Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων καθορίζεται από το Ν.Δ. 3323/55 το οποίο ισχύει σήμερα με αρκετές συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των πιο πρόσφατων νόμων

 • Για τα φυσικά πρόσωπα ανακατανέμει τις κατηγορίες εισοδημάτων και δημιουργεί 4 νέες κατηγορίες, η καθεμιά με το δικό της φορολογικό χειρισμό, ως κάτωθι :
 • Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις
 • Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εισόδημα από κεφάλαιο (ενοίκια, μερίσματα, τόκοι κλπ)
 • Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (πώληση ακινήτων, μετοχών, ομολόγων κλπ).

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

1.1 Αντικείμενο του φόρου

Φόρος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση να συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

 • Φορολογείται οποιοδήποτε εισόδημα προέκυψε στην Ελλάδα από φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του φυσικού προσώπου.
 • Το εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του.

Το εισόδημα που αποκτάται λοιπόν στην Ελλάδα φορολογείται υποχρεωτικά, ενώ το εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή φορολογείται μόνο αν ο εισοδηματίας κατοικεί στην Ελλάδα[1].

Αντικείμενο λοιπόν του φόρου εισοδήματος είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα που απέκτησε κάθε φυσικό πρόσωπο το προηγούμενο οικονομικό έτος.

1.2  Υποκείμενο του φόρου

 • Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για το εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.
 • Οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή θεωρείται ότι κατοικούν στην Ελλάδα.
 • Σε φόρο υπόκειται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες[2].

1.3  Χρόνος επιβολής του φόρου-Φορολογικό Έτος

1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.


[1] Με τον νέο ΚΦΕ τροποποιείται ο ορισμός της έννοιας της «φορολογικής κατοικίας» για τον καθορισμό των φυσικών προσώπων που υπάγονται στο φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα (άρθρο 4).

Ειδικότερα, ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδος στην περίπτωση που συντρέχουν διαζευκτικά μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή την κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, δηλαδή τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του στην Ελλάδα,

 

β) είναι προξενικός ή διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός ή δημόσιος υπάλληλος με ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

Το φυσικό πρόσωπο που έχει τη φυσική του παρουσία στην Ελλάδα για διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες εντός οποιουδήποτε δωδεκαμήνου, συνεχόμενα ή με διαλείμματα, είναι επίσης κάτοικος Ελλάδος

[2] Σε φόρο επίσης υπόκεινται:

•  Η σχολάζουσα κληρονομιά.

•  Το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες από κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής µέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

•  Το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από ανώνυμες εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα.

 

•  Το εισόδημα από κέρδη ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από λοιπές εταιρείες, εκτός ανωνύμων εταιρειών, εφόσον αυτές έχουν έδρα στην Ελλάδα

•  Το εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα.

•  Το εισόδημα από δικαιώματα (royalties) που εισπράττεται από κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής µέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

 

 Ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.

4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.

1.4  Εισόδημα και εξεύρεσή του (πηγές εισοδήματος)

Φορολογούμενο εισόδημα θεωρείται ότι προκύπτει, όταν υπάρχει περιοδικότητα και διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή, όταν αυτό προέρχεται από αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας ή από καρπούς περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου κι όχι από κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας του φορολογούμενου εκτός αν με ειδική διάταξη νόμου, η προσαύξηση αυτής της περιουσίας λογίζεται – για την υπαγωγή της σε φόρο – ως εισόδημα.

Εισόδημα στο οποίο επιβάλλεται φόρος είναι το εισόδημα το  οποίο προέρχεται από κάθε άλλη πηγή μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτηση του.

 

Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή προέλευσης του διακρίνεται σε :

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο μπορεί να αποτελείται αθροιστικά ή διαζευτικά από:

 • εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
 • εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
 • εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων

γ) εισόδημα από κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να αποτελείται αθροιστικά ή διαζευτικά από:

 • εισόδημα από ακίνητα
 • εισόδημα από κινητές αξίες

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αποτελείται αθροιστικά ή διαζευτικά από:

 • Εισόδημα από υπεραξία λόγω μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας
 • Εισόδημα από υπεραξία λόγω μεταβίβασης τίτλων

Η διάκριση του εισοδήματος σε κατηγορίες είναι σημαντική προκειμένου κάθε κατηγορία να έχει ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση.

Φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι εκείνο που προκύπτει όταν αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα κάθε πηγής οι δαπάνες που έγιναν για την απόκτηση του.

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα (κάθε πηγής)      =

Ακαθάριστο εισόδημα (κάθε πηγής)  δαπάνες απόκτησης εισοδήματος (κάθε πηγής)

 

Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής %Φόρος κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο
ΕισοδήµατοςΦόρου
(ευρώ)(ευρώ)
25.00022%5.50025.0005.500
17.00032%5.44042.00010.940
Υπερβάλλον42%   

 Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται: α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο

χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της

 

περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής)Φόρος (βάσει κλίμακας   μισθωτών – συνταξιούχων)Τελικός φόρος (μετά τη μείωση του αρθρου 16)
5.0001.1000 (1.100-1.100)
18.0003.9601.860 (3.960-2.100)
18.5004.0701.970 (4.070-2.100)
21.0004.6202.520 (4.620-2.100)
21.2004.6642.564 (4.664-2.100)
21.5004.7302.730 (4.730-2.000)
21.9004.8182.818 (4.818-2.000)
22.0004.8402.840 (4.840-2.000)
22.6004.9723.072 (4.972-1.900)
23.0005.0603.160 (5.060-1.900)
24.0005.2803.480 (5.280-1.800)
25.0005.5003.800 (5.500-1.700)
25.3005.5963.896 (5.596-1.700)
26.0005.8204.220 (5.820-1.600)
27.0006.1404.640 (6.140-1.500)
28.0006.4605.060 (6.460-1.400)
29.0006.7805.480 (6.780-1.300)
30.0007.1005.900 (7.100-1.200)
31.0007.4206.320 (7.420-1.100)
32.0007.7406.740 (7.740-1.000)
32.4997.899,686.899,68 (7.899,68-1.000)
32.5007.9007.000 (7.900-900)
32.9998.059,687.159,68 (8.059,68-900)
33.0008.0607.160 (8.060-900)
34.0008.3807.580 (8.380-800)
35.0008.7008.000 (8.700-700)
36.0009.0208.420 (9.020-600)
37.0009.3408.840 (9.340-500)
38.0009.6609.260 (9.660-400)
39.0009.9809.680 (9.980-300)
40.00010.30010.100 (10.300-200)
41.00010.62010.520 (10.620-100)
41.30010.71610.616 (10.716-100)
41.50010.78010.780 (10.780-0)
41.90010.90810.908 (10.908-0)
42.00010.94010.940 (10.940-0)
42.70011.23411.234(11.234-0)
43.00011.36011.360 (11.360-0)

 Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου

Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του :

Περιεχόμενα [show]

α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν

λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,

 

β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,

γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης

υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

 Άρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

1. Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της

μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ

 Άρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές

1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών

δωρεών προς τoυς φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των

εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

 

Παράδειγμα 1ο
Έστω ότι ένα μισθωτός έχει μικτές αποδοχές 30.000€ ετησίως και κρατήσεις ταμείων ΙΚΑ 13% και ΤΕΑΥΕΚ(επικουρικό) 4%.

Φόρος που θα παρακρατηθεί:
1.  Κρατήσεις:  30.000 * 13%  = 3.900
                         30.000 *   4%   = 1.200
2.  Καθαρές αποδοχές → 30.000-3.900-1.200 =24.900
3.  Φόρος με βάση την κλίμακα θα είναι : 24.900*22%=5.478 
4. Το ποσό αυτό μειώνεται κατά 2.100 ευρώ και απομένει ποσό 3.378 ευρώ. 
5. Μείωση φόρου 1,5%→  3.378*1,5%=50,67 άρα. 3.378 – 50,67 =3.327,33 ευρώ
Ο φόρος που θα παρακρατείται κάθε μήνα 3.327,33/14 =237,66

Παράδειγμα 2ο
Έστω ότι ένα μισθωτός είναι έγγαμος με ένα ανήλικο παιδί λαμβάνει μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 1.600€ και οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων ανέρχονται σε 300€ το μήνα.

Ο φόρος που θα παρακρατηθεί το μήνα υπολογίζεται:
1. Κρατήσεις 1.600 – 300=1.300€ καθαρές μηνιαίες αποδοχές
2. Ετήσιο καθαρό εισόδημα 1.300*12 συν δώρο Χριστουγέννων-Πάσχα, επίδομα αδείας→1.300*14=18.200€
3. Ετήσιος Φόρος με βάση την κλίμακα: 18.200 *22%= 4.004
4. Μείωση ποσού 4.004-2100=1.904 ευρώ
5. Μείωση φόρου 1,5% : 1.904*1,5%=28,56 άρα 1.904-28,56=1.875,44 ευρώ
Ο φόρος που θα παρακρατείται κάθε μήνα 1.875,44/14=133,96

 

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

 Άρθρο 22Α.Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.

 Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

1.  Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)Συντελεστής (%)
≤50.00026%
>50.00033%

Σημ.: Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) (δηλ. γίνεται 13%) για μέχρι τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

 • Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους

ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

3.  Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

 Άρθρο 31. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Αντικειμενική δαπάνη κύριας κατοικίας αντικειμενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου αντικειμενική δαπάνη για εκπαίδευση αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς αντικειμενική δαπάνη για σκάφη αναψυχής

αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα, κλπ.

αντικειμενική δαπάνη δεξαμενής κολύμβησης

αντικειμενική δαπάνη για άγαμο 3.000 ευρώ και για ζευγάρι 5.000 ευρώ

 ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ:

Αντικειμενική Δαπάνη Κύριας Κατοικίας Ιδιοκτήτης ή Μισθωμένης ή Δωρεάν Παραχωρουμενης

(τιμές ζώνης και δαπανών σε ευρώ ανά τ.μ.)

 Τιμή ζώνης έως 2.799,00 ευρώΤιμή ζώνης από 2.800,00 έως 4.999,00 ευρώ (προσαύξηση κατά 40 % )Τιμή ζώνης από 5.000,00 ευρώ (προσαύξηση κατά 70 % )
Τα πρώτα 80 τ.μ.405668
Τα επόμενα από 81 έως 120 τ.μ.6591110,50
Τα επόμενα από 121 έως 200 τ.μ.110154187
Τα επόμενα από 201 έως 300 τ.μ.200280340
Πάνω από 300 τ.μ.400560680
Βοηθητικοί405668
χώροι γενικά   

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20 %.

 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ :

Αντικειμενική Δαπάνη Δευτερεύουσας Κατοικίας Ιδιοκτήτης ή Μισθωμένης (Μείωση στο ½ )

(τιμές ζώνης και δαπανών σε ευρώ ανά τ.μ.)

