ΔΛΠ

Εισαγωγικά

Περιεχόμενα [show]

Με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και το άνοιγμα των εθνικών αγορών, οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις ξένων χωρών, διεθνώς, από θεσμικούς αλλά και ιδιώτες επενδυτές έχουν αυξηθεί. Οι επιχειρήσεις στρέφονται προς τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές για άντληση κεφαλαίων.

Η βασικότερη και συστηματικότερη πηγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών για χρήση από μελλοντικούς επενδυτές παραμένουν οι χρηματοοικονομικές (λογιστικές) καταστάσεις των οικονομικών οργανισμών. Ο τρόπος κατά τον οποίο μετρούνται και παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη και οι δραστηριότητες των οικονομικών οργανισμών επηρεάζει όλους τους πιθανούς χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

Όταν επιχειρήσεις διαφόρων κρατών συντάσσουν και δημοσιεύουν λογιστικές καταστάσεις βάσει διαφορετικών λογιστικών κανόνων και αρχών δημιουργείται πρόβλημα μελέτης, ανάλυσης και τελικά, σύγκρισης των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από τις καταστάσεις αυτές. Κρίνεται αναγκαίο, οι οικονομικοί οργανισμοί, για την συγκρισιμότητα των λογιστικών πληροφοριακών στοιχείων, να εφαρμόζουν τις ίδιες λογιστικές αρχές, μεθόδους και διαδικασίες επεξεργασίας των αριθμητικών μεγεθών που εκφράζουν την οικονομική τους κατάσταση.

 

Στον Δημόσιο τομέα, η αναγκαιότητα της εφαρμογής ίδιων λογιστικών αρχών, μεθόδων και διαδικασιών για την προετοιμασία και κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων επιβάλλεται στα πλαίσια της διαφάνειας των συναλλαγών σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο αφού οι δημόσιοι οργανισμοί χρηματοδοτούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

Απαιτείται λοιπόν η τυποποίηση της λογιστικής διαδικασίας, δηλαδή ενιαίος τρόπος – δέσμη κανόνων, αρχών, μεθόδων αποτίμησης και παρουσίασης- που να καταγράφει και να παρακολουθεί τη δράση του οικονομικού οργανισμού, τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό και Διεθνές επίπεδο.

Ως  Τυποποίηση  της λογιστικής διαδικασίας  εννοούμε τους κανόνες, τις αρχές, τις μεθόδους αποτίμησης και παρουσίασης που καθιερώθηκαν με συναίνεση και έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα, παρέχονται   δε    για   κοινή    και επαναλαμβανόμενη χρήση με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης στο λογιστικό πλαίσιο εφαρμογής. Η λογιστική τυποποίηση είναι εξέλιξη της λογιστικής πρακτικής. Με τη λογιστική τυποποίηση διεθνώς, εξαλείφονται οι λογιστικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ διαφόρων χωρών ( που πηγάζουν από τη διαφορετική νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν στη λογιστική πρακτική) και επιτυγχάνεται η ομοιομορφία και συγκρισιμότητα των λογιστικών καταστάσεων ώστε να καταστούν χρήσιμες στη λήψη επιχειρηματικών και άλλων αποφάσεων.

Η Λογιστική τυποποίηση στην Ελλάδα

Διάβασε περισσότερα εδώ

Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (Accounting Principles)

Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν την κύρια και πλέον συστηματική πηγή οικονομικών πληροφοριών στους τωρινούς και μελλοντικούς επενδυτές και πιστωτές καθώς και άλλους χρήστες, χρήσιμες στη λήψη ορθολογικών επενδυτικών, πιστωτικών και άλλων οικονομικών αποφάσεων.

Για την συγκρισιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων διακλαδικά και διαχρονικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο επιβάλλεται η ομοιομορφία της λογιστικής διαδικασίας και η ελαχιστοποίηση των διαφορών στη λογιστική μέτρηση και παρουσίαση παρόμοιων καταστάσεων και μεγεθών. Για το λόγο αυτό η λογιστική διαδικασία πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές οι οποίες είναι συνήθειες, κανόνες και διαδικασίες που ανέπτυξε και επιβάλλει η λογιστική πρακτική.

Οι κυριότερες γενικές λογιστικές αρχές είναι:

Η αρχή του ιστορικού κόστους (Historical cost principle)

Σύμφωνα με την αρχή αυτή τα στοιχεία της οικονομικής μονάδας (Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης) κατά την απόκτηση ή τη δημιουργία τους αποτιμώνται και καταχωρούνται στο κόστος. Κόστος κτήσεως είναι η χρηματική αξία που ανταλλάχθηκε για την απόκτηση ή δημιουργία του στοιχείου. Η αρχή αυτή αποτελεί τη βάση αποτίμησης όλων των στοιχείων της οικονομικής μονάδας.

Η αρχή του συσχετισμού εσόδων – εξόδων (The matching principle)

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, επειδή η πραγματοποίηση εσόδων συνεπάγεται την πραγματοποίηση εξόδων, επιβάλλεται στα ανήκοντα σε κάθε λογιστική περίοδο έσοδα να αντιπαρατίθενται τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση των εσόδων αυτών ώστε με το συσχετισμό αυτό να βρίσκεται το αποτέλεσμα της περιόδου.

Η αρχή της αντικειμενικότητας (The objective principle)

Σύμφωνα με την αρχή αυτή οι λογιστικές καταχωρήσεις και παρουσιάσεις πρέπει να βασίζονται σε γεγονότα που μπορούν να προσδιοριστούν αντικειμενικά και να επαληθευτούν εύκολα

Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων (The consistency principle)

Για τη συγκρισιμότητα των λογιστικών μεγεθών και των αποτελεσμάτων των χρήσεων, επιβάλλεται οι λογιστικές μέθοδοι να μη μεταβάλλονται από χρήση σε χρήση.

Η αρχή της συντηρητικότητας (Τhe conservatism principle) ή της συνέσεως (prudent)

Κατά την αρχή αυτή, όταν υπάρχει δυνατότητα περισσότερων διαζευκτικών λογιστικών αντιμετωπίσεων πρέπει να επιλέγεται εκείνη που έχει τη μικρότερη ευνοϊκή επίδραση στην καθαρή περιουσία των μετόχων, δηλαδή εκείνη που εκτιμά λιγότερο το Ενεργητικό ή το εισόδημα

Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (Accrual Basis)

(Αρχή των δεδουλευμένων ή της μη, αναγκαστικά ταμειακής αναγνώρισης εσόδων/εξόδων) Τα αποτελέσματα των συναλλαγών, τα έξοδα και τα έσοδα καταχωρίζονται όταν πραγματοποιούνται και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις των περιόδων στις οποίες αφορούν και όχι όταν εισπράττονται ή πληρώνονται

Η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Going concern

Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται με βάση τις λογιστικές αρχές, τους νομοθετημένους ή παραδεγμένους κανόνες αποτίμησης, την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων και με την βασική προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητά της . Δηλαδή η επιχείρηση ούτε έχει την πρόθεση, ούτε είναι αναγκασμένη να προβεί σε ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων η να κάνει σημαντική περιστολή των εργασιών της στο μέλλον.

Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας θεωρούνται από την λογιστική θεωρία «παραδοχές» (assumptions). Δηλαδή περιορισμοί τους οποίους θέτει το εξελισσόμενο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η λογιστική και στους οποίους αυτή ανταποκρίνεται θεωρώντας τους a priori αποδεκτούς. Άλλες παραδοχές είναι η «της επιχειρηματικής οντότητας», «της νομισματικής μονάδας μετρήσεως», «της περιοδικότητας».

Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται και παρουσιάζονται κυρίως για τους εξωτερικούς χρήστες, παρότι φαίνονται όμοιες από χώρα σε χώρα έχουν πολλές φορές σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών  Προτύπων (IASC) από το 1983 επεδίωξε να εναρμονίσει τους κανόνες, τα πρότυπα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και την παρουσίαση των Ο.Κ. Για το σκοπό αυτό συνέταξε το «Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Ο.Κ» το οποίο θέτει τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών καθώς και τις ιδιότητες που πρέπει να πληρούν οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των καταστάσεων αυτών.

Οι ιδιότητες που καθιστούν τις πληροφορίες που παρέχονται με τις Ο.Κ χρήσιμες στους χρήστες τους είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Τα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά των Ο.Κ σύμφωνα με το «Πλαίσιο» είναι:

 • Η κατανοητότητα (σαφήνεια). Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις Ο.Κ να είναι κατανοητές από τους χρήστες αυτών οι οποίοι προϋποτίθεται ότι διαθέτουν μία γενική γνώση των επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και της λογιστικής
 • Η συνάφεια. Οι ως άνω πληροφορίες έχουν συνάφεια όταν επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών βοηθώντας τους να εκτιμούν παρελθόντα, παρόντα ή μελλοντικά γεγονότα.
 • Η αξιοπιστία. Οι πληροφορίες για να είναι χρήσιμες πρέπει να απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και προκαταλήψεις.
 • Η συγκρισιμότητα. Η αποτίμηση και η απεικόνιση του οικονομικού αποτελέσματος των όμοιων συναλλαγών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ομοιόμορφο διαχρονικά για τις επιχειρήσεις, ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις Ο.Κ μιας επιχείρησης διαχρονικά όπως και τις Ο.Κ διαφόρων επιχειρήσεων.

Βασικές αρχές της φιλοσοφίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων& Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

Τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ στηρίζονται στις λογιστικές αρχές και παραδοχές, η φιλοσοφία τους όμως εδράζεται σε δύο κυρίως βασικές αρχές:

 • στην αρχή της σχέσης κόστους – οφέλους για την παροχή της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Balance Between Benefit and Cost). Σύμφωνα με την αρχή αυτήν, τα οφέλη που αντλούν οι χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων από την παρεχόμενη πληροφόρηση, δεν πρέπει  να υπολείπονται του κόστους παροχής αυτών των πληροφοριών.
 • στην αρχή της «οικονομικής ουσίας πάνω από το νομικό τύπο» (substance over form). Σύμφωνα με την αρχή αυτήν, που εισάγεται από τα ΔΠΧΑ και είναι καινοτομία για την ελληνική λογιστική πρακτική, τα λογιστικά γεγονότα θα πρέπει να λογιστικοποιούνται και να παρουσιάζονται σύμφωνα με την ουσία τους , την οικονομική τους πραγματικότητα και όχι με το νομικό τους τύπο. Στο ΔΠΧΑ 16 (το οποίο αντικατέστησε το ΔΛΠ 17) που αναφέρεται στις «Μισθώσεις», με βάση την αρχή αυτή γίνεται η διάκριση των διαφόρων τύπων χρηματοοικονομικών μισθώσεων και απεικονίζεται πχ ένα πάγιο με χρηματοοικονομική μίσθωση στα βιβλία του μισθωτή ως πάγιο περιουσιακό του στοιχείο αν και νομικά δεν το κατέχει εκείνη τη χρονική στιγμή.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το «Πλαίσιο» όταν εφαρμόζονται τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ

Σύμφωνα με το «Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Ο.Κ» ο σκοπός των Ο.Κ είναι να παρέχουν χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους. Οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ σχετίζονται με :

 • την οικονομική θέση του οικονομικού οργανισμού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια)
 • την αποδοτικότητα
 • τις μεταβολές στην Καθαρή θέση (εισφορές από τους ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους αυτή καθώς και διανομές προς αυτούς κ.λπ)
 • τις Ταμιακές Ροές και
 • τις αποφάσεις της διοίκησης.
  Οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ
  Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
  Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
  Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
  Επεξηγηματικές Σημειώσεις

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

International Accounting Standards (I.A.S) / International Financial Reporting Standards (IFRS)

Τα Δ.Λ.Π και τα ΔΠΧΑ είναι ενιαία δέσμη παγκόσμιων Λογιστικών Προτύπων, ένα σύνολο Λογιστικών Αρχών, Κανόνων, Μεθόδων και διαδικασιών, γενικά αποδεκτών, η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε:

 • ομοιομορφία καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων ,
 • μια πραγματική και αμερόληπτη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης
 • ελαχιστοποίηση του βαθμού της υποκειμενικότητας που χαρακτηρίζει ορισμένες λογιστικές εργασίες και
 • αξιόπιστη εκτίμηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων.

Συνεπώς, με την εφαρμογή τους από τους Οικονομικούς Οργανισμούς επιτυγχάνεται η ακριβής, αληθής και ομοιόμορφη πληροφόρηση των χρηστών των Οικονομικών Καταστάσεων και αυξάνει ο βαθμός συγκρισιμότητας των στοιχείων τους.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 41 ΔΛΠ και 17 ΔΠΧΑ από τα οποία :

 

 

 

Τα σε ισχύ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι:

ΔΛΠ 1 IAS 1Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων   Presentation of Financial Statements
ΔΛΠ 2 IAS 2Αποθέματα Inventories
ΔΛΠ 7 IAS 7Κατάσταση Ταμιακών Ροών Statement of Cash Flows
ΔΛΠ 8 IAS 8Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
ΔΛΠ 10 IAS 10Γεγονότα μετά την ημερομηνία Αναφοράς Events After the Reporting Period
ΔΛΠ 12
IAS 12
Φόροι Εισοδήματος Income Taxes
ΔΛΠ 16 IAS 16Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Property, Plant and Equipment
ΔΛΠ 19 IAS 19Παροχές σε εργαζόμενους Employee Benefits
ΔΛΠ 20Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της
IAS 20Κρατικής Υποστήριξης Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
ΔΛΠ 21 IAS 21Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
ΔΛΠ 23 IAS 23Κόστος Δανεισμού Borrowing Costs
ΔΛΠ 24
IAS 24
Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών Related Party Disclosures
ΔΛΠ 27 IAS 27Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις Separate Financial Statements
ΔΛΠ 28 IAS 28Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις Investments in Associates
ΔΛΠ 29 IAS 29Οικονομικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες Financial Reporting in Hyperinflationary Economics
ΔΛΠ 32 IAS 32Χρηματοοικονομικά ΜέσαΠαρουσίαση Financial Instruments: Disclosure and Presentation
ΔΛΠ 33 IAS 33Κέρδη κατά μετοχή Earnings per Share
ΔΛΠ 34 IAS 34Ενδιάμεση Οικονομική πληροφόρηση Interim Financial Reporting
ΔΛΠ 36 IAS 36Μείωση της Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού Impairment of Assets
ΔΛΠ 37 IAS 37Προβλέψεις Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
ΔΛΠ 38 IAS 38Άυλα περιουσιακά στοιχεία Intangible Assets
ΔΛΠ 39* IAS 39Χρηματοοικονομικά ΜέσαΑναγνώριση και Αποτίμηση Financial Instruments: Recognition and Measurement
ΔΛΠ 40 IAS 40Επενδύσεις σε Ακίνητα Investment Property
ΔΛΠ 41 IAS 41Γεωργία Agriculture
ΔΠΧΑ 1 IFRS 1Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ First adoption of financial reporting standards
ΔΠΧΑ 2 IFRS 2Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους Share-based payment
ΔΠΧΑ 3 IFRS 3Συνενώσεις επιχειρήσεων Business combinations
ΔΠΧΑ 4 IFRS 4Ασφαλιστικές συμβάσεις Insurance contracts
ΔΠΧΑ 5 IFRS 5Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες Non-current Assets held for sale and Discontinued Operations)
ΔΠΧΑ 6 IFRS 6Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων Exploration for and evaluation of mineral resources
ΔΠΧΑ 7 IFRS 7Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Financial Instruments: Disclosures
ΔΠΧΑ 8 IFRS 8Λειτουργικοί Τομείς Operating Segments
ΔΠΧΑ 9 IFRS 9Χρηματοοικονομικά Μέσα Financial Instruments

Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών και θα διευκολύνει σημαντικά τους επενδυτές στην αξιόπιστη εκτίμηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η παροχή ενός ελάχιστου χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Οι Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες ανταγωνίζονται σε ισότιμη βάση για εξεύρεση κεφαλαίων τόσο στις κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για την τροφοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξής τους .

