αφορολόγητες εκπτώσεις (μέχρι την πλήρη κάλυψη του
προβλεπόμενου ποσού αφορολόγητων) μιας υπό ίδρυση μικρής βιομηχανικής μονάδας
που πραγματοποιεί παραγωγική επένδυση ύψους 1.200. 000 ευρώ στη Γ’ ζώνη, όταν
γνωρίζετε τα παρακάτω:
 τα προβλεπόμενα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 250.000, 300.000, 330.000,
350.000, 380.000 και 400.000 ευρώ για το 1ο
, 2ο
, 3ο
, 4ο
, 5ο
και 6ο
χρόνο
λειτουργίας αντίστοιχα.
 οι φορείς της επένδυσης θα κάνουν χρήση τη 2
η
ομάδα κινήτρων (φορολογική
απαλλαγή) του αναπτυξιακού Ν.3908/11.
 το προβλεπόμενο ποσοστό Επιχορήγησης Δημοσίου (Π.Π.Ε.Δ.) ανέρχεται σε 50%.
 οι φορείς της επένδυσης έχουν υψηλή οικονομική επιφάνεια καθώς ανάλογη
πιστοληπτική ικανότητα από πλευράς αναζήτησης ξένων κεφαλαίων (ανάληψη
τραπεζικών και συναφών δανείων).
2
Επίσης, να αιτιολογήσετε για ποιους λόγους οι φορείς της επένδυσης προτίμησαν τη 2
η
ομάδα κινήτρων (αφορολόγητες εκπτώσεις) αντί των 1η
ομάδα κινήτρων
(επιχορήγηση δημοσίου), όταν ο συντελεστής φορολογίας των καθαρών κερδών
εκτιμάται σε 40% και το προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης δημοσίου ανέρχεται σε
35%;
Λύση
Α) Με βάση τα δεδομένα του νέου αναπτυξιακού Ν.3908/11 και το γεγονός ότι το
Προβλεπόμενο Ποσοστό Επιχορήγησης Δημοσίου (Π.Π.Ε.Δ.) για την συγκεκριμένη
επένδυση ανέρχεται σε 50% πως διαμορφώνεται ο πίνακας των αφορολόγητων
εκπτώσεων ;
1
ο Βήμα. Υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσού αφορολόγητων εκπτώσεων
Το προβλεπόμενο ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων = Ενισχυόμενο Κόστος
Επένδυσης χ Π.Π.Ε.Δ. = 1.200.000 ευρώ χ 50% =600.000 ευρώ.
2
ο Βήμα. Υπολογισμός των αφορολόγητων εκπτώσεων
3
α/α Καθαρά Κέρδη
προ Φόρων
Συντελεστής αφορολόγητων
εκπτώσεων1
Αφορολόγητες
εκπτώσεις2
«Καλυφθέν ποσό αφορολόγητων
εκπτώσεων» 3
1
ο
έτος 250.000 1/3=0,333 200.000 200.000
2
ο
έτος 300.000 1/3=0,333 200.000 400.000
3
ο
έτος 330.000 1/3/8έτη =0,041666 25.000 425.000
4
ο
έτος 350.000 Ως άνω 25.000 450.000
5
ο
έτος 380.000 Ως άνω 25.000 475.000
6
ο
έτος 400.000 Ως άνω 25.000 500.000
7
ο
έτος 400.000 Ως άνω 25.000 525.000
8
ο
έτος 400.000 Ως άνω 25.000 550.000
9
ο
έτος 400.000 Ως άνω 25.000 575.000
10ο
έτος 400.000 Ως άνω 25.000 600.000
1 Ο συντελεστής αφορολόγητων εκπτώσεων καθορίζεται από τον αναπτυξιακό Ν.3908/11 (σχετικό
προεδρικό διάταγμα) και στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται σε 1/3 του προβλεπόμενου ποσού
αφορολόγητων εκπτώσεων για την 1η
χρονιά μετά την ημερομηνία ολοκλήρωση της επένδυσης.