 Τιμή ζώνης έως 2.799,00 ευρώΤιμή ζώνης από 2.800,00 έως 4.999,00 ευρώ (προσαύξηση κατά 40 % )Τιμή ζώνης από 5.000,00 ευρώ (προσαύξηση κατά 70 % )
Τα πρώτα 80 τ.μ.202834
Τα επόμενα από 81 έως 120 τ.μ.32,545,555,25
Τα επόμενα από 121 έως 200 τ.μ.557793,5
Τα επόμενα από 201 έως 300 τ.μ.100140170
Πάνω από 300 τ.μ.200280340
Βοηθητικοί χώροι γενικά202834

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20 %.

Αντικειμενική Δαπάνη Επιβατικών Αυτοκινήτων Ι.Χ

 ΔΑΠΑΝΗ
Έως 1.2004.000 €
Άνω των 1.200600 € ανά 100 κυβ. εκατ.
Άνω των 2.000900 € ανά 100 κυβ. εκατ.
Άνω των 3.0001.200 € ανά 100 κυβ. εκατ.

Αντικειμενική Δαπάνη Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης

 Μέχρι και 5 έτηΠάνω από 5 μέχρι και 10 έτη (μείωση κατά 30%)Πάνω από 10 έτη (μείωση κατά 50%)
Μέχρι 1.200 κ.ε.4.0002.8002.000
1.300 κ.ε.4.6003.2202.300
1.400 κ.ε.5.2003.6402.600
1.500 κ.ε.5.8004.0602.900
1.600 κ.ε.6.4004.4803.200
1.700 κ.ε.7.0004.9003.500
1.800 κ.ε.7.6005.3203.800
1.900 κ.ε.8.2005.7404.100
2.000 κ.ε.8.8006.1604.400
2.500 κ.ε.13.3009.3106.650
3.000 κ.ε.17.80012.4608.900
3.500 κ.ε.23.80016.66011.900
4.000 κ.ε.29.80020.86014.900
4.500 κ.ε.35.80025.06017.900
5.000 κ.ε.41.80029.26020.900

 Ιδιωτικά Σχολεία

Αντικειμενική Δαπάνη Ιδιωτικών Σχολείων (Δαπάνη ανά μαθητή)

ΝηπιαγωγείοΔημοτικόΓυμνάσιο – Λύκειο

Όπως η δαπάνη αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Εξαιρούνται τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 Βοηθητικό Προσωπικό

Αντικειμενική Δαπάνη Οικιακών Βοηθών (Δαπάνη ανά απασχολούμενο)

Οικιακοί βοηθοίΟδηγοί αυτοκινήτωνΔάσκαλοιΛοιπό προσωπικό

Όπως η δαπάνη αυτή προκύπτει από το εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.

Δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό, ή όταν ο ίδιος η πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει, έχει αναπηρία 67 % και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

 Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη για Μηχ/τα ανοικτού

 τύπου ταχύπλοα η μη

Έως 5μέτρα 4000

Άνω των 5 μέτρων επιπλέον 2000€ το μέτρο.

Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα

Πάνω από 5 έτη-10   μείωση 15%

Πάνω από 10            μείωση 30%

 Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη για Ιστιοφόρα ή

 Μηχ/τα ή Μικτά με Χώρο. Ενδιαίτησης .

Έως 7 μ.12.000
7 – 10 μ.Επιπλέον 3.000 για κάθε μέτρο
10 – 12 μ.Επιπλέον 7.500 για κάθε μέτρο
12 – 15 μ.Επιπλέον 15.000 για κάθε μέτρο
15 – 18 μ.Επιπλέον 22.500 για κάθε μέτρο
18 – 22 μ.Επιπλέον 30.000 για κάθε μέτρο
Πάνω από 22 μ.Επιπλέον 50.000 για κάθε μέτρο
  Μέχρι και 5 έτη Πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη (μείωση κατά 15 % ) Πάνω από 10 έτη (μείωση κατά 30 % ) 7 μ. 12.000 10.200 8.400 10 μ. 21.000 17.850 14.700 12 μ. 36.000 30.600 25.200 15 μ. 81.000 68.850 56.700 18 μ. 148.500 126.225 103.950 22 μ. 268.500 228.225 187.950    

Αντικειμενική Δαπάνη Σκαφών Αναψυχής (μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης)

25 μ.418.500355.725292.950
30 μ.668.500568.225467.950
40 μ.1.168.500993.225817.950

 Ανεμόπτερα

Αντικειμενική Δαπάνη Ανεμοπτέρων
8.000,00 ευρώ

 Αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης

 και στροβιλοελικοφόρα

Αντικειμενική Δαπάνη Αεροσκαφών

(με κοινό κινητήρα, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα)

Για τους 150 πρώτους ίππους65.000,00 ευρώ
Για κάθε επιπλέον ίππο500,00 ευρώ

 Αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET)

Αντικειμενική Δαπάνη Αεροσκαφών (αεριοπροωθούμενα αεροσκάφη – JET)

Για κάθε λίμπρα ώθησης200,00 ευρώ

 Ελικόπτερα

Αντικειμενική Δαπάνη Ελικοπτέρων

Για τους 150 πρώτους ίππους65.000,00 ευρώ
Για κάθε επιπλέον ίππο500,00 ευρώ

 Πισίνες

Αντικειμενική Δαπάνη Πισίνας

 ΕξωτερικήΕσωτερική
Μέχρι 60 τ.μ.160 ευρώ ανά τ.μ.320 ευρώ ανά τ.μ.
Για τα πάνω από 60 τ.μ.320 ευρώ ανά τ.μ.640 ευρώ ανά τ.μ.

 Γενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης

Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη

ΆγαμοςΣύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση
3.000,00 ευρώ5.000,00 ευρώ

 Άρθρο 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

α) Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων

αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.

β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης

εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς.

γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.

δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.

ε) Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών

εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρω

 

Εισόδημα από κεφάλαιο

1. Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει από κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση  ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα μια ή περισσότερων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών. Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί σε οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση. Επίσης εισόδημα από ακίνητα αποκτά ο κύριος του εδάφους σε περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομής σε έδαφος κυριότητας τρίτου, καθώς και σε περίπτωση επιφανειών και εμφυτεύσεων που διατηρούνται. Τέλος εισόδημα από ακίνητα θεωρείται και η άυλη εμπορική αξία που εισέπραξε ο εκμισθωτής. 2. Για εισόδημα από εκμίσθωση ακίνητων που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτών θεωρείται ο χρόνος στον οποίο ανάγονται τα μισθώματα.3. Προκείμενου για εκμίσθωση ολόκληρης ή  τμήματος οικοδομής μαζί με έπιπλα ή μηχανήματα, στο εισόδημα συνυπολογίζεται και το τυχόν μίσθωμα των συνεκμισθούμενων επίπλων ή μηχανημάτων.
4. Στην έννοια του όρου γαίες, περιλαμβάνονται οι γαίες που καλλιεργούνται ή είναι φυτεμένες, τα δάση και δενδρώδεις εκτάσεις, τα λιβάδια και οι βοσκότοποι, τα μεταλλεία και λατομεία, οι πηγές, οι λίμνες και οι δεξαμενές, τα ιχθυοτροφεία καθώς και κάθε άλλη έκταση γης μαζί με τα στοιχεία που είναι στην επιφάνεια του εδάφους και τις κάθε είδους ύλες που είναι κάτω από αυτό.

2.4.2     Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων ακινήτων[1]

1. Το εισόδημα από γήπεδα,  ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια ή ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων,  θεαμάτων, καφενείων, γυμναστηρίων κα γενικά για κάθε άλλη χρήση.
2. Η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσής της οι οικοδομή που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή  παραμείνει στην κυριότητα του εκμισθωτή. Το ετήσιο εισόδημα εξευρίσκεται με διαίρεση του υπολοίπου, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγματος, που έχει ορισθεί στη σύμβαση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της οικοδομής, από την αξία αυτής, κατά το χρόνο της ανέγερσής της , σε μέρη ίσα με τον αριθμό των ετών κατά τα οποία διαρκεί ημίσθωση του εδάφους. Ως αξία της οικοδομής που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου λαμβάνεται η πραγματική αξία της οικοδομής, η οποία εξευρίσκεται από τα επίσημα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την οικοδομή. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή αυτά που τηρούνται κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, καθώς και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον ενδιαφερόμενο της αξίας που υπολογίστηκε μ’ αυτό τον τρόπο, αυτή καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση που ενεργείται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια από τα διοικητικά δικαστήρια.
Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για βελτιώσεις ή επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε οικοδομή της οποίας την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης της οικοδομής οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.
3. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, αυτό που λαμβάνεται από το μισθωτή.


2.4.3  Ακαθάριστο εισόδημα ακινήτων

1.  Ακαθάριστο εισόδημα για οικοδομή που εκμισθώνεται, λαμβάνεται αυτό που έχει συμφωνηθεί, όπως αυτό προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την μίσθωση. Όταν το μίσθωμα είναι δυσαναλόγως κατώτερο σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, ο προσδιορισμός του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή γίνεται, αφού αυτή συγκριθεί με άλλες οικοδομές πουεκμισθώνονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσανάλογου μισθώματος, σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, όταν η μισθωτική αξία της είναι ανώτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται σε  ποσοστό 15%τουλάχιστον του μισθώματος αυτού.

2. Ακαθάριστο εισόδημα για γαίες που εκμισθώνονται,λαμβάνεται αυτό που προκύπτει με βάση τη συμφωνία. Αν το μίσθωμα ή το αντάλλαγμα έχει συμφωνηθεί σε είδος, αυτό αποτιμάται σε χρήμα, με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους αυτού, κατά το χρόνο και στον τόπο παραγωγής του. Αν δεν προσάγεται συμφωνητικό ή άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη συμφωνία ή όταν το μίσθωμα που συμφωνήθηκε σε χρήμα ή σε είδος είναι δυσαναλόγως κατώτερο από τη μισθωτική αξία των γαιών ή όταν ή εκμετάλλευση των γαιών παραχωρήθηκε σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα εξευρίσκεται με σύγκριση των γαιών με άλλες γαίες που εκμισθώνονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση δυσαναλόγου μισθώματος σε σχέση με τη μισθωτική αξία των γαιών, κάθε φορά που ή μισθωτική αξία είναι ανώτερη του συμφωνημένου μισθώματος κατά 25%του μισθώματος αυτού[2].

3.  Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν παραχώρησης : Με τον νέο ΚΦΕ προβλέπεται τεκμαρτό εισόδημα σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν παραχώρησης που ισούται με το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το εν λόγω τεκμαρτό εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι 200τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία από ανιόντες ή κατιόντες.


[1] Εισόδημα από οικοδομές ειδικών περιπτώσεων επίσης θεωρείται:

– Στις περιπτώσεις μισθώσεων διάρκειας μεγαλύτερης από εννέα έτη, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση μεταγραφής, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις οικοδομών που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, το εισόδημα που αποκτιέται από το μισθωτή ή εμφυτευτή ή από αυτόν που ανήγειρε τα κτίσματα της οικοδομής σε έδαφος κυριότητας τρίτου, είτε άμεσα από υπεκμίσθωση είτε έμμεσα από ιδιοχρησιμοποίηση.

– Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος της επικαρπίας για ορισμένο χρόνο, ενός ή περισσότερων ακινήτων, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, το αντάλλαγμα που αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου από την μεταβίβαση αυτή.