Η υιοθέτηση των ΔΛΠ είναι το σημαντικότερο βήμα στον τομέα της αποδοχής και χρήσης μιας κοινής γλώσσας αποτύπωσης χρηματοοικονομικών δεδομένων.

 

 

 

Οι εταιρείες στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αντιμετωπίζουν προβλήματα που οφείλονται κυρίως στην έλλειψη τεχνικών γνώσεων και στην περίπλοκη μορφή ορισμένων προτύπων, όπως και στο γεγονός ότι στα εθνικά λογιστικά πρότυπα υπερίσχυαν οι φορολογικοί κανόνες των λογιστικών αρχών.

Με την εφαρμογή των Διεθνών προτύπων αναμένονται μεταβολές κύριων μεγεθών στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων της χώρας μας όπως η αξία της καθαρής τους θέσης και των περιουσιακών τους στοιχείων. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο ιστορικό κόστος ως μέθοδο αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων, διότι είναι πιστοποιήσιμο και μικρότερη έμφαση στην παρούσα αγοραία αξία ή τις προβλέψεις ενώ το IASB με τις αναθεωρήσεις μερικών ΔΛΠ τα τελευταία χρόνια, απομακρύνεται από το ιστορικό κόστος κτήσεως (λογιστική ιστορικού κόστους) και επιδιώκει να καταστήσει τον Ισολογισμό μία οικονομική κατάσταση που να εμφανίζει την περιουσία στην πραγματική της αξία (fair value accounting).

Άσκηση λυμένη

 1. Η ανάπτυξη των εταιρειών επέδρασσε στη χρηματοοικονομική λογιστική:
  a) Με τον συνδυασμό της ιδιοκτησίας και του ελέγχου.
  b) Κάνοντας τη διαφάνεια λιγότερη σημαντική.
  c) Δίνοντας έμφαση στην γνωστοποίηση των οικονομικών πληροφοριών ως
  απαραίτητο κομμάτι εταιρικής συμπεριφοράς
 2. Οι κεφαλαιαγορές επηρεάζουν την εταιρική πληροφόρηση:
  a) Αναγκάζοντας τις εταιρείες να αυξήσουν την ποσότητα και την ποιότητα
  των γνωστοποιήσεων (των οικονομικών πληροφοριών) τους.
  b) Στις βιομηχανικές αλλά όχι στις αναπτυσσόμενες χώρες
  c) Με την απαίτηση σημαντικών κοινωνικών γνωστοποιήσεων (οικονομικών
  πληροφοριών) εξαιτίας της πίεσης από την Ευρώπη.
  d) Με την μείωση της ανάγκης για εθελοντικές γνωστοποιήσεις.
 3. Tα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δημιουργήθηκαν από:
  a) Την Ευρωπαϊκή Ένωση
  b) Τις Χρηματαγορές
  c) Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  d) Το Τμήμα Εμπορίου και Βιομηχανιών
 4. Πιο από τα παρακάτω εκδίδει το ΣΔΛΠ (IASB);
  a) Πρότυπα για περιγραφικές γνωστοποιήσεις σε φυλλάδια
  b) Πρότυπα για τη λογιστική των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  c) Πρότυπα για την ελεγκτική των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 5. Πιο από τα παρακάτω είναι ο στόχος του ΣΔΛΠ (IASB);
  a) Να βοηθήσει το Συμβούλιο της Ε.Δ.Λ.Π. στην ανάπτυξη των μελλοντικών
  Δ.Λ.Π και στην αναθεώρηση υφισταμένων
  b) Να βοηθήσει το Συμβούλιο της Ε.Δ.Λ.Π. στην προώθηση της εναρμόνισης
  των κανονισμών, λογιστικών προτύπων και διαδικασιών, που αφορούν στην
  παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων με την παροχή βάσης για τη
  μείωση του αριθμού των εναλλακτικών λογιστικών χειρισμών που
  επιτρέπονται από τα Δ.Λ.Π.
  c) Να βοηθήσει τα αρμόδια εθνικά όργανα θεσμοθέτησης προτύπων στην
  ανάπτυξη εθνικών προτύπων
  d) Και τα τρία
 6. Ποιό από τα παρακάτω είναι κύρια παραδοχή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Πλαίσιο ΣΔΛΠ (IASB);
  a) Η βιωσιμότητα (συνεχιζόμενη δραστηριότητα )
  b) Η παροχή των πληροφοριών για τους λήπτες οικονομικών αποφάσεων
  c) Ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος
  d) Κανένα από τα παραπάνω
 7. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων:
  a) Δημιουργία Λογιστικών Προτύπων που είναι μοναδικά για κάθε χώρα
  b) Εξαναγκασμός για συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Σώματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  c) Κανένα από τα παραπάνω
 8. Οι κανονισμοί που καθορίζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για την υποβολή
  χρηματοοικονομικών εκθέσεων λαμβάνουν υπόψη:
  a) Νομοθεσία
  b) Λογιστικά Πρότυπα
  c) Ρυθμίσεις χρηματιστηριακών αγορών
  d) Όλα τα παραπάνω
 9. Ενα από τα κύρια πλεονεκτήματα της τυποποίησης στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι:
  a) Η συγκρισιμότητα μεταξύ των λογιστικών περιόδων και μεταξύ κλάδων
  b) Η δημιουργία χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  c) Η ευελιξία στην οικονομική αναφορά
  d) Η χρήση δημιουργικής λογιστικής

ΔΛΠ 1 | Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

I.A.S 1 Presentation of Financial Statements

Το Πρότυπο περιγράφει τη βάση παρουσιάσεως των γενικού σκοπού οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων)

 Εφαρμόζεται

για την κατάρτιση και παρουσίαση των γενικής χρήσης Ο.Κ τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες Ο.Κ των επιχειρήσεων

 Δεν εφαρμόζεται

στη δομή και το περιεχόμενο των συνοπτικών ενδιάμεσων Ο.Κ (ΔΛΠ 34)

Ορίζει το σκοπό των Οικονομικών Καταστάσεων ο οποίος συνίσταται στο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της επιχείρησης, καθώς επίσης να δείχνουν και τα αποτελέσματα της διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης , από τη διοίκηση.

Ορίζει επίσης τις έννοιες

 • Των Οικονομικών Καταστάσεων γενικής χρήσης
 • Της ανέφικτης εφαρμογής
 • Των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Των σημαντικών παραλείψεων ή ανακριβειών
 • Των πληροφοριών που εμπεριέχονται στις Σημειώσεις
 • Των λοιπών συνολικών εσόδων
 • Των αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)
 • Των προσαρμογών από αναταξινόμηση
 • Των συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό,

Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις Ο.Κ αφορούν

 • τα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία Ενεργητικού)
 • τις υποχρεώσεις
 • τα Ίδια Κεφάλαια
 • τα έσοδα και τα έξοδα, τα κέρδη και τις ζημιές
 • τις εισφορές των ιδιοκτητών (ως ιδιοκτήτες) και τις διανομές προς αυτούς
 • τις ταμιακές ροές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του Προτύπου από το IASB και τον Κανονισμό υπ’αριθμ.2406/2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) στο τέλος της περιόδου
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων για την περίοδο αναφοράς (επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και ο τίτλος «Κατάσταση συνολικών εσόδων»)
 • Κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο
 • Κατάσταση των Ταμειακών Ροών για την περίοδο
 • Τις Σημειώσεις (περιλαμβάνουν σημαντικές πολιτικές και  άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις)

Το πρότυπο θέτει ως βασική την αρχή ότι οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, την οικονομική απόδοση και τις ταμιακές ροές της επιχείρησης, το οποίο επιτυγχάνεται με την κατάλληλη εφαρμογή των Δ.Λ.Π και

Καθορίζει ότι οι Λογιστικές πολιτικές (αρχές-παραδοχές-κανόνες και πρακτικές) που διέπουν τη σύνταξη αυτών είναι:

 

 

 

 Της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern)

 

 

 

 Της αυτοτέλειας των χρήσεων (accrual basis of accounting)

 Της ομοιομορφίας στην παρουσίαση –συνέπειας (consistency of Presentation)

Της σπουδαιότητας – του ουσιώδους (The materiality concept) κάθε επιχείρηση παρουσιάζει χωριστά στις ΟΚ κάθε σημαντική κατηγορία παρόμοιων στοιχείων όπως και τα στοιχεία διαφορετικής φύσης ή λειτουργίας, εκτός αν είναι αυτά επουσιώδη. Κατά την ταξινόμηση, αν ένα στοιχείο δεν είναι σημαντικό σε μεμονωμένη βάση, αυτό συγκεντρώνεται με άλλα στοιχεία στην κατάσταση ή στις Σημειώσεις. Στις Σημειώσεις όμως ενδέχεται ή πρέπει να αναφερθεί μεμονωμένα.

 Του συμψηφισμού  των περιουσιακών στοιχείων και εσόδων-εξόδων (offsetting)μόνο με προϋποθέσεις και

 Της συγκριτικής πληροφόρησης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (comparative information).

Σύμφωνα με το Πρότυπο, η οικονομική οντότητα πρέπει να εξατομικεύει με σαφήνεια τις Ο.Κ και να εκθέτει με εμφανή τρόπο σε αυτές:

 • Την επωνυμία της ή άλλα στοιχεία που  προσδιορίζουν  την  ταυτότητά  της όπως και κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς
 • Αν οι Ο.Κ αφορούν μια οικονομική οντότητα μεμονωμένα ή όμιλο
 • Την ημερομηνία της λήξης της περιόδου αναφοράς ή  την  περίοδο  που αφορούν οι Ο.Κ
 • Το νόμισμα παρουσίασης (τηρούμενο νόμισμα – ΔΛΠ21)
 • Το βαθμό της στρογγυλοποίησης των ποσών

Δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή των οικονομικών καταστάσεων, έτσι σχετικά με την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης:

 • τα στοιχεία του Ενεργητικού μπορεί να ταξινομούνται σε

Κυκλοφορούντα και Μη κυκλοφορούντα και

 • τα στοιχεία του Παθητικού (οι υποχρεώσεις) μπορεί να ταξινομούνται σε Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ή (στην περίπτωση που δεν επιλεγεί η ανωτέρω κατάταξη) τα στοιχεία να παρουσιάζονται σύμφωνα με τη ρευστότητά τους.

Θέτει τα κριτήρια για να ταξινομηθούν τα στοιχεία στις παραπάνω κατηγορίες και καθορίζει τα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται με όλες τις υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις (ήτοι την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και  την Κατάσταση των Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων ενώ τα σχετικά με την Κατάσταση των Ταμιακών Ροών αναφέρονται στο ΔΛΠ 7).

Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιούνται πρέπει να γνωστοποιούνται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις μαζί με τις άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες.

Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διάβασε περισσότερα εδώ

Άσκηση λυμένη

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας από
το Δεκέμβριο του 31, 20Χ9.

ΑποθέματαΠρώτες ΎλεςΗμιτελή και
Ημικατεργασμένα
Έτοιμα Προϊόντα
Απόθεμα Αρχής100.00020.00035.000
Αγορές Χρήσης320.000
Απόθεμα Τέλους150.00015.000
 • Επιπλέον η επιχείρηση παρουσιάζει:
 • Έσοδα από πωλήσεις € 680.000.
 • Πληρωμές για τόκους € 12.000.
 • Έξοδα διαφήμισης € 28.000
 • Η μισθοδοσία της επιχείρησης αναλύεται ως εξής:
 • o Μισθοί χειριστών μηχανημάτων παραγωγής € 70.000.
 • o Μισθοί διοικητικού προσωπικού € 25.000.
 • o Μισθοί πωλητών € 20.000.
 • Τα ενοίκια της επιχείρησης αναλύονται ως εξής:
 • o Ενοίκια εργοστασίου € 120.000.
 • o Ενοίκια Γραφείων € 30.000.
 • o Ενοίκια Αποθηκών € 20.000.
 • Οι αποσβέσεις της επιχείρησης αναλύονται ως εξής:
 • o Αποσβέσεις Εργοστασίου € 10.000.
 • o Αποσβέσεις Γραφείων € 3.000.
 • o Αποσβέσεις Αποθηκών € 2.000.

Ζητείται:
Να συντάξετε την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατ’ είδος και κατά λειτουργία.

Λύση

Άσκηση με λύση

Δεδομένα:

 • Πωλήσεις 620.000
 • Πληρωτέοι Λογαριασμοί 40.000
 • Άλλα Εισοδήματα 2.000
 • Μισθοί Διοίκησης 75.000
 • Αποθέματα στη 1 Ιανουαρίου 20Χ8: 22.000
 • Αποθέματα στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ8: 21.000
 • Εκπτώσεις Πωλήσεων 3.500
 • Αγορές εμπορευμάτων 330.000
 • Εκπτώσεις Αγορών 4.000
 • Μακροπρόθεσμα Δάνεια 60.000
 • Διάφορα Διοικητικά Έξοδα 70.000
 • Τόκοι (πληρωθέντες) 3.000
 • Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 265.000
 • Έξοδα μεταφοράς 32.000
 • Εμπορικές Απαιτήσεις 42.000
 • Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος Ενεργητικού 11.500
 • Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 5.000
 • Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 150.000 μετοχές αξίας 1 ευρώ η κάθε μια.
 • Οι Αποσβέσεις παγίων που ανήκουν στα έξοδα διάθεσης ήταν 15.000
 • Οι Αποσβέσεις παγίων που ανήκουν στα έξοδα διοίκησης ήταν 12.000
 • Ο συντελεστής του Φόρου Εισοδήματος είναι 26%

Ζητείται:
Να συντάξετε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1.

