Διοικητική Λογιστική

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

2011

1)  Τα λογιστικά στοιχεία της επιχ/σης Χ περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα δεδομένα για το έτος 2005;

 31 Δεκεμβρίου1 Ιανουαρίου
Απόθεμα ημικατεργασμένων20.00010.000
Απόθεμα ετοίμων80.00060.000
Αμεσα εργατικά120.000 
Αμεσα υλικά200.000 
Γ.Β.Ε. ( 150% των εργατικών)180.000 
Εξοδα πωλήσεων150.000 

Να υποδείξετε ποιό απο τα ακόλουθα ποσά είναι σωστό (περισσότερες της μιας απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές):

  • το ποσό που χρεώθηκε στο λογ/σμό ημικ/να κατα την διάρκεια του έτους ήταν 500.000
  • το κόστος των ετοίμων παραχθέντων ήταν 450.000
  • το κόστος των πωληθέντων ήταν 470.000
  • το συνολικό βιομ/κό κόστος του έτους ήταν 650.000

2)  Η εταιρία Ψ χρησιμοποιεί το σύστημα κοστολόγησης εξατομικευμένης παραγωγής. Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα χρεώνονται στις επιμέρους παραγγελίες ως ποσοστά  των άμεσων εργατικών. Τα παρακάτω στοιχεία εμφανίζονται στο γενικό λογ/σμό Ημικατεργασμένα και αφορούν το μήνα Ιούνιο:

Χρεώσεις του λογ/σμού : 
Υπόλοιπο,  1η Ιουνίου ……………………………………………………………7.200
Αμεσα Υλικά ………………………………………………………………………….12.000
Αμεσα Εργατικά …………………………………………………………………….9.000
Γενικά Βιομηχανικά έξοδα (150% των άμεσων εργατικών) …………13.500
Σύνολο χρεώσεων……………………………………………………………41.700
Πιστώσεις του λογ/σμού : 
Παραχθέντα προϊόντα και μεταφορά τους στα έτοιμα …………………33.200
Υπόλοιπο,  30 Ιουνίου …………………………………………………………………….8.500

Εάν υποθέσουμε ότι τα άμεσα εργατικά που αφορούν παραγγελίες ημιτελείς στις 30 Ιουνίου ανέρχονται σε 2.100 ευρώ, να υπολογίσετε το ποσό των γενικών βιομηχανικών εξόδων και των άμεσων υλικών που αφορούν αυτές τις ημιτελείς παραγγελίες στις 30 Ιουνίου.

Λύση

Το απόθεμα των ημικατεργασμένων στις 30 Ιουνίου (Τ.Α.) περικλείει συνολικό βιομηχανικό κόστος 8.500 δρχ. σύμφωνα με τα δεδομένα, το οποίο αποτελείται και από τα τρία στοιχεία του κόστους.

       Αφού τα γενικά βιομηχανικά έξοδα είναι 150% μη άμεσης εργασίας, στις ημιτελείς παραγγελίες παριλαμβάνονται150% x 2.100 = 3.150 δρχ. γενικά βιομηχανικά έξοδα.

 

 

       Επίσης αφού τα άμεσα εργατικά είναι 2.100 δρχ. και τα Γ.Β.Ε. ευρέθησαν 3.150 δρχ., τα άμεσα υλικά θα ισούται με 3.250 δρχ. (8.500  – 2.100 – 3.150).

3)  Η επιχ/ση Χ κατασκευάζει έπιπλα και χρησιμοποιεί το σύστημα κοστολόγησης εξατομικευμένης παραγωγής. Χρησιμοποιείται ένας προκαθορισμένος συντελεστής γενικών βιομηχανικών εξόδων στις επιμέρους παραγγελίες. Στο τμήμα Α υπολογίζονται τα ΓΒΕ με βάση τις ώρες λειτουργίας των μηχανών και και στο τμήμα Β με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας. Στη αρχή του τρέχοντος έτους, η διοίκηση έκανε τους ακόλουθους προυπολογισμούς για να εξυπηρετήσει τον προσδιορισμό του συντελεστή των ΓΒΕ:

 Τμήμα ΑΤμήμα Β
Κόστος άμεσης εργασίας300.000 225.000
Ωρες άμεσης εργασίας20.00015.000
Γενικά βιομ/κά έξοδα 420.000337.500
Ωρες λειτουργίας των μηχανημάτων12.0007.500

Η παραγγγελία αρ. 58 άρχισε στις αρχές του χρόνου και ολοκληρώθηκε τρείς βδομάδες αργότερα στις 29 Ιανουαρίου. Προέκυψαν οι ακόλουθες κοστολογικές πληροφορίες:

Παραγγελία αρ. 58

 Τμήμα ΑΤμήμα Β
Αμεσα υλικά10.1007.600
Αμεσα εργατικά16.50011.100
Ωρες άμεσης εργασίας1.100740
Ωρες λειτουργίας των μηχανημάτων750500

Στη συνέχεια δίδονται επιλεγμένες πληροφορίες για το μήνα Ιανουάριο:

 Τμήμα ΑΤμήμα Β
Ωρες άμεσης εργασίας / Ιανουάριος1.6001.200
Ωρες λειτουργίας των μηχαν/των / Ιανουάριος1.100600
Γενικά βιομ/κά έξοδα Ιανουαρίου39.01026.540

Ζητείται:

  1. Να υπολογίσετε τον προκαθορισμένο συντελεστή γενικών βιομ/κών εξόδων για κάθε τμήμα.
  2. Το συνολικό κόστος της παραγελίας αρ. 58.

Λύση

1Α. 420000/12000 =35ευρώ/ ώραμηχ.

1Β. 337500/15000=22,50 ευρώ/ ώρα άμεσης εργασίας.

2.

Φύλλο υπολογισμού κόστους παραγγελίας αρ. 58

 Τμήμα ΑΤμήμα ΒΣύνολο
Αμεσα υλικά10.1007.60017700
Αμεσα εργατικά16.50011.10027600
Γενικά βιομ. έξοδα   
           750ώρεςχ35=2625026250
           740 ώρες χ 22,50=1665016650
Συνολικό κόστος παραγγελίας  88200

4)  Η επιχ/ση Χ χρησιμοποιεί το σύστημα κοστολόγησης εξατομικευμένης παραγωγής. Χρησιμοποιείται ένας προκαθορισμένος συντελεστής γενικών βιομηχανικών εξόδων στις επιμέρους παραγγελίες. Στο τμήμα Α υπολογίζονται τα ΓΒΕ με βάση τις ώρες λειτουργίας των μηχανών κα ι και στο τμήμα Β με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας. Στη αρχή του τρέχοντος έτους, η διοίκηση έκανε τους ακόλουθους προυπολογισμούς για να εξυπηρετήσει τον προσδιορισμό του συντελεστή των ΓΒΕ

 Τμήμα ΑΤμήμα Β
Κόστος άμεσης εργασίας420.000300.000
Ωρες άμεσης εργασίας28.00025.000
Γενικά βιομ/κά έξοδα540.000412.500
Ωρες λειτουργίας των μηχανημάτων18.0001.900

Η παραγγγελία αρ. 399, που αφορούσε 4.000 PC,  άρχισε στις αρχές του χρόνου και ολοκληρώθηκε τρείς βδομάδες αργότερα στις 29 Ιανουαρίου Προέκυψαν οι ακόλουθες κοστολογικές πληροφορίες:

Παραγγελία αρ. 399

 Τμήμα ΑΤμήμα Β
Αμεσα υλικά6.8004.500
Αμεσα εργατικά8.1007.200
Ωρες άμεσης εργασίας540600
Ωρες λειτουργίας των μηχανημάτων250100

Στη συνέχεια δίδονται επιλεγμένες πληροφορίες για το μήνα Ιανουάριο:

 Τμήμα ΑΤμήμα Β
Ωρες άμεσης εργασίας / Ιανουάριος1.60026.000
Ωρες λειτουργίας των μηχαν/των / Ιανουάριος17.000600
Γενικά βιομ/κά έξοδα Ιανουαρίου517.000424.400

Ζητείται:

  1. Να υπολογίσετε τον προκαθορισμένο συντελεστή γενικών βιομ/κών εξόδων για κάθε τμήμα ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοσθεί στη παραγγελία 399.
  2. Το συνολικό  και το μοναδιαίο κόστος της παραγελίας αρ. 399.