Για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος το αντάλλαγμα αυτό διαιρείται σε μέρη ίσα προς τον αριθμό των πραγματικών ετών διαρκείας της επικαρπίας. Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα αυτό είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά 10% από την πραγματική αξία του δικαιώματος της επικαρπίας κατά το χρόνο της μεταβίβασής της, για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος λαμβάνεται η πραγματική αξία της επικαρπίας, διαιρούμενη με μέρη ίσα με τον αριθμό των πραγματικών ετών διάρκειάς της.

– Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται κατόπιν συμφωνίας στον ιδιοκτήτη, νομέα κτλ. δάσους για την παραχώρηση της εκμετάλλευσής του, σε ποσοστό της δασικής παραγωγής, το οποίο υπολογίζεται κατά μονάδα βάρους ή όγκου επί της παραγωγής ή με άλλη παρόμοια αναλογία.
–  Το αντάλλαγμα το οποίο σε οποιοδήποτε τρόπο υπολογίζεται και καταβάλλεται κατά συμφωνία ή κατά συνήθεια στον ιδιοκτήτη σε ποσοστό της παραγωγής, για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των γαιών, εφόσον αυτός δε συμμετέχει στις δαπάνες καλλιέργειας ή συγκομιδής των γεωργικών προϊόντων.-  Στις περιπτώσεις των επιφανειών και εμφυτεύσεων, το εισόδημα που αποκτιέται από τον από την εκμίσθωση των γαιών στις οποίες έχει το δικαίωμά του.-  Το αντάλλαγμα που καταβάλλεται για την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφημίσεων.

[2] Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης γαιών, από ιδιοκτήτη πατέρα σε τέκνο για καλλιέργεια, δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος, από τον ιδιοκτήτη πατέρα. Ανάλογα ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης γαιών π.χ. από αδελφό σε αδελφό κλπ. Εξαιρετικά όμως στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης γαιών από ιδιοκτήτες γονείς άνω των 65 ετών στα τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για καλλιέργεια, δεν δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος από τους ιδιοκτήτες γονείς.

Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με τις παρακάτω προ ποθέσεις:

α) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.

β) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Ειδικά για το Άγιο ρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

γ) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες.

δ) Το μίσθωμα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης.

ε) Οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

στ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου.

 Άρθρο 40.Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

1.  Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)
 • Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
 • Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%).
 • Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ)Συντελεστής (%)
≤12.00011%
>12.00033%

Άσκηση με λύση

Παράδειγμα 1.
Μισθωτός  για το φορολογικό έτος 2014 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 24.500,00€, κρατήσεις 4.042,00€, καθαρό ποσό προ φόρου 20.458,00€ αναλογούν φόρος  2.400,76€, παρακρατηθείς  φόρος 2.364,75€.
Επιπλέον έχει  εισοδήματα από τόκους  καταθέσεων 1050,00€ με παρακράτηση φόρου 157,50€.
Δαπάνες που έχει επιβαρυνθεί  και έχει τις νόμιμες αποδείξεις  για ιατρικά έξοδα 950,00€.
Γενικές σημειώσεις:
1. 
Ο αναλογούν  από τον παρακρατηθέντα φόρο έχουν  πάντοτε διαφορά 1,5%, γιατί λόγω της προπληρωμής  του φόρου από τους μισθωτούς  τους  χορηγείται έκπτωση 1,5%.
2.Αναλογούν είναι ο ακριβής φόρος  που παρακρατήθηκε από την επιχείρηση συν το 1,5% και όχι ο θεωρητικά αναλογούν στο εισόδημα με βάση την κλίμακα. Εάν υπάρχει διαφορά καταβάλλεται με τη δήλωση.
Υπολογισμός φόρου:
Καθαρό ποσό μισθών  20.458,00 επί 22% = 4.500,76%
Μείωση φόρου από το άρθρο 16: 2.100,00€
Μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες δεν δικαιούνται γιατί εκπίπτονται μόνο ποσά που αντιστοιχούν στο άνω του 5% του φορολογητέου εισοδήματος. ( Ο μισθός είναι 20.458 επί 5% = 1024,40€ και οι ιατρικές δαπάνες είναι 950,00€, άρα είναι μικρότερες).

Προκύπτουν ποσό φόρου 2.400,76€.

Μείον  ο παρακρατηθείς που είναι 2.400,76€, άρα δεν οφείλεται κανένα ποσό φόρου εισοδήματος αφού η παρακράτηση ήταν ακριβώς.

Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης 20.458,00 επί 2% = 409,16€, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία   παρακράτηση.

Παράδειγμα 2.

Μισθωτός για το φορολογικό έτος 2014 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 26.500€, κρατήσει 4.372€, καθαρό  ποσό προ φόρου 22.128,00€, αναλογούν φόρος 2.660,50€, παρακρατηθείς  φόρος  2.620,59€ και για την εισφορά αλληλεγγύης  442,56€.

Επιπλέον έχει εισοδήματα από τόκους καταθέσεων 1.050,00€ με παρακράτηση φόρου 157,50€.

Ακόμη, έχει συμμετοχή σε Ο.Ε. που τηρεί  βιβλίο εσόδων-εξόδων, κατά 50% και η οποία είχε συνολικά δηλωθέντα κέρδη για την χρήση 2014, 100.000,00€, για τα οποία καταβλήθηκε φόρος 29.500,00€. Αναλογούντα κέρδη 50.000,00€ αλλά τα καθαρά μετά την πληρωμή του φόρου από την εταιρεία είναι 35.250,00€.

Δαπάνες που έχει επιβαρυνθεί και έχει τις νόμιμες αποδείξεις για τα ιατρικά έξοδα 450,00€.

Υπολογισμός φόρου:

Α. Καθαρό ποσό μισθών 22.128 επί 22% = 4.868,16€.

Μείωση φόρου από ο άρθρο 16: 2.000,00€

Μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες δεν δικαιούται, γιατί εκπίπτονται μόνο ποσά που αντιστοιχούν στο άνω του 5% του φορολογητέου εισοδήματος . ( Ο μισθός είναι 22.128,00 επί 5% = 1106,40€ και οι ιατρικές δαπάνες είναι 450,00€, άρα είναι μικρότερες). Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τα λοιπά εισοδήματα από τόκους και επιχειρηματική  δραστηριότητα, γιατί η έκπτωση για τα ιατρικά έξοδα υπάρχει μόνο στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (άρθρο 18)

Προκύπτον αρχικό ποσό φόρου 2.868,76€

Μείον ο παρακρατηθείς 2.660,50€

Άρα οφείλεται φόρος εισοδήματος 208,26€ ευρώ , αφού η παρακράτηση δεν ήταν ακριβής.

Β. Τα εισοδήματα από την συμμετοχή του στην Ο.Ε. φορολογούνται στο όνομα του νομικού προσώπου με εξάντληση της φορολογίας. Δηλώνονται μόνο για τον αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού στον πίνακα 6

Γ. Το ίδιο ισχύει και για τους τόκους, στους οποίους με την παρακράτηση του φόρου 15% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση  των φυσικών προσώπων. . Δηλώνονται μόνο για τον αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού στον πίνακα 6

Δ. Για τον υπολογισμό όμως της εισφοράς αλληλεγγύης  λαμβάνεται το σύνολο των καθαρών εισοδημάτων, τα οποία είναι:

Καθαρό ποσό μισθών 22.128,00€

Καθαρό ποσό από την συμμετοχή του στην Ο.Ε. 35.250,00€ και

Από τόκους 892,50€

Σύνολο 58.270,50€

Εισφορά αλληλεγγύης 58.270,50 επί 3% = 1.748,12€

Μείον παρακρατηθείς 442,56€, οφειλόμενο ποσό 1.305,56€

Ε. Προκαταβολή φόρου δεν υπολογίζεται, γιατί το φυσικό πρόσωπο έχει προς φορολογία στο όνομα του μόνο εισοδήματα από μισθούς. (άρθρο 69 παρ.2 περ.Β’ΚΦΕ)

ΣΤ. Συνολικός οφειλόμενος φόρος με βάση την δήλωση: 208,26+1305,56=1513,82€.

Παράδειγμα 3.

Μισθωτός για το φορολογικό έτος 2014 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 36.000,00€, κρατήσεις 5.940,00€, καθαρό ποσό προ φόρου 30.060,00€.

Αναλογούν Φόρος στην παρακράτηση 5.919,20€  παρακρατηθείς  φόρος  5.830,41€ και 602,00€ εισφορά αλληλεγγύης.

Ακόμα έχει υπολογιστεί εισόδημα ως αμοιβή σε είδος για αυτοκίνητο που είχε παραχωρήσει η εταιρεία το 2014, στην οποία εργάζεται 4.770,00€.

Επιπλέον έχει εισοδήματα 650,00€ από τόκους καταθέσεων με παρακράτηση φόρου 97,50€.

Δαπάνες  που έχει επιβαρυνθεί και έχει τις νόμιμες αποδείξεις για τα ιατρικά έξοδα 3.100,00€.

Υπολογισμός φόρου

Α. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

-Καθαρό Εισόδημα 30.060,00€.

-Αμοιβή σε είδος για χρήση αυτοκινήτου 4.770,00€

Η τεκμαρτή αμοιβή  για την χρήση αυτοκινήτων υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ΚΦΕ με νέο τρόπο από 1.1.2014. Λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές δαπάνες και αποσβέσεις που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας για το αυτοκίνητο αυτό το 2014 και αυτές ήταν: 15.900,00€ επί οριζόμενο συντελεστή που καθορίζεται σε 30%, ανεξαρτήτως των κυβικών του αυτοκινήτου και είναι 4.770,00€ για την οποία χορηγήθηκε και η ανάλογη βεβαίωση. Στο ποσό αυτό δεν προβλέπεται παρακράτηση αφού δεν καταβάλλεται κανένα ποσό και ο φόρος προκύπτει στο σύνολο του  με την δήλωση.

-Συνολικό εισόδημα από μισθωτή εργασία 34.830,00€

Μείωση φόρου από το άρθρο 16: 700,00€

Μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες δικαιούνται. Εκπίπτονται ποσά που αντιστοιχούν στο άνω του 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Ο μισθός είναι 34.830,00 επί 5% = 1.741,50€  και οι ιατρικές δαπάνες είναι 3.100,00€ άρα υπόλοιπο 1.358,50€
επί 10% = 135,80€ εκπιπτόμενο ποσό φόρου.

Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τα λοιπά εισοδήματα  (επιχειρηματική δραστηριότητα, εισόδημα από κεφάλαιο, από υπεραξία) στην προκειμένη περίπτωση από τόκους, γιατί η έκπτωση για τα ιατρικά έξοδα υπάρχει μόνο στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (άρθρο 18)

Προκύπτον αρχικό ποσό φόρου στο εισόδημα των  34.830,00€ είναι 8.645,60€.
Μείωση φόρου με το άρθρο 16: 700,00€, για ιατρικές δαπάνες: 135,80€. Φόρος εισοδήματος: 7.809,80€.
Μείον ο παρακρατηθείς που είναι 5.919,20€

-Άρα οφείλεται φόρος εισοδήματος  1.890,00€, δεδομένου ότι προστέθηκε το εισόδημα από την χρήση του αυτοκινήτου στο οποίο δεν γίνεται παρακράτηση.