Λύση

ΔΛΠ 2 | Αποθέματα

I.A.S 2 Inventories

Το πρότυπο αυτό ασχολείται με το λογιστικό χειρισμό των αποθεμάτων και τον  τρόπο προσδιορισμού του κόστους. Εφαρμόζεται σε όλα τα αποθέματα εκτός από εκείνα που έχουν σχέση με συμβάσεις κατασκευής έργων, με χρηματοοικονομικά μέσα και γενικά με αποθέματα που έχουν σχέση με τη γεωργία και την εξόρυξη μεταλλευμάτων.

Καθορίζει και διευκρινίζει την έννοια των αποθεμάτων τόσο των εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων, όσο και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Αποθέματα δηλαδή είναι κατά το πρότυπο τα περιουσιακά στοιχεία:

 • που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της οικονομικής οντότητας
 • που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για τέτοια πώληση ή
 • έχουν τη μορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή κατά την παροχή υπηρεσιών

πχ. τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προς πώληση προϊόντα οι πρώτες και βοηθητικές ύλες και για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι τα κόστη που απαρτίζονται από την εργασία του προσωπικού και τα γενικά έξοδα που επιμερίζονται για τα οποία κόστη, η επιχείρηση δεν έχει  καταχωρήσει  τα σχετικά έσοδα

Ορίζει ότι

 • Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.
  • Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς στα πλαίσια μιας συναλλαγής που γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση

Καθορίζει τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος αγοράς των αποθεμάτων, από τι συνίσταται το κόστος μετατροπής και οι λοιπές δαπάνες που επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. Στο κόστος κτήσεως περιλαμβάνεται, σε ορισμένες περιπτώσεις και το κόστος δανειακού κεφαλαίου(Δ.Λ.Π 23) καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές δανείων και πιστώσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις (Δ.Λ.Π 21).

Ορίζει ότι τα αποθέματα πρέπει να αποτιμώνται (αξία μενόντων αποθεμάτων) στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Σχετικά με το κόστος αποθεμάτων του επιτηδευματία που παρέχει υπηρεσίες και  στην έκταση που αυτός έχει αποθέματα, αυτά επιμετρώνται στο κόστος παραγωγής τους το οποίο αποτελείται κυρίως από την εργασία και τις λοιπές δαπάνες του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών, που συμπεριλαμβάνουν το επιβλέπον προσωπικό κα τα αναλογούντα γενικά έξοδα.

Επιτρέπει για λόγους ευκολίας τη χρησιμοποίηση τεχνικών μετρήσεως του κόστους των αποθεμάτων όπως τη μέθοδο του πρότυπου κόστους (standard cost) ή τη μέθοδο των τιμών λιανικής (retail method) εφόσον το αποτέλεσμά τους προσεγγίζει το κόστος.

Ορίζει σαν βασική μέθοδο αποτίμησης του κόστους των αποθεμάτων μαζικής παραγωγής, τη μέθοδο First In First Out (F.I.F.O) ή του μέσου σταθμικού κόστους (weighted average cost) εκτός των ειδών που δεν αντικαθίστανται με μία κανονική ροή καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και διαχωρίζονται για ειδικούς σκοπούς οπότε πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους.

Η επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο αποτίμησης του κόστους των αποθεμάτων για όλα τα αποθέματα που έχουν την ίδια φύση και χρήση στην επιχείρηση.

Για αποθέματα με διαφορετική φύση και χρήση, δυνατό να χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης. Μία διαφορά στη γεωγραφική θέση των αποθεμάτων (και στους αντίστοιχους φορολογικούς κανόνες), αφεαυτή, δεν είναι επαρκής για να δικαιολογήσει τη χρήση διαφορετικών τύπων κόστους.

Όταν οι συνθήκες που οδήγησαν σε μία υποτίμηση των αποθεμάτων κάτω του κόστους (χρήση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας στην αποτίμηση του τελικού αποθέματος) δεν υπάρχουν πλέον, τότε το ποσό της υποτίμησης αναστρέφεται ώστε η νέα    λογιστική   αξία   να   είναι   η   χαμηλότερη   μεταξύ του κόστους και της αναθεωρημένης καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το πρότυπο απαιτεί σημαντικές γνωστοποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις.

 

Επίδραση των Μεθόδων Αποτίμησης των Αποθεμάτων στα Μικτά Κέρδη

 • Σε μια περίοδο αύξησης των τιμών, η LIFO, η οποία περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες τιμές στο Κόστος Πωληθέντων, έχει ως αποτέλεσμα τα χαμηλότερα Μικτά κέρδη.
 • Κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αύξησης των τιμών, η FIFO, η οποία περιλαμβάνει τις παλαιότερες τιμές στο Κόστος Πωληθέντων, έχει ως αποτέλεσμα τα υψηλότερα Μικτά Κέρδη.
 • Τα μικτά κέρδη με βάση τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους βρίσκονται μεταξύ των αντίστοιχων υπό την LIFO και τη FIFO.

Επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις

 • Η μέθοδος LIFO είναι καλύτερη για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως επειδή συσχετίζει τα Έσοδα με το Κόστος Πωληθέντων. Δεν αποτελεί όμως την καλύτερη μέθοδο για την αποτίμηση των αποθεμάτων στον Ισολογισμό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου ανοδικής μεταβολής των τιμών.
 • Η μέθοδος FIFO είναι καλύτερη για τον Ισολογισμό επειδή το τελικό απόθεμα βρίσκεται πιο κοντά στις τρέχουσες αξίες

Επίδραση στο Φόρο Εισοδήματος

 • Πολλοί λογιστές θεωρούν ότι η χρήση των μεθόδων FIFO και Μέσου Όρου σε περιόδους αύξησης των τιμών οδηγεί σε υπερτίμηση των κερδών από τις επιχειρήσεις και επομένως σε περισσότερο φόρο εισοδήματος.
 • Αν σε μία περίοδο αυξανόμενων τιμών, η εταιρεία που χρησιμοποιεί LIFO αφήσει την ποσότητα των αποθεμάτων της στο τέλος της χρήσης να πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι ήταν στην αρχή της χρήσης, τότε η εταιρεία θα πληρώσει υψηλότερο φόρο εισοδήματος.
 • Όταν οι πωλήσεις μειώσουν τα αποθέματα κάτω από τα καθορισμένα επίπεδα, τότε προκύπτει ότι οι πωλημένες μονάδες ξεπερνούν τις αγορασμένες. Αυτό καλείται Ρευστοποίηση LIFO (LIFO liquidation).

Επίδραση στις Ταμειακές Ροές

 • Γενικά, η επιλογή μιας εταιρείας μεταξύ Μέσου Σταθμικού Όρου, FIFO ή LIFO δεν επηρεάζει τις ταμειακές ροές
 • Ωστόσο, η επιλογή μεθόδου αποτίμησης θα επηρεάσει το ποσό του φόρου εισοδήματος που θα πληρωθεί. Επομένως, επιλέγοντας μια μέθοδο αποτίμησης που οδηγεί σε χαμηλότερο εισόδημα θα οδηγήσει και σε χαμηλότερο φόρο εισοδήματος

Άσκηση με λύση

Η επιχείρηση Alesta ΑΕ αγόρασε μηχάνημα αξίας 160.000€. Τα μεταφορικά έξοδα καθώς και τα έξοδα ασφάλισης ανήλθαν σε 2.400€. Τα έξοδα εγκατάστασης ανήλθαν σε 400€. Επίσης για τη διαμόρφωση του χώρου απαιτήθηκαν 1.200€. Μετά από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε πως η παραγωγικότητα του μηχανήματος θα ήταν μεγαλύτερη αν μεταφερόταν σε διαφορετικό σημείο εντός των εργοστασιακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το κόστος μετακίνησης ανήλθε σε 4.720€. Επιπλέον, βάσει των οδηγιών της κατασκευαστικής του εταιρίας, η εταιρία αποφάσισε να υπάρξει ένα διάστημα τριών μηνών κατά το οποίο το μηχάνημα δε θα συμμετείχε ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, το συνολικό κόστος της οποίας ανήλθε σε 2.000€ περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και τα έξοδα μεταφοράς αλλά και τα κόστη εργασίας. Το καθαρό προϊόν πώλησης των προϊόντων που παρήχθησαν κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του μηχανήματος ανήλθε σε 420€.

Ζητείται:
Να υπολογιστεί η αξία σύμφωνα με την οποία θα γίνει η αρχική αναγνώριση του μηχανήματος από την
εταιρία.

Λύση


Άσκηση με λύση

Στη 01/01 η εταιρεία “Υ” αγόρασε ένα μηχάνημα κόστους €28.000, το οποίο έχει οικονομική ζωή 4 ετών και μηδενική υπολειμματική αξία. Εκτιμάται ότι οι μονάδες παραγωγής του μηχανήματος θα είναι:
Έτος 1: 40.000
Έτος 2: 50.000
Έτος 3: 55.000
Έτος 4: 55.000

Ζητείται:
Να υπολογίσετε τις ετήσιες αποσβέσεις για το μηχάνημα για κάθε ένα από τα τέσσερα χρόνια με τις
ακόλουθες μεθόδους: τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και των μονάδων παραγωγής.

Λύση

Άσκηση με λύση

Οι πωλήσεις και οι αγορές του προϊόντος Α στην επιχείρηση Χ κατά τη διάρκεια του έτους είναι οι εξής:

ΜήναςΑγορές Πωλήσεις 
 τεμτιμήτεμτιμή
Ιανουάριος (A.A.)505307
Φεβρουάριος  107,2
Μάρτιος406208
Απρίλιος207108,5
Μάιος307,5209
Ιούνιος2085011
ΣΥΝΟΛΑ160 140 

Ζητούμενο:
Υπολογίστε την αξία των αποθεμάτων και το κόστος πωληθέντων με τις μεθόδους i) FIFO και ii) Μέσο
Σταθμικό Κόστος.

Λύση


Άσκηση με λύση

Η επιχείρησηAlesta ΑΕ αγόρασε μια έκταση αξίας 20.000€. Προέβη σε κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου με κόστος 25.000€, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε διαδικασίες εκβραχισμού ύψους 50.000€. Τέλος με σκοπό την δημιουργία χώρου στάθμευσης των οχημάτων της πραγματοποίησε ασφαλτοστρώσεις που κόστισαν 30.000€.

Ζητείται:
Να υπολογιστεί το κόστος του νέου παγίου και να προβείτε στις κατάλληλες εγγραφές

Λύση

Άσκηση με λύση

Η εταιρία Χ ΕΠΕ εισάγει και πωλεί έπιπλα. Κατά την διάρκεια της χρήσης 20χ9 πραγματοποίησε τα
παρακάτω κόστη:
Τιμολογιακή αξία επίπλων 10000
Δασμοί εισαγωγής 500
Κόστος διοίκησης 1000
Εκπτώσεις Αγορών -1000
Προμήθειες Πωλήσεων 400
Εγγυήσεις 200

Να εξηγήσετε ποια από τα ανωτέρω κόστη μπορούν να περιληφθούν στο κόστος αποθεμάτων.

Λύση

Άσκηση 4

Η εταιρία Alesta AE κατέγραψε τις ακόλουθες αγορές και πωλήσεις κατά το τελευταίο έτος:

Ιαν. 1 Αρχικά αποθέματα 125 τεμ. Χ 45€ 5.750€
Φεβ. 25 Αγορά 100 τεμ. Χ 52€ 5.200€
Ιούν. 15 Αγορά 200 τεμ. Χ 56€ 11.200€
Οκτ. 15 Αγορά 150 τεμ. Χ 56€ 8.400€
Δεκ. 15 Αγορά 100 τεμ. Χ 60€ 6.000€
Αγαθά διαθέσιμα για πώληση 675 αξίας 36.550€
Συνολικές πωλήσεις 500 τεμ.
Δεκ. 31 Τελικά αποθέματα 175 τεμ.

Προσδιορίστε το κόστος των τελικών αποθεμάτων χρησιμοποιώντας τις μεθόδους του μέσου σταθμικού
κόστους και της FIFO.

Λύση

Άσκηση με λύση

Κατά την διάρκεια της περιόδου (χρήσης) 20Χ8, η εταιρία Alesta ΑΕ πραγματοποίησε τις αγορές και πωλήσεις που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Η επιχείρηση δεν είχε αποθέματα στην αποθήκη της στην αρχή της περιόδου (1/1/20Χ8):

 

  Αγορές Πωλήσεις
ΗμερομηνίαΤεμάχιαΤιμή ανά
τεμάχιο
ΤεμάχιαΤιμή ανά
τεμάχιο
03/03/20Χ8105  
06/04/20Χ8206  
10/05/20Χ8  158
18/8/20Χ8104  
20/12/20Χ8  1410
Σύνολο40   

Ζητείται να υπολογισθούν: Τα έσοδα από πωλήσεις, το Κόστος των Τελικών Αποθεμάτων και το Μικτό
Κέρδος, αν χρησιμοποιείται:

 1. Η μέθοδος του Μέσου Σταθμικού Κόστους
 2. Η μέθοδος FIFO
 3. H μέθοδος LIFO

Λύση

Άσκηση με λύση

Στις 11 Αυγούστου ενημερωνόμαστε πως η επιχείρησή έχει υποστεί ζημιές από πυρκαγιά με αποτέλεσμα όλο το απόθεμά μας να υποστεί ζημιά. Η ασφαλιστική εταιρεία μας ζητά να αποδείξουμε την απώλεια του
αποθέματος. Για το έτος, μέχρι την ημερομηνία της πυρκαγιάς, η εταιρεία είχε πωλήσεις 900.000 € και αγορές 560.000 €. Η μεταφορά εμπορευμάτων ανήλθε στα 27.400 € και η αρχική απογραφή ήταν 90.000€. Παράλληλα η επιχείρηση τιμολογεί τα αγαθά της με σκοπό να επιτύχει ένα ακαθάριστο περιθώριο κέρδους 40%.

Ζητείται να υπολογίσετε την εκτιμώμενη απώλεια αποθέματος.

Λύση

Άσκηση με λύση

Η εταιρία «ΕΨΙΛΟΝ» παρουσιάζει στις οικονομικές της καταστάσεις κατά την τελευταία διετία τα ακόλουθα στοιχεία:

 20Χ820Χ9
Πωλήσεις504.000420.000
Κόστος πωληθέντων(300.000)(216.000)
Μικτό αποτέλεσμα204.000204.000
Λειτουργικά έξοδα(120.000)(120.000)
Αποτελέσματα προ φόρου84.00084.000

Μετά το τέλος του 20Χ8, η εταιρεία ανακάλυψε ότι ένα σφάλμα είχε οδηγήσει σε υποτίμηση αξίας 36.000
€ επί των αρχικών αποθεμάτων του 20Χ8 (δηλαδή των τελικών αποθεμάτων του 20Χ7).