5)  Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν την επιχ/ση Χ:

Ημικατεργασμένα (Αρχικό Απόθεμα)35.000
Αναλωθείσες πρώτες ύλες (Α. Υ)245.000
Αμεσα εργατικά (Α.Ε.)120.000
Κόστος παραχθέντων ετοίμων675.000

Τα Γενικά Βιομ/κά Εξοδα που αφορούν την παραγωγή υπολογίζονται με βάση τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων (30 ευρώ ανά ώρα) . Κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση χρησιμοποιήθηκαν 10.000 ώρες λειτουργίας μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία.

Ζητείται να υπολογίσετε  το τελικό απόθεμα των ημικατεργασμένων.

Λύση

Ημικατεργασμένα (1/1)35.000
Βιομηχανικά κόστη περιόδου:     Αμεσα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν                      245.000     Αμεσα εργατικά που χρειάστηκαν                           120.000     Γενικά βιομ/κα΄έξοδα (30 ευρώ/ ώρα ´ 10.000 ώρες )300.000 Συνολικά  βιομηχανικά κόστη665.000
Σύνολο ημικατεργασμένων (παραγωγής )περιόδου700.000
Μείον :κόστος παραχθέντων ετοίμων675.000
Ημικατεργασμένα (31/12 )25.000

6)  Ο διευθυντής παραγωγής της επιχ/σης Χ έκανε τους ακόλουθους προυπολογισμούς του ερχόμενου έτους:

Γενικά βιομ/κά έξοδα1.200.000
Αμεσα εργατικά500.000
Ωρες λειτουργίας μηχανημάτων80.000 ώρες

α) Να υπολογίσετε τον συντελεστή  ΓΒΕ βασιζόμενοι σε :

1. άμεσο εργατικό κόστος

2. ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων

β)Αν υποθέσουμε οτι η παραγωγή ενός συγκεκριμένου προιόντος απαιτεί 2.000 ευρώ σε άμεσα υλικά, 400 ευρώ σε άμεσα εργατικά και 62 ώρες λειτουργίας μηχανημάτων, να υπολογίσετε το συνολικό κόστος παραγωγής του προιόντος με την υπόθεση ότι ο συντελεστής ΓΒΕ υπολογίζεται με βάση:

1. το άμεσο εργατικό κόστος

β. τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων

Λύση

α.  (1) 240% του εργατικού κόστους (1.2000.000 ¸500.000)

     (2) 15 ευρώ/ώρα λειτουργίας των μηχανηματων (1.200.0000 ¸80.000)

β. (1)

άμεσα υλικά2.000
άμεσα εργατικά400
ΓΒΕ(400´240%)960
Συνολικό κόστος παραγωγής προιόντος3.360

β. (2)

άμεσα υλικά2.000
άμεσα εργατικά400
ΓΒΕ(62 ώρες´  15ευρώ/ώρα)960
Συνολικό κόστος παραγωγής προιόντος3.330

7)  Τα λογιστικά στοιχεία της επιχ/σης Χ περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες πληροφορίες για το έτος λήξης 31/12/2005:

 31/12/051/1/05
Απόθεμα πρώτων υλών24.00020.000
Απόθεμα ημικατεργασμένων8.00012.000
Αποθεμα ετοίμων90.00080.000
Αμεσα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν210.000 
Αμεσα εργατικά120.000 
Εξοδα πωλήσεων170.000 
Εξοδα διοίκησης140.000 

Τα ΓΒΕ που εφαρμόζονται στη παραγωγή υπολογίζονται με συντελεστή 24 ευρώ ανά ώρα άμεσης εργασίας . Οι ώρες άμεσης εργασίας της περιόδου ήταν 8.000.