Β. Το εισόδημα από τους τόκους, δηλώνεται κανονικά, αλλά δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος, δεδομένου ότι με την παρακράτηση του φόρου 15% εξαντλείτε η φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων Δηλώνονται μόνο για τον αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού στον πίνακα 6.

Γ. Για τον υπολογισμό όμως της εισφοράς αλληλεγγύης λαμβάνεται το σύνολο των καθαρών εισοδημάτων, τα οποία είναι:
καθαρό ποσό μισθών 34.830,00€
Από τόκους 552,50€
Σύνολο 35.382,50€.

Εισφορά αλληλεγγύης 35.382,50 επί 2% = 707,65€ μείον παρακρατηθείς  602,00€, οφειλόμενο ποσό 105,65€

Δ. Προκαταβολή φόρου δεν υπολογίζεται, γιατί το φυσικό πρόσωπο έχει φορολογία στο όνομα του μόνο εισοδήματα από μισθούς. (άρθρο 69 παρ.2 περ. Β’ ΚΦΕ)

Ε. Συνολικός οφειλόμενος  φόρος με βάση την δήλωση: 1.890,00+105,65= 1.995,65€

Παράδειγμα 4.

Συνταξιούχος για το φορολογικό έτος 2014 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 16.200,00€, κρατήσεις 1.296,00€, καθαρό ποσό προ φόρου 14.904,00€, αναλογούν φόρος 1.178,8€, παρακρατηθείς φόρος 1.155,2€ και φόρος ως εισφορά αλληλεγγύης 149,00€.
Επιπλέον έχει εισοδήματα:
-από ενοίκια 7.200,00€
-από τόκους καταθέσεων 2.100,00€ με παρακράτηση φόρου 15% δηλαδή: 315,00€
-από μέρισμα 2085,00€ από τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος 10%, δηλαδή: 208,50€. Δαπάνες που έχει επιβαρυνθεί και έχει τις νόμιμες αποδείξεις για ιατρικά έξοδα 1.100€

Υπολογισμός φόρου:
Α. Εισόδημα από συντάξεις:
Καθαρό ποσό μισθών 14.904€ επί 22%= 3.278,8€
 Μείωση φόρου από το άρθρο 16: 2.100,00€. Αρχικό υπόλοιπο προς καταβολή 1.178,8€
Μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες δικαιούται 29,00€ γιατί εκπίπτονται μόνο ποσά που αντιστοιχούν στο άνω του 5% του φορολογητέου εισοδήματος. (Ο μισθός είναι 16.200,00 επί 5% = 810,00€ και οι ιατρικές δαπάνες  είναι 1.100,00€, άρα παραμένει προς  έκπτωση  1.110 – 810=290€ επί 10%= 29€).
Προκύπτον ποσό φόρου από τις συντάξεις 1435,00€ (1.178,8 – 29,00 = 1.149,8€)
Μείον ο παρακρατηθείς που είναι 1.178,8€,
άρα οφείλονται 29,00 ευρώ φόρος εισοδήματος από  το εισόδημα από τη σύνταξη.
Β. Εισόδημα από ακίνητη  περιουσία
Για τα ενοίκια οφείλεται φόρος  αυτοτελώς υπολογιζόμενος ως ακολούθως:
Το εισόδημα αυτό (όπως και όλα τα εισοδήματα των διαφορετικών κατηγοριών-πηγών)  δεν συναθροίζεται  με τα λοιπά εισοδήματα του φυσικού προσώπου .
Στο παράδειγμα μας, τα ακαθάριστα έσοδα από ενοίκια είναι 7.200,00, στα οποία αναγνωρίζεται έκπτωση 5% (7200 επί 5%=360,00) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες  πάγιες  κι λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3α. (Τεκμαρτός υπολογισμός και επομένως  δεν απαιτούνται αποδείξεις).
Άρα φορολογητέο 7.200,00-360,00=6840,00€
Με βάση την κλίμακα για τα ενοίκια (άρθρο 40 παρ. 4) προκύπτει: 6.840,00 επί 11% = 752,40€ οφειλόμενος φόρος.
Ο συμπληρωματικός φόρος στα ενοίκια καταργήθηκε από 1.1.2014.

 

 

Γ. Τόκοι καταθέσεων
Φορολογούνται αυτοτελώς με 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα φυσικά πρόσωπα και στο παράδειγμα μας  υπάρχει εισόδημα από τόκους καταθέσεων 2.100,00€ με παρακράτηση φόρου 315,00€. (άρθρα 37 και 40 πάρ. 2)
Άρα έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση για του τόκους και δεν οφείλεται επιπλέον φόρος εισοδήματος. Δηλώνονται μόνο για τον αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού στον πίνακα 6

Δ. Μερίσματα
Φορολογούνται αυτοτελώς με 10% με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεις  για τα φυσικά πρόσωπα και στο παράδειγμα μας υπάρχει εισόδημα από μερίσματα 2,085,00€ από το οποίο έχει παρακρατηθεί φόρος  208,50€. (άρθρα 36 και 40 παρ.1) Δηλώνονται μόνο για τον αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού στον πίνακα 6

Ε. Στο συνολικό εισόδημα υπολογίζεται και η εισφορά αλληλεγγύης , ως εξής:
Συντάξεις 14.904,00€, ενοίκια 6.840,00€, καθαρό ποσό τόκων 1.785,00€, καθαρό ποσό μερισμάτων 1.799,50€. Σύνολο 25.328,50 €

Άρα οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης 25.328,50 επί 2%= 506,57€. Δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών προκύπτει παρακράτηση 149,00€  άρα οφειλόμενος φόρος ως εισφορά αλληλεγγύης  357,57€

ΣΤ. Προκαταβολή
Σύμφωνα με το άρθρο 69 οφείλεται προκαταβολή ίση με το 55% του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Εξαιρείται της προκαταβολής η δήλωση στην οποία περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις γενικά και από ιδιοκατοίκηση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει φορολογούμενο εισόδημα και από ενοίκια, άρα οφείλεται προκαταβολή 55%επί του ποσού του φόρου από συντάξεις 1178,8€ και από ενοίκια 752,40€.
Σύνολο 1.902,2€ επί 55% = 1.046.2€

Ε. Συνολικός οφειλόμενος φόρος με βάση την δήλωση: 25,00 + 752,40 +  357,57= 1.134,97€

Παράδειγμα 5.
Εργαζόμενος, κατά το 2014 με γραπτή σύμβαση σε ένα εργοδότη προς τον οποίο εξέδωσε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας  προ ΦΠΑ 15.000,00€. Έξοδα που έχει καταχωρήσει στα βιβλία του 1.900,00€ και βεβαίωση ΟΑΕΕ για ασφάλισή του 3.050,00€
Υπολογισμός φόρου
Ο φορολογούμενος αυτός φορολογείται ως εντασσόμενος στην μισθωτή εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 στ’ και φορολογείται στην κλίμακα μισθωτών, δικαιούμενος να αφαιρέσει μόνο τις ασφαλιστικές του εισφορές.
Καθαρό φορολογητέο 15000,00- 3050,00= 11950,00€.
11950,00 επί 22%= 2.629,00 μείον την μείωση του άρθρου 16, 2.100,00€, οφειλόμενος φόρος 529,00€.
Τα λοιπά έξοδα που ορθώς έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία δεν αναγνωρίζονται για την φορολογία εισοδήματος λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 12 παρ. 2 περ. στ΄ του ΚΦΕ.
Προκαταβολή φόρου δεν υπολογίζεται δεδομένου ότι είναι το μοναδικό του εισόδημα και θεωρείται από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 69 παρ.2  περ.β  του ΚΦΕ). Βλέπετε πίνακα με μείωση φόρου στο άρθρο 16 θέμα 1.  

 

Άσκηση με λύση

Μισθωτός στο δημόσιο λαμβάνει στο 2014 ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές
1.800€ και οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων είναι 200€ το μήνα.
α) Ποιος είναι ο μηνιαίος φόρος και η μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης που πρέπει να
παρακρατούνται;

 

Λύση

Άσκηση με λύση

α) Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.600 € (σταθερές για όλους τους μήνες).Για δώρο Πάσχα λαμβάνει καθαρές αποδοχές το ποσό των 800€, για επίδομα αδείας 800€ και για δώρο Χριστουγέννων το ποσό των 1.600€

Ποιός είναι ο μηνιαίος φόρος και η μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης που πρέπει να παρακρατεί η υπηρεσία του;

β) Στον ανωτέρω μισθωτό τον μήνα Σεπτέμβριο καταβλήθηκε έκτακτο εφάπαξ

3.500 €.

Ποιος θα είναι ο φόρος και η εισφορά αλληλεγγύης που θα παρακρατηθούν το μήνα Σεπτέμβριο;

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο Δέλλιος Αθανάσιος στο 2014 είχε καθαρές αποδοχές από μισθωτή εργασία 24.000,00€, φόρο που αναλογεί 3.480,00€ , φόρο που παρακρατήθηκε 3.427,80€ και παρακρατηθείσα εισφορά αλληλεγγύης 480,00€

Προσκόμισε αποδείξεις οικογενειακών δαπανών 2.400,00€.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
  1. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014.

Λύση

Άσκηση με λύση

Υποθέτουμε στο παράδειγμα αυτό ότι ο φορολογούμενος Δέλλιος Αθανάσιος έχει τα ποσά του 3ου παραδείγματος με μόνη διαφορά ότι δεν προσκομίζει αποδείξεις οικογενειακών δαπανών.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

H ατομική επιχείρηση του Νίκου Γεωργιάδη στις 31-12-2014 είχε τα παρακάτω στοιχεία:

ΑΓΟΡΕΣ

Αγορές εμπορευμάτων εσωτ250.000€
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 
Χονδρικές πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού900.000€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Απογραφή έναρξης (1-1-2014)200.000€
Απογραφή λήξης (31-12-2014) ΔΑΠΑΝΕΣ70.000€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΟ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού60.000
Αμοιβές και έξοδα τρίτων50.000
Παροχές τρίτων70.000
Φόροι-τέλη20.000
Διάφορα έξοδα60.000
Τόκοι και συναφή έξοδα40.000
Αποσβέσεις παγίων90.000
ΣΥΝΟΛΟ390.000

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να  προσδιορισθεί  το  καθαρό  κέρδος  και να συμπληρωθεί    η 2η σελίδα του εντύπου Ε3 για την χρήση 2014.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ωδείο τηρεί απλογραφικά βιβλία. Στο 2014 είχε τα παρακάτω στοιχεία:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Έσοδα παροχής υπηρεσιών                              55.000

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΟ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού10.000
Αμοιβές και έξοδα τρίτων5.000
Παροχές τρίτων3.000
Φόροι-τέλη2.000
Διάφορα έξοδα7.000
Τόκοι και συναφή έξοδα2.000
Αποσβέσεις παγίων1.000
ΣΥΝΟΛΟ30.000