 

Υπολογίστε τα διορθωμένα αποτελέσματα για το 20Χ7 και το 20Χ8.
Ποιο θα είναι το σφάλμα που έχει προκύψει στα τελικά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια για το 20Χ9;

Λύση

ΔΛΠ 7 | Κατάσταση Ταμειακών Ροών

I.A.S 7 Statement of Cash Flows

Το πρότυπο αυτό απαιτεί να παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις σαν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεών τους, την κατάσταση Ταμιακών Ροών ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να έχουν μία βάση εκτιμήσεως της δυνατότητας της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, αλλά και της ανάγκης της να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμειακές ροές (εισροές και εκροές).

Ορίζει τις έννοιες των Ταμιακών διαθεσίμων, των Ταμιακών ισοδυνάμων και των Ταμιακών Ροών.

Ταμειακά διαθέσιμα είναι τα μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης (cash in hand) και το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων που τηρεί στις Τράπεζες και του οποίου μπορεί άμεσα να κάνει ανάληψη.

Ταμειακά ισοδύναμα είναι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (έως τρεις μήνες) που κατέχει η επιχείρηση για να αντιμετωπίζει άμεσα τις ταμιακές της ανάγκες και όχι για επενδυτικούς σκοπούς και οι οποίες μπορούν οποτεδήποτε να μετατραπούν σε συγκεκριμένα ποσά ταμιακών διαθεσίμων με ελάχιστο κίνδυνο της αξίας τους λόγω της μετατροπής πχ αγορά εντόκου γραμματίου του Δημοσίου 3μηνης διάρκειας θεωρείται ισοδύναμο προς τα ταμιακά διαθέσιμα

Ταμειακές ροές είναι οι εισροές και οι εκροές των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων.

Η κατάσταση Ταμειακών Ροών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ταμειακές εισροές και εκροές της επιχείρησης (εισπράξεις και πληρωμές) κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής χρήσης. Ως αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων παρέχει πληροφορίες στους χρήστες αυτών ως προς:

 • τις μεταβολές των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, ιδίως αυτών που επηρεάζουν τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της επιχείρησης
 • τις αλλαγές στην οικονομική της διάρθρωση πχ εξόφληση δανείων ή δημιουργία καινούριων
 • τη δυνατότητα για τη δημιουργία ρευστότητας
 • την ύπαρξη στοιχείων που να μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση της αξίας των μελλοντικών ροών της επιχείρησης
 • το βαθμό κατά τον οποίο έχουν επιτευχθεί οι αναμενόμενες χρηματικές ροές που καταγράφονται στον προϋπολογισμό σε σύγκριση με τις πραγματικές χρηματικές ροές (απολογιστικά)
 • τη σχέση μεταξύ κερδοφορίας και καθαρής διακίνησης των μετρητών της επιχείρησης.

Διακρίνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης σε επιχειρηματικές (λειτουργικές), επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Προσδιορίζει και διακρίνει σαφώς το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αυτών. Ταξινομεί τις ταμειακές ροές της χρήσης ώστε να απεικονίζονται στην Κατάσταση Ταμιακών Ροών κατά κατηγορία δραστηριοτήτων, σε:

-Ταμιακές Ροές από επιχειρηματικές (λειτουργικές) δραστηριότητες (operating activities). Περιλαμβάνουν τη διακίνηση μετρητών που προέρχονται από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης συν τα ανόργανα έσοδα και έξοδα (εισπράξεις από πωλήσεις, πληρωμές για αγορές, πληρωμές οργανικών εξόδων, φόρων και τόκων).

Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (investing activities). Περιλαμβάνουν τη διακίνηση μετρητών που προέρχονται από επενδυτικές δραστηριότητες δηλ. από στοιχεία που αποκτήθηκαν ή πωλήθηκαν με απώτερο στόχο την εκμετάλλευση των οικονομικών τους ωφελημάτων όπως τόκων ή μερισμάτων (αγορές ή πωλήσεις παγίων, εξαγορές, συμμετοχές )

Ταμιακές Ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (financial activities). Περιλαμβάνουν τη διακίνηση μετρητών που προέρχονται από: αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δημιουργία καινούργιων δανείων, αποπληρωμές δανείων ή Leasing, πληρωμές μερισμάτων, εξαγορά ιδίων μετοχών, εισπράξεις από έκδοση ομολόγων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εκτιμήσουν τις επιδράσεις που ασκούν οι συναλλαγές αυτές στην χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης και στη διαμόρφωση των διαθεσίμων της τόσο των ταμειακών όσο και των ισοδυνάμων προς αυτά.

Επιτρέπει τεχνικά, η εμφάνιση των ταμειακών ροών από επιχειρηματικές δραστηριότητες να γίνεται είτε με την άμεση μέθοδο κατά την οποία γνωστοποιούνται οι κύριες κατηγορίες ακαθάριστων εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωμών (δηλ. τα έσοδα και τα έξοδα κρίνονται από ταμειακής απόψεως, αν προκάλεσαν ταμειακή εισροή ή εκροή), είτε με την έμμεση μέθοδο κατά την οποία το καθαρό κέρδος ή ζημία προ φόρων αναμορφώνεται με βάση τις επιδράσεις των συναλλαγών μη ταμειακής φύσεως, των αναβαλλόμενων ή των προβλεπόμενων οργανικών εισπράξεων ή πληρωμών, όπως επίσης και των στοιχείων εσόδων ή εξόδων που συνδέονται με επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές ταμειακές ροές πχ διακανονίζονται ποσά που έχουν συμπεριληφθεί στο κέρδος ή τη ζημία και δεν είναι ταμειακές ροές όπως αποσβέσεις, προβλέψεις κ. ά

Προτρέπει τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την άμεση μέθοδο αν και οι περισσότερες στο εξωτερικό χρησιμοποιούν την έμμεση.

Περιλαμβάνει οδηγίες για ειδικές περιπτώσεις που καλύπτουν θέματα:

-ταμειακών ροών σε ξένο νόμισμα

-ταμειακών ροών από έκτακτα κονδύλια

-τόκων και μερισμάτων

-φόρου εισοδήματος

-επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

-απόκτησης και διάθεσης θυγατρικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων και

-μη ταμειακών συναλλαγών.

Εξηγεί σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει συμψηφισμός ταμειακών εισροών και εκροών με την εμφάνιση του καθαρού ποσού μόνο.

Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται στις σημειώσεις.

Υπόδειγμα Κατάστασης Ταμειακών Ροών

Όμιλος εταιριών «Μ»

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(έμμεση μέθοδος) 
  Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:  20Χ9  20Χ8
Καθαρά κέρδη πριν από τους φόρουςXΧ
Αναμορφώσεις: Αποσβέσεις  X  Χ
Ζημία από συναλλαγματικές διαφορέςXΧ
Έσοδα από επενδύσεις(X)(Χ)
Τόκοι χρεωστικοίXΧ
Κέρδος εκμετάλλευσης πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησηςXΧ
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς(X)Χ
Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτωνX(Χ)
(Μείωση)/ αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων(X)(Χ)
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευσηXΧ
Τόκοι πληρωθέντες(X)(Χ)
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες(X)(Χ)
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητεςΧΧ
   
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορά της θυγατρικής Χ ύστερα από αφαίρεση των διαθεσίμων της  (X) 
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων Προϊόν πώλησης εξοπλισμού(X) X(Χ)
Τόκοι πιστωτικοί (εισπραχθέντες) Μερίσματα εισπραχθέντα (εναλλακτικά μπορεί να εμφανιστούνXΧ
και στις ροές από την εκμετάλλευση)XX
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητεςΧΧ
   
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Προϊόν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  X 
Προϊόν από μακροπρόθεσμο δανεισμόXΧ
Πληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης(X)(Χ)
Μερίσματα πληρωθέντα(X)(X)
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητεςΧΧ
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμαΧ(X)
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσηςΧX
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσηςΧX

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(άμεση μέθοδος)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:                         2009    2008

Εισπράξεις από πελάτες                                                                           X         Χ

Πληρωμές σε προμηθευτές και εργαζόμενους                                    (X)        (Χ)

Εισροές διαθεσίμων από κύρια εκμετάλλευση                                       X         Χ

Τόκοι πληρωθέντες                                                                                (X)      (Χ)

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες                                                        (X)        (Χ)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες            X         Χ

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά θυγατρικής ύστερα από αφαίρεση των διαθεσίμων της           (X) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων                                                   (X)      (Χ)

Προϊόν από πώληση εξοπλισμού                                                             X

Τόκοι εισπραχθέντες                                                                                X         Χ

Μερίσματα εισπραχθέντα                                                                        X         Χ   

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μακροπρόθεσμο δάνειο

Πληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης Μερίσματα πληρωθέντα

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση /(Μείωση) ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

 

Άσκηση με λύση

Δεδομένα ταμειακών ροών:
Εισπράξεις από πώληση μετοχών ………………………………………………….. 17.500
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ……………………………….. 280.000
Εισπράξεις από έκδοση ομολόγων ………………………………………………… 55.000
Εξοφλήσεις Δανείων ……………………………………………………………………. 32.500
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων………………………………………………….. 10.000
Εισπράξεις από Εμπορικές Απαιτήσεις………………………………………….. ?
Πληρωμές για αγορά μετοχών……………………………………………………….. 370.000
Μερίσματα Πληρωθέντα………………………………………………………………. 130.000
Πληρωμές για Εμπορικές Υποχρεώσεις…………………………………………. 1.030.000
Πληρωμή τόκων ………………………………………………………………………….. 25.000
Πληρωμές φόρων ………………………………………………………………………… 70.000
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 1 Ιανουαρίου 2017 43.000
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 31 Δεκεμβρίου 2017 58.000
Χρησιμοποιείστε τις παραπάνω πληροφορίες για να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις
που ακολουθούν:
1 Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες είναι:
a €390.000.
b (€322.500).
c (€342.500).
d €360.000.

 

Λύση

2 Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είναι:
a €322.500.
b €172.500.
c €127.500.
d €375.000.

Λύση
3 Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι:
a €45.000.
b €1.155.000.
c €240.000.
d €185.000.

Λύση

4 Στα δεδομένα μας το ποσό από τις εισπράξεις εμπορικών απαιτήσεων είναι:
a €1.310.000.
b €1.103.000.
c €1.233.000.
d €1.293.000

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Δίνονται διάφορα στοιχεία από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

 31η Δεκεμβρίου 
 20182019
Αποθέματα Εμπορευμάτων700.000800.000
Εισπρακτέοι Λογαριασμοί (εμπορικές απαιτήσεις)1.200.0001.400.000
Πληρωτέοι Λογαριασμοί (εμπορικές υποχρεώσεις)600.000700.000

Επιπλέον Στοιχεία

 1. Τα Κέρδη Χρήσεως Προ φόρου είναι 340.000 ευρώ.
 2. Οι Αποσβέσεις ήταν 60.000 ευρώ.

  Ζητούμενο: Να καταρτισθούν οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες με την Έμμεση
  Μέθοδο

Λύση

Άσκηση με λύση

Κατά τη διάρκεια του 20Χ1 η εταιρία δαπάνησε 170.000 ευρώ για κόστη έρευνας. Ως αποτέλεσμα κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα νέο προϊόν που παράγει. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποκτήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και είχε εκ του νόμου διάρκεια ζωής 20 έτη και ωφέλιμη ζωή 10 έτη. Τα νομικά έξοδα ύψους 24.000 ευρώ υπεράσπισης του διπλώματος πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου.

Ζητείται:

 1. Παραθέστε τις ημερολογιακές εγγραφές που απαιτούνται για τα έτη 20Χ1 και 20Χ2.
 2. Την 1η Ιουνίου 20Χ6 η εταιρία δαπάνησε 12.400 ευρώ για αγωγή για παράβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ως εκ τούτου η εκτίμηση της διάρκειας της ωφέλιμης ζωής επεκτάθηκε στα 12 έτη, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου του 20Χ5. Παραθέστε τις απαιτούμενες ημερολογιακές εγγραφές.

Λύση

Άσκηση με λύση

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συγκριτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης μιας εταιρίας
για τα έτη 20Χ8 και 20Χ9.

 20Χ920Χ8
Πωλήσεις340.000270.000
Κόστος Πωλήσεων(200.000)(142.000)
Μικτό αποτέλεσμα140.000128.000
Έξοδα(88.000)(50.000)
Καθαρά Κέρδη52.00078.000
Κέρδη εις νέο (01/01)125.00072.000
Καθαρά Κέρδη52.00078.000
Μερίσματα(30.000)(25.000)
Κέρδη εις νέο (31/12)147.000125.000

Παρέχονται οι πρόσθετες πληροφορίες:

 1. Το 20Χ9 η εταιρία αποφάσισε να αλλάξει μέθοδο απόσβεσης, από την μέθοδο συνόλου
  αριθμού των ετών ακολούθησε την σταθερή μέθοδο. Τα περιουσιακά στοιχεία που
  αγοράστηκαν στην αρχή του 20Χ8 έναντι 90.000 ευρώ είχαν εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τα
  4 έτη και μηδενική υπολειμματική αξία. Επισημαίνεται πως η κατάσταση
  αποτελεσμάτων χρήσης για το 20Χ9 περιλαμβάνει αποσβέσεις ύψους 27.000 ευρώ και
  αφορούν τα πάγια που αγοράστηκαν μέσα στο 20Χ8.
 2. Το 20Χ9 η εταιρία ανακάλυψε πως τα αποθέματα τέλους για το 20Χ8 υπερτιμήθηκαν
  κατά 20.000 ευρώ και τα αποθέματα τέλους για το 20Χ9 δηλώθηκαν ορθά.

Ζητούμενο: Να καταρτισθεί η αναθεωρημένη Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τα έτη 20Χ8
και 20Χ9 με βάση τις συγκριτικές καταστάσεις. (Παραβλέψετε τους φόρους εισοδήματος)

Λύση

Άσκηση με λύση

Ζητείται να συντάξετε την κατάσταση ταμειακών ροών με την άμεση μέθοδο χρησιμοποιώντας τα
παρακάτω δεδομένα.