Ζητείται :

α)Να ετοιμάσετε μια κατάσταση κόστους παραχθέντων ετοίμων

β) Με την υπόθεση οτι η επιχ/ση παράγει     ένα και μοναδικό προιόν και οτι έχει ολοκληρώσει 20.000 μονάδες κατα την διάρκεια του έτους , ποιό είναι το μέσο κόστος παραγωγής ανά μονάδα προιόντος;       

Λύση

α.

   Κατάσταση κόστους παραχθέντων

Περίοδος 1/1 εως 31/12/05

Απόθεμα ημικατεργασμένων(1/1/05)12.000
Βιομηχανικά κόστη περιόδου: άμεσα υλικά χρησιμοποιηθέντα                 210.000 άμεσα εργατικά                                           120.000 ΓΒΕ(8.000 ώρες ´  24)                                 192.000 Συνολικά βιομηχανικά κόστη        522.000
Συνολική παραγωγή (ημικατεργασμένα) έτους534.000
Μείον :απόθεμα ημικατεργασμένων (31/12/05)8.000
Κόστος παραχθέντων ετοίμων προιόντων526.000

β. 26.30 ευρώ ανά μονάδα (526.000 ευρώ κόστος ετοίμων διαιρούμενο με 20.000 μονάδες)       

8)  Τα λογιστικά στοιχεία της επιχ/σης Χ περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

 31/12/051/1/05
Απόθεμα πρώτων υλών20.00025.000
Απόθεμα ημικατεργασμένων37.50040.000
Απόθεμα ετοίμων( 1/1, 10.000 μον. ´  21)    ;210.000
Αγορές πρώτων υλών κατά το 2005330.000 
Αμεσα εργατικά που μπήκαν στη παραγωγή375.000 
ΓΒΕ που μπήκαν στη παραγωγή637.500 

Η επιχ/ση παράγει ένα και μοναδικό προιόν. Κατά τη διάρκεια του έτους παρήχθησαν 45.000 μονάδες και πουλήθηκαν οι 40.000 μονάδες.

Ζητείται:

α) να ετοιμάσετε μια κατάσταση κόστους παραχθέντων ετοίμων (επίσης να εμφανίσετε τους υπολογισμούς σας για το κόστος των άμεσων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν)

β)να υπολογίσετε τον μέσο όρο του κόστους ανά μονάδα προιόντος

 

γ)να βρείτε το κόστος πωληθέντων κατά την διάρκεια του έτους

 

δ)να υπολογίσετε το κόστος του αποθέματος των ετοίμων προιόντων στις 31/12/05

Λύση

α)

Κατάσταση κόστους παραχθέντων

Περίοδος 1/1 έως 31/12

Απόθεμα ημικατεργασμένων (1/1/05)40.000
Βιομηχανικά κόστη περιόδου: Αμεσα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν(βλ .βοηθ. πίν.)  335.000 Αμεσα εργατικά                                                               375.000   ΓΒΕ                                                                                     637.500 Συνολικά βιομηχανικά κόστη        1.347.500
Συνολική παραγωγή(ημικατεργασμένα) έτους1.387.500
Μείον:Απόθεμα ημικατεργασμένων (31/12/05)37.500
Κόστος παραχθέντων ετοίμων1.350.000

Βοηθητικός πίνακας:

Απόθεμα πρώτων υλών(1/1/05)25.000
Αγορές πρώτων υλώντο 2005330.000
Κόστος διαθεσίμων πρώτων υλών355.000
Μείον:Απόθεμα πρώτων υλών (31/12/05)20.000
Αμεσα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν335.000

β)

Κόστη μονάδος κατά μέσον όρο:

Κόστος παραχθέντων ετοίμων(μέρος  α)1.350.000
Παραχθείσες μονάδες45.000
Μέσο μοναδιαίο κόστος (1.350.000¸45.000)30

γ)

Κόστος πωληθέντων:

10.000 μον. ´21ευρώ(αρχικό απόθεμα)210.000
30.000 μον. ´ 30 ευρώ (μέρος β)900.000
Κόστος πωληθέντων κατά την  διάρκεια του έτους(40.000 μον.)1.110.000

δ)

Απόθεμα ετοίμων προιόντων (31/12/05):

15.000 μον. (10.000+45.000 -40.000) ´ 30 ευρώ                                                                   450.000