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να προσδιορισθεί το καθαρό κέρδος και να συμπληρωθεί η 2η σελίδα του εντύπου Ε3 για την χρήση 2014.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Μικτή επιχείρηση ( εμπορίας και παροχής υπηρεσιών) έχειαντικείμενο
εργασιών: 1) Έμπορος ωρολογίων – πώληση λιανική – και  
2) Επιδιορθωτής ωρολογίων  
Για τη χρήση 2014 είχε τα παρακάτω στοιχεία:  
Τήρησε βιβλία απλογραφικά Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων   75.000€
Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων 82.000€
Αγορές εμπορευμάτων εσωτ 210.000€
Πωλήσεις λιανικές εμπορευμάτων 300.000€
Επισκευές ωρολογίων 53.000€
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣΕΜΠΟΡΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αμοιβές Προσωπικού69.0009.000
Αμοιβές & Έξοδα τρίτων6.2003.000
Παροχές Τρίτων               3.000                           1.500            
Διάφορα έξοδα               6.500                           2.500            
Τόκοι & συν. Έξοδα1.5001.000
Αποσβέσεις παγίων               8.800                           3.000            
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ95.00020.000

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να συμπληρωθεί η 2η σελίδα του εντύπου Ε3 για την χρήση 2014

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Η   επιχείρηση   «ΚΑΡΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»  στις      31-12-2014 είχε τα παρακάτω στοιχεία:

ΑΓΟΡΕΣ Αγορές εμπορευμάτων εσωτ  300.00€
Αγορές παγίων150.00€
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων200.00€
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ Χονδρικές πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού  400.00€
Λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού500.00€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Απογραφή έναρξης εμπορευμάτων (1-1-2014)  400.000€
Απογραφή λήξης εμπορευμάτων (31-12-2014)300.00€
Η δραστηριότητα που ασκεί είναι «γεωργικών φαρμάκων έμπορος» 
ΔΑΠΑΝΕΣ                                                            
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΟ 
 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού60.000 
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων40.000 
 Παροχές τρίτων30.000 
 Φόροι-τέλη10.000 
 Διάφορα έξοδα30.000 
 Τόκοι και συναφή έξοδα20.000 
 Αποσβέσεις παγίων10.000 
 ΣΥΝΟΛΟ200.000 
     

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να  προσδιορισθεί  το  καθαρό  κέρδος  και να συμπληρωθεί    η 3η σελίδα του εντύπου Ε3 για την χρήση 2014.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο Οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας την 2-1-1990 στην Καβάλα και είναι 55 ετών. Για το 2014 έχει τα εξής δεδομένα :

Ακαθάριστα έσοδα από ιδιωτική πελατεία35.000 €
Ακαθάριστα έσοδα από επιτηδευματίες35.000 €
Παρακρατηθείς φόρος από επιτηδευματίες . 35.000 Χ 20% =7.000 €
Αμοιβές προσωπικού15.000 €
Αμοιβές & έξοδα τρίτων3.000 €
Παροχές τρίτων2.000 €
Διάφορα έξοδα1.000 €
Τόκοι1.500 €
Αποσβέσεις παγίων2.500 €
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 
1) Να ευρεθεί το φορολογητέο εισόδημα 
2) Να συμπληρωθεί το εντύπο Ε3 
3) Να γίνει η εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014 . 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ιατρός με βοηθητικό προσωπικό που τηρεί απλογραφικά βιβλία στη χρήση 2014 είχε  τα εξής δεδομένα:

Ακαθάριστα έσοδα από ιδιωτική πελατεία                                              50.000 €

Ακαθάριστα έσοδα από δημόσιο-ασφαλιστικά ταμεία                               30.000 €

Αμοιβές  προσωπικού                                                                        20.000 €

Αμοιβές & έξοδα τρίτων                                                                     15.000 €

Παροχές τρίτων                                                                                 3.000 €

Διάφορα  έξοδα                                                                                 4.000 €

Τόκοι                                                                                              2.000 €

Αποσβέσεις παγίων                                                                           11.000 €

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να προσδιοριστούν τα καθαρά κέρδη  λογιστικά και να συμπληρωθεί η 2η σελίδα του εντύπου Ε3 για την χρήση 2014.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο φορολογούμενος Αραπίδης Θεμιστοκλής έχει την ατομική εμπορική του επιχείρηση στην πόλη των Σερρών(Μεραρχίας 30). Είναι ηλικίας 30 ετών και έκανε έναρξη εργασιών την 2-1-2004. Το αντικείμενο των εργασιών του είναι «πώληση ανδρικών ενδυμάτων και τηρεί απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

Στις 31-12-2014 είχε τα παρακάτω στοιχεία:

ΑΓΟΡΕΣ

Αγορές                                   εμπορευμάτων                                   εσωτ

140.00

0€

Εισαγωγές εμπορευμάτων                                                     100.000€

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Έμπορος ανδρικών ενδυμάτων πώληση λιανική                       350.000€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Απογραφή                                                                  έναρξης(1-1-2014)

80.00

0€

Απογραφή                                 λήξης                                 (31-12-2014)

70.00

0€

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΟ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού21.000
Αμοιβές και έξοδα τρίτων5.000
Παροχές τρίτων5.000
Φόροι-τέλη10.000
Διάφορα έξοδα5.000
Τόκοι και συναφή έξοδα10.000
Αποσβέσεις παγίων15.000
ΣΥΝΟΛΟ71.000

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε3
 2. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 3. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΤ.Κ:  111.41
ΟΝΟΜΑ :       ΙΩΑΝΝΗΣ΅ΠΟΛΗ-ΧΩΡΙΟ: ΑΘΗΝΑ
ΟΝΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:   ΧΡΗΣΤΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟ:210-2025987
ΑΡ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΕ215478ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:6982913254
ΑΦΜ:                   032145157 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
ΟΔΟΣ: Λ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
ΑΡΙΘΜΟΣ: 33 

ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ  ΑΠΟΔΟΧΕΣΙ.Κ.ΑΚΡΑΤΗΣΗΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣΕΚΤ. ΕΙΣΦ ΑΛΛΗΛΕΓΓ Ν3986/11
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ12.815,162.114,4 8256,342.370,8210.444,34704,67694,10,00
         
          

ΕΠΙΣΗΣ KΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  /01/06/2013 ΕΩΣ 30/9/2013 ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ  1.368,00  ΕΥΡΩ

ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  ΣΤΗΝ  ΟΔΟ  Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  33 (ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ- Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ – ΤΑΥΓΕΤΟΥ)  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δ.Ε.Η :123456789 ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ  ΤΡΙΤΟ ΟΡΟΦΟ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 65 Τ.Μ, ΑΝΗΚΕΙ  ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100 % ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ , ΚΑΤΟΙΚΕΙ  ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ  ΤΟ  Ι.Χ  ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΥΑΖ    ΑΡΙΘΜΟ:3265    ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ:  1,388    ΜΗΝΕΣ  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ:  12   ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ: 100%   ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  2001)  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  350,00  ΕΥΡΩ

ΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ :  328,18  ΕΥΡΩ

ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ  ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (22% )

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ  ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο φορολογούμενος Αγγελίδης Γεώργιος κατοικεί στις Σέρρες(Πλάτωνος 2, αρ.παροχης 824546778,65τ.μ,2ος όροφος) και έχει τα ακίνητα που περιγράφονται παρακάτω. Στο φορολογικό έτος 2014 εισέπραξε τα ποσά από τους ενοικιαστές που αναφέρονται παρακάτω:

1)

  
ΤοποθεσίαΜεραρχίας 12
Θέση (ισογ,1ος κτλ)Ισόγειο
Χρήση (κατ,διαμ, αγρός κτλ)Επαγγελματική στέγη
Επιφάνεια48 τ.μ
Αριθμός παροχής ρεύματος824546746
ΕνοικιαστήςΠαπαδόπουλος Γεώργιος
Μηνιαίο ενοίκιο400
Διάρκεια12
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100

2)

  
ΤοποθεσίαΜεραρχίας 30
Θέση (ισογ,1ος κτλ)Ισόγειο
Χρήση (κατ,διαμ, αγρός κτλ)Επαγγελματική στέγη
Επιφάνεια22 τ.μ
Αριθμός παροχής ρεύματος824723581
ΕνοικιαστήςΑντωνόπουλος Νίκος
Μηνιαίο ενοίκιο250
Διάρκεια12
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100

3)

  
ΤοποθεσίαΣπετσών 13
Θέση (ισογ,1ος κτλ)1ος
Χρήση (κατ,διαμ, αγρός κτλ)Οικία
Επιφάνεια70 τ.μ
Αριθμός παροχής ρεύματος824624874
ΕνοικιαστήςΓεωργίου Άννα
Μηνιαίο ενοίκιο300
Διάρκεια12
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100

4)

  
ΤοποθεσίαΎδρας 23
Θέση (ισογ,1ος κτλ)4ος
Χρήση (κατ,διαμ, αγρός κτλ)Οικία
Επιφάνεια40 τ.μ
Αριθμός παροχής ρεύματος824512358
ΕνοικιαστήςΜιχαηλίδης Αστέριος
Μηνιαίο ενοίκιο220
Διάρκεια12
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100

5)

  
ΤοποθεσίαΝέος Σκοπός Α/Τ 251
Θέση (ισογ,1ος κτλ)Ισόγειο
Χρήση (κατ,διαμ, αγρός κτλ)Αγρός
Επιφάνεια5000 τ.μ
Αρδευόμενο ή Μη αρδευόμενοΑρδευόμενο
Αριθμός παροχής ρεύματοςΜη Ηλεκτροδοτούμενο
ΕνοικιαστήςΖωίδης Αθανάσιος
Ετήσιο ενοίκιο244,20
Διάρκεια12
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100

6)

  
ΤοποθεσίαΝέος Σκοπός Α/Τ 2316
Θέση (ισογ,1ος κτλ)Ισόγειο
Χρήση (κατ,διαμ, αγρός κτλ)Αγρός
Επιφάνεια8000 τ.μ
Αρδευόμενο ή Μη αρδευόμενοΜη Αρδευόμενο
Αριθμός παροχής ρεύματοςΜη Ηλεκτροδοτούμενο
ΕνοικιαστήςΖωίδης Αθανάσιος
Ετήσιο ενοίκιο130,56
Διάρκεια12
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100

7)

  
ΤοποθεσίαΝέος Σκοπός Α/Τ 614
Θέση (ισογ,1ος κτλ)Ισόγειο
Χρήση (κατ,διαμ, αγρός κτλ)Αγρός
Επιφάνεια3500 τ.μ
Αρδευόμενο ή Μη αρδευόμενοΑρδευόμενο
Αριθμός παροχής ρεύματοςΜη Ηλεκτροδοτούμενο
ΕνοικιαστήςΖωίδης Αθανάσιος
Ετήσιο ενοίκιο171,00
Διάρκεια12
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε2
 2. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 3. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014

Λύση

Άσκηση με λύση

Φορολογούμενος άγαμος στο 2014 είχε τα παρακάτω στοιχεία:

 1. κύρια κατοικία (μονοκατοικία) 300τ.μ με τιμή ζώνης 5.100€
 2. δευτερεύουσα κατοικία 200 τ.μ (διαμέρισμα )με τιμή ζώνης 800€.
 3. ένα αυτοκίνητο ΕΡΒ 6031, 1700 κ.ε με έτος πρώτης κυκλοφορίας 2013.
 4. μηχανοκίνητο ταχύπλοο σκάφος 15 μέτρων με έτος νηολόγησης το 2013
 5. μία δεξαμενή κολύμβησης εξωτερική 70 τ.μ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να ευρεθεί η ετήσια δαπάνη διαβίωσης

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Φορολογούμενος άγαμος στο 2014 έχει τα παρακάτω στοιχεία:

α) Ένα αεροσκάφος με κινητήρα κοινό ,εσωτερικής καύσης 237 ίππων β) Μία δεξαμενή κολύμβησης εσωτερική 74 μέτρων

γ) Ένα Ε.Ι.Χ 2500 κ.ε με έτος 1ης κυκλοφ το 2010.