Πληρωμές για απόκτηση οικοπέδου……………………………………………………………….. €416.000
Εισπράξεις από πώληση οικοπέδου………………………………………………………………… 58.000
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ………………………………………………… 347.000
Εισπράξεις από έκδοση ομολόγων …………………………………………………………………. 99.000
Εξοφλήσεις δανείων……………………………………………………………………………………… 74.000
Εισπράξεις από Πωλήσεις Επενδυτικών Τίτλων ……………………………………………… 49.500
Εισπράξεις από εμπορικές απαιτήσεις ……………………………………………………………. 1.502.000
Μερίσματα Πληρωθέντα ………………………………………………………………………………. 182.000
Πληρωμές για μισθούς υπαλλήλων ………………………………………………………………… 1.172.000
Πληρωμές τόκων………………………………………………………………………………………….. 66.000
Πληρωμή Φόρου εισοδήματος………………………………………………………………………. 115.500
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 1 Ιανουαρίου 2017………………………………….. 86.000
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 31 Δεκεμβρίου 2017 ……………………………….. ?

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Στοιχεία από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

 20172018
Μετρητά100.120140.350
Λογαριασμοί Εισπρακτέοι (εμπορικές απαιτήσεις)95.300102.300
Οικόπεδα90.00015.000
Κτίρια260.000375.000
Πληρωτέοι λογαριασμοί (εμπορικές υποχρεώσεις)43.50046.700

Στοιχεία από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

 2018
Έσοδα από Πωλήσεις1.100.000
Κόστος Πωληθέντων717.300
Μισθοί196.000
Έξοδα για τόκους26.000

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως:
a) Πραγματοποιήθηκε αγορά μετρητοίς κτιρίου αξίας 115.000 ευρώ.
b) Οικόπεδο αξίας 75.000 ευρώ, πωλήθηκε μετρητοίς για 79.000 ευρώ.
c) Καταβλήθηκαν φόροι εισοδήματος 50.000 ευρώ
d) Είσπραξη μετρητών από τη λήψη μακροπρόθεσμου δανείου 40.000 ευρώ.
e) Πληρώθηκαν μερίσματα αξίας 70.670 ευρώ
Για τα έξοδα έχουν καταβληθεί μετρητά

Ζητείται η Κατάσταση Ταμειακών Ροών με την Άμεση Μέθοδο

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Από τον Ισολογισμό (αρχής και τέλους) έχουμε την εξής πληροφορία

 01/0131/12
Εμπορικές Απαιτήσεις65.00080.000
Εμπορικές Υποχρεώσεις35.00065.000

Aπό την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως έχουμε την εξής πληροφορία:

Πωλήσεις……………………………………………………………………………………………….. 1.650.000
Κόστος Πωληθέντων ………………………………………………………………………………. 840.000

Ι. Υπολογίστε τις Εισπράξεις από εμπορικές απαιτήσεις στη διάρκεια της χρήσης
ΙΙ. Υπολογίστε τις Πληρωμές για Εμπορικές Υποχρεώσεις στη διάρκεια της χρήσης

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Διάφορα Στοιχεία από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

  31η Δεκεμβρίου
 20Χ820Χ9
Ενσώματα Πάγια26.00036.000
Αποθέματα Εμπορευμάτων6.0009.000
Μετρητά20.00039.268
Εισπρακτέοι Λογαριασμοί (εμπορικές απαιτήσεις)40.00025.000
Ίδια Κεφάλαια60.00080.000
Πληρωτέοι Λογαριασμοί (εμπορικές υποχρεώσεις)32.00018.000

Επιπλέον Στοιχεία:

 • Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 20.000 ευρώ
 • Πραγματοποιήθηκε αγορά μετρητοίς παγίου αξίας 14.000 ευρώ.
 • Τα Κέρδη Χρήσεως Προ φόρου είναι 11.268 ευρώ.
 • Οι Αποσβέσεις ήταν 4.000 ευρώ.

Να συνταχθεί η κατάσταση των ταμειακών ροών με τον έμμεσο τρόπο

Λύση

ΔΛΠ 8 | Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις
Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη

Σκοπός & εφαρμογή

 • Η ενίσχυση της σχετικότητας, της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των Ο.Κ της επιχείρησης με τις Ο.Κ άλλων επιχειρήσεων και σε βάθος χρόνου
 • Κριτήρια επιλογής λογιστικών πολιτικών
 • Κριτήρια μεταβολής λογιστικών πολιτικών
 • χειρισμός και γνωστοποίηση των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις λογιστικές εκτιμήσεις και τις
 • διορθώσεις λαθών
 • Εφαρμόζεται στην επιλογή, εφαρμογή, λογιστικοποίηση των λογιστικών πολιτικών, τις λογιστικές εκτιμήσεις και τις διορθώσεις λαθών.

Ορισμοί

Λογιστικές πολιτικές είναι οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές, που εφαρμόζονται από την οντότητα για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων πχ.

 • Επιλογή μεθόδου απόσβεσης
 • Μέθοδος αποτίμησης (FIFO, μέσος σταθμικός όρος)
 • Αναγνώριση εξόδων με βάση την αρχή των δεδουλευμένων
 • Διενέργεια προβλέψεων για την κάλυψη πιθανών κινδύνων

Μεταβολή της λογιστικής εκτίμησης είναι είτε η προσαρμογή της λογιστικής αξίας στοιχείου Ενεργητικού ή υποχρέωσης είτε το ποσό της περιοδικής ανάλωσης περιουσιακού στοιχείου, που προκύπτει από εκτίμηση της παρούσας κατάστασης και των αναμενόμενων μελλοντικών ωφελειών και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα στοιχεία αυτά ή τις υποχρεώσεις πχ.

 • Αλλαγή στην εκτίμηση των ωφέλιμης ζωής
 • Αλλαγή στην εκτίμηση σε ετήσια βάση του ύψους των απαξιωμένων αποθεμάτων
 • Αλλαγή στην εκτίμηση του βαθμού ολοκλήρωσης μιας κατασκευαστικής σύμβασης
 • Αλλαγή στην εκτίμηση του ύψους προβλέψεων

Οι μεταβολές της λογιστικής εκτίμησης προκύπτουν από νέες πληροφορίες ή εξελίξεις και, κατά συνέπεια, δεν είναι διορθώσεις λαθών.

 

Λάθη προγενέστερων περιόδων είναι παραλείψεις και κακές διατυπώσεις στις Ο.Κ της οντότητας, μιας ή περισσότερων περιόδων, που προκύπτουν από παράλειψη χρήσης ή κακή χρήση αξιόπιστων πληροφοριών που:

(α) ήταν διαθέσιμες όταν οι Ο.Κ για τις περιόδους εκείνες, είχαν εγκριθεί για έκδοση, και

(β) λογικά, θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση και την παρουσίαση εκείνων των Ο.Κ.

Λάθη

 • ως αποτέλεσμα μαθηματικών σφαλμάτων
 • στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικών (κακή εφαρμογή)
 • παραλείψεις ή κακής ερμηνείας γεγονότα και
 • απάτη.

Αναδρομική εφαρμογή είναι η εφαρμογή νέας λογιστικής πολιτικής σε συναλλαγές, άλλα γεγονότα και περιστάσεις ως αν η νέα λογιστική πολιτική ήταν ανέκαθεν σε χρήση.

Αναδρομική επαναδιατύπωση είναι η διόρθωση αναγνώρισης, αποτίμησης και γνωστοποίησης ποσών των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων σα να μην είχε γίνει το λάθος σε προγενέστερη περίοδο.

Μελλοντική εφαρμογή μεταβολής λογιστικής πολιτικής και αναγνώρισης της επίδρασης μεταβολής λογιστικής εκτίμησης, αντίστοιχα, είναι:

(α) η εφαρμογή της νέας λογιστικής πολιτικής σε συναλλαγές, άλλα γεγονότα και περιστάσεις που συμβαίνουν μετά την ημερομηνία μεταβολής της πολιτικής, και

(β) η αναγνώριση της επίδρασης της λογιστικής εκτίμησης στην τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους που επηρεάζονται από τη μεταβολή.

Λογιστικές Πολιτικές – Επιλογή &Εφαρμογή

Τα ΔΠΧΑ θέτουν λογιστικές πολιτικές που το IASB έχει συμπεράνει ότι καταλήγουν στην κατάρτιση Ο.Κ με σχετική και αξιόπιστη πληροφόρηση για το αντικείμενο που πραγματεύονται. Εν απουσία προτύπου για την κάλυψη συγκεκριμένου οικονομικού γεγονότος, η Διοίκηση θα αναπτύξει και εφαρμόσει, κατά την κρίση της, μια λογιστική πολιτική έτσι ώστε να προκύπτουν πληροφορίες

(α) Σχετικές με τις ανάγκες λήψης οικονομικών αποφάσεων των χρηστών, και

(β) να είναι αξιόπιστες, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να:

(i) παρουσιάζουν πιστά την οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις

ταμιακές ροές της οντότητας,

(ii) αντανακλούν την οικονομική ουσία των γεγονότων, άλλων γεγονότων και

περιστάσεων και όχι απλώς και μόνο το νομικό τύπο,

(iii) να είναι ουδέτερες, τουτέστιν ελεύθερες από προκατάληψη,

(iν)συντηρητικές, και

(v) πλήρεις από όλες τις σημαντικές απόψεις. («Πλαίσιο»)

Λογιστικές Πολιτικές – Αλλαγές στις Λογιστικές Πολιτικές

 

Η επιχείρηση πρέπει να επιλέγει και εφαρμόζει με συνέπεια τις λογιστικές πολιτικές της για παρόμοιες συναλλαγές και άλλα γεγονότα

 

Άσκηση με λύση

Παρακάτω ακολουθούν τα καθαρά κέρδη μιας ιδιωτικής εταιρίας τα οποία υπολογίζονται βάση και των δύο μεθόδων ροής κόστους. Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα περιοδικής απογραφής.

ΈτοςFIFOΜέσο Σταθμικό Κόστος
20Χ62600023000
20Χ73000025000
20Χ82900027000
20Χ93400030000

Σημείωση: Παραβλέψετε τις φορολογικές εκτιμήσεις

 

Ζητούμενο:
Α) Υποθέστε ότι το 20Χ9 η εταιρία αποφάσισε να μεταβεί από την μέθοδο FIFO στη μεθόδου του
μέσου σταθμικού κόστους αναφορικά με την τιμολόγηση των αποθεμάτων της. Παραθέστε την
απαραίτητη ημερολογιακή εγγραφή για την αλλαγή που έγινε κατά την διάρκεια του 20Χ9 και
παραθέστε τα καθαρά κέρδη για τα έτη 20Χ6-20Χ9.
Β) Υποθέστε ότι το 20Χ9 η εταιρία η οποία χρησιμοποιούσε την μέθοδο του σταθμικού κόστους
από τη σύσταση του 20Χ6 άλλαξε τη μέθοδο τιμολόγησης αποθεμάτων και στράφηκε στη FIFO.
Παραθέστε την απαραίτητη ημερολογιακή εγγραφή για την καταχώρηση της αλλαγής των 20Χ9
και παραθέστε τα καθαρά κέρδη που αναφέρθηκαν για τα έτη 20Χ6-20Χ9.

Λύση

Άσκηση με λύση

Ο πρώτος έλεγχος των βιβλίων της εταιρίας έγινε για το έτος που έληξε στις 31/12/20Χ5. Κατά την εξέταση των βιβλίων ο ελεγκτής διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία είχαν παραλειφθεί ή υπάρχουν λανθασμένοι χειρισμοί τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτά τα στοιχεία είναι:
1) Στην αρχή του 20Χ3 η εταιρία αγόρασε ένα μηχάνημα για 510.000 ευρώ (Υπολειμματική αξία 51.000) που είχε ωφέλιμη ζωή 5 έτη. Ο λογιστής χρησιμοποίησε τη μέθοδο απόσβεση με σταθερό συντελεστή αλλά δεν αφαίρεσε την υπολειμματική αξία για τον υπολογισμό της βάσης απόσβεσης για τα τρία έτη.
2) Στο τέλος του 20Χ4 η εταιρία δεν κατέγραψε τους μισθούς των πωλητών ύψους 45.000 ευρώ.
3) Η ασφάλιση για δωδεκάμηνη περίοδο που αποκτήθηκε την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους χρεώθηκε στα έξοδα ασφάλισης με το ποσό των 3.300 ευρώ επειδή το ποσό της επιταγής είναι περίπου το ίδιο κάθε χρόνο.
4) Η εταιρία αγοράζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από μια άλλη εταιρία στην αρχή του 20Χ3 έναντι 50.000 ευρώ. Η εταιρία δεν είχε αποσβέσει τα πνευματικά δικαιώματα επειδή η αξία δεν είχε μειωθεί. Τα πνευματικά δικαιώματα έχουν ωφέλιμη ζωή 20 έτη.
5) Το 20Χ5 η εταιρία διέγραψε 87.000 ευρώ αποθεμάτων που θεωρήθηκαν απαξιωμένα. Αυτή η ζημιά χρεώθηκε απευθείας στον λογαριασμό κέρδη εις νέο και πιστώθηκε στο λογαριασμό αποθέματα.
6) Οι δεδουλευμένες αμοιβές διακοπών για το έτος ύψους 31.100 ευρώ δεν καταγράφηκαν επειδή ο λογιστής θεωρούσε πως ήταν ασήμαντα.

Ζητούμενο:
Παραθέστε τις απαραίτητες ημερολογιακές εγγραφές για το 20Χ5 προκειμένου να διορθώσετε τα βιβλία αν υποτεθεί ότι δεν έχουν κλίσει ακόμα. Παραβλέψετε τις επιδράσεις των διορθώσεων επί του φόρου εισοδήματος.

Λύση

Άσκηση με λύση

Στις 13 Ιανουαρίου 20Χ8, η εταιρία μας αγόρασε φορτηγό έναντι 45.000€. Η εκτιμώμενη ζωή του είναι τα πέντε χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα, με εκτιμώμενη υπολειμματική αξία 7.500€ στο τέλος του χρόνου. Κατά τη διάρκεια του 20Χ9, το φορτηγό διένυσε 48.000 χιλιόμετρα.

Υπολογίστε την απόσβεση για το 20Χ9 με κάθε μια από τις ακόλουθες μεθόδους: (α) σταθερή, (β) μονάδων παραγωγής και (γ) φθίνουσα με συντελεστή διπλάσιο της σταθερής. Χρησιμοποιώντας το ποσό που υπολογίσατε με την τρίτη μέθοδο πραγματοποιήστε την ημερολογιακή εγγραφή για να καταγράψετε το έξοδο της απόσβεσης για το δεύτερο έτος.

Λύση

Άσκηση με λύση

Η επιχείρηση Alesta ΑΕ αγόρασε μια έκταση αξίας 20.000€. Προέβη σε κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου με κόστος 25.000€, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε διαδικασίες εκβραχισμού ύψους 50.000€. Τέλος με σκοπό την δημιουργία χώρου στάθμευσης των οχημάτων της πραγματοποίησε ασφαλτοστρώσεις που κόστισαν 30.000€.