9)  Η επιχ/ση Χ δίδει τα ακόλουθα λογιστικά στοιχεία σχετικά με την λειτουργία της:

 Υπόλοιπο 31/12/05Υπόλοιπο 1/1/05
Πρώτες ύλες70.00060.000
Ημικατεργασμένα41.00029.000
Ετοιμα προιόντα16.00021.000

Κατά την διάρκεια του έτους η επιχ/ση αγόρασε άμεσα υλικά αξίας 35.000 δρχ. και χρησιμοποίησε άμεσα εργατικά κόστους 22.000 ευρώ. Τα συνολικά ΓΒΕ του έτους ανήλθαν σε 19.000 ευρώ. Τ α έξοδα διοίκησης και διάθεσης ήταν 30.000 ευρώ. , ενώ οι συνολικές της πωλήσεις ανήλθαν σε 80.000 ευρώ

Ζητείται:

α)να ετοιμάσετε μια κατάσταση κόστους παραχθέντων για το 2005( και υπολογισμός των άμεσων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν).

β)να ετοιμάσετε την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους (και υπολογισμός του κόστους πωληθέντων).

Λύση

α)

Κατάσταση κόστους παραχθέντων

Περίοδος 1/1 εως 31/12/05

Απόθεμα ημικατεργασμένων (1/1/05)29.000
Βιομηχανικά κόστη περιόδου: Αμεσα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν(βλ .βοηθ. πίν.1)  25.000 Αμεσα εργατικά                                                               22.000   ΓΒΕ                                                                                     19.000 Συνολικά βιομηχανικά κόστη        66.000
Συνολική παραγωγή(ημικατεργασμένα) έτους95.000
Μείον:Απόθεμα ημικατεργασμένων (31/12/05)41.000
Κόστος παραχθέντων ετοίμων54.000

Βοηθητικός πίνακας 1:

Απόθεμα πρώτων υλών(1/1/05)60.000
Αγορές πρώτων υλών το 200535.000
Κόστος διαθεσίμων πρώτων υλών95.000
Μείον:Απόθεμα πρώτων υλών (31/12/05)70.000
Αμεσα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν25.000

β)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Περίοδος 1/1 έως 31/12/05

Πωλήσεις (έσοδα πωλήσεων)80.000
Μείον:κόστος πωληθέντων(βλ.βοηθ. πιν. 2)59.000
Μικτα΄κέρδη21.000
Μείον:έξοδα διοίκησης και διάθεσης30.000
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)(9.000)

Βοηθητικός πίνακας 2:

Απόθεμα ετοίμων (1/1/05)21.000
Κόστος παραχθέντων ετοίμων54.000
Κόστος ετοίμων διαθεσίμων προς πώληση75.000
Μείον:Απόθεμα ετοίμων (31/12/05)16.000
Κόστος πωληθέντων59.000

10.  Έχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το υλικό Χ:

Αρχικό απόθεμα 1/1100 τεμ. αξίας 10ευρώ /τεμ.
Εισαγωγές4/1 10/1 20/1400 τεμ. αξίας 12 ευρώ./τεμ. 500 τεμ. αξίας 15 ευρώ τεμ. 200 τεμ. αξίας 17 ευρώ τεμ.  
Εξαγωγές6/1 15/1 27/1300 τεμ. 600 τεμ. 100 τεμ.

 Να ενημερώσετε τα αντίστοιχα φύλλα παρακολούθησης του αποθέματος, και να βρεθεί το τελικό απόθεμα της επιχείρησης με τους τρεις τρόπους αποτίμησης, FIFO, LIFO, Μ.Σ.Τ. ( διαρκής απογραφή).