Δ )Ένα σκάφος μηχανοκίνητο με χώρο ενδιαίτησης 15 μέτρων με έτος 1ης νηολόγησης το 2013

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να ευρεθεί :

 1. Το φορολογητέο εισόδημα
 2. Εάν υποθέσουμε ότι ο πιο πάνω φορολογούμενος με τα ίδια στοιχεία έχει και εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 240.000 €. Να ευρεθεί το φορολογητέο εισόδημα.
3) Εάν ο φορολογούμενος δεν έχει το εισόδημα από εμπορικές αλλά έχει: 
εισόδημα που απαλλάσσεται της φορολογίας30.000€
χρηματικό ποσό από διάθεση περιουσιακών στοιχείων190.000€
και ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε Να ευρεθεί το φορολογητέο εισόδημα για το 2014.15.000€

Λύση

Άσκηση με λύση

Φορολογούμενος είχε στη χρήση 2014 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 100.000,00 € .Η σύζυγός του είχε εισόδημα από μισθωτή εργασία 40.000,00€. Η σύζυγος είχε ακόμη ένα αυτοκίνητο με αντικειμενική δαπάνη

10.400,00€ ένα σκάφος με αντικειμενική δαπάνη 80.000,00€ και μια πισίνα με αντικειμενική δαπάνη 29.200,00€.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να προσδιορισθεί η συνολική αντικειμενική δαπάνη για το 2014 και το φορολογητέο εισόδημα για τους δύο συζύγους.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο φορολογούμενος Χατζής Δημήτριος υποβάλλει την φορολογική του δήλωση στην Ζ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . Η διεύθυνσή του είναι ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -3ος όροφος -90 τ.μ με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100% και τιμή ζώνης 1.500€.

Έχει ένα αυτοκίνητο 1.200 κ.ε με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΕ 6632 και με έτος 1ης κυκλοφορίας το 2000.

Δεν έχει καθόλου εισοδήματα ,είναι άνεργος και είναι γραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Επισύναψε αποδείξεις οικογενειακών δαπανών 3.000,00€

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 2. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014.

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο φορολογούμενος Δερμιτζάκης Απόστολος υποβάλλει την φορολογική του δήλωση στην ΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . Η διεύθυνσή του είναι ΠΛΑΣΤΗΡΑ  15 ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -3ος όροφος -90 τ.μ με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100% και τιμή ζώνης 1.500€.

Έχει ένα αυτοκίνητο 1.200 κ.ε, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΧ 1474 και με έτος 1ης

κυκλοφορίας το 2000.

Δεν έχει καθόλου εισοδήματα ,είναι άνεργος αλλά δεν είναι γραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Επισύναψε αποδείξεις οικογενειακών δαπανών 3.000,00€

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 2. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014.

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο Πουλίδης Κωνσταντίνος εισπράττει σύνταξη από Γερμανία . Διαμένει σε

ιδιόκτητο διαμέρισμα 70τ.μ στον 3ο όροφο της οδού Αγησιλάου 15-Δράμα. Η τιμή ζώνης είναι 1.000€. Ο αριθμός παροχής ΔΕΗ διαμερίσματος είναι 225125471.

Στο 2014 το ποσό της σύνταξής του ήταν 14.000,00€,

Στο έντυπο Ε1 καταχώρησε αποδείξεις οικογενειακών δαπανών 4.000,00€.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 2. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014.

Λύση

Άσκηση με λύση

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 21ο  

Ο Καρακίτσιος Δημήτριος διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα 100τ.μ στον 1ο όροφο της οδού Αγαμέμνονος 10 στην Καβάλα. Η τιμή ζώνης είναι 1.000€ και ο αριθμός παροχής ΔΕΗ διαμερίσματος 369824128. Έχει αναπηρία 70%.

Στο 2014 έχει καθαρές αποδοχές από μισθωτή εργασία 15.000,00€, φόρο που αναλογεί 1.200,00€ , φόρο που παρακρατήθηκε 1.182,00€ και παρακρατηθείσα εισφορά αλληλεγγύης 150,00€.

Στην φορολογική του δήλωση (έντυπο Ε1) καταχώρησε αποδείξεις οικογενειακών δαπανών 6.000,00€.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 2. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014.

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο Πάσχος Νικόλαος είναι συνταξιούχος του δημοσίου

Στο έτος 2013 είχε πάρει για πρώτη φορά κύρια σύνταξη αλλά όχι επικουρική. Η βεβαίωση αποδοχών στο 2013 περιελάβανε τα εξής στοιχεία:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 12.995,21 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 447,90 ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ 12.547,31 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 681,44 ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ 671,22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 60,00    

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΟΝΟΜ/ΜΟ:ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στο έντυπο Ει καταχώρησε το ποσό 5.000,00 οικογενειακών δαπανών.

Στο έτος 2014 καταβληθήκαν η επικουρική σύνταξη και τα αναδρομικά της επικουρικής για το 2013.

Η βεβαίωση αποδοχών της επικουρικής σύνταξης του έτους 2014 περιελάβανε τα εξής στοιχεία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΟΝΟΜ/ΜΟ:ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕ Ο ΠΟΣΟΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕ ΙΣ ΦΟΡΟΣ
20141938,96100,7799,26
2013-αναδρομικά2040,96102,05100,52
ΣΥΝΟΛΑ3979,92202,82199,78

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

Να γίνει εκκαθάριση για το έτος 2013 και επανεκκαθάριση για το ίδιο έτος μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο Αντωνίου Δημήτριος του Θεοδώρου με ΑΦΜ 066219307 υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση στην Α ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. Η διεύθυνσή του είναι Μεραρχίας 30 Σέρρες.(τιμή ζώνης 2.500). Ο αριθμός παροχής είναι 824917919.

Η σύζυγός του είναι η Γάτσου Βασιλική του Θεοχάρη με ΑΦΜ 024330124. Το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούν είναι του Αντωνίου είναι στο 3Ο όροφο

120 τ.μ και διαμένουν όλη τη χρονιά σ΄αυτό το διαμέρισμα.(Αντικειμενική δαπάνη κύριας κατοικίας 5.800€)

Έχουν 2 παιδιά τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη που γεννήθηκαν το 2000 και 2001(με ΑΜΚΑ 13049701325 και 14059810205 αντίστοιχα) και πηγαίνουν στο γυμνάσιο .

Ο Αντωνίου για το 2014 έχει καθαρό εισόδημα από μισθωτή εργασία 30.000,00€

Ο Αντωνίου έχει αποδείξεις οικογενειακών δαπανών 9.000,00€

Η Γάτσου έχει καθαρό εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση 28.000,00 €. Τα ακαθάριστα έσοδα ήταν 150.000,00€. Η έδρα της επιχείρησής της είναι στην πόλη των Σερρών. Η ηλικία της είναι 40 ετών και η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης είναι 2-1-2002.

Ο Αντωνίου έχει εισόδημα 5.000,00€ από ενοίκιο διαμερίσματος που είναι επιφάνειας 320 τ.μ

Η Γάτσου έχει εισόδημα από ενοίκιο καταστήματος 4.000,00 €.

Έχουν ένα αυτ/το ΕΡΒ 4356 με 1600 κυβικά εκατοστά που η άδεια πρώτης κυκλοφορίας είναι το 2012 και το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 50%-50%

(αντικειμενική δαπάνη 3.200,00-3.200,00)

Ο Αντωνίου έκανε μία δωρεά σε ιερό ναό 2.500€.

Η βεβαίωση αποδοχών του Αντωνίου έχει φόρο που αναλογεί 5.900,00€, φόρο παρακρατηθέντα 5.811,50 € και παρακρατηθείσα εισφορά αλληλεγγύης 600,00€

Η προκαταβολή προηγούμενου έτους για την Γάτσου ήταν 950,00 €

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 2. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014.

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο Δημητριάδης Ανέστης με ΑΦΜ 053590771 και ΔΟΥ Α Σερρών, διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα 100τ.μ στον 3ο όροφο της οδού Κωστοπούλου 12-Σέρρες. (Η τιμή ζώνης είναι 2.500€) και αριθμό παροχής 831882821.

Στο 2014 έχει καθαρές αποδοχές από μισθωτή εργασία 32.000,00€, φόρο που αναλογεί 6.740,00€ , φόρο που παρακρατήθηκε 6.638,90€ και παρακρατηθείσα εισφορά αλληλεγγύης 640,00€

Στην φορολογική του δήλωση (έντυπο Ε1) καταχώρησε και επισύναψε τις αποδείξεις των εξής δαπανών: ιατρικά 2.000,00€ που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία και δωρεές σε ιερό ναό 1.150,00€.

Προσκόμισε αποδείξεις οικογενειακών δαπανών 8.000,00€. ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 2. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014.

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο φορολογούμενος Καρράς Δημήτριος με ΑΦΜ 024330124 υποβάλλει την φορολογική του δήλωση στην Α ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. Η διεύθυνσή του είναι Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 12 Σέρρες -3ος όροφος -120 τ.μ –με ποσοστό συνιδιοκτησίας με την σύζυγό του 50%-50% και τιμή ζώνης 2.500€. Ο αριθμός παροχής είναι 832541483.

Ο Καρράς Δημήτριος έχει την ατομική εμπορική του επιχείρηση στην πόλη των Σερρών. Είναι ηλικίας 45 ετών και έκανε έναρξη εργασιών την 2-1-2004.

Το καθαρό του εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι 30.000,00€ και τα ακαθάριστα έσοδα 150.000€.Εχει ακαθάριστο εισόδημα από τα παρακάτω ακίνητα :από ένα διαμέρισμα 120τ.μ  3.600,00€, από ένα κατάστημα 12.000,00€  και από ένα αγρό 240,00€. Στο 2014 κατέβαλε για δαπάνες συντήρησης του διαμερίσματος και του καταστήματος το ποσό των 11.040,00€

Η βεβαίωση αποδοχών της συζύγου του, Αναγνώστου Μαρίας, με ΑΦΜ 066219307 έχει τα παρακάτω στοιχεία: καθαρές αποδοχές από μισθωτή εργασία 20.020,00€, φόρο που αναλογεί 2.304,40€ , φόρο που παρακρατήθηκε 2.269,83€ και παρακρατηθείσα εισφορά αλληλεγγύης 400,40€

Η σύζυγος προσκομίζει αποδείξεις οικογενειακών δαπανών 5.005,00€.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 2. Να γίνει εκκαθάριση φόρου για την χρήση 2014

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο φορολογούμενος Αναγνώστου Δημήτριος με ΑΦΜ 112 6 229 ασκεί ατομική εμπορική επιχείρηση, τηρεί απλογραφικά βιβλία και είναι φορολογούμενος της Α ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

Από το έντυπο Ε3 της χρήσης 2014 (δελτίο των οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών) προκύπτει ότι τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης είναι 20.000,00 € και τα ακαθάριστα έσοδα 150.000,00€.