Για τον 2ο
χρόνο ο συντελεστής αφορολόγητων εκπτώσεων ανέρχεται σε 2/3 του προβλεπόμενου ποσού
αφορολόγητων εκπτώσεων συμπεριλαμβανομένου και του συντελεστή των αφορολόγητων εκπτώσεων της
1ης χρονιάς (Δηλαδή 2/3-1/3=1/3).
Τέλος, ο συντελεστής αφορολόγητων εκπτώσεων για το υπόλοιπο ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων
(3/3-2/3=1/3) κατανέμεται ισόποσα στα υπόλοιπα 8 έτη όταν πρόκειται για νέα επιχείρηση ή 6 έτη όταν
αφορά υφιστάμενη μονάδα (Δηλαδή, 1/3/8 =0,04166).
4
2 Οι αφορολόγητες εκπτώσεις προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή αφορολόγητων
εκπτώσεων επί του προβλεπόμενου ποσού αφορολόγητων εκπτώσεων (π.χ. 1ο
έτος, 1/3 χ
600.000=200.000ευρώ).
3 Για το 1ο έτος το καλυφθέν ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων = με το ποσό των αφορολόγητων
εκπτώσεων του 1ου έτος, ενώ του 2ου έτους = με το καλυφθέν ποσό των αφορ. εκπτώσεων του 1ου έτους + τις
αφορ. εκπτώσεις του 2ου έτους κ.ο.κ.
Β) Με βάση τα δεδομένα του αναπτυξιακού Ν.3908/11 όπως τροποποιήθηκε (Ν.4146/13)
1
ο Βήμα. Υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσού αφορολόγητων εκπτώσεων
Το προβλεπόμενο ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων = Ενισχυόμενο Κόστος Επένδυσης χ Π.Π.Ε.Δ.
= 1.200.000 ευρώ χ 50% =600.000 ευρώ.
2
ο Βήμα. Υπολογισμός των αφορολόγητων εκπτώσεων
5
α/α Καθαρά Κέρδη
προ Φόρων
Συντελεστής αφορολόγητων
εκπτώσεων1
Αφορολόγητες
εκπτώσεις2
«Καλυφθέν ποσό
αφορολόγητων εκπτώσεων» 3
1
ο
έτος 250.000 1/2 = 0,50 250.000 ή 41,67% 250.000
2
ο
έτος 300.000 1/2 = 0,50 300.000 ή 50% 550.000
3
ο
έτος 330.000 Υπόλοιπο ποσοστό
αφορολόγητων εκπτώσεων =
100% – 91,67% = 9,33% /
13έτη = 0,71%
3846,154 553.846
4
ο
έτος 350.000 Ως άνω 3846,154 557.692
5
ο
έτος 380.000 Ως άνω 3846,154 561.538
6
ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 565.385
7
ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 569.231
8
ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 573.077
9
ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 576.923
10ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 580.769
11ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 584.615
12ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 588.462
13ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 592.308
6
14ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 596.154
15ο
έτος 400.000 Ως άνω 3846,154 600.000
1 Ο συντελεστής αφορολόγητων εκπτώσεων καθορίζεται από τον αναπτυξιακό Ν.3908/11 όπως
τροποποιήθηκε και στην προκειμένη περίπτωση ανέρχεται σε 1/2 του προβλεπόμενου ποσού
αφορολόγητων εκπτώσεων για την 1η
χρονιά μετά την ημερομηνία ολοκλήρωση της επένδυσης. Επίσης, σε
1/2 του προβλεπόμενου ποσού αφορολόγητων εκπτώσεων για την 2η
χρονιά συμπεριλαμβανομένου και
του συντελεστή αφορολόγητων εκπτώσεων της 1ης
χρονιάς και ο συντελεστής του τυχόν υπόλοιπου
ποσοστού των αφορολόγητων εκπτώσεων κατανέμεται ισόποσα στα υπόλοιπα 13 έτη. Στην προκειμένη
περίπτωση ο συντελεστής του υπόλοιπου ποσοστού αφορολόγητων Εκπτώσεων υπολογίζεται ως
ακολούθως:
1
η
χρονιά
½ χ 600.000 = 300.000 ευρώ, επειδή όμως τα καθαρά κέρδη ήταν 250.000 ευρώ , περιορίσθηκαν οι
αφορολόγητες εκπτώσεις στο ποσό των 250.000 ευρώ, επομένως χρησιμοποιήθηκε μικρότερος
συντελεστής (δηλ. 250.000/600.000= 0,4167).