11.  Υποθέτουμε ότι η επιχ/ση ΑΚΤΗ παρουσίασε κατά την απογραφή του τέλους της περιόδου απόθεμα ενός συγκεκριμένου είδους ίσο με 12 μονάδες. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται και οι αγορές του συγκεκριμένου είδους κατά τη διάρκεια της περιόδου:

 ΜονάδεςΚόστος μονάδαςΣυνολικό κόστος
Απόθεμα αρχής περιόδου108.00080.000
Πρώτη αγορά (Μάρτιος, 1)59.00045.000
Δεύτερη αγορά (Ιούλιος, 1)510.00050.000
Τρίτη αγορά (Οκτώβριος, 1)512.00060.000
Τέταρτη αγορά (Δεκέμβριος, 1)513.00065.000
Διαθέσιμα για πώληση30 300.000
Πωληθείσες μονάδες18  
Μονάδες τελικού αποθέματος12  

Να προσδιορίσετε το κόστος (τιμή κτήσης) του τελικού αποθέματος, καθώς και το κόστος των πωληθέντων με τη χρήση των υποθέσεων μέσου σταθμικού κόστους, FIFO, LIFO.

Λύση

α)Μέση σταθμική τιμή. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο το τελικό απόθεμα θα πρέπει να αποτιμηθεί στις 120.000 ευρώ (12 μονάδες x 10.000 ευρώ./μονάδα), και το κόστος των πωληθέντων θα είναι 180.000 ευρώ (300.000 ευρώ κόστος εμπ/των διαθεσίμων προς πώληση, μείον 120.000 ευρώ. κόστος που κατανεμήθηκε στο τελικό απόθεμα).

β) FIFO.

5 μονάδες από την αγορά της 1ης Δεκεμβρίου (13.000 ευρώ./μονάδα)             65.000

5 μονάδες από την αγορά της 1ης Οκτωβρίου (12.000 ευρώ /μονάδα)             60.000

 

2 μονάδες από την αγορά της 1ης Ιουλίου (10.000 ευρώ /μονάδα)        20.000

 

Τελικό απόθεμα, 12 μονάδες με τιμή FIFO                                         145.000

Το κόστος πωληθέντων θα είναι 155.000 ευρώ (300.000 – 145.000).

γ) LIFO.

10 μονάδες από το αρχικό απόθεμα (8.000 ευρώ /μονάδα)                  80.000

2 μονάδες από την αγορά της 1ης Μαρτίου (9.000 ευρώ./μονάδα)              18.000

Τελικό απόθεμα, 12 μονάδες με τιμή LIFO                                          98.000

 

Το κόστος των πωληθέντων με τη μέθοδο LIFO θα είναι 202.000 ευρώ (300.000 – 98.000)

 

12.  Ένας εργαζόμενος αναμένεται να παράγει δέκα μονάδες την ώρα. Σε μια εβδομάδα παρήγαγε 458 μονάδες σε 38 ώρες εργασίας.

Ποιος είναι ο δείκτης παραγωγικότητας του και τι αυτός σημαίνει;

Λύση

Πρότυπη παραγωγή : 38 ώρεςΧ 10 μον./ώρα= 380 μον.

458/380 = 120,5 %,  ο δείκτης αυτός φανερώνει ότι ο εργαζόμενος έχει εργασθεί πιο αποτελεσματικά από το επίπεδο του προτύπου.

13.   Το βασικό ωρομίσθιο μιας επιχείρησης είναι 8,80 ευρώ την ώρα, ενώ η υπερωρία πληρώνεται ωρομίσθιο x 2 για τα Σαββατοκύριακα. Έχουν δοθεί τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τρεις παραγγελίες.

 Παραγγελία  321Παραγγελία  786Παραγγελία  114
 Ώρες εργασίαςΏρες εργαςίαςΏρες εργασίας
Κανονικές480220150
Βραδινές1026080
Σαββατοκύριακα103016

Ζητείται να υπολογίσουμε το κόστος εργασίας της κάθε παραγγελίας κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  Όταν οι υπερωρίες είναι περιστασιακές για να εξυπηρετήσουν την παραγωγή.

β) Όταν οι υπερωρίες γίνονται ύστερα από πίεση του πελάτη για πολύ γρήγορη παράδοση. 