Ο Αναγνώστου Δημήτριος διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα 100 τ.μ με τιμή ζώνης 850 € στην οδό Κωστοπούλου 3 – 3ος όροφος στις Σέρρες . Ο  αριθμός παροχής ρεύματος είναι 856315385.

Χρησιμοποιεί ως δευτερεύουσα κατοικία ένα διαμέρισμα 0 τ.μ του οποίου η τιμή ζώνης είναι 1.550€ στη Θεσσαλονίκη Αγίου Δημητρίου 10-2ος όροφος . Ο αριθμός παροχής ρεύματος είναι 230260290.

Έχει ένα αυτοκίνητο 2.500 κ.ε με αριθμό κυκλοφορίας ΕΡΝ 883 και  έτος  πρώτης κυκλοφορίας το 2011.

Έχει ένα σκάφος 10 μέτρων,με χώρο ενδιαίτησης, με έτος πρώτης νηολόγησης το 2011 και αριθμό-λιμάνι νηολογίου 134/ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η προκαταβολή φόρου προηγούμενου έτους ήταν 2.000,00€.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 2. Να γίνει η εκκαθάριση φόρου για το φορολογικό έτος 2014.

Εάν η συνολική αντικειμενική δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα να υποτεθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει κάποιο στοιχείο που να μειώνει την ετήσια αντικειμενική δαπάνη.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο Καραδήμος Δημήτριος με ΑΦΜ 043531148 είναι φορολογούμενος της Α ΔΟΥ Σερρών και διαμένει στην Νιγρίτα.

Καλλιεργεί 350 στρέμματα από τα οποία τα 50 τα ενοικιάζει από διαφόρους .

Οι καλλιέργειές του είναι στη Νιγρίτα και είναι οι παρακάτω:

Α/ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΑΡΙΘ ΣΤΡΕΜ 
1Αραβόσιτος100Αρδευόμενο
2Βαμβάκι80Αρδευόμενο
3Σίτος σκληρός160Μη αρδευόμενο
4Ελιές10Μη αρδευόμενο
 ΣΥΝΟΛΟ350 

Πλήρωσε στο έτος 2014 για ενοίκια αγρών τα παρακάτω ποσά

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΦΜΑΡΙΘ ΣΤΡΕΜΠΟΣΟ
ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ00000000010200,00
ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ0000000005100,00
ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ00000000035700,00
ΣΥΝΟΛΑ 501.000,00

 λες οι δαπάνες στη χρήση 2014 ήταν οι παρακάτω :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΟ
Σπόροι5.000
Λιπάσματα6.000
Γεωργικά φάρμακα10.000
ΤΟΕΒ3.000
Ενοίκια1.000
Ημερομίσθια8.000
Πετρέλαιο κίνησης2.000
Αλωνιστικά1.000
Αμοιβή λογιστή500
Αποσβέσεις μηχανημάτων  3.500
  
Σύνολο δαπανών  40.000

Από τις πωλήσεις όλων των αγροτικών προϊόντων εισέπραξε το ποσό των 55.000€

Ο Καραδήμος Δημήτριος διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα  0  τ.μ  με  τιμή ζώνης 600 € στην οδό Μακεδονίας 20 -1ος όροφος στη Νιγρίτα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος είναι 895150600.

Έχει ένα αυτοκίνητο 1.000 κ.ε με αριθμό κυκλοφορίας ΕΡΝ 6541 και έτος πρώτης κυκλοφορίας το 199 .

Εισέπραξε 3.000,00€ καθαρό ποσό από τόκους καταθέσεων και 2.000,00€ από επιδοτήσεις μη συνδεδεμένες με την παραγωγή.

Η προκαταβολή προηγούμενου έτους ήταν 1.000,00€.

Η σύζυγός του Παπαδοπούλου Ελένη με ΑΦΜ 04 462688 προσκομίζει για την φορολογική τους δήλωση την βεβαίωση αποδοχών με τα παρακάτω στοιχεία:

Καθαρές αποδοχές22.192, 2
Φόρος που αναλογεί2.882,40
Φόρος που παρακρατήθηκε2.839,16
Παρακρατηθείσα εισφορά αλληλεγγύης443,85

Έχουν συγκεντρώσει 6.000,00€ αποδείξεις οικογενειακών δαπανών για να έχει η σύζυγος το επί πλέον αφορολόγητο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε1
 2. Να γίνει η εκκαθάριση φόρου για το φορολογικό έτος 2014.

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο έμπορος ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 012795274 τηρεί για την επιχείρησή του διπλογραφικά βιβλία). Τα δεδομένα των βιβλίων στο τέλος της χρήσης 2014 είναι τα παρακάτω:

ΑΓΟΡΕΣ

Αγορές εμπορευμάτων εσωτ 400.000€

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων 300.000€

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Χονδρικές πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού 500.000€

Λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού 600.000€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Απογραφή έναρξης εμπορευμάτων (1-1-2014) 500.000€

Απογραφή λήξης εμπορευμάτων (31-12-2014) 400.000€

Η δραστηριότητα που ασκεί είναι «γεωργικών φαρμάκων έμπορος»

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΟ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού70.000
Αμοιβές και έξοδα τρίτων20.000
Παροχές τρίτων30.000
Φόροι-τέλη10.000
Διάφορα έξοδα40.000
Τόκοι και συναφή έξοδα20.000
Αποσβέσεις παγίων30.000
ΣΥΝΟΛΟ220.000

Στις αμοιβές προσωπικού περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές 2.200€ που δεν έχουν καταβληθεί.

Στους φόρους τέλη συμπεριλαμβάνεται φόρος 1.500€ μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος

Διαμένει στις Σέρρες σε ιδιόκτητο διαμέρισμα 100 τ.μ με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100% ,στην οδό Ανατολικής Θράκης 12 -3ος όροφος με τιμή ζώνης 700€. Ο αριθμός παροχής ρεύματος είναι 890700100.

Η προκαταβολή φόρου προηγούμενου έτους ήταν 5.000€.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε3
 2. Να συνταχθεί η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης 3 ) Να συνταχθεί το έντυπο Ε1

4) Να γίνει η εκκαθάριση φόρου για το φορολογικό έτος 2014.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο φορολογούμενος Ζωιτσάς Γεώργιος έχει τα ακίνητα που περιγράφονται παρακάτω.

1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 
ΝομόςΘεσσαλονίκης
Δήμος ή ΚοινότηταΘεσσαλονίκης
Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμαΘεσσαλονίκης
Οδός – ΑριθμόςΔιστόμου 55
ΠρόσοψηΔιστόμου 55
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΠαπάφη
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΚανάρη
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγ 
Πλήθος προσόψεων1
Ένδειξη ΑΠΑΑ1. Εντός ΑΠΑΑ
Κατηγορία ακινήτου1.Κατοικία ή διαμέρισμα
Όροφος4
Επιφάνεια – τιμή ζώνης95 τ.μ – 1.400€
Έτος κατασκευής1992
Είδος εμπράγματος δικαιώματος1. Πλήρης κυριότητα
Ποσοστό συνιδιοκτησίας50
Το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο; (Ναι/όχι )Ναι
Αριθμός παροχής ρεύματος221451951

2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 
ΝομόςΘεσσαλονίκης
Δήμος ή ΚοινότηταΘεσσαλονίκης
Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμαΘεσσαλονίκης
Οδός – ΑριθμόςΠάρνηθος 16
ΠρόσοψηΠάρνηθος 16
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΤζουμαγιάς
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΧαρίση Θ.
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΥμηττού
Πλήθος προσόψεων1
Ένδειξη ΑΠΑΑ1. Εντός ΑΠΑΑ
Κατηγορία ακινήτου1.Κατοικία ή διαμέρισμα
Όροφος3
Επιφάνεια– τιμή ζώνης69 τ.μ -1.450€
Έτος κατασκευής1969
Είδος εμπράγματος δικαιώματος1. Πλήρης κυριότητα
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100
Το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο; (Ναι/όχι )Ναι
Αριθμός παροχής ρεύματος228532145

3)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 
ΝομόςΘεσσαλονίκης
Δήμος ή ΚοινότηταΘεσσαλονίκης
Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμαΘεσσαλονίκης
Οδός – ΑριθμόςΛιτοχώρου 4
ΠρόσοψηΛιτοχώρου 4
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΔοιράνης
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΙωαννίνων
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΠερδίκα
Πλήθος προσόψεων1
Ένδειξη ΑΠΑΑ1. Εντός ΑΠΑΑ
Κατηγορία ακινήτου1.Κατοικία ή διαμέρισμα
Όροφος1
Επιφάνεια– τιμή ζώνης32,76 τ.μ -1.550€
Έτος κατασκευής1966
Είδος εμπράγματος δικαιώματος1. Πλήρης κυριότητα
Ποσοστό συνιδιοκτησίας50
Το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο; (Ναι/όχι )Ναι
Αριθμός παροχής ρεύματος223584152

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε9.
 • Να υπολογισθεί ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων(ΕΝ.Φ.Ι.Α).

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο φορολογούμενος Αβραμίδης Νικόλαος έχει τα ακίνητα που περιγράφονται παρακάτω.

1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 
ΝομόςΣερρών
Δήμος ή ΚοινότηταΣερρών
Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμαΣερρών
Οδός – ΑριθμόςΜητροπολίτου Κωνσταντίνου 2
ΠρόσοψηΜητροπολίτου Κωνσταντίνου 2
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΚύπρου
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΠρ Χριστοφόρου
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγΠαπαπαύλου
Πλήθος προσόψεων1
Ένδειξη ΑΠΑΑ1. Εντός ΑΠΑΑ
Κατηγορία ακινήτου1.Κατοικία ή διαμέρισμα
Όροφος4
Επιφάνεια– τιμή ζώνης110 τ.μ -450€
Έτος κατασκευής1986
Είδος εμπράγματος δικαιώματος1. Πλήρης κυριότητα
Ποσοστό συνιδιοκτησίας60
Το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο; (Ναι/όχι )Ναι
Αριθμός παροχής ρεύματος824923517

2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 
ΝομόςΣερρών
Δήμος ή ΚοινότηταΝιγρίτης
Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμαΝιγρίτης
Οδός – Αριθμός 
Πρόσοψη 
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγ 
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγ 
Υπόλοιποι δρόμοι οικοδομικού τετραγ 
Πλήθος προσόψεων 
Ένδειξη ΑΠΑΑ2. Εκτός ΑΠΑΑ
Κατηγορία ακινήτου2. Μονοκατοικία
Όροφος0
Επιφάνεια– τιμή ζώνης64 τ.μ -1.200€
Έτος κατασκευής1954
Είδος εμπράγματος δικαιώματος1. Πλήρης κυριότητα
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100
Επιφάνεια οικοπέδου350 τ.μ
Είδος εμπράγματος δικαιώματος1. Πλήρης κυριότητα
Ποσοστό συνιδιοκτησίας100
Συνολική    επιφάνεια    κτισμάτων    στο οικόπεδο64 τ.μ
Το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο; (Ναι/όχι )Ναι
Αριθμός παροχής ρεύματος832145847

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:

 1. Να συνταχθεί το έντυπο Ε9
  1. Να υπολογισθεί ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων(ΕΝ.Φ.Ι.Α).