2
η
χρονιά
½ χ 600 000 = 300 000 ευρώ, επειδή τα καθαρά κέρδη ήταν 300.000 ευρώ, οι αφορολόγητες εκπτώσεις
αξιοποιήθηκαν εξολοκλήρου, επομένως χρησιμοποιήθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής (δηλ.
300.000/600.000= 0,50 ή 1/2).
7
Υπόλοιπα χρόνια
Προσθέτουμε τους συντελεστές αφορολόγητων εκπτώσεων του 1ου + 2ου χρόνου ή 0,4167 + 0,50 = 0,9167.
Ακολούθως αφαιρούμε το παραπάνω άθροισμα από την μονάδα και το διαιρούμε με 13, δηλ. (1-0,9167)/13
=0,0833/13=0,0064, ο οποίος είναι ο συντελεστής αφορολόγητων εκπτώσεων για τα υπόλοιπα χρόνια,
2 Οι αφορολόγητες εκπτώσεις προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή αφορολόγητων
εκπτώσεων επί του προβλεπόμενου ποσού αφορολόγητων εκπτώσεων (π.χ. 1ο
έτος, 1/3 χ
600.000=200.000ευρώ).
3 Για το 1ο έτος το καλυφθέν ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων = με το ποσό των αφορολόγητων
εκπτώσεων του 1ου έτος, ενώ του 2ου έτους = με το καλυφθέν ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων του 1ου
έτους + τις αφορολόγητες εκπτώσεις του 2ου έτους κ.ο.κ.
Σχετικά με το κίνητρο της «Φορολογικής απαλλαγής» στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού Ν.4399/16
ισχύουν τα εξής:
α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την
πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο
ελέγχου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με
τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά:
8
αα. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το 20% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της
φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα
προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν εναπομείναν
ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ως άνω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο
ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης,
ββ. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της
φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
β. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του
επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος
ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που
καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.
γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και
αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος, ο οποίος
δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.
Τέλος, να διαμορφώσετε ανάλογη άσκηση με τα παραπάνω δεδομένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον ισχύοντα Ν.4399/16 (άσκηση για το σπίτι).

 

Άσκηση 12
η
Να υπολογίσετε το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα (προβλεπόμενα καθαρά κέρδη προ φόρων) για τα
πρώτα τρία (3) χρόνια λειτουργίας μιας υπό ίδρυση βιομηχανικής μονάδας έτοιμου ενδύματος, όταν
γνωρίζετε τα εξής:
 Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας (υπό κανονικές συνθήκες και σε πλήρη παραγωγή) εκτιμάται
σε 1.000 τεμάχια ανά 8ωρο διάφορων εξωτερικών ενδυμάτων.
 Το ετήσιο πρόγραμμα παραγωγής και πωλήσεων κλιμακώνεται διαχρονικά ως εξής: 55, 60% και 70%
της παραγωγικής δυναμικότητας της για το 1ο
, 2ο
και 3ο
χρόνο λειτουργίας αντίστοιχα.
 Η μονάδα θα λειτουργεί σε μία (1) βάρδια, 6 ημέρες ανά εβδομάδα και θα διακόπτει τις εργασίες
παραγωγής κατά 30 συνολικές ημέρες ετησίως (κατά την περίοδο του καλοκαιριού).