Ζητείται:

Να υπολογιστεί το κόστος του νέου παγίου και να προβείτε στις κατάλληλες εγγραφές

Λύση

Άσκηση με λύση

Παρακάτω παρουσιάζονται τα τμήματα που είναι σχετικά με ένα κτίριο γραφείου της εταιρίας Χ
που αγοράσθηκε για €1,160,00 τον Ιανουάριο του 20Χ9.

ΤμήματαΩφέλιμη ζωήΑξία
Κύριο τμήμα κτιρίου50 έτη740,000
Μηχανικές εγκαταστάσεις25- έτη340,000
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις25- έτη80,000

Ζητείται:

Να υπολογισθεί το έξοδο της απόσβεσης για το 20Χ9, όταν η Χ χρησιμοποιεί την απόσβεση τμημάτων και την σταθερή μέθοδο. Να υποθέσετε ότι οι μηχανικές εγκαταστάσεις του κτιρίου αντικαταστάθηκαν σε 20 έτη στο κόστος των €360.000. Να καταρτισθεί η εγγραφή της αντικατάστασης παλιού τμήματος με το
νέο.

Λύση

Άσκηση με λύση

Η εταιρία Ζ αγόρασε εξοπλισμό στις 1η Ιανουαρίου, 20Χ1, έναντι €60,000. Η Ζ επιλέγει να κάνει χρήση της λογιστικής αναπροσαρμογής. Ο εξοπλισμός αποσβένεται με σταθερή μέθοδο, με ωφέλιμη ζωή 6 έτη, χωρίς υπολειμματική αξία. Η αναθεωρημένη αξία του εξοπλισμού είναι παρόμοια με τη λογιστική αξία του, στις 31 Δεκεμβρίου, 20Χ1 και του 20Χ3. Στις 31 Δεκεμβρίου, 20Χ2, η δίκαια αξία του εξοπλισμού προσδιορίζεται στις €35,000.

Ζητείται:
(α) Να καταρτισθούν οι λογιστικές εγγραφές για το 20Χ1.
(β) Να καταρτισθούν οι λογιστικές εγγραφές για το 20Χ2.
(γ) Να προσδιορισθεί το ποσό του εξόδου της απόσβεσης το 20Χ3.

Λύση


Άσκηση με λύση

Η επιχείρηση Alesta ΑΕ κατέχει ένα περιουσιακό στοιχείο με κόστος κτήσης 200.000€. Η ωφέλιμη ζωή του υπολογίστηκε σε δέκα έτη και η υπολειμματική του αξία σε 20.000€. Στο τέλος του όγδοου έτους η διοίκηση της επιχείρησης διαφοροποίησε την αρχική της εκτίμηση για την ωφέλιμη ζωή του παγίου από δέκα σε δώδεκα έτη εν όψη έγκρισης ενός προγράμματος συντήρησης με παράλληλη μείωση της υπολειμματικής αξίας κατά 10.000€.

Ζητείται:
Να υπολογιστεί η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος του όγδοου έτους καθώς και το αποσβέσιμο ποσό αλλά και το ποσό των αποσβέσεων λόγω των προαναφερόμενων μεταβολών.

Λύση

ΔΠΧΑ 5 | Πάγια στοιχεία του Ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Δραστηριότητες

IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale & Discontinued Operations

Σκοπός του Προτύπου είναι να μας υποδείξει τη λογιστική αντιμετώπιση (αναγνώριση και παρουσίαση στις Ο.Κ) των κατεχόμενων προς πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων καθώς και των διακοπεισών δραστηριοτήτων.

Εφαρμόζεται για όλα τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού (ή ομάδες διάθεσης-εκποίησης) που ικανοποιούν τα κριτήρια και κατατάσσονται ως «κατεχόμενα προς πώληση». (Πρόκειται για νέα κατηγορία στοιχείων του Ενεργητικού)

Στο Πρότυπο καθορίζονται οι έννοιες της Μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών, του Συστατικού μέρους μιας οικ. οντότητας, της Διακοπείσας δραστηριότητας που είναι το συστατικό μέρος μιας επιχ/σης που είτε έχει διατεθεί (πουληθεί), είτε έχει καταταχθεί ως κατεχόμενο προς πώληση και α) είναι ξεχωριστό μεγάλο τμήμα επιχ/κών δραστηριοτήτων ή μια γεωγραφική περιοχή εκμεταλλεύσεων β) αποτελεί μέρος ενός ενιαίου συντονισμένου προγράμματος εκποίησης ενός μεγάλου τμήματος δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής περιοχής εκμεταλλεύσεων ή γ) είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με προοπτική να επαναπουληθεί

Της Ομάδας διάθεσης που είναι ομάδα περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση, μέσω πώλησης ή με άλλον τρόπο, που θα πουληθούν μαζί, σε μία συναλλαγή και οι υποχρεώσεις που θα προκύψουν από αυτήν τη συναλλαγή.

Της Ανέκκλητης (βέβαιης) δέσμευσης που είναι μία συμφωνία με μη συνδεόμενο με την επιχείρηση μέρος, νομικά ισχυρή, που καθορίζει κάθε σημαντικό όρο (τιμή, χρονοδιάγραμμα συναλλαγής) και περιλαμβάνει αντικίνητρο για την αδυναμία εκτελέσεως αυτής

Του Κόστους πώλησης που είναι τα πρόσθετα (διαφορικά) κόστη που καταλογίζονται στην πώληση του στοιχείου ή της ομάδας στοιχείων, εκτός των χρηματοοικονομικών εξόδων και του φόρου εισοδήματος

Σύμφωνα με το Πρότυπο, η οντότητα θα κατατάσσει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα διάθεσης) ως «κατεχόμενο προς πώληση», εφόσον η λογιστική αξία του θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχόμενη χρήση του. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:

 • Πρέπει το στοιχείο να είναι άμεσα διαθέσιμο για πώληση στην τρέχουσα κατάστασή του και βάσει όρων που είναι συνήθεις και καθιερωμένοι για την πώληση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων και
 • η πώληση πρέπει να είναι πολύ πιθανή.

Για να είναι η πώληση πολύ πιθανή, θα πρέπει:

 • Η διοίκηση να έχει δεσμευτεί για την πώληση
 • Να έχει ενεργοποιηθεί η εξεύρεση ενός αγοραστή
 • Η τιμή που θα διατεθεί στην αγορά το στοιχείο (ή η ομάδα διάθεσης) να είναι λογική σε σχέση με την τρέχουσα εύλογη αξία του
 • Η πώληση να αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία της κατάταξης του στοιχείου ως «κατεχόμενο προς πώληση»
 • Οι απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του σχεδίου πώλησης πρέπει να παρέχουν ένδειξη ότι δεν είναι πιθανό να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα της πώλησης ή αυτό να ανακληθεί

Όταν μία οντότητα αποκτά ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα εκποίησης) αποκλειστικά με προοπτική να το πουλήσει μεταγενέστερα, θα κατατάσσει το στοιχείο αυτό (ή την ομάδα διάθεσης) ως κατεχόμενο προς πώληση, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, μόνο αν εκπληρώνεται η προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της πώλησης εντός ενός έτους και είναι πολύ πιθανό ότι οποιαδήποτε άλλα κριτήρια για την κατάταξη του περιουσιακού στοιχείου ως διαθέσιμου προς πώληση, που δεν εκπληρώνονται εκείνη την ημερομηνία, θα εκπληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απόκτηση του (συνήθως εντός τριών μηνών).

Αποτίμηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (ή ομάδων εκποίησης) που κατέχονται προς πώληση

Πριν η επιχείρηση κατατάξει το στοιχείο στην νέα αυτή κατηγορία, το εμφανίζει στα βιβλία της με τη λογιστική του αξία η οποία προκύπτει από τις απαιτήσεις άλλων προτύπων πχ. ΔΛΠ 16, 36, 38

Όταν όμως το κατατάξει-χαρακτηρίσει ως «κατεχόμενο προς πώληση» θα το αποτιμήσει – καταχωρήσει στη χαμηλότερη αξία μεταξύ

 • της λογιστικής αξίας και
 • της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησής του

Όταν η πώληση αναμένεται να συμβεί μετά το πέρας ενός έτους, η επιχείρηση θα επιμετρά τα κόστη πώλησης στην παρούσα αξία αυτών και αν αυτή έχει αυξηθεί (λόγω παρέλευσης του χρόνου) θα αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο στα αποτελέσματα

Αν κατά την αρχική αποτίμηση και κατάταξη του στοιχείου ως κατεχόμενο προς πώληση προκύψει ότι η εύλογη αξία του μείον τα κόστη πώλησης είναι χαμηλότερη από την έως τότε λογιστική του αξία, τότε η διαφορά θα αναγνωριστεί-καταχωρηθεί ως ζημιά στα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) της περιόδου.

Αν μεταγενέστερη αποτίμηση του ίδιου στοιχείου (που δεν πουλήθηκε εν τω μεταξύ) δείξει αύξηση της εύλογης αξίας του (μείον τα κόστη πώλησης) τότε η αύξηση αυτή θα καταχωρηθεί ως κέρδος στα αποτελέσματα το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τη σωρευμένη ζημιά από την προηγούμενη μείωση της αξίας του

Όταν το στοιχείο καταχωρηθεί ως «μη κυκλοφορούν που κατέχεται προς πώληση» δεν αποσβένεται (ΔΛΠ 16)

Η επιχείρηση παρουσιάζει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο που έχει αναγνωρίσει «ως κατεχόμενο προς πώληση», διακεκριμένα από άλλα περιουσιακά στοιχεία στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, στην κύρια κατηγορία του Ενεργητικού «Πάγια στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση» επίσης παρουσιάζει ξεχωριστά, τα σωρευμένα έσοδα και έξοδα που σχετίζονται με τα ανωτέρω στοιχεία στα συνολικά έσοδα

Παρουσίαση των διακοπεισών δραστηριοτήτων

Όταν μια δραστηριότητα της επιχείρησης «διακόπτεται» κατά το ΔΠΧΑ 5, είτε πουλήθηκε (ολόκληρη ή μέρη αυτής) είτε κατατάσσεται ως «κατεχόμενη προς πώληση. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση πρέπει να προβαίνει σε μια σειρά από γνωστοποιήσεις και να παρουσιάζει:

 • Στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ένα ενιαίο κονδύλι  που  περιλαμβάνει :
 • το μετά φόρων αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) των διακοπεισών δραστηριοτήτων και,
 • το μετά φόρων αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) που αναγνωρίστηκε ή κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον τα κόστη πώλησης ή κατά τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων ή των ομάδων διάθεσης που συνιστούσαν τη διακοπείσα δραστηριότητα.

Το συγκεκριμένο κονδύλι αναλύεται περεταίρω στα στοιχεία του είτε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος είτε σε ιδιαίτερη σημείωση στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις

ΔΛΠ 40 | Επενδύσεις σε ακίνητα

IAS 40 Investment Properties

Σκοπός του Προτύπου αυτού είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις

Εφαρμόζεται κατά την αναγνώριση, επιμέτρηση και γνωστοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα

Καθορίζει τις έννοιες της: λογιστικής αξίας, του κόστους, της εύλογης αξίας, των επενδύσεων σε ακίνητα, των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Σύμφωνα με το Πρότυπο, Επενδύσεις σε ακίνητα είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια ή μέρη κτιρίων ή και τα δύο) που κατέχονται (από την επιχείρηση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή σε μία χρηματοοικονομική μίσθωση) για να κερδίζονται μισθώματα ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων ή και για τα δύο, ενώ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα είναι εκείνα που κατέχονται (από την επιχείρηση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή σε μία χρηματοοικονομική μίσθωση) για χρήση στην παραγωγή, ή προμήθεια αγαθών, ή παροχή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς (για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα εφαρμόζεται το ΔΛΠ 16)

Παραδείγματα επένδυσης σε ακίνητα:

 • γη που κατέχεται για μακρόχρονη αύξηση της αξίας των κεφαλαίων, παρά γιαβραχύχρονη πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης,
 • γη που κατέχεται για μελλοντική χρήση, η οποία χρήση  είναι απροσδιόριστη  επί του παρόντος
 • ένα κτίριο που είναι ιδιοκτησία της οντότητας (ή που κατέχεται από την οντότητα με χρηματοδοτική μίσθωση) και είναι μισθωμένο με μία ή περισσότερες λειτουργικές μισθώσεις,
 • ένα κτίριο που είναι κενό αλλά κατέχεται για να μισθωθεί με μία ή περισσότερες λειτουργικές μισθώσεις.
 • Ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα (πχ. για να ενοικιασθούν)

Μία επένδυση σε ακίνητα αναγνωρίζεται και καταχωρείται   όταν και μόνο όταν: α) είναι πιθανόν ότι τα μελλοντικά οφέλη που συνδέονται με την επένδυση θα εισρεύσουν στην οντότητα και

β) το κόστος κτήσης της επένδυσης μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

Μια επένδυση σε ακίνητα πρέπει να αποτιμάται αρχικώς (αρχική καταχώρησηστο κόστος της.

 •  Το κόστος μιας αγορασμένης επένδυσης σε ακίνητα αποτελείται από την τιμή της απόκτησης του ακινήτου και από κάθε άμεσα επιρριπτόμενη δαπάνη, όπως αμοιβές δικηγόρου, συμβολαιογράφου, φόρος μεταβίβασης  ακινήτου κά.
 •  Το κόστος ενός δικαιώματος σε ακίνητο που κατέχεται με μίσθωση και κατατάσσεται ως επένδυση σε ακίνητο, αποτιμάται και αρχικώς καταχωρείται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων που πρέπει να καταβληθούν (με ισόποση πίστωση της υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 17)

Κατά τη μεταγενέστερη, της αρχικής, αποτίμηση η οντότητα πρέπει να επιλέξει ως λογιστική πολιτική της μια από τις ακόλουθες μεθόδους:

τη μέθοδο του κόστους, σύμφωνα με την οποία κατά τη μεταγενέστερη της αρχικής αποτίμηση, η επιχείρηση θα αποτιμά όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας τους ή

τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με την οποία μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα πρέπει να αποτιμά όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα στην εύλογη αξία, εκτός της περίπτωσης που υπάρχει αποδεδειγμένα αδυναμία εκτίμησης της πραγματικής αξίας ενός ακινήτου. Το αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, που προκύπτει από μια μεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα θα συμπεριλαμβάνεται στα κέρδη ή της ζημίες της περιόδου στην οποία προέκυψε.