Λύση

Εισόδημα από «υπεραξία» μεταβίβασης κεφαλαίου

Μια σημαντική αλλαγή που επιφέρει ο νέος ΚΦΕ είναι η καθιέρωση ενός νέου γενικού κανόνα για φορολόγηση υπεραξίας (capital gains tax), που αντικαθιστά μια σειρά ειδικών διατάξεων που αφορούσαν μέχρι σήμερα εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές, υπεραξία από μεταβίβαση ομολόγων κλπ. Μόνη εξαίρεση από τη γενική διάταξη είναι ο καθορισμός ειδικών ρυθμίσεων για την υπεραξία από μεταβίβαση ακινήτων. Κοινά βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου είναι:

 • Η αυτοτελής φορολόγηση για φυσικά πρόσωπα (οι νέες διατάξεις δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα, όπου κάθε υπεραξία θεωρείται απλώς επιχειρηματικό κέρδος).
 • Δεν επιβάλλεται παρακράτηση με την εξαίρεση της υπεραξίας από ακίνητα, όπου ο φόρος παρακρατείται από το συμβολαιογράφο.
 • Κοινός φορολογικός συντελεστής 15%
 • Δυνατότητα μεταφοράς ζημιών για συμψηφισμό με μελλοντική “υπεραξία”.

2.4.1  Εισόδημα από υπεραξία λόγω μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 41)[1]

Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων με συντελεστή 15% στην υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία που δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ορίζεται ως υπεραξία η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης, η οποία λαμβάνεται αποπληθωρισμένη. Ως τιμή κτήσης λαμβάνεται το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή έχει καταβληθεί και σε περίπτωση μη ύπαρξης τιμήματος η αξία βάσει της οποίας προσδιορίστηκε ο ΦΜΑ κατά το χρόνο κτήσης. Αν η τιμή δεν μπορεί να προσδιοριστεί, είναι μηδενική. Ως τιμή πώλησης είναι πάντοτε το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο μεταβίβασης. 

Στον νέο ΚΦΕ προβλέπονται επίσης :

 • Η δυνατότητα μεταφοράς ζημίας (από πώληση ακινήτου)  επ’ αόριστον και η δυνατότητα συμψηφισμού της μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας.
 • Συντελεστές απομείωσης της υπεραξίας αναλόγως των ετών διακράτησης, και που φτάνουν στο 0,61 για ακίνητα που διακρατούνται πάνω από 25 χρόνια.
 • Δυνατότητα απαλλαγής της υπεραξίας, η οποία μετά την απομείωση δεν υπερβαίνει το ποσό των €25.000, εφόσον όμως ο φορολογούμενος  διακράτησε το ακίνητο για 5 τουλάχιστον έτη και δεν πραγματοποίησε άλλη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας εντός της περιόδου διακράτησης.

2.3.2  Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων (άρθρο 42)[2]

Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων με συντελεστή 15% στην υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ορισμένων τίτλων, καθώς και τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εφόσον δε συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα, και ειδικότερα σε μεταβιβάσεις που αφορούν σε:

α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά,

β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,

γ)  κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,

δ)  παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (τα οποία πλέον ορίζονται με αρκετά πιο ευρύ τρόπο από ό, τι ίσχυε μέχρι σήμερα στον ίδιο το νόμο).

Η τιμή πώλησης και κτήσης των μη εισηγμένων τίτλων μπορεί να προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους και όχι το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης. Αυτό συμβαίνει όταν τα ίδια κεφάλαια είναι υψηλότερα από το τίμημα κατά την πώληση ή χαμηλότερα από το τίμημα κατά την κτήση. Επίσης, προβλέπεται ότι όταν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική.

Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς ζημίας επ’ αόριστον και η δυνατότητα συμψηφισμού της μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας.

Σημ.:

 1. Αυτό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εδώ είναι ότι, με βάση το άρθρο 21 παρ. 3 του νέου ΚΦΕ, ως επιχειρηματική συναλλαγή θεωρείται «κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων, ενώ για ακίνητα η περίοδος είναι δύο χρόνια». Η ευρύτητα αυτής της διάταξης μπορεί να καταλήξει σε σοβαρές αμφισβητήσεις αν κάποιες πράξεις μεταβίβασης τίτλων (π.χ. 3 πωλήσεις εισηγμένων μετοχών σε ένα εξάμηνο) δεν υπάγονται στο φόρο υπεραξίας 15% αλλά αποτελούν επιχειρηματική δραστηριότητα, απαιτούν τήρηση βιβλίων κλπ και φορολογούνται με τον υψηλότερο συντελεστή που αφορά τη δραστηριότητα αυτή.
 2. Τέλος, ύστερα από την έκδοση του από 25.7.2013 και με αριθμ. πρωτ. Δ12Β1118717ΕΞ2013  εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών, δεν είναι σαφές αν ο φόρος υπεραξίας θα αφορά κάθε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται από 1.1.2014, ή μόνο αυτές που θα έχουν αποκτηθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

[1] Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (Ν 4172/2013)

1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή συμμετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στην έννοια του εισοδήματος του προηγούμενου εδαφίου εμπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης.

2. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη. Η τιμή κτήσης είναι το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή το πραγματικό τίμημα που καταβλήθηκε, όπως προκύπτει από κατάλληλα δικαιολογητικά ή το πραγματικό κόστος σε περίπτωση ανέγερσης κτίσματος, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίμημα, η αξία βάσει της οποίας προσδιορίστηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου ή κατοχής κατά το χρόνο κτήσης. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Η τιμή πώλησης είναι το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που περιέρχεται στην κατοχή τρίτου κτίσμα που έχει ανεγερθεί στο έδαφός του με δαπάνες του μισθωτή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, ως υπεραξία θεωρείται η αγοραία αξία του κτίσματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου μαζί με το συστατικό αυτού κτίσμα.

3. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 2, σε περίπτωση μεταβίβασης ψιλής κυριότητας ακινήτου, ως τιμή πώλησης που τεκμαίρεται ότι εισπράττει ο φορολογούμενος και ως τιμή κτήσης που τεκμαίρεται ότι καταβάλλει ο ψιλός κύριος νοείται η αγοραία αξία του ακινήτου μειωμένη κατά την αξία της επικαρπίας.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται επ’ αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με

την παράγραφο 2 ή 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η υπεραξία που προκύπτει σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους λαμβάνεται απομειούμενη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών απομείωσης:

Έτη διακράτησης    Από 1 έως 5Συντελεστής απομείωσης                    0,95
Πάνω από 5 έως 100,87
Πάνω από 10 έως 150,79
Πάνω από 15 έως 200,73
Πάνω από 20 έως 250,66
Πάνω από 250,61

6. Στην έννοια του όρου μεταβίβαση για την εφαρμογή του παρόντος περιλαμβάνονται τα εξής:

α) η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής δουλείας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή με τον όρο της εξώνησης,

β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας,

γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου,

δ) η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης,

ε) η απαλλοτρίωση ακινήτου,

στ) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού.

7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας:

α) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 882 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας λόγω μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης,

β) η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από τον εντολοδόχο,

γ) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου,

δ) η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις της παραγράφου 1,

ε) η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων.

8. Σε περιπτώσεις κτήσης ακίνητης περιουσίας αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, η τιμή κτήσης προσδιορίζεται κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς ή κατά το χρόνο κατάρτισης του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής.

9. Για τον καθορισμό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της χρησικτησίας, της προσωπικής δουλείας ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.

10. Η υπεραξία, απομειωμένη σύμφωνα με την παράγραφο 5, μέχρι του ποσού των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο φορολογούμενος διακράτησε το ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και δεν πραγματοποίησε άλλη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας εντός της περιόδου διακράτησης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι τιμές κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

[2] Μεταβίβαση τίτλων (Ν.4172/2013)

1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα:

α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά,

β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,

γ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,

δ) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

2. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 νοούνται:

α) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), και οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards)

που σχετίζονται με υποκείμενους τίτλους και ιδίως με:

1. κινητές αξίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία,

2. συναλλαγματικές ισοτιμίες,

3. επιτόκια ή αποδόσεις,

4. χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη,

5. εμπορεύματα,

6. ναύλους,

7. πιστωτική διαβάθμιση ή γεγονός,

8. ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές,

9. κλιματικές μεταβλητές,

10. εκπομπές ρύπων,

11. μεταβολές στην τιμή οποιουδήποτε οικονομικού, φυσικού, περιβαλλοντολογικού, στατιστικού ή άλλου μεγέθους ή γεγονότος (πλην αθλητικών γεγονότων), ή

12. άλλα παράγωγα μέσα.

β) Κάθε άλλη σύμβαση που προσιδιάζει στις ανωτέρω, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στο κατά πόσον προσδιορίζεται με αναφορά σε άλλους υποκείμενους τίτλους, είναι διαπραγματεύσιμη σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), υπόκειται σε εκκαθάριση με μετρητά διαθέσιμα ή φυσική παράδοση (πλην παραδόσεων λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και παραδόσεων που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς) ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά, η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα ή όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής. Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται επ’ αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο.

7. Για την υπεραξία που προκύπτει από εισφορά ενεργητικού, ανταλλαγή μετοχών, συγχώνευση ή διάσπαση κατ’ έφαρμογή των άρθρων 52, 53 και 54 ισχύουν οι ειδικές διατάξεις αυτών των άρθρων.

Φορολογικός συντελεστής

Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ TAXIS NET

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

Βιβλιογραφία

Δάπης Δ. (2015) Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Σέρρες

Χύτης Ε. (2015) Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι. ΤΕΙ Ηπείρου

Στεφάνου Κωνσταντίνος (2013), Λογιστική και Εμπορική Διαχείριση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εκδόσεις Στεφάνου Κωνσταντίνος,

Δρ. Νικόλαος Δ. Καρτάλης (2012), Μηχανογραφημένη Λογιστική, Εκδόσεις Καρτάλης Νικόλαος

Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Ν. Πρωτοψάλτης (2004), Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μηχανογραφημένη Λογιστική, εκδόσεις Εκδοτική Rosili Εμπορική – Μ.ΕΠΕ

Αθανασίου Δημήτριος (2015), Η σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση επιχειρήσεων, εκδόσεις Μούργκος Ιωάννης.

Στεφάνου Κωνσταντίνος (2013), Λογιστική και Εμπορική Διαχείριση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εκδόσεις Στεφάνου Κωνσταντίνος,

Δρ. Νικόλαος Δ. Καρτάλης (2012), Μηχανογραφημένη Λογιστική, Εκδόσεις Καρτάλης Νικόλαος

Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Ν. Πρωτοψάλτης (2004), Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μηχανογραφημένη Λογιστική, εκδόσεις Εκδοτική Rosili Εμπορική – Μ.ΕΠΕ

Αθανασίου Δημήτριος (2015), Η σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση επιχειρήσεων, εκδόσεις Μούργκος Ιωάννης.