 Η μέση τιμή διάθεσης των διάφορων εξωτερικών ενδυμάτων εκτιμήθηκε προς 15 ευρώ ανά τεμάχιο.
 Το μέσο κόστος παραγωγής των διάφορων εξωτερικών ενδυμάτων υπολογίσθηκε σε 50% της μέσης
τιμής διάθεσης.
 Το ετήσιο πρόγραμμα πωλήσεων ταυτίζεται με το αντίστοιχο πρόγραμμα της παραγωγής ή καλύτερα
δεν προβλέπονται αποθέματα έτοιμων προϊόντων.
2
 Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης ανέρχονται σε 5% και 10% των ακαθάριστων εσόδων της
επιχείρησης και δεν διαφοροποιούνται τα εν λόγω ποσοστά από χρόνο σε χρόνο.
 Ο τραπεζικός δανεισμός για την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας αναλύεται ως εξής:
Α) μακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο 240.000,00 ευρώ, επιτόκιο 5%, διάρκεια εξόφλησης 7 έτη,
αποπληρωμή δανείου σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, συντελεστής ανατοκισμού του παραπάνω
δανείου (1+i)
n
=1 ,407.
Β) Το κεφάλαιο κίνησης εκτιμάται στο 20% του εκάστοτε ετήσιου κόστους παραγωγής και
αυτοχρηματοδοτείται κατά 50%, επιτόκιο βραχυπρόθεσμου δανείου 6%, διάρκεια δανείου κεφ. κίνησης
12 μήνες, τα δεδομένα αυτά ισχύουν για τα πρώτα τρία (3) χρόνια λειτουργίας της μονάδας.
 Το συνολικό κόστος της επένδυσης εκτιμάται σε 1.200.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής: α)
κτιριακά=300.000,00 ευρώ, β) μηχανήματα= 850.000,00 ευρώ και γ) οικόπεδο (αγορά)= 50.000,00
ευρώ.
 Ο κανονικός ετήσιος συντελεστής αποσβέσεων ανέρχεται σε 8% και 15% για τα κτιριακά και τα
μηχανήματα αντίστοιχα, οι δε ετήσιες αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο του σταθερού
συντελεστή.
Λύση
3
1
ο
βήμα Υπολογισμός της ετήσιας πραγματικής παραγωγικής δυναμικότητας (Ε. Π. Δ.)
Για να υπολογίσουμε την ετήσια πραγματική παραγωγική δυναμικότητα της υπό ίδρυση βιομηχανικής
μονάδας έτοιμου ενδύματος θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο:
Ε.Π.Δ.= ημερήσια δυνατότητα παραγωγής χ σύνολο των ετήσιων εργάσιμων ημερών (1)
Επομένως, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η ημερήσια δυνατότητα παραγωγής της νέας αυτής μονάδας και
πόσες είναι οι συνολικές ετήσιες εργάσιμες ημέρες παραγωγής;
Η ημερήσια δυνατότητα παραγωγής της μονάδας υπολογίζετε από τον τύπο: Παραγωγική δυναμικότητα της
επιχείρησης /βάρδια χ αριθμό βαρδιών/ημέρα της μονάδας = (2).
Αντικαθιστώντας τα γνωστά δεδομένα στην σχέση (2) βρίσκουμε ότι η ημερήσια δυνατότητα παραγωγής της
συγκεκριμένης επιχείρησης = 1.000 τεμάχια /βάρδια (8ωρο) χ 1 βάρδια/ημέρα = 1.000 τεμάχια διαφόρων
εξωτερικών ενδυμάτων.
Το σύνολο των ετήσιων εργάσιμων ημερών της επιχείρησης αυτής = σύνολο εργάσιμων ημερών/εβδομάδα χ
σύνολο εργάσιμων ημερών ανά έτος (3).