Λύση

α)  Όταν οι υπερωρίες είναι περιστασιακές θα ήταν σωστή κοστολογική πρακτική να επιβαρύνουν τα ΓΒΕ, ενώ τις παραγγελίες θα τις επιβαρύνει μόνο η κανονική εργασία. Οπότε:

 Παραγγελία  321Παραγγελία  786Παραγγελία  114
    
Συνολικές ώρες592310246
X 8,80 ευρώ/ώρα5.209,602728,002164,80
    

β) Όταν οι υπερωρίες γίνονται κατ’ απαίτηση του πελάτη όλες οι αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών) θα βαρύνουν τις παραγγελίες.

Ωρομίσθια κατά περίπτωση:

– Κανονικό ωράριο8,80 ευρώ/ώρα
– Βραδινά13,20 ευρώ/ώρα
– Σαββατοκύριακα17,60 ευρώ/ώρα
 Παραγγελία  321Παραγγελία  786Παραγγελία  114
    
Καν. Ωράριο480 x 8,80 =4.224,00220 x 8,80=1.936,00150 x 8,80 = 1.320,00
Βραδυνά102 x 13,20   =   1.346,4060 x 13,20 =792,0080 x 13,20 = 1.056,00
Σαββατοκ/κα  10  x 17,60 =      176,0030 x 17,60 = 528,0016 x 17,60 =    281,60
 5.746,403.256,002.657,60

14.  Η εκδοτική επιχείρηση «ΔΗΜΟΔΗΜΑ» αγόρασε την 1/4/2008 ένα μεταχειρισμένο λεωφορείο για την μεταφορά των υπαλλήλων της αξίας 30.000 ευρώ. Στίς 2/4/2008 πλήρωσε για αλλαγή μηχανής 3000 ευρώ και για αλλαγή ελαστικών 1.000 ευρώ. Τα έτη ωφέλιμης διάρκειας ζωής εκτιμώνται σε 5. να υπολογισθεί η απόσβεση του αυτοκινήτου, με σταθερή μέθοδο, για ολόκληρη την διάρκεια ζωής του. (Μόνο η αλλαγή της μηχανής θεωρείται βελτίωση/ προσθήκη και αυξάνει την αξία κτήσης).

Λύση

Ποσό ετήσιας απόσβεσης= αξία κτήσης –υπολειμματική αξία=33.000-0 = 6.600 ευρώ/έτος

                                                   εκτιμώμενη διάρκεια ζωής              5 έτη

Το έτος 2008 το λεωφορείο χρησιμοποιήθηκε 9 μήνες (υπολογίζεται και ο μήνας της αγοράς), οπότε το ποσό της απόσβεσης θα είναι 6.600Χ9/12=4.950 ευρώ.

Για  τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 η απόσβεση θα είναι  6.600 για κάθε έτος. Παρατηρούμε οτι ενώ στις 31/12/2012 έχουν περάσει 5 έτη, δηλαδή έχει τελειώσει η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του  παγίου, το ποσόν της απόσβεσης είναι :

4.950 +6.600+6.600+6.60+6.600=31.350 ευρώ, δηλαδή δεν έχουν αποσβεστεί 1.650 ευρώ.

Παρατηρούμε επίσης ότι αν και έχουν περάσει «ημερολογιακά»  5 έτη , το λεωφορείο έχει χρησιμοποιηθεί 4 έτη και 9 μήνες, οπότε πρέπει και το επόμενο έτος ( 2013) να συνεχισθεί η απόσβεσή του, άρα:

Για το έτος 2013 το ποσό της απόσβεσης θα είναι 6.600Χ3/12=1650 ευρώ, οπότε 5 έτη μετά την αγορά του , την 1/4/2012 έχει αξία 0 ευρώ.

Παρατηρώ οτι το 100% της απόσβεσης γίνεται σε 5 έτη, άρα σε 1 έτος γίνεται απόσβεση 20%. Αν δίδονταν αντί για την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του ο συντελεστής απόσβεσης (π.χ. 20%) η άσκηση θα λυνόταν με τον τύπο:

(αξία κτήσης-υπολειμματική αξία) Χ συντελεστή απόσβεσης,

 δηλαδή (33.000-0 ) Χ 20%=6.600 ευρώ για κάθε έτος και με το σκεπτικό οτι το 2008 δεν χρησιμοποιήθηκε όλο το έτος, οπότε πρέπει να συνεχισθεί η απόσβεση και το 2013.