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο αυτό το ακίνητο θα μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, σε μια συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται με συγκεκριμένη ημερομηνία και πρέπει να αντανακλά τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός ακινήτου δίνεται από τις τρέχουσες τιμές, σε μια ενεργό αγορά, για παρόμοιο ακίνητο στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση. (Αν δεν υπάρχουν τρέχουσες τιμές για όμοιο ακίνητο τότε συνεκτιμώνται πληροφορίες όπως, τρέχουσες τιμές ενεργού αγοράς ακινήτων διαφορετικής φύσης ή πρόσφατες τιμές παρόμοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές με κατάλληλες προσαρμογές)

(όποια από τις δύο μεθόδους επιλεγεί πρέπει να εφαρμόζεται για όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα)

 Αποτίμηση κατά τις μεταφορές προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα

Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους, οι μεταφορές μεταξύ επένδυσης σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου και αποθεμάτων δε μεταβάλλουν τη λογιστική αξία του ακινήτου που μεταφέρεται και δε μεταβάλλουν το κόστος του ακινήτου ως προς την αποτίμησή του ή τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί τη μέθοδο της εύλογης αξίας για επενδύσεις σε ακίνητα και μεταφερθούν στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα ή στα αποθέματα, αυτά μεταφέρονται στην αξία που έχουν κατά την ημερομηνία μεταβολής της χρήσης (εύλογη αξία). Για μεταγενέστερη αποτίμηση ακολουθούνται οι απαιτήσεις των ΔΛΠ 16 & ΔΛΠ 2

Αν ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο γίνει επένδυση σε ακίνητα που θα παρακολουθείται στην εύλογη αξία, μέχρι την ημερομηνία αλλαγής της χρήσης εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 16. Κάθε διαφορά που προκύπτει, κατά την ημερομηνία αλλαγής της χρήσης, μεταξύ της λογιστικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 και της εύλογης αξίας του αντιμετωπίζεται ως αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16.

Για να διαγραφεί μια επένδυση σε ακίνητα από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης θα πρέπει να διατεθεί (πωληθεί, ή εκμισθωθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης), ή να αποσυρθεί μόνιμα από τη χρήση και να μην αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη διάθεσή της.

Κέρδη ή ζημίες που ανακύπτουν από την διάθεση ή την απόσυρση της επένδυσης σε ακίνητα και τα οποία είναι η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της πώλησης και της λογιστικής αξίας της επένδυσης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο της απόσυρσης ή της διάθεσης.

Το Πρότυπο επιβάλλει γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τη λογιστική πολιτική που εφαρμόζει στην επιλογή μεθόδου αποτίμησης και πρόσθετες που αφορούν την επιλεγείσα μέθοδο

ΔΛΠ 34 | Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά

IAS 34    Interim Financial Reporting

Σκοπός : Να προδιαγράψει

 • το ελάχιστο περιεχόμενο μιας ενδιάμεσης οικονομικής αναφοράς
 • τις αρχές και τους κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης στις πλήρεις ή συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για μια ενδιάμεση περίοδο

Εφαρμόζεται

όταν μια οικονομική οντότητα έχει υποχρέωση (πχ. από εθνική νομοθεσία, εποπτικά όργανα χρηματιστηρίων) ή επιλέγει να δημοσιεύει μια ενδιάμεση οικονομική αναφορά σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Ορίζει ότι Ενδιάμεση περίοδος είναι µία περίοδος χρηματοοικονομικής αναφοράς µικρότερη από ένα πλήρες οικονομικό έτος.

Ενδιάμεση οικονομική αναφορά είναι η οικονομική αναφορά για µία ενδιάμεση περίοδο που περιέχει είτε µία πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων (σύμφωνα με το ΔΛΠ 1) ή µία σειρά συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων (όπως περιγράφονται σε αυτό το Πρότυπο)

Το Πρότυπο ορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο µιας ενδιάμεσης οικονομικής αναφοράς ως αυτό που περιλαμβάνει συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. Η ενδιάμεση οικονοµική έκθεση προορίζεται να παρέχει µία επικαιροποίηση πάνω στην τελευταία πλήρη σειρά των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

Μια ενδιάμεση οικονομική αναφορά θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συνθετικά στοιχεία:

 • Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως μία συνοπτική ενιαία κατάσταση ή μία συνοπτική ξεχωριστή Κατάσταση Αποτελεσμάτων και μία συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
 • Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
 • Συνοπτική Κατάσταση των Ταμιακών Ροών και
 • Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις

Οι ενδιάμεσες οικονομικές αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (συνοπτικές ή πλήρεις) για τις ακόλουθες περιόδους:

 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά το τέλος της τρέχουσας ενδιάμεσης περιόδου και συγκριτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά το τέλος του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους
 • Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της τρέχουσας ενδιάμεσης περιόδου και σωρευτικά για το τρέχον οικονομικό έτος μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ενδιάμεσης περιόδου, με συγκριτικές καταστάσεις Συνολικών Εσόδων για τις αντίστοιχες ενδιάμεσες περιόδους (τρέχουσα και σωρευτικά μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ενδιάμεσης περιόδου) του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους.
 • Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων σωρευτικά για το τρέχον οικονομικό έτος, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ενδιάμεσης περιόδου, με μια συγκριτική κατάσταση για την αντίστοιχη περίοδο του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους, και
 • Κατάσταση Ταμιακών Ροών σωρευτικά για το τρέχον οικονομικό έτος μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ενδιάμεσης περιόδου, με μια συγκριτική κατάσταση για την αντίστοιχη περίοδο του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους.

Για την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων στις ενδιάμεσες καταστάσεις ακολουθούνται οι ίδιες λογιστικές αρχές και πολιτικές με αυτές που εφαρμόζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

(Οι αποτιμήσεις στην ενδιάµεση οικονομική περίοδο μέχρι τη λήξη της, µπορεί  να περικλείουν µεταβολές σε εκτιµήσεις ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενες ενδιάµεσες περιόδους του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Όµως, οι αρχές για καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων σε ενδιάµεσες περιόδους είναι οι ίδιες, όπως στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις).

Πίνακας Δημοσιευόμενων εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (αν η επιχείρηση δημοσιεύει ανά εξάμηνο)

(Επιχείρηση με ημερομηνία κλεισίματος οικονομικών καταστάσεων 31.12)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     ΘΕΣΗΣ της30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 200831ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 6 μηνιαία που λήγει30 ΙΟΥΝΙΟΥ 200830 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 6 μηνιαία που λήγει30 ΙΟΥΝΙΟΥ 200830 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ των ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6 μηνιαία που λήγει30 ΙΟΥΝΙΟΥ 200830 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Πίνακας Δημοσιευόμενων τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Επιχείρηση με ημερομηνία κλεισίματος οικονομικών καταστάσεων 31.12) αν η επιχείρηση δημοσιεύει ανά τρίμηνο, τότε με ενδιάμεση ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     ΘΕΣΗΣ της31ης Μαρτίου 200831ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 3μηνη περίοδος που λήγει31 Μαρτίου 200831 Μαρτίου 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 3μηνη περίοδος που λήγει31 Μαρτίου 200831 Μαρτίου 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ των ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3μηνη περίοδος που λήγει31 Μαρτίου 200831 Μαρτίου 2007

Το επόμενο όμως τρίμηνο που λήγει 30 Ιουνίου 2008 (σύνολο 6 μηνών από την αρχή της διαχειριστικής χρήσης) η ενδιάμεση αναφορά θα είναι:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ      ΘΕΣΗΣ της30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 200831ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 6 μηνη περίοδος που λήγει 3 μηνη περίοδος που λήγει      30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (από 1η Απριλίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008)      30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 6 μηνη περίοδος που λήγει  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 6 μηνιαία30 ΙΟΥΝΙΟΥ 200830 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΔΛΠ 38 | Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Αυλα αγαθά είναι τα δικαιώματα, προνόμια και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την
ιδιοκτησία των μακροχρόνιων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν φυσική υπόσταση.

Περιορισμένης ή Αόριστου ζωής.
Κύριοι τύποι Αύλων Περιουσιακών στοιχείων:
◆ Πατέντες/ευρεσιτεχνίες
◆ Copyrights
◆ Δικαιοχρησίες
◆ Σήμα/Trademarks
◆ Εμπορικά ονόματα
◆ Υπεραξία

Το ΔΛΠ 38 αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2004 ως μέρος της εργασίας αναθεώρησης των εταιρικών
συνενώσεων. Θα πρέπει να εφαρμόζεται :
– Στη λογιστική αντιμετώπιση των αύλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από συνενώσεις επιχειρήσεων μετά την 31/3/2004
– Για όλα τα άλλα τα ΑΣΕ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 31/3/2004

Κριτήρια Αναγνώρισης
• Ένα στοιχείο θα πρέπει να πληροί τον ορισμό του ΑΣΕ αλλά και του ΣΕ για να μπορεί να αναγνωριστεί στον Ισολογισμό
• Κριτήρια Αναγνώρισης:
1.Προσδιορίσιμο
2.Ελεγχόμενο από την οντότητα
3. Είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα
4.Το κόστος του ΣΕ μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα

Κόστος= το ποσό μετρητών ή μετρητών ισοδύναμων που έχουν πληρωθεί ή δίκαιη αξία που έχει δοθεί για να εξαγοραστεί ή να κατασκευαστεί το ΣΕ. Το κόστος από μεμονωμένη απόκτηση ΑΣΕ συνήθως μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η δίκαιη αξία για ΑΣΕ τα οποία έχουν αποκτηθεί από επιχειρηματικές συνενώσεις μπορεί συνήθως να επιμετρηθεί με επαρκή βαθμό αξιοπιστίας για να μπορούν να αναγνωριστούν χωριστά από την υπεραξία

Μεμονωμένη απόκτηση ΑΣΕ π.χ. απόκτηση σήματος, άδειας, συγγραφικά δικαιώματα συνήθως πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης γιατί :

 • Προσδιορίσιμα (αποκτούνται ξεχωριστά)
 • Ελέγχονται (π.χ. παραχώρηση νομικού δικαιώματος)
 • Πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη
 • Το κόστος μετράται αξιόπιστα (το κόστος είναι η τιμή που έχει πληρωθεί)

ΚΟΣΤΟΣ = Τιμή απόκτησης + άμεσα αποδοτέα κόστη:
– Φόροι εισαγωγής, μη επιστρεπτέοι φόροι
– Επαγγελματικές αμοιβές
– Κόστη για τον έλεγχο σωστής λειτουργίας
• Τα επόμενα κόστη δεν συμπεριλαμβάνονται:
– διαφήμιση, προώθηση
– Εκπαίδευση προσωπικού, μετεγκατάσταση
– Διοικητικά & άλλα γενικά έξοδα
– Αρχικές λειτουργικές ζημίες

Η εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία δεν πρέπει να αναγνωρίζεται ως ΣΕ.
• Εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία δεν πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης :
– Δεν είναι προσδιορίσιμη (π.χ. δεν μπορεί να πωληθεί ξεχωριστά)
– Δεν ελέγχεται (π.χ. η οντότητα δεν έχει κάποιο νομικό δικαίωμα)
– Δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα

Αποσβέσεις/Amortization των Αύλων Παγίων Περιορισμένης ζωής:
Αποσβέσεις (έξοδο).
Πίστωση του λογ/σμού Αποσβεσθέντα Αύλα.
Αορίστου ζωής:
Μη προβλέψιμο όριο στον χρόνο που το περιουσιακό
στοιχείο αναμένεται να παρέχει ταμιακές εισροές.
Δεν υπολογίζονται αποσβέσεις

Τύποι Αύλων Παγίων

Ευρεσιτεχνίες/Patents

Αποκλειστικό δικαίωμα για παραγωγή, πώληση ή με άλλο τρόπο έλεγχο μιας εφεύρεσης για περίοδο 20 ετών από την ημερομηνία της απόκτησης.
Κεφαλαιοποίηση του κόστους της αγοράς της ευρεσιτεχνίας και απόσβεση για 20 ετών ή την ωφέλιμη ζωή του οποιαδήποτε είναι το συντομότερο.
Εξοδοποίηση όποιο κόστους R&D για την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας.
Οι νομικές αμοιβές που πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς για την υπεράσπιση της ευρεσιτεχνίας κεφαλαιοποιούνται στον λογαριασμό της ευρεσιτεχνίας.

 

Έξοδα Έρευνας και ανάπτυξης

Έξοδα που μπορεί να οδηγήσουν σε
Ευρεσιτεχνίες/patents,
copyrights,
Νέα διαδικασίες
Νέα προιόντα

• Οι δαπάνες έρευνας βαρύνουν τα Αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
• Οι δαπάνες έρευνας δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης γιατί η οντότητα δεν μπορεί να αποδείξει οι δαπάνες θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

Οι δαπάνες ανάπτυξης πρέπει να αναγνωριστούν ως ΣΕ όταν, και μόνο όταν, η οντότητα μπορεί να αποδείξει ότι :

 1. Τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του ΣΕ
 2. Πρόθεση ολοκλήρωσης
 3. Δυνατότητα χρήσης ή πώλησης του στοιχείου
 4. Πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη (π.χ. έρευνα αγοράς δείχνει ζήτηση=πώληση, εσωτερική χρήση)
 5. Επάρκεια τεχνικών και οικονομικών πόρων για την ολοκλήρωση και χρήση/πώληση (π.χ. έγκριση δανείου από τράπεζα)
 6. Αξιόπιστη μέτρηση των δαπανών

Copyrights

◆ Δίνουν τον ιδιοκτήτη το αποκλειστικο δικαίωμα να αναπαράγουν και να πωλήσουν καλλιτεχνικές ή
δημοσιευθείσες εργασίες.
◆ Κεφαλαιοπούνται οι δαπάνες απόκτησης και υπεράσπισης του.
◆ Αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του.

Εμπορικά σήματα και ονόματα/Trademarks and Trade Names

◆ Λέξεις, φράσεις ή σύμβολα που αποτυπώνουν μια ιδιαιτερότητα μιας επιχείρησης ή ενός προιόντος.
► Monopoly, Kleenex, Coca-Cola, Big Mac, and Jeep.
◆ Νομική προστασία για αόριστο χρόνο 20 ετών ανανέωσιμων περιόδων.
◆ Κεφαλαιοποίηση του κόστους απόκτησης
◆ Δεν υπολογίζονται αποσβέσεις.

Franchises and Licenses

◆ Συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ του δικαιοπάροχου (franchisor) και του δικαιοδόχου (franchisee).
► Toyota, Shell, Subway, και η Marriott είναι franchises.
◆ Η Δικαιόχρηση/Franchise για περιορισμένη ζωή πρέπει να αποσβεσθεί στην ωφέλιμη ζωή του.
◆ Η Δικαιόχρηση/Franchise για απεριόριστη ζωή θα πρέπει να μεταφερθεί στο κόστος και δεν αποσβένεται.