4
Στην παραπάνω σχέση (3) είναι γνωστό το πρώτο μέρος (6 ημέρες/εβδομάδα) και άγνωστο το δεύτερο
μέρος. Άρα, θα πρέπει να υπολογίσουμε το σύνολο των εργάσιμων ημερών της επιχείρησης. Δεδομένου ότι
το έτος έχει 365 ημέρες και η μια εβδομάδα έχει 7 ημέρες, άρα ετησίως έχουμε 52 περίπου εβδομάδες
(365/7=52).
Αντικαθιστώντας στην σχέση (3) τα γνωστά δεδομένα βρίσκουμε ότι το σύνολο των ετήσιων εργάσιμων
ημερών= 6 ημέρες/εβδομάδα χ 52 ημέρες/έτος= 312 συνολικές εργάσιμες ημέρες ετησίως.
Επειδή όμως, η επιχείρηση διακόπτει τις εργασίες της συνολικά 30 ημέρες ετησίως, λειτουργεί ουσιαστικά
11 μήνες ετησίως. Επομένως για να βρούμε τις πραγματικές εργάσιμες ημέρες της μονάδας ετησίως
χρησιμοποιούμε την απλή μέθοδο της αναγωγής. Δηλαδή, 312 ημέρες χ 11 μήνες/12=286 εργάσιμες ημέρες
ετησίως.
Άρα, αντικαθιστώντας τα γνωστά πλέον δεδομένα στην σχέση (1) βρίσκουμε ότι η Ε.Π.Δ.= 1000
τεμάχια/ημέρα χ 286 ημέρες/έτος= 286.000 τεμάχια διαφόρων εξωτερικών ενδυμάτων.
2
ο
βήμα Υπολογισμός των προβλεπόμενων ετήσιων εσόδων (Π. Ε. Ε.)
Για τον υπολογισμό των Π. Ε. Ε. χρησιμοποιούμε τον τύπο: ετήσια δυνατότητα παραγωγής χ τον
προβλεπόμενο συντελεστή κλιμάκωσης της παραγωγής χ τιμή πώλησης προϊόντων (1).
Με βάση την σχέση (1), τα δεδομένα του 1ου βήματος και του στόχου που αφορά το πρόγραμμα της ετήσιας
παραγωγής (συντελεστή κλιμάκωσης της παραγωγής), υπολογίζουμε τις ετήσιες ποσότητες παραγωγής
καθώς και τα προβλεπόμενα έσοδα της μονάδας.
5
έτος ετήσια δυναμικότητα
παραγωγής
συντελεστή κλιμάκωσης
παραγωγής
ετήσιες ποσότητες
παραγωγής
ετήσια έσοδα
1
ο
286.000 τεμάχια 55% 157.300 τεμάχια 2.359.500
2
ο
286.000 τεμάχια 60% 171.600 τεμάχια 2.574.000
3
ο
286.000 τεμάχια 70% 200.200 τεμάχια 3.003.000
3
ο
βήμα Υπολογισμός του κόστους πωληθέντων/παραγωγής (Κ. Π/Π.)
Για τον υπολογισμό του Κ.Π/Π. χρησιμοποιούμε τον τύπο: κόστος παραγωγής ανά μονάδα χ ετήσια
ποσότητα παραγωγής (1).
Με βάση την σχέση (1), τα δεδομένα του 2ου βήματος και το μέσο κόστος παραγωγής ανά μονάδα,
υπολογίζουμε το ετήσιο κόστος πωληθέντων/παραγωγής της μονάδας.
έτος ετήσιες ποσότητες
παραγωγής
μέσο κόστος παραγωγής
ανά μονάδα
ετήσιο κόστος πωληθέντων/
παραγωγής
1
ο
157.300 τεμάχια 7,5  1.179.750 
2
ο
171.600 τεμάχια 7,5  1.287.000 
3
ο
200.200 τεμάχια 7,5  1.501.500 
4
ο
βήμα Κατάρτιση του πίνακα λογαριασμού εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων
6
Για την κατάρτιση του πίνακα λογαριασμού εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων της υπό ίδρυση μονάδας
χρησιμοποιούμε το υπόδειγμα των αποτελεσμάτων χρήσης που εμφανίζεται στους ισολογισμούς των
επιχειρήσεων.