Υπεραξία/Goodwill

Περιλαμβάνει εξαιρετικό management, επιθυμητή τοποθεσία, καλές σχέσεις πελατών, ικανούς εργαζόμενους, προϊόντα υψηλής ποιότητας κα. Καταγράφεται μόνο όταν αγοράζεται ολόκληρη η επιχείρηση. Όταν ένα ΑΣΕ αποκτάται σε μια επιχειρηματική συνένωση το κόστος εκτιμάται με τη χρήση της ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΞΙΑΣ την ημερομηνία της εξαγοράς. Η εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία δεν πρέπει να
αναγνωρίζεται ως ΣΕ.

Άσκηση με λύση

Η εταιρία Alesta ΑΕ αγόρασε μια πατέντα για €250,000 την 1 Ιουλίου, 20Χ6. Την 1 Ιουλίου 20Χ9, πλήρωσε για έξοδα υπεράσπισης της πατέντας 65,000. Η Sisco εκτιμά ότι η ωφέλιμη ζωή της πατέντας θα είναι 20 έτη από την ημερομηνία της απόκτησης του.

Ζητείται:
Να υπολογισθεί η λογιστική αξία της πατέντας στις 31 Δεκεμβρίου, 20Χ9

Λύση

Άσκηση με λύση

Η εταιρία B απόκτησε ένα εμπορικό όνομα τον Ιανουάριο 20Χ8, κάνοντας νομικά έξοδα €20,000. Η εταιρία αποσβένει το εμπορικό όνομα για 8 έτη. Η B υπερασπίζεται επιτυχώς το εμπορικό όνομα τον Ιανουάριο 20Χ9, κάνοντας €4,900 νομικά έξοδα. Στην αρχή του 20Χ0, βασιζόμενη σε έρευνα αγοράς, η Β προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό του εμπορικού ονόματος στα €16,500.

Ζητείται:
Να καταρτισθούν οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές για το τέλος του Δεκεμβρίου, 20Χ8, 20Χ9,
και 20Χ0.

 

Λύση

Άσκηση με λύση

Η επιχείρηση Α κατέχει άυλο περιουσιακό στοιχείο με αξία κτήσης 145.000€ και συσσωρευμένη απόσβεση 87.000€ και υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή πέντε έτη. Στον Ισολογισμό της 31/12/20Χ9 το εν λόγω άυλο εμφανίζεται με τα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η εύλογη αξία εκείνη την ημερομηνία είναι 101.500€.

Ζητείται:
Να προσδιοριστεί η αναπροσαρμογή του άυλου περιουσιακού στοιχείου.

Λύση

Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Στόχος είναι η παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την αναφέρουσα οντότητα που είναι χρήσιμες σε υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές, σε δανειστές και λοιπούς πιστωτές προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για την παροχή πόρων στην οντότητα.

 

Όμιλος εταιριών «Μ»

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

της 31ης Δεκεμβρίου 2009 ( Χ διαχειριστική χρήση από 1/1/2009 – 31/12/2009) (Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)

(Τα ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

 20Χ920Χ920Χ820Χ8
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ( ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματες ακινητοποιήσειςΧ Χ 
Επενδύσεις σε ακίνηταΧ Χ 
Υπεραξία επιχείρησηςΧ Χ 
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχείαΧ Χ 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχείαΧ Χ 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσειςΧ Χ 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσειςΧ Χ 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχείαΧ Χ 
Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσηςΧ Χ 
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Χ Χ
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
ΑποθέματαΧ Χ 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσειςΧ Χ 
ΠροκαταβολέςΧ Χ 
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχείαΧ Χ 
Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσηςΧ Χ 
Άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχείαΧ Χ 
Απαιτήσεις από τρέχοντες φόρουςΧ Χ 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμαΧ Χ 
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Χ Χ
  Σύνολο Ενεργητικού   Χ   Χ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Κεφάλαιο και Αποθεματικά    
Μετοχικό ΚεφάλαιοΧ Χ 
ΑποθεματικάΧ Χ 
Σύνολο     Ιδίων     Κεφαλαίων     αποδιδόμενων     στους ιδιοκτήτες της μητρικής   Χ   Χ
Μη ελέγχουσες συμμετοχέςΧΧΧΧ
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   Χ   Χ
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Έντοκα δάνειαΧ Χ 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσειςΧ Χ 
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικούΧ Χ 
Μακροπρόθεσμες ΠροβλέψειςΧ Χ 
  Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   Χ   Χ
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσειςΧ Χ 
Βραχυπρόθεσμα δάνειαΧ Χ 
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσηςΧ Χ 
Υποχρεώσεις για τρέχοντες φόρουςΧ Χ 
ΠροβλέψειςΧ Χ 
  Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   Χ   Χ
Σύνολο Υποχρεώσεων Χ Χ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Χ Χ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων & Λοιπών Συνολικών Εσόδων – Ανάλυση εξόδων ανά λειτουργία

Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 20Χ9 Τα ποσά σε χιλ. €

 20Χ920Χ8
Έσοδα (από πωλήσεις)ΧΧ
Κόστος πωληθέντων(Χ)(Χ)
Μικτό κέρδοςΧΧ
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεωςΧΧ
Κόστος διάθεσης (έξοδα λειτουργίας διάθεσης)(Χ)(Χ)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας(Χ)(Χ)
Χρηματοοικονομικά έσοδαΧΧ
Χρηματοοικονομικά έξοδα(Χ)(Χ)
Κέρδη ή ζημίες από συγγενείς επιχειρήσειςΧΧ
Άλλες δαπάνεςΧΧ
Κέρδος προ φόρωνΧΧ
Φόρος εισοδήματος(Χ)(Χ)
Κέρδος /(Ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά την αφαίρεση του φόρουΧΧ
Κέρδη /Ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣΧΧ
Λοιπά Συνολικά Έσοδα  
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή Ο.Κ των επιχειρήσεων στο εξωτερικόΧ(Χ)
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ΕνεργητικούΧ
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών(Χ)(Χ)
Κέρδη από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτωνΧΧ
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές από προγράμματα παροχών αποχωρήσεωςΧ(Χ)
Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα συγγενών επιχ.ΧΧ
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδωνΧ(Χ)
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρωνΧ(Χ)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΆ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (Κέδρη/Ζημιές χρήσης με Λοιπά συνολικά έσοδα)  Χ  Χ
Καθαρά Κέρδη Χρήσης αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες Συμμετοχές  Χ Χ  Χ Χ
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες Συμμετοχές    Χ Χ    Χ Χ
Κέρδη ανά μετοχήΧΧ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων & Λοιπών Συνολικών Εσόδων-

Ανάλυση εξόδων κατά είδος

Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 20Χ9 Τα ποσά σε χιλ. €

 20Χ920Χ8
Έσοδα (από πωλήσεις)ΧΧ
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεωςΧΧ
Μεταβολές στα αποθέματα των ετοίμων προϊόντων και στην παραγωγή σε εξέλιξη  (Χ)  (Χ)
Αγορές πρώτων υλών(Χ)(Χ)
Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών(Χ)(Χ)
Κόστος παροχών σε εργαζομένους(Χ)(Χ)
Δαπάνες αποσβέσεων(Χ)(Χ)
Ζημιές απομείωσης αξίας ενσώματων ακιν/ων(Χ)(Χ)
Χρηματοοικονομικά έξοδα(Χ)(Χ)
Κέρδη ή ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις(Χ)(Χ)
Σύνολο δαπανών(Χ)(Χ)
Κέρδος προ φόρων (έσοδα-σύνολο δαπανών)ΧΧ
Φόρος εισοδήματος(Χ) 
Κέρδος /(Ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά την αφαίρεση του φόρουΧΧ
Κέρδη /Ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣΧΧ
Λοιπά Συνολικά Έσοδα  
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή Ο.Κ των επιχειρήσεων στο εξωτερικόΧ(Χ)
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ΕνεργητικούΧ
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών(Χ)(Χ)
Κέρδη από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτωνΧΧ
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές από προγράμματα παροχών αποχωρήσεωςΧ(Χ)
Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα συγγενών επιχ.ΧΧ
Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδωνΧ(Χ)
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρωνΧ(Χ)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΆ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (Κέδρη/Ζημιές χρήσης με Λοιπά συνολικά έσοδα)  Χ  Χ
Καθαρά Κέρδη Χρήσης αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες Συμμετοχές  Χ Χ  Χ Χ
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες Συμμετοχές    Χ Χ    Χ Χ
Κέρδη ανά μετοχήΧΧ

Όμιλος εταιριών «Μ»

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(έμμεση μέθοδος) 
  Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:  20Χ9  20Χ8
Καθαρά κέρδη πριν από τους φόρους Αναμορφώσεις:XΧ
ΑποσβέσειςXΧ
Ζημία από συναλλαγματικές διαφορέςXΧ
Έσοδα από επενδύσεις(X)(Χ)
Τόκοι χρεωστικοίXΧ
Κέρδος εκμετάλλευσης πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησηςXΧ
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς(X)Χ
Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτωνX(Χ)
(Μείωση)/ αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων(X)(Χ)
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευσηXΧ
Τόκοι πληρωθέντες(X)(Χ)
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες(X)(Χ)
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητεςΧΧ
   
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορά της θυγατρικής Χ ύστερα από αφαίρεση των διαθεσίμων της  (X) 
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων Προϊόν πώλησης εξοπλισμού(X) X(Χ)
Τόκοι πιστωτικοί (εισπραχθέντες) Μερίσματα εισπραχθέντα (εναλλακτικά μπορεί να εμφανιστούνXΧ
και στις ροές από την εκμετάλλευση)XX
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητεςΧΧ
   
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Προϊόν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  X 
Προϊόν από μακροπρόθεσμο δανεισμόXΧ
Πληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης(X)(Χ)
Μερίσματα πληρωθέντα(X)(X)
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητεςΧΧ
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμαΧ(X)
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσηςΧX
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσηςΧX

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

( άμεση μέθοδος)

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:20Χ9 20Χ8
Εισπράξεις από πελάτεςX     Χ
Πληρωμές σε προμηθευτές και εργαζόμενους (X) (Χ)
Εισροές διαθεσίμων από κύρια εκμετάλλευσηX     Χ
Τόκοι πληρωθέντες(X) (Χ)
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (X) (Χ)
Καθαρές Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   X Χ
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: 
Αγορά θυγατρικής ύστερα από αφαίρεση των διαθεσίμων της(X)
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων(X) (Χ)
Προϊόν από πώληση εξοπλισμούX
Τόκοι εισπραχθέντεςX     Χ
Μερίσματα εισπραχθέντα   X     Χ
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   X Χ
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίουX
Μακροπρόθεσμο δάνειοX     Χ
Πληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης(X) (Χ)
Μερίσματα πληρωθέντα (X) (Χ)
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   X Χ
Αύξηση /(Μείωση) ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμωνΧ    (X)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης   Χ     X
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης   Χ X

Βιβλιογραφία

 • Bruce  Mackenzie,Deloitte & Touche (2001). International     Accounting Standards: A Guide to Preparing Accounts” 3rd Edition
 • Βλάχος Χρίστος – Λουκάς Λουκά (2009) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009» Α και Β΄ τόμος Εκδόσεις Παπαζήση – Αθήνα
 • B.Needles, H.Anderson , J.Caldwell (1987)“Principles of Accounting
 • Γεωργίου Άθως (2003) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IAS» Εκδόσεις Σάκκουλα
 • Γρηγοράκος Θ. (1988) «Ανάλυση – Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ» έκδ.ΣΤ΄εκδόσεις Σάκκουλα
 • Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α. 2012. Χρηματοοικονομική Λογιστική, International Financial Reporting Standards. Εκδόσεις: Μπένου.
 • Clare Roberts, Pauline Weetman, Paul Gordon “International Financial AccountingA comparative approach” Pitman Publishing
 • Christopher    Nobes-Robert    Parker    (2000)    “Comparative    International Accounting” Pearson Education
 • David Chopping, Pr.Len Skerratt “Applying GAAP 1997/98 The Institute’s Publisher
 • Deloitte &Touche “GAAP 2003” The Institute of Chartered Accountants In England &Wales.
 • Δημητράς Αυγ. Βρέντζου Ε. (2015) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα «Κάλλιππος»
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Έκδοση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
 • Ε.Γ.Λ.Σ εκδόσεις ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ (1986)
 • Grant Thornton (2016) «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S» (Α΄,Β΄τόμος) Grant Thornton- Αθήνα
 • International Accounting Standards Committee(2000) –“International Accounting Standards -Explained” Wiley
 • I.A.S.B Τα πρωτότυπα κείμενα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Accounting Standards – IAS / International Financial Reporting Standards – IFRSs) από http://www.iasb.org/Home.httm
 • Μανδήλας Α. (2020) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Μπατσινίλας Ε, Πατατούκας Κ., (2015) «Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» Τόμος Α΄, Β΄, Έκδοση 4η ,Εκδόσεις Αθ.Σταμούλη
 • Ντζανάτος Δημήτρης (2008) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα Ελληνικά» εκδόσεις Καστανιώτη- Αθήνα
 • Ντζανάτος Δημήτρης (2010) «Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος της πληρότητάς τους» Τόμος Α΄και Β΄ εκδόσεις Καστανιώτη- Αθήνα
 • Πρωτοψάλτης Νικόλαος (2009) «Παραδείγματα εφαρμογής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» (2 τόμοι) εκδόσεις Αθ.Σταμούλης
 • Πρωτοψάλτης Νικόλαος (2008) «Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης-Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών» εκδόσεις Αθ. Σταμούλης
 • Πρωτοψάλτης Ν. (2002), Π. Βρουστούρης «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διερμηνείες. Πρακτική ανάλυση και ερμηνεία» Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 • Πρωτοψάλτης Ν. (1999)«Καταστάσεις Ταμιακών Ροών» Εκδόσεις Σταμούλης Β΄έκδοση
 • Ροδοσθένους Μ. (2020) Διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα
 • Σακέλλης Εμ.((2002) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-Ανάλυση και Εφαρμογή» Τόμος Α,.Εκδόσεις Σακέλλη
 • Εμ.Σακέλλης (2000) «Πανδέκτης του Λογιστή» Εκδόσεις Βρυκούς
 • Σακέλλης Εμ. (1986) «Μελέτες Λογιστικών Θεμάτων» Έκδοση Σ.Ο.Λ
 • Σακέλλης Εμ.«Συγχωνεύσεις-Διασπάσεις-Εξαγορές-Μετατροπές Εταιριών & Εκτίμηση αξίας επιχειρήσεως» Εκδόσεις Βρυκους ,3η έκδοση
 • Stickney and Weil (1997)“Financial Accounting-An Introduction to concepts methods and uses” (eighth edition)
 • The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (1998) “Accounting Standards and Guidance for Members
 • Weig Williams-Haka Betther 1999-Irwin Mc Graw-Hill “Accounting (The basis for business decisions)”