Πίνακας Λογαριασμού Εκμετάλλευσης & Αποτελεσμάτων
1
ο
έτος
λειτουργίας
2
ο
έτος λειτουργίας 3
ο
έτος λειτουργίας
ΕΣΟΔΑ1
2.359.500 2.569.500 3.003.000
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ2
1.179.750 1.287.000 1.501.500
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ3
1.179.750 1.287.000 1.501.500
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ4
117.975 128.475  150.150 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ5
235.950 256.950 300.300
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ,
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ6
825.825  901.575 1.051.050
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ7
12.000 10.536 8.999
ΤΟΚΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (Κ.
Κ.)8
7.078 7.708 9.009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ9
806.747 883.331 1.033.042
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ10 151.500 151.500 151.500
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ11 655.247 731.831 881.542
7
1Από το 2ο
βήμα μεταφέρουμε τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα στον παραπάνω πίνακα.
2Από το 3ο
βήμα μεταφέρουμε το προβλεπόμενο ετήσιο κόστος πωληθέντων/παραγωγής στον παραπάνω
πίνακα.
3
Τα μικτά κέρδη προκύπτουν από την αφαίρεση του κόστος πωληθέντων/παραγωγής από τα αντίστοιχα
ετήσια έσοδα της επιχείρησης.
4Οι δαπάνες διοίκησης υπολογίσθηκαν σε ποσοστό 5% των αντίστοιχων ετήσιων εσόδων της επιχείρησης.
5Οι δαπάνες διάθεσης υπολογίσθηκαν σε ποσοστό 10% των αντίστοιχων ετήσιων εσόδων της επιχείρησης.
6
Τα αποτελέσματα προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων προκύπτουν από την αφαίρεση των δαπανών
διοίκησης και διάθεσης από τα αντίστοιχα μικτά κέρδη της επιχείρησης.
7Οι τόκοι δανείων επένδυσης υπολογίσθηκαν με βάση τα δεδομένα του δανεισμού που αναφέρονται στην
άσκηση (ύψος δανείου 240.000 ευρώ, επιτόκιο 5%, διάρκεια εξόφλησης επτά (7) έτη, αποπληρωμή δανείου
σε ετήσιες ισόποσες δόσεις και συντελεστής ανατοκισμού=1,407) καθώς και της μεθοδολογίας που έχουμε
μάθει σε προγενέστερη άσκηση (εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμου δανείου με σύνθετο τόκο).
8Οι τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (Κ.Κ.) υπολογίσθηκαν με βάση τα δεδομένα του δανεισμού που
αναφέρονται στην άσκηση (ύψος δανείου =20% ετήσιου κόστους παραγωγής χ 50% ποσοστού
χρηματοδότησης του Κ. Κ. με ξένα κεφάλαια, επιτόκιο 6%, διάρκεια δανείου ένα έτος).
8
9
Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων & φόρων προκύπτουν από την αφαίρεση των τόκων δανείων επένδυσης
και βραχυπρόθεσμων δανείων από τα αντίστοιχα μικτά κέρδη της επιχείρησης.
10 Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης του κόστους επένδυσης σε κτιριακά,
μηχανήματα και οικόπεδο, των συντελεστών αποσβέσεων και της μεθοδολογίας υπολογισμού των
αποσβέσεων που αναφέρονται στην άσκηση ως και του τρόπου υπολογισμού των αποσβέσεων που έχουμε
μάθει σε προγενέστερη άσκηση (υπολογισμός αποσβέσεων σύμφωνα με τον Ν.3299/04).
11Τα αποτελέσματα προ φόρων προκύπτουν από την αφαίρεση των αποσβέσεων από τα αντίστοιχα
αποτελέσματα προ αποσβέσεων & φόρων της επιχείρησης.